Proces verbal din 25.07.2018

Proces verbal ședința ordinară din data de 25.07.2018

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 25.07.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 68482/19.07.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 1 l07.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

In sală se află domnul loan Alexandru Ursulescu și ca reprezentanți ai Grupului de Socializare Locală, domnul Olteanu loan și domnul Apostol Savu Petru Octavian Florin.

La ședință au participat un număr de 24 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit domnii consilieri Agheorghiesei Emil, Scripcaru Lucian Mihai și Vanghelie Daniel Marian.

Dna Președinte de ședință - Florca Alexandra Cristina

Declar ședința ordinară a Consiliului Local Sector 5 de astăzi 25.07.2018! Dau citire ordinii de zi:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.06.2018;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 06.07.2018;

3.    Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 09.07.2018;

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018;

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018;

6.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară "Dumitru Motoc”, să semneze actul de dezmembrare a imobilului situat în Strada Preda Spătarul, nr. 13 A-B, nr. 19B, sector 5, înscris în cartea funciară sub nr. 232385, potrivit referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 28.507/27.06.2018, emis de OCPI;

7.    Proiect de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Liceeni și profesori ele nota 10 în sectorul 5, ediția 2018;

8.    Proiect de hotărâre privind casarea imobilelor situate în Strada Amurgului, nr.35, sector 5 (corp A și corp B), în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială Ion l.C. Brătianu;

9.    Proiect de hotărâre privind predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar) pentru implementarea proiectului "COPIII NOȘTRI ÎN SIGURANȚĂ";

10.    Diverse.

Dna Președinte de ședință - Florca Alexandra Cristina

De asemenea, o să dau citire și proiectelor de hotărâre ce vor suplimenta ordinea de zi, proiecte pe care le-ați primit, de asemenea, pe adresele dumneavoastră de e-mail:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.

2.    Proiect de Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.

3.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea sprijinirii organizării proiectului

"Copiii din Sectorul 5 învață să joace Hochei pe gheață”.

4.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea clădirii Școlii tir. 135 și construire clădire cursuri și sală de sport - Sector 5, București și aprobarea finanțării de la Bugetul Local al Sectorului 5 pentru toate categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi.

Dacă aveți întrebări! Da, domnul consilier Geamănă?

1)1 consilier Geamănă Pragoș

Aș avea câteva interpelări legate de Piața de Flori și ...

Dna Președinte dc ședință - Horea Alexandra Cristina

Când ajungem la Diverse...

Dna consilier Coroblca Cristina

Și eu la fel, tot niște întrebări la Diverse.

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Acum vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu mențiunea că punctul 1 va deveni punctul 10 al ordinii de zi, punctul 2-11, punctul 3-12, punctul 4-13, iar punctul 14 va fi Diverse. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 23 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, GHeorghe Ștefan, Giurcă Augustin

Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescarii Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marîlena Daniela, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Păpușă Valentin, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai și Țigănuș Marian) și o abținere (Niculescu Jacqueline Christina), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Acum vă supun la vot ordinea de zi cu suplimentarea. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 23 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Păpușă Valentin, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai și Țigănuș Marian) și o abținere (Niculescu Jacqueline Christina), ordinea de zi cu suplimentarea făcută a fost aprobată.

Punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.06.2018. Dacă sunt discuții? Vă supun la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 22 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Geamănă Dragoș, Păpușă Valentin, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai și Țigănuș Marian) și 2 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina și

Coroblea Cristina), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.06.20 18, a fost aprobat.

Punctul 2 al ordinii de zi: Aprobare» procesului verbal a! ședințe extraordinare din data de 06.07.2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 17 voturi pentru ( Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Geamănă Dragoș, Păpușă Valentin, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai și Țigănuș Marian) și 7 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina), procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 06.07.2018, a fost aprobat.

Punctul 3: Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 09.07.2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu I 7 voturi pentru ( Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Geamănă Dragoș, Păpușă Valentin, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai și Țigănuș Marian) și 7 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina), procesul verbal al ședinței de îndată din data de Q9.07.2018, a fost aprobat.

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

Dna Președinte dc ședință - Florea Alexandra Cristina

Doamna consilier Coroblea!

Dna consilier Coroblca Cristina

Aș avea niște întrebări și niște observații. întrebarea ar 11, am observat o creștere la învățământ la bunuri și servicii, precum și la activele financiare. Bănuiesc că la activele financiare este vorba de Școala nr. 124?

Dna director Disăgilă Isabela

Exact, este vorba de Școala nr. 124. De la 8 900 000 s-a crescut la 20 000 000, reamenajare corp-clădire-Școala nr. 124. De asemenea, la un număr foarte mare de unități de învățământ, vi le citesc; Barbu, Lazăr, Bolintineanu, Moțoc, Odobleja, școala nr. 103, școala nr. 1 1 5, școala nr. 125, școala 126, 127, 131, 134, 139, 143, I.G.Duca, Petrache Poenaru, 280, 168, 170, George Călinescu, 185...etc., au fost cuprinse și sume pentru reparații curente, toate pentru buna desfășurarea a activității a anului școlar 2018-2019. Creșterea cea mai semnificativă a fost pe învățământ, de la 132 milioane a crescut la 184 milioane. Creștere pe cheltuieli materiale și creștere pentru cheltuieli de capital. în rest au mai fost între capitole modificări între trimestre, de la trimestrele III și IV la trimestrul II, modificări între trimestre.

Dna consilier Coroblea Cristina

O altă observație, de fapt am observat... și este un lucru pe care l-am mai spus, parte din acest buget se bazează pe venituri reprezentând amenzi și penalități.. .pe...

Dna director Disăgilă Isabela

Așa avem previziunile, amenzi de la poliție, amenzi date de jandarmerie, așa au fost previziunile.

Dna consilier Coroblea Cristina

Pentru prima jumătate a lunii s-au lacut mai puțin de 8 milioane...din 686 milioane, iar anul trecut, s-au tăcut 12 milioane. Cum plănuiți să creșteți peste 670 de milioane?

Dna director Disăgilă Isabela

Cei de la Direcția de Impozite și Taxe Locale,au identificat...o să crească substanțial venitul. Domnul director Sălăvăstru a tăcut o analiză și venitul o să

crească substanțial. A trebuit să mergem pe teren....e un element bun,..........dar

vă repet, ce vedeți dumneavoastră pe hârtie la momentul ăsta este un buget previzional. Noi, dacă nu avem bani, nu putem să cheltuim. E o previziune.

Dna consilier Coroblca Cristina

E o previziune, dar așa a fost și anul trecut...tot o previzine.

Dna director Disăgilă Isabela

Da, și la sfârșit de an, doamna consilier, vom cheltui exact cât am încasat.

Dna consilier Coroblea Cristina

Par a fi...

Dna director Disăgilă Isabela

Poate din afară, dumneavoastră, le vedeți un pic mai „umflate” cifrele, dar ele sunt. Previziunile astea rezultă din niște situații, niște calcule tăcute. Ca idee, nu putem să cheltuim mai mult decât avem prevăzut și decât se încasează.

Dna consilier Coroblea Cristina

In afară de asta, în fiecare lună, absolut în fiecare lună, avem rectificare.

Dna director Disăgilă Isabela

Rectificările? în funcție de ce necesități aveam.

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, dar se fac niște planificări...

Dna director Disăgilă Isabcla

Acum, știți și dumneavoastră, eu școala tir. 1 24 a fost un eveniment neprevăzut. Pare-mi-se că a fost și o ședință specială când s-au aprobat indicatorii.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar nu a fost singura, în fiecare lună...

Dna director Disăgilă Isabela

Apar probleme și noi trebuie să le supunem la vot Consiliului Local. în afară de asta, noi putem să vă spunem și lucruri frumoase în afară de învățământ. Accesăm și fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Dl consilier Lazarov Alexandru Scbastian

Putem să rămânem, vă rog, pe subiectul...

