Hotărârea nr. 91/2018

Hotărârea nr. 91/21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere clădire Gradinița Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMANIA

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și extindere clădire Grădinița Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul București”și aprobarea Finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de

Dezvoltare Locală

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2018;

Având în vedere:

•    Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control și

Direcția Generală de Educație și Carieră, înregistrat cu numărul 48246/17.05.2018;

•    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul

48278/17.05.2018;

•    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

•    Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

•    Adresa transmisă de către Grădinița Ploarea Soarelui nr. 197/15.05.2018 și înregistrată în cadrul Primăriei Sectorului 5 cu nr. 47292/15.05.2018.

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 3609/1 1.07.20174 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru Municipiului București.

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin.(2), lit. i din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului București a documentației tehnico-economice (D.A.L.I. - Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere clădire Grădinița Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul București, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 pentru toate chetuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, și directorul Grădiniței Floarea Soarelui vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) , pentru obiectivul de Investiții Reabilitare si Extindere clădire Grădinița Floarea

9    9    9

Soarelui - Sector 5, având un număr de 142 de pagini.

Proiect nr.

Titularul investiției - Primăria Sectorului 5

pbg^it

038/2016

Reparații și extindere clădire Grădinița Nr.

55 "Floarea Soarelui"

Beneficiar - Grădinița Nr. 55 "Floarea Soarelui"

Faza: DAU

Str. Mărgeanului, nr. 81,sector 5, București

Colectiv de elaborare

Administrator

Arhitectură

Rezistență

Instalații

Economic

Expert Tehnic MLPAT

Studiu Geotehnîc

Studii topografice

Audit energetic


Ing. Adina SIMION


arh.

arh.Sorin CONSTANTINESCkL __ Gheorghe POPESCUIng. Gabriela CUBLEȘAN Ing. Carmen ARVENTIE g. Marcela ȘERBĂNESCU


pr, Maria HAIMAN


1

Proiect nr.

Titularul investiției - Primăria Sectorului 5

pbg^t

038/2016

Reparații și extindere clădire Grădinița Nr,

55 "Floarea Soarelui"

Beneficiar - Grădinița Nr. 55 "Floarea Soarelui"

MANAGEMENT 8, ENGINEEHING

Faza: DAU

Str. Mărgeanului, nr. 81,sector 5, București

Borderou de piese scrise și desenate

A.    Piese scrise

Nr.    Denumire

01    Foaie de capăt

02    Colectiv de elaborare

03    Borderou de piese scrise și desenate

04    Certificat de urbanism

05 Aviz privind respectarea temei și asigurarea calității proiectului 06 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)

07 Documentație economică - Deviz general

08    Expertiză tehnică

09    Referat verificare

10    Legitimație verificare

11    Audit energetic    —

12    Studiu geotehnic

13    Studii topografice

B.    Piese desenate


Nr. Denumire

A 01 Plan de încadrare în zonă

A 02 Plan de situație existent

A 03 Plan de situație propunere

A 04 Plan parter existent

A 05 Plan învelitoare existent

A 06 Fațade existent / Secțiune A-A existent

A 07 Plan subsol propunere

A 08 Plan parter propunere

A 09 Plan etaj propunere

A 10 Plan acoperiș-terasă propunere

A 11 Fațade propunere / Secțiune A-A propunere

A 12 Plan amenajare loc de joacă propunere

ROI Plan și detalii fundații


1/50


...

Proiect nr.

Titularul investiției - Primăria Sectorului 5

PBG^ar

MANAGEMENT» fi N <3 1 N ? £ fl 1 N G

038/2016

Reparații și extinders clădiră Grădinița Nr.

55 "floarea Soarelui"

Beneficiar - Grădinița Nr, 55 "Floarea Soarelui"

Faza: DAU

-r • -    ......V ..............

Str. Mărgeanului, nr. 81,sector 5, București

/Zo''’0lei'c

//    7    *0 7^7 \\

IT01 Instalații termice. Plan subsol propunere

IT02 Instalații termice. Plan parte/'p/opținere z^ ' • r~s V» IT03 Instalații termice. Plan etaj propunem

/    '"•v    /'

1501    Instalații sanitare Plan subsol pțopuii.ere . / , /    7 a //

\‘P'    ' //

1502    Instalații sanitare Pian parter propunere.

v ■■ > > f C t- 7'

1503    Instalații sanitare Plan etaj propunere

IE01 Instalații electrice. Plan subsol propunere

IE02 Instalații electrice. Plan parter propunere

IE03 Instalații electrice. Plan etaj propunere

IC01 Instalații coordonare. Pian subsol propunere

IC02 Instalații coordonare. Plan parter propunere

IC03 instalații coordonare. Plan etaj propunere

întocmit

arh. Gheorghe POPESCU

1/100

1/100

1/100

PBG

M A, n A G t M S N f 4 1: H ti! H t HI I H C


ord. fer. Con


M0/S6 îi/Oi


AVIZ PRIVIND RESPECTAREA TEMEI ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PROIECTULUI nr. 14 din 17.06.2016


Nr. Proiect: 038


Denumirea proiectului: "întocmirea documentației tehnico-economice pentru reparații si extindere clădire Grădiniță "FLOAREA SOARELUI" - faza DALI", Str. Mărgeanului, nr. 81, sector 5, București.


Faza:


D.A.L.I.


Nr. Contract:

Beneficiar:


141/62/23.05.2016

GRĂDINIȚĂ "FLOAREA SOARELUI"


Proiectantui certifică respectarea temei de proiectare precum și asigurarea calității proiectului în ceea ce privește conformitatea cu legislația și normativele în vigoare, conform Proces -Verbal ai Comisiei de Control al Calității nr. 14 din 17.06.2016.


ADMINISTRATOR:


ing. Simion Zoe - Adina


semnătură


DIRECTOR OPERAȚIONAL:


ing, Cuciureanw Daniei Constantin/<? i- >DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE (DAU) REPARAȚII Șl EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR.55 "FLOAREA SOARELUI" Str. Mărgeanului, nr. 81,sector 5, BucureștiPBG


MAHAGEMEHE S E W O I H E E fi f M C.A. Piese scrise Date generale

1.    denumirea obiectivului de investiții;

2.    amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

3.    titularul investiției;

4.    beneficiarul investiției;

5.    elaboratorul documentației.

Descrierea investiției

1.    situația existentă a obiectivului de investiții:

starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii;

-    valoarea de inventar a construcției;

-    actul doveditor al forței majore, după caz;

2.    concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic;

-    prezentarea a cel puțin două opțiuni;

■ recomandarea expertului/auditoruiui energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic,de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor-de intervenții.

Date tehnice aie investiției:

1,    descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

2,    descrierea,după caz,a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate / reabilitate / reparate;

3,    consumuri de utilități;    '

a)    necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de modernizare;

b)    estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități,

Durata de realizare și etapele principale:

-    graficul de realizare a investiției:

Costurile estimative ale investiției:

1.    valoarea totală cu detalierea pe structura devizului generai;

2.    eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției indicatori de apreciere a eficienței economice:


"7


analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de interVenție față de valoarea de inventar a construcției.

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu ijt^wfațiăan vigoariș’.și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/local, credit^ ^xterp'e garăntate sau contractai,)-? de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. T

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

1.    număr de locuri de muncă create în faza ele execuție/

2.    număr de locuri de munca create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico economici ai investiției:


A, Piese scrise

Date generale

1.    denumirea obiectivului de investiții;

Reparații și extindere clădire GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOARE/'

2.    amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

Str. Mărgeanului, nr. 81, sectorul 5, București

3.    titularul investiției;

Primăria sectorului 5

4.    beneficiarul investiției;

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui"

5.    elaboratorul documentației;


PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1 Descrierea investiției

1. situația existentă a obiectivului de investiții:

starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii:

Arhitectură

Clădirea principală - grădiniță

Clădirea existentă a grădiniței Floarea Soarelui este, din punct de vedere constructiv, o structură de zidărie portantă din cărămidă și pianșee din beton. Clădirea Grădiniței Floarea Soarelui - str. Mărgeanului nr. 81 a fost construită în perioada anilor 1940, cu destinația inițială de creșă. în prezent clădirea are funcțiunea de grădiniță.


în prezent clădirea are funcțiunea de grădiniță. Data ultimei reabilitări; 2006. Clădirea grădiniței dispune de: săli de grupă, cabinet medical, bucătărie, sală administrativă. Regimul de înălțime este parter. înălțimea parterului este de cca. 4.50 m. Acoperișul este realizat sub formă de șarpantă din lemn cu învelitoare din tabiă. închiderea exterioară este realizată din zidărie de cărămidă de 42 cm. Pereții interiori sunt din zidărie de cărămidă cu grosimi de 28 sau 14 cm. Finisajele interioare sunt din vopsea lavabilă, pardoseli din parchet și gresie ia grupurile sanitare. Tâmplăria interioară este din iemn iar cea exterioară de la ferestre este din PVC. Pe cele patru fațade sunt poziționate burlane pentru evacuarea apelor pluviale. Jgheaburile și burlanele au fost înlocuite recent. Toate materialele din care este executată magazia sunt într-o stare avansată de degradare de aceea se recomandă

MANAGEMENT A ( H (1 I N E £ H I î, A

face verificări pentru instalațiile de iluminat, prize, forță, protecție împotriva tensiunilor accide rtotlt ,l( contra de 17/2011.

contra descărcărilor atmosferice și se vor înlocui/completa cu ceea ce este necesar astfel îndft sj} coț^pCnda^orfxar'X'

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în eoryftftcțk potrivi fșgiP ț ! Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținere^pexintreaga t/uraW

a) rezistență mecanică și stabilitate;


de existenta a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile:

Pe amplasamentul situat în str. Mărgeanului nr. 81, sector 5, București se află 2 corpuri de clădire.

Corpul grădiniță

Din punct de vedere constructiv, grădinița existentă are structura din zidărie portantă de cărămidă și planșee din beton. Sistemul structural este din categoria pereți portanți din zidărie de cărămidă la care rezistența la forțe laterale este asigurată de pereții portanți. Grosimea pereților structurali de rezistență este de 28cm și 40 cm. Conform studiului geotehnic, fundațiile imobilului existent sunt din zidărie de cărămidă pe talpă din beton cu lățimea egală cu cea a peretelui. înălțimea tălpii de beton este de 60cm și nu prezintă crăpături, fisuri sau segregări. Adâncimea de fundare este de 1.35m de la nivelul trotuarului existent. Terenul de sub talpa fundației este din argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă (teren bun de fundare).

Nivelul apei subterane nu a fost întâlnit până la adâncimea de 6 m de la suprafața terenului.

Presiunea convențională, în gruparea fundamentală de încărcări are valoarea'de.pconv> 240 kPâ.

Corpul anexă (magazie)


a '    \\

Magazia are forma dreptunghiulară cu dimensiuni de ll.60x4.90fn. Magă-ZÎ^ are regimul d:e înălțime parter și o zonă cu pivniță. Această magazie este împărțită în 3 încăperi fiecare încăpere având acces din curte. Sub î/icăperea din mijloc se

'//

//


află pivnița.

înălțimea pivniței este de cca. 2.80 m, iar a parterului este variabilă și anume; de la 2.40m.în/față la 3,45 m în spate, Această clădire se cuplează pe toată latura din spate cu o clădire parter din .zid_ărie(șj;.g.aTțfâl cu o anexă din paiantă. Magazia se află față de corpul principal la o distanță de 4.85m, Magazia este realizată din zidărie de BCA amplasată direct pe un soclu din beton simplu cu înălțimea de cca. 15Cm, acoperișul într-o pantă este realizat din scânduri de brad cu grosimea de 24 mm, iar învelitoarea este din tablă. Pereții pivniței sunt din zidărie, accesul în pivniță făcându-se printr-o scară metalică,

Cele trei încăperi ale magaziei au fost realizate fără țeserea zidăriei, fără stâlpișori și centuri.

La examinarea vizuală s-au constatat crăpături în pereții de zidărie, ziduri dislocate, soclu crăpat. Elementele de rezistență ale acoperișului sunt din lemn îmbinate la mijlocul deschiderii. Magazia nu se poate încadra în categoria clădirilor care pot fi locuite. Toate materialele din care este executată magazia sunt într-o stare avansată de degradare, sunt eterogene. Având în vedere starea acestei construcții (magazie) nu se poate pune în aplicare solicitarea grădiniței de supraetajare a acesteia, drept pentru care se recomandă desființarea sa.

b)    securitate la incendiu;

Construcția existentă are destinația de unitate de învățământ, gradul II rezistență la foc, respectă distanțele minime normate față de clădirile învecinate. Conductele de agent termic pentru încălzire sunt țevi din oțel, care asigură securitate la incendiu.

c)    igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Toate grupurile sanitare sunt prevăzute cu instalație de alimentare cu apă rece și caldă precum și canalizare.

Evacuarea apelor uzate este asigurată prin legarea la rețeaua orășenească.

deschiderii. Magazia nu se poate încadra în categoria clădirilor care pot fi locuite. Toate materialele din care este executată magazia sunt Înîr-o stare avansată de degradare, sunt eterogene,

Pentru executarea extinderii, se recomandă demolarea magaziei existente și înlocuirea cu o structură nouă care sâ Îndeplinească toate criteriile de rezistență, stabilitate, siguranță în exploatare precum și criterii de funcționalitate conform standardelor actuale.

-    între extindere și corpul existent al clădirii se va prevedea un rost de 10 cm care separă structurile verticale ale celor două clădiri și de minim 5 cm între fundații. Aceste rosturi se vor închide cu polistiren extrudat.

-    Pentru a nu afecta siguranța și stabilitatea clădirii aflate pe cealaltă proprietate, pe zona de cuplare cu aceasta, nu se vor face săpături sub cota fundațiilor existente (pe această zonă extinderea nu este prevăzută cu subsol),

-    Se vor respecta toate prevederile și recomandările din Studiul Geotehnic

-    Se vor lua toate măsurile astfel încât lucrările care se efectuează la corpul extinderii să nu pericliteze integritatea imobilului existent pe teren (grădiniță).

-    Se vor face subfundări pe zona de cuplare ale fundațiilor grădiniței cu cele ale extinderii, subfundări executate etapizat

-    Realizarea săpăturii sub fundația existentă până la terenul bun de fundare; nu se vor deschide săpături mai mari de 1 m și niciodată două porțiuni alăturate, se vor realiza săpături în șah;

-    se toarnă betonul de subfundare și apoi se trece la realizarea următoarelor porțiuni.

-    în proiectare, execuție și exploatare se vor lua masuri care să asigure protejarea terenului de fundare împotriva umezirii acestuia, (umpluturi bine compactate, trotuare de protecție etanșe, sistematizarea verticală în sensul colectării și evacuării rapide a apelor provenite din precipitații. Conductele instalațiilor de alimentare sau evacuare a apei, care Intră sau ies din clădire, traversând fundațiile, trdbuip să fie prevăzute cu. racorduri elastice

-    după executarea săpăturii/va fi chemat inginerul geotehnician pentru atestarea terenului de fundare și compararea

// . r    n O3

calităților acestuia cu cele pare au Statifatoaza întocmirii prefectului

-    pentru toate lucrările executate se vor întocmi procese veițbale de lucrări ascunse.

-    extinderea trebuie executâtă conform unui proiect întocmit și verificat de persoane autorizate care să ia în considerare toate recomandările expertizei tehnice. Orice modificare care poâte'apare în timpul execuției trebuie avizată de expertul tehnic. Pe toată durată de execuție a lucrărilor, pentru eliminarea bricăror accidente de muncă, se vor lua de către constructor toate măsurile pentru cunoașterea, însușirea și respectarea de către toți lucrătorii implicați în lucrare, a obligațiilor ce decurg din normele de protecția mu ncii în vigoare la data începerii lucrărilor de execuție.

-    Zona de influență a excavațlei construcției proiectate, este numai în limitele proprietății și nu afectează imobilele învecinate,

■ Prin executarea clădirii proiectate proprietățile învecinate nu vor fi afectate nici in timpul execuției si nici după aceea, in exploatare. Lucrările yor fi executate de firme specializate, numai după cunoașterea în ansamblu a proiectului și a detaliilor. Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT. Orice modificare a soluției propuse se va face numai cu acordul expertului tehnic.

b, raportului de audit energetic

în cazul clădirii auditate se propun două pachete de soluții de reabilitare termică:

A. Un pachet optimal P1A care care acoperă integral cerințele legii 158/2011 și cuprinde următoarele soluții:

1. Soluția 1 (SI) - înlocuirea tâmplăriei existente vechi, tip termopan, montată în jurul anului 2000 care nu îndeplinește condițiile de izolare termică solicitate în prezent de normative, cu tâmplărie de aluminiu cu ruperea punții termice și geam termoizolant low-e, cu menținerea formei și poziției acesteia; în această situație se recomandă montarea tâmplăriei dotate cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate. Tâmplăria va respecta :

cerințele prevăzute în standardul de cost (tâmplărie clasa A, profil cu 5 camere, rezistența minimă corectată R’ min >0,77

PBG^ar


Proiect nr.


038/2016


Faza: DAU


Standardul de cost cuprinde costuri specifice unitare maximale pentru determinarea cheltuielilor estimative cuprinse în Capitolul 4 "Cheltuieli pentru investiția de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții șl lucrări de intervenții, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conțin utului-cadru al documentației tehriico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de Investiții și lucrări de Intervenții.

B. Pachetul MAXIMAL P28 care care acopera cerințele legii 158/2011 dar depășește valorile de costuri prevăzute în Standardul de cost SCOST -04-01 MDRT/2012 și cuprinde următoarele soluții;

1.    Soluția 1B (518) -înlocuirea tâmplăriei existente vechi, tip termopan, montată în jurul anului 2000 care nu îndeplinește condițiile de Izolare termică solicitate în prezent de normative, cu tâmplărie de aluminiu cu ruperea punții termice și geam termoizolant low-e, cu menținerea formei și poziției acesteiad'n această situație se recomandă montarea tâmplăriei dotate cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate.

Tâmplăriava respecta :

cerințele prevăzute în standardul de cost (tâmplărie clasa A, profil cu 5-camere, rezistența minimă corectată R' min >0,77

m2K/W, clasa de reacție ia foc - conform Standard deri:b|t SCOST i-04-01MDRȚ/2012 cerințele minime obligatorii și

! fi t ’    ' '

prevederile impuse de NTPEE-2008,    q//

2.    Soluția 2B (S2B) ■ Izolarea termică a pereților extătit

Izolarea termică a pereților exteriori cu plăci ri'gide de vată minerală bazalticade 10 cm grosime (protejat cu masa de

șpaclu armată de min 5 mm grosime și finisat cu tencuială decorativă; materialul termoizolant va avea efortul la

îx r ■ 'x , .. ... t

compresiune CS(10) min. 80 kPa, respectiv rezistențăila tracțiune .perpendiculară pe fețe - (TR) min,120 kPa.

Bordarea golurilor cu plăci rigide de vată minerală bazâFtiSă de 3 cm: vor fi prevăzute glafuri noi din PVC;

în zona soclului termoizoiarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm, conform caietului de sarcini, Termoizolația se va realiza pe toată înălțimea soclului, până la cota terenului sistematizat (CTS), respectiv pe o înălțime de 50 cm sub cota planșeului de la parter (operația presupune desfacerea trotuarului și refacerea acestuia).

3.    Soluția 3B (S3B) Izolarea termică a planșeului pod SUB ȘARPANTĂ

Termoizoiarea planșeului pod peste hidroizolația existentă reparată și consolidată (devenită barieră de vapori) cu plăci rigide de vată minerală bazaltica cu grosimea totală de 15 cm; efortul la compresiune CS(10/Y) min. 120 kPa, rezistența la tracțiune perpendiculara pe fețeTR min. 150 kPa.

Realizarea unei șape de protecție/ suport hidroizolație cu șapă armată 4cm (M100T armata cu plasa STNB 0 5-100) sau acoperire cu OSB de 12m.m pentru circulație

4.    Soluția 4B (S4B) - Izolarea termică a planșeului către subsol

NU SE EXECUTA, CLĂDIREA NU ARE SUBSOL

//    \ ÎVi 4 ț'x *2. \\

5.    Soluția 58 (S5B) - Lucrări de intervenție la instalațiile de distribuție "a agentului țermtc jSertîru încălzire și preparare ACC

// /

cât și la instalația electrică interioară.

Conform OUG 63/2012 se va interveni și înlocui conductele aflate îp stare de degradare t^stjnâte distribuției agentului


termic pt încălzire cât și pentru distribuția de ACC, dacă este cazul.

Pentru producerea de axx. se vor putea monta patru -4- panouri solâW^e 2$j* cpplate'iâ un

ezervor de acumulare de


\\Z"i    '-''Cu    .?    ,•

2000 I.

înlocuirea corpurilor statice existente și deteriorate cu corpuri statice moderne cu transfer termic ridicat, înlocuirea armăturilor sanitare tn grupurile sanitare cu armături moderne și obiecte sanitare aferente.

Conductele de distribuție agent termic se vor realiza din oțel sau PPR corelate cu debitele necesare a fi vehiculate prin aceste conducte.

Aceste conducte vor fi prevăzute cu robinete de închidere, golire și reglajul temperaturilor și presiunilor funcție de

Construcția va avea un regim de înălțime subsol parțial, parter si un etaj, Suprafața construită a corpului nou de 141.28 mp.

descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate / reabilitate / reparate; Se solicită următoarele lucrări:

Solicitări la corp existent grădiniță Arhitectură

Reparații Invelitoare, jgheaburi si burlane;

- înlăturarea lambriurilor din lemn;

•• Desfacere tavane suspendate;
instalații termice

în urma extinderii clădirii existente, instalația de incalzire se va modifica iocai, in zona de lipire cu noua

0

rufe curate rufe murdare spălătorie si călcătorie; hol de circulație.


Parter:

2 săli de grupă;

1    grup sanitar pentru copii; centrală termică;

hol de circulație;

scara de acces la etaj/subsol.

Etaj :

2    săli de grupă;

1 grup sanitar; cancelarie;

scară de acces și hol de circulație;

Funcțiunile complementare pentru desfășurarea activității grădiniței se află în corpul existent.

Accesele actuale în grădiniță rămân iar în extinderea nouă se va face un acces de pe latura de nord dinspre strada Cojocaru Elena și Vasile. Acest acces va fi protejat de o copertină. în imediata vecinătate a accesului se află accesul către scara ce duce la etaj și la subsol și legătura cu clădirea existentă. în zona intrării cu acces din exterior va fi amplasată centrala termică. La parter vor fi amplasate cele 2 șăjl de grupă cu o capacitate de 12 copii pe grupă fiecare și grupul — sanitar pentru copii.La etaj se afla 2 săli de grupă cu o capacitate de 12 copii fiecare, grupul sanitar pentru copii și cancelarie.

Finisaje interioare

- Parchet în sălile de grupă;

Gresie antiderapantă ia pardoseli in grupurile sanitare și holuri;

La pereți si tavane sunt prevăzute vopsitorii cu vopsele lavabile in toate spatiile , cu excepția următoarelor; grupurile sanitare au faianța pana la h=2,10 m si in rest vopsitorii lavabile. Pentru compartimentările din grupurile sanitare se vor folosi panouri din rășini fenolice; plafoanele din grupurile sanitare vor fi de tip casetat din gips-carton.

pe pereții din sălile de clasă, pe holuri și casa scării se prevede tapet PVC ignifugat până la h= 1,50 rn și în rest vopsitorii cu vopsea lavabilă.

Ușile interioare vor fi din lemn, iar în locurile indicate prin proiect, acestea vor fi rezistente la foc.

Finisaje exterioare

Extinderea este prevăzută cu termosistem. Pe terasa nectrculabila de peste etaj, protecția termică va fi asigurată cu polistiren extrudat de minim 20 cm grosime.

Tâmplaria interioară din lemn, furniruite, iar cea exterioară este din aluminiu cu rupere punte termică cu geam termopan duplex (geam float-argon-geam-low E), cu fantă de circulație controlată a aerului. Glafurile interioare vor fi din PVC, iar cele exterioare din tablă vopsită în câmp electrostatic.

Balustradele interioare și exterioare vor fi din IMOX.

Dotări și mobilier

La extinderea propusă s-au prevăzut dotări și mobilier după cum urmează:

u

PBG^ar *

M A N A fi E M f H T tt t tl C I H ( { fl I fl O

Contorizarea consumurilor de apă rece de consum din întreaga clădire se realizează prin intermediul unui contor de apă rece. Coloanele de alimentare cu apă rece de consum a obiectelor sanitare amplasate pe nivelurile clădirii se vor amplasa în ghene, închise pe traseu, dar prevăzute cu posibilități de acces în cazuri de intervenție, De asemenea, distribuțiile conductelor de alimenatre cu apă rece și caldă de consum, de la coloane către obiectele sanitare vor fi mascate fie în spatele pereților de gips carton, fie deasupra plafonului fals, Toate traseele de alimenatere cu apă vor fi izolate termic cu benzi tip AR.MAFLEX (6mm) sau similar,

Instalația cuprinde robinete de închidere cu ventil sferic montate pe ramificații către grupurile sanitare și robinete colțar de închidere și reglaj montate pe legăturile obiectelor sanitare. La baza coloanelor se vor monta robinete de închidere cu golire. Alimentarea cu apă caldă de consum va fi asigurată cu ajutorul unui boiler, având capacitatea de 1501 alimentat cu combustibil gaze naturale.

Proiectarea și dimensionarea instalațiilor de alimenatre cu apă s-a făcut în conformitate cu normativul 19/2015 și cu STAS 1478/90. Conductele de alimetare cu apă rece și caldă se vor realiza din polipropilenă PP-R.

Alimentarea cu apă pentru consum menajer

Clădierea necesită un branșament pentru alimentarea cu apă poJtabiiă.:Brtn^mentul de apă rece este existent. Sursa de apă potabilă o reprezintă rețeaua orășenească.    z r .2 pj,

_______. W6' /

instalații de hidranți interiori    F    ' 7

Conform art, 4.1 din P118-2/2013, clădirea se dotează cu hidranți intePro£i£#f$d o clădire pentru cazarea/ adăpostirea copiilor preșcolari cu mal mult de 100 de persoane.    77

Echiparea cu instalații de stingere a incendiiilor cu hidranți interiori s-a făcut conform P118-2/2013 anexa 3, rezultă un

V    ' i ’ fl

număr de 1 jet în funcțiune simultană, cu lungimea de L=-lQrrt> fiecare,hidrant având un debit de 2,11/s, conform anexa 5 se

.\o 77-9    z //

alege ajutaj 0l3mm, pentru o presiune de 22,5m H2O, co,nf0rrțy,âTiexei'5.dfn P118-2/2013.

Conform art. 4.35. timpul de funcționare al hidranților de incendiu interiori se consideră de lOmin. S-au prevăzut hidranți de incendiu interiori echipați cu furtunuri plate conform STAS SR EN 674-2/2002 și țeava de refulare universală pentru realizarea jetului compact cu diametrul duzei de 13mm.

Conductele de alimentare cu apă a hidranților interiori sunt realizate din oțel zincat. Rezerva intangibilă de incendiu pentru hidranți Interiori este de l,26m3.

Clădirea nu se încadrează în construcțiile pentru care este obligatorie stingerea incendiului cu hidranți exteriori. Gospodăria de apă pentru stingerea incendiilor

Gospodăria de apă pentru stingerea incendiilor cu hidranți interiori va fi doatată cu următoarele echipamente;

- rezervor pentru stocarea rezervei de apă pentru stingerea incendiilor, având volumul util de l,26m3. Se vor utiliza 2 rezervoare tampon de 10001 fiecare, avânțdTpnducîe de legătura între ele.

tl

-    grup de pompare apa incendiu

[    < I

-    recipient de hidroforpentru hidranți interiori

hidranți interiori

\\

alte accesorii necesare.


\ 1

distribuitor de apă pentru

instaltii interioare de canalizare

Evacuarea din clădire a apelor uzate fhe.nâjere.se va realiza cu ajutorul instalațiilor interioare de canalizare ce se vor racorda la rețeaua exterioară de canalizare orășenească. Instalațiile de canalizare a apelor uzate menajere s-au proiectat în sistem gravitațional spre rețeaua de canalizare exterioară.Coloanele se vor monta mascate, în ghene, dar cu posibilități de acces la piesele de curățire. Conductele de legătură de la obiectele sanitare la coloane, coloanele și colectoarele orizontale de canalizare se vor executa din conducte de PP sau similar. Evacuarea apelor uzate menajere din subsolul clădirii se va face prin pompare. Rețeaua de canalizare menajeră din incintă va fi refăcută în concordantă cu lucrările de extindere.

PBG^F *

configurație pentru un loc dejoacă. Esențlalltatea acestora este indiscutabilă și de o importanță reală.

O pondere mare în amenajarea locului de joacă î! are suprafața de siguranță, modul de realizare al acesteia depinzând direct de înălțimea de cădere a echipamentelor alese. Suprafața de siguranță reprezintă perimetrul din jurul echipamentelor de joacă.

Legat de obiectele de joacă realizate din lemn, acesta (lemnul) trebuie tratat atât ignifug, antiseptic cât și pentru a rezista la intemperii, Elementele de conectare pot fi confecționate din oțel inoxidabil și nu trebuie să permită dezasamblarea obiectelor de joacă fără instrumente speciale de desfacere a lor. Pentru elementele folosite din plastic este indicat să fie folosită polietilena.

Structura de rezistență a elementelor componente a echipamentelor

Structura de rezistență trebuie să permită accesul mal multor copii simultan și să nu existe zone de gâtuire care să pună în pericol securitatea și integritatea corporală a copiilor. Materialele din care se vor realiza echipamentele trebuie să fie greu inflamabile, sa nu ardă sub acțiunea directă a, flăcării și să fie tratate astfel încât să întârzie procesul de ardere.

Materia lele ce se pot folosi sunt:

- lemn protejat împotriva intemperiilor; • -oțel protejat împotriva coroziunii;


-    rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă;

-    panouri din polietilenă de înaltă densitate fără .componente toxice (HDPE);

Lemnul folosit trebuie să fie uscat, fasonat cu grad corespunzător de prelucrare a suprafeței și nu trebuie să prezinte așchii sau fragmente mai mari ce pot duce la rănire prin înțepare,.agățare sau să ducă ia accidentarea copiilor. Elementele din lemn trebuie de asemenea să fie tratate împotriva îmbătrânirii premature, a degradării datorate de acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezgbeț) și împotriva dăunătorilor. Părțile componente ale locurilor de joacă din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă vor fi rezistente la abraziune și la acțiunea UV și vor fi lucioase și colorate (culori indicate ar fi roșu, galben, albastru și se vor evita culorile închise, nuanțele de gri și verde). Materialele din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă trebuie să prezinte calități superioare astfel încât să nu își modifice forma și culoarea în condițiile de temperaturi ridicate (80-90° C). Ele vor fi realizate după standarde ergonornice moderne având suprafețe netede și margini rotunjite având caliatatea suprafeței liberă de orice imperfecțiune gen crăpături, viraje ale culorilor, bășici sau aspect zimțat. Grosimea elementelor executate din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă trebuie să fie suficient de mare pentru a prelua sarcinile și tensiunile mecanice respectând toate standardele în vigoare. Părțile proeminențe ale șuruburilor situate în părțile accesibile ale echipamenteior trebuie să fie acoperite, conform SR EN 1177/2008.

Se vor folosi elemente constitutive din capace de protecție ale elementelor de îmbinare, stâlpilor sau a elementelor componente ale modulelor de siguranță din material plastic (HDPE) sau din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă (PAFS), Sistemele de prindere în sol vor fi obligatoriu confecționate din metal tratat prin zincare și vopsire. Celelalte elemente de îmbinare metalice nu vor prezenta muchii și colțuri ascuțite.

