Proces verbal din 10.12.2018

Proces verbal ședința extraordinară din data de 10.12.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 10.12.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 106465/06.12.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 1216.

Din partea executivului au participat domnul Viceprimar —Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu- Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 20 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit următorii consiglieri: Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurgă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vanghelie Daniel Marian.

In sală este prezent și domnul Cristian Crivăț.

Dl consilier Lazarov Alexandru Scbastian

Bună ziua, propun să votăm primul punct al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sectorpe o perioadă de cel mult 3 luni. Dacă avem propuneri din partea colegilor pentru alegerea noului președinte de ședință?

D£ consilier Mclnic Constantin Ion

Da, îl propun pe domnul Boloș Florinei.

Dl consilier Lazarov Alexandru Scbastian

Am înțeles! Mai există și alte propuneri în sală? Atunci să dăm drumul la vot! Cine este pentru domnul Boloș, ca președinte? împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a! Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni, a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Dl consilier Lazarov Alexandru Sebastian

Dl Bolos!

5

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Haideți că aveți experiență acum.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Buna ziua, vă mulțumesc și mulțumesc și pentru prezentarea anterioară. Intrăm în ordinea de zi:

Având în vedere că s-a votat deja primul punct al ordinii de zi, voi da citire următoarelor puncte ale ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.11.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 201 8.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea II.C.L. Sector 5 nr. 185/23.1 1.2017 privind aprobarea Regulamentului privind atestarea calității de administrator de imobil.

 • 5. Proiect de hotărâre privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția a XVII-a.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Caravana lui Moș Crăciun vine în grădinițele din Sectorul 5.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind susținerea implementării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, a proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a opta.

 • 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Mizileni, nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare dintre Consiliulu Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

1 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare dintre Consiliulu Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârsnice.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii la care este evaluat un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei persoane care solicită acordarea ajutorului social/ alocației pentru susținerea familiei/ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate ” Spălătoria Socială”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate "Baie Publică Socială”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic în Detaliu (P.U.D.) Strada Gheorghieni nr.34, lot 1, Sector 5.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic în Detaliu (P.U.D.) Strada Gheorghieni nr.34, lot 2, Sector 5.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor derulate în cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

 • 20. Diverse.

Mai avem și 5 puncte la suplimentare și le voi da citire.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „ Voucher social pentru acces la educație" pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în colaborare cu Primăria Sectorului 5, a proiectului Cupa Refresh 5, ce va avea loc în perioada decembrie 2018 -mai 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Antreprenorul viitorului”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării directe de către Sectorul

5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 140.000.000 lei sau până la 30.000.000 euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, pentru realizarea unui obiectiv de interes public local, împrumut aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94/21.05.2018.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Dat fiind faptul că au fost enumerate și suplimentările, vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 voturi împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Aș propune ca pe ordinea de zi ce a fost aprobată, să numerotăm după punctul 20 cele 5 puncte suplimentare, astfel încât punctul 1 de pe suplimentare va deveni punctul 21 de pe ordinea de zi, iar punctul 26 va fi Diverse. In condițiile acestea vă propun să votăm, dacă sunteți de acord, ordinea de zi în totalitate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), ordinea de zi cu suplimentarea aferentă, a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Intrăm în punctul 2 Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.11.2018. Discuții pe tema aceasta? Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 15.11.2018 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018. Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

De data aceasta am primit chiar și mai puțină documentație decât dățile trecute. Nu știm absolut deloc ce se modifică.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog, doamna Isabela.

Dna director Isabcla Disăgilă

Deci, doamna consilier, dacă îmi permiteți, rectificările simt Ia capitolul Ia reparații curente și la cheltuieli de capital.

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci la cheltuielile de capital sunt la învățământ...

Dna director Isabela Disăgilă

La învățământ și la reparații la învățământ, da!

Dna consilier Coroblea Cristina

Și cât anume, dacă ne puteți spune?

