Proces verbal din 25.10.2018

Proces verbal ședința de îndată din data de 25.10.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

9               9

din data de 25.10.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 93247/19.10.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 1219 .

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

9

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 24 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina Maria și Vanghelie Marian Daniel.

În sală sunt prezenți și dl Cristian Crivăț, dl Adrian Voloc și dl Cristinel Buznicea.

Pe ecranul proiectorului montat în sala de ședință se derulează imagini cu privire la proiectele derulate de către Primăria Sector 5.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Bună ziua, declar ședința deschisă! Dau citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2018;

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Pescaru (Guiu) Cristina Maria;

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Danciu Ioan Bogdan;

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018;

 • 5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Costache Negri, nr.16, proprietatea S.C. BRIDGEWAY DEVELOPMENT SRL, CUI:21597506, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • 6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Acidava, nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Prepelicarului, nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Teiului, nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Cosuleni, nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 10.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 290, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 11.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 44, proprietatea S.C. KELARIA INVESTMENT SRL, CUI: 25329140, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • 12.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Calea Ferentari, nr. 107, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 13.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Str. Bega, nr. 4, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit;

 • 14.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Str. Aron Pumnu, nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 15.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Str. Cascadei, nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 16.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Drumul Ghindari, nr. 42-44, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

 • 17.Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2018;

 • 18.Proiect de hotărâre privind predarea cu titlu gratuit de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 a produselor și serviciilor software pentru implementarea componentelor ,,raportare indicatori pentru management”, ,,interfața unică de accesare a tuturor informațiilor despre cetățeni” și ,,servicii electronice pentru cetățeni”, achiziționate prin Contractul cu nr. 27206/20.03.2018;

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la

Convenția de colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală

5

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară

5                              5                       5                1                                              5

AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice;

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la

Convenția de colaborare încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția

5                                                                                                                                                                    ~

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Școala

5                                5                        5                 1                                                 5

Gimnazială ,,Petrache Poenaru” în scopul asigurării funcționării complexului de servicii socio-educative pentru copii;

 • 22.Proiect de hotărâre privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității;

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”;

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Talentele Sectorului 5 în an centenar”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”;

 • 25.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5, a unei cote părți a imobilului situat în Șoseaua Viilor nr. 38, sector 5, înscris în cartea funciară 5                                                          7                        7

sub numărul 235061;

 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal ”Sfânta 5                      5

Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

5                                                                             5                                 5                          5

Copilului Sector 5;

 • 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Ansamblul Rezidențial de Tip Familial ”Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență

5                                                                                5

Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale componentelor Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice, aflat în structura Direcției

5                                                                  5                                         ~                                                                              5

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin și Resurse pentru Părinți și Copii, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Ariel și Aurora aflat în structura 5                     5                                                                                                        5                            5

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2017-august 2018;

 • 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului Social Comunitar ,, Ferentari” aflat în structura 5                5                                                                                                 ~~

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și

5                                                                                      5                                                                                   5                                     5

Protecția Copilului Sector 5;

 • 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare ,, Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost”;

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de finanțare între Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului Ungheni din Republica Moldova pentru ,,Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din Municipiul Ungheni”;

 • 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală ,,Împreună Dezvoltăm sectorul 5”;

 • 37.Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București;

 • 38.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 136 către Fundația Policy Center for Roma and Minorities;

 • 39.Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, modificată prin H.C.L.Sector 5 nr. 234/28.09.2018;

 • 40.Proiect de hotărâre privind participarea reprezentanților Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu la Festivalul Internațional de Teatru AMIFRAN, de

5                                                                                ~

la Arad, în perioada 20-26 octombrie 2018;

 • 41.Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019;

 • 42.Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019;

 • 43.Proiect de hotărâre privind susținerea implementării proiectului educațional Sărbătorim Centenarul Marii Uniri printr-o frumoasă lecție de istorie de către Școala Gimnazială Călinescu;

5

 • 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 ~

București nr. 45/28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 207/27.08.2018;

5

 • 45.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2018-2019;

5                                                 ~

 • 46.Proiect de hotărâre privind susținerea participării reprezentanților Clubului Sportiv Scorpion București la un cantonament, campionate sportive internaționale precum și pentru organizarea competiției Cupa Scorpion Ediția a XI-a.

5

 • 47.Diverse.

La ora 1221 iese din sala de ședință domnul consilier Agheorghiesei Emil, prezenți 23 de consilieri.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

După cum am primit cu toții pe adresa de email mai avem 12 puncte pe ordinea de zi, pe care aș vrea să le citim:

 • 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Nicolae Paulescu, nr.65, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 2. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul București, Sectorul 5, Șos. Panduri, nr.79, proprietatea SC SPAVIN INVEST SRL , CUI: 18154789, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/ clădire) neîngrijit;

 • 3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Paul Orleanu, nr.6A, proprietatea S.C. ADACRIV SRL, CUI: 21069233, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire )neîngrijit;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.86/21.05.2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.150/28.09.2017 .

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat între Sector 5 și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • 7. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.1A, Sector 5, București;

5                   7                   7                          7                        5     ~

 • 8. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei” - Sector 5;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea editării și publicării buletinului informativ al Sectorului 5 ”ȘTIRI DIN 5” și a difuzării cu titlu gratuit a acestuia, pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării Inspectoratului Școlar al Municipiului București- Sector 5, în corpul C de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Strada Spătaru Preda, nr.16, Sector 5;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării Sindicatului Învățământului Preuniversitar din România - Sector 5, București (S.I.P.R.5) în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Strada Spătaru Preda, nr.16, Sector 5;

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 5 nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului „Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din Sectorul 5 - învățământ primar.

La ora 1225 intră în sala de ședință domnul consilier Agheorghiesei Emil, prezenți 24 de consilieri.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

În primul rând aș vrea să vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Vă rog, să vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 12 puncte pe care le-am citit anterior. Cine este pentru?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, stați un pic! Vrem să facem niște modificări, să propunem niște modificări, și haideți să le discutăm, și pe urmă votăm în final ce avem.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Mai întâi să stabilim ordinea de zi cu totul și în momentul în care aveți amendamente pe puncte, în momentul în care intră pe ordinea de zi, putem să le discutăm atunci.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu! Amendament la ordinea de zi, și o să vă explice colegul meu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă suplimentarea ordinii de zi înseamnă, că d'aia mi-am permis să vă întrerup mai devreme, înseamnă că acest punct nr 1 ar deveni punctul nr 47...

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Da, corect!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Atunci am avea o propunere legată de ordinea de zi inițială, care ne-a fost comunicată, iar dacă va fi aprobată, asta înseamnă că pe ordinea de zi inițială ar trebui ca acest punct să devină punctul 46, pentru că vrem să vă solicităm scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr 37 Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București. Acum din punct de vedere al legalității și al procedurii, cred că doamna secretar este cea mai în măsură să ne spună cum ar trebui să procedăm.

Dna Secretar Sector 5 - Elena Luminița Petrescu

De ce să îl scoatem de pe ordinea de zi?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Noi vrem să propunem să fie scos de pe ordinea de zi punctul nr 37 pentru că unu: nu am avut și nu avem, informații suficiente legată de toată documentația din spate, în primul rând: nu contestăm oportunitatea, și doar vrem să ne lămurim că este o chestiune care este în regulă, din punct de vedere legal, financiar, ș.a.m.d. Deci, subliniez, nu oportunitatea o punem la discuție, ori noi condiderăm, că după ce primim toată documentația necesară și vom putea să facem o analiză, la următoarea ședință ordinară, punctul nr 37 cu privire la achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului negociat cu Industria Iutei, să fie discutată în ședința ulterioară.

5               5

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Și ce lipsește din punctul dumneavoastră de vedere, din documentația pe care o aveți?

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Noi am vrea să avem toată documentația, însemnând: un raport de evaluare, pe care nu îl avem, însemnând documentația de negociere...

Dna Secretar Sector 5 - Elena Luminița Petrescu

A fost transmis raportul de evaluare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

În documentul inițial, când am primit convocarea, nu am primit raportul.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

O secundă, vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nici o problemă!

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Aș propune să le lăsăm pe toate pe ordinea de zi, așa cum este acum, și în momentul în care ajungem la punctul 37 să le dezbatem atunci, și o să votăm dacă sunteți sau nu de acord cu ...

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dumneavoastră ca președinte de ședință supuneți la vot așa cum considerați.

1       5                           5            5           1           5                        5                                           5

Opinia noastră este că punctul 37, dintr-o sumă de motive, la ședința de astăzi nu ar trebui să se regăsească pe ordinea de zi. Dumneavoastă puteți supune la vot ordinea de zi așa cum ați citit-o, și la care veți atașa suplimentare de la punctul 47 în colo. La diverse, o să discutăm la diverse, am făcut în data de 02 Octombrie 2018 o interpelare, către executivul Primăriei, am și un număr de înregistrare, de la Serviciul Secretariat al Consiliului Local, nr. 86784, această interpelare o vom discuta la diverse.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Uitați, cam atât avem noi, așa avem noi, nu știu la ce faceți dumneavoatră 5 ~                   ~  5           >5             5

referire...

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Haideți să dăm drumul la ordinea de zi, vă rog frumos, și în momentul acela, la punctul acesta o să...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

În regulă! Cum considetați! Eu doar am făcut o propunere, dacă dumneavoastră o respingeți nu este nicio supărare. Se va vota, dacă merge mai departe bine, dacă nu, iarăși bine.

Haideți să supunem la vot mai întâi propunerea grupului PNL, prin vocea domnului Jelea, să scoatem de pe ordinea de zi punctul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 10 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 14 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian), amendamentul grupului PNL a fost respins.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Nu a trecut!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sigur! Nicio problemă!

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Aș vrea acum să revin la ce îmi propusem inițial, și aș vrea să vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 12 puncte citite anterior. Urmând ca punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară să devină punctul 47, urmată de nr 48 ș.a.m.d. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Acum aprobăm și ordinea de zi în întregul ei, cu tot cu suplimentare, așa cum am spus anterior. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic

Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), ordininea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 1 privind Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2018. dacă avem discuții, dacă nu vă supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), procesul verbal din data de 28.09.2018 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 2 Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Pescaru (Guiu) Cristina Maria. Vă supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 3 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Danciu Ioan Bogdan. Domnul Danciu, unde sunteți? Bună ziua!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu vă supărați, îmi cer scuze! S-ar putea să greșesc. Din punct de vedere legal...

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Se întrunește Comisia de Validare.

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

În acest caz, îngăduiți-mi, dacă îmi permiteți, să duc ideea la bun sfârșit. Dacă avem nevoie, după cum știu eu, dar s-ar putea să greșesc, de Comisie de Validare, unu: responsabilitatea legalității actelor juridice este sarcina Secretarului Sectorului, a doamnei Petrescu; doi: nu avem ce să votăm acum până când Comisia de Validare nu evaluează documentația și care dă un aviz în baza

5          5

căruia se supune la vot în Consiliul Local.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

În cazul acesta, luând în considerare ce zice domnul Jelea vă propun la sfârșit să...

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci acum trebuie să ne oprim, să întrunim comisia de validare, și mai avem și alte proiecte pe ordinea de zi, care necesită vot, și ar fi bine să le facem pe toate acum.

Dna Secretar Sector 5 - Elena Luminița Petrescu

Da, mai avem ordinea 44.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

În cazul acesta...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Auziți, acum mai este o chestiune, dacă vreți să facem cum ați spus dumneavoastră la început, dacă vreți validarea la final, pentru noi este același lucru, numai că dumnealui nu va putea să voteze decât după ce va fi validat.

Dna Secretar Sector 5 - Elena Luminița Petrescu

Nu, nu, nu, validarea să se facă acum!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dar dumnealui va putea să voteze doar după ce va fi validat.