Dna director Disăgilă Isabcl

Deja avem accesate POCU 1 ȘI POCU2 (Program Operațional Capital Uman)- „Dezvoltăm viitorul, dezvoltăm profesorii și.... Mai avem și cu PNDL (Program Național de Dezvoltare Locală) încheiate niște acorduri pentru o serie de grădinițe din sectorul 5. Deci avem și lucruri frumoase să vă spunem.

Dl consilier Boloș Florinei

Ceea ce vă planificați dumneavoastră în ce privește cheltuielile, reușiți într-un an de zile ceea ce v-ați propus, să le atingeți, să le efectuați? Niciodată socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din piață.

Dna director Disăgilă Isabcla

Și oricum nu putem să cheltuim clacă nu încasăm. La momentul acesta trebuie niște previziuni.

Dna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă mulțumesc! Vă supun la vot punctul 4al ordinii de zi! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru ( Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina), proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018 a fost adoptat.

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Geamănă Dragoș, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 3 voturi împotrivă (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară "Dumitru Motoc", să semneze actul de dezmembrare a imobilului situat în Strada Preda Spătarul, nr. 13 A-B, sector 5, înscris în cartea funciară sub nr. 232385, potrivit referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 28.507/27.06.2018, emis de OCPI. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, vă supun la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 23 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan ton, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina, Păpușă Valentin, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai și Țigănuș Marian) și o abținere (Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Liceeni și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 8: Proiect de hotărâre pricind casarea imobilelor situate în Strada Amurgului, nr.35, sector 5 (corp A și corp Ii), în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială Ion I.C. Rrătianu. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 24 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnie Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescarii Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina, Păpușă Valentin, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Niculescu Jacqueline Christina și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar) pentru implementarea proiectului "COPIII NOȘTRI ÎN SIGURANȚĂ".

D-ra președinte de ședință

Da!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vreau să pun niște întrebări, cine ar putea să-mi răspundă la acest proiect?

Dl Vicepriniar Marian Țigănuș

Dl Rareș Hopincă!

Dl director Rareș Hopincă

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vreau să pun o întrebare de funcționalitate. Cum vrea să funcționeze acest sistem, cum este prevăzut și să ne dați aceste detalii, după care să-mi permiteți, vă rog, doamna președintă, nu vreau să vorbesc în cascadă, două întrebări mai am de pus.

Dl director Rareș Hopincă

Sistemul pe care noi îl propunem, poate fi considerat un sistem dispoziție. Este un dispozitiv sub forma unui smart watch, conectat la o aplicație mobilă care va lî găzduit de sediul poliției locale și la care va avea acces exclusiv părintele. Aplicația mobilă permite localizarea de către părinte, exclusiv, a copilului în general, iar dispozitivul de tip smart watch, permite setarea a patru numere de urgență, de către copil.

Cele patru numere vor fi: mama, tata, bunica, bona, cine mai este, iar ultimul număr va fi dispeceratul poliției locale. Astfel încât, dacă la primele trei numere nu răspunde nici un aparținător, telefonul se va duce automat către dispeceratul poliției locale.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ce vreți să obțineți? Eu, din câte îmi spuneți dumneavoastră, dacă zece copii în prag de pericol, care este timpul de răspuns al dumneavoastră vizavi de timpul de reacție, vizavi de alerta creată. Există o simulare referitor la capacitatea poliției locale de sector, care să poată să cuprindă această situație ?

Dl director Rareș Hopincă

Sunt două, chiar trei puncte. Unu: este caracterul măsurii de siguranță pe care o propunem. Știți la fel de bine ca mine că orice măsură de siguranță are două componente: caracterul reactiv și caracterul proactiv. Dumneavoastră ați întrebat de caracterul reactiv. Vreau să vă povestesc un pic despre caracterul proactiv, pentru că, în situația în care, ipotetic, părinții vor lî de acord să le achiziționeze tuturor copiilor de vârsta targhetată aceste dispozitive, opinia noastră a administrației publice locale și opinia poliției naționale este că se va descuraja la scară largă inlracționalitatea împotriva acestor copii. Asta e o componentă. A doua componentă, sistemul a fost creat împreună cu poliția națională și va fi integrat cu sistemul de securitate video. Asta înseamnă următorul lucru: nu vom reacționa doar noi, vom reacționa cu poliția națională și va exista monitorizare amplă și complexă prin intermediul sistemului de securitate video.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta în cazul în care are acoperire pe locația respectivă.

1)1 director Rareș Hopincă

Nu, nu, nu! Are acoperire pe locația respectivă. Toate camerele vizează, știți că se vor monta patru sute de camere video în sector. Procedura este foarte avansată, suntem la evaluarea tehnică și obiectivele principale sau primele interese din sector vor fi unitățile de învățământ. Prin urmare, nu există situația în care să nu fie acoperită zona.

121 consilier Cursaru Paul Gabriel

Să înțeleg că dacă dumneavoastră ați făcut referire numai la sistemul de învățământ, acest ceas, această alertă, funcționează doar în perimetrul unității de învățământ? Dacă copilul se va deplasa de la școală și va merge pe o stradă nu știu cum, care nu va avea acoperire, nu aveți cum să vedeți unde nu aveți acoperire.

Dl director Rareș Hopincă

Nu am cum să-l văd video, am cum să-l localizez GPS. Situația ipotetică pe care o prezentați.. .Unde există internet acolo va avea acoperire. Prin urmare, situația ipotetică de care spuneți nu cred că este foarte relevantă dacă vedem video sau nu. In marea majoritate a locurilor din sector, va exista această acoperire video. Ca să revin, sunt trei componente: Unu: sistemul are preponderent cu caracter proactiv, care e lesne de înțeles. Va fi integrat la poliția națională și poliția locală și cu sistemul de supraveghere video, ceea ce va genera un timp de reacție foarte scăzut. Nu știu să vă spun exact, dar sunt statistici care indică care este timpul de reacție.

Dl consilier Cursaru Paul Cabricl

Care sunt aceea?

Dl Viccprimar Marian Țigănuș

Timpii de reacție sunt prevăzuți de lege.

Dl consilier Cursaru Paul Cabricl

Spuneții să-i auzim!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Hotărârea 301 prevede. Sub 10 minute mediul urban, sub 20 minute, mediul rural. Este prevăzut prin lege. Timpul de reacție prin dispecerat.

Dl director Rareș Hopincă

far a treia componentă, la fel de importantă este posibilitatea, mai departe, de a integra acest sistem de smart city într-un sistem mai amplu de smart city, cum ar fi : să zicem, sunt la stadiul de propuneri și idei, treceri de pietoni de urgență, care în momentul în care se apropie un astfel de dispozitiv, va exista o supraluminozitate asupra trecerii respective de pietoni. Vor exista sisteme acustice care să avertizeze șoferii, ș.a.m.d. Deci, proiectul trebuie privit strict in baza timpilor de reacție care, sigur, sunt indicatori cantitativi.

Dl consilier Cursaru Pani Cabricl

Sunt indicatori cantitativi dar, este indicatorul cel mai real de intervenție în cazul unei solicitări. întrebarea este ... raportat la raza sectorului, dacă avem 10 sau 15 alerte simultan, avem acest timp de reacție, pe care putem să-l demonstrăm, nu poate cineva, a făcut cineva această demonstrație înainte de...

Dl director Hopincă Rarcș

înainte de implementare, au existat discuții nenumărate și consultări cu Piliția Națională.

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

Nu discuții, ... s-a făcut o demonstrație ... eu vă apreciez foarte mult și îmi place cum vorbiți dar, aș vrea să-mi răspundeți exact, punctual! S-a făcut o astfel de demonstrație în plan real, ... s-a făcut o astfel situație în care să fîe, să vedem, se poate interveni în această ...

Dl director Hopincă Rarcș

Punctual, a existat.... în urma cărora s-a concluzionat că poate fi asigurat timpul de reacție legal.

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

Deci, doar consultări, nu s-a făcut nimic, niciun experiment, nu s-a făcut niciun test! Deci, testare la sol, nu există!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Cum să-l facem?

Dl_ consilier Cursaru Paul Gabricl

Poarte simplu. Intr-o zi, pe o anumită perioadă, 10 ceasuri activate în 10 distanțe diferite toate una de alte, vedem timpul de reacție.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Și este relevant asta?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi este foarte relevant dacă dăm 5000 de ceasuri! Cum să nu fie relevant!