Dna director Isabela Disăgilă

Deci bugetul a crescut de la 1 558, a fost bugetul anterior, la 1 574 291,45 mii lei. Atât ne-a ieșit la momentul ăsta. De ce noi nu v-am dat centralizarea? încă mai lucrăm, au mai venit unități de învățământ, Lazăr, Viilor...și la momentul ăsta au venit cu rectificări. între articole bugetare unii nu și-au tăcut calculele bine și au constatat că nu mai au să își plătească facturi de apă și lumină...

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi și cum vă așteptați vă votăm fără să știm ce s-a modificat?

Dna director Isabela Disăgilă

Deci, în momentul în care va fi gata raportul îl punem pe site. Deci eu în momentul ăsta încă mai primesc...

Dna consilier Coroblea Cristina

Ne puteți trimite prin email, așa cum se trimite în general documentația?

Dna director Isabela Disăgilă

încercăm să îl dăm la Secretariat Consiliul Local și de acolo să vi-1 distribuie.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am înțeles! Dar, nu este... ar fi trebuit ca această ședință să fie convocată în clipa în care se știe care este rectificarea, nu poți să convoci o ședință, și să ceri consilierilor să voteze, dar tară să știe ce votează.

Dna director Isabcla Disăgilă

Noi la momentul când s-a convocat ședința s-a știut, dar dumnealor clacă vin și zic că nu Ie ajung, că au facturi restante, nu putem să îi lăsăm așa.

Dna consilier Niculescu Jacqucline Christina

Amânăm punctul ăsta, până când știm exact despre ce vorbim.

Dna director Isabcla Disăgilă

Dar nu este mare diferența, este vorba de apă, lumină...

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Nu putem amâna, nu poate decât inițiatorul să amâne...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Problema este că plățile se fac până la 25 Decembrie punct. Ori 25 cade Marți, probabil 24 va fi liber, dacă dăm înapoi 23,22, cam în jur de 21 se fac ultimile plăți.

Dna director Isabcla Disăgilă

Și la sfâtșit de an trebuie să avem arierate 0.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar se pot prevedea aceste lucruri, se pot aloca bani din timp, adică nu trebuie să plătim totul la..., în ultimul moment.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu știu dacă se pot prevedea... nu știu ce cantitate.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

E vorba de o actualizare...

Dna director Isabela Disăgilă

E vorba că la învățământ sunt 56 de unităti.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

La direcția buget, am văzut că a Fost trimis un material la începutul..., undeva la mijlocul săptămânii trecute, undeva pe marți, dacă îmi amintesc bine...

c

Dna director Isabela Disăgilă

Exact! Cu termen de predare 6.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

...în care solicitau termenul de predare data de 06. Faptul că ei nu reacționează în timp util la solicitările date, apar deficiențe legate de... nu orice unitate de învățămân are contabilitate proprie, unii dintre ei au externalizat și atunci, actualizarea se face mai greu. Avem experiență, din punctul ăsta de vedere apar informații tardive în ceea ce ne privește, dar trebuie să luăm măsura asta de siguranță acum, pentru a putea face plățile, mai ales că în această lună delicată din punct de vedere al termenelor de lucru și al dead line-urilor vizavi de modalitatea de plată.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am înțeles! Chiar și așa, dacă era ceva pregătit, în clipa în care s-a făcut convocarea, ne puteați trimite ce aveați atunci și se putea veni cu un amendament în timpul ședinței.

Dl președinte dc ședință Boloș Florinei

O parte dintre ele există. '

Dna consilier Coroblca Cristina

Nu am primit: nimic!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Dna Isabela le-a și spus, dna Directoare le-a și spus! Dat fiind această situație de excepție...

Dna consilier Coroblca Cristina

Bun, deci, votăm dar nu știm ce! Votăm cu aproximație!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Avem o situație de excepție! Da! Având în vedere această situație de excepție propun să trecem la vot!

Dl consilier Mclnic Constantin

Să trecem la vot!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 5 voturi împotrivă (Coroblca Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, a fost adoptat.

Punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5.

Discuții?

5

Dna consilier Coroblca Cristina

Ce se modifică? Adică am văzut anumite modificări... că sunt înlocuiți niște inspectori.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Dna Do bre!