Dna Secretar Sector 5 - Elena Luminița Petrescu

Facem acum.

Dna director Florina Dragnea

Procedural se face validarea acum, se întrunește Comisia de Validare.

~                               5

La ora 1239 membrii Comisiei de Validare se retrag din sala de consiliu pentru verificarea dosarului în scopul validării domnului Danciu Ioan Bogdan.

La ora 1248 membrii Comisiei de Validare revin în sala de ședințe.

5               5

Dl Președinte al Comisiei de Validare- Cursaru Paul Gabriel

Comisia de Validare a discutat, avem doar un mic semn de întrebare vizavi de toată documentația care ar trebui să reiasă din depunerea candidaturii domnului Danciu Ioan Bogdan, însă, toate documentele importante, acelea că are susținerea partidului pe care îl reprezintă..., sunt la dosar.

Președintele Comisiei de validare, domnul Cursaru Paul Gabriel, dă citire 5                                                                                       ~                                                                                         ~

procesului verbal prin care Comisia de Validare a constatat îndeplinirea prevederilor legale privind validarea mandatului de consilier al domnului Danciu Ioan Bogdan.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul Cursaru, îmi cer scuze, ați început să spuneți ceva, vreau să ne lămurim.

Dl Președinte al Comisiei de Validare- Cursaru Paul Gabriel

Din câte țin eu minte, la Comisia de Validare pentru fiecare mandat al fiecărui consilier, a mai existat la dosar un alt document.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Care?

Dl Președinte al Comisiei de Validare- Cursaru Paul Gabriel

Nu mai știu precis care . Era vorba de o declarație pe propria răspundere , sau... nu mai țin minte. Întotdeauna exista în spate susținerea partidului sau a organizației de unde vine și regăsirea persoanei respective pe lista electorală.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu nu am dubii, Doamne Ferește, este prima oară când aud, dar aș vrea ca doamna Secretar ...

Doamna Secretar -Elena Luminița Petrescu

Este în regulă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Deci, din punct de vedere legal, totul este ok. Ați consemnat, da?

Dl Președinte al Comisiei de Validare- Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea să ne mai uităm încă o dată, ca procedură, mai ales. Pe viitor să știm dacă mai trebuia să avem un alt document.... nu era un document foarte

5

important.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Mă iertați, când am depus candidatura, au fost necesare Declaratia de avere și Declarația de interese. Le aveți pe acestea două?

Din sală

După aia.

Dl Președinte al Comisiei de Validare- Cursaru Paul Gabriel

Noi am fost primii consilieri validați atunci. Acum, fiecare care vine, întâi așteaptă validarea și apoi trebuie să depună declarațiile.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Declarația a depus-o la alegeri, în 2016, ca toată lumea care era pe listă.

Dl Președinte al Comisiei de Validare- Cursaru Paul Gabriel

În 30 de zile este obligat să depună declarațiile. O să discut personal cu doamna..., deocamdată este foarte clar, există toate documentele necesare privind obținerea locului electoral al domnului Danciu Ioan Bogdan.

Permiteți-mi să citesc Procesul- Verbal al Comisiei de Validare.

5

Dl Cursaru Paul Gabriel dă citire Procesului- Verbal al Comisiei de Validare prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de validare a mandatului domnului Danciu Ioan Bogdan.

Mulțumim frumos, domnul Cursaru!

5                                        ~

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Ar fi bine să vă prezentați, domnul Danciu, ca să vă cunoască ceilalți colegi de la celelalte partide politice. Ce ați fost, cum ați fost, pe scurt așa.

Dl Danciu Ioan Bogdan

Bună ziua. Sunt născut pe 04. Septembrie. 1953, în județul Prahova, orașul Câmpulung, municipiu acum, înainte era oraș. Sunt de profesie medic veterinar, am terminat facultatea in 1981 la Iași, am lucrat în marile complexe de animale din zootehnia românească. Am pus umărul, cum se zicea atunci, la revoluția agrară...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

La construirea socialismului presupun.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Toți au pus umărul în puterea socialismului...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Fără discuție, un lucru adminirabil, da!

5      ~                                                             ~

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Haideți să îl ascultăm!

5

Dl Danciu Ioan Bogdan

Țin minte, apropo de ce a zis colegul, țin minte că eu lucram la o fermă de baby-beef și în fiecare săptămână aveam încărcătură de carne de vită, care era produsă la noi. Jumătate de avion, mergea ori în vest, ori în est, se exporta acolo, dar ... armata a treia a țării, că a doua era CFR-ul. După 1994 m-am încadrat în Ministerul de Interne, la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, în funcția de medic veterinar. După 2000, când s-au propus modificările respective, noi, toți medicii care... am făcut... deci am trecut în rezervă în 2009. Am fost Comisar Șef și, în rezervă, am devenit Colonel.

5   ~                               ~

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Mulțumim domnul Danciu, vă rog să veniți aici ca să depuneți jurământul.

Domnul Danciu Ioan Bogdan depune jurământul. Este felicitat și i se urează bun venit.

În sală sunt prezenți 25 de consilieri.

Se supune la vot Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Danciu Ioan Bogdan.

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Trecem mai departe pe ordinea de zi, la punctul 4 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018. Dacă avem discuții? Doamna Coroblea? Fară să mă uit am știut.

5                                                                                                                                            5

Dna consilier Coroblea Cristina

Am observat că iarăși a crescut bugetul, mă bucur că devenim din ce în ce mai bogați, dar îmi pare rau că este doar pe hârtie. Acum am observat că s-au adăugat aproximativ 5 000 000, 6 000 000 de lei, din nou, la amenzi, penalități și confiscări. Asta în condiția în care până în luna septembrie se făcuseră doar 10 000 000 de lei încasări la acest capitol, deci nu aveți cum în trei luni, să ajungeți să realizați de 80 de ori mai mult decât în primele 9 luni. Și problema este că aceste venituri umflate, dau impresia că există bani pentru cheltuieli, la fel de umflate ca să zic așa. Avem bani și pentru proiecte culturale, ale Centrului Cultutal și de Tineret „Ștefan Iordache” și pentru diverse festivități, cum este cea de la care tot avem aici imagini și care a costat foarte mult, și despre care nu se știe exact de ce a costat atât de mult, și că avem bani și pentru renovări de școli ș.a.m.d., dar, în realitate, banii nu se realizează și ceea ce facem este să tot

5                    ~             ~                                    ~                                                                          5

împrumutăm ca să mai facem câte ceva din când în când. Până acum, nu prea s-a făcut mai nimic.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Dar știți dumneavoastră că nu sunt bani pentru renovări de școli?

Dna consilier Coroblea Cristina

Ar putea să fie mai mulți bani pentru renovări de școli. Până acum, în mod real, la active fixe, care cuprind și renovările de școli, dar și alte cheltuieli capitale, nu primim niciodată, după cum știți, detaliile. Deci nu știm foarte mult, dar în mod real, până acum la active fixe, la școli, s-a cheltuit în jur de 8 000 000 lei.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Dacă îmi permiteți, o secundă, doamna Disăgilă...

Dna consilier Coroblea Cristina

Și toate școlile au probleme.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Dacă vreți să îi răspundeți doamnei consilier.

Dna director Isabela Disăgilă

Deci acum am avut modificări la buget, au crescut bursele, de asemenea sa inclus norma de hrană, conform legislației în vigoare începând cu luna decembrie 2018 trebuie să dăm normă de hrană la salariații din Primărie - DITL,

5                                                                  ~

norma de hrană fiind de 316 lei/lună. Ce spuneți dumneavoastră doamnă consilier, referitor la veniturile din amnezi...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

La unitățile școlare, ce sume s-au adaugat?

Dna director Isabela Disăgilă

La unitățile școlare, s-a mărit suma pe burse de la 16 509 000 a crescut la 17 814 000. De asemenea s-au alocat sume și la reparații, renovările la școli... vin și vă completez, sunt nu numai pe active fixe, sunt și pe cheltuieli materiale, pe reparații curente.

Dna consilier Coroblea Cristina

Pe reparații curente.

Dna director Isabela Disăgilă

Exact! Deci s-au mai alocat sume și acolo. Ce spuneți dumneavoastră referitor la acele amenzi și venituri, v-am spus că la sfârșit de an noi vom veni cu o rectificare. Noi mai avem bani și din fondul de rulment să alocăm pentru școli, și avem alocat pentru școli, repartizat pentru școli.

Dna consilier Coroblea Cristina

Totuși ceea ce nu înțeleg care este calculul, ca pe ultimele trei luni să se realizeze de 80 de ori mai mult...

Dna director Isabela Disăgilă

Doamna consilier, la sfârșit de an vom veni cu o rectificare în luna ~                        5

decembrie, pe 29 sau 30 decembrie, exact cât s-a încasat, atât va figura și la noi în rectificarea de buget.

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, dar atunci ce rost are să...

Dna director Isabela Disăgilă

E o previziune, la momentul ăsta este doar o previziune făcută pe hârtie.

Dna consilier Coroblea Cristina

Mereu spuneți asta, și mereu vă spun că bugetul este întotdeauna o previziune, dar previziunea trebuie să se facă pe baza unei analize...

Dna director Isabela Disăgilă

Avem o notă de fundamentare și o analiză, repet: noi nu putem să cheltuim mai mult...

Dna consilier Coroblea Cristina

Vă rog să ne dați și nouă această notă de fundamentare...

Dna director Isabela Disăgilă

Noi nu putem să cheltuim mai mult decât avem.

Dna consilier Coroblea Cristina

Niciodată nu ni se dau acele documente pe care le cerem, anexele bugetului.

Dna director Isabela Disăgilă

Acele anexe de care spuneți dumneavoastră sunt opt bibliorafturi, cum să le trimit și să le scanez pe toate?

Care ne stau la dispoziție oricând dorim să le consultăm.

Dna consilier Coroblea Cristina

Tocmai, că sunt opt bibliorafturi nu se pot analiza la sediu la Primărie.

Dna director Isabela Disăgilă

E foarte greu de scanat și de trimis.

Dna consilier Coroblea Cristina

Trebuie să ni le trimiteți, totuși este secolul informației, nu se poate să nu le aveți într-o formă digitală, pentru că nu sunt scrise de mână.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Așa ne cere Prefectura...

5

Dna director Isabela Disăgilă

Așa ne cere Prefectura!

5

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Doamna Croroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina

Inițial le aveți într-o formă digitală.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Doamna Coroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina

Pentru că nu sunt scrise de mână, vrem să ni le trimiteți, în format digital documentele!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Doamna Coroblea! Deci, din nefericire eu semnez astea, sunt opt bibliorafturi, ele nu au valabilitate dacă nu sunt semnate de mine. Prefectura și

~                                                                                                                                                                                                   5

Trezoreria ni le cer fizic, nu electronic. Ca să fie valid trebuie să fie semnat de mine cu ștampilă. Așa cere legea, nu am ce să fac.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am înțeles, ei așa vi le cer, noi vi le cerem digital, și nouă puteți să ne trimiteți și cu semnătură digitală și chiar fără, dorim doar să vedem despre ce este vorba.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Am înțeles!

5

Dna director Isabela Disăgilă

Am înțeles!