Fundațiile vor fi executate din beton cu dimensiuni astfel încât să asigure stabilitatea echipamentelor. Ele nu trebuie să fie o sursă de pericol sau să prezinte risc de împiedicare;

Toate echipamentele montate trebuie să fie fixate în beton. Acoperirile suprafețelor spațiilor dejoacă pentru copii vor fi realizate cu materiale pentru atenuarea impactului cu solul conform SR EN 1177/2008. Suprafața dejoacă va fi protejată cu dale de cauciu cu suprafața sintetică de dimensiunea 70x70x7 cm. Grosimea a fost stabilită a fi de 7 cm pentru că aceasta trebuie să fie de minim 2-4 cm pentru a atenua lovirea accidentală din cădere. Pentru instalarea echipamentelor se va ține cont de SR EN 1176-7/2008 - Ghid de instalare, control, întreținere și utilizare. Pentru elementele de rezistență se vor folosi procedeele de sudare omologate și sudori autorizați ISCiR pentru spații de joacă. Trebuie să ia în considerare

u A M A o « M e N 1 « < fi ti) N I! I îl 1 fi 11

„Carousel" este un echipament clasic de tip carousel conceput pentru dezvoltare fizică și echilibru,

Acest echipament este conceput pentru activități fizice medii. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 160 cm x 160 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 25 m1,

Acest echipament trebuie să aibă o structură metalică.. Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare, „Carousel" se adresează unei categorii de vârstă variabilă ( 2+ ani). Datorită modului de folosire al echipamentului nu este necesară asigurarea accesului copiilor cu dizabilltâți.

Ansamblu de joacă XL

„Ansamblu de joacă XL" este un echipament de joacă de mari dimensiuni, conceput pentru dezvoltare fizică, coordonare, escaladă și interacțiune socială. Principalele funcțiuni sunt, dezvoltarea forței, escaladă și joaca în colectiv. Este prevăzut cu tobogane, platforme acoperite, bare de tracțiune, plase și bare de escaladă.

Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense, Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 1100 cm x 2000 cm și înălțime de 950 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 90 nr'.

Acest echipament poate să fie construit din mase plastice și plase din funie, montate pe un schelet metalic, Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare.

„ Ansamblu de joacă XL" se adresează unei categorii de vârstă variabilă (4+ ani). Echipamentul trebuie să faciliteze accesul copiilor cu dizabilltâți.

3, consumuri de utilități

Necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de modernizare ;

Debitul orar de gaze naturale, clădire noua, pentru boiler si centrala termica:

Ntotnl- N(,oi|or+ Nct = 1, 1 Nmc/h + 8,5 Nmc/h = 9,6 Nmc/h

Consumul anual de gaze naturale pentru încălzire si preparare apa calda menajera:    _

N|„,u<r= 3520 Nmc/an NCf= 27540 Nmc/an Total = 31060 Nmc/an = 341 Mwh Instalații sanitare

Necesarul total de apă pentru extindere = 396 m3/an.

Restituții ia canalizarea menajeră pentru extindere =396 m3/an.

instalații electrice

Qlunar estimat=917kWh lunar

b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități.

Total gaze naturale^ 31060 Nmc/an = 341 MWh, față de.conșCim'ul clădirilor existente.


instalații sanitare

Necesarul total de apă pentru extindere = 396 m3/âh.

Restituții la canalizarea menajeră pentru extindere = 396 Instalații electrice

•j


Pentru suprafața cu care se extinde grădiniță, rezultă:

Qlunar estimat=917kWh lunar Durata de realizare și etapele principale: graficul de realizare a investiției:

-S-atob.


(anexat)

Costurile estimative ale investiției:

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 2987.99198 mii lei fără TVA echivalent în euro 669.08325 mii euro

PBG -W'5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz Nu este cazul

Avize și acorduri de principiu:

1. certificat de urbanism nr. 945-M din 13.09.2016ele'comu' țu<faț


2, avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metarpapă - cȘnai^' etc.)    ^'1753 I *

V Vjlsx. «g'

:£a rof< >; 7


ațiil


3.    acord de mediu

4.    alte avize și acorduri de principiu specifice tipului de intervenție B. Piese desenate

1.    Plan amplasare în zonă (1:25000,1:5000)

2.    Plan general (1:2000,1:500)


2. Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de:coprd.ohare aitutUrpr specialităților

/Y

H...    /    '//    ''//'i’' V\


ce concură la realizarea proiectului;


Planuri conform cu borderoul atașat.r, !!

Numele si prenumele verificatorului atesta arh Gabriel Negooscu

REFERAT NR. 164.4 DIN 2. 03.2017 Privind verificarea de calitate conform Legii nr,10/1995 si HG 925/1995, ia cerințele de calitate 01 (siguranța in exploatare), Cc (securitate la incendiu), D (igiena, snatate, mediu), F.fixolare termica), F (izolare termica)

a proiectului: Reparații și extindere clădire GRĂDINIȚA NR. 55 “FLOAREA SOARELUI’’

i aza. SI

1. Date do identificare:

proiectant1 general proiecta nt arhitectura investitor/beneficier amplasament construcție


PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL

ARH. SORIN CONSTANTINESCU

PRIMĂRIA SECTORULUI 5/ Grădinița nr.55 “Floarea Soarelui’’ BUCUREȘTI, Str. Mărgeanului, nr. 81,SECTOR 5

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcției:

Categoria de importanta conform I-IGR 766/97:    C Normala

Construcție noua/exiatenta/care se pune in siguranța: Construcție existenta

Suprafața teren

Tipul clădirii fRegimul de înălțime: Suprafața construita Parter

Suprafața desfășurată totala


Invatamant preșcolar P(existent) si P+1 (extindere)

576mp,+81mp

576mp.+81mp


3. Tipul si caracteristicile constructive

Reabilitare termica a clădim existnte : termosislem pex Bs2d0 lOcm la fațade, suplimentarea termoizolatiei la peste ultimul nivel cu 15cm polistiren expandat, înlocuirea tampiariei cu tamplarie din aluminiu ou rupere de punte termica.

înlocuire tamplarie, modificări, înlocuire finisaje interioare, creere grupuri sanitare persoane cu dizabilitati Construcție cadre ortogonale (stâlpi r grinzi) din beton armat cu clasa de beton Pereții'interiori și exteriori sunt din zidărie de cărămidă de 25cm, iar cei de compartimentare sunt din gipscarton. Planșeui din beton armat de acoperiș se va hidroizola și termoizola

Grad do rezistenta la foc 11

4. Documente ce se prezintă verificatorului

□    Certificat de Urbanism

□    Caiete de sarcini

Memoriu tehnic general Scenariu de securitate la incendiu

Memoriu tehnic arhitectura Calcul Coeficient G

Planșe desenate

Mi

Plan incadrare in zona

Plan siluaiie

Planuri

Secțiuni

-tK

n

. Fațade

Concluzii asupra verificării:

'•'□T 4.1 In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu-se conform ' îndrumătorului

o 4.2 In urma verificării pârtii de construclie/arhitectuia se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumaloruiui, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de către proiectant in faza următoare de proiectare.

6. Condiții generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru care a fost întocmit

xa\ pentru obținerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire

□    pentru începerea execuției

□    pentru Autorizație de Funcționare

//


Am primii 5 exemplare referat Investitor/Proieclant


Am primit b exAmplai'e documentație Verificator tehnic atestai

Numele sl prenumele verificatorului atestat:

Nr 2187; Data: 8 febr 2017


Dr.ing. Daniela TEODORESCU

UTCB - Facultatea de Instalații

Tel:O744 373 530

Nr.leg. MTCT 07487/2006

R £ F E R A T

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALAȚII SANITARE (Is) la cerințele esențiale A-F

A proiectului "Reparații și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "Floarea Soarelui’’ Str. Mărgeanului, nr. 81

Faza DAU (Documentație pentru avize)

Date de identificare:

PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL. Grădinița Nr. 55 “Floarea Soarelui'

Str. Mărgeanului, nr, 81, sector 5, București


proiectant general:

investitor

amplasament: data prezentării proiectului spre verificare: 8 febr 2017

2. Caracteristicile principale ale proiectuiui si ale construcției:

INSTALAȚII SANITARE -

Alimentarea cu apă rece potabilă se realizează din rețeaua orășenească. în incintă există un cămin de branșament echipat cu apomentru prevăzut cu filtru tip sita. înainte si după contor se vor monta robineti de închidere. De aici apa rece se distribuie către toți consumatorii. Toate obiectele sanitare din clădire sunt alimentate cu apă rece/caldă de consum șl sunt racordate la instalația de canalizare exterioară.

Apele uzate menajere sunt deversate gravitațional, in rețeaua de canalizare existentă a imobilului, in tronsonul de canalizare menajeră existent. Apele menajere și cele pluviale sunt colectate separat până la căminele exterioare de canalizare. Clădirea va frechlpaîă cu hidrant! interiori.

3. Documente ce se prezintă 8a verifica>'g:

•    Certificat de urbanism nr.__-_emis de

*    Avize obținute    -_____

• Autorizație de construire__- __em!sa de ........ ...........__

■    Raportul expertizei tehnice___________________________________

» Memoriu elaborat de proiectant, in care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cerinței

verificate - da « Breviar de calcul -

» Planșe desenate in care se prezintă soluția constructiva ~ da

■    Alte documente -

4, Concluzii asupra verificării

a. 0 In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu-se conform Legii f 0/1995 si HG 925/1995.


b. □ In urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se si stampilându-se conform îndrumătorului, conținând următoarele condiții obligatorii ce sunt introduse in


proiect, prin grija investitorului, de către proiectant. Mu este cazul________


X bV-- " - o

<-------L--.--


S-a semnat si s-a stampilat.

Am primit 6_exemplare

Investitor/Proiectant


// o / M.r.c./y


Am predat


/exemplare

- -—J, ■    t 3    s

Verificator tșhnic atestat OîGpg. Daniela ȚEODORESCU

\W \ 7 Z«.> (X-i

, TV XX' ■


Numele și prenumele verificatorului Dr, ing. D u m ii I r u Enache Autorizație nr. 05475 Țel/lax. 0314 27 88 56, Mob. 0744 26 54 99

Nr. 40 data 14.02,2017 conform registrului de evidență


REFERAI'

privind verificarea la cerința de calitate: Toate DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE (DAU)

REPARAȚII ȘI EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR.55 “EROAREA SOARELUI”

Str. Mărgeanului, nr. 81. Instalații termice

faza PALI ce (ace obiectul contractului (nr/an)

1 • Pate de identificare

-    proiectant general: PBG MANAGEMENT & ENGiNEERING SRL.

-    proiectant de specialitate: PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SR1,

-    investitor: Primăria sectorului 5

-    amplasament: sect 5, Localitatea: București

-str. Mărgeanului, nr. 81.

-    data prezentării proiectului pentru verificare: 14. 02. 2017

2• Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

In urma extinderii clădirii existente, instalația de incalzire se va modifica local, in zona de lipire eu noua construcție si se va realiza : demontarea radiatoarelor si spalarea lor; inlocuirea radiatoarelor si conductelor deteriorate; montarea robinete termostatice pe racordul tur si spalarea instalației si probele aferente acesteia.

Pentru extinderea 8p+P-l-1 E, se propune: realizarea unei instalații de incalzire proprie formata din radiatoare din otel tip compact; montarea de robinete termostatice pe racordul tur, de echilibrare pe racordul de tur, ventile de aerisire st dopuri de golire; montarea conductelor de distribuție in pardoseala si a cate un distribuitor/eolector pe fiecare nivel. Instalația va fi alimentata cu agent termic de la centrală termică proprie, formată dintr-uri cazan iu condensatie pentru încălzire, cu puterea termica nominala de 65 kW, cu accesoriile eferente. In centrala se va monta un boiler de 150 I, pentru preparare a.c.m, cu combustibil gaze naturale;

Se va asigurarea ventilației de extracție din grupurile sanitare interioare si introducere aerului proaspăt Iii subsol pentru încăperile tară ferestre,

3 . Documente ce se prezintă la verificare

Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate, planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă; conform borderoului semnat si stampilat o data cu documentația

3. Concluzii asupra verificării:

PtQiectuJ corespunde cerințelor de cablate,impuse de legea 11.0/1995 și normativelor in yigoaic și a lo-.t ștampilat conform îndrumătorului.

Am primit 6 (sase) exemplare Investitor/ProiectantNumele și prenumele verificatorului atestat:    Nr. NA Data:

ing. SPIRIDON TRAIAN    conform registrului de evidență

CALEA DOROBANȚILOR NR. 135-145 Bloc lO.Scara D, Ap.200, Sector 1, București

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința :    Ie

a proiectului:

Pr. 038/2016 ~ Reparații, si extindere Grădiniță nr. 55

Str. Mărgeanului, nr, 81, sector 5, București

Faza: D.A.L.I.

1.    Date de identificare:

-    proiectant general : S.C. PBG Management&Engineering S.R.L.

-    investitor: Grădiniță nr. 55, Sector 5

-    amplasament: Str. Mărgeanului, nr. 81, sector 5, București - data prezentării proiectului la verificare 13.02.2017

2.    Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcției:

-    Construcție existentă cu destinație grădiniță.

-    Instalații curenți tari: iluminat normai, iluminat de siguranță, prize, forță, instalație de protecție contra tensiunilor accidentale de contact - instalații complet noi, instalație de protecție contra descărcărilor atomosferice existenta.

Instalație curenți slabi: avertizare începuturi incendiu — instalații complet noi.

3.    Documente ce se prezintă Ia verificare ;

Curenți tari+curenți slabi

-    PIESE SCRISE ’    3 PAGINI

-    PIESE DESENATE    6 PLANȘE

4.    Concluzii asupra verificării:

a). In urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

Am primit    Am predat

6 exemplare    6 -exemplare


•născutiâ-'.'în anul înorajulfșoHWN de profesie -J »S iCS t îli vSt până ia


:.’MNÎSTSSUi-IU€RABîiOR-P-IJ:ai2CE.-:


AȚÂKÎÎ;WJTQXÎSOT.


SE ATESTĂ-.'DOMNULZBS^ft-î*


DIRECTOR-GEN;


Semnătura titulardui


Tștoic!


: 3) Pentru -următoarele cerințe-’.REZISTENȚA Și STABILITATE; -SIGURANȚĂ . ' - ÎN .EXPLOATARE;-SIGURANȚĂ' -.LA .FOC, IGIENĂ,. SĂNĂTATEA’ OAMENILOR; ■-REFACEREA -Șl- PROTECȚIA MEDIULUI; IZOLAȚIE ’ TERMICĂ, :HIDROFUGĂ:ȘI-ECONOMIA ' DE ENERGIE; PROTECȚIE '

.'Împotrivăzgomotului?-■    -

-- ’VafabiI(wî:vetsd)    'O

.’LPrideBtuTcertificst’s'foșt ..    .- . -SERIA .'j' NIt 1/53    ;;

. ; .diberatȚn.:ba2aTc5?ii;nfT(5/ÎS95....../W/Z........


Doamna

<'. ii i. (i|iv ic pciNVH.it £G5\03 r&^oo±o&\    .....z........: ..z.c •.....:;....:.:'

Combin Uv «hibIimk ÎM-.......

-y    ATESTAT

*<,’K «tnn i.ik. . 72^72; .•/?.AWzSzV/zZ/^’..........

tbi.» Jîbvriuih ,Z./......... :

i.i , I 1 0 !'>!■,• li Ii' ■ •(.-••.
l'rwvnia RMiliniujie \a lî u/yt:t de emitent din 5 in 5 ani de In <i3tn iflibm’ril


,    i

l‘f«lun3Îtt4ilatiU,i«t<iu irvlungi)'ulal>HH.,tcu 'Prdmijrfi saUtillliutfj

l’1"»*».....; I..IB. IA ........................I iSiik.....

5'y -,^'Ql^Ș

ProlunjiJl valabilii..te., - IVvbmgîi i.iMllii.it,a    ?.4uugii vikliillnuu


linia la ,.


pimtar.

c^yy/y;y-:'y^

B7jM.W3P£


Scrin B Mr,


Scria B. Mr.,


>Zs3/


07487l’ I'iJ tv i . ” o î l    ț»|

i .»*' îhî - Ui • 'i -i i» pr    hi


CERTIFICAT

1>EII. ./<Stt£S2X


îl,.|,i. \ »

i ./z-'ț* zni’P ,a:,r„v ,.â., i. <5 ... ,..i- ;•    «...


«: ATRSTAB Ia !',j I ’    . .,<! , .1 , 11.

l-l    |IV .■    „ |l«l

■ >'■'    ...... 1 VAț

»“ I

I I 1.1.,.

•k

. •    • •• .    ' IO ’ '    pZ

, „,,, ,,,    ,i..,.-a'. y e

,i..    . ,    , A.W -


l\ . ir* HI» i I

/z


i 1 i mlii.l I it

..    •    ,    /'/ 11 sr_ ~


, i x, ..-. SZtfZW..■ -tffcWSr

ISIJÎIU:\lll i;i,    ra ... r,.«V''.-


-• ■ Hi IA I-v.    ’. C?

............ȚWiAr!-'-' T'-.. f'Jj-.l

...............Z i.'.    A •-"• "ț .,.    ' -■


A l'liH IMi C Iii 11 ;.l . v \ |l ,1..... '.A'r?.. ■.■'

'..> I    OWSSi ■' y ■ ;y.    ■ ,


'£\............... .................

W)-............... " •    ..........-

...............

"v. I 1    • H» •    MtMMir îU.HCV

ji-’, ■    ”    •.••i’    i i.i hi iii i-i iu re f ii ii ,i .!■:• . uj mm 1.! i /

y    1 •    ți

"'" " zZ.

X'.Sy. K    *«^k    _ >

Z^'Z ,.Z-Z    , ’ '    '

SE atestă. DOMNUL / tXMMM*

...................iMCâăfc......X...........................

uși .-ut-XW)    luna    ........ziua..............

ifl «*r'»fcq| (CWRUMB)    .....................

V ...y^..^_.Z^-SXA^rf?/ZZ:.........................................

ihrec for general R>fl SîaKIL\<V<


•Combin or» •


îu haz» <«AHR’aiuIii( ne,...............    S.&7.S................................. UUi ,,

II w«r«, «M» ,k    J7

Zjit) (iunieuiili* •    ........................

<1,1» »p„i«ii>«w,!    /Tel......................................

^Voun».^...... !

7. 09, 9jx>/Profiitol avii(CKiit va Ij viznț f|e crnîieni <Ihj 5 iu 5 .uu <k k, Unt a vJiher^fi*

;••••' ■• 'J j&h

(Rfigc

P*n.* U;

fcX 09.2021

■ ■'■ <

(-________

-N .- ;«'!’43 ORNP. •■,•.{..

......'ț

X7>

..X- '

w

•|V'.' 7    .....»

J......


Proiect nr.:    038/2016

Faza:    DÂLI    X

Beneficiar:    GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5,

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

LUCRĂRI DE REPARAȚII Șl EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Conform HGR. nr. 28/9 ianuarie 2008

în mii lei / mii euro la cursul_4.4S58 lei / euro din data de 05,04,2016

Nr.

ert

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare

fără

TVA

TVA

19%

Valoare

inclusiv

TVA

Mii iei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

A

q

4

5

6

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea șt amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

O.ODDOO

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.Q0B00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL ?..

Cheltuieli pentru asigurarea ufcOrtățiior necesare obiectivului

2.1

|cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

11.25000

2.51315)    2.13750

13.38750

2.99778

TOTAL CAPITOLUL 2.

11.25000

2.51915

2.13750

13.38750

2.99778

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.02336

0.45308

0.15200

2.17536

0.48711

3.3

Proiectare și inginerie

146.12760

32.72148

27.76424

173.89184

38.93857

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanță

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.6

Asistență tehnică

36.53190

8.18037

6.94106

43.47296

9.73464

TOTAL CAPITOLUL 3

184.68286

41.35493

34.85731

219.54016

49.16032

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de teză

4.1

Construcții și instalații

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4.5

Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe și cote legale

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

TOTAL CAPITOLUL 5

!

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice șt teste și predare ia beneficiar

! 64 5.2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOLUL 5

TOTAL. GENERAL:

din care: C * M

Proîeetan^C^Bff f&^AGEMENT & ENGiWEERtWG S.R.L. Admînis6§tot": Ing. Adinfeoe SEMEON

f ~S'

/S'

M    —ruoîS //,,

’    5J

&/

\P'e    -<'^s

xl ■'

1,859.68460

416.42810

353.34007

2,213.02468

495.54944

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

72.63147

16.26393

13.79998

86.43145

19.35408

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

503.14394

112.66603

95.59735

598.74129

134.07257

2,435.46001

545.35806

462.73740

2,898.19741

S48.97609

60.88650

13.63395

11.56844

72.45494

16.22440

1.82660

0.40902

0.34705

2.17365

0.48673

30.74673

6.88433

0.00000

30.74673

6.88493

263.13929

58.92321

49.99646

313.13575

70.11862

355.59911

79.85111

6i.9i.J95

418.51196

33.75.469

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Q.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2,387.99198

669.08325

561.64416

3,549.63614

734.84888

1,931,82110

432.58120

367.04605.

2,293.86711

514.77162

Proiect nr.: Faza:

Beneficiar:


038/2016

DAU

GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DEVIZ PE OBIECT NR. 1 CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI LUCRĂRI DE REPARAȚI! Ș! EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

4.4658

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitoief&r de cheltuieli

Valoarea

(fărăTVA)

TVA

Valoarea (tncfusivTVA)

Mii iei

Mii euro

Mii iei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3    |    4

5

S

7

i LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

2.100

Cheltuieii pentru asigurarea utilităților obiectivului

]    r

2.1.1

Alimentare cu energie electrîce-spor de putere

11.25000)    2.51915

2.13750

13.38750

2.99778

1

TOTAL 1.2,1.

11.25000)    2.51915

2.13750

13,38750

2.SS778

«•• MONTAJ

2.200

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

1

2.2.1 I

| 0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL Ii. 2. 2.

o.oeoool o.ooooo

0.00000

0.00000

0.00000

Hi - PROCURARE

Z..5.X

Utilaje și echipamente tehnologice

0.00000

TOTAL III. 2. 3.1.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2.3.2

Utilaje și echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL III. 2. 3. 2.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2.3.3

Dotări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL Iii. 2. 3.3.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL III. 2. 3. (1+2+3)

0.08000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL OBIECTUL NR. 1, CAP. 2

11.25000

2.51915

2.13750

13.38750

2.S9778

Proiect nr,:    038/2016

Faza:    BAU

Beneficiar:    GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI”, STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DEVIZ PE OBIECT NR. 1 CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚI!, PROIECTARE Ș! ASSSTENȚĂ TEHNICĂ LUCRĂRI DE REPARAȚI! Și EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI”, STR. MĂRGEANULU! NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

4.4658

Wr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(fărăTVA)

TVA

Valoarea (InciusivTVA)

Mii iei

Mii eura

Mii lei

Mii iei

Mii euro

3

2

3

4

5

6

7

1 STUDSi DE TEREN

3.1

00

Geo

0.00000

0.00000

0.00000

0.000001 0.00000

3.101

Topo

0.00000

o.coooo

0.00000,

0.00000

0.00000

3.102

Hidra

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

TOTAL 3J

O.OOOttO

S.0GMSS3

O.O&OGO

0,00000

G.ooooo

1 i OBȚINERE AVfZE, ACORDURI Șl AUTORIZAȚII.

3.200

Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.201

Autorizația de construcție, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare și conservare (inclusiv prelungirea )

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.202

Taxa timbru OAR    0.05%

1.22336

0.27394

0.00000

1.22336

0.27394

3.203

Autorizația pentru desființarea totală sau parțială

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.204

Autorizația de foraj și excavări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.205

Avize și acorduri pentru lucrări de racorduri și branșamente:

0.80000

0.17914

0.15200

0.95200

0.21318

TOTAL 3. ii

2.02.336

0.45308

0.15200

2.17536

0.48721

! I S PROIECTARE Șl INGINERIE

3.302

Proiectare (toate fazele)

146.12760

32.72148

27.76424

173.89184

38.93857

3.303

Verificarea tehnică a proiectării

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 3. 1 i 1

146.12760

32.72148

27.76424

173.89184

38.93857

I V ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

3.400

Cheltuieli pentru conceperea documentațiilor pentru licitații

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.401

Cheltuieli pentru multiplicarea documentațiilor

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.402

Cheltuieli privind organizarea, cu corespondența, telegrafie, telex, fax

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.403

Onorariile participanților la lucrările comisiilor pentru licitații

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.404

Anunțuri publicitare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 3. I V

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

V CONSULTANȚĂ

3.500

Unitatea de consultanță contractantă

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.501

Persoanele fizice atestate angajate cu contract

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 3. V

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

V ! ASISTEN

~Ă TEHNICĂ

3.S00

Asistență tehnică din partea proiectantului

24.35460

5.45358

4.62737

28.98197

6.48976

3.601

Supravegherea execuției prin diriginți de specialitate

12.17730

2.72679

2.3136S

14.49099

3.24488

TOTAL 3. V !

36.53130

8.18037

6.94106

43.47296

9.73464

TOTAL CAPITOLUL 3 {î-i-2+3+4+5+6;

184.62286

41.35453

34.85731

219.54016

49.16032

Proiect rsr.:    038/2016

Faza:    DAU

Beneficiar:    GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CENTRALIZATOR CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

LUCRĂRI DE REPARAȚII Șl EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

ce


4.4658

Wr. ert.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(fărăTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

Mii iei

Mii euro

Mii iei

Mii iei

Mii euro

1

2

3

4

5

s

7

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4.100

Construcții ~ instaiafii

]

1

4.101

GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

DOI

844.69707

189.14798

160.49244

1,005.18951

225.08610

4.102

EXTINDERE GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

DO2

1,014.98753

227.28011

132.84763

1,207.83516

270.46334

TOTAL 4.1

1,859.68460

416.42810

353.34007

2,213.02468

495.54944

ii MONTAI

4.2G0

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

4.201

GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

DOI

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.202

EXTINDERE GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

DO2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 4.11

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

iii PROCURARE

4.310

Utilaje și echipamente tehnologice

4.311

GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

DOI

44.72000

10.01388

8.4S680

53.21680

1131652

4.312

EXTINDERE GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

DO2

27.31147

6.25005

5.30318

33.21465

7.43756

TOTAL 4. III. 1

72.63147

16.26393

13.79998

86.43145

19.35408

4.320

Utilaje și echipamente de transport

4.321

GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

DOI

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.322

EXTINDERE GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

DO2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 4. II! . 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.330

Dotări

4.331

GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

DOI

377.23394

84.47175

71.67445

448.90839

100.52138

4.332

EXTINDERE GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

D02

125.91000

28.19428

23.92290

149.83290

33.55119

TOTAL 4. III. 3

503.14394

112.66603

95.59735

598.74129

134.07257

TOTAL 4. III (1+2+3)

575.77541

128.92996

109.39733

6S5.17274

153.42665

TOTAL CAPITOLUL 4(1+ II + li!)

2,435.46001

545.35806

462.73740

2,898.19741

648,97609

Proiect tir.: Faza:

Beneficiar:


DAU

GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DEVIZ PE OBIECT NR. 1

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ DIN CAP. 4 GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

4.4658

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fărăTVA)

TVA

Valoarea (inclusîvTVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

S

7

t tUCRĂRJ DE CONSTRUCȚII

4.100

Construcții și instalații

4.101

Lucrări construcții

578.00115

129.42836

109.82022

687.82137

154.01974

4.102

Lucrări instalații electrice curenți tari

67.83188

15.1.8919

12.88806

80.71993

18.07513

4.103

Lucrări instalații electrice curenți slabi

58.86933

13.18226

11.18517

70.05450

15.68689

4.104

Lucrări instalații termice încălzire cu radiatoare

13.30114

2.97845

2.52722

15,82836

3,54435

4.105

Lucrări instalații sanitare

45.88945

10.27575

8.71900

54,60845

12.22814

4.106 '

Lucrări instalații sanitare hidranți interiori

11.52438

2.58059

2.18963

13.71401

3.07090

4.107

Lucrări instalații sanitare exterioare

69.27974

15,51340

13,16315

82.44288

18.46094

L

TOTAL \ . 4.1.

844.69707

139.14788

3.S G. 9 £44

1005.18351

225,085X0

fl

MONTAI

4.200

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

i    1    1

4.201

|

0.00000] 0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL II. 4. 2.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

III - PROCURARE

4.310

Utilaje și echipamente tehnologice

)

î

0.00000

4.311

Echipamente inst. electrice curenți slabi

26.42000

5.91607

5.01980

31.43980

7.04013

4.312

Echipamente inst. sanitare

18.30000

4.09781

3.47700

21.77700

4.87639

TOTAL Hi. 4. 3.1.

44.72000

10.01388

S.49680

53.21680

11.91652

4.320

Utilaje și echipamente de transport

4.321

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL III. 4. 3. 2.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.330

Dotări

4.331

Pichet PSI

2.00000

0.44785

0.38000

2.38000

0.53294

4.332

Dotări

374.73394

83.91194

71.19945

445.93339

99.85521

4.333

Panou informativ proiect

0.50000

0.11196

0.09500

0.59500

0.13323

TOTAL III. 4. 3. 3.

377.23394

84.47175

71.67445

448.90839

100.52138

TOTAL III. 4.3. (1+2+3)

421.95394

94.48563

80.17125

502.12519

112.43730

TOTAL OBIECTUL NR. 1, CAP. 4

1266.65101

283.63362

240.66369

1507,31470

337.52401

Proiect nr.: Faza:

Beneficiar:


DAU

GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DEVIZ PE OBIECT NR. 2

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ DIN CAP. 4 EXTINDERE GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

4.4658

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(fărăTVA)

TVA

Vaioarea (înclusivTVA)

Mii lei

Mii euro

Mii iei

Mii iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I LUCRĂRI DE CONSTRUC

UI

4.100

Construcții și instalații

4.101

Lucrări construcții

833.26633

186.58837

158.32060

991.58694

222.04016

4.102

Lucrări instalații electrice curenți tari

56.02767

12.54594

10.64526

66.67293

14.92967

4.103

Lucrări instalații electrice curenți slabi

83.7014S

18.74278

15.90328

99.60477

22.30330

4.104

Lucrări instalații termice încălzire cu radiatoare

30.92192

6.92416

5.87516

36.79708

8.23975

4.105

Lucrări instalații termice centrala termică

6.83235

1.52993

1.29815

8.13050

1.82061

4.106

Lucrări instalații de ventilație

4.23777

0.94894

0.80518

5.04295

1.12924

TOTAL i, 4.1,

2014.98753

227.28011

1207.835161    270.46334

41-

MONTAI

4.200

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

r

4.201

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL ii. 4. 2.

0,000001 0.00000

0.00000

o.eooeo

0.00005

iii - PROCURARE

4.310

Utilaje și echipamente tehnologice

4.311

Echipamente inst. electrice curenți slabi

8.85000

1.98173

1.68150

10.53150

2.35826

4.312

Echipamente inst. termice centrala termică

17.12816

3.83541

3.25435

20.38251

4.56413

4.313

Echipamente inst. de ventilație

1.93331

0.43291

0.36733

2.30064

0.51517

TOTAL Iii. 4. 3.1.

27.91147

6.25005

5.3033.8

33.21465

7.4375S

4.320

Utilaje și echipamente de transport

4.321

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL III. 4. 3. 2.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.330

Dotări

4.331

Pichet PSI

2.00000

0.44785

0.38000

2.38000

0.53294

4.332

Dotări și mobilier

123.41000

27.63447

23.44790

146.85790

32.88502

4.333

Panou informativ proiect

0.50000

0.11196

0.09500

0.59500

0.13323

TOTAL Iii. 4. 3. 3.

125.91000

28.19428

23.92290

149.83290

33.55119

TOTAL Iii. 4. 3. (1+2+3)

153.82147

34.44433

29.22608

183.04755

40.98875

TOTAL OBIECTUL NR. 2, CAP. 4

1168.80300

261.72444

222.07371

1390.88271

311.45208

z-'\

Proiect nr.: 038/2016

Faza:    DAU

Beneficiar:    GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI”, STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DEVIZ PE OBIECT NR.l CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

LUCRĂRI DE REPARAȚI! Și EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

4,4658

Nr. crt.

Valoarea

țfărăTVA)

TVA

Valoarea (snclussvTVA)

WCI    2» aUWWi^UVICtUt WC    ICIfcUICU

Mii Iei

Mii euro

Mii Iei

Mii iei

Mii euro

X

2

. .

3

4

5

S

7

i ORGANIZARE DE ȘANTIER

5.1.100[Lucrări de construcții și instalații aferente OS

2.500%

60.88650

13.63395

11.56844

72.45494

16.22440

TOTAL 5 .1.1

SS.S865I7

13.63395

11.56844

72.45494

16.22440

5.1.200

Lucrări conexe organizării de șantier

5.1.201

Autorizația execuției provizorii a lucrărilor de OS

1.82660

0.40902

0.34705

2.17365

0.48673

5.1.202

Taxe de amplasament

5.1.203

Avize ale Administrației Domeniului Public

5.1.204

Cheltuieli legate de spargeri, închirieri

5.1.205

Instalarea semnelor de circulație

5.1.206

întreruperea circulației

5.1.207

Contracte de asistență cu Poliția

5.1.208

Contracte de asistență cu Renel

5.1.209

Contracte de asistență cu unități de salubritate

TOTAL 5 .1. 2

1.82660

0.40902

0.34705

2.17365

0.48673

I 1 COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE Ș! COSTURI DE FINANȚARE

5.2.001

Comision B. 1.