Dna director Dobre Violeta

Se modifică, se transformă două funcții contractuale din cadrul unui compartiment, după ce au fost analizate fișele posturilor, s-a stabilit că se încadrează în statutul funcționarilor publici, se transformă în funcții publice și pentru două funcții publice li se transformă gradul profesional.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Supunem la vot! Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Miliai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 5 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 185/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind atestarea calității de administrator de imobil.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am văzut că Biroul de relații cu Publicul, se transformă în Compartiment de Relații cu Asociațiile de Proprietari. Vreau să întreb dacă își păstrează aceleași atribuții sau își restrânge activitatea la Asociațiile de Proprietari?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Dna Do bre!

Dna director Dobre Violeta

Modificarea nu cred că se întâmplă astăzi, adică ...

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar e trecută în documentația pe care am primit-o.

Dna director Dobre Violeta

Deci, astăzi, se modifică doar cele două funcții contractuale și...

Dna consilier Niculcscu Jacquclinc Christina

Nu, este la punctul următor!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Nu, nu, e la punctul următor! Punctul 5 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 185/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind atestarea calității de administrator de imobil.

Dna consilier Coroblea Cristina

Regulamentul pentru administrator și una dintre modificări este că se transformă Biroul Relații cu Publicul în Compartimentul...

Dna director Dobre Violeta

Dar nu este... Deci, îmi pare rău dar nu este o ... nu este un proiect inițiat de Direcția de Resurse Umane!

Dna consilier Coroblea Cristina

Asta scrie în documentație!

Dna Secretar Elena Luminița Pctrescu

De Transparență.

Dna director Dobre Violeta

Poate este vorba de Regulamentul privind atestarea calității de administrator de imobil și nu este un proiect inițiat de Direcția Resurse Umane! îmi pare foarte rău!

Dna Secretar Elena Luminița Pctrescu

Este un Regulament elaborat după noua lege! Compartimentul s-a creat pe 28 septembrie imediat după ce a intrat în vigoare legea.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și scrie aici, mă scuzați, art. 5, se modifică punctul nr. 13 din Regulamentul privind atestarea calității de administrator, în sensul că Biroul Relații cu publicul devine Compartimentul Relații cu Asociația de Proprietari.

Dna director Dobre Violeta

Această modificare a avut loc când a fost ședința de Consiliu din septembrie sau când...

Dna Secretar Elena Luminița Pctrescu

Exact! Iar acum se armonizează Regulamentul pe acest Compartiment deja creat! Asta este ideea! Compartimentul există! Acesta este Regulamentul după care va funcționa!

Dna consilier Coroblca Cristina

Asta întrebam! Dacă acest Compartiment înființat, își modifică cu ceva ...

Dl consilier Melnic Constantin

Nu-și modifică! Acum are statutul, are fișa de post după care funcționează.

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Dna Coroblea!

Dna consilier Coroblca Cristina

Pentru că asta este în articol!

Dna director Dobre Violeta

Deci, din cadrul Biroului Relații cu Publicul, o parte din posturi au fost transformate în acest Compartiment de Relații Asociațiile cu Proprietari, dar este o modificare mai veche! In luna septembrie, acum se aprobă Regulamentul!

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Dna Coroblea!

Dna consilier Coroblca Cristina

Ok, am înțeles!

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

S-a modificat legislația, s-au dat niște atribuții în plus autorităților care, vizavi de relația cu Asociațiile de Proprietari, știți că până la modificarea legii, nu puteai să faci nimic, nu te puteai amesteca în problemele Asociației de Proprietari. Acum s-a modificat legea care ne dă posibilitatea să facem modificări contabile, prin experți atrași ... Asta este rațiunea pentru care s-a făcut, datorită modificării legii!

Dna Secretar Elena Luminița Pctrcscu

S-a înființat acest compartiment în cadrul Primăriei.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Bun. Să trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5  //r.

185/23.11.2017privind aprobarea Regulament ului privind atestarea calității de administrator de imobil a fost adoptat cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Strocscu Marilcna Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 6- Proiect de hotărâre privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Este un proiect vechi.

