Hotărârea nr. 97/2018

Hotărârea nr. 97/21.05.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 a unui număr de optsprezece obiective de investiții.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii in Pro CEECS 5 - Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 a unui număr optsprezece obiective de investiții

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.201 8;

Având în vedere:

•    Raportul de specialitate nr. 48916/18.05.201 8 al Direcției Generale Operațiuni, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând cont de :

•    HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

•    OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă includerea unui număr de optsprezece imobile in ProCEECS5- Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5, prevăzute în anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Nr.


/21.05.201 8ANEXA la HCL Sector 5 Nr.    /21.05.2018

Nr.crt.

Obiectivul de Investiții

1

Calea Rahovei nr.319, bl.30 Sc.l

2

Strada Iacob Andrei nr. 36, bl.5 sc2+3

3

Strada Iacob Andrei nr.36, bl.5, sc.l

4

Aleea Bacau nr.9, bl.HIG

5

Strada Zamfir Olaru nr.8, bl.87D

6

Strada Iacob Andrei nr.40, bl.6

7

Strada Iacob Andrei nr.16, bl.Z2

8

Aleea Livezilor nr.24, bl.35

9

Strada Mihail Sebastian nr.17, bl.S21

10

Strada Mihail Sebastian nr.29, bl.S7

11

Șoseaua Alexandriei nr. 100, bl. L28

12

Strada Mihail Sebastian nr.l l,bl.S30,sc.3

13

Strada Mihail Sebastian nr.21,bl.S12,sc.l+2

14

Calea Prahovei nr. 307, bl. 44A

15

Calea Prahovei nr. 330, bl. 57

16

Calea Rahovei nr. 344, bl. 31

17

Aleea Livezilor nr.33,bl.9

18

Aleea Livezilor nr.5,bl.23


MELN