0.50%

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.002

Taxe pentru ISC

0.50%

12.48173

2.79496

0.00000

12.48173

2.79496

5.2.003

Casa Socială a Constructorilor

0.50%

12.48173

2.79496

0.00000

12,48173

2.79496

5.2.004

Taxa circ auto cf. Hot. CGMB nr. 134/2004

1.5 mii lei/ luna

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.005

Taxa depoz. Pământ,moloz to    93 x

14 euro/to x

5.78326

1.29501

0.00000

5.78326

1.29501

TOTAL 5 . ! 1

30.74673

6.88493

0.00000

30.74673

6.88493

I I 1 CHELTUIELI DIVERSE Șl NEPREVĂZUTE

5.3.

001

Diverse și neprevăzute (Cap.1.2+1.3; 2, 3,4 ) înv. noi, rep capitale>extinderî

10%

263.13929

58.92321

49.99646

313.13575

70.11862

5.3.

002

Diverse și neprevăzute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4 ) consolidări, calamități etc

20%

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL 5.11 {

263.13S2.S

58.92321

43.99646

313.13575

70.3.1862

TOTAL CAPITOLUL 5 (TOTAL 5. f -5.111}

356.59211

7S .85111

61.31195

418.51106

93.71463

Beneficiar

Denumire:


GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 31, SECTOR 5, BUCUREȘTI LUCRĂRI DE REPARAȚI! Șl EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI", STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Proiect or.:    038/2016

Faza:    DALi

PRINCIPAL» INDICATOR! TEFSNICO-ECONCMICI

4.4658

Val. Toi.

Mii LEI

Val. Tot.

Mii Euro

INDICE

Euro/mp

VALOARE INVESTIȚIE

3,549.63514

794.34888

824.91711

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,298.86711

514.77162

534.24485

ANUL CONSTRUCȚIEI

GRĂDINIȚA

1945

EXTINDERE

2016

REGIM DE ÎNĂLȚIME

GRĂDINIȚA

P

EXTINDERE

S+P+l

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

6

SUPRAFAȚĂ

GRĂDINIȚA

MP

575.00

SUPRAFAȚĂ

EXTINDERE

MP

387.55

SUPRAFAȚĂ

TOTALĂ

963.55

Proiectant: S.p^WWĂi^gMENT & ENGIWEERING S.R.L.

/<F’

Admi nistrâțSr: îng. Adina Zo'^iMIO.N

j.? J < ■■ ■    ’ -riX- /

\o ■■ -\d-.

•-.o-,


Graficul de realizare a investiției

LUCRĂRI DE REPARAȚII Șl EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI”, STR. MĂRGEANULUI NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare

(lei)

LUCRĂRI CONSTRUCȚII

SUBZIDIRE GRĂDINIȚĂ

1

Săpătură manuală de pământ in spații limitate având peste 1 m lățime

mc

78.00

2

Sprijiniri orizontale ale malurilor săpăturilor înguste

mp

156.00

3

Săpătură manuală de pământ în spații înguste cu sprijiniri

mc

52.00

4

Umplutură de pământ

mc

57.20

5

Preparare beton simplu clasa 02/15

mc

11.50

6

Turnare beton în cofraje la fundații continue

mc

11.50

7

Transport pământ la groapă

to

131.00

8

Transport beton

to

27.60

9

Cofraje mixte din panouri refolosibile de 15 mm grosime pt. beton în elevație

mp

46.00

LUCRĂRI DE REABILITĂRI EXTERIOARE

1

Revizuire, reparare învelitoare de tablă existentă

mp

570.00

2

Termoizolarea planșeului podului cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate, 16 cm grosime

mp

565.80

3

Elemente de șarpantă la învelitoare

mp

95.00

4

Astereala din scânduri de rășinoase la învelitoare, inclusiv folia anticondens

mp

95.00

5

Ignifugarea elementelor din lemn

mp

190.00

6

învelitoare din tablă cutată

mp

95.00

7

Jgheaburi (inclusiv demontarea celor existente)

m

96.00

8

înlocuire burlane (inclusiv demontarea celor existente)

m

40.00

9

Desfacere placaj faianță de pe fațada clădirii

mp

66.00

10

Demontarea tâmplăriei exterioare

mp

69.77

11

Tâmplărie exterioară din aluminiu cu rupere punte termică, cu geam termopan duplex (geam float-argon-geam-low E), cu fantă de circulație controlată a aerului

mp

56.16

12

Uși exterioare din aluminiu

mp

13.61

13

Pregătirea suprafeței de fațadă pentru aplicarea termosîstemului

mp

433.90

14

Glafuri exterioare ferestre din tablă vopsită electrostatic

m

31.20

15

Tencuieli exterioare decorative în câmp, cu termosistem cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime, inclusiv diblurile, masa de șpaclu, plasa din fibră de sticlă fixată cu adeziv și profilele din Al

mp

357.26

16

Termoizolația pereților exteriori în zona șpaleților cu polistiren expandat ignifug de 3 cm grosime

mp

34.80

17

Tencuieli exterioare decorative la soclu, cu termosistem cu polistiren extrudat ignifug de 5 cm grosime, inclusiv diblurile, plasa din fibră de sticlă fixată cu adeziv și profilele din Al

mp

47.90

18

Fâșii din vată minerală 10 cm grosime de min. 30 cm lățime la nivelul plăcii

mp

28.74

C L 1“

4?

20

Desfacere și refacere trotuare (inclusiv săpătură, strat drenant pietriș, cofraje)

mp

95.80

21

Desfacere pavaje cu dale ceramice

mp

260.00

22

Alei acces cu pavele ceramice

mp

230.40

23

Reparații alei betonate

mp

179.40

24

Amenajare spații verzi (degajare teren, săpătură, nivelare teren, așternere pământ vegetal, transport)

mp

181.50

25

Plantare arbuști/plante decorative

buc

26

Chaenomeles japonica

buc

18.00

27

Forsitzia viridisima

buc

11.00

28

Juniperus horizontalis

buc

9.00

29

Plantare ligustrum ovalifolium (gard viu)

m

73.60

30

Borduri

m

85.00

31

Reparații, revizuire împrejmuire existentă

m

80.00

32

Demontare obiecte dejoacă

buc

5.00

33

Săpătură, nivelare teren pt amenajare loc de joacă

mp

344.50

34

Strat de pietriș 20 cm

mp

344.50

35

Folie PE (protejare beton permeabil după turnare)

mp

344.50

36

Strat de beton permeabil 10 cm

mc

34.45

37

Strat de nisip 5 cm grosime

mc

17.23

38

Beton C12/15 pt, fixare obiecte joaca

mc

4.50

39

Dale cauciucate antitraumă, inclusiv accesoriile de fixare șl bordurile

mp

344.50

40

Rampă metalică pentru persoane cu dizabilități

mp

6.00

LUCRĂRI DE REABILITĂRI INTERIOARE

1

înlocuire parchet (în 2 săli de clasă)

mp

87.30

2

Rașchetare și paluxare parchet

mp

272.97

3

Desfacere lambriuri la pereți

mp

410.62

4

Reparații tencuieli la pereți

mp

410.62

5

Glet de ipsos la pereți

mp

410.62

6

Zugrăveli lavabile interioare la pereți

mp

911.08

7

Tapet PVC inifugat la pereți

mp

410.62

8

Demontare tavan suspendat

mp

455.42

9

Reparații tencuieli la tavane

mp

455.42

10

Glet de ipsos la tavane

mp

455.42

11

Zugrăveli lavabile interioare la tavane

mp

455.42

12

Reparații la tâmplăria interioara

mp

123.42

TOTAL LUCRĂRI CONSTRUCȚII ȘCOALĂ

ESTIMARE LISTĂ DOTĂRI

Nr. Crt

Denumire

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare (lei)

1

Ansamblu XL

buc

1

2

Leagăn dublu

buc

1

3

Carusel

buc

1

4

Jucărie pe arc 2

buc

1

5

Jucărie pe arc 1

buc

1

6

Balansoar pe arc

buc

1

7

Bănci

buc

4

8

Coșuri gunoi

buc

3

TOTAL

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare

(lei)

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI TARI

1

Demontare tub prot. IP-PVC Inst ingrop 23-39 mmp

ml

1008.00

2

Demontare cond FY , AFY introd tub 1-4 mmp

ml

3024.00

3

Demontare aparate unipolare in vederea inlocuirii

buc

22.00

4

Demontare corp iluminat fluorescent

buc

62.00

5

Desfacerea legaturilor la tablouri electrice

buc

90.00

6

Tub IPEY cu D=20..,25

m

450.00

7

Tub PVC40...63

m

40.00

8

Plinta canal-cablu 15x10 mm

m

620.00

9

Plinta canal-cablu 50x20 mm

m

24.00

10

Doze centralizatoare/rotunde RIPR13.5/patrate RIPP29

buc

56.00

11

Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 3x1,5...2.5 mmp

m

1070.00

12

Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 5x6 mmp

m

40.00

13

Cablu energie 0,4/1 kV CYAbYF3X2.5 mmp

m

80.00

14

încercare cabluri energie

buc

4.00

15

întrerupător/comutator unipolar execuție normală, montaj îngropat, 10 A/230V

buc

12.00

16

Push-button execuție normala, montaj îngropat, 10 A/230 V/Senzor mișcare

buc

4.00

17

întrerupător/comutator execuție etanșa, montaj aparent 10 A/230V

buc

2.00

18

Priză dublă 2P+T 16 A/230V ,construcție normală, culoare albă, montaj îngropat.

buc

10.00

19

Racordare ventilatoare/unitati climatizare

buc

4.00

20

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj încastrat in plafonul fals

Referința : LF-R-418

buc

6.00

21

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare, cu balast electronic si kit de siguranța cu acumulatori, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

Referința : LF-R-418-s

buc

1.00

22

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

Referința : LF-R-218

buc

6.00

23

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, 1P40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

Referința : LF-R-236

buc

33.00

Corp de iluminat pt, lămpi fluorescente tubulare, cu balast electronic si kit de siguranța cu acumulatori, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

buc

2.00

24

Referința : LF-R-236-s

25

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente cu balast electronic, complet echipat, fluocompact, IP44

Referința : FCE-118

buc

15.00

26

Corp de iluminat ETANȘ, pt. lămpi fluorescente tubuiare, cu balast electronic, complet echipat.

Referința : FIPAD 236

buc

8.00

27

Corp de iluminat de siguranța, pentru montaj aparent pe perete, cu pictograma pe fond verde cu indicarea caii de evacuare : funcționare permanenta, IP42

Referința : Exit 2x8W

buc

6.00

28

Corp de iluminat de siguranța,pentru montaj aparent pe perete, cu pictograma roșie pentru marcare hidrant: funcționare permanenta, IP42

Referința : H 2x8W

buc

2.00

29

Panou luminos afisaj/firma luminoasa simpla

buc

2.00

30

Tablou electric T. UPS-P

buc

1.00

31

încercare tablouri

buc

2.00

32

Verificare corectitudine montaj

buc

2.00

33

Racordarea conductorilor la tablourile electrice

buc

90.00

34

Platbandă de oțel zincat 25 x 4 mm

m

110.00

35

Platbandă de oțel zincat 40 x 4mm

m

115.00

36

Electrod OLZn2 X"

ml

36.00

37

Cutie cu eclisă de legătură pentru centura de împământare

buc

4.00

38

Verificarea prizei de pământ

buc

2.00

39

Săpătură manuală în tranșee cabluri el în păm cu umid. nat. cu sprij. Cu obst. Lat. <lm, adânc.<1.5m, t. tare

mc

202.00

40

Umplutură compactată în șanț pentru cabluri îngrop. La linii electr.

mc

182.00

41

Strat nisip așezat în șanț pentru protejarea cablurilor

mc

20.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI TARI ȘCOALĂ

ESTIMARE LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI SLABI

SISTEM DETECȚIE SI AVERTIZARE INCENDIU

Detector de fum analog adresabil

buc

36.00

Soclu detectori

buc

36.00

Modul adresabil

buc

2.00

Modul de comanda

buc

2.00

Buton alarmare incendiu

buc

3.00

Avertizor acustico-optic de interior

buc

1.00

Avertizor acustico-optic de exterior

buc

1.00

Cablu ignifug JB-Y(ST)Y2x2x0.8 mmp

m

710.00

Cablu alimentare C2XH 2x2.5 mmp

m

80.00

Tub protecție IPEY25

m

790.00

Centrala avertizare incendiu

buc

1.00

Material mărunt

ans

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Camera video de exterior cu IP

buc

3.00

Prize RJ45

buc

1.00

Switch 24 porturi

buc

1.00

Cablu UTP cat6

m

120.00

Tub de protecție IPEY20

m

120.00

Material mărunt

ans

1.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLABI GRĂDIiMIȚĂ

ECHIPAMENTE INST.ELECTRICE

1

Unitate UPS 5kVA

buc

1.00

2

Dispozitiv de amorsare a trăsnetelor, inclusiv tija

buc

1.00

TOTAL

Nr.

Crt,

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare

(lei)

LUCRĂRI INSTALAȚII TERMICE

ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE CLĂDIRE EXISTENTĂ

1

Golirea instalației

mp

500.00

2

Demontare radiatoare vechi si spalare sl remontare

buc

35.00

3

Demontare țeava de otel %" - %"

m

60.00

4

idem, 1" -11/4"

m

50.00

5

Busonarea conductelor de otel

buc

16.00

6

Țaîerea țevilor de otel 1/2-2"

buc

15.00

7

Transportul materialelor prin purtare directa cu greutatea sub 25 kg la maxin 50 m

to

0.20

8

Țeava din otel pt instalații montata la legaturile si coloane radiatoarelor, inclusiv fitingurile, avand diam. 15 "

m

30.00

9

Țeava din otel pt instalații montata la coloane, Inclusiv fitingurile, avand diam, 3/4"

m

30.00

10

Țeava din otel pt instalații montata la distribuție, inclusiv fitingurile, avand diam. 1/2" -1"

m

30.00

11

Idem, 11/4"-11/2"

m

20.00

12

Robinet termostatic de 1/2", la tur radiatoare

buc

35.00

13

Robinet de trecere si inchidere incalzire 11/2"

buc

4.00

14

Suporți si dispozitive pentru susținerea conductelor, având greutatea de până la 10 kg

kg

50.00

15

Grunduirea conductelor si suporturilor din otel cu miniu de plumb în două straturi, avand diametru! peste 12 mm

to

0.10

16

Curățirea conductelor si suporturilor, de rugină cu peria de sârmă, având grosimi peste 12 mm.

to

0.10

17

Vopsirea conductelor si suporturilor, cu grund si vopsea de ulei, manual, având grosimi peste 12 mm.

to

0.10

18

Spălarea conductelor si instalațiilor interioare de incalzire centrala cu apă potabilă

mp

500.00

19

Efectuarea probei de dilatare contractare si de funcționare a inst. de incalzire, supraf. corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

500.00

20

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de incalzire, suprafața corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

500.00

21

Izolarea conductelor de distribuție cu cochilii vata minerala de 2 cm grosime si folie Al

m

50.00

22

Transportul materialelor prin purtare deirecta cu greutatea sub

25 kg la maxin 50 m

to

0.20

23

Apă pentru spălare, probe

mc

4.00

24

Energie electrică pentru probe.

kW

5.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII TERMICE

O'

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare

(lei)

LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE

1

Demontare lavoar

buc

4.00

2

Demontare vas de closet

buc

4.00

3

Montarea țevii din material plastic, (PP-R, Pnl6) pentru instalații sanitare, îmbinată prin polifuziune, cu aparat de sudură de tip RIRMO, în conducte de legătură la obiectele sanitare, având

m

70.00

4

Montarea țevii din material plastic, (PP-R, Pnl6) pentru instalații sanitare, îmbinată prin polifuziune, cu aparat de sudură de tip RIRMO, în coloane, având diametrul exterior de 16mm-50mm

m

60,00

5

Montare țeava din otel, pentru instalații, inclusiv fitinguri, susțineri si treceri prin pereți si planșee montată în distribuție, țeava având diametrul având diametrul 3/4"-2"

m

50.00

6

Idem, cot cu suport pentru racord la obiectele sanitare, 0l6mm x

buc

14.00

7

Idem, racord drept, 02Omm x 1/2"

buc

24.00

8

Idem, racord flexibil obiecte sanitare 3/8", cu lungimea 500mm

buc

14.00

9

Idem, racord flexibil obiecte sanitare 1/2", cu lungimea 500mm

buc

24.00

10

Montarea robinetului de reglaj, colțar, montat înaintea obiectelor sanitare, având diametrul de 3/8"

buc

14.00

11

Montarea robinetului de reglaj, colțar, si drept montat înaintea obiectelor sanitare, având diametrul de 1/2"

buc

24.00

12

Montarea robinetului de trecere cu ventil și mufă, având diametrul de 1/2"

buc

20.00

13

Idem, având diametrul de 3/4" (Dn20) - 2" (Dn50)

buc

16.00

14

Robinet de golire 3/4"

buc

4.00

15

Confecționarea și montarea țevii de protecție din țeava de oțel neagră, la trecerea conductelor prin planșee, având diametrul exterior de 2"-2 1/2"

buc

22.00

16

Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție din țeavă de oțel neagră, la trecerea conductelor prin ziduri, având diametrul de 11/4"-2"

buc

14.00

17

Montarea prin încastrare a brățării pentru fixarea conductelor din oțel sau material plastic, de alimentare cu apă, conductele având diametrul de Dn 15-Dn50

buc

100.00

18

Confecționarea, montarea țevii de protecție din țeavă de oțel

neagră, la trecerea conductelor prin planșee, având diametrul de l"-2"

buc

20.00

19

Montarea țevii din material plastic, tub cu mufă pentru instalații de canalizare din PP ignifugă, montate în ghene de rigips, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 40mm, cu lungimea lOOOmm

m

20.00

20

Idem, având diametrul de 50mm

m

30.00

21

Idem, având diametrul de lOOmm

m

100.00

22

Idem, cot, reducție, piesa de curățire 040-0110

buc

20.00

23

Idem, racord flexibil WC, 011Om

buc

11.00

Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifugă pentru canalizare, prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc,

buc

16.00

24

ramificație simplă, egală 040/45°

25

Montarea pieselor de legătură speciale, din PP ignifugă pentru canalizare, prin îmbinare cu mufă și garnitură de cauciuc, ramificație simplă, egală 050/45°

buc

20.00

rii

26

dem, ramificație simplă, egală 0llO/45°/67°

buc

24.00

27

dem, ramificație simplă, egală, redusă ța50/40/45°-87°

buc

25.00

28

dem, ramificație simplă, redusă 0110/40/45°

buc

10.00

29

Vlontarea sifonului de pardoseală din polietilenă, simplu, cu 'eșire verticală/laterala având diametrul de 50mm-150 mm

buc

6.00

30

Montarea căciulii de ventilație, din tablă, montate pe coloanele de aerisire din PP, având diametrul de lOOmm

buc

5.00

31

Receptoare de terasă

buc

3.00

32

Suporți pentru susținerea conductelor pentru canalizare, suportul având greutatea până la 2kg

kg

40.00

33

Demontare spălător, complet echipat

buc

2.00

34

Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar, pentru uz intens pentru copii, amplasat în grupuri sanitare, cu rezervorul de spălare montat la semiînălțime, cu clapetă de acționare montată pe rezervor, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, țeava de spălare din material plastic și manșon din cauciuc, racord flexibil, cot flexibil, rezervorul montat pe perete de rigips

buc

12.00

35

Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar, pentru uz intens, amplasat în grupuri sanitare, cu rezervorul de spălare montat la semiînălțime, cu clapetă de acționare montată pe rezervor, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, țeava de spălare din material plastic și manșon din cauciuc, racord flexibil, cot flexibil, rezervorul montat pe perete de rigips

buc

2.00

36

Montarea unui lavoardin porțelan sanitar, pentru uz obișnuit/ intens,pentru copii, amplasat în grupuri sanitare, având țeava de scurgere din material plastic, cu ventil de scurgere racord 11/4", cu sifon pentru lavoar din alamă tip butelie 11/4", cu racord PP04Omm, montat pe console fixate pe perete din rigips, elemente de prindere (inclusiv racord flexibil 1/2")

buc

8.00

37

Montarea unui lavoar din porțelan sanitar, pentru uz obișnuit/ intens, amplasat în grupuri sanitare, având țeava de scurgere din material plastic, cu ventil de scurgere racord 1 1/4", cu sifon pentru lavoar din alamă tip butelie 1 1/4", cu racord PP04Omm, montat pe console fixate pe perete din rigips, elemente de

buc

2.00

38

Cădiță de duș

buc

1.00

39

Montare spălător, complet echipat

buc

2.00

40

Montarea unei săpuniere (dispenser săpun lichid)

buc

10.00

41

Montarea unei port-hârtii din porțelan sanitar

buc

14.00

42

Montarea unei port-hârtii pentru șervetele de mana, pe perete

buc

6.00

43

Montarea unei oglinzi sanitare, din semicristal, cu marginile șlefuite, având dimensiunile 5x500x700mm

buc

10.00

44

Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar, inclusiv pentru handicapați, obișnuită, având diametrul de 1/2"

buc

10.00

45

Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru spălător, având diametrul de 1/2" (inclusiv racord flexibil 1/2")

buc

2.00

46

Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru dus, având diametrul de 1/2"

buc

1.00

Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord 3/8 -

buc

6.00

47

1/2"

48

Demontarea unui robinet de trecere pentru țeava de plumb sau oțel, având diametrul de 3/8 -11/2"

buc

2.00

49

Montare grup de pompare inclusiv rezervor cu membrană

buc

1.00

50

Montare pompă submersibilă

buc

2.00

51

Montare rezervor apa v=1000L

buc

2.00

52

Montare recipient hidrofor

buc

1.00

53

Montare ministatie de pompare

buc

1.00

54

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte din PP-R, având diametrul cuprins între 16-100mm

m

130.00

55

Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece, executată cu conducte din PP-R, având diametrul cuprins între 16-lOOmm

m

65.00

56

Efectuarea probei de funcționare și de rezistență a instalației de apă caldă, executată cu conducte din PP-R, având diametrul cuprins între 16-100mm

m

65.00

57

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte de oțel, având diametrul cuprins între 3/8"-2"

m

50.00

58

Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece, executată cu conducte de oțel, având diametrul cuprins între 3/8"-2"

m

25.00

59

Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare, executată cu conducte din PP, conducta având diametrul Iflflmm inclusiv

m

150.00

60

Spălarea instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte din PP-R, având diametrul cuprins între 16- 65mm

m

130.00

61

Spălarea instalației de apă rece și caldă, executată cu conducte din oțel, având diametrul cuprins între 3/8"-2"

m

50.00

62

Transportul prin purtare directa, al materialelor comode, cu greutate sub 25kg, la maxim 50m

to

1.00

63

Idem, materiale incomode

to

0.80

64

Idem, cu greutate peste 25kg, la maxim 50m

to

0.90

65

izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală, cașerată cu aluminiu, cu grosimea de 20mm, pentru conducte cu diametrul

mp

20.41

66

Izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală, cașerată cu

mp

16.00

67

Apă pentru probe

mc

5.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE

ECHIPAMENTE INST.SANITARE

Grup de pompare inclusiv rezervor cu membrană

buc

1.00

Pompă submersibilă

buc

2.00

Rezervor apa v=1000L

buc

2.00

Rezervor hidrofor 2001

buc

1.00

Ministatie de pompare ape uzate menajere

buc

1.00

TOTAL

ESTIMARE LUCRĂRI INSTALAT!! SANITARE HIDRANTI INTERIORI

1

Țeava din oțel, pentru instalații, inclusiv fitinguri, susțineri și treceri prin pereți și planșee montată în coloane pentru hidranți interiori, țeava având diametrul de 2 54"

m

10.00

2

Țeava din oțel, pentru instalații, inclusiv fitinguri, susțineri și treceri prin pereți și planșee montată în coloane pentru hidranți Interiori, țeava având diametrul de 2"

m

14.00

3

Idem, montata în distribuție, țeava având diametrul de 2", inclusiv fitinguri, susțineri si treceri prin pereți

m

10.00

4

Idem, montata în distribuție, țeava având diametrul de 2 1/2", inclusiv fitinguri, susțineri si treceri prin pereți

m

50.00

5

Idem, montata in legaturi la hidranți, avand diametrul de 2"

m

10.00

6

i 1 iu i a 11 ci iii LC 1 IUI i ut iiilciiIuu [jciii.1 u uiaclin i x 11

STAS 2501 cuprizand:

-hidrant interior de incendiu Dn 2" -1 buc

-furtun pentru hidrant tip C in lungime de 20m, STAS 2164-lbuc

-garnitura STORZ, tip C-l buc

-cutie metalica pentru hidrant tip A -1 buc

-racord de refulare tip C (Dn 2"), STAS 703- 2 buc

-țeava de refulare pentru furtun de incendiu tip C, STAS 2071, cu

ajustaj 16 mm -1 buc

-geam tras, mat, pentru hidranți de incendiu -1 buc

buc

4.00

7

Proba de etanșeitate la presiune a conductelor

m

94.00

8

Grunduirea conductelor, suportilor, confecțiilor metalice, cu grund de Pb in 2 straturi miniu

mp

30.08

9

Vopsirea conductelor si suportilor cu vopsea de ulei, cui. Roșie (STAS)

mp

30.08

10

Confecții metalice diverse

kg

115.00

TOTAL LUCRĂRI HIDRANTI INTERIORI

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare

(|e<)

LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE

1

Demolare cu mijloace mecanice a betonului armat din pereți

mc

1.50

2

Țeava din PEHD, montată în pământ la exteriorul clădirii, având diametrul de 75mm

m

20.00

3

Țeava din PVC-G, montată în pământ la exteriorul clădirii, având diametrul de 125mm, (inclusiv coturi, mufe, compensatoare, reducții, dopuri)

m

55.00

4

Țeava din PVC-G, montată în pământ la exteriorul clădirii, având diametrul del60mm(inclusiv coturi, mufe, compensatoare, reducții, dopuri)

m

35.00

5

Țeava din PVC-G, montată în pământ la exteriorul clădirii, având diametrul de 200mm

m

65.00

6

Demolarea porțiunilor deteriorate ale pereților căminelor de

vizitare din beton

simplu sau armat, monolit

mc

3.00

7

Montarea capacelor pentru cămin de canalizare, diametrul interior al căminului lOOOmm, pentru trafic auto

buc

7.00

8

Cămin de canalizare din beton, cu secțiune circulară, cu diametrul lOOOmm, pentru canale circulare nevizîtabile, cu adâncimea 2m, pentru trafic auto

buc

7.00

9

Refacere cămin canalizare

buc

1.00

10

Piese de trecere, etanșe, prin pereți și cămine canalizare, pentru țeava 125mm

kg

30.00

11

Piese de trecere, etanșe, prin pereți și cămine canalizare, pentru țeavă 160mm

kg

20.00

12

Piese de trecere, etanșe, prin pereți și cămine canalizare, pentru țeavă 200mm

kg

30.00

13

Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de apă si canalizare

lOm

18.00

14

Umplutură cu nisip, în șanțuri sub si deasupra conductelor de canalizare, cu grosimea stratului de nisip de 15 cm

mc

19.00

15

Săpătură de pământ în spații limitate, cu lățimea 0,8 m, adâncime până la l,5m

mc

186.00

15

împrăștierea cu lopata a pământului afânat, în straturi de 10 - 30 cm, cu sfărâmarea bulgărilor

mc

186.00

17

Umplutură de pământ

mc

186.00

18

Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor

mc

186.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare

(lei)

LUCRĂRI CONSTRUCȚII

LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ

1

Săpătură mecanică de pământ cu excavatorul, descărcare in auto

lOOmc

4.35

2

Săpătură manuală de pământ in spații limitate având sub 1 m lățime și până lal.SOm adâncime

mc

56.8

3

Strat de repartiție din balast

mc

15.49

4

Impraștierea cu lopata a pământului in straturi de 10-30 cm

mc

192.60

5

Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor

100 mc

1.92

6

Udarea manuală a umpluturilor

mc

19.20

7

Preparare beton simplu clasa C8/10

mc

16.60

8

Preparare beton clasa C25/30 turnat cu pompa cu stația de betoane

mc

118.00

9

Turnare beton simplu clasa C8/10

mc

15.90

10

Turnare beton clasa C25/30în pereți

mc

60.30

11

Idem in placi

mc

48.20

12

Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm în fundații, cuzineți.

mp

63.50

13

Idem in pereți și diafragme.

mp

341.00

14

Idem in plăci și grinzi

mp

91.60

15

Susțineri cu popi metalici extensibili

buc

92.00

16

Idem cu grinzi metalice extensibile

mp

92.00

17

Fasonare sj montare armături din oțel beton PC52 în fundații

kg

2,460.00

18

idem in pereți și diafragme

kg

4,180.00

19

Idem in stâlpi și grinzi

kg

1,000.00

20

Idem In plăci

kg

4,314.00

21

Transport pământ la groapă

to

504.00

22

Transport balast

to

31.00

23

Transport beton

to

290.11

24

Transport armătură

to

12.00

LUCRĂRI DE SUPRASTRUCTURĂ

1

Preparare beton clasa C25/30 turnat cu pompa cu stația de betoane

mc

63.20

2

Turnare beton clasa C25/30 în plăci, grinzi, stâlpi

mc

59.40

3

Turnare beton clasa C25/30 în pereți

mc

9.78

4

Cofraje din panouri refolosibile la pereți

mp

78.60

5

Cofraje din panouri refolosibile la plăci și grinzi

mp

423.00

6

Idem la stâlpi

mp

164.00

7

Susțineri cu popi metalici extensibili tip PE 5100R

buc

296.00

8

Susțineri cu grinzi metalice extensibile

mp

296.00

9

Fasonare si montare armături din oțel beton PC52 în pereți șă diafragme

kg

1,350.00

10

Fasonare si montare armături din oțel beton PC52 în stâlpi și grinzi

kg

5,220.00

11

Fasonare si montare armături din oțel beton OB37 în placi

kg

3,850.00

12

Transport beton

to

152.00

13

Transport armătură

to

10.40

SCARĂ METALICĂ DE EVACUARE

1

Săpătură mecanizată cu descarcăre în auto

100 mc

0.32

2

Săpătură manuală în spații limitate

m.c

3.30

3

Umplutură de pământ

mc

23.00

4

Compactarea mecanică a umpluturilor

100 mc

0.23

5

Transport pamant la 5 km

to

0.23

6

3eton turnat in egalizări, pante, sape C8/10

mc

0.40

7

idem clasa C20/25 turnat in fundații si pereți

mc

11.00

8

Beton turnat in placi, grinzi, stâlpi clasa 20/25

mc

1,93

9

Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mmm pentru turnarea betonului in pereți si diafragme

mp

55.00

10

Idem la placi si grinzi

mp

9.70

11

Fasonare si montare armaturi din otel beton PC52 In fundații, pereți

kg

2,000.00

12

Confecții metalice aparente

to

4.00

13

Protecție anticoroziva cu email alchidic

mp

300.00

14

Procurare email alchidic

kg

60.00

15

Sudura pe contur a profilelor metalice

ml

500.00

16

Transport beton

to

31.00

17

Transport armatura

to

2.00

LUCRĂRI DE DEMOLARE MAGAZIE

1

Demontare elem.de acoperiș: învelitoare din tablă, jgheaburi, burlane glafuri, șorțuri etc.

mp

105.30

2

Demontare uși metalice

kg

661.50

3

Demolarea pereților de zidărie din cărămidă, BCA

mc

46.80

4

Demolare betoane

mc

15.80

5

Transport deșeuri rezultate în urma demolării

to

123.66

LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ EXTERIOARE

1

Termohidroizolarea planșeului la terasă cu polistiren expandat extradur ignifug cu grosimea de min. 20 cm grosime

mp

137.50

2

Termohidroizolarea aticului la terasă cu polistiren expandat extradur ignifug de 10 cm grosime

mp

31.00

3

Șorț din tablă la atic terasă

m

61.00

4

Țâmplărie exterioară din aluminiu cu rupere punte termică, cu geam termopan duplex (geam float-argon-geam-low E), cu fantă de circulație controlată a aerului

mp

43.35

5

Ușă metalică (ia centrala termică )

mp

2.10

Uși exterioare din aluminiu

mp

3.53

6

Glafuri exterioare din tablă vopsită în câmp electrostatic

m

25.00

7

Pregătirea suprafeței de fațadă pentru aplicarea termosistemuluî

mp

270.75

8

Tencuieli exterioare decorative la fațade cu termosistem cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime (inclusiv adezivul, masa de șpaclu, plasa de sticlă, dibluri etc)

mp

257.25

9

Termoizolația pereților exteriori în zona șpalețilorcu polistiren expandat ignifug de 3 cm grosime

mp

14.25

11

Tencuieli exterioare decorative la soclu

mp

13.50

12

Termoizolație soclu și radier subsol cu polistiren extrudat ignifug de 10 cm grosime (la încăperile încălzite)

mp

250.12

13

Fâșii din vată minerală 10 cm grosime de min. 30 cm lățime la nivelul plăcii

mp

16.20

14

Inundarea terasei în vederea recepționării

mp

137.50

15

Schelă

mp

271.06

16

Trotuar perimetral din beton

mp

27.00

17

Gresie antiderapantă de exterior

mp

9.45

18

Balustradă din INOX

kg

69.00

19

Capac de cămin necarosabil (la rezerva de incendiu)

buc

1.00

20

Rampe metalice de acces pentru persoanele cu dlzabilități

mp

2.40

LUCRĂR! DE ARHITECTURĂ INTERIOARE

1

Pardoseli din parchet de lemn masiv

mp

142.88

2

Plinte din lemn la pereți

m

60.10

3

Pardoseli din gresie antiderapantă

mp

156.12

4

Plinte din gresie la pereți

m

66.13

5

Strat suport M100 T la pardoseli

mp

299.00

6

Hidroizolații lichide, aplicate cu pensula, în grupuri sanitare

mp

20.39

7

Șapă autonivelantă

mp

142.88

8

Tencuieli 2 cm la pereți

mp

755.33

9

Placaj cu faianță la pereți, lipită cu adeziv

mp

232.78

10

Glet de ipsos la pereți

mp

522.54

11

Tapet PVC inifugat la pereți

mp

228.72

12

Zugrăveli lavabile la pereți

mp

293.82

13

Tencuieli la tavane

mp

293.00

14

Glet de ipsos la tavane

mp

293.00

15

Zugrăveli lavabile la tavane

mp

293.00

16

Glafuri interioare din PVC

m

24.65

17

Uși interioare din lemn

mp

25.41

18

Uși rezistente la foc 30 minute, cu autoînchidere

mp

5.88

19

Ușă rezistentă la foc 90 minute

mp

1.89

20

Gips-carton rezistent la umiditate pt. închidere ghene instalații

mp

5.75

21

Panouri despărțitoare din rășini fenolice la grupurile sanitare

mp

8.20

22

Plafon fals casetat în grupurile sanitare

mp

17.06

23

Zidărie din cărămidă de 12,5 cm grosime, la pereți interiori, inclusiv mortarul, ancorările și transportul

mc

4.17

24

Zidărie din cărămidă de 25 cm grosime, la pereți interiori și exteriori, inclusiv mortarul, ancorările și transportul

mc

84.10

TOTAL LUCRĂRI CONSTRUCȚII EXTINDERE GRĂDINIȚĂ

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare

(lei)

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI TARI

1

Tub IPEY cu D=20...25

m

1360.00

2

Doze centralizatoare/rotunde RIPR13.5/patrate RIPP29

buc

123.00

3

Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 3x1,5...2.5 mmp

m

1438.00

4

Cablu energie 0,4/1 kV C2XH 5x6 mmp

m

24.00

7

încercare cabluri energie

buc

3.00

8

întrerupător/comutator unipolar execuție normală, montaj îngropat, 10 A/23OV

buc

20.00

10

întrerupător/comutator execuție etanșa, montaj aparent 10 A/230V

buc

2.00

11

Priză dublă 2P+T 16 A/230V ,construcție normală, culoare albă, montaj îngropat.

buc

29.00

12

Racordare ventilatoare/unitati climatizare

buc

2.00

13

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj încastrat in plafonul fals

Rpfprinta ■ I F-R-41S?

buc

6.00

14

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare, cu balast electronic si kit de siguranța cu acumulatori, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

buc

1.00

15

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

Rpfprinta • I F-R-21S

buc

8.00

16

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare cu balast electronic, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

Rpfprinta • LF-R-236

buc

32.00

17

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare, cu balast electronic si kit de siguranța cu acumulatori, complet echipat, cu raster dublu oglindat, IP40, pentru montaj incastrat in plafonul fals

buc

2.00

18

Corp de iluminat pt. lămpi fluorescente cu balast electronic, complet echipat, fluocompact, IP44

Referința : FCE-118

buc

20.00

19

Corp de iluminat ETANȘ, pt. lămpi fluorescente tubulare, cu balast electronic, complet echipat.