Dna Dună Mariana

Dna Niculescu, v-ati abtinut?

7             i             i

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

E o abținere?

Dna Dnnă Mariana

Da.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Proiectul (le hotărâre privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr a fost adoptai cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) și o abținere ( Niculescu Jacqueline Christina).

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 7- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția a XVII-a. Vă rog, doamna Coroblea!

Dna Coroblea Cristina

La acest punct, voiam să spun că apreciem foarte mult, am văzut că sunt invitați de mare valoare cum ar fi Corul Madrigal. Pe de altă parte, nu apreciem foarte mult felul cum este redactat proiectul, faptul că nu se specifică ce se va oferi copiilor, doar produse electronice, poate fi cam orice, un cost maxim de 250 de lei de beneficiar, nu se specifică exact câte cadouri se vor lua și o altă...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Se estimează undeva în jur de 300 de participând, dacă în material...

Dna Coroblea Cristina

250-300.

DI președinte de ședință Boloș Florinei

250-300 și o estimare de 250 pe fiecare persoană, da? Bun!_Alte comentarii vă rog? Să trecem la vot. Să trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția a XVII-a a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 3 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina) și 2 abțineri (Geamănă Dragoș și Șerbănel Mihail Udescu).

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Caravana lui Moș Crăciun vine în grădinițele din Sectorul 5. Vă rog, doamna Coroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina

Iarăși, din păcate observația noastră este că la acest punct, al cărui buget estimativ total ar fi destul de mare, înjur de 200 și ceva de mii de lei, este vorba de cadouri pentru I 500 de copii de grădiniță. Observăm că sunt aproximativ banii despre care mai mulți părinți ni s-au plâns că li se cer la începutul anului și apoi se mai suplimentează aceste sume, pentru asigurarea anumitor nevoi pe care Primăria ar fi obligată să le asigure, cum ar fi : materiale de curățenie, înlocuirea unor obiecte de mobilier... Considerăm că ar fi mult mai bine, ca Primăria, întâi să-și asigure toate obligațiile, să-și îndeplinească toate obligațiile și abia apoi să înceapă să facă aceste cadouri, pentru că învățământul ar trebui să fie gratuit, și în clipa de față, în mod real, nu este. Sunt foarte mulți părinți care trebuie să dea bani la școală sau la grădiniță, așa cum a fost de altfel și la ...Aș adăuga că la punctul trecut, de exemplu..., vorbim despre Școala Mircea Sântimbreanu unde iată, au organizat un foarte frumos concert de colinde, dar acolo nu s-au făcut anul acesta reparații, adică de doi ani încercăm să obținem reparații pentru acea școală.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vorbim despre grădinițe. Mi-aș permite să fac o intervenție aici, doamna Coroblea.

Dl consilier Gcorge Alexandru Ploscaru

Vorbim despre Mircea Sântimbreanu? Da? Când ai fost acolo ultima oară?

Dna consilier Coroblea Cristina

Luna trecută.

Dl consilier Georgc Alexandru Ploscaru

Și de luna trecută, ai trecut?

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu, n-am trecut, am intrat...

Dl consilier Gcorge Alexandru Ploscaru

Nu, vă spun eu...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Doamna Coroblea, aici vorbim numai despre grădinițe.

Dl consilier Gcorgc Alexandru Ploscaru

De fiecare data când mergem în Consiliul de Administrație nimeni de la voi nu e. Nu e nimeni de la voi!

Dna consilier Coroblea Cristina

Este invers, de fiecare data când am fost nu am...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Stimați colegi, George! Stimați colegi! Avem ședință de Consiliu, putem rămâne după și discutăm la divese.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mi-aș permite, să fac o intervenție și o observație asupra a ceea ce ați spus dumneavoastră doamna Coroblea. Aici discutăm numai despre grădinițe. Din experiența pe care o am, sunt in Consiliul de Administrație la Grădinița nr. 54, vă pot spune, cu mâna pe inimă, că această procedură de care spuneți dumneavoastră, de a lua bani de la părinți, nu există la această grădiniță. Da, este foarte clar. Ceea ce se întâmplă în momentul de față, are ca efect exact Sărbătorile de Crăciun, așa cum sunt cele de Paște și așa mai departe. Deci este vorba de grădinițe în exclusivitate. Nu tăcem trimiterea la școli, am deviat puțin discuția.