5

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Am înțeles! Bun, acum să trecem la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Acum de la punctul 5 până la punctul 16 inclusiv, sunt acele proiecte cu 500% impozit pe teren, din nou vă propun ca și până acum, dacă avem o discuție să o avem acum, dacă nu trecem la vot direct. Și începem: punctul 5 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Costache Negri, nr.16, proprietatea S.C. BRIDGEWAY DEVELOPMENT SRL, CUI:21597506, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 6 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Acidava, nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 7 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Prepelicarului, nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 8 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul

București, Sectorul 5, Strada Teiului, nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 9 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Cosuleni, nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 10 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 290, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 11 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 44, proprietatea S.C. KELARIA INVESTMENT SRL, CUI: 25329140, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 12 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Calea Ferentari, nr. 107, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 13 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Str. Bega, nr. 4, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 14 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Str. Aron Pumnu, nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 15 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Str. Cascadei, nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 16 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Drumul Ghindari, nr. 42-44, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Mai departe, punctul 17- Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2018. Dacă avem discuții, dacă nu să mergem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 18 Proiect de hotărâre privind predarea cu titlu gratuit de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 a produselor și serviciilor software pentru implementarea componentelor ,,raportare indicatori pentru management”, ,,interfața unică de accesare a tuturor informațiilor despre cetățeni” și ,,servicii electronice pentru cetățeni”, achiziționate prin Contractul cu nr. 27206/20.03.2018. Dacă avem discuții, dacă nu să mergem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă. Dacă sunt discuții, dacă nu să trecem la vot!

5    ~

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Stai o clipă!

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

La 19?

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Da, se poate?

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Întrebarea era: cum se stabilește... cum se va alege acest centru de imprimare masivă?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Sălăvăstru!

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Domnul director Sălăvăstru?

Dl director general Sălăvăstru Valerian

Prin licitație.

5

Dna consilier Coroblea Cristina

Prin licitație sau achiziție directă?

5                                          5

Dl director general Sălăvăstru Valerian

Prin licitație.

5

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Dacă sunt alte întrebări?

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă îmi permiteți, nu doar că votăm, dar de mulți ani de când suntem aici, vrem să îl felicităm pe domnul director pentru inițiativa asta, pentru că în mod real este o chestiune care va ușura foarte mult efortul contribuabililor care, dincolo

5                                                                                                                            ~

de faptul că, sigur, își exercită o obligație legală, totuși de multe ori sunt puși pe drumuri ș.a.m.d.

5

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Bine, mai am o întrebare, apropo de chestia asta. Pentru Evidența Populației avem deja un sistem informatizat funcțional? Pentru că logic așa ar fi, de acolo să pornești.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Există la Evidența Populației sistem digital, din câte știu eu.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Și nu sunt corelate?

5

Dl director general Sălăvăstru Valerian

Sunt două baze de date total diferite, de exemplu... la D.I.T.L. sunt informații cu privire la...

Deci, aici este vorba de D.I.T.L., dacă vreți să discutăm despre asta, putem discuta.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mai am eu o întrebare aici, doar ca să ne lămurim, ideea este excepțională încă o dată, și d'aia am vrut să iau cuvântul, să îl felicităm pe domnul director. Chestiunea este, știu că la ANAF există acel SPV (Spațiu Privat Virtual), așa va fi și la dumneavoastră, adică...

Dl director general Sălăvăstru Valerian

Nu, nu. Noi ne-am lămurit aici... este platforma aia, avem o planșă cu o platformă a DITL-ului, dar noi ne referim aici la comunicare prin email-uri cu contribuabilii.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

În regulă, iar cu contribuabilii veți lua legătura într-un fel, vor veni la dumneavoastră? Le veți trimite acasă, sau, în sfârșit, într-o manieră prin care ei să își asume că adresa lor electronică de corespondență ca să se simplifice mecanismul, am înțeles corect?

Dl director general Sălăvăstru Valerian

S-au trimis decizii, 170 000, în noiembrie mai trimitem încă 200 000 de decizii, care o să aibă o anexă, sunt invitați contribuabilii să vină să se înscrie cu adresă de email.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

A, e perfect, am înțeles! Ma gândesc doar la faptul că acea comunicare, din punct de vedere juridic trebuie să aibă calitatea de opozabilitate oricui, adică oamenii ăia să nu poată vreodată să invoce că nu au primit pe email. Ați înțeles de ce am pus întrebarea asta?

Dl director general Sălăvăstru Valerian

Le-am transmis, în conformitate cu legislația, cu ce anume trebuie să vină la noi să se înscrie, cu...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles! Ok, mulțumesc frumos!

5    >5

Mulțumim frumos! Trecem la vot Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Cu 20 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Mergem mai departe. Punctul 20 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice. Dacă nu avem discuții, supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 21 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Școala f                                                            f                           f                     f              Jj                                        f f

Gimnazială ,,Petrache Poenaru” în scopul asigurării funcționării complexului

de servicii socio-educative pentru copii. Dacă avem intervenții, dacă nu, să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 25 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 22 Proiect de hotărâre privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității. Dacă sunt dezbateri, dacă nu să trecem la vot!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu aș vrea!

5

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu ca o dezbatere, ca o întrebare. Numai să ne lămurească, nu știu cine se ~                                                                                                                     ~            5

ocupă de proiect, să ne spună două cuvinte.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Domnul Sălăvăstru.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

A, tot domnul Sălăvăstru! Este ok! Ce înseamnă acțiunile astea? Spuneți!

Dl director general Sălăvăstru Valerian

Sunt prevăzute în legislație, și ne trebuie o Hotărâre de Consiliu Local, când au datorii să... suntem obligați să ne îndreptăm spre Instanță, și să cerem să muncească în folosul comunității, dacă nu au...

5    ~

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles! Mulțumesc frumos!

Mulțumim frumos, domnul director! Supunem la vot atunci Proiect de hotărâre privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5                                   5

Cu 20 voturi pentru (Danciu Ioan Bogdan, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Mai departe, mulțumim! Punctul 23 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”. Dacă avem dezbateri! Domnul Cursaru.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă este cineva să ne ajute pentru proiectul nr. 23. Dacă îmi permiteți, văd că de obicei observ o aceeași plictiseală în organizarea de proiecte, cel puțin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” este foarte plictisit, ori are timp liber, pentru că întotdeauna insistă, cu aceleași tipologii, tipare clare de proiecte în care nu vedem aproape mai nimic. În primul rând, aș vrea să vă aduc la cunoștință că, în urma unor discuții pe care le-am avut aici, în cadrul ședinței, toți

5       5          ~                                                  9 r                                                        ~                          5            5     >       5

am fost de acord, ca să nu mai prestăm și activitate contabilă, văd că tot insistați să ne învățați contabilitate, la fiecare proiect veniți și ne spuneți: suma necesară, cu titlu, de unde, din ce cont ș.a.m.d. asta însemnând ce? Nu știți să luați bani și

7                         7                                     5                                                                                             5     5                      5                    5

din altă parte și trebuie să vii aprobăm noi? O să vă rugăm pe viitor, deși ați fost de acord și dumneavoastră, domnule viceprimar, am stabilit că nu trebuie să ne spună nouă exact de unde se iau banii, este obigația dumneavoastră, oricând puteți să mutați acești bani prin diverse alte lucruri pe care le puteți face în contabilitate. Revenind acum la proiect, aș vrea să întreb și eu: câți copii sunt angrenați în acest proiect? O să am o serie de întrebări, și ca să nu pierdem șirul... câteva... la fiecare dacă puteți să îmi răspundeți.

Doamna director, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc!

5

Dna director Stoica Mariana

În cadrul acestui proiect vot fi angrenați cel puțin 100 de copii.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

100 de copii, am înțeles!

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Cel puțin!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cel puțin 100 de copii. Dacă ar fi să fie așa, asta ar însemna că costul total pentru fiecare copil este de 160 000 000, pentru că, conform așa cum este titlul foarte clar prevăzut financiar, la final, costul Primăriei este de 168 185 lei împărțiț la 100 de copii, cât spuneți că vreți să avem, o să avem în jur de 16 800 de RON, pe cap de copil.

Dna director Stoica Mariana

Am spus cel puțin 100 de copii.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cel puțin 100...

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

160 000-100...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, 168 000...

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Așa, -100...

5    ~

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

1 680?

E o diferență!

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, aveți dreptate, iertați-mă! Următoarea întrebare este: pe acești copii de unde îi selectați?

5

Dna director Stoica Mariana

Din cadrul școlilor din Sectorul 5, se va alege o școală pilot...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu este aleasă în cadrul proiectului?

Dna director Stoica Mariana

În cadrul proiectului, nu. Se va face o selecție în funcție de invitațiile care vor fi trimise la școli.

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți! Eu știu că în toate proiectele unde se consumă bani, întâi se vine exact cu locația, numărul de copii dinainte, proiectul, cât angajează, unde facem și atâția suntem. Spuneți-ne, vă rog, materialele pe care le cumpărați pentru acest proiect, pentru domnii de aici, foarte buni tenismeni de altfel, unde rămân după efectuarea proiectului?

Dna director Stoica Mariana

Materialele din cadrul acestui proiect, achizițiile din cadrul acestui proiect, vor rămâne în cadrul asociației care a depus acest proiect și vor fi utilizate pentru acei copii, vor fi donate școlilor.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu specifică aici, în acest proiect.

Dna director Stoica Mariana

Așa se va întâmpla.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Așa se va întâmpla? Dar nu era normal să ne spuneți aici că toate achizițiile derulate de către Primărie, de Centrul Cultural și de către această Asociație, nu

~                                                               5                                                                          5      ~

era normal să scrie, în primul rând, că toate acestea rămân acolo?

Dna director Stoica Mariana

Dacă doriți să aflați mai multe informații puteți să faceți o solicitare scrisă

5                       5                                                           5      1           5                         5

și să...

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, eu nu pot să vă fac în timpul ședinței solicitări scrise. Dumneavoastră trebuia să ne puneți deja proiectele foarte... într-un mod foarte transparent, într-un mod foarte clar, să putem să le citim, să putem să le înțelegem, ca să nu vă mai întrebăm asta acum aici, da? Aceasta este ideea! Plus că din câte știu, orice proiect trebuie făcut și d' asta vă tot spun că tot insistați să le faceți așa, după doi ani de zile, Centrul Cultural „Ștefan Iordache”, are mereu probleme în efectuarea și în conceperea unor proiecte, nu că toate proiectele sunt greșite, să nu mă înțelegeți greșit, sau că există vreo problemă cu dumneavoastră. Considerăm că este un tipar. Întotdeauna ne puneți proiecte, nu ne spuneți exact câți oameni sunt, ne spuneți numai bani, ne spuneți de unde luați banii, și doar atât, și nu ne spuneți la sfâtșitul proiectului ce se întâmplă. Cam atât am de spus, și îmi pare foarte rău că această instituție nu reușește totuși să vină pe o cale normală, transparentă, în care să... nici nu mai avem ce să vorbim aici, doar să punem... tot timpul trebuie să aflăm informații, o să vedeți, dacă o să citiți cu toții proiectul, că nu specifică că acele produse vor fi donate școlilor. Eu nu pot să iau în cazul de față, când aprob un proiect, o promisiune a doamnei director că așa va fi.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

S-a consemnat în procesul verbal.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Degeaba s-a consemnat, nu există în proiect.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul președinte, dacă s-a consemnat în procesul verbal, eu nu aveam de gând să intervin...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Să modificăm atunci...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Atunci, vă rog frumos, să introduceți acest lucru, spus de către doamna director, în cadrul proiectului.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

În cadrul Proiectului de Hotărâre.

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Propuneți amendamentul.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Amendamentul este că în cadrul, punctul 0, sau nu știu, vă spune imediat colegul meu, să mai facem un articol.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, pot să facă, aici... de asemenea, atenție! Aș vrea să reiasă, să fie foarte bine stabilit. Noi avem în momentul de față un proiect al Asociației Club Sportiv Future Pro Generation. Această asociație trimite, spre știință, da, o propunere de proiect. În cadrul acestui proiect, dacă este și parteneriat, noi trebuia să avem un alt proiect, emis de către Primărie, de către „Ștefan Iordache”, cu conținutul acestui proiect. Noi în momentul de față, nu știu dacă observați, noi aprobăm un proiect propus de cineva, cu conținutul lor, cum au vrut ei, ori noi nu avem nimic de spus, doar că aprobăm și dăm bani. Atunci era normal ca această cerere a lor, acest proiect pe care îl vedeți cu cuprins, cu context general, de altfel destul de bine făcut, noi trebuia să îl implementăm și pe ei partener să îl punem acolo și ....