Referința : FIPAD 236

buc

16.00

20

Corp de iluminat ETANȘ, pt. lămpi fluorescente tubulare,cu acumulator, cu balast electronic, complet echipat.

Referința : FIPAD 237

buc

3.00

21

Corp de iluminat de siguranța, pentru montaj aparent pe perete, cu pictograma pe fond verde cu indicarea caii de evacuare : funcționare permanenta, 1P42

Referința : Exit 2x8W

buc

12.00

22

Panou luminos afisaj/firma luminoasa simpla

buc

1.00

23

Tablou electric TLP-P

buc

1.00

24

încercare tablouri

buc

1.00

25

Verificare corectitudine montaj

buc

1.00

26

Racordarea conductorilor la tablourile electrice

buc

180.00

27

Platbandă de oțel zincat 25x4 mm

m

51.00

28

Platbandă de oțel zincat 40 x 4mm

m

78.00

29

Cutie cu eclisă de legătură pentru centura de împământare

buc

2.00

30

Verificarea prizei de pământ

buc

1.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI TARI ȘCOALĂ

ESTIMARE LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI SLABI

SISTEM DETECȚIE SI AVERTIZARE INCENDIU

Detector de fum analog adresabil

buc

17.00

Soclu detectori

buc

17.00

Modul adresabil

buc

2.00

Modul de comanda

buc

2.00

Buton alarmare incendiu

buc

2.00

Avertizor acustico-optic de interior

buc

1.00

Avertizor acustico-optic de exterior

buc

1.00

Cablu ignifug JB-Y(ST)Y2x2x0.8 mmp

m

680.00

Cablu alimentare C2XH 2x2.5 mmp

m

80.00

Tub protecție IPEY25

m

760.00

Material mărunt

ans

REȚEA VOCE-DATE

Priza dubla voce-date cat6

buc

4.00

Swich 24 porturi

buc

1.00

Cablu UTP cat 6

m

120.00

Tub de protecție IPEY20

m

120.00

Material mărunt

ans

1.00

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Camera video de interior cu IP

buc

7.00

Camera video de exterior cu IP

buc

4.00

Prize RJ45

buc

2.00

Switch 24 porturi

buc

1.00

Cablu UTP cat6

m

240.00

Tub de protecție IPEY20

m

240.00

Network video recoder

buc

1.00

Monitor LED 21"

buc

1.00

Material mărunt

ans

1.00

SISTEM TELEVIZIUNE PRIN CABLU

Priza TV cablu

buc

4.00

Distribuitor TV 4 ieșiri

buc

2.00

Cablu RG59

m

190.00

Tub de protecție IPEY20

m

190.00

Material mărunt

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE CURENT! SLABI ȘCOALĂ

ECHIPAMENTE INST.ELECTRICE CRT. SLABI

buc |    1.00


1 lunitate UPS 2kVA

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare

(lei)

LUCRĂRI INSTALAȚII TERMICE

ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE EXTINDERE

1

Montarea radiatoarelor din otel tip panou, 22-500x1600, cu ventil de aerisire si dop de golire

buc

23.00

2

Țeava din otel pt instalații montata la distribuție, inclusiv Fîtingurile, avand dlam, 1/2" -1"

m

20.00

3

Idem, 11/4" -11/2"

ni

50.00

4

Robinet termostatic de 1/2", la tur radiatoare

buc

23.00

5

Montarea robinetului de echilibrare de 1/2", la retur radiatoare

buc

23.00

6

Conducta din polietilena reticulata cu inserție de aluminiu, izolata termic îmbinata prin sertlzare, montata in legaturi la corourile de incalzire. diametru 016 - 32 mm

m

450

7

Ansamblu distribuitor -colector 11/4", cu 10 circuite 1/2", prevăzute cu robinete de închidere pe tur 1/2", reglare pe retur 1/2", ventile de aerisire, golire, 2 robinete 1" pt. inchidere, suporți, montate in cutie metalica

buc

2

8

Idem, cu 5 circuite

buc

1.00

9

Robinet cu sfera si mufe, pentru golire, 1/2"

buc

2.00

10

Robinet de trecere si inchidere incalzire 11/2"

buc

2.00

11

Suporți si dispozitive pentru susținerea conductelor, având greutatea de până la 10 kg

kg

100.00

12

Grunduirea conductelor si suporturilor din otel cu miniu de plumb în două straturi, avand diametrul peste 12 mm

to

0.25

13

Curățirea conductelor si suporturilor, de rugină cu perla de sârmă, având grosimi peste 12 mm.

to

0.25

14

Vopsirea conductelor si suporturilor, cu grund si vopsea de ulei, manual, având grosimi peste 12 mm.

to

0.25

15

Spălarea conductelor si instalațiilor interioare de incalzire centrala cu apă potabilă

mp

400.00

16

Efectuarea probei de dilatare contractare si de funcționare a inst. de incalzire, supraf. corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

400.00

17

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de incalzire, suprafața corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

400.00

18

Izolarea conductelor de distribuție cu cochilii vata minerala de 2 cm grosime si folie Al

m

70.00

19

Transportul materialelor prin purtare deirecta cu greutatea sub 25 kg la maxin 50 m

to

0.25

20

Apă pentru spălare, probe

mc

3.00

21

Energie electrică pentru probe.

kW

3.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII TERMICE ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE

1

Montare centrală

buc

1.00

2

Montare vas de expansiune

buc

1.00

3

Montare boiler cu gaze nat.

buc

1.00

4

Montare pompa

buc

1.00

5

Montare statie tratare apa

buc

1.00

6

Montare automatizare centrala

buc

1.00

7

Montare neutralizator condens

buc

1.00

8

Țeava din otel pt instalații montata prin sudura, inclusiv fitingurile, avand diam. 1/2" -1"

m

12.00

9

Idem, 11/4"-11/2"

m

12.00

10

Robinet cu sfera si mufe, pentru inchidere/golire, 1/2"

buc

4.00

11

Idem, 3/4"

buc

4.00

12

Robinet de inchidere, pt. Instalații de incalzire, cu diam. 11/2"

buc

6.00

13

Filtru impurități 11/2"

buc

1.00

14

Idem, 1/2"

buc

1.00

15

Robinet reținere cu ventil 11/2"

buc

1.00

15

Idem, 1/2"

buc

1.00

17

Supapa de siguranța reglabila 1"

buc

3.00

18

Ventil de aerisire coloana prevăzut cu robinet de separare 1/2"

buc

4.00

19

Termometru

buc

2.00

20

Manometru

buc

2.00

21

Suporți și dispozitive pentru susținerea conductelor, având greutatea de până la 10 kg

kg

30.00

22

Grunduîrea conductelor si suporturilor din otel cu miniu de plumb în două straturi, avand diametrul peste 12 mm

to

0.15

23

Curățirea conductelor si suporturilor, de rugină cu peria de sârmă, având grosimi peste 12 mm.

to

0.15

24

Vopsirea suporturilor, cu vopsea de ulei in doua straturi, manual, având grosimi peste 12 mm.

to

0.15

25

Izolarea conductelor de distribuție cu cochilii vata minerala de 3 cm grosime si folie Al

m

16.00

26

Spălarea conductelor si instalațiilor interioare de incalzire centrala cu apă potabilă

mp

100.00

27

Efectuarea probei de dilatare contractare si de funcționare a inst. de incalzire, supraf. corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

100.00

28

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de incalzire, suprafața corpurilor de incalzire fiind peste 500 m2.

mp

100.00

29

Transportul materialelor prin purtare deirecta cu greutatea sub

25 kg la maxin 50 m

to

0.15

30

Apă pentru spălare, probe

mc

1.00

31

Energie electrică pentru probe.

kW

2.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII TERMICE CENTRALA TERMICĂ

ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICA

1

Centrală în condensatie preparare apa calda 80/60°C la puterea de 65 kW, cu combustibil gaze naturale, tiraj fortat

buc

1.00

2

Vas de expansiune inchis cu membrana cu capacitatea de 100 1

buc

1.00

3

Boiler 1501, preparare a.c.m. Cu combustibil gaze naturale, tiraj fo

buc

1.00

4

Pompa circulație incalzire cu Q=2,6 mc/h si H=4 mCA

buc

1.00

5

Statie dedurizare apa 0,6 mc/h

buc

1.00

6

Automatizare centrala

buc

1.00

7

Neutralizator condens

buc

1.00

TOTAL ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICĂ

1

Montare ventilator

buc

3.00

2

Montare baterie încălzire aer

buc

1.00

3

Montare filtru aer

buc

1.00

4

Tubulatură flexibilă metalica, circulară, gata confecționată cu 0100 mm

mp

1.00

5

Idem, cu 0150 mm

mp

1,00

6

Canale cu secțiune circulară conf. pe șantier din tablă Zn cu g =

0,5 mm și perimetrul 250 - 400 mm

mp

12.00

7

Canale cu secțiune rectangulare conf. pe șantier din tablă Zn cu g « 0,5 mm și perimetrul 700 - 1500 mm

mp

6.00

8

Priza de aer formata din ramă cu plasă de sârmă si rama cu jaluzele fixe 200x200mm, montata pe zidărie ext

buc

1.00

9

Gura evacuare aer formata din ramă cu plasă de sârmă sl rama cu jaluzele fixe 200x200mm

buc

2.00

10

Grilă introducere aer 0300 mm

buc

4.00

11

Grila de transfer 400x200 mm, montata In usa

buc

5.00

12

Montare dispozitive de susținere și ancorare aparate și tubulatură

kg

30.00

13

Confecționare dispozitive de susținere și ancorare

kg

30.00

14

Reglare instalație

buc

1.00

TOTAL LUCRĂRI INSTALAȚII

ECHIPAMENTE VENTILAȚII

1

Ventilator evacuare aer grup sanitar cu debitul de 150 mc/h si timer

buc

2.00

2

idem, cu debitul de 60 mc/h

buc

1.00

3

Ventilator metalic, montat pe tub, introducere aer, cu clapetă gravitaționala, cu debitul de 150 mc/h, presiunea 250 Pa, diametru 0150 mm, echipat cu baterii de automatizare pentru comanda locala a ventilatorului, cu accesorii

buc

1

4

Baterie electrica montata pe tub, pentru încălzire aer, cu diametru 0150 mm, puterea electrica 2,4 (3X0,8) kW, temperatura max a aerului 40°C, cu accesorii

buc

1

5

Cutie filtranta cu filtru pentru impurități, montata pe tub 150 mm, cu filtru G4

buc

1

TOTAL ECHIPAMENTE

LISTĂ DOTĂRI Șl MOBILIER

1

Masă rotundă

buc

12.00

2

Scaune masă rotundă

buc

50.00

3

Masă cadru didactic

buc

6.00

4

Scaun pentru cadru didactic

buc

8.00

5

Dulap haine și bagaje

buc

8.00

6

Cuier perete, dimensiuni - L=13.5 cm; 1=25 cm

buc

4.00

7

Bibliotecă-rafturi

buc

8.00

8

Mașină de spălat rufe

buc

2.00

9

Uscător rufe

buc

2.00

10

Set de călcat rufe compus din masă și fier de călcat

buc

1.00

11

Paturi rabatabile

buc

48.00

12

Saltele

buc

48.00

13

Lenjerii pat

buc

96.00

14

Pilote + perne

buc

48.00

TOTAL DOTĂP.I

Numele și prenumele verificatorului de proiecte atestat ing. DUMITRU V. GHEORGHE Legitimație seria H, nr.09129

Nr: 12 Data: 13.02.2017 conform registrului de evidență


Adresa: București, str.Emil Racoviță, nr.24, BI.R9, ap.50, sect.4

Telefon: Q745 048 752

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința Al „Rezistență mecanică și stabilitate" a proiectului Pr.nr, 038/2015 - Reparații și extindere clădire grădinița nr.55, „ Floarea Soarelui",

str. Mărgeanului, nr.81, sect.5, București Faza : DAU

1. Date de identificare :

-    proiectant general : S.C. PBG Management & Engineering S.R.L.

-    proiectant de specialitate : S.C. PBG Management & Engineering S.R.L.

-    beneficiar (investitor): Grădinița nr.55, „ Floarea Soarelui"

-    amplasament: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5, București

-    data prezentării proiectului spre verificare : 10.02,2017

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Conținut proiect: Reparații și extindere clădire grădinița nr.55 „ Floarea Soarelui", str. Mărgeanului, nr.81, sect.5, București

-    Extindere clădire cu corp nou grădiniță, regim de înălțime Subsol parțial+Parter+Etaj, Hs =2.50m, Hp = 3.00m, Het = 3.00m

-    obiect: extindere clădire nouă, funcția principală: grădiniță, dimensiuni în plan: = 18.30x10.45m

-    tipul și caracteristicile constructive : structură de tip cadre ortogonale din beton armat monolit (stâlpi și grinzi), cu pianșee din beton armat monolit, fundații izolate din beton simplu și cuzineți din beton armat sub stâlpi și continue sub pereții subsolului. Acoperișul este realizat sub formă de terasă necirculabilă. Pereții interiori și exteriori sunt din zidărie de 25cm iar cei de compartimentare sunt din gipscarton. Stâlpii au dimensiuni de 40x40cm iar grinzile de 25x45cm. Planșeele din beton armat monolit au grosimea de 13cm. Pereții subsolului parțial sunt din beton armat cu grosimea de 25cm.

-    Categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat, pconv - 250kPa pentru sarcini în gruparea fundamentală (conform datelor din studiul geotehnic), la adâncimea de fundare de 1.40m și lățimea fundației de 0.60m, Cota de fundare este la -3.30m, -3.00, -1.55 față de cota ± 0.00, pe stratul de argilă prăfoasă gălbuie, cafenie plastic vârtoasă. Pe zona de alipire cu corpul existent se vor executa subzidiri ale fundațiilor în mod etapizat (conf. Plan ROI - Plan și detalii fundații)

-    Materiale: Beton C20/25în pereții subsolului, stâlpi, grinzi și pianșee, C8/10 beton simplu, zidărie cărămidă clasa CIO (C100) și mortar M10.

-    amplasament: zona seismică conform P100-1/2013 cu accelerația terenului ag = 0,30g și perioadele de control (colț) :

Tb

= 0,30 sec ; Tc = 1,60 sec ; To= 2,00 sec ; zona climatică zăpadă cu p,= 2 KN/m2

-    Clasa de importanță și expunere la seism: Clasa ll-a cu valoarea factorului de importanță y = 1.20

-    Categoria de importanță: C (normală)

3. Documente ce se prezintă la verificare :

-    Tema de proiectare faza DALI - DA

-    Certificat de Urbanism NR. 945-M din 13.09.2016

-    Avize obținute:.....................................................................................................

-    Autorizația de construire nr...... din data de..............emisă de........................

-    Memoriu tehnic structură de rezistență - NU

-    Program de control Faze Determinante - NU

-    Piese desenate care prezintă soluția constructivă, conform borderoului din proiect - DA (ROI - Plan și detalii fundații extindere)

4. Concluzii asupra verificării:

In urma verificării, se consideră proiectul corespunzător fazei analizate, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului MLPTL de aplicare a Regulamentului de verificare.

Lista minimală de control cuprinzând criteriile y^Fificațelțef}TjTî^tisfacerea cerinței este prezentată în ANEXA 1 la referat Nr : 12 Data: 13.02.2017


Am primit 1 exemplar Beneficiar/Proiectant

Numele și prenumele verificatorului de proiecte atestat ing. DUMITRU V. GHEORGHE Legitimație seria H, nr.09129

ANEXA 1 la referat Nr: 12 Data: 13.02.2017


Obiect: Reparații și extindere clădire grădinița nr.55, „ Floarea Soarelui" str Mărgeanului, nr.81, sect,5, București Proiectant: S.C. PBG Management & Engineering S.R.L.

Beneficiar: Grădinița nr.55 „ Floarea Soarelui"

Nr. Proiect. 038/2016

Faza: DALI

LISTA MINIMALĂ DE CONTROL

Cerința „Al" - rezistență mecanică și stabilitate -

Pr.nr. 038/2016 - Reparații și extindere clădire grădinița nr.55, „ Floarea Soarelui", str. Mărgeanului, nr.81, sect.5, București Faza : DALI

Nr.crt.

1

Criterii pentru satisfacerea cerinței avute în vedere de verificator

încadrarea în zona seismică

Rezultatul verificării „ACCEPTAT"

Fără obs.

Cu observații

X

2

Stabilirea categoriei de importanță

X

3

Stabilirea clasei de importanță

X

4

Preluarea datelor din avizul geotehnic

X

5

Soluții de fundații și infrastructură

X

6

Soluții de protecție față de agresivitatea solului, mediului și activității curente

7

Concepția ansamblului structural și stabilitatea elementelor de compartimentare

8

Calculul ansamblului structural

9

Calitatea materialelor structurale utilizate

X

10

Rezolvarea la nivel de detalii

11

Completitudinea pieselor scrise și desenate

X

Suficient pt. această fază


țfe


«•1 MINISTERUL dezvoltării REGIONALE ȘI TURISMULUI

CERTIFICAT

DE

ATESTARE

g» I'EIIMCU-CKOFESIONAJLÂț»l

«38    ,    îeîil

ggj !•. ,ipț(    , pînr. t-p'A    BJ25

ai„. 0 iWî pnuiid viiHi iWti Iii M.iiiifu»vi 8 ggj    c

^1'«‘«iiîb-ifilf ••,;ii.’in«n«r n ,»«»•    |

lititCMitili» IV lfj" WWplivind ui |ii,n\»ini, ftilK) uiUIJn M '• Menii Dtf/vnllAiii HeflliiJ'iilw îuiunwlMi leren'i^AH' hi «i.mriv* ki.ir».-


l«®


r in ilii .■ .|H'ii«!i/ii|e! eu •i. 'nvuie In f ..•D'll-.lll

Lliiiaiv fiiiviii ni ■    '    >•>

llli'.luWi fî-l'Jlibîi'SB’V III *”• ’ .


ir tMZM z.?l»Ehi/îilvi


y-


1 CllllîlUI •!< îXIJIlll'IOf '•..niiiMir Iii /'in,'puni vnbui

* '    "" •    uiniij


. Scl!HEUIlf, HIIijldTUI'.Ii jnlfiiîî ăJiBirtfli/ ■2(U u<t


09Î29


i>-»u n,.    :....................

'i.miviif «K-rivibil | '|*>|?.

'i!iulh»!iw:»litiikvi


di'piuhhi'.'?.’    '

ui , .«ț\ ’ •: ’. .. județul lA’v’orul.....1


, ‘.'li ilț’l.u HK


”i..


•Ș K A I l : S I A

1*1 M Kl c<IMI’E I KIN'j A:

L\    .....

-    ...    . .. < S • 1    '    «    ,    •.    I    '


I.N SPECIAUlATE\:..


\privind< i'Rivii ii isev[tvi.i

A ' ' i,« ;    • ,.    ,c.»    ••••.,


7

z

M 1 N l/SI

j r v    ((

llPBG^Sir


MANAGtMSNTS ENGtNEERING


Releveu foto Fațada principală


Curte interioară cu locuri de joacă

Zidărie crăpată și dislocată
Zidărie din BCAfără centuri și rezemarea șarpantei direct pe zidărie
M A N A G £ M ț N T & PNGINEEEtINGZidărie din BCA fără centuri și rezemarea șarpantei direct pe zidărie
.5!MIQN.v,,ZQE ADINA. ,......

națn,'-tit,'a in «Util, J    fye..... ,,, luna . u • '• n.j • zHift X.v.

iîirtiwi («intiihni..... 0.).tuzrjq. Ocna •-. BrtcG.u..., ii« jivotcidc;. ,|i.Tg„construo4ît'ibiiM certific/,itulut ni. .^v/r^rEr ■ ■ -rn    '■•

iiPmiIiticălii,-iioi1(|>'.:,,bArbr<I... l.bHNIb 2) iinioinciiiiA'.'.Cânstc.'civile.' inci'ustr.? agrozob.

3Îl\'uimunH«ih'.afe^:xb<:iîi<:': .Re.2.iSt. I SI. Sfcibiiîfâte. Xt. jConsijr^.pg.^b.efon. .beton.armat, zid.cir.ie.’si.

VulhbiMâlo (vexț ver&o) •

Pffc/cnluî vei iîîtețit a fost eliberai în baza MX), ROMÂNIEI Nr. 731 «lin M.lh.Wl

StiKIA'B ni. 7 3 ,'


• '..... ',1.....>•

i7 X'EXPERT TEHNICR O M A N I A MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CERTIFICAT DE URBANISM

WrJ4Î:K din    zoti

In scopul: obținerea autorizație de construire pentru consolidare, modificări interioare, reabilitare corp existent si extinderea acestuia cu un corp S+P+1E

Urmare cererii adresate de GRĂDINIȚĂ NR. 55- FLOAREA -SOARELUI, cu sediul in municipiul

BUCUREȘTI, SECTOR 5, STR MĂRGEANULUI NR.81, înregistrata sub nr.34771/02.09.2016.

Ir» conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 - republicata ( r 2 ) in 2004, privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare, se CERTIFICA

Pentru imobilul situat in municipiul BUCUREȘTI, sectorul 5, STR, MĂRGEANULUI NR. 81, sau identificat prin planuri cadastrale sc. 1/2000 si 1/600 .

In temeiul reglementarilor documentației de urbanism faza PUG, aprobata cu Hotararea

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/ 21.12.2000 prelungita cu H.C.G.M.B nr.324/17.11.201.0, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, HGCMB nr 232/19,12.2012 si HGCMB nr. 224 / 15.12.2015

1.    REGIMUL JURIDIC

Terenul si clădirile unitatii de invatamant au fost preluate in administrarea Consiliului Local

Sector 5 cont OUG 30/14,04.2000 si Protocol nr, 27958/23.11.2000 iar prin H.C.L. Sector 5 nr. 46 / 13.10,2008 dreptul de administrare a acestora a fost delegat către GRĂDINIȚĂ NR. 55- FLOAREA SOARELUI, intabulat in C.F. nr. 231281 conform încheierii nr.349/07.01.2016 la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara București Sector 5.

2.    REGIMUL ECONOMIC

•    Conform PUG - Municipiul BUCUREȘTI - teren intravilan aflat in subzona L 1 a - subzona locuințe individuale si colective mici cu max, P+2 niveluri situate in afara zonei protejate

•    Teren ; curți - construcții;

•    Destinație : școala ;

•    Folosința actuala : școala ;

•    Solicitare : consolidare, modificări interioare, reabilitare corp existent si extinderea acestuia cu un corp S+P+1E

3.    REGIMUL TEHNIC

P.O.T.max =45%.    C.U.T, max .= 1.3( pentr P+2E)

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991- republicata (r 2 ) în 2004 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare, PUG aprobat cu HCGMB 269/21.12.2000 prelungit cu H.C.G.M.B nr.324/17.11.,201.0 , H.C.G.M.B. nr, 241/20.12.2011 HGCMB nr 232/19.12.2012 si HGCMB nr.

224/15.12.2015, se pot executa lucrări de consolidare, modificări interioare, reabilitare corp existent ( parter) si extinderea acestuia cu un corp S+P+1E, rezultând un imobil unitar Spartial+Parter+Eiaj 1 retras, cu următorul amplasament: la strada- se menține retragerea existenta; limita dreapta - se menține retragerea existenta ia corpul parter si apoi se retrage cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 m; limita stanga- se menține retragerea existenta la corpul parter se vor retrage fafâ de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 m, limita posierioara calcan cu imobilul de la nr.

3 ( din str Elena sî Vasile Cojocaru) sî apoi retras cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,00m

Sistem constructiv : materiale durabile, structura mixta. Construcția va prelua aspectul arhitectural al zonei. Parcarea in incinta. Respectarea Codului Civil privind practicarea de goluri spre proprietățile vecine sl respectiv scurgerea apelor pluviale pe proprietatea in cauza.

NOTA : Documentația tehnica, pe baza careta se va solicita eliberarea autorizației de construire va respecta prevederile Codului Civil, art. <576 - 643, ale Legii 50/1991 -republicata (r2) In 3004, Legii nr. 10/1995 si Ordinului 91/1901 a) MLPAT.

Proiectul de execuție va li intocmit de un colectiv autorizat cont. L50/91 - republicata (r 2) in 2004, Ordin MLPAT 9,1/91 si L10/95.

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru obținerea Autorizației de

Construire. ________________    __________________ .......

CERȚlFlGĂTUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONâfRUiRE/DESFItNTARE

Sl NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI D'E CONSTRUCȚII    ■,

întocmii: îng. Parvan Ftodica

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării docuntenlațiel penlru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de consiruire/de desființare • solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului; Agenția Naționala de Proiecția Mediului București, Str Aleea Lacul Morii nr. 151, Sector 6,București.

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și privata asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantei lui obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, incadra.raa/neîncadrarea proiectului investiției publice/prtvale în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului,

în aplican» prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului do mediu șe desfășoară după emiterea certilicatului de urbanism, anterior depunerii docunisnlațiai penlru autorizarea executării lucrărilor de construcții ia autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competență penlru proiecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și lormulârii unui puncl de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

-După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competente pentru proiecția mediului iri vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata. In urma evaluării Inițiale a notificării privind intenlia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere ai autoritarii competente pentru protecția mediului.

-    In situația in care autoritatea competenta pentru proiecția mediului Stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului si/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucratilor de construcții.

-    Irt situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii da evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunța la intenția

de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competenta.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE yA FI ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE :

a) a) X Dovada titlului de proprietate asupra imobilului, teren si/sau construcții (copte legalizata) sau, după caz, extrasul de pian cadastral

actualizat la zi și extras de carte funciara pt informare actualiza! la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel bJProiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcții


X DȚAC    '■    O DTAD    ODTOfc

c. I. Avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

X alimentare cu apa

X alimentare cu energie electrica X gaze naturale X salubritate Altele

c.    2, Avize si acorduri privind X prevenirea si stingerea incendiilor X protecția mediului


X canalizare

X alimentare cu energie termica. X telefonie O circulație urbana


D apararaa civila X sa nota tea populației


d)    Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de către solicitant

d.    1. Avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

O Cert'rficat fiscal DtTL sector 5    x Intabulam act proprietate

d.2. Alte avize/acordurt

X Avizl.S.C.    X Autorizație de desființare corp C2

X Acord notarial vecin alipire ta calcan

O Declarație notariala pe propria răspundere privind inexistenta unor litigii asupra Imobilului. d.3. Studii de specialitate X Expertiza tehnica ,

e)    Documentele de plata ale următoarelor taxe;

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 (douăsprezece) luni de ia data emiterii. (**Cereres de


gp&iyngu© trebuie depusa cu minim 15 zile înaintea datei la care expira, cont. Legii nr. 50/1991 - republicata (r2) in 2004, art. ^■^t-^l^i.^?vs?Ț'rrdin M.L.P.T.L. nr. 1943/2001 — art. 38, alin. 1-4).CRISTINA


SECRETAR, n/'


A FEURDEAN

U-?