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Vă rog să mă ascultați puțin! Deci, eu fac experimentul ăsta din 10 locuri diferite, în luna iulie când oamenii sunt în vacanță și circulația este mai rarefiată, să zic așa, și pe urmă am intervenție pe timp de iarnă când zăpada este de 2 metri. Este relevant ce am tăcut experimental în iulie pentru februarie?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și atunci de ce mai cheltuim dacă nu este relevant?

Dl director Hopincă Rareș

Dle consilier, mai este un aspect foarte...

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Știți ceva, ar trebui să inventăm stiloul și calculatorul pentru că era relevant la momentul respectiv,... nu era.

Dl director Hopincă Rareș

Este o discreditare la adresa Poliției Naționale,... Ei care au statistici din ultimii 50, 60, zeci de ani, cu privire la numărul de intervenții, timpii de intervenție, zone de acoperire, ș.a.m.d. Ar fi o discreditare să-i iau și să-i rog, haideți să facem 10 simulări astăzi. Consultările se bazează pe timpii de reacție statistici, pe care ei deja îi dețin.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

O ultimă întrebare și ... discutăm acest subiect, spuneți-mi vă rog impactul bugetar, dacă există cum și sub ce formă și care este cantitatea lui pe care o prognozați.

Dl director Hopincă Rareș

Noi de ce dorim să atribuim școlii aceste responsabilități? Din două motive: Unu: impactul bugetar este direct proporțional cu adeziunile părinților. Pentru că într-o școală s-ar putea să avem 50 de cereri, în altă școală s-ar putea să avem 500 de cereri. Și atunci impactul bugetar va fi analizat...

Dl consilier Cursaru Pani Gabriel

Prețul pe obiect care este atunci?

Dl director Hopincă Rareș

în momentul în care va...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Prețul pe obiect cât este?

Dl director Hopincă Rareș

Vă dați seama că acesta va rezulta în urma unor proceduri publice de licitație.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar trebuie să aveți...

Dl consilier Cursaru Pani Gabricl

Dumneavoastră ne spuneți cât de frumos pro activ este, ce buni suntem pe reactivi, dar nu știm cât costă.

Dl director Hopincă Rareș

A, iui! Știți cât costă fiecare dintre dumneavoastră! Pentru că puteți intra pe internet și puteți afla...

Dl consilier Cursarii Paul Gabriel

Dar eu nu vreau să intru pe internet! Vreau să aprob un buget finanțat!

Dl vicepriinar Țigănuș Marian

Se va face un studiu de piață!

Dl director Hopincă Rareș

Da, sunt prețuri de la 150 la 300 de lei.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cum adică de la ... Atunci, dacă vreau să-mi iau o mașină o să zic... tu aprobă să-mi iau mașina și văd eu ce-mi iau, nu contează ce clasă, ...

Dl director Hopincă Rareș

Achizițiile vor fi supuse la rândul lor altor hotărâri de Consiliu Local când va fi cazul. Momentan noi predăm o documentație către școli.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Atunci, dacă era situația așa, de ce n-am început altfel? Să vedem și să contorizăm, să adunăm toate adeziunile părinților, pentru că înțeleg și am colegi, am prieteni care au trecut prin această întrunire prin care ați avut o consultare cu părinții. Trebuia să vedem la 15 septembrie sau 1 octombrie exact situația acestor adeziuni, și spuneam: venim cu acest proiect, pentru că în acest moment, avem în spate susținători, un număr de 700, 1200 de smart watch-uri. Apreciem că prețul poate fî acesta, ... nu știm precis, dar avem deja în spate. Dumneavoastră aveți doar un proiect, nu aveți un număr cadru real de adeziuni, nu aveți un preț pe unitate și doar vorbim despre ce frumos și în siguranță o să fie copiii. Pe de altă parte, aș vrea să aduc aminte că dacă ne interesa siguranța foarte mult, în primul

rând existau și alte măsuri și alte lucruri care puteau fi tăcute, în afara Centenarului și a altor activități și acțiuni. Era vorba despre siguranța copiilor și sunt foarte punctual, despre siguranța imobilelor, despre lipsa acelor autorizații 1SU, ș.a.m.d..Mai sunt parcuri care sunt în degringoladă. Punctual, siguranța copiilor dacă ne interesează, pornim de la lucruri ... Și noi ne agățăm acum de smart watch, în care nici măcar nu avem în spate un număr de adeziuni. Nu știm cât costă, știm doar niște timpi de reacție și de intervenție, pe care Poliția Națională statistic ni i-au dat.

Dl director Hopincă Rareș

Punctual, fezabilitatea proiectului, ca să vă răspund, pentru că este foarte important să știți lucrurile astea. Fezabilitatea proiectului s-a constatat în urma acestor consultări cu fiecare școală, cu reprezentanții părinților din fiecare școală.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

S-a conturat o idee dar nu și un număr de adeziuni!

Dl director Hopincă Rareș

Știți foarte bine că orice participare la un astfel de proiect, presupune niște angajamente mai complexe din perspectiva protecției datelor cu caracter personal. Părintele va trebui să vină la școală să semneze anumite formulare prevăzute de lege, ș.a.m.d.. Nu este suficientă această adeziune pe care dumnealor au comunicat-o dacă sunt sau nu de acord! Nu! Este o chestiune mult mai sensibilă și mult mai serioasă, motiv pentru care trebuie tăcută de fiecare școală în parte.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vă mai aduc la cunoștință că există o situație reală și cu asta am încheiat și mulțumesc doamnei președinte și colegilor, că există o situație reală pe care putem s-o și demonstrăm, în care aceste smart watch-uri au o funcție hide și aceasta poate corela în timp real microfonul acestui ceas acolo unde se află copilul. Asta

înseamnă că implemenatrea atunci în momentul în care acest lucru se întâmplă cineva poate să intervină, să asculte ce face copilul acasă, ce face la școală și pe unde se duce. De asemenea, trebuie să discutăm și despre programul, ... dacă v-ați gândit, ... V-ați gândit că este doar pe programul înainte de școală. Este permanent? Copilul apasă pe ceas, vine poliția.

Dl director Hopincă Rareș

La solicitarea profesorilor care de asemenea, au participat la consultări, această funcție de microfon nu va fî activată pe niciun smart watch.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi și cum vorbește? Doar sună, apelează?

Dl director Hopincă Rareș

Nu, nu, funcția de înregistare... Sunt niște programări software care permit

orice.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

O să mai vedem atunci la data respectivă!

Dna consilier Coroblea Cristina

Practic orice provine din sistemul de învățământ preuniversitar din sectorul 5...

Dl director Hopincă Rarcș

Proiectul se adresează... este un Program Pilot... Din rațiuni bugetare, se adresează copiilor din clasele 0-3 ...4 ani de studii. Și pe baza unor adeziuni ferme și a acestor formulare... părinții ...

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci, practic acela ar fi oricare dintre copii. Deci, ăla ar fi, să zicem, impactul bugetar maximal.

Dl director Hopincă Rareș

Au existat în consultările publice situații de genul următor: părinții ne-au semnalat... de exemplu, au un copil în clasa a treia și un copil în clasa a șasea. Și părintele ar tî mult mai interesat să monitorizeze pe copilul din clasa a șasea, din rațiuni subiective. Va exista probabil posibilitatea ca acel părinte să cumpere un dispozitiv pentru copiii care nu sunt în această grupă de vârstă.

Dl consilier Melnic Constantin

Am și eu o propunere! Propun să cumpărăm și pentru domnii consilieri un ceas din ăsta, și-l testăm și totul este perfect.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Atâta vreme cât ne adresăm copiilor, inclusiv copiilor din clasa 0, câtă vreme presupun că acești copii de clasa 0 se duc și se întorc de la școală însoțiți de părinți și nu singuri, care este utilitatea?

Dl director Hopincă Rareș

Știți foarte bine cazul extrem de nefericit întâmplat anul trecut în lift. Sunt situații în care probabil, părinții nu pot ...