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Bun, spuneți-ne...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu suntem de acord, atunci eu aș vrea, unde scrie finanțarea proiectului, în cadrul planului financiar, pentru că spune aicea, la finanțarea, că nu specifică foarte clar ce se întâmplă cu materialele. Așa că aș pune în cadrul proiectului propus de către Asociație, punctul 7 alin. 3 să rămână consfințit, că toate produsele obținute, cumpărate, achiziționate în urma proiectului, să fie donate școlilor și să se prezinte un raport referitor la acest caz, cui s-a dat, ce a luat, s.a.s.m.d. Mulțumesc.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Proiectul de hotărâre vă referiți sau proiectul proiectului.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Propunerea de proiecte care a avut-o Asociația.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Deci nu modificăm hotărârea.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci asta e o propunere, în hotărâre nu cred că pot să scriu, că toate... asta voiam ...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Putem vota hotărârea?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Desigur.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela) și 10 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai,Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Ați consemnat în procesul verbal cererea domnului consilier!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe, punctul 24-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Talentele Sectorului 5 în an centenar”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cum vă spuneam, am spus mai devreme, iar aici apar în corpul de proiect de hotărâre, articolul 2, ne spune de unde se iau banii, cum se fac și cum se duc. De asemenea, pentru realizarea acestui proiect, spuneți-ne și nouă care sunt copiii de selecție, ca să vă spun dacă cumva dintre colegi nu ați citit, poate nu ați citit, da o să vă spun. Se dorește ca Asociația Clubul Sportiv Cristian Gațu, să efectueze și să facă selecție pe mai multe ramuri de sport-un lucru foarte bun, pentru școlile din Sectorul 5, ceea ce însemnă un pas înainte. Totodată ne cere și bani pentru așa ceva, ca să achiziționeze bunurile sportive pe care ulterior acești copii le vor folosi. Valoarea proiectului este de 350 de mii lei. Nu am specificat în proiectul anterior că asociația respectivă vine în completarea proiectului financiar doar cu ore gratuite. Ei nu vin cu bani, ei nu vin cu niciun ban, ei vin doar cu profesori că mai fac 100 de ore gratuite. Ca să știe toată lumea. Deci oamenii aceea nu au bani, nu contribuie cu niciun ban, ci doar cu 100 de ore gratuite de tenis.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Timpul lor costă, categoric! Se poate pune și timpul lor care și-l alocă..

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

15%, citiți-l dumneavoastră încă odată domnule Melnic și vedeți că spune prin: 100 de ore gratuite și încă ceva gratuit.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Că zicea că sunt gratuite, că zicea că nu le plătim, e același lucru.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu trebuie să mă convingeți pe mine, eu nu cu dumneavoastră vorbeam, vorbeam cu doamna Director. Și atunci, aș vrea să ne explicați așa cum vreți, cum ați gândit deschiderea acestui proiect, câți copii fac parte, unde se duc banii, unde se duc materialele și de ce nu facem noi un club sportiv pentru atâtea achiziții de materiale.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

De ce nu faceți dumneavoastră o propunere?

Doamna Director Stoica Mariana

Proiectul a fost depus de către Asociația Gațiu, după cum ați văzut, copiii selectați pe mai multe sporturi, vor fi de la școlile din Sectorul 5, în principal clasele 0-4, întrucât ei vor fi cei care vor face performanță în viitor. O parte dintre acești copii vor merge către Clubul Sportiv Școlar Steaua. Aceste echipamente, vor fi donate copiilor care vor face performanță în continuare la Clubul Sportiv Steaua. Nu există un număr limitat de copiii. Aceștia pot fi foarte mulți, ori foarte puțini, în funcție de câți doritori vor fi. Ne propunem foarte mulți copii, în principal în fiecare școală să existe cel puțin un număr de 25 de copii. După cum știți și dumneavoastră, sportul este așa cum este, dacă vor fi doritori cât de mulți, aceștia vor beneficia de această finanțare.

5                                                                                                              5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi mai permiteți o întrebare, spre deosebire de asociația Pro- Future care au văzut un plan și au spus toate produsele pe care le cumpără, la ce prețuri și la ce le folosesc, aici nu scrie niciun produs, nu scrie niciun preț, ne scrie doar un buget de 349.900. Am vrea să știm și noi dacă se poate Anexa privind produsele care urmează a fi cumpătate sau achiziționate și cum pot fi ele totodată prognozate.

Doamna Director Stoica Mariana

Există o Anexă la buget, la proiectul depus avem un buget, anexa bugetului, dumneavoastră puteți face solicitare scrisă să vă punem la dispoziție.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Poftiți, mai repetați o dată, vă rog, ca să rămână înregistrat, ca să știm...

Doamna Director Stoica Mariana

Deci, dumneavoastră puteți face o solicitare scrisă către Centrul Cultural, și vă putem pune la dispoziție mai multe detalii cu privire la acest proiect.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci dumneavoastră nu știți, nu aveți nicio anexă.

5     5  ~                     5

Doamna Director Stoica Mariana

V-am spus că există Anexă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vă mai spun încă odată, trebuie să aveți această anexă în corpul de hotărâre al proiectului. Dumneavoastră trebuie să ne explicați în corpul proiectului sau în raportul justificativ.

Dl viceprimar Țigănuț Marian

Nu cred că trebuie...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Bun, și dacă este altceva, unde e. Domnule viceprimar, lăsați-mă să vorbesc și eu, de ce interveniți peste mine de fiecare dată, toți. Vă deranjează că vă întreb, pun și eu o întrebare să înțelegem. De ce nu există.. dar nu are nicio importanță. Am vrea să știți că trebuie să existe, să știm și noi pe ce cheltuiți banii. Arătați-ne,

55         >551     5      5  >

câte produse, câte echipamente, câte mingi de fotbal, mingi de baschet, unde sunt puse, ...nu le aveți. Nu trebuie să fac o solicitare, e obligație, e o obligație legală. Domnule Hopincă, ce părere aveți, așa este avem dreptate sau nu, puțin așa?

Dl consilier Păpușă Valentin

Dar nu aveți dreptate de loc!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mi-a plăcut răspunsul!

Dl viceprimar Țigănuț Marian

Eu fac o selecție, eu nu pot să știu dacă o am 3 sau 25.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și de unde știu câți bani îmi trebuie dacă eu nu știu câți am.

5                                   5                   5                                                                                                  5                   5

Dl viceprimar Țigănuț Marian

Există o previziune.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Haideți, haideți....ce faceți vă certați toți cu mine acum,...vă rog frumos, o

să fie așa toată ziua, să-l potoliți pe colegul dumneavoastră. Îi spuneți domnule președinte colegului să nu mai vorbească peste mine.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ce să-i spun?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Să nu mă mai deranjeze.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Dumneavoastră sunteți împotrivă? Sau abținere, USR-ul?

Din sală

Abținere.

5

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Talentele Sectorului 5 în an centenar”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” cu fost adoptat cu 15 voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil și Stroescu Marilena Daniela), 5 voturi împotrivă- (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Punctul 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul

> > > '

public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5, a unei cote părți a imobilului situat în Șoseaua Viilor nr. 38, sector 5, înscris în cartea funciară sub numărul 235061.

Trecem direct la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Ora 1322 intră in sală domnul consilier Vanghelie Marian Daniel. Prezenți 26 consilieri.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Se poate? Dacă am cuvântul, altfel eu...În primul rând, ca o chestiune de procedură, dincolo de faptul că sunt anumite puncte, unde este important să avem o numărătoare limpede a voturilor, acesta este unul dintre acele puncte. Acest proiect a fost inițiat, această inițiativă a aparținut în anul 2016 fostului Primar General Interimar- domnul Sava, și noi cunoaștem situația. Rugămintea noastră ar fi ca vizavi de acest subiect, executivul primăriei, și aceasta este și rezerva sau condiția sub care o să votăm, să facă absolut toată diligențele ca situația asta care este într-adevăr foarte complicată să fi remediată extrem de rapid. Inutil să vă spun, e o chestiune inutil de simplă asupra faptului că el nu ar putea fi aprobat decât și cu aceste voturi. E un lucru important care clar trebuie făcut, inițiativa ne aparține, la fel cum ne aparține și cea din Antiaeriană, pe care am fi votat-o dacă nu ne-ați fi invitat în parc. În acest caz, vă rog frumos, pentru că este consemnat, acest vot este condiționat din punct de vedere uman și politic dacă vreți, de faptul că noi ne așteptăm că această situație să fie rezolvată rapid de către executivul primăriei. Mulțumesc.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Dacă îmi permiteți, este o condiție pentru ca Ministerul Educației să inițieze...o hotărâre.

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Știm, cunoaștem toată situația, cunoaștem toată situația.

5           >                    5                                           5      >                    5                                           5

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Oricum, era o..., contra naturii ceea ce se întâmplă acolo.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Știm, știm, cunoaștem situația

5           ~   5          ~                    5                           5

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Am decis să facem în această vară cadastru împreună cu Ministerul Educației, am făcut intabularea... se va promova atât de repede Hotărârea de Guvern și apoi o să...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumim frumos.

5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Vezi că este cu două treimi .

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu este nevoie, s-a votat în unanimitate.

Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5, a unei cote părți a imobilului situat în Șoseaua Viilor nr. 38, sector 5, înscris în cartea funciară sub numărul 235061 a fost adoptat cu 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Mergem mai departe cu punctul 26- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal ”Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Dacă nu aveți intervenții -Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 27-Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Ansamblul Rezidențial de Tip Familial ”Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Dacă nu există discuții mergem spre vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

5

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 28- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale componentelor Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Mulțumim. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 29- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin și Resurse pentru Părinți și Copii, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Mergem spre vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Din nou unanimitate. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 30-Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Ariel și Aurora aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector f                                                        f                        f                   f            Jj

Dacă nu avem discuții votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 31- Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2017-august 2018.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am un aspect pe care probabil că niciunul dintre colegi în afară de mine și domnul Ploscaru s-ar putea să nu-l cunoască, avizul este negativ al comisiei de specialitate vizavi de acest punct. Evident că avizul este unul consultativ, însă totuși e important să știe toți colegii să voteze în cunoștință de cauză, că avizul este negativ.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim domnule consilier. Să votăm în cazul acesta. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2017-august 2018, a fost adoptat cu 16 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Mergem mai departe- la punctul 32- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului Social Comunitar ,, Ferentari” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.Dacă nu avem discuții, să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 33-Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 34- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare ,, Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost”.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarv Alexandru Sebastian

Punctul 35- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de finanțare între Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului Ungheni din Republica Moldova pentru ,,Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din Municipiul Ungheni”.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Voiam să întreb, noi suntem...voiam să spun că noi suntem de acord cu faptul că sprijinim pe frații din republica Moldova, dar voiam să întreb dacă există asigurarea că cetățenii din Ungheni știu că acel proiect va fi susținut de către Administrația Locală.

5

Dl viceprimar Țigănuș Marian

După câte știu au votat în Consiliul lor Local.

Dl consilier Dragoș Geamănă

Întreb asta pentru că m-am uitat ieri pe site-ul lor și nu se spune nimic acolo.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

A venit hotărârea consiliului Local al lor.

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, dar ei nu promovează

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Deci a orașului Ungheni. Credeți că dacă au votat nu este publică o hotărâre de consiliu?

