Proces verbal din 12.03.2018

Proces verbal ședința extraordinară din data de 12.03.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 12.03.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 23576/08.03.2018.

La ședință au participat domnul viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 17 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit domnii consilieri: Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Vanghelie Marian Daniel și Geamănă Dragoș.

Ordinea de zi stabilită prin Convocator este următoarea:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2018;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Construcție școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu”, din Str. Amurgului, nr.35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 ;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere și servicii de restaurante, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 ;

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului

Local Sector 5    nr. 84/26.06.2017 pentru    aprobarea Regulamentului privind

reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare    a autovehiculelor sau    vehiculelor staționate/parcate pe

carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5;

6.    Diverse

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Deci, la ordinea de zi pe care toată lumea o cunoaște, mai avem două suplimentări: e o extindere de la Punctul 5 -Proiect de Hotărâre privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5, și o cerere de modificare a componenței unor comisii de specialitate. Da? Sunteți de acord cu ordinea de zi, suplimentată?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), ordinea de zi, așa cum a fost completată, a fost votată.

Supunem la vot Punctul Aprobarea procesului verbal a! ședinței ordinare din data de 28.02.2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Maria, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), procesul verbal a fost votat.

Supunem la vot Punctul 2-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Construcție școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu”, din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

Dna director Dana Vulpașu

La punctul 3 aș dori să fac și eu o mențiune, cu permisiunea dumneavoastră. Dintr-o eroare materială, am redactat 3 334 000 și valoarea corectă este 3 374 000. Pe prima pagină a anexei...

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Am înțeles, vom face modificarea, de rigoare! Supunem la vot punctul 3 din ordinea de zi, cu modificarea intervenită. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 4- Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere și servicii de restaurante, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

Dna director Dana Vulpașu

Și la punctul 4, în loc de notă internă, normă internă.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Tot cu modificare, supunem la vot punctul 4. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 5- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Loca! Sector 5 nr. 84/26.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri specia! amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5. Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6 Proiect de Hotărâre privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5. Suplimentarea, este continuarea de la Punctul 5. Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Mai avem o cerere de modificare a componențelor Comisiei de Specialitate.

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Să prezinte...nu știm care sunt...

DI președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Este solicitarea mea de a trece dintr-o comisie în alta. Din comisia de Protecție Socială în Comisia de Urbanism.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Cine? Cine cu cine?

Dl consilier Matei Ion

Facem rocada între domnul Melnic și domnul Păpușă!

Dl consilier Păpușă Valentin

Eu mă abțin! Voi votați!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Bun! Cine este pentru?

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Nu! Este vot secret. Este vorba de persoane și facem vot secret. Sunt propuneri?

La ora 1110 intră în sala de ședință dl consilier Geamănă Dragoș. Prezenți 18 consilieri.

Se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot.

Se trece la exercitarea votului.

După finalizarea procedurii de vot, membrii prezenți ai Comisiei de validare se retrag pentru deschiderea urnei, numărarea voturilor și consemnarea rezultatului în procesul verbal al acesteia.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Dl consilier Geamănă Dragoș dă citire procesului verbal.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Proces verbal de validare încheiat astăzi 12.03.2018. Având în vedere prevederile art. 45, alin. 5 din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată, membrii Comisei de Validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea domnului Melnic Constantin Ion în Comisia de Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar și a domnului Păpușă Valentin în Comisia de Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă.

Deci, domnul Melnic Constantin Ion a primit: 14 voturi pentru, 3 împotrivă și 1 vot nul, iar domnul Păpușă Valentin a primit: 14 voturi pentru, 4 împotrivă și nicio abținere.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Ședința s-a încheiat!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1126.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MELNIC CONSTANTIN ION

5