Hotărârea nr. 95/2018

Hotărârea nr. 95/21.05.2018 privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafață de 10 ha având număr cadastral 218807, situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr. 6 (fost nr. 38), Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafață de 10 ba identifieat cu număr cadastral 218807, situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr.6 (fost nr.38), Sector 5

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2018;

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Arhitectul Șef al Sectorului 5, înregistrat sub nr. 47044/15.05.2018, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând cont de prevederile art. 10, art. 21 alin (1), art. 36 alin (2), lit. „c” și art. 120 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 20 și art. 21 lit. „e” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 879 și art. 880 din Codul Civil al României adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat cu modificările și completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată cu modificările și completările ulterioare, de prevederile HG nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe, modificată prin HG nr. 790/2017 și de prevederile art. 58, 64 și 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.115, alin.(l) lit. b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr.6 (fost nr.38), Sector 5 în suprafață de 10 ha, înscris în cartea funciară nr. 218807, cu încheierea nr.17967/17.04.2018, aliat în administrarea Consiliului Local Sector 5.

Art.2. Se împuternicește domnul viccprimar MARIAN ȚIGĂNUȘ să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 5 București în relația cu un expert cadastral, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 5 București, notar public, Direcția de Impozite și 'laxe Locale și oriunde va fi nevoie pentru întocmirea documentației cadastrale în vederea dezmembrării terenului descris mai sus, sens în care va obține certificatul de urbanism, și certificatele de atestare fiscală necesare dezmembrării, va solicita notarului public obținerea Extrasului de Carte Funciară pentru autentificare, va depune actele de proprietate precum și toate documentele solicitate pentru încheierea actului de dezmembrare, va achita laxele și impozitele aferente, va semna în fața notarului public actul dc dezmembrare în numele Consiliului Local Sector 5 și pentru acesta orice cerere sau declarație s-ar impune în acest sens, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Art.3.Domnul Viccprimar MARIAN ȚIGĂNUȘ și Serviciul Evidență Acte Administrative- Direcția de Asistență Tehnică și Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.