Dna consilier Pop Clandia Ramona

Da, dar era acasă la el!

Dl director Hopincă Rareș

Oriunde! Oriunde se pot întâmpla acte criminale! Copiii din clasa 0 sunt extrem de vulnerabili! Și există situații în care părinții sau bunicii nu le pot oieri protecție 100%, motiv pentru care s-a ales includerea lor, este exact aceasta, pentru că, sunt cei mai vulnerabili și că prin purtarea acestui dispozitiv s-ar putea preveni mai degrabă actele criminale.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, tară îndoială! Eu am înțeles foarte corect explicațiile și ele sunt în bună măsură destul de logice, coerente și pertinente. Nu vreau să facem pe Gică contra!

De-a lungul timpului, când s-a mai adus în discuție acest proiect, am ridicat o problemă de oportunitate, de oportunitate la nivel general, pentru că știți și dumneavoastră foarte bine că este un proiect pilot. Presupun că după o primă fază a implementării, iar intuitiv cred că 95 % din părinți și copii vor fi nerăbdători, pentru că este o chestie de tehnologie. Din punctul meu de vedere este o chestiune nocivă din multe puncte de vedere pentru copii la nivel psiho coțupulsiv, ș.a.m.d. Dar într-adevăr, ca măsură de protecție nu e un lucru care ar trebui ignorat. însă, dacă ne gândim la numărul total de elevi, dacă ne gândim în general la tot ceea ce înseamnă chestiunea legată de costuri, nu am deloc siguranța că este o chestiune care și-ar regăsi fiabilitatea la nivel general, adică faptul că ar trebui în mod real din punct de vedere al necesității implementată pe scară largă într-un Proiect Pilot clasa 0, clasa I, a II și clasa a III a iar, ulterior... Și repet, da, există o mulțime de cazuri într-adevăr, ele sunt mai mult decât nefericite și nu cred că ar trebui să ne gândim nicio secundă la cât ar costa ca toți copiii să lîe în siguranță. în egală măsură, nu puteți să mă contraziceți, când afirm că în mod real, foarte posibil și probabil 99 % din copiii de clasa 0, se duc la școală și se întorc de la școală cu părinții, bunicii sau însoțiți. Niciodată singuri! Vă mulțumesc frumos!

Dna consilier Niculcscu Jaqucline Christina

Prima întrebare legată de abuzuri: ce se întâmplă, cum a întrebat și colegul, de unde știe Poliția că copiii nu se joacă la acele telefoane. Și a doua întrebare poate mă lămurește dl Țigănuș ... Eu nu înțeleg un lucru! Chestia asta cu încrederea pe care ar trebui s-o aibă copiii în părinți și părinții în copii, se anulează automat prin aceste aparate. Eu înțeleg că unii părinți ... ok, ... Dar, nu ar trebui să creăm o cultură de încredere a noastră a tuturor, unii în ceilalți? Pentru că mie personal, impresia după ce aud această discuție, este că de fapt n-ar trebui să avem încredere în oameni că respectă regulile. Poate doar așa mi se pare mie! Mulțumesc frumos!

Dl director Hopincă Rareș

Prima întrebare era legată de... Da, o să se joace! Este un fenomen pe care ni-1 asumăm! Suntem pregătiți în rândul Poliției Eocale să mărim capacitatea Dispeceratului și să asigurăm o evaluare cât se poate de reală a situațiilor de urgență.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Și când știți când este o alarmă falsă și când este adevărată?

Dl director Hopincă Rareș

O să vorbim pe baza experienței, vă dați seama. Vor exista foarte multe sesizări, din greșeală, ș.a.m.d.. Este un fenomen asumat, pentru că, la nivelul administrației s-a considerat că niciun cost, nici de Resursă Umană, nici de epuizare a colegilor, ș.a.m.d., nu e prea mare ca să asigurăm un mediu safe pentru copii. Pe de altă parte, legat de întrebarea aceasta cu încrederea în mame, știți cum este...fiecare familie are libertatea de a decide în cine are și în cine nu are încredere! Cred că nici măcar pentru Consiliul Eocal, nu se cade să judece dacă un părinte are sau nu încredere în copil sau în cei cu care se întâlnește copilul, ș.a.m.d.. Propunerea, umila mea propunere ar fi să-i lăsăm pe fiecare dintre părinți să aibă încredere în cine vor.

Dna consilier Niculescu Jaquelinc Christina

Știți că s-au făcut studii și în România, cetățenii au foarte puțină încredere unii în ceilalți? Și apropo, de echipajele de poliție...

Dl director Hopincă Rareș

Știu dar, din păcate,...

Dl consilier Ghcorghe Ștefan

Haideți să trecem la ceva rutier dacă tot intrăm în alte detalii... la alte discuții, vă rog foarte mult!

Dna consilier Niculescu Jaquelinc Christina

Din câte știu eu, nu sunt destule echipaje de poliție care răspundă la ...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Vă referiți la Poliția Națională, sau la Poliția Locală? Haideți să facem o distincție!

Dna consilier Niculescu Jaquelinc Christina

Nu! La Națională!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Există, la nivelul fiecărei unități teritoriale, și pe Poliție Națională și Autoritate Publică de Stat, există un plan de pază, așa îi spunea pe vremuri, poate s-o fî schimbat, pentru că am plecat de mult din sistem, dar, ... în care se figurau niște itinerarii de patrulare cu alternative de rezerve, pe tot sectorul, astfel încât să ai o arie de acoperire. De obicei, în planul ăsta de pază, mai acționează Jandarmeria, atunci când nu au manifestații pe la Piața Victoriei, și conlucrează împreună cu ei. Se lucrează pc zone și, de asemenea, noi, prin Poliția Locală, în

care avem configurate trasee de patrulare în care se știu unde sunt și Dispeceratul transmite semnalul în timp util, ș.a.m.d.. Cu privire la încredere, eu sunt mai bătrân așa un pic, ... Se pare că ăsta este lucru care, pe vremea mea, mama avea încredere în mine și eu aveam încredere în ea pentru că dacă nu aveam încredere în ea, mă duceam acasă și știam ce-mi pățește pielea. Acum s-a schimbat! Asta e! Societatea a progresat! Eu am niște nepoței de doi ani care nu pot mânca decât dacă se uită pe telefonul mobil. Altfel nu pot mânea! Chestiunea de încredere ține de fiecare individ în parte. Nu poți s-o analizezi global! După umila mea părere! A existat un filozof german se numea Leibniz care a rostit o frază celebră, a zis că în natură, nici măcar două frunze nu sunt identice, dar păi doi oameni!

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Supun la vot? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescarii Maria-Cristina, Ploșcaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Danieli, Țigănuș Marian și Coandă Mihai), 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin, Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) "proiectul de hotărâre privind predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar) pentru implementarea proiectului „Copii noștri în siguranță" a fost aprobat.

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Mai departe, punctul 10 al ordinii de zi. "Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare in folosință gratuită a unui spațiu în incinta

Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița". Dacă sunt discuții? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 24 de voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescarii Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Punctul 1 1. "Proiect de hotărâre pricind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5. ”

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Există vreo...cineva să ne dea vreo lămurire la subiect? Dacă se poate!

Domnul Viceprimar Țigănuș Marian

Doamna Frunză!

Dna președinte dc ședință Florea Cristina Alexandra

Doamna director Frunză!

Doamna director Frunză Elena Dcnisa

în data de 06 iulie, a fost publicat în Monitorul Oficial modificarea Legii 188 privind statutul funcționarului public. Prin noua lege, legea 156! Și astfel am fost nevoiți să armonizăm noile prevederi cu vechile prevederi din legea 188. Și de asemenea, am redus numărul de posturi de la Poliția Locală, în baza unei adrese

primite în luna martie de la Instituția Prefectului Municipiului București, în care ni se solicita reducerea posturilor de la 315 câte erau la acel moment, la 299 și acum prin noua organigramă am dus la îndeplinire solicitarea prefectului.

Dna Președinte dc ședință Florea Cristina Alexandra

Mulțumim! Mai sunt întrebări, domnul consilier Jelea?