Dl consilier Geamănă Dragoș

Întrebarea vine și în contextul în care România de câțiva ani sprijină reconstruirea de școli și grădinițe. Au fost cazuri în care s-a făcut recepția școlilor, a grădinițelor, fără să se spună un cuvânt despre faptul că există. De asta voiam să știu. Suntem asigurați...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Mai mult ca sigur, fiindcă noi am primit de la ei Hotărârea Consiliului Local cu destinația respectivă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai mult ca sigur și ei o să dorească să se promoveze acest aspect. Dacă nu mai avem alte aspecte să mergem spre vot atunci.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de finanțare între Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului Ungheni din Republica Moldova pentru „Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din Municipiul Ungheni” a fost adoptat cu 16 de voturi pentru (Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dna consilier Coroblea Cristina

Este prea mare suma, de asta....un milion de lei...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles!

5

Punctul 36- Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală ,,Împreună Dezvoltăm sectorul 5”.

Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul fost adoptat cu 16 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Punctul37- Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnule președinte, la începutul acestei ședințe am solicitat ca acest punct să fie scos de pe ordinea de zi, până la momentul la care vom avea informații suficiente cu privire la evaluarea aceste situații. Am văzut că este vorba de un cost estimativ undeva la vreo 700 de mii de Euro. Observăm că executivul acestei primării are o apetență la suma de 700 de mii. Când a fost vorba cu festivitatea în parc 700 de mii, acum să cumpărăm căminul de nefamiliști în urma negocierii făcute cu Societatea Industria Iutei, dacă am reținut corect. La raportul..., la proiectul de hotărâre pe care noi l-am primit, avem atașate două pagini. Niciun raport de evaluare, nicio altă documentație, și documentație- mă refer la absolut toate etapele legale ale negocierii, cu stenogramă, cu schimb de documente, absolut tot dosarul în baza căruia s-a ajuns la această suma care nu știu, e mică ,e mare, nu ne pricepem. Dar ținând cont de risipa cu care deja ne-am obișnuit din banii cetățenilor care se face în această primărie, am fi considerat oportun să avem și noi o documentație ca să nu ridicăm mâna să cheltuim niște bani, și la un

5                                                                 5                                                                                                                                               5                         >    5

moment dat să vină cineva să zică că nu trebuia să coste 700, ci poate 2 milioane și să ne felicite sau putea să coste 50 de mii și atunci nu ne felicită ci ne întreabă de sănătate. În condițiile astea, întrucât este vorba despre un proiect care are legătură cu o situație de patrimoniu, în al doisprezecelea ceas, fac apel la dumneavoastră, să ne puneți la îndemână, la dispoziție, documentația, urmând ca în următoarea ședință, până la acel moment să avem timp să verificăm, ca să știm în mod corect și în cunoștință de cauză dacă și ce votăm. Acesta este punctul

5                             5        5                                                    5                                                                          1

nostru de vedere, dacă dumneavoastră considerați că e oportun să supuneți la vot această propunere a mea de a-l scoate de pe ordinea de zi e în regulă, dacă nu considerați oportun, e dreptul dumneavoastră ca președinte de ședință, noi o să votăm în consecință conform cu ...

5

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Vreți să vă dăm niște explicații?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sigur că da.

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Comisiei de specialitate i s-a pus la dispoziție totul.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles și nu contest.

5              5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnule Jelea, cei care au făcut parte din comisia de negociere puteau să fie și din partea dumneavoastră dacă prezentați interes și erați la masa discuțiilor. Aveați toate detaliile.

5

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

În luna mai, s-a primit o adresă din partea S.C. Iuta, cu o prezentare a imobilului, iar valoarea solicitată prin acea adresă, așa cum s-a spus în toate documentele, au fost, citesc din memoriu,1383 de mii pentru clădire, și 99 de mii de Euro pentru un teren care nu era evaluat. Pentru debutul ședințelor de negociere, s-a solicitat ca S.C. Iuta să ne pună la dispoziție un raport de evaluare pe care totuși înțeleg că vi s-ar fi pus la dispoziție. Îl am și eu aici, vă puteți uita, este elocvent, în câteva minute, în situația în care nu ați apucat să-l parcurgeți... Deci...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mă lămuriți asupra unui aspect legat de ceea ce ați spus dumneavoastră, dacă îmi îngăduiți, sau dacă nu aștept și să mi-l dați la final. Apreciez efortul dumneavoastră, să nu înțelegeți eronat. Să înțeleg că acel raport de evaluare a fost pus la dispoziție de către vânzător? Îngăduiți-mi să merg până la capăt. Dacă eu cumpăr un petic de pământ în Sectorul 5 mâine, și fac o adresă către primărie și vă trimit și raportul de evaluare, cu o sumă X , dumneavoastră ziceți că dacă îmi dați pe el jumătate din suma X e în regulă și băgați în consiliul local la vot?

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Dacă îmi permiteți să vă răspund.

Mulțumesc.

5

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Este vorba de cheltuirea banului public. A cheltui un ban public pentru a face orice raport de evaluare care în final s-ar fi putut să se soldeze cu un eșec, adică să nu ajungem la nicio înțelegere, ei să o țină pe valoarea lor, ne-ați fi tras la răspundere cum ați cheltuit un ban public. Ca urmare, un raport de evaluare făcut de un evaluator care este din partea primăriei, nu s-ar fi justificat în niciun caz de cheltuirea banului public, sau de către dumneavoastră, sau de către altă persoană juridică, are aceeași valoare. Ca urmare, acest raport de evaluare a confirmat acele sume avansate de către S.C. Iuta, respectiv 1.383.000 pentru imobil, este vorba de un imobil de P+4 nivele și terenul de..., ne-a rămas liber 877 ~                                                                                                                 5                                      ~

plus suprafața ocupată-1500 mp, am să verific datele exact după, cred că le și aveți. Aceasta a fost suma de la care s-a plecat, aproximativ 1.500.000 mii de Euro. Calculul care a stat la baza comisiei de negociere, a fost unul simplu și pe lege. Există acele standarde de cost care într-adevăr, în ultima perioadă s-au abrogat, permiteți-mi să vă spun este "țeapa" S.C. Iuta, asta este. Ca urmare, la un calcul foarte precis, 380 este valoarea investiției de bază, pe standard de cost x 2600 mp, dar îți dă doar investiția de bază capitolul IV, la care se adaugă ce ar fi însemnat utilități.Ca să realizez un imobil nou, ajungeam la o valoare reală, iată .... constrâns la standarde de cost, cam la 1400 000 fără teren.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Se construiește cu 300 de euro pe mp.

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Dacă îmi permiteți stimate domn, eu cunosc.. dacă îmi permiteți, sunteți într-o eroare.

Dl consilier Bîrsan Mihail

Nu sunt, vă aduc eu...

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Stimate domn, am lucrat la standarde de cost, standardul de cost pentru construcții de blocuri este 380 de euro fără TVA, era, s-a abrogat, dar dacă cunoașteți la această valoare, sunt restul capitolelor obligatorii. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră nu corespunde realității. În urma ședințelor de negociere

care au fost 5,6, cam așa, s-a ajuns la această valoare, cu TVA cu tot, 730 mii de Euro, teren plus imobil. Deci este foarte transparent, nu există...

Dl consilier Bîrsan Mihail

Aveți un cost, cât costă să faceți apartamente din acele camere?

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

După cum cunoașteți, că spuneți că aveți cunoștință în legislație, va trebui întocmit după ce vom achiziționa, dacă ne veți da acordul dumneavoastră, dar voi face o paranteză ulterior. Trebuie să se întocmească documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, care conțin inclusiv expertiza tehnică și de acolo va rezulta valoarea. Estimativ, ce estimez eu la ora aceasta, dar nu va trebui să luați ~                                                                                   ~                                                                    5

în calcul, mai mult de 250-300 de Euro cu recompartimentare, nu ar trebui să coste.

Dl consilier Bîrsan Mihail

Gândiți-vă că nu au băi, nu au bucătării...

5                                                 ~

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Cunosc situația, am fost acolo, cunosc, asta v-am spus cu recompartimentare.

Dl consilier Bîrsan Mihail

Și dacă raportul de expertiză spune că nu poate fi modificat.

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Există..., a fost acolo un expert înainte să se înceapă negocierile, pentru a ști exact situația...dacă poate fi recompartimentat...

Dl consilier Bîrsan Mihail

Aveți un raport scris.

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Nu se poate face un raport și o cheltuială publică atâta timp cât acest imobil nu este al nostru.

Dl consilier Bîrsan Mihail

Mulțumesc frumos!

5

Da, deși apreciem foarte mult că este nevoie de locuințe sociale, aceste investiții ni se par foarte mari. Este vorba despre un bloc de aproape de 50 de ani, cu 25 de garsoniere pe nivel, cu baie și bucătărie comună. Nu sunt condiții, nu sunt..., deci nu se poate vorbi de Secolul XXI aici.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și căminele studențești tot așa sunt.

5                                                            5     5                       5

Dna consilier Coroblea Cristina

Pe lângă faptul că nu este... În afară de asta acelea au fost construite într-un mod în care nu se respectă anumite standarde. Aicea vorbim totuși despre oameni care pot avea o familie de exemplu, nu este chiar același lucru ca atunci când ești student și a sta la un cămin, deși nici acelea nu respectă niște standarde. Deci este o investiție mai mult decât... un bloc de 50 de ani care oferă condiții de mini-

5                                                                                                                                                                                                        5

ghetou pentru a caza oameni acolo, mai bine facem...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Terenul permite și construirea unui nou imobil.

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Deci acest imobil..., ascultați-mă puțin. Tocmai v-am explicat că acest imobil va fi recompartimentat. Din cele 25 de garsoniere.... ies cam 8 apartamente

per nivel,18 apartamente, îmi cer scuze. Se transformă în două camere, cu bucătărie, cu baie, nu rămân așa. Terenul liber care rămâne de 877 mp, se va realiza și acolo un imobil cu destinația de locuințe sociale. Deci, nu știu care este

5                                                                                             5                                        5                                                 >              5

analiza care ați făcut-o dumneavoastră și spuneți că este o chestie dezavantajoasă, nu este un bloc din interbelic care nu respecta normele de securitate, seism, toate cele, nu este..., nu este cazul. Nu rămâne ca atare așa,,,, ci este vorba de recompartimentarea acelui imobil cu reabilitare termică...toate operațiunile ca să fie funcțional.

5

Dna consilier Coroblea Cristina

Ar avea fiecare baie și bucătărie proprie?

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Asta v-am spus, asta am spus..

Și cam cât ar costa aceste...

5

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

V-am spus, nu trebuie să luați de bună ceea ce spun acuma pentru că nu sunt un expert tehnic. Însă, din experiența a ceea ce înseamnă reabilitare și recompartimentare, probabil, dar vom vedea ce spune expertul, undeva la 300 de Euro pe mp, pentru a-l reda mult mai rapid circuitului și a fi ocupat de familiile care au nevoie de ele.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

În încheiere, dacă am înțeles corect de la doamna Director, ar costa acum, ~                              5                                                                                        7                                      7

undeva la... în jur de 700 de mii de Euro, pentru, înțeleg mp construiți... sunt undeva la 2600.

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

2600 mp

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc. Aplicând suma de investit în urma documentației de realizare a lucrărilor de intervenții în cazul în care se va constata că se pot face aceste intervenții ceea ce nu știm, dar să zicem că luăm de bună opinia informală a expertului care a fost la fața locului, din cum ne spune doamna Director. Dacă vom înmulți 2600 sau 2800 de mp cu acea sumă de aproape 300 de Euro, de intervenție, de reabilitare, vom ajunge undeva tot la 7-8 sute de mii de Euro, care cu 700 de mii cât costă, înseamnă un milion jumate. Cu siguranță, la această sumă...

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

O secundă, acest preț pe care îl spuneți, cel de 730, uitați să scoateți ditamai suprafața de teren

Dl consilier Bîrsan Mihai

Construiți pe 100% din teren, nu știu...

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Poftiți?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Construiți cumva pe 100% teren,

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Nu, vă spuneam... calculul la care este făcut - 730 mii de Euro, se omite suprafața de teren.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

În valoare de 100 de mii, sau...

