Hotărârea nr. 93/2018

Hotărârea nr. 93/21.05.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2018;

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Direcției Economice și al Direcției Generale Operațiuni înregistrat de Direcția Generală Operațiuni sub nr. 1540/14.05.2018;

-    Raportul de specialitate întocmit de către S.C. Amnajare Edilitară și Salubrizare S.A. nr. 4357/14.05.2018 în vederea modificării actului constitutiv al societății;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 48216/17.05.2018 In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/16.08.2010 privind înființarea Societății

Comerciale "Amenajare Edilitară și Salubrizare” S.A.;

-    Art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. de la 185.050.660,05 lei la 186.337.120,35 lei, prin emiterea unui număr de 290 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 4.436,07 lei

Art.2 Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. va duce la îndeplinire toate formalitățile necesare în vederea înregistrării modificărilor

survenite în ceea ce privește structura acționariatului societății, la toate instituțiile competente.

Art.3 Se aprobă modificarea sediului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., de la adresa înregistrată în prezent la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București, respectiv Str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, Sectorâ, București, la adresa Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București.

Art.4 Se împuternicește d-na Costin Aurelia Mariana, cetățean român, născută la data de 21.04.1970, în orașul Ștefănești, județul Argeș, cu domiciliul în București, Sector 1, str. Virgil Pleșoianu, nr. 98, legitimată cu CI, seria RR, nr. 977594, eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 06.03.2013, având CNP 2700421034970, să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea întocmirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., semnând valabil în numele și pentru Consiliul Local Sector 5, oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita prezentului mandat.

Contrasemnează,