Domnul consilier .Jelea Bogdan Ion

Mulțumim frumos! Adică altfel spus, această hotărâre nu vizează decât două aspecte: unu: implementarea imperativelor legale urmare modificării legislației și punctul nr. doi, să dăm curs, să implementăm, ceea ce a dispus prin acea adresă, doamna Prefect, corect?

Doamna director Frunză Elena Dcnisa

Da și pe lângă asta și optimizarea Organului de Specialitate al Primarului!

Domnul consilier Jelea Bogdan Io»

Care este Organul de Specialitate al Primarului?

Doamna director Frunză Elena Dcnisa

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și astfel am mai înființat câteva servicii. De asemenea, au fost mutate unele servicii dintr-o direcție în altă direcție.

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Adică ați mai înființat și alte servicii? Și au mai fost mutate alte servicii existente de la o direcție la alta?

Doamna director Frunză Elena Dcnisa

Da!

Am înțeles, vă mulțumesc! Vă mai deranjez cu o întrebare, ați putea să-mi spuneți de ce nu mi-ați răspuns de la început și cu această completare cu privire la modificarea de Organigramă? Pentru că în luarea dumneavoastră de poziție răspunsul pe care ni l-ați dat, când am întrebat, ați spus eă e vorba de un imperativ legislativ și de o decizie de la Prefectură! Nu ați menționat absolut deloc faptul că e vorba și de modificări în structura organigramei!

Doamna director Frunză Elena Denisa

Sunt modificări mici, nu sunt modificări majore și nu m-ați întrebat...

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Nu, am întrebat ce modificări sunt incluse! Care sunt modificările și dumneavoastră nu ați menționat decât două, după care am revenit și am vrut să mă lămuresc dacă există și altele!

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Există trecerea unui serviciu de la o direcție generală la o altă direcție, sau de la o altă direcție executivă la altă direcție?

Domnul consilier Cursaru Paul

Și care sunt serviciile noi înființate?

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Unul singur privind violența, dacă nu mă înșel!

Doamna director Frunză Elena Denisa

Este unul singur privind violența în scoli și de asemenea mai este Compartimentul pentru aplicarea Legii 550/2002.

Domnul consilier Cursaru Paul

Acestea sunt cele mai importante modificări, cu acestea trebuia să începeți!

Dna Președinte de ședință Florca Cristina Alexandra

Da. Vă supun la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Gheorgbe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescărit Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Coandă Mihai și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului propriu a! Primăriei Sectorului 5” a fost adoptat.

Dna Președinte de ședință Florca Cristina Alexandra

Mai departe, punctul 12. "Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinirii organizării proiectului,, Copii din Sectorul 5 învață să joace hochei pe gheață,,. Domnul consilier Jelea!

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Vreau să fie limpede pentru toți colegii din consiliu. Am discutat cu domnul director la început, aș vrea să mă asigur că am înțeles bine. înțeleg că este doar un demers de natură cadru în baza căruia noi nu vom avea cheltuieli de la bugetul consiliului local și este doar ideea unui parteneriat, ca în viitor cu finanțare integrală de la Federația Română de Hochei.

Integrală sau parțială, va fi supusă această oportunitate unei noi aprobări Consiliului Local pentru că așa spune legea!

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Ani înțeles!

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Adică, deocamdată e vorba doar de a demara dumneavoastră.... Vă rog!

Domnul director Rareș Hopincă

Haideți să vă prezint tuturor despre ce este vorba și eu susțin..., pentru că am participat la discuții, la Federația Română de Hochei, de la început pana s-a format acest acord. De fapt, Federația Internațională de Hochei are două sau trei proiecte tip patinoare, toate fiind pentru competițiile internaționale. în acest context, dumnealor au venit către noi cu propunerea unui acord de colaborare, prin care ei să poată să asigure finanțare integrală sau parțială, în funcție de cum se va ajunge în urma unor studii de fezabilitate a unui astfel de patinoar. Ca să putem demara discuțiile și la nivelul Ministerul Tineretului și Sportului și la nivelul Federația Internaționale de Hochei, noi trebuie să avem un acord cu Federația Română de Hochei. Acordul acesta cadru, prevede niște condiții de colaborare generale, prin urmare, pentru fiecare proiect care va fi (acut în interiorul acestui acord, noi vom avea...că vor fi indicatori tehnico-economici, ca va fi co-finanțare, vă dați seama că toate acestea trebuie supuse Consiliului Local la momentul oportun!

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumim frumos! Mai am o întrebare. Există și alte unități administrativ teritoriale din București care au primit astfel de invitații sau oferte din partea Federația Română de Hochei?

După știința mea, nu! Există un patinoar pe care l-a făcut domnul Țiriac în colaborare cu Federația Internațională de Hochei, dar care nu se pretează competițiilor internaționale. E o investiție...

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Eram curios cum de tocmai sectorul nostru este atât de privilegiat!

Domnul director Rareș Hopincă

Pentru că noi suntem privilegiați, știți foarte bine cum sunt discuțiile, sunt multipli factori care duc la o astfel de decizie!

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc!

Dna Președinte dc ședință Florea Cristina Alexandra

Domnul consilier Geamănă!

Domnul consilier Geamănă Dragoș

Voiam să întreb...am observat că în proiect sunt trecute inclusiv investiții, chiar în infrastructuri, scrie acolo...patinoare acoperite și patinoare în aer liber. Voiam să întreb dacă este inclus cumva și patinoarul mobil Romniceanu.

Domnul director Hopincă Rareș

Nu, v-am zis că sunt proiecte tip ale Federației Internaționale de Hochei. După știința mea, nu există un patinoar comercial!

Doamna consilier Coroblea Cristina

Și eu, vă rog! Asta era întrebarea pe care voiam să o pun, Faptul că dumneavoastră vorbiți de un patinoar, o rețea dc patinoare Fixe, acoperite și mobile!

Domnul director Ilopincă Rarcș

In funcție de sursele de finanțare, dacă vom primi bani pentru trei patinoare, probabil vom alege să facem trei patinoare, dacă există copii care să folosească această infrastructură. Dar din nou, decizia cu privire la construirea fiecărui astfel de obiectiv de investiții, trebuie luată de consiliul local la momentul oportun, când vom avea ce să dezbatem!

Dna președinte de ședință Florca Cristina Alexandra

Vă supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre privind aprobarea sprijinirii organizării proiectului,, Copii din Sectorul 5 învață să joace hochei pe gheață, a fost adoptat.

Dna Președinte dc ședință Florea Cristina Alexandra

Mai departe, punctul 13.”Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALl) pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea clădirii Școlii nr.135 și construire clădire cursuri și sală de sport-Sector 5, Municipiul București și aprobarea finanțării de !a bugetul local al Sectorului 5 pentru toate categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.” Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 24 de voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna Președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

14-Diverse. Domnul consilier Geamănă!

Domnul consilier Geamănă Dragoș

Voiam să vă că alături de parcul Romniceanu, pe 22 decembrie anul trecut, am avut chiar aici în ședință niște discuții legate de ce se întâmplă acolo....erau niște cetățeni care credeau că urmează să se construiască un patinoar, nu știu cum ajunseseră ei la concluzia asta, mi s-a explicat aici.... întrebarea mea este ce se întâmplă, pentru că uitați, au trecut 7 luni și lucrările sunt în continuare acolo, nu s-a mai făcut nimic, se degradează, chiar dacă...

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Reabilitarea parcurilor este în procedură de licitație, dacă nu mă înșel!