/


ARHWECT SEF,


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului dlrect/prln posta ia data de _

In conformitate cu prevederile Legii or.50/1991 - republicata ( r 2 ) In 2004, cu modificările si completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA

CERTIFICATULUI DE URBANISM

DE LA DATA DE___,__PANA LA DATA DE_____________

Oupa aceasta data, o noua prelungire a valabîlitatii nu este posibila, solicitantul urmând sa obțină, in condițiile legii,

un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,    SECRETAR,

DANIEL FLOREA


CRiSTINA CORNELIA FEURDEAN

ARHITECT SEF,

Dala prelungirii valabilitatil:________________________________________________

/Avizai penlru legalitate - jurist
Achitat taxa de_____lei, (conform chitanței nr.    din ....___________________________

Transmis solicitantului la data ele_..._______direct/prin posta

întocmit: in g. Parvan Rodica

Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


EXPERTIZĂ TEHNICĂ (RAPORT DE EVALUARE SEISMICĂ A CLĂDIRII -CONFORM CODULUI DE PROIECTARE SEISMICĂ-PARTEA A III A - PÎ00-3/2003-CAP. 8.3)


REPARAȚII Șl EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 55 "FLOAREA SOARELUI" STR. MĂRGEANULUI, NR. 81, SECTOR 5, BUCUREȘTIPBG-W'

MAHAG6 MtNT ft fitlGIWEERING


Proiect nr, 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 BucureștiEXPERTIZĂ TEHNICĂ (RAPORT DE EVALUARE SEISMICĂ A CLĂDIRII -CONFORM PARTEA A III A - P100-3/2008-CAP. 8.3)

1. Motivul și scopul efectuării expertizei privind reabilitarea tehnică și de alipire la

Evaluarea seismică a clădirilor existente, respectiv a imobilului Grădinița nr.55 „FLOAREA SOARELUI ", situată în str. Mărgeanului, nr.81, sect.5, București, urmărește stabilirea măsurii în care acesta satisface cu un grad suficient de siguranță cerințele fundamentale (nivelurile de performanță) care se iau în considerare la proiectarea construcțiilor noi, conform normativului P100-1/2006. Prezenta Expertiza tehnică a avut în vedere prevederile Ordonanței nr. 20 -1994 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, precum și prevederile "Codului de proiectare seismică - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008 ", Totodată Legea 10-1995, legea calității în construcții, modificată și completată cu Legea 177/2015, prevede în art,18 (2) expertizarea obligatorie a construcțiilor la care se vor realiza lucrări de modernizare, amenajare sau orice altă modificare. Pentru evaluarea obiectivului nu s-a dispus de proiectul inițial, ci au fost necesare investigații realizate pe teren prin măsurători și fotografii. Pentru efectuarea expertizei obiectivul a fost examinat de mai multe ori luându-se la cunoștință situația actuală, care este consemnată în documentația tehnică, relevee și fotografii. Au fost cercetate condițiile de amplasament, alcătuire și funcționalitate, particularitățile structurale de alcătuire, eventualele defecte de calitate a materialelor și/sau deficiențe de alcătuire a elementelor, natura și amploarea degradărilor structurale. De asemenea, s-a procedat la analiza stării de degradare a subansamblurilor structurale, în funcție de cauzele care au generat-o (acțiuni statice și dinamice exercitate, calitatea materialelor de construcție, condiții de execuție, exploatare și întreținere, consecințele generate de particularitățile de conformare etc.). Expertiza tehnică are ca scop verificarea condițiilor de rezistență structurală din punct de vedere al asigurării cerinței esențiale „Rezistență mecanică și stabilitate" urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, evaluarea nivelurilor de performanță, stabilirea indicatorilor R, încadrarea în clasa de risc seismic și a determina dacă și în ce condiții se poate interveni pentru:

-    reabilitarea termică a construcției

-    construirea unei extinderi cu regim de înălțime subsol parțial+parter+etaj, extindere cu destinația de săli de grupă pentru grădinița existentă.

Această extindere se propune a fi realizată pe latura din stânga a clădirii principale, pe o zonă care include și magazia existentă, magazie aflată într-o stare avansată de degradare. Pe baza rezultatelor evaluării calitative și a evaluării prin calcul se stabilește vulnerabilitatea construcției în ansamblu și a părților acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare și clasa de importanță-expunere la cutremur, respectiv, riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcției analizate.

2. Date istorice referitoare la perioada construcției

Clădirea Grădinița nr.55 „FLOAREA SOARELUI " - str. Mărgeanului, nr.81, a fost construită în perioada interbelică, anii 1938-1940, cu diverse destinații în timp, actualmente având destinația de grădiniță. Clădirea a fost proiectată în baza concepției și reglementărilor tehnice din acea perioadă. „Grădinița nr.55 „FLOAREA SOARELUI ", este compusă dintr-un singur corp de formă dreptunghiulară. Regimul de înălțime este Parter. înălțimea parterului este de cca. 4.50m. Pe

Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


acelaș amplasament, pe latura stângă a clădirii principale, există o magazie din BCA aflată într-o stare avansată de degradare.

2.1. Baza normativă pentru întocmirea raportului de evaluare

Standardele, codurile și normativele în conformitate cu care a fost întocmită expertiza tehnică sunt:

-    SR 11100/1 -1993 Macrozonarea seismică a teritoriului României

-    P100 -1/2006 „Cod de proiectare seismică pentru clădiri - Partea a l-a - Prevederi de proiectare pentru clădiri"

-    P100-3/2008 „Cod de proiectare seismică -Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente"

-    CR 0/2012 „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor"

-    CR1-1—3/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor"

-    CRI-1—4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor"

-    NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

-    P 130/1999 Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor

-    CR 2-1-1.1/2013 „Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat"

-    CR 6 - 2006 „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie"

-    CR 6 - 2013 „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie"

-    NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - partea 1: Producerea betonului

-    NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - partea 2: Executarea lucrărilor din beton

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările din Legea nr. 177/2015

-    HG. nr.766/1997 Reglementări privitoare la asigurarea calității construcțiilor și urmărirea comportării în exploatare a acestora împreună cu completările și modificările ulterioare

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

-    OG. nr. 20 / 1994 Măsuri pentru Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente republicată prin Legea nr. 195 / 2007, modificată și completată cu OG. nr. 62 / 2003 și cu OG. nr. 14 / 2006

-    HG.nr.925/1995 Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

3. Date generale

3.1. Condițiile seismice ale amplasamentului și sursele potențiale de hazard

Pentru proiectarea construcțiilor la acțiunea seismică, teritoriul României este împărțit în zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic în fiecare zonă se consideră, simplificat, a fi constant. Alcătuirea construcțiilor la acțiunea seismică pe teritoriul țării, se face prin luarea în considerare a nivelului de hazard seismic indicat în codul de proiectare P100-1/2006 , care trebuie considerat ca un nivel minim acceptat pentru proiectare. Condițiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colț) Tc a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului considerat. Aceste valori caracterizează sintetic compoziția de frecvențe a mișcărilor seismice. Construcția analizată este amplasată în București, pentru care perioada de control Tc=1.6 sec și accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,24g. în conformitate cu normativul P 100-1/2006 pct. 3.1(2), hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului ag

determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) corespunzător stării limită ultime, valoare numită în continuare "accelerația terenului pentru proiectare".

Accelerația terenului pentru proiectare, corespunzătoare zonei de hazard seismic, corespunde unui interval mediu de recurență de referință de 100 ani. Zonarea accelerației terenului pentru proiectare ag

în România, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență (al magnitudinii) IMR = 100 ani, este indicată în P 100-1/2006 fig 3.1 și

PBG^ar


MANAGEMENT & ENGINEENtNGProiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


folosește pentru proiectarea construcțiilor la starea limită ultimă (SLU).

Sursa seismică Vrancea "este o sursa remarcabilă de seisme de adâncime intermediară" ( Gutenberg și Richter, 1965), Conform clasificării făcute de Gutenberg și Richter (încă de la ediția din 1954), regiunea seismică Vrancea este încadrată în diviziunea B, Arcul Alpin-Asiatic, diviziune care cumulează 22.1% din seismicitatea globului.

Activitatea seismică de pe teritoriul țării noastre este dominată de cutremure de adâncime intermediară (subcrustrale cu adâncimi între 60-170 km) din zona Vrancea. Această zonă constituie o sursă activă și persistentă de cutremure. Cele mai importante cutremure (magnitudine peste 6) care au avut loc după perioada de terminare a structurii imobilului analizat și care au afectat Bucureștiul au fost, conform prof. dr. ing. Dan Lungu din lucrarea "Hazardul seismic din sursa Vrancea", cele din:

° 10.11.1940 cu magnitudinea Mw = 7.4

•    04.03.1977 cu magnitudinea Mw = 7.2

» 31.08.1986 cu magnitudinea Mw = 7.1

•    30.05.1990 cu magnitudinea Mw = 6.9-7.0

•    31.05.1990 cu magnitudinea Mw = 6.4

•    27.10.2004 cu magnitudinea Mw = 6.0

3.2. încadrarea construcției

- în conformitate cu prevederile codului P100-1/2006

Conform Reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică — Partea I — Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, încadrarea construcției este următoarea :

*    având în vedere că este o clădirea cu destinația de grădiniță, construcția este încadrată în clasa a SI - a de importanță și expunere la cutremur, clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranța publică în cazul prăbușirii sau avarierii grave, la care factorul de importanță este yt = 1,2 (conf. tab. 4.3)

*    accelerația de vârf a terenului pentru proiectare (PGA pentru amplasamentul dat) este ag=0.24g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență de 100 ani;

*    perioadele de control (colț) ale spectrului de răspuns, specifice amplasamentului sunt:

Tb - 0.16 s; Tc = 1.60 s; TD = 2.00 s;

*    factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură este :

p = p0 = 2.75 pentru TB < T < Tc -în conformitate cu prevederile codurilor CR 1-1-3/2012 și CR 1-1-4/2012

Din punct de vedere al solicitărilor climatice în conformitate cu CR 1-1-3-2012 "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", amplasamentul prezintă o încărcare caracteristică de 200 kg/m2 pentru intervalul mediu de recurență de 50 ani, iar din punct de vedere al CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălțimea de 10 m) de 28 m/s pentru IMR=50 ani și de o presiune de referință de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la înălțimea de 10 m) pentru IMR=50 ani.

- în conformitate cu prevederile HG 766/1997

în conformitate cu HG nr.766 din 21.11.1997, prin care s-au aprobat unele regulamente privind calitatea în construcții și stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, clădirea expertizată, având destinația de grădiniță, face parte din categoria de importanță C (construcție de importanță normală).

Descrierea amplasamentului


Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr,55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


Din punct de vedere morfologic construcția este amplasată pe un teren relativ plan, într-o zonă cu construcții cu regim de înălțime mediu.

5. Descrierea clădirii

5.1    Din punct de vedere arhitectural

Clădirea existentă a grădiniței Floarea Soarelui este, din punct de vedere constructiv, o structură de zidărie portantă din cărămidă și planșee din beton. Clădirea Grădiniței Floarea Soarelui - str. Mărgeanului nr. 81 a fost construită în perioada anilor 1940, cu destinația inițială de creșă. în prezent clădirea are funcțiunea de grădiniță.

Data ultimei reabilitări: 2006. Clădirea grădiniței dispune de: săli de grupă, cabinet medical, bucătărie, saiă administrativă. Regimul de înălțime este parter. înălțimea parterului este de cca. 4.50 rn. Acoperișul este realizat sub formă de șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. închiderea exterioară este realizată din zidărie de cărămidă de 42 cm. Pereții interiori sunt din zidărie de cărămidă cu grosimi de 28 sau 14 cm. Finisajele interioare sunt din vopsea lavabilă, pardoseli din parchet șl gresie la grupurile sanitare, Tâmplăria interioară este din lemn iar cea exterioară de la ferestre este din PVC. Pe cele patru fațade sunt poziționate burlane pentru evacuarea apelor pluviale. Jgheaburile și burlanele au fost înlocuite recent.

5.2    Din punct de vedere structural

Infrastructura

Sistemul infrastrucîuă-fundații constituie o componentă importantă a ansamblului structural care contribuie favorabil la răspunsul seismic al acestuia. Fundațiile sunt de tipul fundații continue.

Conform studiului geotehnic, fundațiile imobilului existent sunt din zidărie de cărămidă pe talpă din beton cu lățimea egală cu cea a peretelui.înălțimea tălpii de beton este'de 60cm și nu prezintă crăpături, fisuri sau segregări.

Adâncimea de fundare este de 1.35m de la nivelul trotuarului existent. Terenul de sub talpa fundației este din argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă (teren bun de fundare). Nivelul apei subterane nu a fost întâlnit până la adâncimea de 6m de la suprafața terenului.

Presiunea convențională, în gruparea fundamentală de încărcări are valoarea de pconv - 240 kPa,

Suprastructura

Clădirea expertizată este, din punct de vedere constructiv, o structură de zidărie portantă din cărămidă și planșee din beton monolit. Sistemul structural este din categoria pereți portanți din zidărie de cărămidă la care rezistența la forțe laterale este asigurată de pereții portanți. Grosimea pereților portanți din zidărie este de 28 și 42cm. Zidăria este simplă nearmată, fără stâlpișori sau centuri. Planșeul de peste parter este din beton.

5.2.1 Aprecieri globale, calitative privind capacitatea sistemului structural de a prelua acțiuni seismice Construcția a fost proiectată în perioada în care în România nu existau norme de proiectare seismice, fiind calculată numai la sarcini gravitaționale. Abia după cutremurul din 1977, atât prevederile referitoare la proiectarea antiseismică a clădirilor cât și cele privind proiectarea structurilor cu pereți structurali din zidărie, au căpătat o fundamentare științifică la nivelul cunoștințelor în domeniu pe plan mondial bazate pe particularitățile de manifestare a seismelor din țara noastră. Astfel se poate aprecia global că în raport cu prevederile cuprinse în generația actuală de norme tehnice, construcția în ansamblu nu posedă o conformare generată favorabilă la acțiuni seismice. Urmare informațiilor culese din teren și pe baza constatărilor făcute la fața locului, clădirea s-a comportat bine la seismele de mare intensitate mai sus menționate.

6. Descrierea stării construcției

Evaluarea calitativă a clădirii s-a făcut pe baza examinării vizuale a construcției atât cât a fost posibil. S-a constatat că


pbg^f *

M A H A 5 î WEHT & ENGINEERING


Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


această construcție nu a avut avarii importante în urma cutremurelor mai semnificative care au avut loc pe perioada cuprinsă de la construirea acesteia până la data expertizării, S-au constatat o serie de avarii (fisuri) la pereții exteriori și interiori, la tavane. La pereții exteriori s-au constatat fisuri verticale și înclinate ia buiandrugîi ferestrelor, la parapeți precum și în pereți. Pe exterior se observă pete de umezeală și finisaje degradate datorită umezelii.

6.1.    Starea tehnică actuală a elementelor de construcție

-    fundații

Fundațiile sunt din zidărie pe talpă din beton. înălțimea tălpii de beton este de 60cm și nu prezintă crăpături, fisuri sau segregări (conform studiului geotehnic și dezvelirii de fundație).

-    pereți

Au fost identificate fisuri în pereții exteriori de zidărie.

6.2.    Starea anvelopei

-    partea opacă

Pereții din zidărie de închidere ai fațadei prezintă degradări legate de finisajul existent, fisuri. Tencuielile exterioare sunt cu pete de umezeală și pe alocuri sunt decojite. La pereții exteriori s-au constatat fisuri verticale și înclinate la buiandrugii ferestrelor, la parapeți precum și în pereți. Pe exterior se observă pete de umezeală și finisaje degradate datorită umezelii.

-    partea vitrată

Tâmplăria exterioară a clădirii este din profile PVC.

-    șarpantă

învelitoarea a fost refăcută și prezintă porțiuni neetanșe.

-    soclul

Soclul clădirii este de 1.30m și se prezintă satisfăcător.

-    trotuare de protecție

Există trotuar de protecție pe tot perimetrul imobilului.

7.    Rezultatele investigațiilor de diferite tipuri pentru determinarea rezistențelor (valorile proiectate, valorile realizate și valorile efective la data investigării).

Nu s-au realizat încercări nedistructive pe elementele structurale din care să rezulte rezistențele actuale ale materialelor puse în operă. Pentru aprecierea rezistențelor pe materiale s-au utilizat informații din literatura de specialitate specifică clădirilor proiectate și construite în perioada anilor 1938-1940.

8.    Stabilirea valorilor rezistențelor cu care se fac verificările, pe baza nivelului de cunoaștere dobândit prin investigare.

în vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existentă utilizate în calcul, valorile stabilite, se vor împărți la un factor de încredere CF=1.35, corespunzător nivelului de cunoaștere limitată.

9.    Precizarea obiectivelor de performanță selectate în vederea evaluării construcției

Evaluarea seismică a acestei clădiri are ca obiectiv să stabilească influența lucrărilor de reabilitare propuse, asupra structurii. Cerințele fundamentale (conform P100-1-2006) pentru proiectarea structurilor noi:

-    cerința de siguranță a vieții

-    cerința de limitare a degradărilor

PBG'W7

MANflGE MSNT a ENGINEERING


Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr, 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa; str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


îndeplini rea acestor cerințe fundamentale se cuantifică prin verificarea la

- starea limită ultimă (ULS)

Verificarea structurii se face în termeni de rezistență. Funcție de clasa de importanță și expunere la cutremur, de durata de exploatare, în cazul construcțiilor existente, cerințele fundamentale pot fi asigurate pentru un nivel al acțiunii seismice mai mic decât cel luat în considerare ia proiectarea construcțiilor noi, adica la cutremure cu IMR = 40 ani cu probabilitatea de depășire de 70% în 50 de ani, redus față de cel prevăzut în P100-1 -2006. Nivelul minim de asigurare necesar a se obține în urma verificării este R3 > 0,65 pentru sursa seismică subcrustală Vrancea.

10, Metodologia de evaluare

Evaluarea seismică a structurilor clădirilor constă dintr-un ansamblu de operații care conduc la stabilirea vulnerabilității structurii raportată la cutremurele caracteristice ale amplasamentului și care în final vor ajuta la stabilirea deciziei de intervenție. Procesul de evaluare a fost precedat de culegerea datelor și informațiilor privind calitatea concepției de realizare a construcției, calitatea execuției și a materialelor puse în operă și starea de afectare fizică a construcției, criterii care pentru construcția analizată sunt cuprinse în capitolele mai sus amintite ale prezentei expertize. Aceste informații corespund unei cunoașteri limitate KL3 (factor de încredere CF=1.35). Cele două componente ale procesului de evaluare : evaluarea calitativă și evaluarea prin calcul (cantitativă), coroborate conduc la metodologia de evaluare seismică a structurii conform normativului P100-3/2008.

Evaluare calitativă conform normativului P100-3/2008, urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurii și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate.

10.1 Evaluarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică - R1 - conform Anexei D, cap. D,2,3 ș5 D2.4 din Codul P100-3/2008

(i)    Condiții privind configurația structurii

8 Poziționarea în plan a pereților structurali și dimensiunile lor

° Continuitatea pe verticală a pereților structurali

•    Poziționarea și dimensiunile în plan și în elevație ale golurilor (uși, ferestre) și ale zonelor de perete cu grosime redusă.

s Poziționarea în plan și în elevație a elementelor structurale din zidărie care generează împingeri (arce, bolți, cupole) cu indicarea tipologiei și a principalelor dimensiuni (formă, grosime), precum și a elementelor care pot prelua împingerile (contraforți, tiranți)

e Poziționarea în plan și dimensiunile elementelor principale ale planșeelor din lemn sau metalice, grosimea plăcilor din beton; existența planșeelor parțiale sau cu goluri mari.

» Pozițiile și dimensiunile elementelor de confinare ( stâlpișori și centuri), ale buiandrugilor și ale tiranților.

(ii)    Detalii constructive specifice structurilor din zidărie

« Tipul și calitatea legăturilor între pereți, la colțuri, ramificații și intersecții

•    Tipul și calitatea legăturilor între planșee și pereți; existența / lipsa centurilor la nivelul planșeului; existența / lipsa ancorelor și tiranților

•    lipsa/ existența / alcătuirea buiandrugilor cu rezistență semnificativă la încovoiere

» Alcătuirea elementelor structurale care generează împingeri și a elementelor care pot prelua / limita împingerile ( contraforți, pilaștrii, tiranți)

» Existența zonelor de zidărie slăbite de nișe, coșuri de fum, șlițuri, etc 6 Detalii privind intervențiile în timp asupra construcției 8 Alcătuirea elementelor structurale/nestructurale, cu vulnerabilitate ridicată
Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str, Mărgeanului, nr,81, sect.5 București


•    Alcătuirea planșeelor

‘ Alcătuirea infrastructurii și fundațiilor

•    Condițiile de teren

Rezultatul analizei calitative simplificate în raport cu criteriile de alcătuire seismica se cuantifică prin indicatorul Rl. Caracteristicile generale considerate pentru evaluarea calitativa preliminară sunt:

a.    Regimul de înălțime    1.1 £ P + 2 E (clădirea analizată este Parter)

b.    Rigiditatea planșeelor în plan orizontal    2.1 - planșee fără rigiditate în plan

c.    Regularitatea geometrică și structurală    3.1 - cu regularitate în pian și în elevație

Structura analizată este cu regularitate pe verticală (sistemul structural se dezvoltă monoton pe verticală fără variații de la nivelul fundației până la vârful clădirii, dimensiunea zidăriei este constantă de 28 cm sau 42cm, masele aplicate construcției sunt distribuite uniform).

Tabelul D.la Valorile indicatorului Rl pentru zidăria nearmată

Rigiditate

planșee

Regim

înălțime

Condiții de regularitate

3.1

3.2

3.3

2.1

1.1

100

85

70

1.2

85

70

60

2.2

1.1

75

55

40

1.2

55

40

20

Pe baza acestor caracteristici generale se stabilește valoarea indicatorului Rl care cuantifică, rJin punct de vedere calitativ, alcătuirea clădirii : Ri = 100 puncte conform P100-3/2008; tab. D.l.a pentru zidărie nearmată.

10.2 Evaluarea gradului de afectare structurală R2

Evaluarea calitativă a structurii de rezistență prin determinarea "Gradului de afectare structurală - R2" stabilește dacă integritatea materialelor din care este realizată structura a fost afectată de acțiunea seismică sau de alte cauze, pe durata de exploatare a construcției și, dacă este cazul, măsura degradării. La cercetarea construcției trebuie să se aibă în vedere că degradările pot fi ascunse sub finisaje bine întreținute.

La structurile de zidărie, pentru evaluarea calitativă preliminară, starea generală de avariere a clădirii se notează în funcție de tipul și de gravitatea avariilor prin punctajul dat în tabelul D.2 din Anexa D a codului P100-3/2008.

Tabelul D.2

Tipul avariilor

Elemente verticale (Av)

Elemente orizontale (Ah)

Nesemnificative

70

30

Moderate

60

20

Grave

45

15

Foarte grave

25

10

Indicatorul R2 care definește gradul de avariere seismică a clădirii se determină cu relația:

R2 = Av + Ah

Evaluarea calitativa a structurii de rezistenta prin determinarea "Gradului de afectare structurală - R2" stabileaste dacă integritatea materialelor din care este realizată structura a fost afectată de acțiunea seismică sau de alte cauze, pe durata de exploatare a construcției și, dacă este cazul, măsura degradării. La cercetarea construcției trebuie să se aibă în vedere că degradările pot fi ascunse sub finisaje bine întreținute.

__—r—

Proiect nr. 038/2016 Expertiză 2016 Raport de evaluare seismică    Pagina 8/19


pbg^t


M A H A fi 6 MENT fi EMGirjEERINGProiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


Pentru structurile de zidărie avariile caracteristice care se iau în considerare sunt:

° Fisuri verticale în parapeți, buiandrugi și arce deasupra golurilor de uși/ferestre.

•    Fisuri înclinate și/sau în „X" în parapeți, buiandrugi șl arce deasupra golurilor de usi/ferestre

•    Fisuri înclinate și/sau în „X" în spaleții dintre două goluri alăturate.

° Zdrobirea zidăriei provocată de concentrarea locală a eforturilor de compresiune, eventual cu expulzarea materialului

•    Fisuri orizontale la extremitățile spaleților.

« Avarii la intersecțiile pereților exteriori/interiori cu tendința de desprindere.

•    Fisuri/crăpături verticale la legăturile dintre pereții perpendiculari.

■> Expulzarea locală a zidăriei din elementele orizontale pe care reazemă planșeele.

Funcție de constatările făcute la fața locului apreciem următoarele avarii :

° elemente orizontale (include planșeele și șarpanta) : avarii moderate Ah = 20 puncte

° elemente verticale (pereții) : numărul spaleților cu avarii moderate reprezintă sub 15% din numărul total al spaleților

Av = 60 puncte R2 = 20 + 60 = 80 puncte

10.3. Evaluarea prin calcul simplificat a gradului de asigurare structurală seismică R3

Indicatorul R3 evidențiază capacitatea de rezistență și deformabilitate a structurii, în ansamblu, în raport cu cerințele seismice. în conformitate cu Codul de proiectare seismică - Partea a III a - prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008, indicatorul R3 se determină în termeni de rezistență cu următoarea relație:

R3 = Fbcap/Fb

Determinarea forței tăietoare de calcul - Fb-

Forța tăietoare de bază, pe o direcție orizontală a clădirii se calculează cu expresia din P100-1/2006, după cum urmează :

Fb = Vi Sd ( T)mK unde:

y,= 1,2 - factorul de importanță al construcției, conform P 100-1/2006, 4.4.5

Sd(T3) = a6P(T) «i / q - ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzătoare perioadei fundamentale ag ~ 0,24 pentru București

p = 2,42 - spectrul normalizat de răspuns elastic (P = 2,75) corectat prin înmulțirea cu coeficientul ii = 0,88 determinat admițând că fracțiunea de amortizare critică este de 8% (vezi capitol D.3.4.1.1. din P100-3/2008); q = 1,5 - factor de comportare - conform tabel 6.1 pentru o structură realizată din zidărie nearmată T = perioada proprie fundamentală de vibrație a clădirii în planul vertical ce conține direcția orizontală considerată Perioada fundamentală de vibrație a clădirii în direcția consideratăTl, necesară pentru stabilirea valorii spectrale Sd, se poate calcula cu expresia: TI = KT * H3/4 în care:

kT - coeficient care are valorile 0,07 pentru structuri în cadre de beton armat și 0,045 pentru structuri cu pereți de beton armat și pereți de zidărie, i<T= 0,045 -> structură cu pereți structurali din zidărie

H - înălțimea clădirii (în metri) deasupra bazei (secțiunea unde se admite că se încastrează structura). -> TI = 0,14 sec m = masa totală a clădirii, considerată la verificarea la ULS în cazul acțiunii seismice, conform CR 0 - 2012 Â= 1,00 - pentru clădiri cu până la 2 nivele - factor de corecție care ține seama de contribuția modului propriu fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia;

Fb= 1,2 x 0,24 x 2,42 x 1,00 /1,5 x m = 0,4646 x m ; c = 46.46 %;m = Gtot/g ; Qtot = 820 țf

_r—r—

Proiect nr. 038/2016 Expertiză 2016 Raport de evaluare seismică    Pagina 9/19    }

*z„

PBG-W Jr

M A N A 6 fi M E N T & EKGINEEdlNG


Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui' Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


-> F„ = 0,4646 x 820 = 380.97 tf; Fb ~ 381 tf

în cadrul metodologiei, evaluarea preliminară prin calcul constă în determinarea capacității de rezistență la forță tăietoare a clădirii pe baza unor ipoteze simplificatoare și compararea acesteia cu forța tăietoare de bază. Capacitatea de rezistență se calculează în secțiunea de ia baza pereților structurali (secțiunea de încastrare definită în CR6-2013). Ipotezele pentru evaluarea simplificată a eforturilor unitare de compresiune și de forfecare în pereții structurali sunt următoarele:

-    legăturile între pereții de pe cele două direcții și între pereți și planșee asigură conlucrarea acestora pentru preluarea încărcărilor verticale și seismice - sunt realizate în cazul clădirii analizate;

-    planșeele constituie diafragme rigide în plan orizontal.

-    clădirea cu regularitate în plan și în elevație;

Structura analizată este cu regularitate pe verticală (sistemul structural se dezvoltă monoton pe verticală fără variații de la nivelul fundației până la vârful clădirii, dimensiunea zidăriei este constantă de 42 și 28 cm), și cu regularitate structurală în plan.

-    distribuția pereților, inclusiv a golurilor, este identică la toate nivelurile (pereții sunt continui până la fundații);

-    ruperea pereților se produce din forță tăietoare, prin fisurare diagonală din eforturi principale de întindere (mecanismul de rupere în scară).

în aceste condiții efortul unitar de compresiune (o0în tf/m2) în pereții structurali se calculează cu relația:

«o = nr„lv*qet*Aet/(Azx+Azy) unde:

-    n„i„ = numărul de niveluri al clădirii peste secțiunea de încastrare;

-    qeta) = încărcarea totală verticală pe etaj, considerată uniform distribuită pe suprafața planșeului

-    A «a] = aria etajului;

-    Am

și Azv ariile totale alepereților care au axa majoră pe cele două direcții principale ale clădirii

încărcarea echivalentă q etaj se calculează cu relația:

qetaj — qzld.et +qPlanseu = YzicJ ( Azx +Azy)*het/Aet + qplanșeu

unde Yzia (greutatea volumică a zidăriei în tf/m3) și q planșeu (greutatea planșeului pe^Vi2) se iau în funcție de alcătuirea zidăriei și a planșeelor clădirii. Pentru zidăria cu cărămizi pline din argilă arsă se poate considera suficient de precis valoarea = 2,0 tf/m3 (inclusiv tencuiala).

Valoarea qPian,eu include, în afara încărcărilor permanente, și fracțiunea cvasi permanentă (ip2i = 0,4) din încărcarea variabilă (de exploatare) stabilită în CR 0 - 2012.

Forța tăietoare capabilă pentru ansamblul clădirii (Fb,cap) se calculează pentru direcția în care aria de zidărie este minimă A,,min » min (Azx,A;y) cu relația: Fbcap = Az,min* Tk *V(l+2o/3t:k)

-    tk - valoarea de referință a rezistenței la forfecare a zidăriei care se ia, pentru zidăria cu elemente din argilă arsă, în lipsa unor date mai precise:

-    = 0,06 N/mm2 (6 tf/m2) pentru zidărie cu mortar de var;

-Tk = 0,12 N/mm2 (12 tf/m2) pentru zidărie cu mortar de ciment.

NOTĂ : Valoarea Tk se referă la pereții neavariați; în cazul pereților avariați, expertul tehnic va aprecia nivelul de reducere care se impune. Orientativ, pentru zidăriile cu avarii moderate valoarea rk se reduce cu 25+30% iar în cazul avariilor grave cu 50+60%. în cazul clădirii cu structra din zidărie simplă nearmată, valoarea de referință a rezistenței la forfecare s-a luat tkd = 0,06*0.75=0.045 N/mm2.

Indicatorul R3 care exprimă capacitatea de rezistență a clădirii se determină cu relația:

R3= Fbcap/Fb, unde Fb (forța tăietoare de bază) se determină conform relației menționate anterior.

Fbcap = Ă**Ti *V(l+2o/3Tk); oT = G/AzT= 820/36.76 = 22.307 t/mp; o1 = G/AzL = 820/28.44 = 28.83 t/mp;

FTbcaD

= A!T* Tk V(l+2oT/3tk) = 36.76*4.50*7(1+2*22.307/3*4.5) = 300.70 tf

4L-

PBG-'ar

HAHAM MENT a E N G I N E E H | N


Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație șl extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


FLbcaP - Tk V(l+2oL/3Tk) = 28.44*4.50*V(l+2*28.83/3*4.5) = 293.83 tf

-    pe direcția transversală    Fbcap = 300.70 tf

-    pe direcție longitudinală    Fbcap = 293.83 tf

în aceste condiții    Rv3

= 300.70 /389 = 0,773 = 77.3 % Ry3 = 77.3 %

Rx3

= 293.82 /389 = 0,755 = 75.5 % Rx3 = 75.5 %

Valorile gradului de asigurare structurală seismică R3, de măsură a performanței seismice așteptate a construcției, sunt orientative în încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic și având în vedere faptul că cercetarea nu este aprofundată pe fiecare element în parte, se poate aprecia încadrarea construcției expertizate în clasa de risc seismic Rs III.

11. încadrarea construcției în clase de risc seismic

11.1. Stabilirea clasei de risc a construcției

Rezultatele verificărilor precizate anterior reprezintă elementele esențiale care fundamentează evaluarea finală privind starea de siguranță față de acțiunile seismice. Pe această bază se stabilește global vulnerabilitatea construcției, raportul de evaluare urmând să încadreze construcția examinată într-o clasă de vulnerabilitate asociată cutremurului de proiectare (clasa de risc). Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării. Pentru orientarea în stabilirea deciziei finale privitoare la siguranța structurii (inclusiv în ceea ce privește încadrarea în clasa de risc a construcției) și la lucrările de intervenție necesare, măsura în care cele trei categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a trei indicatori, care sunt:

-    Rl- gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică

-    R2- gradul de afectare structurală ;

-    R3- gradul de asigurare structurală seismică.

