Hotărârea nr. 92/2018

Hotărârea nr. 92/21.05.2018 privind susținerea desfășurării atelierului de lucru ”Pledoarie pentru școală - Asigurarea accesului și echității în educație și formare”, ediția a III-a, în cadrul Școlii Gimnaziale ”George Călinescu”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea desfășurării atelierului de lucru „Pledoarie pentru școală - Asigurarea accesului și echității în educație și formare”, ediția a IlI-a, susținut în cadrul Școlii Gimnaziale „George Călinescu”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 21.05.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 47.252/15.05.2018;

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 48.143/17.05.2018;

adresa Scolii Gimnaziale „George Călinescu”, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.

41.972/27.04.2018;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - Se aprobă susținerea desfășurării atelierului de lucru „Pledoarie pentru școală -Asigurarea accesului și echității în educație și formare”, ediția a IlI-a, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art 2 - Realizarea atelierului de lucru Pledoarie pentru școală - Asigurarea accesului și echității în educație și formare”, ediția a IlI-a, , va fi susținut din bugetul local al sectorului 5, Capitolul învățământ.

Art 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică și directorul Școlii Gimnaziale „George Călinescu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. QZ iJLOȘ^O/ă’Sumar al proiectului educațional

„Pledoarie pentru școală - Asigurarea accesului și echității în educație și formare”, ediția a IlI-a, 2018.

a)    Organizatori: Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială „George Călinescu”;

b)    Perioada desfășurării: 5 iunie 2018;

Beneficiari direcți: aproximativ 80 de participanți care vor susține comunicări și dezbateri în cadrul celor două secțiuni ale atelierului de lucru;

Beneficiari indirecți: elevii, părinții acestora, școala în ansamblul ei.

c)    Scopul proiectului:

conștientizarea elevilor cu privire la importanța, complexitatea și funcțiile școlii, precum și la implicațiile absenteismului școlar;

identificarea și diseminarea exemplelor de bune practici în vederea prevenirii abandonului școlar, și diminuării fenomenului de absenteism școlar;

formularea unui apel care să atragă atenția decidenților asupra necesității elaborării unei strategii coerente pentru asigurarea dreptului la educație și formare pentru toți copiii și tinerii.

d)    Activitățile proiectului:

derularea activităților privind rememorarea, în cadrul atelierului de lucru, a faptelor unor oameni de cultură, oameni de școală și pedagogi care și-au asumat un rol activ în slujirea națiunii române pentru înfăptuirea idealului unirii.

prezentarea, de către cadrele didactice implicate în proiect a exemplelor de bune practici și a soluțiilor aplicate, în vederea diminuării absenteismului și a abandonului școlar.

e)    Bugetul estimativ al proiectului: 2.480 lei.