Domnul director Rareș Hopincă

Da, asta voiam să vă comunic. M-am pregătit un pic înainte de ședință... Din păcate, domnul Lupașcu, cel care este responsabil de acest subiect este la APANOVA cu altă activitate urgentă, dar ca să răspund punctual, toate cele 5 parcuri din administrarea Sectorului 5, sunt în procedură de licitație. Să știți că se face o documentație tehnico-economică, se face un caiet de sarcini. în caietul de sarcini...eu am lucrat la procedură, se verifică potrivit controlului ex-ante care nu ar trebui să existe, dar din păcate există la ANAF, există un termen, după care se postează licitația. Noi suntem în interiorul acestei proceduri! Probabil că săptămâna viitoare, toate cele 5 parcuri împreună cu alte 29 de spații de joacă, de spații verzi din sectorul 5, vor lî urcate în SEAP. Ținta noastră este ca în toamnă, când se poate interveni în parcuri datorită stadiilor de vegetație, pentru că știți că sunt anumite perioade ale anului în care se poate interveni. Repet, ținta noastră este ca în toamnă să înceapă lucrările în toate cele 5 parcuri, plus locurile de... spațiile verzi și locurile dejoacă din administrarea Sectorului 5.

Domnul consilier Geamănă Dragoș

Și dacă se poate să continui cu cea de a doua interpelare, legată de Piața de Flori. Știu că acolo există...este inclusă într-un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană, zona centrală...știu că Piața de Flori ține de Primăria Capitalei, dar se află în administrarea sectorului 5...

Domnul vicepriinar Țigănuș Marian

Toate piețele țin de Primăria Capitalei!

Domnul consilier Geamănă Dragoș

întrebarea mea este, înțeleg că nu se pot face investiții acuma, încă se așteaptă....să vedem ce se întâmplă cu planul respectiv. Și întrebarea iarăși este, legată de faptul că ...dat fiind că proiectul durează de foarte mult timp, acolo au loc niște situații care nu sunt tocmai în regulă. Au fost montate la un moment dat niște toalete, ca să dau un exemplu, dar acum nu sunt funcționale. Toaleta de acolo din piață este din păcate sub orice critică...nu poate lî folosită, este un focar de infecție practic și vreau să întreb ce anume se are în vedere.

Domnul director Rareș Hopiiică

Deci Planul integrat de Dezvoltare Urbană a fost elaborat de către Primăria Generală. Responsabilitatea integrală pentru demararea investițiilor incluse în Planul Integrării Dezvoltare Urbană este al primăriei generale! Din păcate, la interpelarea asta nu vă putem răspunde noi, pentru că sunt... intervin o serie de surse de finanțare externe, nerambursabile sau rambursabile, toate intrând în responsabilitatea Primăriei Generale, care trebuie să gestioneze acest proiect! Ce-i drept, au făcut niște studii în urma cărora se prevăd investiții prin PlD-uri (Plan Integrat de Dezvoltare), inclusiv la Piața de Flori și pe toată această zonă. Dar din nou, responsabilitatea, ...întreaga responsabilitate pentru acest proiect aparține primăriei generale și atunci adresa interpelării trebuie să fie Consiliul General!

Domnul consilier Geamănă Dragoș

O să înregistrez asta și la registratură.

Dna Președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Mai sunt și alte întrebări. Domnul consilier Jelea?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu mai sunt! Ajunge!

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

îi dați cuvântul doamnei Coroblea? Sau eu? Eu sunt disciplinat, răspund când am cuvântul! Haideți doamna Coroblea!

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Doamna Coroblea s-a înscris de la început!

Doamna consilier Coroblea Cristina

Și eu aveam câteva întrebări și observații în legătură cu parcurile din Sectorul 5. De pildă, am înțeles că se va face un studiu de fezabilitate...mă rog,

pentru fiecare parc. Problema este însă că există și reparații curente pentru care nu este nevoie să aștepți un studiu de fezabilitate, pentru lucrările de întreținere! Situația din parcul Pecineaga, de exemplu, este cam sub orice critică, adică acolo sunt... Am fost și chiar ne arătau cetățenii, uitați-vă...acel stâlp care stă să cadă...de la iluminatul public...poate oricând să cadă în capul cuiva! Balansoarele, au rămas doar clamele, leagănul în sine a fost scos! Aleile sunt sparte, coșurile de gunoi... se iau bănci de acolo...Deci este ceva...pentru asta nu este nevoie de studiu de fezabilitate, astea sunt reparații curente și bineînțeles, toate aceste probleme ... La

fel pentru parcul Sebastian, din nou.....și în plus sunt în continuu festivități acolo,

chiar astăzi mi-a zis cineva că numai...toate festivitățile, în acest parc! Deci asta în legătură cu parcurile și la Humulești la fel! Plus, că am văzut eu, în parcul Humulești s-au construit două patinoare! Voiam să întreb, ce este cu ele, cine le-a construit, cine le are în administrație? Ce este cu acele patinoare și din nou, o altă observație legată de parcul Humulești este câte patinoare atâtea bănci, două patinoare, două bănci! Patinoarele erau goale și oamenii stăteau pe jos!

121 consilier Gheorghe Ștefan

Păi se odihneau, cum?

Domnul director Marian Lupașcu

Toate parcurile mari, pintre care și Pecineaga, vor intra in reabilitare. Săptămâna viitoare cred că vor lî terminate. Avem 34 de locuri de joacă și parcuri mari. în Pecineaga, acolo este și o problemă, că am înțeles că o parte din parc este revendicată...este revendicată acolo, să vedem cum se poate rezolva. Noi, am intervenit deja pe multe locuri dejoacă, în general pe cele care au fost reabilitate în 2012 și mai sunt în garanție. Săptămâna viitoare, cred și sper că vom ridica în SEAP toate lucrările pe care le avem în proiectare și execuție, vreo 34 de parcuri, cele 5 parcuri mari și încă 29 de locuri dejoacă!

Doamna consilier Coroblea Cristina

Asta era o altă observație, faptul că a apărut o propunere pentru PUD, ce-i drept clin partea Primăriei Generale în parcul Pecineaga...da...și este în pericol de a fi distrus practic. Ar mai rămâne o fâșie!

Domnul director Marian Lupașcu

Am înțeles că sunt deja puși în posesie de domnul Băsescu,de când era Primar General!

Doamna consilier Coroblea Cristina

Dar acum a apărut acea,,,,

Cam 80% din parc este...

Doamna consilier Niculescu Jaqeline Christina

80% din parc și ce facem, nu se poate...

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Oricum, colega dumneavoastră din Consiliul General, cea care are domeniul de urbanism, domeniul de interes și expertiză,... sunt sigur că o să cadă la învoială cu PSD-ul, cu ALDE, cu doamna Primar și o să fie ok, nu vă faceți gnj*!

Din sală

Ați putea să faceți și o propunere....

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Cum să facem doamnă așa ceva? Deci, haideți să vă spun...

Dna consilier Coroblea Cristina

O altă întrebare, am înțeles cu asta...O altă observație, în legătură cu străzile neasfaltate din sectorul 5...o parte sunt în administrarea Primăriei Capitalei, însă sunt și unele care sunt în administrarea Primăriei Sectorului 5, de exemplu strada

Sâncraiului...și strada Căruței, Intrarea Gălbenelelor, am înțeles iarăși că...așa...bineînțeles, pe aceste străzi nu există nici utilități! Strada Sâncraiului, în schimb, pe o listă a Primăriei Sectorului 5 am găsit-o ca fiind asfaltată, dar nu este! Am fost acolo, nu este! Deci ar fi interesant de știut, cine a făcut recepția acelei asfaltări, pentru că...

PI consilier Melnic Constantin Ion

Alt consiliu local, de dinaintea noastră! încercați atunci!

Dna consilier Coroblca Cristina

Chiar o să încerc, să știți! Așa, deci la fel, Strada Căruței, Intrarea Gălbenelelor, nu sunt...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Astea sunt înspre Măgurele, în partea aia?

Dna consilier Coroblca Cristina

între Măgurele, București și Jilava!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Avem un litigiu de graniță cu...Jilava...deja s-a dat hotărâre...

Dna consilier Coroblca Cristina

Strada Sâncraiului, mai degrabă cu Măgurele, aș spune!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Și acolo avem litigiu, suntem în instanță!

Dna consilier Coroblca Cristina

Dar apare ca fiind în administrarea sectorului 5...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Iar cu problema parcurilor, să vă informez: loate parcurile au retrocedări, inclusiv Sebastian...Ne chinuim să achiziționăm...avem mai mulți moștenitori și unul nu vrea, pur și simplu, să ne vândă!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Bun, dar stați un pic...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Nu vrea! Este cetățean propietar, proprietatea este garantată de Constituția României! Nu îl putem forța!