Valorile celor trei indicatori se asociază cu o anumită clasă de risc și orientează expertul tehnic în stabilirea concluziei finale privind răspunsul seismic așteptat și încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic, precum și în stabilirea deciziei de intervenție. Stabilirea clasei de risc seismic pe baza celor 3 indicatori prezintă următoarea situație :

Tabelul 8.1. Valori ale indicatorului Rl asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1

II

III

IV

Valori Rl

< 30

30-60

61-90

91 - 100

Conform tabelului 8.1. pentru o valoare a indicatorului Rl= 100 puncte valoare cuprinsă între 91-100 puncte, clădirea poate fi încadrată în clasa IV-a de risc seismic.

Tabelul 8.2. Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1

II

III

IV

Valori R2

<40

40-70

71-90

91 - 100

Conform tabelului 8.2. pentru o valoare a indicatorului R2= 80 puncte cuprinsă între 71 - 90 puncte, clădirea poate fi încadrată în clasa lll-a de risc seismic.

Tabelul 8.3. Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1

II

III

IV

Valori R3( %)

< 35

35-65

66-90

91 -100


pBG^ar *

MANAGEMENT & ENGINEERINqProiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


Valorile gradului de asigurare structurală seismică R3, pe cele două direcții principale sunt : 75.5% ps direcția longitudinală șl 77.3% pe direcția transversală, de măsură a performanței seismice așteptate a construcției, determinate conform metodiiogiei din P100-3/2008, sunt orientative în încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic iar cercetarea nu este aprofundată pe fiecare element în parte, astfel încât putem aprecia, pe baza datelor pe care le avem, că această construcție se poate încadra în clasa de risc seismic Rslll.

11.2. încadrarea construcției în clase de risc seismic

Valorile celor trei indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate ca servind numai pentru orientare în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului condițiilor de diferite naturi. Investigațiile efectuate au avut scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural și deficiențele semnificative ale elementelor nestructurale. Odată identificate, aceste deficiențe trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilității structurii în cazul atacului unui cutremur puternic și al riscului de pierdere a vieții oamenilor și de vătămare a acestora, sau a pagubelor materiale, în luarea deciziei de încadrare în clase de risc seismic, s-a avut în vedere zona seismică în care este amplasată construcția, precum și alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea în exploatare și la acțiuni seismice, cum sunt:

*    regimul de înălțime : Parter

*    vechimea construcției (aproximativ 75 ani);

*    sistemul structural - pereți structurali din zidărie simplă nearmată

*    conformarea structurală - gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire - R 1; Rj = 100 %

*    gradul de afectare structurală - R2;    R2 = 80%

*    gradul de asigurare structurală seismică - R3    R% = 75.5 %; Ry3

= 77.3 %

*    starea elementelor nestructurale (corespunzătoare)

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, asupra construcției existente analizate în acest caz, aceasta se poate încadra în clasa Rslll, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;

11.3. Stabilirea nivelului de vulnerabilitate prin coeficientul R3

Deoarece evaluarea calitativa s-a făcut cu procedeul de evaluare preliminară pentru stabilirea niveluiui de vulnerabilitate se folosește indicatorul R3.

Tabelul F.5.1

Indicatorul R3

<0,40

0,40............0,60

0,61......

......0,80

>0,S0

Vulnerabilitate

Foarte ridicată

Ridicată

Moderată

Redusă

întrucât indicatorul R3 are o valoare de 0,755 - 0.773, cuprinsă în intervalul 0.61.............0.80 conform tabelului F.5.1.

vulnerabilitatea clădirii este catalogată ca „Moderată".Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


12. Recomandări privind reabilitarea termică

Principalele lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice, în conformitate cu OUG nr.18/2009 cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.63/2012, GP123-2013, SC 007-2013, se vor executa conform proiectului tehnic verificat și avizat conform Legii 10 - Legea calității în construcții și conform indicațiilor și recomandărilor din auditul energetic. Constructorul care efectuează lucrările de termoizolare a fațadei are obligația de a sesiza dirigintele de șantier și proiectantul în cazul în care se constată avarii în elementele structurale ale clădirii, vizibile pe fațadă, constând în fisuri, crăpături, segregări, etc. Remedierea degradărilor se va face pe baza unei comunicări date de proiectant vizată de expertul tehnic și verificatorul proiectului. Recomandăm ca remedierea degradărilor elementelor structurale, constatate numai după înlăturarea stratului de tencuială neaderentă, a zonelor cu beton segregat și pregătirea suprafețelor suport, să se execute înainte de lucrările propriu-zise de reabilitare termică.

La clădirile încadrate în clasa Rs.IV plăcile termoizolante se pot aplica prin lipire pe toată suprafața sau prin lipire pe contur și local sub diblul/diblurile din zona centrală, iar fixările mecanice se vor executa în panourile de zidărie șl/sau în zonele neutre (fără armătură) ale elementelor structurale, (conf. GP123-2013, cap.III, secțiunea a 2-a, art.18, lit.c). Componenta termoizolantă și componenta de protecție și finisaj se vor aplica pe pereții exteriori, numai după efectuarea operațiunilor de pregătire a acestora și care constau în:

-    localizarea șl înlăturarea porțiunilor de tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

-    înlăturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc;

-    curățarea de rugină și protejarea anticorozivă a armăturilor vizibile

-    rectificarea tencuielii pe suprafețele decopertate, curățate și desprăfuite, precum și acoperirea armăturilor, utilizându-se mortar compatibil

-    injectarea eventualelor fisurilor în planșee cu rășini epoxidice

-    verificarea, remedierea sau înlocuirea, acolo unde este necesar, a tuturor conductelor care deservesc construcția

-    demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadă, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție

-    repararea șî refacerea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura imobilului expertizat

-    montarea polistirenului (tipul și grosimea acestuia vor fi specificate în auditul energetic și pe planurile de arhitectură)

-    turnarea unei șape slab armate, peste polistiren, în grosime de cca. 4-5 cm, cu rolul de protecția a acestuia

-    verificarea elementelor de rezistență ai șarpantei (popi, căpriori, pane, cosoroabe, șipci etc.) și înlocuirea celor deteriorate.

Lucrările de reabilitare termică vor fi executate de firme specializate, numai după cunoașterea în ansamblu a proiectului și a detaliilor. Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT. Orice modificare a soluției propuse se va face numai cu acordul expertului tehnic.

De asemenea, se propune realizarea unei extinderi cu regim de înălțime Sp+P+Etaj pe amplasamentul actualei magazii. Magazia este realizată din zidărie de BCA amplasată direct pe un soclu din beton simplu cu înălțimea de cca. 15cm, acoperișul într-o pantă este realizat din scânduri de brad cu grosimea de 24mm, iar învelitoarea este din tablă. Pereții pivniței sunt din zidărie, accesul în pivniță făcându-se printr-o scară metalică. Cele trei încăperi ale magaziei au fost realizate cu pereți din zidărie realizați fără țesere, fără stâlpișori și centuri. La examinarea vizuală s-au constatat crăpături în pereții de zidărie, ziduri dislocate, soclu crăpat. Elementele de rezistență ale acoperișului sunt din lemn îmbinate la mijlocul deschiderii. Magazia nu se poate încadra în categoria clădirilor care pot fi locuite. Toate materialele din care este executată magazia sunt într-o stare avansată de degradare, sunt eterogene.

Pentru executarea extinderii, se recomandă demolarea magaziei existente și înlocuirea cu o structură nouă care să îndeplinească toate criteriile de rezistență, stabilitate, siguranță în exploatare precum și criterii de funcționalitate conform

PBG^Sg'

MANAGEMENT & ENGIfJBEfllNG


Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr.55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr,81, sect.5 București


standardelor actuale.

Dimensiunile în plan ale noii clădiri sunt 20.30m x 10.00. Extinderea propusă a se executa, se învecinează cu clădirea existentă și cu un alt corp de clădire situat pe amplasamentul vecin, clădire executată din materiale eterogene în etape diferite. Această extindere va fi separată cu rost de lOcm față de clădirile existente. înălțimile nivelelor sunt: 2.50m subsolul parțial, 3.00m parterul și etajul. Subsolul este poziționat lângă clădirea existentă. La subsol este prevăzut a se realiza spații de depozitare, călcătorie, spălătorie, centrala termică, vestiare și grupuri sanitare, Accesul din subsol la parter se realizează prin intermediul unei scări din beton armat monolit în două rampe și podest intermediar. La subsol este prevăzută o curte de lumină necesară pentru ventilații și spațiu de siguranță de explozie. Parterul are prevăzute spații cu următoarele destinații: 2 săli de clase, grup sanitar, hol; Etajul cuprinde 2 săli de clasă, grupuri sanitare și hol. Accesul la etaj se face prin intermediul unei scări din beton armat monolit în două rampe și podest intermediar. Terasa este de tip necirculabil pevăzută cu un atic perimetral de 50cm.

Structura de rezistență se prevede a se realiza în sistem cadre ortogonale la parter și etaj, iar la subsol din pereți perimetrali din beton armat în grosime de 25cm și cadre interioare. Cadrelor au stâlpii din beton armat monolit cu dimensiuni de 40x40 și grinzi de 25x45. Fundațiile se vor executa din beton armat clasa C20/25 armate cu bare din oțel cu profil periodic S345, S355 (PC 52) clasa de ductilitate C, barele de rezistență, etrieri, și S255 (OB37) pentru agrafe și barele constructive. Fundațiile vor fi fundații directe de tip continuu, bloc și cuzinet din beton armat dispuse sub pereții subsolului.

Pe zona de alipire cu clădirea de pe amplasamentul vecin, extinderea nu va avea subsol. Subsolul parțial al extinderii se desfășoară pe cca. jumătate din aria construită și este spre timpanul grădiniței existente. Terenul de sub talpa fundației clădirii existente, este din argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă (teren bun de fundare). Nivelul apei subterane nu a fost întâlnit până la adâncimea de 6m de la suprafața terenului. Presiunea convențională, în gruparea fundamentală de încărcări are valoarea de pconv = 240 kPa.

13. Recomandări și concluzii privind alipirea la calcan

-    între extindere și corpul existent al clădirii se va prevedea un rost de lOcm care separă structurile verticale ale celor două clădiri și de minim 5cm între fundații. Aceste rosturi se vor închide cu polistiren extrudat.

-    Pentru a nu afecta siguranța și stabilitatea clădirii aflate pe cealaltă proprietate, pe zona de cuplare cu aceasta, nu se vor face săpături sub cota fundațiilor existente (pe această zonă extinderea nu este prevăzută cu subsol).

-    Se vor respecta toate prevederile și recomandările din Studiul Geotehnic

-    Se vor lua toate măsurile astfel încât lucrările care se efectuează la corpul extinderii să nu pericliteze integritatea imobilului existent pe teren (grădiniță).

-    Se vor face subfundări pe zona de cuplare ale fundațiilor grădiniței cu cele ale extinderii, subfundări executate etapizat

-    Realizarea săpăturii sub fundația existentă până la terenul bun de fundare; nu se vor deschide săpături mai mari de 1 m și niciodată două porțiuni alăturate, se vor realiza săpături în șah;

-    se toarnă betonul de subfundare și apoi se trece la realizarea următoarelor porțiuni.

-în proiectare, execuție și exploatare se vor lua masuri care să asigure protejarea terenului de fundare împotriva umezirii acestuia, (umpluturi bine compactate, trotuare de protecție etanșe, sistematizarea verticală în sensul colectării și evacuării rapide a apelor provenite din precipitații. Conductele instalațiilor de alimentare sau evacuare a apei, care intră sau ies din clădire, traversând fundațiile, trebuie să fie prevăzute cu racorduri elastice

-    după executarea săpăturii, va fi chemat inginerul geotehnician pentru atestarea terenului de fundare și compararea calităților acestuia cu cele care au stat la baza întocmirii proiectului

-    pentru toate lucrările executate se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse.Proiect nr. 038/2016 Faza: Expertiză


Reparație și extindere clădire Grădinița Nr. 55 "FLOAREA SOARELUI" Strada Mărgeanului, nr.81, Sector 5, București


Beneficiar:

Grădinița nr,55 "Floarea Soarelui" Adresa: str. Mărgeanului, nr.81, sect.5 București


-    extinderea trebuie executată conform unui proiect întocmit și verificat de persoane autorizate care să ia în considerare toate recomandările expertizei tehnice. Orice modificare care poate apare în timpul execuției trebuie avizată de expertul tehnic. Pe toată durată de execuție a lucrărilor, pentru eliminarea oricăror accidente de muncă, se vor lua de către constructor toate măsurile pentru cunoașterea, însușirea și respectarea de către toți lucrătorii implicați în lucrare, a obligațiilor ce decurg din normele de protecția muncii în vigoare la data începerii lucrărilor de execuție.

-    Zona de influență a excavației construcției proiectate, este numai în limitele proprietății și nu afectează imobilele invecinate.

-    Prin executarea clădirii proiectate proprietățile invecinate nu vor fi afectate nici in timpul execuției si nici după aceea, in exploatare.

Lucrările vor fi executate de firme specializate, numai după cunoașterea în ansamblu a proiectului și a detaliilor. Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT. Orice modificare a soluției propuse se va face numai cu acordul expertului tehnic.


CERT8F8CAT DE PERFORMANȚA ENERGETICA AL CLAD1RSI

Cod poștal Nr. înregistrare la Data

localitate    Consiliul Local înregistrării


Performanța energetică a clădirii


Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005


Eficiență energetică ridicatăEficiență energetică scăzută


Consum anual specific de energie [kWh/m2an]


Notare

energetică:


Clădirea

certificată


295.05


70.81


80.44


Clădirea de referință (clădire reabilitata)


165.45


39.71


Indice de emisii echivalent CO2 [kgCo7rn2an]

Consum anual specific de energie [kWh/m2an] pentru:

Clasă energetică

Clădirea

certificată

Clădirea de referință

încălzire:

199.76

D

B

Apă caldă de consum:

77.80

D

C

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat artificial:

17.50

A

A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an]:


z z I I a a

0

4

1

6


Date privind clădirea certificată: CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ FLOAREA SOARELUI Adresa clădirii Strada MĂRGEANULUI Nr. 81 sector 5 /\rja u(j|g 4§§„9gm

BUCUREȘTI    A .    t    ,

Categoria clădirii: GRĂDINIȚĂ    Aria instruita desfasurata: §88 m2

Regim de înălțime P    Volumul interior al clădirii: 1S9S m3

Anul construirii:.........1945

Scopul elaborării certificatului energetic reabilitare termică

Programul de calcul utilizat: : Program propriu cf Metodologie de calcul al perfi /OMTCT157/2012    , versiunea: 2614 cf leae 372/2013,

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: Specialitatea Numele și prenumele Seria și    Nr. și data înre'

(c, i, ci)    Nr. certificat certificatului în n

de atestare    auditorului

.....ci..................PETEAN DANIEL...........Ba 00886..................40/03.04.201

SI


SOLUȚII DE REABILITARE TERMICA PROPUSE DE AUDITOR

î. Soluția 1 (SI) ~ înlocuirea tamplariei existente vechi, tip termopan, montata in jurul anului 2000 care nu indeplineste condițiile de izolare termica solicitate in prezent de normative, cu tamplarie de aluminiu cu ruperea punții termice si geam termoizolant low-e, cu menținerea formei si poziției acesteia; In aceasta situație se recomanda montarea tamplariei dotate cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate.

2,    Soluția 2 ($2) - Izolarea termica a pereților exteriori.

Izolarea termica a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime (Euroclasa B-s2,d0) protejat cu masa de șpaclu armata de min 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa; materialul termoizolant va avea efortul la compresiuneCS(lO) min. 80 kPa, respectiv rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - (TR) min.120 kPa.

CONFORM HG 1061/2012 ART 5.1.2 se va realiza bordarea cu fasii orizontale continue din placi rigide vata minerala bazaltica hidrofobizata de 10 cm grosime (clasa de reacție la foc Al sau A2-sl,dO; rezistenta la compresiune min. SOkPa 10) , cu latimea de 0,30 m, dispuse perimetral in dreptul tuturor planseeior clădirii.

3.    Soluția 3 (S3) Izolarea termica a planseului peste nivel SUB ȘARPANTA fterasa)

Termo-hidroizolarea terasei sub șarpanta prin aplicarea unul strat de polistiren expandat de inalta densitate -sau extrudat, de 15 cm, protejat de o plasa metalica si de o sapa de mortar care sa asigure pantele necesare scurgerii apelor si aplicarea unui nou strat hidroizolant, pentru sporirea rezistentei termice pana la valoarea minima de 4,5 m2K/W prevăzută de norme. REFACEREA STRUCTURII ȘARPANTEI SI A INVELITORIIDIN TABLA

4.    Soluția 5 (§5) - Lucrări de intervenție la Instalațiile de distribuție a agentului termic pentru încălzire si preparare ACC cat si la instalația electrica interioara

Conform OUG 53/2012 se va intervenii si înlocui conductele aflate in stare de degradare destinate transportului si distribuției agentului termic pt 'încălzire cat si pentru distribuția de ACC.

Pentru producerea de acc se vor putea monta patru panouri solare de 2m2 cuplate la doua rezervoare de acumulare de 15001.

Conductele de transport si distribuție agent termic se vor realiza din otel sau PPR corelate cu gebitele necesare. Aceste conducte vor fi prevăzute cu robinete de inchidere, golire si reglajul temperaturilor si presiunilor funcție de temperatura interioara in zona de amplasament.

După efectuarea probelor de presiune a conductelor, acestea se vor proteja prin grunduire si vopsire

(conductele de otel) si se vor izola cu armaflex de 20 mm

In cazul instalației electrice se vor redimensiona circuitele funcție de puterea instalata pe fiecare circuit si se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat TIP LED avand o intensitate luminoasa similara sau superioara celor prezente, dar cu un consum de energie eletrica redus cu peste 40%

Devizele pentru aceste lucrări se vor corela cu standardul de cost pentru reabilitare termica iar costurile suplimentare se vor incadra in Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizează energie regenerabila. inclusiv înlocuirea sau comaletarea sistemelor clasice de încălziră

5,    Pachetul de soluții P1A este recomandat pentru ca se intervine asupra tuturor zonelor de pierderi de


Anexa 1

Fâșa de analiză termică și energetică Clădirea: CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ FLOAREA SOARELUI Adresa : Strada MĂRGEANULUI Nr. 81 sectorul 5 BUCUREȘTI Titular investiție GRĂDINIȚĂ FLOAREA SOARELUI Destinația principală a clădirii:


O clădire □ monozonă


O apart.    O nouă

O multizonă    O rezidențial


existenta sector terțiar


□ Categ.l-ocupare continuă

□    Clădire prevăzută cu:    El


El Categ.2= disc0ntinua(12h/22z!le/luna) incaizire+ituminat+acc incalzire+iluminat+acc+ventilare mecanica incalzire+iluminat +acc+climatizare alte combinații


□    Zona climatică în care este amplasată clădirea: II

□    Regimul de înălțime al clădirii: P

□    Anul construcției: circa 1945

□    Proiectant / constructor: necunoscut

□    Structura constructivă:

El zidărie portantă O pereți structurali din beton armat

□    diafragme din beton armat


1 I cadre din beton armaț, 1X1 stâlpi și grinzi O schelet metalic□ Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:


El partsu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ El secțiuni reprezentative ale construcției

□    detalii de construcție,

O planuri pentru instalația de încălzire interioară,

O schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,

O planuri pentru instalația sanitară,

□    Gradul de expunere la vânt:

O adăpostită El moderat adăpostită □ liber expusă (neadăpostită)

□ Starea subsolului tehnic al clădirii:

O Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună,

O Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,

□ Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară),

□ Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora și poziționarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.


□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii:

Pereți exteriori opaci: CLĂDIRE EXISTENTA

PE

Descriere

Arie

[m2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere , r

Material

Grosime [cm]

PE N

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,208 m2K/W)

163.40

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glet adeziv

1,00

PES

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,208 m2K/W)

164S4

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glet adeziv

1,00

PE E

Zidărie din cărămidă Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,208 m2K/W)

65.25

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glet adeziv

1,00

PE V

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,208 m2K/W)

60.45

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

giet

1,00

glet adeziv

1,00

0 Planșeu peste sol (parter):

PSb

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r

Material

Grosime [m]

Placă beton armat, șapă, pardoseală rece (R'= 2,235m2K/W)

588

Sapa de ipsos

0,005

0,98

Beton armat

0,150

Folii din policlorura de vinii

0,001

Mortar de ciment

0,100

Panza bituminata, carton bituminat, etc

0,020

Sol

3,00

Terasă / acoperiș:

Aria totală a invelitorii [m2]: 594

Materiale finisaj: ȘARPANTA DE LEMN CU INVELTTOARE DE TABLA GALVANIZATA

TE

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r  [%I    .....

Material

Grosime

Tml

Grinzi de lemn

0,20

Planșeu invelitoare (R'=2.903 m2IC/W)

594

astereala

0,015

0,72

tabla

0,050

IZOLAȚIE

0,120

Placi de ipsos

0,015

/■

9

Ferestre / uși exterioare:

Tip

Descriere

S

Rezistența termică

Grad de etanșare

Prezență

oblon

[m2]

[m2K/W]

FEN

Tip termopan

21,10

0. 45

relativ

MU

FE S

Tip termopan

20,50

0. 45

relativ

MO

FE E

Tip termopan

0,00

0. 45

relativ

MU

FE V

Tip termopan

4,80

0. 45

relativ

MU

Starea tâmplăriei:

□relativ

1X1 (uși intrare tampiarie tip termopan)

O fără măsuri de etanșare (tâmplărie lemn)

□cu garnituri de etanșare defecte 100%

□ cu măsuri speciale de etanșare

□ Alte elemente de construcție:

Elemente de construcție mobile din spațiile comune:

Ușile de intrare în clădire:

□    ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere,, tâmplărie tip termopan

□    ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare

□    ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare

Ferestre de pe casa scărilor - starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare:

□    ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare □ferestre / uși în stare bună dar neetanșe

□    ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau neetanșe

•/ Caracteristici ale spațiului locuit / încălzit:

S Suprafața locuibilă / a pardoselii spațiului încălzit: 488.95 m2

S Volumul spațiului locuit / încălzit: 1595,82 m3

S înălțimea medie liberă a unui nivel: 3.5 m

□    Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire: 16 ore zilnic

□    Adâncimea medie a pânzei freatice: 10 m

Caracteristici tehnice ale sistemelor de încălzire, ace, iluminat, climatizare, etc.

□    Caracteristici tehnice ale sistemelor de stocare a energiei termice (nu este cazul)

□    Caracteristici tehnice ale surselor de energie termica si starea acestora

/ Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

O sursa proprie individual CENTRALA TERMICĂ 75 KW

□    termoficare - punct termic central O termoficare - punct termic local O altă sursă sau sursă mixtă

S Racord la sursa centralizată cu căldură: nu este căzui

□    racord unic    □ multiplu,

S Contor de căldură:

□    Elemente de reglaj termic și hidraulic: nu este cazul

□    Caracteristici tehnice ale sistemelor de distribuție a energiei termice

Conducta de recirculare a a.c.m.; nu este cazul

□    funcțională    □ nu funcționează    113 nu există

/ Contor de căldură: da

□    Debitmetre la nivelul punctelor de consum: DA

•/ Caracteristici tehnice ale instalației de încălzire interioară:

z Tipul sistemului de încălzire:

□    încălzire locală cu sobe

[X] încălzire centrală cu corpuri statice O încălzire centrală cu aer cald O încălzire centrală cu planșee încălzitoare O alt sistem de încălzire

Corpurile de incalzire din camere sunt din otel tip C22

1.

Radiatoare din otel C22 600x600mm, avand inaltimea de 600 mm si lungimea de 600mm, puterea termica 1247W in condiții nominale.

2.

Radiatoare din otel C22 600x800mm, avand inaltimea de 600 mm si lungimea de 800mm, puterea termica 1663W in condiții nominale.

3.

Radiatoare din otel C22 600x900mm. avand inaltimea de 600 mm si lungimea de

900mm, puterea termica 1871W in condiții nominale.

4.

Radiatoare din otel C22 600xl000mm, avand inaltimea de 600 mm si lungimea de lOOOmm, puterea termica 2079W in condiții nominale.

5.

Radiatoare din otel C22 600xl400mm, avand inaltimea de 600 mm si lungimea de 1400mm, puterea termica 2910W in condiții nominale.

- 5 “•/ Tip distribuție a agentului termic de încălzire:

□ inferioară    □ superioară    O mixtă

S Necesarul de căldură de calcul: 80 kW

Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice):

□Corpurile statice sunt noi si dotate cu armături de reglaj

[X] Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cei puțin urs sfert dintre acestea nu sunt funcționale

O Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale s Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite:

/ Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

O Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire

□Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani

□    Corpurile statice au fost demontate șs spălate / curățate în totalitate cu mai mult de cinci ani în urmă

'/Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

□Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale

□    Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale

□    Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: nu este căzui

/ Caracteristici ale instalației de apă caldă menajeră:

s Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:

□    Sursă proprie,

□    Centrală termică de cartier

□    Termoficare - punct termic central

□    Termoficare - punct termic local

□    Altă sursă sau sursă mixtă:

/ Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

□    Din sursă centralizată □Centrală termică proprie

□    Boiler cu acumulare

□    Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.

□    Preparare locală pe plită

□ Alt sistem de preparare a.c.m,: boilere electrice locale Puncte de consum a.c.c. / armaturi monoactionare:

Z Număr de obiecte sanitare: circa 16 armatură monoactionare iavoar

□    Alte informații:

-    accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic: da

-    facturi pentru consumul de gaze naturale: nu

-    producere a.c.m. funcționând pe gaze naturale: nu

-    starea armăturilor și conductelor de a.c.m: relative bursa

-    temperatura apei reci: Î0°C

-    număr mediu de persoane: CIRCA 200

□    Date privind instalația de iluminat:

Corpurile de iluminat utilizate cu montare directa orizontală realizează pentru întreaga clădire o putere specifică medie pe m2 de 12W corespunzătoare cerinței de 300 Ix pe întreaga suprafață a clădirii.

Consum specific de energie pentru iluminat= Eilum /S 17.5 kWh/m2an

□    Date privind instalația de ventilație mecanică / climatizare:

Auditor,

Ing. Daniel Petean BA 00886
FIȘĂ DE CERTIFICARE ENERGETIC^ c Af\

1. Introducere

Clădirea: CLĂDIRE GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI Adresa : Strada MĂRGEANULUI Nr. 81 sectorul 5 BUCUREȘTI Proprietar: GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

2. Raport de expertiza privind clădirea

2.1. Informații generale

Clădirea

GRĂDINIȚĂ FLOAREA SOARELUI

Adresa

Strada MĂRGEANULUI Nr. 81 sectorul 5 BUCUREȘTI

Proprietar

GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI

Destinația principală a clădirii

GRĂDINIȚĂ

Tipul clădirii

monobloc

Anul construcției

1945

Proiectant / Constructor

necunoscut

Structura constructiva

pereți structurali din zidărie portanta stâlpi si grinzi de beton armat

2.2. Informații privind construcția

Suprafața utila (m2)

455.95

Suprafața utilă a spațiilor încălzite (m2)

455.95

Suprafața construită desfășurată: (m2)

588

Volumul util al spațiului încălzit (m3)

1595

Volumul total al clădirii (m3)

2940

Caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei:

Element de construcție

Rezistență

termică

corectată

Aria

m2K/W

,_2

STÎiîi

1

2

3

PE N

1,56

163,40

FES

1,56

164,00

PE E

1,56

65,25

PE V

1,56

60,45

FE N

0,4

21,10

FES

0,4

20,50

FE E

0,4

0,00

FE V

0,4

4,80

TE

2,68

594,50

Sb

2,24

588,00

‘notai arie exterioară [m2]

1682

2.3 Informații privind instalația de încălzire

Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor

Centrala termica proprie

Tipul sistemului de încălzire

încălzire centrală cu corpuri statice

Distribuția agentului termic

mixta

Necesarul de căidură de calcul actual (W)

75000

Racord ia sursa centralizata cu căldură

-

Contor de căldură pentru încălzire

-

Elemente de reglaj termic și hidraulic

da

3. Calcule energetice - Clădirea Reală

3.1. Rezistențe termice, coeficienți de reducere, rezistențe termice corectate

Element

construcție

R

(m2K/W)

r(-)

R'

(m2K/W)

R'min

(m2K/W)

PE beton

0.65

0.70

0.45

1.40

FE1 lemn

0.38

1.00

0.38

0.50

FE2 termopan

0.50

1.00

0.50

0.50

UE2 - termopan

0.50

1.00

0.50

0.50

TE 1

1.37

0.75

1.03

3.50

PI cs

0.57

0.77

0.44

1.40

UI cs

0.19

1.00

0.19

0.50

PD cs

0.51

1.00

0.51

1.65

3.2    Suprafața și rezistența termică medie corectată a anvelopei clădirii

Suprafața totală a anvelopei clădirii (m2)s 1682

Rezistenta termica medie corectata a anvelopei clădirii J,.89(m2oK/W).

3.3    Date de calcul

a)    temperaturi convenționale

-    zona termică :    II

-    zona eoliană : II

-    temp. interioară:    20 °C.

-    temp. exterioară:    -15°C.

-    temp. casei scării:    8.46 °C

-    temp. subsol: 18 °C

-    temp. pod:

-    temp. pinza freat. : tpzf = 10 °C.

b)    temperaturi de referință necesare pentru calculul consumului de energie

Luna

tjR

teR

[°c;i

Luna

tiR

țeS

[°C]

[°C]

Dec.(-0,5)

17.96

4.77

Ian.(0,5)

17.96

2.80

Feb.(l,5)

17.96

4.78

Mar.(2,5)

17.96

8.72

Apr.(3,5)

17.96

13.89

Mai.(4,5)

17.96

18.19

Iun.(5,5)

17.96

21.00

lul,(6,5)

17.96

22.31

Aug.(7,5)

17.96

21.82

Sep.(8,5)

17.96

18.32

Oct.(9,5)

17.96

13.35

Nov.(10,5)

17.96

8.70

Dec.(ll,5)

17.96

4.77

c)    Durata perioadei de incalzire a clădirii reale

Durata perioadei de încălzire reprezintă numărul de zile în care trebuie să funcționeze instalația de încălzire pentru a menține temperatura interioară la o valoare constantă, ținând cont de aporturile energetice și sursele gratuite de căldură la interiorul și exteriorul clădirii.

Durata de încălzire:    Dz =    186 zile

Numărul de grade zile: NGZ = □i„na(N(3z) = 2200°C*zile

d)    Coeficientul de izolare termică a clădirii

Gci.Reala = 0,61W/(m3K)

GReferlnta = 0.58W/(m3K)

Condiția impusă de norme este ca valoarea coeficientului de izolare termică a clădirii reale să fie mai mică decât o valoare de referință calculată în funcție de alcătuirea clădirii.

Faptul că Gci.Reaia > GReferinta atestă că trebuiesc aplicate soluții de reabilitare în vederea îmbunătățirii gradului de izolare termică al clădirii (scăderea coeficientului G sub valoarea de referință).

3.4    Consumul de căldură anual specific pentru încălzire

la consumator: 199,76 kWh/m2.an

3.5    Consumul de căldură anual specific pentru prepararea apei calde de consum

la consumator: 77.80 kWh/m2.an

3.6    Consumul de energie anual specific pentru iluminat: la consumator: 17.50 kWh/m2.an

3.7    Consumul de căldură anual total specific :

la consumator: 295.05 kWh/m2.an

3.8    Emisii C02: 70.81 kgcoz/m2.an

3.9    Penalizări acordate clădirii certificate:

p0=n(Pi) = i.2i

Subsol uscat cu posibilitate de acces ia instalația comună

pl=

1,00

P2=

1,00

p3=

1,03

p4=

1,05

p5=

1,05

p6=

1,00

p7=

1,00

p8=

1,05

p9=

1,05

pl0=

1,06


Ușa este prevăzuta cu sistem de automatizare

Ferestre / usi vechi fara garnituri de etanșare

Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj

Corpurile statice au fost spălate și demontate,dar nu mai devreme de 3 ani Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separareși golire a acetora, funcționale

Există contor general de căldură pentru încălzire si a.c.m.