Dl consilier Matei Ion

Mai se iau, în cercurile opționale. Nu sunt gratuite, acelea se plătesc.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Acelea sunt cu totul altceva. Bun! Putem să trecem la vot. Liniște, vă rog frumos, doamna ...

Dna consilier Strocscu Marilcna Daniela

Pentru cei care afirmă că părinții dau bani la școală, să afirme cu subiect și predicat. Eu vă spun foarte clar, în nicio instituție din Sectorul 5, părinților nu le sunt cerute... părinții nu dau bani, pentru nimic, nici pentru hârtie igienică, nici pentru săpun lichid. Faptul că ei merg într-o excursie, asta este o activitate extrașcolară, anunțată de la începutul anului școlar, cu aprobarea Consiliului de Administrație ș.a.m.d. Mergem mai departe... la Școala Mircea Sântimbreanu, acolo se întâmplă niște lucruri, dar ce vreau să menționez este că am fost sesizată că la ședințele Consiliului de Administrație, reprezentanții Consiliului Local nu prea participă. Nu am date exacte, dar vă voi informa foarte clar.

Dl președinte dc ședință Boloș Florinei

Putem trece la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Caravana lui Moș Crăciun vine în grădinițele din Sectorul 5 a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail).

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind susținerea implementării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, a proiectului educațional "Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul", ediția a opta. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei fon, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte dc ședință Boloș Florinei

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Mizileni, nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul I 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiționa! la Convenția de Colaborare dintre Consiliul u Local Sector 5, DGASPC Sector 5 șz Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte dc ședință Boloș Florinei

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare dintre Consiliulu Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârsnice. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Discuții? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii la care este evaluat un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei persoane care solicită acordarea ajutorului social/ alocației pentru susținerea familiei/ajutorului pentru încălzirea locuinței. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel MihaiI), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate” Spălătoria Socială”. Discuții? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate „Baie Publică Socială”. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5. Discuții? Vă rog, doamna Coroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina

Având în vedere că vorbim despre strategia serviciilor sociale în Sectorul 5 și că acesta este un act normativ, considerăm că este de o importanță deosebită și nu este potrivit să o luăm într-o ședință ordinară.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Intr-o ședință extraordinară.

Dna consilier Coroblea Cristina

într-o ședință extraordinară, pardon..., Iară o discuție... Am dori ca acest proiect să fie amânat pentru ședința ordinară, care trebuie să aibă loc în mod obligatoriu luna aceasta. Să fie amânat pentru ședința ordinară, să fie discutat în comisii și în plus, dorim să primim rapoartele consultărilor publice care au avut loc, procesele verbale, obiecțiile (acute și răspunsurile la obiecții sau la observațiile făcute. Deci, este un document foarte important, este vorba despre strategia pe următorii cinci ani. Nu putem să îl luăm în ședință extraordinară. Este o lipsă de respect față de cetățeni și față de importanța deciziei.

1)1 președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog!

Domnul Director Adjunct Brai Ionel

Proiectul ca atare a stat în dezbatere publică și, în conformitate cu legea, a fost obținut și Avizul de la Comisia de Incluziune Socială a Prefecturii, așa cum spune prevederea legală. Deci a stat în dezbatere publică, noi am respectat pașii procedurali dispuși de legiuitor.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Pe noi ne interesa...Noi am văzut aceste lucruri în corpul Hotărârii, le-am studiat. Pe noi ne interesa să știm ce s-a discutat în cadrul acestor întâlniri, între autoritatea locală, Direcția de Asistență Socială și ONG-urile sau cetățenii care au avut propuneri sau nu au avut. Suntem curioși, vrem să știm, ce propuneri au existat pentru modificarea, pentru îmbunătățirea strategiei.

Domnul viccprimar Țigănuș Marian

Consultați site-ul! Există pe site.

