Hotărârea nr. 99/2018

Hotărârea nr. 99/31.05.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIU LOCAL SECTOR5

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2018;

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică nr.51197/25.05.2018 precum si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr.51376/25.05.2018;

Luând in considerare raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activități economice;

Având in vedere Legea nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stal pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 228/2002;

în temeiul art. 45 , alin.(2), lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală republicată ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. I Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, conform anexelor nr. 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 2 Se aprobă rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2018, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotărâre.

ART. 3 Se aprobă rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (învățământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018, conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2018, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotărâre.

ART. 6 Se aprobă rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Administrația Piețelor Sector 5) pe anul 2018, conform Anexelor nr.78-80, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 7 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘE

FLOREAN


(NȚi/tâT-șunixiĂ flȘTINA'Â LL\AN DRA