Tencuiala exterioară NU este bună Pereții exteriori fără urme de igrasie Există sistem de ventilație naturală, stare de nefuncționare 3.1© Neta energetica a clădirii: NCiădire reală = 80.44

3.11 Grila de clasificare energetică:

ÎNCĂLZIRE

D

APĂ CALDĂ

D

ILUMINAT

A

TOTAL

D

4. Calcule energetice - Clădirea de referința(REABILlTATA)

în cazul clădirii de referința suprafața ferestrelor și a pereților exteriori, este identică cu cea a clădirii reale. Rezistențele termice ale elementelor anvelopei iau valorile minime recomandate din punct de vedere al protecției termice a clădirii. Aceste modificări conduc ia noi valori pentru durata sezonului de încălzire și numărul corectat de grade-zile.

în ceea ce privește apa caldă s-a considerat sporită suplimentar grija pentru consumul rațional de apă caldă față de clădirea de referința, ceea ce a condus în cazul clădirii eficiente la consumuri de căldura pentru prepararea apei calde și mai reduse în raport cu clădirea reală și chiar cu cea de referință.

Coeficientul total de penalizare acordat clădirii de referința este 1.

4.1    Suprafața și rezistența termică medie corectată a anvelopei clădirii

-    Suprafața totală a anvelopei clădirii (m2):    1682

-    Rezistența termică medie corectată a anvelopei clădirii    2.83

(m2.K/W):

4.2    Durata de încălzire și numărul de grade zile corectat

Durata de încălzire:    17© zile

4.3    Consumul de căldură anual specific pentru încălzire

la consumator: 102.88 kWh/m2.an

4.4    Consumul de căldură anual specific pentru prepararea apei calde

la consumator: 50.57 kWh/m2.an

4.5    Consumul specific de energie pentru iluminat: 12,00 kWh/m2.an

4.6    Consumul de căldură anual total specific

la consumator: 165.45 kWh/m2.an

4.7    Emisii CO2:    39.71 kgCO2/m2.an

4.8    Penalizări acordate clădirii de referința: p0 = 1

4.9    Nota energetica a clădirii: NReferintă = 95.35

4.10 Grila de clasificare energetică

ÎNCĂLZIRE

B

APĂ CALDĂ

C

ILUMINAT

A

TOTAL

B

RAPORT DE ĂUDIT

1. INFORMAȚII GENERALE

»

a

«

9


Clădirea ; CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ FLOAREA SOARELUI

Adresa / Strada MĂRGEANULUI Nr. 81 Sectorul 5 BUCUCURESTI

Proprietar: GRĂDINIȚĂ FLOAREA SOARELUI

Destinația principala a clădirii: GRĂDINIȚĂ Tipul clădirii: construcție P Director:


Telefon:

Auditor energetic pentru clădiri: ing. Daniel Petean Data efectuării expertizei energetice : aprilie 2016 fir. dosar expertiza energetica : 40

Data efectuării raportului de audit: aprilie 2016

2. EVALUAREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE

2.1 Diagnostic termic ai anvelopei clădirii

Clădirea analizata, o construcție dreptunghiulara monobloc cu regim de inaltime Parter, construita in 1945.

Numărul mediu de persoane care utilizează (si va utiliza) clădirea este in prezent este de circa 200 dar acest număr este variabil, in funcție de planul de școlarizare anual Structura de rezistenta este constituita din:

• Fundațiile de beton armat continue.

® închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de cărămidă cu grosimea de 50 cm, cu stâlpi si grinzi de beton armat

® Vitrajete exterioare au tampiarie tip fcermopan montata în jurul anilor 2002-2004 care nu îndeplinesc condițiile de izolare termica solicitate in prezent de normative s Compartimentările interioare sunt de doua tipuri: o parte cu grosimea de 30cm, cealalta parte, cu grosimea de 15 cm

Acoperișul este de tip șarpanta cu invelitoare din tabla galvanizata

Având in vedere aceste observații, volumul încălzit al clădirii a fost considerat ca fiind cel închis de anvelopă.

Alimentarea cu energie termica a clădirii este realizata in prezent din centrala termica proprie. Regimul de furnizare al agentului termic de încălzire este permanent.

Distribuția este realizata si in prezent prin corpuri statice de tip CRP 600/3 si corpuri statice radiatoare din oțel tip panou care vor fi spalate sau înlocuite.

Definirea și ierarhizarea elementelor componente ale anvelopei clădirii și a parametrilor de performanță termohidroenergetică asociați acestora

Elementele componente ale anvelopei clădirii se clasifică în raport cu poziția în cadrul sistemului clădirii:

a elemente exterioare în contact direct cu aerul exterior (ex: pereților exteriori, inclusiv suprafața adiacentă rosturilor deschise);

•    elemente interioare care delimitează spațiile incălzite de spații adiacente neincălzite sau mai puțin incălzite (ex: pereții îi planșeele care separă volumul clădirii de spații adiacente neincălzite sau mult mai puțin încălzite, poduri, subsoluri tehnice, precum și de spațiul rosturilor inchise);

•    elemente în contact cu solul.

In cele ce urmează se definesc parametrii de performanță caracteristici, necesari pentru evaluarea performanței energetice a clădirilor funcție de elementele component.

COMPONENȚĂ PEREȚI EXTERIORI

Denumirea materiaîului

Densitatea

aparentă

S

:i|l

8

Coeficientul

de

asimilare

termica

Coeficient

de

corecție

Fact.

rezistentei la

permeabilitate

ia vapori

Grosime

Rezistența

termică strat

kg/m3

W/mK

W/m2K

-

-

m

m2K/W

Mediul interior

Suprafața de contact mediu interior

0,13

1

Sapa de ipsos

1,600

1,03

10

1,2

11,2

0,005

0,004

2

Mortarde ciment si var

1.700

0,87

9,47

1

8,5

0,025

0,029

3

Zidărie din cărămizi

1.000

0,35

4,61

1

6

0,50

1,45

4

Mortar de ciment

1.800

0,93

10,08

1

7,1

0,01

0,011

Mediul exterior

0,04

TOTAL

0,39

1,664

COMPONENȚĂ PEREȚI INTERIORI

Denumirea materialului

Densitatea

aparentă

Conductivitatea termică de calcul

Coeficientul de asimilare termică

li

i ®

Fact

rezistentei permeabilitate la vapori

Grosime

Rezistenta

termica strat

kg/m3

W/rnK

W/nrpK

-

-

m

m2K/W

1

Sapă de ipsos

220

0,07

1,671153

1,20

2,70

0,005

0,060

2

Mortar de ciment si var

45

0,034

0,287936

1,15

1,50

0,025

0,639

3

Zidărie din cărămizi

690

0,29

3,546517

1,00

4,00

0,125

0,431

4

Sapa de ipsos

220

0,076

2,34797

1,20

3,70

0,005

0,055

TOTAL

0,160

1,185

[fiiOM,

PLACA PESTE SOL

Denumirea materialului

Densitatea

aparenta

Conductivitatea

termică de caicul

Coeficienții!

de assmiiare

termica

Coeficient

corecție

._ <u

sS~

01!

! E

Ș

a.

Grosime

Rezistenta termica

strat

kg/m3

W/mK

W/m2K

-

-

ÎTÎ

m2K/W

Suprafața de contact mediu interior

0.125

1

Sapa de ipsos

1.600

1,03

10,00

1,20

11,20

0,005

0,004

2

Beton armat

2.600

2,03

17,89

1,00

24,30

0,150

0,074

3

Folii din poiiclorura de vinii

1.200

0,17

4,64

1,00

500

0,001

0,006

4

Mortar de ciment

1.800

0,93

10,08

1,00

7,10

0,100

0,108

5

Panza bituminata, carton bituminat, etc

600

0,17

3,28

1,00

1300

0,020

0,118

6

Sol

3,00

1,800

7

Mediul exterior

0,042

TOTAL

0,306

2,235

PLANȘEU PESTE ULTIMUL NIVEL

Denumirea materialului

sS .8 § s a

S ra

Conductivitatea termică de calcul

3 %

U S

sț!

o <y u

p

Fact

rezistentei

permeabilitate la

vapori

Grosime

F

i

kg/m3

W/mK

W/m2K

-

-

m

m2K/W

Suprafața de contact mediu interior

0,125

1

glet de ipsos

1.600

1,03

10,00

1,2

IU

0,005

0,004

2

8eton armat

2.600

2,03

17,90

1

24,3

0,300

0,148

3

Mortar de ciment

1.800

0,93

10,08

1

7,1

0,150

0,405

4

termoizolatie

600

0,370

3,74

1,00

4

0,001

0,006

5

Folii din poiiclorura de vinii

1200

0,17

4,638851

1

500

0,050

0,054

6

Mortar de ciment

1800

0,93

10,07944

1

7,1

0,020

0,118

7

Panza bituminata, carton bituminat, etc

600

0,17

3,280163

1

1300

0,005

0,142

8

Stejar si fag perpendicular pe fibre

800

0.230

5.78

1.15

11.3

0.150

0.567

9

Vata minerala

120

0.045

0.54

1.10

1.3

0.050

1.010

10

strat hldrolzolant

1200

0.170

4.64

1.00

500.0

0.005

0.029

11

astereala

700

0.220

5.28

1.20

10.0

0.060

0.227

TOTAL

0,531

2.84

2.2 Parametrii specifici exteriori de climat pentru aplicarea metodologiei

Clădirea analizată, este sediul GRĂDINIȚEI FLOAREA SOARELUI fiind amplasat in Strada MĂRGEANULUI Nr„ 81, Sectorul 5 BUCUCURESTÎ și conform SR 1907-1 este situată în zona II climatică cu următoarele caracteristici termice:

a Temperaratură minima exterioară de calcul -15°C ® Temperatură medie anuala    10,1 °C

® Durata perioadei de încălzire anual    196 zile

» Număr de grade-zile cf. SR 4839    3 390

Din punct de vedere ai zonelor eoliene este amplasat în zona eoliană III, cu următoarele caracteristici ale vitezei vântului:

* Viteză vânt în localitate    4 m/s;

« Viteză vânt în afara localității 4 m/s.

2.2,1 Regim de utilizare a clădirii

Destinația clădirii, sediu GRĂDINIȚĂ, corelată cu programul de activitate in doua schimburi încadrează clădirea conform Normativului C107/2-1997 revizuit prin Ordin 2513 al MDRT din 2010, la

clădire de categoria 2 cu ocupare discontinua, CU INERȚIE TERMICA RIDICATA, funcționalitate care

o

impune ca temperatura mediului interior să nu scadă, în intervalul "ora 0 ora 7" cu mai mult de 7 C sub valoarea normală de exploatare.

2,2.2 Determinarea caracteristicilor termotehnice ase elementelor ce alcătuiesc anvelopa clădirii

Conform Normativ C107/2-1997 revizuit prin Ordin 2513 al MDRT din 2010 pentru clădirile de categoria 2 cu ocupație discontinuă, sunt impuse următoarele valori minime ale rezistențelor termice specifice corectate, medie a elementului de construcție, calculate în baza prevederilor "Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor"

CARACTERISTICILOR TERMOTEHNICE NORMATE

Tip clădire

Categorie

Zona

climatică

Rezistențe termice specifice corectate, medie a elementului de construcție

Pereți

exteriori

Planșeu

terase

Planșeu

subsol

Placă pe soi

Vitraj

Caldire Invatamant

2

11

m2K/W

m2K/W

m2K/W

m2K/W

m2K/W

0,80

2,25

1.00

1.40

0,39

2.2.3 Calculul valorilor parametrilor de performanță termică a elementelor de anvelopa a clădirii

In urma analizei vizuale a clădirii și a consultării releveelor și documentației de construcție pe domeniile Arhitectură, Rezistență și Construcții, au rezultat următoarele valori pentru elementele din componența anvelopei:

O1    . i --ir

PEREȚI EXTERIORI OPACI

PE

Descriere

Arie

[mz]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere , r

Material

Grosime [cm]

PE N

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,208 m2K/W)

163.40

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

giet adeziv

1,00

PES

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,208 m2K/W)

16484

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

glafc adeziv

1,00

PE E

Zidărie din cărămidă Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,208 m2K/W)

65.25

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

giet adeziv

1,00

PE V

Zidărie din cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat

R= 1,664 m2K/W

(R'= 1,208 m2K/W)

60.45

Tencuiala

2,00

0,74

zidărie cărămidă

35,00

glet

1,00

giet adeziv

1,00

PLACA PESTE SOL

PSb

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r

Material

Grosime [m]

Placă beton armat, șapă, pardoseală rece (R'= 2,235m2K/W)

588

Sapa de ipsos

0,005

0,98

Beton armat

0,150

Folii din policlorura de vinii

0,001

Mortar de ciment

0,100

Panza bituminata, carton bituminat, etc

0,020

Sol

3,00

® Terasă / acoperiș:

’Z Tip: PLACA

O circuiabilă,

O necirculabilă,

S Stare:

O bună,

O deteriorată,

□ uscată,

O umedă

Ultima reparație:

□ < 1 an,

O 1 - 2 ani

0 2-5 ani,

O > 5 ani

TERASĂ/ACOPERIȘ

TE

Descriere

Ărie [m2]

Straturi componente (i e)

Coeficient reducere, r  (°/°1

Material

Grosime [m]

Planseu invelitoare (R'= 2.903 m2K/W)

594

Grinzi de lemn

0,20

0,72

astereala

0,015

tabla

0,050

IZOLAȚIE

0,120

Placi de ipsos

0,015

S Aria totală a terasei [m2]: 594 Materiale finisaj: șarpanta din lemn cu invelitoare de tabla faltuita

FERESTRE / UȘI EXTERIOARE

Tip

Descriere

S

Rezistența termică

Grad de etanșare

Prezență

oblon

Cm2]

[m2K/W]

FE N

PVC

21,10

0. 45

relativ

NU

FE S

PVC

20,50

0. 45

relativ

NU

FEE

PVC

0,00

0. 45

relativ

NU

FE V

PVC

4,80

0. 45

relativ

NU

T Starea tâmplăriei:    Obună / foarte bună (tâmplărie PVC)

O (uși PVC intrare casa scării)

O fără măsuri de etanșare (tâmplărie lemn)

O cu garnituri de etanșare deteriorate(tâmplărie PVC) I I cu măsuri speciale de etanșare

Aceste date se vor utiliza in capitolul următor pentru determinarea necesarului anual de căldură pentru clădire.

2.2.4 Determinarea necesarului anual de căldură pentru clădire

Determinarea performanțelor energetice și a consumului anual de căldură pentru clădire s-a realizat în conformitate "Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor" aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr, 157/2007, modificat și completat de Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 1071/2009.

In baza datelor obținute prin activitatea de investigare preliminară a clădirii s-a calculat consumul anual de căldură pentru încălzirea continuă a clădirii expertizate cu relația:

SS . 0.024*<s£ /r + 0.33» b, * ,»r> * c»    kwh/a

unde:

SE - suprafața totala de transfer de căldură de la spațiul încălzit către mediul înconjurător, măsurată la interiorul spațiului

S£ ='Z,S^T,Sk + 'ESp =

1682.0 m2 (din cap 1.3.3)

R - rezistenta termica medie a elementelor de construcție care delimitează spațiul încălzit de exterior sau spații neîncălzite si se calculează cu relația: calculată pe baza suprafețelor și rezistențelor prezentate în cap. 2.2.3.


1,89 m2K/W,


B, - coeficient de corecție a potențialului termodinamic caracteristic aerului proaspăt necesar confortului fiziologic, determinat cu relația:

=(1 + a/JÎ)*/^ =1'086

in care A este un coeficient numeric in funcție de tipul clădirii:

A =0,096 - pentru clădiri colective;

ftu =1,025 - factorul de temperatură pentru aerul interior, funcție de sistemul de incalzire (corpuri statice) cf. MC 002;

na = 1 h-l= 1,5 numărul de schimburi de aer cu exteriorul a spațiului încălzit in perioada de exploatare conform MC 002;

V = 1596 m3 - volumul interior al spațiului încălzit

C - coeficient de corecție a necesarului de căldură pentru încălzirea spațiilor ținând seama de regimul de exploatare

C = y * CR * Cb = 1

Y= 1 - coeficient care tine seama de variația in timp a temperaturii exterioare, grafic.

CR = 1 - coeficient care tine seama de reducerea temperaturii interioare pe durata nopții,

conform MC 002

Cb =1 - coeficient pentru clădiri fără balcoane

NGZ = 2200 grade zile cf. SR 4839 (clădirile de categoria 1 cu ocupație continuă)

Consumul anual de căldura, în baza parametrilor prezentați anterior, este:

= 72853 kWh/an

Suprafață interioara încălzită - 456 m2

Consumul de căldură anual normat pentru încălzirea spaților încălzite, la nivelul sursei, se calculează conform NP 048-2000 cu relația:

QanSinc ~Qanînc/Oînc în Care, dîllc — Dr *

□g— □ o'"( QgO" Qv)

Pentru centrala termică proprie cu puterea termica utilă Pn:

Pn=l*75 kW-75 kW □0=l/(l+0.177* Pn-0.77 )=0.998 unde:

□ r

0,800

randament de reglare al instalației

□ d

0,800

randament de distribuție a căldurii in instalație

□ 0

0,998

coeficient de reducere a valorii nominale de catalog

coeficient de reducere a valorii de catalog IIIg0 in funcție de

□v

0.10

vechime

□gO =

0,980

randamentul nominal de producere a căldurii (dat de furnizor)

□g    =

0,850

randamentul mediu anual de generare a căldurii

□înc =

0,800

randamentul global anual aî instalației de incalzire interioara

Qsinc = 9iQ@6kWh/an

Qsinc-ei = 14 kWh/an Consum auxiliar de energie electrică (centrele termice , pompa de circulație) QanSi,1c = 91880 kWh/an

Consum specific de energie pentru încălzire qanSinc= Qansinc/Sinc=199=76 kWh/m2an Clasa de performanța energetică:    D

2.2.5 Poliția șî orientarea clădirilor, parametrii climaterici exteriori, inclusiv etanșeitatea la aer

Conform planurilor cadastrale și imaginilor din satelit poziționarea clădirii este prezentată în figura următoare:

Din punct de vedere arhitectural amplasarea clădirii are următoarele caracteristici:

•    Axul lung al clădirii este pe direcția EST-VEST, cu fațadele scurte pe direcția Est si Vest.

•    Fațadele principale; fațada Nord are 21 % vitraj iar fațada Sud 20%.fațada Est are 0 % vitraj iar fațada Vest 5%.

e Clădirea nu dispune de dispozitive de umbrire realizate din construcție.

9    Nu sunt montate geamuri fotoabsorbante sau senzori pentru controlul iluminatului artificial.

®    Inexistența sistemelor de ventilație mecanică nu permite evaluarea cantitativa și calitativă a

pierderilor de aer și respectiv energie termică prin elementele anvelopei.

2.2.6 Evaluarea influenței sistemelor solare pasive și a sistemelor de protecție solară asupra performanței energetice a clădirii

Clădirea nu este prevăzută cu sisteme arhitectural constructive de control solar pasiv sau sisteme pasive de captare a radiației solare de tipul Spațiu Solar.

Construcția nu a fost prevăzută prin proiect cu sisteme de vențilatie mecanică, de condiționare și răcire a aerului pe perioada sezonului cald.

2.2.7 Condiții de microclimat șs iluminat natural pentru asigurarea confortului higro - termic și vizual

Confortul termic este definit de totalitatea condițiilor de microclimă dintr-o încăpere care determină o ambianță plăcută în care omul să se simtă bine, nefîind necesară solicitarea sistemului termoregulator al organismului.

Factorii principali ai confortului higro - termic sunt:

® temperatura aerului;

•    temperatura medie de radiație;

© viteza aerului;

*    umiditatea aerului;

e intensitatea activității fizice.

Parametrii minimi prevazuti de SR 1907/2 si realizați in incinta clădirii sunt următorii:

PARAMETRII DE CONFORT ÎN INCINTA CLĂDIRII

Destinație camera

Diferențe de temperatură

Temperatura

Umiditate

relativă

Viteza

aerului

°C

°C

%

m/s

SCOLI, GRĂDINIȚE, CĂMINE DE ZI

< 4,5 pentru pereți

20

35-70

0,15 - 0,25

< 3,5 pentru terase, planșee

Factorul de lumină naturală:

DF=l/10*(Af/Acl)100

unde:

Af - suprafață vitraj = 46.40 m2

Aci - suprafață pardoseală clădire = 455.95 m2

Pentru clădirea analizată, s-a obținut un factor de lumină naturală DF= 1% global pe întraga ciădire (1.1 (DF) <2%) rezultă că este necesar ca iluminatul artificial sa completeze in totalitate iluminatul natural .

Din cele prezentate se constată că în ciădire sunt asigurați parametrii necesari pentru un confort higro -termic corespunzător, iar pe baza valorii coeficientului DF, calculat, se estimează că iluminatul natural nu asigură un confort vizual corespunzător in toate încăperile, iar pentru asigurarea acestuia este necesară utilizarea și pe timp de zi a iluminatului artifical.

rppT'T'AtrJ l<WWd,W

3. DIAGNOSTIC TERMIC AL INSTALAȚIILOR DE UTILITATI

Puterea instalată în corpurile statice este de circa 75 kW .

Necesarul de calcul este evaluat conform volumului încălzit al clădirii la 80 kW.

Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, și datorită amplasării centralei termice în incintă rețeaua de distribuție nu este poziționată în spații neîncălzite.

Corpurile statice nu au fost demontate, spălate si curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire, pierderile de energie datorită colmatării rețelei de distribuție si corpurilor convecto-radiante sunt semnificative.

Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale, permițând reglajul termic pe paliere și coloane.

3.2 Evaluarea eficacității și eficienței alimentării cu apă caldă de consum inclusiv caracteristicile termoizolației sistemului

Necesarul de apă caldă de consum al clădirii se realizează prin boilere electrice de încălzire a apei reci din rețeaua urbana:

Consumul de apă caldă de consum realizat în present nu este contorizat și este foarte redus.

Necesarul de energie termică utilizat la prepararea apei calde de consum s-a calculat teoretic pe baza prevederilor Metodologiei de calcul ai performanței energetice a clădirilor, Instalațiile de distribuție sunt la interiorul clădirii și sunt in stare foarte bună.

Consumul de apă caldă de consum (acc) nu este contorizat și pentru evaluarea necesarului de căldură utilizat la prepararea apei calde de consum s-a utilizat următoarea relație:

Qac=2p*c*Vac*(tac-tar) [kWh],

unde:

p - densitatea apei reci = 999,7 [kg/m3] la 10°C

c - căldură specifica a apei =1,00 [kcal/kgK]

Vac - volumul zilnic de acc consumat calculat conform Ordin 157 Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor.

Vac= a*Nu*1000 [m3],

unde:

a - necesarul specific de acc cf. Ordin 157 Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor tabel Al, anexa III A, este de:

»    Consum mediu 5i/per§,zl pentru 50 de copii

•    Consum mediu 20!/pers,zi pentru 150 de copii

Nu - numărul utilizatorilor, s-a utilizat numărul mediu de persoane in clădire de:

*    personalul - circa 200 persoane

In aceste condiții necesarul anual de energie termică pentru prepararea acc este de:

Qac= 3547ikWh/an.

Sinc - Suprafață interioara încălzită = 455.95 m2

Consum specific de energie pentru preparare apa calda de consum,

Qacc/ Sine = 77.80 kWh/m2an

Clasa de performanță energetică pentru instalațiile de alimentare cu apă caldă de consum: D

3.4    Evaluarea eficacității și eficienței instalațiilor de ventilare (inclusiv ventilația naturală)

Construcția nu a fost prevăzută prin proiect cu sisteme de ventilație mecanică, ventilația clădirii este realizată prin diferențe de presiune între interiorul și exteriorul clădirii create de factorii naturali temperatură și vânt, prin deschiderea spațiilor vitrate asigurând astfel ventilația naturală a clădirii.

3.5    Evaluarea eficacității și eficienței Instalațiilor de iluminat Interior

Sistemul de iluminat interior a fost realizat Inițial cf. normativ PE 136/87- actualizat NP 061 respectând cerințele de 500-750 Ix pentru încăperile Ix pentru încăperile cu destinații invatamant

Din datele de mai sus rezultă o putere specifică medie pe m2 de 10,00. W corespunzătoare cerinței de 600 Ix pe întreaga suprafață a clădirii.

Pentru calculul necesarului de energie electrică utilizată pentru iluminatul intern se utilizează următoarea formulă:

Wit= 6*A+Tu*IP/1000 kWh/an, unde

Tu= (Td*Fd*Fo)+(Tn*Fo)

P,= putere instalată

Td, Tn, Fd, Fo sunt timpii de utilizare a luminii de zi si factori de dependenta in utilizarea luminii de zi conform tabel 1,2,3 anexa II-4 Ordin 157 Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor.

A - suprafața totala a pardoselii clădirii, 2680 m2

In aceste condiții necesarul de energie electrică pentru iluminatul interior al clădirii este;

Wit = 7979.12 kWh/an.

Suprafață interioara de calcul = 455.95m2

Consum specific de energie pentru iluminat= W(i /S = 17.5 kWh/m2an

Clasa de performanța energetică Â

Puterile specifice realizate în fiecare tip de compartiment al clădirii se încadrează în limitele prevăzute de normative cu excepția unor spații care în prezent au, posibil, altă destinație față de cea prevăzuta în proiect, fiind recomandat ca pentru aceste spații să se realizeze în viitor o reevaluare a necesarului de iluminare cu posibilitatea de reducere a acestuia în funcție de Idispunerea lămpilor, rețea de distribuție existentă etc.

\o

ipfen® IMUL iATă

4. PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRII

Caracteristicile energetice ale clădirilor reprezintă valorile maxime si minime ale consumului specific de căldură, diferențiat pe unitati termice si respectiv total,conform Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor" aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007. Pentru toate tipurile de clădiri din Romania la nivelul anului 2005 se considera următoarele valori ale caracteristicilor energetice.

CLASIFICAREA ENERGETICĂ

Destinație consum

Consum specific cf. normative

Energie consumata de clădirea auditata

Suprafața de calcul

Consum specific al clădirii auditate

Clasificare

energetică

kWfa/m2an

kWh/an

m2

kWh/m2an

bun

maxim

încălzirea spatiilor

70,00

500,00

91080

455,95

199,76

D

Apa caldă de consum

15,00

200,00

35471

455,95

77,80

D

Iluminat

40,00

120,00

7979,12

455,95

17,50

A

TOTAL UTILITĂȚI

145,00

1.120,00

134530,12

455,95

295,05

O

5. CERTIFICATUL DE PERFORMANȚA ENERGETICA

Informațiile cuprinse în certificatul de performanță energetică se referă la evaluarea performanței energetice a clădirii și la principalele caracteristici tehnice ale clădirii și ale instalațiilor aferente: de iluminat, de încălzire interioară și de preparare a apei calde de consum, de climatizare, inclusiv punctajul energetic acordat clădirii (nota energetică).

Certificatul de performanță energetică al clădirii auditate este prezentat în Anexa CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

6. LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE LA ANVELOPA CLĂDIRII

ÂudituS energetic s-a efectuat conform metodologiei de auditare aprobate prin Ordinul nr. 157/2007 al Ministerului Construcțiilor, Transporturilor și Turismului și OUG 18 din 04.03.2009. Prima etapa întreprinsa in cadrul auditului energetic a fost cea de analiza comparata efectuata asupra pierderilor si componentelor consumurilor de căldură ale clădirii. Aceasta analiza a condus la identificarea celor mai potrivite masuri de reabilitare a clădirii din punct de vedere energetic. Menționam sa aceste masuri de reabilitare termica se pot aplica în urma expertizei tehnice a clădirii pe ansamblu, care a stabilit că starea actuala a clădirii permite din punct de vedere a! structurii de rezistanta aplicarea masurilor de reabilitare termica analizate in continuare.

Astfel, in cazul clădirii auditate se propun doua pachete de soluții de reabilitare termica:

A. Un pachet optima! P1A care care acopera integrai cerințele legii 158/2011 si

coprinde armatoarele soluții:

1.    Soluția î (Si) - înlocuirea tamplariei existente vechi, tip termopan, montata in jurul anului 2000 care nu indeplineste condițiile de izolare termica solicitate in prezent de normative, cu tamplarie de aluminiu cu ruperea punții termice si geam termoizolant low-e, cu menținerea formei si poziției acesteia; In aceasta situație se recomanda montarea tamplariei dotate cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate. Tamplaria va respecta :

• cerințele prevăzute in standardul de cost (tamplarie clasa A, profil cu 5 camere, rezistenta minima corectata R' min >0,77 m2K/W,

® clasa de reacție la foc - conform Standard de cost SCOST -04-01MBRT/2012 ® cerințele minime obligatorii si prevederile impuse de NTPEE- 2008

2.    Soluția 2 (S2) - Izolarea termica a pereților exteriori.

Izolarea termica a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime (Euroclasa B-s2,d0) protejat cu masa de șpaclu armata de min 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa; materialul termoizolant va avea efortul la compresiuneCS(lO) min. 80 kPa, respectiv rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - (TR) min.120 kPa.

CONFORM HG 1061/2012 ÂRT 5.1.2 se va realiza bordarea cu fasii orizontale continue din placi rigide vata minerala bazaltica hidrofobszata de 10 cm grosime (clasa de reacție la foc Al sau A2-sl,d0; rezistente Sa compresiune min. 50kPa 10) , cu Satimea de 0,30 m, dispuse perimetrai in dreptul tuturor planseeior clădirii.

Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm: vor fi prevăzute glafuri noi din PVC.

In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm, conform caietului de sarcini. Termoizolatia se va realiza pe toata inaltimea soclului, pana la cota terenului sistematizat (CTS), respectiv pe o înălțime de 50 cm sub cota planseului de la parter (operația presupune desfacerea trotuarului si refacerea acestuia).

15

lunC:/MYj [OMW

Materialele utilizate sunt reglementate tehnic si vor fi:

a.    Polistiren expandat ignifugat de fațada, grosime lOcm

b.    Polistiren extrudat ignifugat de fațada pentru spaleti, grosime 3cm

c.    Adeziv pt șpaclu (lipire placi termoizolante - S kg/m2)

d.    Dibluri din plastic 95 mm (6 buc/m2)

e.    Plasa de armare din fibra de sticla l,lm2/m2

f.    Profite de colt si soclu din aluminiu

3» Soluția 3 (§3) Izolarea termica a planșeului pod SUB ȘARPANTĂ ® Termoizolarea planșeului pod peste hidroizolatia existenta reparata si consolidata (devenita

bariera de vapori) cu placi polistiren expandat ignifugat de înalta densitate cu grosimea totala de 16 cm; efortul la compresiune CS(10/Y) min. 120 kPa, rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete TR min. 150 kPa.

« Realizarea unei sape de protecție/ suport hidroizolatie cu sapa armata 4cm (M100T armata cu piasa STNB 0 5-100) sau acoperire cu OSB de 12mm pentru circulație

4.    Soluția 4 (S4) - Izolarea termică a planșeului către subsol • NU SE EXECUTA, CLĂDIREA NU ARE SUBSOL

5.    Soluția 5 (35) - Lucrări de intervenție la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru incaizire si preparare ACC cat si la instalația electrica interioara

Conform OUG 63/2012 se va intervenii si înlocui conductele aflate in stare de degradare destinate distribuției agentului termic pt incaizire cat si pentru distribuția de ACC, daca este cazul, înlocuirea corpurilor statice existente, deteriorate, cu corpuri statice modeme cu transfer termic ridicat

înlocuirea armaturilor sanitare in grupurile sanitare cu armaturi moderne si obiecte sanitare aferente.

Conductele de distribuție agent termic se vor realiza clin otel sau PPR corelate cu debitele necesare a fi vehiculate prin aceste conducte.

Aceste conducte vor fi prevăzute cu robinete de închidere, golire si reglajul temperaturilor si presiunilor funcție de temperatura interioara in zona de amplasament.

