Hotărârea nr. 94/2018

Hotărârea nr. 94/21.05.2018 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de interes public local.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei pentru realizarea

unor obiective de interes public local

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2018;

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Economice și al Direcției Generale de Transparență și Control nr. 48103/17.05.2018 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne/externe, în valoare de până la 140.000.000 lei, pentru realizarea investițiilor publice de interes local aprobate conform H.C.L. nr. 20/26.01.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe", H.C.L. nr. 81/27.04.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a cinci obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe"',

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.48104/17.05.2018; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), art. 81, alin 2, lit. d), ale art. 115, alin. 1, lit b din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) și g) și art. 61, alin. (1) din Legea nr.

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.

30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29, lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Având in vedere documentația cadru cu privire la contractarea unui împrumut de către Sectorul 5 al Municipiului București,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei, cu o maturitate de până la 25 ani, o

perioadă de rambursare de maxim 240 luni si o perioadă de tragere și grație, cumulate, de maxim 60 luni;

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivelor de interes local conform HCL nr. 20/26.01.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, HCL nr. 81/27.04.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a cinci obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”',

Art. 3. Se împuternicește domnul Daniel Florea, în calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București contractul/contractele de împrumut intern/extern, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern/extern.

Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București se asigură plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 5 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București următoarele date:

a.    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b.    valoarea finanțării rambursabile în valuta de contract;

c.    gradul de îndatorare al Sectorului 5 al Municipiului București;

d.    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e.    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f.    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 5 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 5.