Dna consilier Coroblea Cristina

Pentru străzi...deci acestea de care v-am spus, sunt în administrarea Primăriei Sectorului 5, adică nu... de asta dumneavoastră...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Vom studia, nu știu ce să vă zic acum, în momentul ăsta! Știu că există...noi tot le-am trimis pe la administrația străzilor, că multe figurează la ei...ei ne răspund în doi peri și asta e!

Dna consilier Coroblea Cristina

Sâncraiului și...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Le-am notat!

Dna consilier Coroblea Cristina

Mulțumesc!

Dna președinte dc ședință Horea Alexandra Cristina

Domnul consilier Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sărutmâna, mulțumesc! Am două întrebări! IJnu, legat de parcul Pecineaga, noi am avut acolo o acțiune, chiar discuții cu locatarii și am adunat niște sute de semnături și pe lângă faptul că înțeleg, oamenii sunt îngrijorați de potențiala demarare a construcției unui bloc în parc! Aveți idee dacă are legătură cu această situație juridică, vizavi de o eventuală retrocedare, care este definitivă, irevocabilă și se apucă cineva, de ceva acolo? Aveți informații pe tema asta?

Dl Viccprimar Țigănuș Marian

Domnul Lupașcu, cu Pecineaga...ce știți despre?

Dl director Marian Lupașcu

Păi e un PUZ anunțat acolo, de către propietarul terenului!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Deci, propietarul terenului, care se suprapune cu parcul, probabil nu integral, ci parțial, a depus un PUZ (Plan Urbanistic Zonal)! Da? Presupun că la Consiliul General, avem colegii noștri de la USR, care vor lupta cu arma în mână astfel încât să nu treacă, nu?

Dl director Lupașcu

Deci este presupunerea dumneavoastră, nu știu...

di consilier Jelea Bogdan Ion

Păi nu, am și spus că presupunem...am o colegă acolo, care este foarte activă pe zona asta, de urbanism, de PUZ-uri ș.a.m.d., în mod legal evident! Și mă gândeam dacă putem spera că acolo va rămâne parc?

Dl director Marian Lupașcu

Nu cunosc!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu cunoașteți! Mulțumesc!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Au o inițiativă dinaia, făcută de...s-a mai întâmplat în sectorul...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

A mai fost în sectorul 3!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul viceprimar știe sau...altcineva? Care este situația cu acea procedură de implementare a guvernanței corporative la nivelul societăților?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Doamna Denisa!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Era o procedură, care a fost făcută de la început eronat, în pofida...nu, aș vrea, dacă îmi permiteți, să reamintesc colegilor că am atras atenția în ședință și domnului Primar că există riscul ca lucrurile să nu meargă bine și în momentul în care s-a făcut procedura, s-a constatat că ea nu a fost făcută bine! Care este stadiul? Ați mai demarat ceva?

Dna Carmen Bratu

Da, suntem pe finalizare cu procedura...de fapt se reia procedura, în următoarea ședință de consiliu, vom intra cu modificarea de care ați pomenit.

di_ consilier Jelea Bogdan Ion

Se reia procedura, ați spus? Adică urmează a fi reluată sau ați demarat-o?

Dna Carmen Bratu

S-a făcut modificarea de care dumneavoastră ați amintit în acea ședință!

Dl consilier Jelea Bogdan ton

Ce modificare?

Dna Carmen Bratu

Legată de...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul vice, fiți un pic atent, că este important! Vă rog!

Dna Carmen Bratu

Legată de scrisoarea de motivație! Ați făcut referire la scrisoarea de motivație, care nu era trecută în acel...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am făcut referire la o sumă de etape de procedură, care sunt prevăzute...

Dna Carmen Bratu

Pe toate le veți regăsi...se vor regăsi, de fapt, la ședința următoare de consiliu!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Deci, la ședința următoare, dumneavoastră o să veniți să ne propuneți un nou proiect de hotărâre, corect, înțeleg bine?

Dna Carmen Bratu

Da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Cu privire la reluarea demarării acelei...implementării acelei proceduri legale! Ce voiam să mă asigur este că de această dată...eu atunci în ședință, am amintit mai multe aspecte, nu doar pe acesta! De această dată, presupun că le-ați luat cuvânt cu cuvânt, din acele norme de aplicare!

Dna Carmen Bratu

Este o presupunere, dar într-adevăr...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Este corectă sau falsă! Dumneavoastră îmi spuneți, adică eu nu știu dacă am dreptate, deci, s-ar putea să greșesc!

Dna Carmen Bratu

Nu greșiți! Trebuie luată exact cum ați solicitat dumneavoastră! Seria respectivă de doleanțe!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Prevederi legale!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Etapizarea! Nu erau niște doleanțe ale mele, erau imperativele legale pe care respectivele norme de aplicare -722, le impuneau pentru implementarea legii! Chestiunea este eă voiam să mă asigur și tocmai de aceea este bine eă avem discuția și este și domnul viceprimar atent, se consemnează și în procesul verbal, ca la ședința următoare să nu constatăm că din nou s-a omis ceva, că din nou voi ridica aceeași chestiune de legalitate și o să dureze până în 2020!

Dna Carmen Bratu

Sigur că da!

Mulțumesc frumos!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Mai am și eu o întrebare, dacă îmi permiteți! Școala 103, știți că v-am rugat cu acoperișiul, am înțeles că nu s-a luat nicio măsură.

PI Vicepriniar Țigănuș Marian

Am trimis atunci! Domnul Lupașcu...la școala 103, cu sala de sport, imediat am trimis echipa acolo!

Pna consilier Pop Claudia Ramona

Nu s-a luat nicio măsură, am înțeles!

PI director Marian Lupașcu

Intră pe reparații!

PI consilier Bîrsan IVIiliai

Cum s-au demarat lucrările la acele patinoare din parcuri, dacă nu există autorizație și nu s-a făcut...cum s-au dus ăia și s-au apucat de excavat acolo, în baza la ce, dacă noi de abia săptămâna viitoare ... Au îngrădit acolo! Pecineaga este îngrădit, la Romniceanu au făcut...Păi și cum s-a...fără autorizație?

Dl Vicepriniar Țigănuș Marian

Domnul Lupașcu! Vă întreabă ceva!

PI director Marian Lupașcu

Ce, cu...

PI Vicepriniar Țigănuș Marian

Cu platformele alea betonate de la I Iumulești, de la...

S-au făcut fără autorizație? Cum? Dacă de abia săptămâna viitoare le puneți în SCAP să se apuce cineva...

1)1 Viceprimar Țigănuș Marian

Intră în reabilitarea parcurilor....generală a parcurilor!

Dl director Marian Lupașcu

...generală a parcurilor.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar pentru a afla cine a construit acele patinoare în Humulești?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Pentru cine? Pentru alt parc?

Dna consilier Coroblea Cristina

Sunt două patinoare construite în parcul Humulești!

Dl consilier Bîrsan Miliai

Și nu e nevoie de autorizație?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Acolo, nu vă supărați, erau terenuri de sport!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Da, acolo erau terenuri de sport!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Acolo erau terenuri, era teren ...!

Și acum nu mai sunt!

Dl Vicepriinar Țigănuș Marian

Sunt exact chiar pe terenurile de sport, care erau crăpate și creștea iarba!

Dna consilier Coroblea Cristiua

Era un teren de baschet, înțeleg!

Dl Vicepriniar Țigănuș Marian

Da!

Dna consilier Coroblea Cristiua

Acum nu mai este, s-a betonat o parte mai mare și sunt două patinoare, unul lângă altul!

Dl Vicepriniar Țigănuș Marian

Doamnă, patinoarul presupune ceva esențial, gheață! Eu așa înțeleg...dacă luăm dex-ul, asta înseamnă patinoar! Un loc unde există gheață! Eu nu am văzut gheață acolo și trec în fiecare zi!