Din sală

Atât au cerut ei.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Atât au cerut ei, valoarea este mult mai mare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Valoarea e mult mai mare, doar că pe noi în esență ne interesează acea clădire nu terenul.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Ne interesează mai mult terenul.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acestea fiind spuse, vă supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Bun, ca și paranteză, voiam să vă spun, că ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dle președinte, în timpul votului, vă rugam... nu se mai intervine...nu, nu se mai intervine...nu se poate...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O secundă, deja s-a cerut votul dumneavoastră. Doamna Director...

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Ceea ce mai voiam să mai precizez este că partea de negociere a fost aprobată inclusiv în Consiliul General. S-a obținut inclusiv aprobarea Consiliului General al Municipiului București, unde absolut toți consilieri au fost de acord, era doar ca o paranteză.

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

În Consiliul General, deși era vorba de 1400 000.

"         5

Dl Director Hopincă Rareș

Tot înainte de vot, în completarea colegei mele, doamna Director Kalogerakos, e foarte important ca înainte de vot, Consiliul să știe că există un program multianual de realizare de locuințe sociale, la nivelul Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice, în care noi avem posibilitatea de a depune documentația tehnică aferentă acestui imobil, sau unui alt imobil, dacă vrem să 5                                                                                                                 >                                                                   >

construim și să atragem fonduri100% nerambursabile de acolo. E foarte important să luăm în calcul și acest aspect.

Dna Director Kalogerakos Emilia Mihaela

Mulțumesc mult Rareș, deja discuțiile au fost principial făcute cu Ministerul Dezvoltării. Există două programe, programul pentru chiriași evacuați și programul pentru locuințe sociale. Domniile lor așteaptă documentația... realizarea lucrărilor de intervenție respectiv Studiu de Fezabilitate, în vederea obținerii finanțării. Deci..., nu va fi făcută din bugetul local.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru toate completările, am să supun din nou la vot proiectul acestea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București, a fost votat cu 16 voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai). În urma votului exprimat, proiectul nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 38-. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 136 către Fundația Policy Center for Roma and Minorities.

Dacă nu avem discuții trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat în unanimitate- 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Punctul 39-Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, modificată prin HCLS5 nr. 234/28.09.2018.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate- 26 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Punctu 40- Proiect de hotărâre privind participarea reprezentanților Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu la Festivalul Internațional de Teatru AMIFRAN, de la Arad, în perioada 20-26 octombrie 2018.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate- 26 de voturi (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina,Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Punctu 41- Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Aici aș vrea să reamintesc că avem un coleg care a venit în locul doamnei Pescaru, și atunci, în Consiliile de Administrație și în C.A.C., propun ca domnul să înlocuiască pe dna consilier Pescaru și în hotărâre să apară domnul consilier al cărui mandat a fost validat astăzi.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică supunem la vot cu modificare...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu propunerea doamnei consilier Stroescu.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Și pentru 40 și pentru 41...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da, pentru ambele consilii, de administrație și calitate.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019 a fost adoptat cu unanimitate de voturi- 26 pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Punctul 42-Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ

1                                   >         O                          >                >                         >                      >

preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 20182019.

Punctul 42 se supune la vot tot cu mențiunea făcută de doamna Inspector.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi- 26 pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Punctul 43- Proiect de hotărâre privind susținerea implementării proiectului educațional Sărbătorim Centenarul Marii Uniri printr-o frumoasă lecție de istorie de către Școala Gimnazială Călinescu.

Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu vă supărați, dacă se poate. Ne poate spune cineva ceva legat de ,,Sărbătorim Centenarul Marii Uniri,, printr-o frumoasă lecție de istorie, de către Școala Gimnazială Călinescu. În ce constă, în două cuvinte dacă se poate, dacă nu...Mi-a plăcut cum sună ,,printr-o frumoasă lecție de istorie, și poetic, e liric. Eu fiind un suflet mai sensibil, vreau să înțeleg.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Liric mai greu, romantic se poate...

Dna Director Nedelcu Roxana

E viziunea doamnei Director al Școlii Gimnaziale, Jurcău Adriana, care a

5                                                  7                                               7

venit cu această propunere de a face o lecție interactivă de istorie, la care vor participa elevi din cadrul școlii, reprezentanți ai cadrelor didactice și părinți. Este o deplasare, aveți în raportul de specialitate calendarul activităților. Dânșii ar fi vrut să facă această excursie în vacanța inter-semestrială, noi ne-am temut că

5                                                       ~

nu o să avem timp să obținem acordul Consiliului Local, și atunci au decalat un pic proiectul, după vacanța inter-semestrială.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc foarte mult, domnișoara Director. Ca rugăminte, poate le dați consultanță și colegilor de la Centrul Cultural și domnului Hopincă în calitate de coordonator, să le pună așa pe hârtie frumos, ca să fim lămuriți, e foarte bun proiectul, vă mulțumim.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre privind susținerea implementării proiectului educațional Sărbătorim Centenarul Marii Uniri printr-o frumoasă lecție de istorie de către Școala Gimnazială Călinescu a fost adoptat cu 21 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai și Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Mergem mai departe la punctul 44-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45/28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 207/27.08.2018 unde am eu un amendament și anume: la recomandarea Curții de Conturi, propun să se introducă în corpul Hotărârii și în Regulamentul de Organizare și Funcționare următorul articol -Cheltuielile privind plata chiriei pentru sediul social și al utilităților publice generate de folosirea spațiilor de către Complexul Multifuncțional Sf. Andrei, vor fi suportate de către Primăria Sectorului 5. Repet, la recomandarea Curții de Conturi. Vă supun la vot cu amendamentul pe care l-am făcut.

Dl consilier Boloș Florinel

Este sugerat de altfel în materialul de bază, numai că forma este mai clară în exprimare și ...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru, proiectul cu amendament? Împotrivă, abțineri?

Mulțumim frumos. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45/28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 207/27.08.2018 a fost adoptat cu 16 de voturi pentru (Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Punctul 45- Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2018-2019.

Dacă nu avem discuții, să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl Jelea Bogdan Ion

Suntem și noi de acord.

5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian


Nu am văzut colegii de la USR.

Doamna consilier Coroblea Cristina

Abținere.

9

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Prezentul proiect a fost adoptat cu 21 de voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan,

Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai și Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Punctul 46- Proiect de hotărâre privind susținerea participării reprezentanților Clubului Sportiv Scorpion București la un cantonament, campionate sportive internaționale precum și pentru organizarea competiției Cupa Scorpion Ediția a XI-a.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Punctul 47: Deja am intrat în lista suplimentară. Punctul 1 de pe suplimentară.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Spuneți-ne care este! 47 e Nicolae Paulescu...

Dl președinte de sedință Lazarov Alexandru

46 plus 1, 47 . Am spus mai înainte, punctul 1 de pe suplimentară. Ca să fim și mai clari, punctul 47 sau punctul 1 de pe suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Nicolae Paulescu, nr.65, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș , Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Punctul 48 sau 2 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul București, Sectorul 5, Șos. Panduri, nr.79, proprietatea SC SPAVIN INVEST SRL , CUI: 18154789, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/ clădire) neîngrijit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 49 sau 3 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul

2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Paul Orleanu, nr.6A, proprietatea S.C. ADACRIV SRL, CUI: 21069233, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire)neîngrijit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 50 sau 4 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.86/21.05.2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 51 sau 5 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.150/28.09.2017 . Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 52 sau 6 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat între Sector 5 și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 53 sau 7 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.1A, Sector 5, București.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Aici am o întrebare, dacă se poate?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Vă rog!

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Există cineva care... Nu am vrut să iau cuvântul pe toate subiectele astea, ca să vă întreb. Bine, nu pe dumneavoastră, ci pe cei care au propus, executivul primăriei, doamna secretar a sectorului, desigur .Care era urgența pentru a completa ordinea de zi cu toate aceste chestiuni? De aceea am spus că o să ne abținem, mă rog, nu chiar la toate. Sunt unele pe care le vom vota, dar vreau să păstrăm suspansul. Întrebarea este: cine ne poate da detalii în legătură cu proiectul nr 7 de pe ordinea suplimentară, respectiv 46 plus 7 adică 53, presupun.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Dna Kalogerakos, vă rog frumos!

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Este aceeași speță ca și la imobilul din Ferentari nr. 72.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Ați spus destul, nu? Mulțumesc! Ne-ați lămurit!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Dar nu este clădire!

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Nu este clădire, este un teren! De asemenea, Primăria Municipiului București a fost de acord cu achiziționarea acestui imobil, cu demararea

5                                                                                             5                                                                      ~ procedurilor de negociere. Destinația lui va fi de parcare de reședință, știți foarte bine că este o problemă reală cu locurile de parcare.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Este, este!

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Și, atunci, ar fi fost o variantă foarte bună pentru cetățenii sectorului 5 de rezolvare..., sigur...

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

O rezolvare punctuală, să-i spunem. Pot să vă adresez o întrebare?

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Sigur.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc! Tocmai, pentru că există o problemă foarte mare a parcărilor, n-ar fi fost oportun, pentru început măcar, ca parcările de lângă blocuri, unde există și gropi și nu este nimic amenajat, și totul arată îngrozitor, și lumea parchează și pe asfalt și pe pământ că, în sfârșit, asta este situația, să începem cu astfel de proiecte pentru care să cheltuim banii, în loc să achiziționăm niște terenuri de la privați, care, de altfel, ca o paranteză, fără să avem vreo documentație, după cum știți...

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Nu, nu știu că nu aveți documentația. Vă pun toată documentația la dispoziție.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Documentația la dispoziție se pune conform Legii 215, cu șapte zile înainte, după cum știți, la momentul la care se face convocarea. Poate că eu, după cum ați observat, neavând foarte multă școală, am nevoie de mai mult timp să citesc, și prin urmare...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Mai greu cu matematica la liberali!

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Bun, haideți să depășim momentul. Eu am pus, inclusiv, raportul de evaluare.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Îl vom depăși.Este foarte corect domnule președinte, cu un amendament. Eu am spus șapte zile, mergând puțin mai departe, conform prevederilor Codului Civil, ziua în care se face convocarea și ziua ședinței nu se iau în calcul. Prin ~                                                                                                    5                     5             5

urmare, mi-e teamă că aritmetica sau cunoștințele juridice v-au jucat feste, și ...Vă mulțumesc foarte mult! Sărut mâna, doamnă director !

5                                                                                          ~

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Dar, îmi permiteți să și răspund la ce.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Vă rog, vă rog!

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Noi am făcut niște demersuri, sunt foarte avansate la acest moment. Cred 5                                     ~

că ați auzit de sensurile unice și inclusiv de studii de parcaje, pentru obținerea a cât mai multe locuri de parcare. Toate aceste demersuri sunt făcute. Chiar sunt făcute, dar nu vor fi suficiente și acesta este un pas care ar fi foarte necesar.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc!

5

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Permiteți-mi să spun și eu ceva! Avem în evidență 18 200 locuri de parcare și avem 33 000 de cereri de locuri de parcare. Asta am vrut să spun.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Eu am făcut parte din comisia de negociere și acolo, asta se poate face, parcare.

Dl consilier Melnic Constantin -Ion

Înierbată?

Dl președinte de sedință Lazarov Alexandru

Parcare înierbată, da. O să fie și cu dale, am înțeles, care permit și parcare și o să fie și spațiu verde.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am o întrebare?

Dl președinte de sedință Lazarov Alexandru

Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Am înțeles că există la dumneavoastră un studiu referitor la parcarea în sectorul 5?

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Da!

Dna consilier Coroblea Cristina

Unde se poate găsi acest studiu?

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

La noi. A fost avizat inclusiv în comisia făcută de circulație. Așa spune legea, așa s-a procedat. Există pentru două zone: zona Mărgeanului și zona Cotroceni, urmând să fie realizat la nivelul întregului sector.