Domnul Director Adjunct Brai Ionel

Noi am consultat toate propunerile venite din partea ONG-urilor, iar la Prefectură, eu personal am prezentat toată strategia în detaliu, este consemnată în ședință, au participat toți colegii de la celelalte Sectoare ale Municipiului București. Deci, apreciem că s-a respectat procedura legală.

DI președinte de ședință Boloș Florinei

In regulă. Vă rog!

Dna consilier Nictilcscu Jacqucline Christina

Bun! în cazul acesta propun, dacă-mi permiteți să propun, propun amânarea acestui...

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Aceasta nu o puteți face dumneavoastră!

Dna consilier Niculcscu Jacqueline Christina

Dați-mi voie să termin, propun amânarea acestui punct până când primim procesele verbale întocmite în urma dezbaterii publice.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Sunt la Prefectură!

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Doar inițiatorul poate, ... amânarea cât și retragerea de pe ordinea de zi n-o poate hotărî decât inițiatorul!

Dna consilier Niculcscu Jaqueline -Christina

A, deci votăm fără să știm?

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Nu fără să știți! Ați fost informați!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Și cine este reprezentant al Direcției de Asistență Socială?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Dar îl vedeți, domnul Brai este Directorul General Adjunct!

Dna consilier Niculcscu Jaqueline -Christina

Păi să se ducă în birou și să ne aducă procesele verbale să le citim atunci!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Sugestia dumneavoastră nu este fezabilă!

Dna consilier Niculescu Jaqueline -Christina

Nu este fezabilă? Am înțeles, mulțumesc frumos!

Dna consilier Coroblea Cristina

Este extrem de important, nu putem să decidem într-o ședință extraordinară.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Și vizavi de legalitate, îmi amintesc bine și anul trecut... Deci, în fiecare an s-a făcut această proiecție pe 5 ani. Anul trecut a fost 2018-2023. N-a fost niciun fel de problemă, s-a respectat aceeași procedură conform legii, drept pentru care nu văd decalarea acestui termen.

Să trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5 a fost adoptat.

DI președinte dc ședință Boloș Florinei

Punctul 18 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic în Detaliu (P.U.D) strada Gheorgliieni nr. 34, lot 1, Sector 5. Discuții? Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Storescu Marilena Daniela), 4 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mi hai I) și o abținere (Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

1)1 președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic în Detaliu (P.U.D) strada Gheorghieni nr. 34, lot 2, Sector 5. Discuții? Nu, am înțeles, ... Dacă n-a fost la punctul anterior același lucru... Să trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei Gcorge, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela), 3 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 2 abțineri (Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihai 1), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 20 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor derutate în cadru! Complexului Multifuncțional ”Sf Andrei”. Discuții? Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai 1 și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte dc ședință Boloș Florinei

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local ai Sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial "voucher social pentru acces la educație” pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5. Discuții? Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel MihaiI, Stroescu Marilena Daniela și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 22 al ordinei de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în colaborare cu Primăria Sectorului 5, a proiectului Cupa Refresh 5, ce va avea loc în perioada decembrie 2018 - mai 2019. Discuții? Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Antreprenorul viitorului”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”. Discuții? Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șcrbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 24: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”. Discuții? Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 140.000.000 lei sau până ta 30.000.000 euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, pentru realizarea unui obiectiv de interes public local, împrumut aprobat prin Hotărârea

Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94/21.05.2018. Discuții? Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Am ajuns la punctul 26 - Diverse! Discuții? Mulțumesc!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Un singur lucru... stați, stați să spun eu. Am avut controlul Curții de Conturi privind arieratele și s-au închis toate măsurile. Ca să știți! Nu mai avem datorii vechi! S-a rezolvat această problemă! Ar fi bine să vă aduc la cunoștință, probabil că vom primi hârtie de la Curtea de Conturi privind acest aspect. Da, bine, vă mulțumim!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Bine, vă mulțumim! O zi bună vă doresc! Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se închid la ora 12.48.

5                  5

SECRETAR SECTOR 5,

4A LUMINIȚA PETRESCU