Dna consilier Coroblea Cristiua

Este patinoar artificial! Am fotografiile, vreți să vi le arăt? Pot să le trimit consiliului, dacă doriți! Deci acolo sunt patinoare cu gheață artificială!

Dl Vicepriinar Țigănuș Marian

Este o platformă turnată pe o șapă, unde au (ost terenurile de sport!

Dl consilier Bîrsan IVlihai

Și nu trebuia autorizație pentru asta?

Dl consilier Gheorghc Ștefan

Nu!

Dl Vicepriniar Țigănuș Marian

Să Ic repar?

Dna președinte de ședință Florca Alexandra Ciistina

Stimați colegi, îl avem invitat pe domnul Apostol care dorește să ia cuvântul și avem nevoie de aprobarea dumneavoastră! Vă supun la vot...

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

Două secunde...cred că trebuia să faceți asta la începutul ședinței! Au mai fost situații în care am dat la o parte foarte mulți oameni, care au vrut să facă și chiar dumneavoastră ați fost, membrii PSD, vehemenți, că trebuia înainte! în primul rând, trebuia să ne aprobați, să ne spuneți că avem un... din afară...o persoană...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Avem mai multe persoane din afară, avem și de la grupul USR...

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

Și pentru luarea de cuvânt...

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

Nu am știut! Acum și-au manifestat intenția!

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

Atunci înseamnă că nu suntem procedurali!

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

Știu...și de aceea v-am cerut...

Dl Vicepriniar Țigănuș Marian

De aceea v-am cerut...

Nu ne-ați cerut! Trebuia să ne spuneți, avem o situație...trebuia să citiți altfel!

Din sală

Deci avem o situație și v-o cerem!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar eram cei mai vehemenți când a vrut cineva să vorbească, acum când este rândul vostru la vorbit, nu mai suntem vehemenți!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Stimați colegi, haideți să nu ne mai contrazicem că nu... Domnul Cursaru, sunt unii oameni care nu au experiența politică vastă ca dumneavoastră așa/ Errare humanum est seci perseverare cliabolicum! Așa că.. .supunem la vot dacă...

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

De dumneavoastră depinde!

Dna președinte dc ședință Florea Alexandra C riști na

Supun la vot dacă sunteți de acord ca domnul Apostol să ia cuvântul! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Propunerea de luare a cuvântului a domnului Apostol Savu Petru Octavian Florin, reprezentant al "Grupului de socializiare locală” a fost aprobată cu 24 de voturi.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Vă rugăm, domnule!

Dl Apostol Savu Petru Octavian Florin

Vă mulțumesc foarte mult! Noi ne numim "Grupului de socializiare locală”, sector 5. Grupul de socializare locală este o organizație care...

1)1 consilier Ghcorglic Ștefan

Treceți în față, vă rugăm!

1)1 Apostol Savu Petru Octavian Florin

Cu filiale, să zicem, în diverse localități, județe sau sectoare, cum e cazul Bucureștiului. Intenția noastră este implicarea în promovarea și apărarea cetățenilor și așa mai departe! Cu creșterea calității vieții și așa mai departe! De fapt, noi am intrat în contact cu primăria, le-am trimis Statutul, le-am prezentat... G.S.L.-ul propune o colaborare cu primăria și în principiu cu consiliul local, pentru identificarea problemelor cetățenilor, aducerea la cunoștință a dumneavoastră a problemelor respective cât mai urgent, în vederea găsirii soluțiilor și formarea de grupuri de cetățeni, care să aibă interese comune, să aducă la cunoștința G.S.L.-ului și implicit a dumneavoastră, a acestor probleme! Este vorba și de...cum să spun...de un mod de operare, pentru că o problemă simplă, elementară, pe care de exemplu, voiam să o prezint, dar nu am știut cum și cum se procedează, este scara sau sunt scările care coboară în strada Dr. Atanasiu, lângă parcul Romniceanu, jos... care este un pericol public! Am tăcut fotografii, dar nu este cazul! Deci, s-a început pe vremea domnului Vanghelie, o reabilitare care s-a lăsat doar jumate! Chestia asta s-a deteriorat și acum nu pentru copil sau bătrâni...pentru un om normal, ziua în amiaza mare, coborârea acelor scări este un pericol și când am vrut să fac prima dată o intervenție scrisă, întrebarea finală era, retorică, cât se mai așteaptă până când cineva își va sparge capul pe acele trepte, pentru a se încerca o reabilitare? E un exemplu banal al unei situații pe care noi am constatat-o în zonă și pe care încercăm într-un fel...sau cum vom proceda ca să aducem la cunoștința consiliului și a primăriei genul acesta de probleme, nu macro ci mini, dar importante și care trebuie rezolvate și a căror rezolvare depinde doar de niște decizii administrative simple, nu de probleme importante!

Al 2-lea lucru este...această colaborare cu consiliul local și cu primăria, poate avea și un sens invers, în sensul că anumite hotărâri sau inițiative ale

consiliului local și ale primăriei le putem, să zicem, împrăștia în cadrul cetățenilor pentru a tace și un lei de sondaje, nu, interesante, care să ne prezentăm și să vedem, este vorba de...

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Și pe urmă candidați la primărie!

Dl Apostol Savu Petru Qctavian Florin

Nu...deci în niciun caz, nu! Tocmai, că personal nu mă interesează deloc, nu mă faceți niciun fel...am fost implicat, am fost președintele UFD Sector 5, știu ce e și...

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Aveți experiență!

Dl Apostol Savu Petru Qctavian Florin

Nu, este chiar o chestie civică! Dacă vreți să mă credeți!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dar bineînțeles!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Domnul viceprimar, din câte țin minte, am avut un proiect de hotărâre cu această organizație, cu...acela cu sfatul bătrânilor sau ceva de genul!

Dl Apostol Savu Petru Qctavian Florin

Dar nu era a noastră!

Din sală

Era a primăriei, aici era problema!

Dl Apostol Savu Petru Qctavian Florin

Tocmai, alunei am fost prima dată și i-am explicat domnului consilier Jelea, că de fapt inițiativa noastră este ceva...exact ce s-a încercat aici, doar că era pornită de la cetățean spre primărie! Dumneavoastră atunci ați argumentat foarte bine, că nu era în regulă ceea ce se încerca!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, erau chestiuni de legalitate...atunci v-am cunoscut. Aici dumneavoastră aveți un punct de vedere pertinent!

Dl Apostol Savu Petru Octavian Florin

Da, ăsta este singurul lucru și vom vedea cum...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu, dar putem să stabilim...se poate?

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumim! Dacă tot sunteți aici, poate ar trebui să stabilim cumva o manieră de lucru operațională, ca să nu mai luăm toate etapele, hârtii ș.a.m.d...poate să țineți legătura cu doamna secretar sau cu domnul viceprimar, astfel încât toate aceste sesizări, pe care dumneavoastră le colectați, din partea cetățenilor, să ajungă pe o filieră directă de informare a factorilor responsabili, iar după aceea executivul primăriei sunt sigur că va depune toate eforturile necesare și dacă vor fi hotărâri de luat, le vom lua în consiliu, dar în felul ăsta ar fi, zic eu, mult mai operativ decât la fiecare ședință...exemplul pe care l-ați dat, eu personal vă spun că nu știam de el, dar mi se pare întradevăr o chestie aparent minoră, dar cu impact pozitiv-negativ, cu potențial negativ destul de mare! Astfel de lucruri ar fi util să...

Dl consilier Cursam Paul Gabricl

Să ne trimiteți și nouă!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Să ne trimiteți și nouă pe mail, prin secretariat, prin doamna secretar, toate informările astea și noi putem să urmărim la fiecare ședință!

Dl Apostol Savu Petru Octavian Florin

Am încercat, la câteva ședințe la care am participat, tocmai ca să vedem cum sunt lucrurile și acum este această încercare de prezentare și de a stabili un mod de colaborare care să fie eficient!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă vreți, după ședință să vorbesc cu doamna secretar, deja aveți dalele mele de contact!

Dl Apostol Savu Petru Octavian Florin

Sigur!

Dl Viccprimar Țigănuș Marian

Vă mulțumim!

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se închid la ora I 2”.