Dna consilier Coroblea Cristina

Se poate pune la dispoziție?

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Dacă doriți, imediat după ședință veniți și...

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu, dar vreau să zic, nu doar să-l vizualizăm, le vrem.

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Da, este un pic mai dificil, dar veniți să vedeți despre ce este vorba.

Dna consilier Coroblea Cristina

Poate facem o poză.

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Aș prefera să nu faceți poză, trebuie să vedem cum este cu dreptul de autor, aici vreau să fiu sigură că nu fac vreo prostie. Dar haideți să le vizualizați, nu este niciun fel de problemă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Dacă nu mai avem alte completări, vom supun la vot proiectul. Cine este pentru locuri de parcare în sectorul 5? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.1A, Sector 5, București a fost

> > 7 77 > votat cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Având în vedere că nu sunt îndeplinite prevederile ar. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 54 sau 8 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei” - Sector 5 implică și un vot secret și aș propune să-l lăsăm la final pentru a face toate demersurile.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

De acord.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Punctul 55 sau 9 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind aprobarea editării și publicării buletinului informativ al Sectorului 5 ”ȘTIRI DIN 5” și a difuzării cu titlu gratuit a acestuia, pe raza administrativ -teritorială a Sectorului 5. Avem discuții? Doamna Coroblea!

5

Dna consilier Coroblea Cristina

Recunosc, poate că nu am observat, dar nu am văzut o estimare de preț a celor 100 000 de exemplare din publicația care se dorește a fi realizată.

Dl președinte de sedință Lazarov Alexandru

Domnul Hopincă! Domnișoară, spuneți-i și dumneavoastră ce nelămuriri aveți, să fie mai concis.

5  ~

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Eu, pentru că domnul Hopincă la apostrofat pe colegul meu, aș vrea să știu întâi și întâi, în ce calitate răspunde domnul Hopincă. Știu că dumnealui e multifuncțional, se ocupă de tot și de Centrul Cultural și de Direcție.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Nu am fost atent!

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Dacă nu ați fost atent, vă rog frumos să luați. pentru că înregistrează aparatul acela mic și o să vedeți că l-a întrebat pe colegul meu de ce...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Cu cât e cu un decibel mai mare cu atât se înțelege mai puțin. Dacă colegul nu țipa, poate era mai clar. Dar hai să trecem la subiect, vă rog frumos.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Vreau să știu în ce calitate pot să-l întreb, că nu vreau să-l surmenez cu vreo întrebare care nu.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Este directorul general al Direcției Generale de Transparență și Control.

Dl director Rareș Hopincă

Vreau să mulțumesc grupului liberal pentru atenție și asigur aprecierea reciprocă. Unu: sunt Director General, funcționar public de conducere al Direcției Generale de Transparență și Control din Primăria Sectorului 5. Am în coordonare tot ce înseamnă partea de proiecte.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Deci și Centrul Cultural, așa cum ne-ați spus într-o ședință, corect?

Dl director Rareș Hopincă

Stați puțin, numai puțin! În perioadele de vacanță a postului de directorului general al Centrului Cultural, am asigurat coordonarea și controlul acestei instituții. În perioadele în care postul era vacant. Deci, în concluzie, acum vin în fața dumneavoastră ca Director General, funcționar public de conducere. E clar? Proiectul este asumat de direcția noastră și pe scurt: noi aprobăm acum demararea proiectului, evident cu intenția de a crește accesul liber la informațiile de interes public către toate categoriile de public. Costul estimat de noi pe baza unor cereri de ofertă din piață sunt de 0,23 lei pe bucată ziar, la care se adaugă 0,02 lei DTP (Desktop Publishing), adică editarea, ceea ce duce la un cost estimat de 0,25 lei/bucată.

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Costul de difuzare?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Faceți-le și socoteala!

5               5

Dl director Rareș Hopincă

În total 25 000 lei pentru tirajul maxim de 100 000 de exemplare.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Cu distribuție sau fără?

5

Dl director Rareș Hopincă

Nu! Distribuția este distribuție proprie, ziarul se va găsi la primărie, ziarul se va găsi la piețe, se va găsi la centrele din teritoriu.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

La module.

Dl director Rareș Hopincă

La module.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

100 000 în total, adică este destul de ...

Dl director Rareș Hopincă

Acesta este tirajul maxim, probabil nu se ajunge din prima la un tiraj maxim. Vom începe, cel puțin planurile noastre sunt să începem cu 60 000 de exemplare și în funcție de rezultatele primelor numere, vom decide dacă vom merge până la final.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Va fi lunară această publicație?

Dl director Rareș Hopincă

Lunară, intenția noastră este să fie lunară.

~                5

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Mai aveai ceva de spus.

Dl director Rareș Hopincă

Foarte important și mulțumesc domnului viceprimar că mi-a amintit, vom avea o rubrică permanentă care va reflecta activitatea Consiliului Local, practic Consiliul Local va avea o pagină în care, cu siguranță, se va regăsi și modul în care votează Consiliul Local.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

A, o continuare la power point-ul de la ședința din parc.

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

O altă întrebare! La fel se va regăsi, domnule director, în aceste pagini, pentru că vorbim de transparență decizională și de o bună informare a cetățenilor... și acele categorii de cheltuieli pe care Consiliul Local le votează și care, de cele mai multe ori sunt niște cheltuieli care nu sunt chiar utile? Adică vor apărea și acestea? Vor apărea și acestea, dacă apare și modul cum se votează al Consiliului Local? Vor apărea și acestea?

Dl director Rareș Hopincă

Da, modul cum se votează a Consiliului Local...

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Vom informa cetățenii de toate proiectele, cum le cheltuim, care cum sunt?

Dl director Rareș Hopincă

Sigur că da!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

O clipă, totuși...

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

V-aș lua DTP , dacă aveți asta!

5  >5

Dl director Rareș Hopincă

Orice ajutor e bine venit ca să economisim banul public.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

De mai bine de un an de când ne-am mutat în sediul acesta, de la Constantin Mille, de ce nu se mai filmează ședințele și de ce nu se mai pun pe site. Văd că acum, din nou, e cineva care filmează, deși timp de un an nu s-a făcut asta. În acele filmări s-ar fi putut vedea exact cum se votează și cum sunt discuțiile. De ce este nevoie de...

Dl director Rareș Hopincă

Știți foarte bine că se consemnează în procesul verbal. Cu siguranță știți și faptul că jumătate din sector nu are acces la internet ca să descarce procesul verbal și să-l citească, și să vadă modul în care s-a votat. Iar, principiul liberului acces la informație de interes public, este extrem de important și exact acolo vrem să ajungem cu acest buletin informativ al sectorului 5.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și cine va stabilii un conținut?

5                                                                               5

Dl director Rareș Hopincă

Aparatul de specialitate al primarului, în funcție de responsabilități, este responsabil de generarea conținutului.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

A, deci ce va fi pe site va fi și.

Dl director Rareș Hopincă

Nu neapărat, va fi o informație mai extinsă și mult mai detaliată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Mulțumim frumos! Să trecem la vot! Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri?

5

Proiectul de hotărâre privind aprobarea editării și publicării buletinului informativ al Sectorului 5 ”ȘTIRI DIN 5” și a difuzării cu titlu gratuit a acestuia, pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 5 a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel), 5 voturi împotrivă (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihai) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Punctul 56 sau 10 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării Inspectoratului Școlar al Municipiului București-Sector 5, în corpul C de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Strada Spătaru Preda, nr.16, Sector 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 57 sau 11 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării Sindicatului Învățământului Preuniversitar din România - Sector 5, București (S.I.P.R.5) în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Strada Spătaru Preda, nr.16, Sector 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 58 sau 12 de pe lista suplimentară: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 5 nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului „Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din Sectorul 5 - învățământ primar. Cine este pentru? În unanimitate pentru .

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Acum revenim cu punctul 54 sau 8 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” - Sector 5. Avem propuneri? Domnul Melnic!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

O propun pe colega noastră, Alexandra Florea să facă parte din acest consiliu.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Mulțumim frumos, dacă mai sunt și alți colegi cu alte propuneri? Să mergem atunci mai departe spre procedura de vot.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Domnule președinte, dacă va dura să se întocmească, două minute sau cinci minute, aș vrea să trecem la Diverse cu permisiunea dumneavoastră.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

De acord, dăm drumul la Diverse. Trecem la Diverse, domnul Jelea vrea să ia cuvântul.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos! Domnule președinte, în data de 2 octombrie anul curent, am transmis către colegii consilieri și către Serviciul Secretariat al Consiliului Local o interpelare. Această interpelare era adresată, bineînțeles, domnului Primar și era o adresă privitoare la ședința din parc. Am simplificat aici la subiect, pentru că în mod evident nu putea fi vorba decât despre o singură ședință din parc. Fără să intru în amănuntele introductive, am amintit aici că la Școala nr. 141 a căzut

~                                                                   5

tavanul, că la Școala nr.124 a fost incendiu, la alte blocuri particulare au fost incendii. Că anul trecut, la final, în luna decembrie, dacă vă amintiți, a fost o tentativă a executivului de a organiza un revelion în valoare de un milion de euro aproape și într-un final s-au aruncat 700 000 pe fereastră, așa considerăm noi, pentru o festivitate, evident inutilă. Mai cu seamă în lumina celor de mai sus. Întrebările pe care noi le-am adresat și asupra cărora am dori să avem niște răspunsuri, noi am solicitat răspuns în scris, ceea ce sunt convins că în termenul legal de 30 de zile ne va parveni, cum am specificat, tot prin intermediul secretariatului Consiliului Local și evident că am să rog serviciul Secretariat să transmită răspunsul tuturor colegilor tot pentru conformitate și transparență. Noi am întrebat pe domnul primar, unu: dacă a avut cunoștință de costurile foarte mari ale organizării evenimentului prilejuit de semicentenarul Sectorului în condițiile în care a apărut o dezbatere foarte amplă, în mass media, cu privire la acest subiect. Întrebarea numărul 2- dacă a fost informat de către coordonatorul

Centrului Cultural, domnul Hopincă, așa cum dumnealui se intitulase, astăzi am aflat că doar pe perioada vacantării funcției de conducere sau pe perioada în care era în concediu de odihnă, dumnealui a exercitat aceste atribuții, mai cu seamă că,

7                                                                                          5    7                                           7

presupun, că domnul Hopincă a fost numit ca și coordonator de către domnul primar. La situația ulterior organizării evenimentului, în mass media, au apărut o mulțime de informații cu privire la faptul că, ipotetic, aceste condiții contractuale nu au fost respectate. A treia întrebare, suna așa: ,,având în vedere că din partea primarului sectorului 5 exista un coordonator în persoana domnului Hopincă, precum și faptul că directorul centrului era numit de către domnul primar, chiar dintre proprii consilieri, după cum am aflat din mass-media, cum se justifică răspunsul dat către jurnaliști și cine a dat acest răspuns, e vorba de ziarul Libertatea, dacă nu greșesc, de GSP, iară sper să nu mă înșel și parcă mai era un site online de investigații, nu îi mai țin minte numele. Ideea era că în răspunsul către jurnaliști se afirmă faptul că Centrul Cultural nu este în subordinea primăriei. Acum, noi știm că Centrul Cultural este în subordinea Consiliului Local. În egală măsură, am citat din ziarul Libertatea de această dată, un ziar care a primit un răspuns din partea primăriei sub forma următoare: în răspuns se spune că demersul inițierii acestui eveniment a aparținut Consiliului Local al Sectorului 5. Îl rog pe domnul primar să ne spună prin ce document se justifică această afirmație. Mai precis, conform Legii 215, care-i proiectul de hotărâre inițiat de către Consiliul Local sau de către consilierii locali. Pentru că 99,9% dintre inițiativele care sunt supuse aprobării Consiliului Local, ca să nu zic 100%, aparțin exclusiv executivului. Nu-mi aduc aminte nici măcar o singură dată, de când suntem în Consiliul Local, ca vreunul dintre consilieri să fi inițiat măcar un ~                                                                                                         5

singur proiect legat de activitatea Centrului Cultural. În fine, în al cincilea rând am întrebat cum se justifică mobilizarea, am văzut și aici niște filmulețe, mă rog, niște slide-uri festiviste, superbe, cu activități cu copii ș.a.m.d., am trimis încă dinainte realizării evenimentului niște materiale justificative, niște documente către domnul primar, către primărie, prin care se arăta faptul că există un anumit soi de presiune îi putem spune, asupra părințiilor și copiilor să vină la această manifestare. Acum evident, să nu mă înțelegeți eronat, faptul că niște copii s-au îmbrăcat în costume naționale și au lost...

5                        5

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Mă iertați o secundă?

5

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Da, vă rog!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Zâmbetele acelea pe care le vedeți, credeți că sunt lorțate?

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Nu.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Păi atunci?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ai vorbit degeaba.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Nu, nu cred că sunt lorțate, v-am răspuns. Întrebarea numărul 6 este: este adevărat, nu știu, așa s-a vehiculat, că această pagină de lacebook a costat 35 mii lei. Astea sunt întrebări la care, apropo de respectarea banilor, plătiți de contribuabili ș.a.m.d. Penultima întrebare: cine a suportat cheltuielile de realizare, tipărire și distribuție a materialului având antetul primăriei sectorului 5 și semnat de domnul primar, care mobiliza pe cetățenii sectorului 5 împotriva consilierilor PNL pentru a veni în Parcul Sebastian pentru că, vezi Doamne, noi ne opuneam la construirea celor 14000-15 000 de locuințe, cel mai mare proiect de la Ceaușescu încoace, am încheiat citatul.

5                                      ~

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

E un adevăr, și că v-ați opus și că n-ați venit!

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Indiscutabil, indiscutabil! În fine, sunt adevărate informațiile furnizate de

~                                                             ~                                                                      5

același ziar cum că acel gazon care s-a pus pe șina de tramvai ar costa de douăzeci de ori mai mult de cât ar trebui să coste. Repet, astea sunt niște întrebări... Îngăduiți-mi să închei și după aceea vă ascult. Chiar m-aș bucura să-mi dați niște răspunsuri, domnule viceprimar. Acum, pentru domnul președinte de ședință pe care, sigur avem o relație de colegialitate, de simpatie reciprocă, îmi place mie să cred, și de respect. Lucrurile satu în felul următor: opinia mea, cu îngăduința dumneavoastră, este că nu ar trebui să cădeți în aceeași capcană extrem de păcătoasă, și asta e bine că se înregistrează și rămâne la procesul verbal, în care domnul primar a căzut și îi reamintesc faptul că nu s-ar fi reușit desfășurarea proiectului de la Liceul Bolintineanu cu terenul și cu sala, în primul rând fără noi și în mod secundar fără mine personal, care am căutat soluții cu executivul primăriei, când domnul primar era plecat, ca să dăm o formă legală unui astfel de demers, nu că nu ar fi fost ceva de oportunitate, ci pur și simplu ne-am dat foarte mult peste cap să găsim soluția și formula prin care un demers util sectorului să fie dus la bun sfârșit. Domnul primar, ulterior, a spus că lucrurile nu au stat așa, dar există, din fericire, vă dau și data ședinței și procesul verbal, unde se vede că doar cu ajutorul nostru s-a reușit lucrul ăsta. În al doilea rând, acum două luni de zile, în ședința ordinară, am spus că de îndată ce se va obține aprobarea la Consiliul General la această împuternicire, noi o să venim să votăm. Avem corespondență și cu doamna Secretar al sectorului și cu doamna Director de la juridic. Am fost contactați, evident, pe diverse căi, domnul primar probabil era ocupat, a considerat că nu are rost să discute cu noi, ceea ce sigur nu-l putem condamna. Dar, unde vreau să ajung, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, este faptul că în legătură cu subiectul ANL și Antiaeriană, am spus de nenumărate ori, unu: e proiectul Partidului Național Liberal încă din 2008, doi: îl vom vota de îndată ce vor fi întrunite condițiile legale, și nu în ultimul rând, cel mai important, în al treilea rând, nu ați fi putut niciodată să votați la o comicăreală de ședință în parc, dacă și colegii noștri din Consiliul General nu ar fi votat această împuternicire. Noi am lipsit de acolo pentru că nu considerăm că trebuie să fim bătaia de joc a niciunui primar, în primul rând, în al doilea rând, orice formă de solemnitate, subliniez, orice formă de solemnitate a ședinței Consiliului Local,

~                             ~                                                                                            5             5                                                            ~

orice seriozitate, ipotetică, ce ar trebui să însoțească dezbaterile pe care le avem, nu se pot face în parc. Iată de ce, din păcate nu s-a avut..., nu dumneavoastră, nu a existat răbdarea pentru ca ședința să fie convocată aici, am transmis pe toate căile, și asta o poate confirma și doamna secretar cu care avem o relație și o comunicare excepțională, doamna Florina Dragnea de la juridic, de asemenea oricând este nevoie de noi dacă există argumente de oportunitate și de legalitate, votăm. Cum v-am arătat și astăzi, cu clădirea din Viilor, tot proiect inițiat de noi. Prin urmare, sigur că această discuție, 99% va rămâne aici pe niște hârtii din procesul verbal. Dar pentru istorie eu zic că este important că mi-am făcut datoria să vi le împărtășesc. Vă mulțumesc! Domnul Viceprimar, dacă domnul președinte vă dă cuvântul să-mi răspundeți!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Retorica dumneavoastră e remarcabilă, vă înscrieți în rândul marilor oratori ai istoriei.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Sunteți amabil!

5

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

În primul rând, haideți să o luăm cu rulourile. S-a scris în presă, problema rulourilor ălora..., înseamnă că habar nu au ce înseamna un contract.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Nu contest! Eu am pus o întrebare.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Iertați-mă! Când spui cineva plătit., însemnă că habar nu ai ce este un contract, cum se derulează și cine răspunde. De acord? Doi: ce a declarat doamna aceea care, face parte dintr-un holding, nu este ea principalul.. nu și celelalte activități, o operațiune de genul. Trei: firma care a câștigat licitația e aceeași care a pus și în sectorul 2 și în sectorul 3, nu este altă firmă. Dna Kalogerakos, luați cuvântul.

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Această întrebare a ziarului Libertatea, s-a publicat înainte să-mi ceară punctul de vedere. La două zile după ce s-a publicat, ni s-a solicitat și punctul de vedere. După ce le-am transmis punctul de vedere, nu au dorit să publice nimic. Realitatea este cu totul alta. Nu este nimic de douăzeci de ori. Prețul cu care a fost

5

parte în contract și cu care se pune în operă, este de 16,92 lei /m2 preț care include inclusiv transportul, inclusiv manopera. Acele informații sunt false. Din momentul în care s-au dat către Libertatea și către alte televiziuni de la care au

5

fost întrebări de acest nivel, nu s-a mai spus nimic și nu s-a dorit să se publice. Acestea sunt documentele, acestea sunt prețurile cu care au fost licitate și câștigată această procedură de achiziție publică. _Deci nici vorbă.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos! E o informație absolut liniștitoare. Înseamnă că informațiile apărute în media sunt false.

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Punctul meu de vedere, repet, a fost solicitat ulterior.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Ultimul subiect la punctul Diverse, în lumina informațiilor pe care le-am solicitat, chestiunea legată de rulourile de iarbă, din punctul meu de vedere este elucidată, domnul viceprimar mi-a explicat foarte limpede, doamna director Kalogerakos, de asemenea. Rugămintea ar fi ca până la următoarea ședință și aici mă adresez și doamnei secretar în calitatea ei de garant al legalității tuturor documentelor din primărie și a tuturor procedurilor, aș dori să vă rog, în funcție de cum considerați, ar fi bine să supunem și la vot lucrul acesta, pentru evenimentul cu acele zâmbete minunate care sigur nu sunt false și nu sunt forțate, ca să-i răspund colegului nostru, pentru că atunci când spui adevărul nu ai de ce să te ferești. Parcă, totuși, o pagină de facebook dacă într-adevăr a costat 35 000 lei, e puțintel cam mult și dacă sunt și alte lucruri care nu s-au realizat, s-ar putea să fie chestiuni discutabile. Aș vrea să vă rog ca până săptămâna viitoare să inițiați, dacă nu vom iniția noi, dar putem stabili de principiu lucrul acesta împreună, să existe o comisie de analiză din partea Consiliului Local, care să reprezinte grupurile respectiv, Partidul Social Democrat, Partidul Democrat Social, Uniunea Salvați România, Partidul Democrat Liberal și colegul nostru care este independent. Deci, să fie o comisie formată din cinci consilieri, care să analizeze documentația și absolut tot ce s-a întâmplat vizavi de acest eveniment, pe care marea majoritate a organelor mass-media l-au considerat..., oportunitatea nu o discut, util sau inutil, dar în mod evident supraevaluat din punct de vedere al costurilor. Acuma, noi, dacă noi discutăm, și aici iarăși îi mulțumesc și salut inițiativa domnului Hopincă în legătură cu informarea cetățenilor. Dacă noi suntem atât de interesați de subiectul de a fi transparenți, cu certitudine asta e o chestiune pe care o avem ca obligație. Dacă noi reprezentăm cetățenii și noi hotărâm cum se cheltuie banii pe care ei îi plătesc la DITL, asta este una dintre chestiunile pe care trebuie să le analizăm. Iar dacă dumneavoastră o să aveți amabilitatea.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Există în lege constituirea de comisie de verificare?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Asta voiam să întreb și eu.

5

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Există în lege? Din câte știu eu

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Cu siguranță putem să...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Vă rog să mă lăsați și pe mine, ați vorbit.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Mi-ați pus o întrebare, domnule Viceprimar.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Îmi spun opinia și după aceea.Cu privire la oportunitatea și buna cheltuire a banului public, eu știu că există o Curte de Conturi care . de două luni verifică oportunitatea și modalitatea, și legalitatea. Vă spun în cunoștință de cauză că ei sunt care verifică lucrul ăsta. Iertați-mă, acum ce facem, facem comisie de verificare a activității aparatului de specialitate.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Să înțeleg că nu sunteți de acord cu această inițiativă? Să ne spună doamna secretar care în mod evident e doxă de subiectul acesta.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Consiliul Local nu e Parlament!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Comisia de specialitate, există.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Bun! Nu vreau să insist.

Întrucât buletinele de vot necesare votului secret pentru proiectul de la punctul 54 sau 8 de pe lista suplimentară Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei” - Sector 5 au fost tipărite, se trece la exercitarea votului secret.

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

A votat toată lumea?

După finalizarea procedurii de vot, comisia de validare se retrage pentru deschiderea urnei, numărarea voturilor și consemnarea rezultatului în procesul verbal al Comisiei de Validare.

La ora 1421 membrii comisiei de validare revin în sala de ședințe. Dl

5               5

consilier Cursaru Paul Gabriel-președinte al Comisiei de validare dă citire procesului verbal al Comisiei de Validare și anunță rezultatul votului.

Rezultatul votului este următorul: 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 7 voturi nule. Mulțumesc! Felicitări!

5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Având în vedere cele spuse de domnul Cursaru, preledinte al Comisiei de Validare, aș vrea să vă supun la vot punctul 54, adică 8 de pe ordinea suplimentară, în întreaga sa componență. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei” - Sector 5 a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 10 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

La ora 14,22, președintele de ședință declară închise lucrările ședinței.

SECRETAR SECTOR 5,

ELENA LUMINIȚA PETRESCU

9

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      7

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

86