După efectuarea probelor de presiune a conductelor, acestea se vor proteja prin grunduire sî vopsire (conductele de otel) si se vor izola cu armaflex de 20 mm in zonele expuse la frig In cazul Instalației electrice se vor redimensiona circuitele funcție de puterea instalata pe fiecare circuit si se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat tehnologie LED (specificația si tipul corpului de iluminat vor fi prevăzute in proiectul de instaîatii electrice) si va avea o intensitate luminoasa similara sau superioara celor prezente, dar cu un consum de energie eletrica redus cu peste 40%.

rZZZZlZ    ij’ȘZ)

NU SE ADMIT BECURI ECONOMICE CU VAPORI DE MERCUR

Devizele pentru aceste lucrări se vor corela cu standardul de cost pentru reabilitare termica iar costurile suplimentare se vor incadra in Prea ram ui privind instalarea sistemeSor de meakire care utiiizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor

clasice de inealzire

6. Pachetul de soluții Pi(Sl+S2+S3+S4+S5) acopera cerințele legii î58/2011si respecta integral standardul de cost al MDRT SCOST-04/MDRT, versiunea 2012

Standardul de cost cuprinde costuri specifice unitare maximale pentru determinarea cheltuielilor estimative cuprinse în Capitolul 4 "Cheltuieli pentru investiția de bază"din Metodologia privind elaborarea devizului generai pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr, 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

B. Pachetul MAXIMAL P2B care care acopera cerințele legii 158/2011 dar depășește valorile de costuri prevăzute in Standard de cost SCOST =04-01 MBRT/20Î2 si cuprinde următoarele soluții:

1.    Soluția 1B (S1B) - înlocuirea tamplariei existente vechi, tip termopan, montata in jurul anului 2000 care nu îndeplinește condițiile de izolare termica solicitate in prezent de normative, cu tamplarie de aluminiu cu ruperea punții termice si geam termoizoiant low-e, cu menținerea formei si poziției acesteia; In aceasta situație se recomanda montarea tamplariei dotate cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate. Tamplaria va respecta :

a cerințele prevăzute in standardul de cost (tamplarie clasa A, profil cu 5 camere, rezistenta minima corectata R' min >0,77 m2K/W,

• clasa de reacție ia foc - conform Standard de cost SCOST -04-01MBRT/2O12 ® cerințele minime obligatorii si prevederile impuse de NTPEE- 2008

2.    Soluția 2B (S2B) - Izolarea termica a pereților exteriori.

Izolarea termica a pereților exteriori cu placi rigide de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime (protejat cu masa de șpaclu armata de min 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa; materialul termoizoiant va avea efortul la compresîuneCS(lO) min. 80 kPa, respectiv rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - (TR) min. 120 kPa.

Bordarea golurilor cu cu placi rigide de vata minerala bazaltica de 3 cm: vor fi prevăzute glafuri noi din PVC;

In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm, conform caietului de sarcini. Termoizolatia se va realiza pe toata inaltimea soclului, pana ia cota terenului sistematizat (CTS), respectiv pe o inaltime de 50 cm sub cota planseului de la parter (operația

w\

presupune desfacerea trotuarului si refacerea acestuia).

Materialele utilizate sunt reglementate tehnic si vor fi:

a.    placi rigide d@ vata minerala bazaltica de 10 cm grăsime

b.    placi rigide de vata minerala bazalîira pentru spaleti, grosime 3cm

c.    Adeziv pt șpaclu (lipire placi termoizolante — 5 kg/m2)

d.    Oibluri din plastic 95 mm (6 buc/m2)

e.    Plasa de armare din fibra de sticla l,îma/m2

f.    Profile de colt ss soclu din aluminiu

3.    Soluția 3B (S3B) Izolarea termica a alanseuluS pod SUB ȘARPANTĂ

•    Termoizolarea planșeului pod peste hidroizoiatia existenta reparata si consolidata (devenita

bariera de vapori) cu placi rigide de vata minerala bazaltica cu grosimea totala de 15 cm; efortul la compresiune CS(10/Y) min. 120 kPa, rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete TR min. 150 kPa.

® Realizarea unei sape de protecție/ suport hidroizolatie cu sapa armata 4cm (M100T armata cu plasa STNB 0 5-100) sau acoperire cu OSB de 12mm pentru circulație

4.    Soluția 4B (S4B) - Izolarea termică a planșeului către subsol

•    NU SE EXECUTA, CLĂDIREA NU ARE SUBSOL

5.    Soluția 5B (S5B) - Lucrări de intervenție la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru încălzire si preparare ACC cat si la instalația electrica interioara

Conform OUG 63/2012 se va intervenii si înlocui conductele aflate in stare de degradare destinate distribuției agentului termic pt incalzire cat si pentru distribuția de ACC, daca este cazul.

Perstru producerea de acc se vor putea monta patru -4- panouri solare de 2m2 cuplate Sa un rezervor de acumulare de 2000 L

înlocuirea corpurilor statice existente si deteriorate eu corpuri statice modeme cu transfer termic ridicat

înlocuirea armaturilor sanitare in grupurile sanitare cu armaturi modeme si obiecte sanitare aferente.

Conductele de distribuție agent termic se vor realiza din otel sau FPR corelate cu debitele necesare a fi vehiculate prin aceste conducte.

Aceste conducte vor fi prevăzute cu robinete de inchidere, golire si reglajul temperaturilor si presiunilor funcție de temperatura interioara in zona de amplasament.

După efectuarea probelor de presiune a conductelor, acestea se vor proteja prin grunduire si vopsire (conductele de otei) si se vor izola cu armaflex de 20 mm in zonele expuse la frig In cazul Instalației electrice se vor redimensiona circuitele funcție de puterea instalata pe fiecare circuit si se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat tehnologie LED (specificația si tipul corpului d@ iluminat vor fi prevăzute In proiectul de instalații

electrice) si va avea o intensitate luminoasa similara sau superioara celor prezente, dar cu un consum de energie eletrica redus cu peste 40%.

NU SE ADMIT BECURI ECONOMICE CU VAPORI DE MERCUR.

Devizele pentru aceste lucrări se vor corela cu standardul de cost pentru reabilitare termica iar costurile suplimentare se vor încadra in Programai privind instalarea sistemeier de încălzire care utiiizeaza energie regenerabila, inclusiv ânlocuirea sau completarea sistemelor

clasice de încălzire

6, Pachetul de soluții P2B (S1B+S2B+S3B+S4B+S5B) acopera cerințele legii 158/2011 dar tiu respecta standardul de cost al MORT SCOST-64/MDRT, prin depășirea plafoanelor recomandate pentru lucrările de la soluțiile S2B si S3>B„

Propunerea montării panourilor solare pentru prepararea ace va conduce la utilizarea

energiei regenerabie in consumurile energetice ale clădirii reabilitate si va fi avizata si

aprobata de beneficiarul investiției,,

Pentru ambele pachete economiile de energie realizate prin reabilitarea termica a clădirii sunt similare, dar diferentele de costuri conduc la recomandarea aplicării pachetului optimal P1A.

ITRoiTT';

7. ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (A PACHETULUI OPTIMAL P1A DE SOLUȚII DE REABILITARE TERMICA PROPUSE)

Aspectele energetice care au stat la baza elaborării analizei eficientei economice a aplicării fiecărei soluții mai sus prezentate, a presupus reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai clădirii in fiecare varianta noua.

Fiecare soluție de reabilitare aplicata elementelor de construcție modifica pierderile de căldură ale clădirii si consumul anual de energie, conducând la reducerea acestora si imbunatatirea performantelor energetice.

Rezultatele acestui studiu sunt prezentate in tabelul de mai jos:

ECONOMIA ANUALĂ DE ENERGIE PENTRU SOLUȚIILE DE REABILITARE PROPUSE

Varianta

Consum caid. anual ciad.

Economia anuala

Nota

Energetica

(kWh/an)

(kWh/an)

(%)

VO (CI. Reala)

134528

0

0

80,44

VIA (S1A)

121076

13453

10

83,84

V2A (S2A)

118385

16143

12

84,52

V3A (S3A)

118385

16143

12

84,52

V4A (S4A)

NU SE EXECUTA

V5A(S5A)

452555

50284

10

83,84

P1A(S1A+S2A+S3A+S4A+S5A)

75435

59094

44

95,35

Analiza eficientei economice presupune evaluarea următorilor indicatori: costurile de investiție a variantelor de reabilitare, durata de viata a variantelor de reabilitare, economiile energetice datorate adoptării variantelor de reabilitare.

Ținând seama de costul specific al energiei termice se stabilesc următoarele:

durata de recuperare a investiției pentru fiecare varianta de reabilitare;

(durata de recuperare a investiției supiimentare datorata aplicării unui proiect de reabiiitare/modernizare energetica, NR [ani], reprezentând timpul scurs din momentul realizării investiției in modernizarea energetica a unei clădiri si momentul in care valoarea acesteia este egalata de valoarea economiilor realizate prin implementarea masurilor de modernizare energetica, adusa la momentul inițial al investițiilor)

costul specific al energiei termice economisite;

20


C:'L


MO


Lipim


(costul unitatiî de energie economisită, e [lei/kWh], reprezentând raportul dintre valoarea investiției suplimentare datorata aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetica si economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata de recuperare a investiției) e=C(m) /N*AE [lei/kWh]

reducerea procentuala a facturii la utilitățile de energie termica.

In analiza economica a variantelor de reabilitare s-a avut in vedere un cost specific a! energiei termice: 0.40 lei/kWh. Valoarea a fost stabilita pe baza prețului de facturare a energiei termice produse prin consum GÂZE NATURALE, corelata cu valoarea evoluției prețului mediu de facturare a energiei termice de către SACET( SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICA) ia

nivel național

Varianta

Economia

anuala

Suprafețe de calcul

Cost

aproximativ

investiție

Cost

specific

Durata

de

viata

Durata

recuperare

investiție

Costul specific al economiei energetice

(kWh/an)

m2

(LEI)

(LEI/m2)

(ani)

(ani)

(LEI/kWh)

VIA (S1A)

13453

46

24592,00

530

30

4,57

1,83

V2A (S2A)

16143

453

62527,80

138

25

9,68

3,87

V3A (S3A)

16143

594,50

117711,00

198

30

18,23

7,29

V4A (S4A)

NU SE EXECUTA

V5A(S5A)

50284

456,0

54714,00

125

15

2,72

1,09

P1A(S1A+S2A+S3A+S4A+S5A)

59094

456,0*

259544,80

569

25

10,98

4,39

Suprafața utilă a spațiilor încălzite (m2)

ga CONCLUZII

Analizele energetice si economice prezentate în tabelele 1 si 2 pun in evidenta performantele diferitelor soluții de reabilitare. Astfel:

Varianta

Cost

aproximativ

investiție

Cost

specific

Durata

de

viata

Durata

recuperare

investiție

Costul specific ai economiei enerqetice

OBSERVAȚII

(LEI)

(LEI/m2)

(ani)

(ani)

(LEI/kWh)

Cost relativ mare al investiției dar aduce o economie semnificativa de energie si imbunatateste confortul termic interior.

VIA (S1A)

24592,00

530,00

30,00

4,57

1,83

V2A (S2A)

62527,80

138,00

25,00

9,68

3,87

V3A (S3A)

117711,00

198,00

30,00

18,23

7,29

Aceasta soluție este recomandata deoarece rezistenta termica actuala a terasei existente este mult mai mica decât indica normele in vigoare. Prin aplicarea acestei masuri de reabilitare energetica se va limita radiația rece de la planseul

V4A (S4A)

Nu se executa

V5A(S5A)

54714,00

125,00

15,00

2,72

1,09

Prin aplicarea acestei masuri de reabilitare energetica se vor elimina pierderile de energie in conductele de agent termic si in instalațiile electrice pentru iljminat interior.

P1A(S1A+S2A+S3A+S4A+S5A)

259544,80

569,24

25,00

10,98

4,39

Soluția de reabilitare integrala a anvelopei clădirii care va aduce o reducere a consumului de energie cu cca. 44% si va permite, prin lucrările executate asupra fațadelor, modificarea aspectului exterior al clădirii imbunatatind estetica urbana. Acest pachet de soluții este recomandat pentru ca se intervine asupra tuturor zonelor de pierderi de căldură ale anvelopei si ciadirea va fi cu adevarat eficienta energetic pe termen lung și respectă în totalitate prevederile OUG 18/04.03.2009.

9. RECOMANDĂRI

» în cadrul soluției S3, Termo - hidroizolarea invelitorii prin aplicarea unui strat polistiren extrudat de 15 cm, protejat de o sapa armata cu plasa de otel, pentru sporirea rezistentei termice pana la valoarea minima de 4.5 m2K/W prevăzută de norme;

* Pachetul de soluții P1A este recomandat pentru ca se intervine asupra tuturor zonelor de pierderi de căldură ale anvelopei si clădirea va fi cu adevarat eficienta energetic pe termen lung.

Suplimentar celor specificate mai sus, recomandăm și o serie de măsuri administrative permanente care nu implică costuri majore și anume:

a reglarea debitului de agent termic funcție de noul necesar de consum s etanșarea gurilor de acces la instalațiile sanitare;

» îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor; a etanșarea ramelor de la uși;

a eftcienfcizarea consumului de energie electrică*

* în prezent o parte din iluminatul instituțiilor publice este asigurat cu lămpi cu neon echipate

cu drosere electromagnetice, becuri cu incandescență, reflectoare, lămpi fluorescente de putere mare, lămpi cu halogen si reflectoare. Aceste soluții conduc la cheltuieli anuale importante,

Ținând cont de reglementările UE pe care și România va trebui să le respecte privind utilizarea resurselor energetice regenerabile se consideră necesară și oportună implementarea instalațiilor moderne: drosere electronice la lămpile cu neon existente, becuri cu LED in locul celor cu incandescenta și a economizoarelor de energie pentru iluminat exterior, care să conducă la eficîentizarea consumurilor de energie existente.

Avantajele tehnice și economice sunt:

echipamentele de reducere a consumului de energie electrica nu necesită întreținere, având o funcționare automată;

echipamentele de reducere a consumului de energie electrica se implementează Sa sistemele deja existente, fără modificări;

prin realizarea acestor instalații se vor obține economii importante de energie electrică ceea ce

1    !$L ifW-,

întocmirea raportului de audit energetic al clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul Mc001/2006, Lista completa a documentelor utilizate la elaborarea studiilor de audit energetic este prezentata in continuare:

Legea nr. 372 din 13/12/2005 privind performanta energetica a clădirilor.

H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, inclusiv Ordinul MDLP nr. 863/2008 pentru aprobarea « Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28 din 2008.

-K 'f'

Ordonanța de urgenta nr. 18 din 04/03/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

***

Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.

Legea 50 din 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare.

Ordonanța nr. 22 din 20/08/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

***

Metodologie din 01/09/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

***

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții.

***

HG 349-93 privind contorizarea apei si a energiei termice la consumatorii urbani, instituții si agenti economici.

McQOl-2006

Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor.

NP 008-97

Normativ privind igiena compoziției aerului in spatii cu diverse destinații, in funcție de activitatile desfășurate in regim de iarna-vara.

NP 060-02

Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente in vederea reabilitării termice.

NP057-02

Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe.

MP 022-02

Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru construcții.

MP013-2001

Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a clădirilor si instalațiilor aferente. Program cadru al programului național anual de reabilitare si modernizare termica a clădirilor si instalațiilor aferente.

SC 006-2001    Soluții cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalațiilor de incalzire din

clădiri de locuit.

GT 036-02

Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a clădirilor existente si a instalațiilor de incalzire si preparare a apei calde menajere aferente acestora.

GT 032-01

Ghid privind proceduri de efectuare a masurilor necesare analizării termoenergetice a construcțiilor si instalațiilor aferente.

GT 040-02

Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de construcție la clădirile existente in vederea reabilitării termice.

GT 041-02

Ghid privind reabilitarea finisajelor pereților si pardoselilor clădirilor civile.


GT 043-02

SC 007-2002

C107/0-2002

C107/1-2005

C107/3-2005

C107/5-2005

SR4839-1997

SR1907/1-1997

SR 1907/2-1997

STAS 4908-85

STAS 11984-2002

STAS 7462/2

STAS 6472/4

STAS 6472/6

STAS 1478-90

113-02

PCC-016/2000


Ghid privind imbunatatirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor la

clădirile civile existente.

Soluții cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetlca a anvelopei clădirilor

de locuit existente.

Normativ pentru proiectarea si execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri.

Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termica la clădirile de locuit.

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție in contact cu solul.

Instalații de incalzire. Numărul annual de grade-zile.

Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul.

Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul.

Clădiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume convenționale.

Instalații de incalzire centrala. Suprafața echivalenta termic a corpurilor de incalzire.

Fizica constructiilor.Higrotermica. Parametri climatici exteriori.

Fizica construcțiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de construcții la difuzia vaporilor de apa. Prescripții de calcul.

Fizica construcțiilor. Proiectarea elementelor de construcții cu punți termice.

Construcții civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa.

Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire.

Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a clădirilor folosind

placi din materiale termoizolante.


w % w.

■...........

--Numele st prenumele verificatorului atestat-domeniul Af ING. LIVIU TRIFAN

II ■

NR/....Data..


REFERAT DE VERIFICARE TEHNICĂ privind cerințele de calitate GTF-GEOTEHNICĂ SI FUNDAȚII a lucrării;

............. .....

,(>.,.,,.<z<

hT/,ez.7Z4fc'?^/r....................

t.Date de identificare;

Proiectant de specialitate;    ' v

a. .< ,

Investitor / Beneficiar;

Data prezentării lucrării pentru verificare: 1 A- <    -7 1 (F

2, Caracteristicile principale ale proiectului și ale terenului de fundare;

•- ■    \    .. X    1    \    i

:    ' ■ ■' ' ..r    ..Î77TA7...77Î7:/7TZ77.:R?.‘7.A;7.. (7 ,Tf •    ; U Î?.Q6 *.


f>L.. f.-"- .7 .7,7/.....^.d;. .ĂfTcÎAf&'b.v., A,,. Z .•.•.3..7.’,v>

. •?., (!■< k-,.... k,; 7.,, f 7. ’/i?; frt ,77.. 77,7,<7, ,7. .fs .. E ,7; E £77/777 .. ZZ7 fSA7E.... EV.,/?, /T,,. < ,7UE.<-,

.../... 7.......?. .7... A. .1.. >,... s. i..,................'.ZEj.Ls.7.............; .A.;

■''i'i.t' tĂCnC/vAS/A- P<. . v^'jr    i'... ■n/Zzpn.rx t^


.....z.'.1.....1 y.

....../............7:......... f

................................................


3,Documente verificate:


z ... - .1    .. 1 y 1 ..... »i . V,>    ‘    ij*    J '-1^ f.’/f    in    . 4 . -• > ..... . ... , . . , . .

..............7......f,,1.;;.. ,7.    .:...;.:.....l;.:7. Eio...;................

............A................. ;,1 ..


.    .C7 wZ,..................................< ................................ v

\< T ■    . .    .    ' . . .    - A    ■: ■■    . m .    .-1


4, Concluzii asupra verificării;

a)    Studiul geotehnic prezentat spre verificare este elaborat în concordanță cu standardele românești și reglementările tehnice în vigoare.

b)    în uirma verificării efectuate se consideră proiectul corespunzător, semnându-se șt ștampilândU’Se conform îndrumătorului MTCT, cu următoarele mențiuni:


S.C. GEO CONSTRUCT DESIGN S.R.L Firmă de inginerie geotehmeă

îlirog la RCMB sub nr,J40/10258/1996 CU! RO 9Q18966 Btiu! Constantin Brăncoveanu nr,4 Sector 4 București Tel- Fax O2'l 63 63 740 E-vnaii ge.9_țQQȘițru5|_design@yat};oo.coiTi

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI NR.55 STR, MĂRGEANULUI NR.81 SECTOR 5 - BUCUREȘTI

CONTRACT NR.982/2016

LISTA DE SEMNATURI


DIRECTOR :VERIFICATOR Af: ING. LIVÎU TRIFAN

IUNIE 2016

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI NR.S5 STR. MĂRGEANULUI NR.81 SECTOR 5 - BUCUREȘTI

CONTRACT NR.952/2016

BORDEROU

A.

PIESE SCRISE

PAGINA NR,

1.

Lista de semnături

1

2.

Borderou

2

3.

Studiu geotehnic:

Date introductive

3

Investîgațiii geotehnice

3

Stratifîcația terenului

4

Apa subterană

4

Caracteristicile geotehnice

4

Dezvelire la fundație

5

Concluzii geotehnice-condiții de fundare

5

Categoria geotehnică

5

6

Monitorizarea geotehnică

6

Seismicitatea

6

încadrarea pământurilor la săpături

6

Adâncimea maximă de îngheț

7

Total: 7 pagini

B. PIESE DESENATE

PLANȘA NR.


1.    Plan de situație cu poziția forajului geotehnic F    1

2.    Profilul forajului F scara 1;50    2

3.    Releveu fundație în dreptul dezvelirii    3

4.    Foto dezvelire D    4

Total: 4 planșe

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI NR.58 STR. MĂRGEANULUI NR.81 SECTOR 5 - BUCUREȘTI

CONTRACT NR.982/2Q16

1. Date introductive

1.1    Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit în conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND DOCUMENTAȚIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII, INDICATIV NP 074 - 2014.

1.2    Studiul tratează stratificația și caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare din locația menționată în titlu, inclusiv modul de fundare al grădiniței parter, existente,

1.3    Terenul pe care este va fi amplasată construcția grădiniței este practic orizontal, cu diferențe de nivel mici, nesemnificative.

1.4    Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul face parte din marea unitate "Câmpia Română", alcătuită la partea superioară din pământuri argiloase-prâfoase cu grosimi de peste 7 m, situate pe pământuri necoezive din nisip si nisip cu pietriș, de vârstă cuaternară (Holocen).

2. Investigații geotehnice

2.1    Investigarea geotehnică a terenului s-a efectuat in luna iunie 2016 printr-un foraj notat F cu adâncimea de 6.0 m de la suprafața terenului și o dezvelire notată D la fundația peretelui exterior al grădiniței existente.

Pozițiile forajului și dezvelirii sunt marcate pe planul de situație din planșa nr.1, pus la dispoziție de către proiectant.

2.2    Forajul s-a executat manual și a permis prelevarea de probe de pământ la intervale de 1.0 m adâncime.

2.3 Pe probe reprezentative de pământ prelevate din foraj s-au executat analize și încercări de laborator geotehnic, după cum urmează:

. analize granulometrice;

. limite de plasticitate (Atterberg) și umidități;

. greutăți volumice, porozități, grade de umiditate;

, încercări de compresibilitate în edometru;

24 Stratificația terenului și rezultatele determinărilor de laborator sunt trecute pe adâncimi pe profilul forajului geotehnic F la scara 1:50, din planșa nr.2, anexată.

3. Stratîfîcația terenului

în plan vertical, stratificata terenului are următoarea alcătuire:

Forajul F

0,00 ..1.30 m: Umplutura;

1.30..    .1.80 m: Argilă prăfoasă cafenie

plastic vârtoasă;

1.80..    .2.40 m: Argilă prăfoasă cafenie-gălbuie

plastic vârtoasă;

2.40..    .3.80 m: Argilă prăfoasă cafenie plastic

vârtoasă;

3.80..    ..6.00 m: Argilă prăfoasă cafenie-gălbuie

plastic vârtoasă, cu concrețiuni calcaroase.

4,    Âpa subterană

Nivelul apei subterane nu a fost întânit până la adâncimea de 6 m de la suprafața terenului.

5.    Caracteristici geotehnice

5.1 Valorile principalelor caracteristici geoîehnice ale straîelor de argilă prăfoasă, situate sub stratul de umplutură, în intervalul de adâncime 1.30..,6.0 m de la nivelul terenului, separate pe profilul forajului pe criteriul culorii, au fost calculate ca valori medii și prezentate în tabelul nr.t

Tabelul nr.1

Caracteristica geotebnlcă

Simbol / Unitate de măsură

Valoarea

Medie

Indicele de plasticitate

30.6

Indicele de consistență

..........

Ic

0.86

Umiditatea natural

w (%)

20.2

Greutatea volumică

Y (kN/m.c)

19.6

Porozitatea

„ . nl%L..

38.6

Indicele porilor

e

0.63

Gradul de umiditate

Sr

0.86

Modulul de deformație edometric

M200-300 (kPa)

11938

Tasarea specificata presiunea p = 200 kPa

6200 (cm/m)

2.01

5.2 Valorile caracteristicilor geotehnice din tabelul nr.1,corelate cu prevederile standardului SR EN ISO 14688 - 2 : 2005 (Cercetări și încercări geotehnice.Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare) și cu prevederile NORMATIVULUI PRIVIND DOCUMENTAȚIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII, INDICATIV NP 074-2014, arată că stratele de argilă prăfoasă au plasticitate mare, consistența în domeniul plastic vârtos, porozitate moderată, compresibilitate medie și se încadrează în categoria terenurilor bune de fundare

6. Dezvelire la fundație

Releveul fundației peretelui exterior al grădiniței, în dreptul dezvelirii D este prezentat în planșa nr,3, din care rezultă :

-    peretele exterior este din zidărie de cărămidă cu grosimea de 36 cm;

-    fundația este continuă din beton cu lățimea egală cu grosimea peretelui;

-    adâncimea de fundare este de 1,35 m de la nivelul trotuarului clădirii;

-    betonul din fundație nu prezintă crăpături, fisuri sau segregări;

-    terenul de sub talpa fundației este cel de argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă (teren bun de fundare).

6. Concluzii geotehnice în funcție de stratificata terenului de pe profilul forajului F și de rezultatul dezvelirii D rezultă următoarele concluzii geotehnice:

6.1    Clădirea Grădiniței Floarea Soarelui nr,55 este fundată direct, pe fundații continue de beton cu talpa la adâncimea de 1,35 m de la nivelul trotuarului, pe stratul de argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă.

6.2    Calculul capacității portante a terenului s-a efectuat ținând seama de caracteristicile fundației (lățimea, adâncimea fundației) și ale terenului de fundare.

A rezultat valoarea presiunii critice p.cr. - 600 kPa, care afectată de un coeficient de siguranță egal cu 2,5, s-a obținut valoarea presiunii convenționale p.conv. a 240 kPa, în gruparea fundamentală.

6,3 în cazul în care, proiectul prevede executarea unui nou corp de clădire în apropierea celui existent, fundarea acestuia se poate face direct, pe stratul de argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă, după depășirea stratului de umplutură și realizarea unei încastrării de 30 cm a fundațiilor în terenulu natural.

Presiunea convențională pe stratul de argilă prăfoasă la adâncimea de 1.40 m de la nivelul terenului, pentru fundații continue de beton cu lățimea tălpii B = 0.60 m, se va admite p.conv. - 250 kPa, în gruparea fundamentală.

Săpăturile pentru fundații se pot executa la taluzuri provizorii verticale, fără sprijiniri.

Datorită caracterului argilos al terenului de fundare, săpăturile pentru fundații nu se vor lăsa mult timp deschise, expuse căldurii solare, precipitațiilor sau înghețului. Ultimul strat de săpa -tură, în grosime de 30 cm, se va îndepărta numai cu puțin timp înaintea turnării betonului de egalizare.

în jurul viitoarei construcții se vor prevedea si executa trotuare etanșe de beton cu lățimea de 1 m și panta de 5 % spre exterior.

Apele de precipitații căzute pe acoperișul construcției vor fi preluate prin jgheaburi și burlane și evacuate direct la canalizare.

7, Categoria geotehnică

In conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND DOCUMENTAȚIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII, INDICATIV NP074-2014, lucrarea se încadrează în categoria geotehnîcă 2 cu risc geotehnic moderat (total: 10 puncte).

Factorii luați în considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt următorii:

condiții de teren:

teren bun

punctaj 2

apa subterană:

fără epuizmente

punctaj 1

clasa construcției:

normală

punctaj 3

vecinătăți:

fără riscuri

punctaj 1

zona seismică:

ag = 0.30 g

punctaj 3

8.    Monitorizarea geotehnîcă

8.1    Monitorizarea geotehnică a execuției urmărește să asigure că lucrările legate de teren sunt realizate în conformitate cu proiectul. Potrivit prevederilor Normativului NP 074-2014, monitorizarea geotehnică a execuției poate fi făcută de elaboratorul studiului geotehnic, de unități autorizate sau specialiști atestați pentru domeniul Af - Rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și masivelor de pământ.

8.2    Raportul de monitorizare geotehnică a execuției va cuprinde natura terenului de la cota de fundare și se va concretiza într-un proces verbal încheiat de către inginerul geotehnician cu reprezentantul constructorului și dirigintele de șantier.

9.    Seismicitatea

In conformitate cu prevederileCODUL DE PROIECTARE SEISMICĂ - PARTEA I - PREVEDERI DE PROIECTARE PENTRU CLĂDIRI, INDICATIV P1OO-1/2013, amplasamentului investigat îicorespund valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare (ag), pentru cutremure având intervalul de recurență IMR = 225 ani, ag ~ 0,30 g și perioada de control (colț) Tc = 1.6 secunde.

10.    încadrarea pământurilor Sa săpături

Potrivit Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de terasamenteTS/1’95, la săpături pământurile se vor încadra conform tabelului nr. 2.

Tabelul r»r.2

Denumirea pământului

Categoria de teren după modul de comportare la săpat:

Săpătură manuală Săpătură mecanizată

Umplutură;

teren tare    II    li

Argilă prăfoasă

teren tare    II    II

11. Adâncimea maximă de îngheț

Adâncimea maximă de îngheț în zona amplasamentului este de 80-90 cm de la suprafaț. terenului (STAS 6054-77).

întocmit:

.pr, Sorin Roșu MZdMu .pr. Maria Haiman - ■; z
P LAN DE SITUAȚIE CU POZIȚIA    i

_ lj-© _ ty.-O    lp-țj    1    ’f

ZÎTTOEEECZEEI FORAJULUI GEOTEHNIC F Șl DEZVELIRII D ;

j

GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI 55 ~    STR. MĂRGEANULUI NR.81

SECTOR 5 - BUCUREȘTI    {/){£

PLANȘA NR.1 JTeren sub talpa fundației: argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă.


STUDIU GEOTEHNIC PENTRU GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI STR, MĂRGEANULUI NR.81 SECTOR 5 - BUCUREȘTI

DEZVELIREA D

RELEVEU FUNDAȚIE PERETE EXTERIOR

scara 1:20


PLANȘA NR.3


GRĂDINIȚA FLOAREA SOARELUI NR.5S' STR, MĂRGEANULUI NR.81 SECTOR § - BUCUREȘTI

FOTO DEZVELIRE D


iâo

PLANȘA NR.4 .-PS. C. GEO CONSTRUCT DESIGN S.R.L.

Firmă de inginerie geotehnică

Inreg, Sa ROMB cu nr ,44010258/96; Cod fiscal R.9018966 Sodiu; B-dui C4in Brancoveanu nr,4, b|.12A, sc.2, et.4, ap.45

Sector 4 - București T®t, / Fax 63 63 740


PROHLU

REZULTATELE AN

Scî


0.00


1.50


OL


ISO


1.30


JL50


Ol


1.40


Q,


’<

><


ro

•i=u


//


3=


DESCRIEREA STRATELOR


Umplutură;


Argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă;


Argilă prăfoasă cafenie-găibuie plastic vârtoasă;


Argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă;


Argilă prăfoasă cafenie-găibuie plastic vârtoasă, cu concrețiuni caicaroase.


32


C3 Borcan O Ștuț i*8 Monolit


Compoziția

granulorrwtrică


Limitele

Atterberg


e. b


jLM


2l£E<OD


.g.Ofl


■§ i» ®


§    §    8    S    §    ri

o    ci    o    o    fN    H?


șa


35


46


46


51


55


12


10


dșo

Tio


WL

%


tft

%


47 5


16.5


310


1JL


420


132


45,§


1ȘS


îs. 6


30,5


30,3


20


21,feo

-T


(jJ

OE

Ol


o

00

ca


Oi

O


ro

03


Oo


tO

<3-


U*

Oi

■o


<n

Ov


OM


rO


co

-r


lup

1,00


sg3


cn


S?!


S?3


ÎO

£S!

ffi


m « ffl


55


vȘ C3 S-’ >


vârtos


tara


.2-.&.< -O


Greutatea volumicâ


Porozitatea


Indicele porilor


Gradul de umiditate


Modului ds deformațis edometnc


Tssarea specifică la 200 kPa


Tssarea specifică suplimentară prin umezire


Unghiul

de frecare internă


Coeziunea


Unghiul ds frecare internă


Coeziunea


&S1

3 ©"

" s

3


Capacitatea de adsorbție


O

fljt M

5=


r

>

>

zO

o

3

"O

3

w

g

s

CD


7) -^o O N Zi, w

3 ® o


Limita de contracție


Coeficientul de

permeabilitate


curgător 7


curgător


moale


consist.


5-


ff

3


23

O

m

5

©

o

§

o

23


o

&s

S’


c W o m ffl' o o O


as

c

o

c

33

m


c

î-

£

~n


2 33 ce


c ■m » —s <s &

<5 o

3 2

>z

3S-H Q > m ts >

z ° F > £ m

>


W

O

>

33

m


33

tn

tn


STUDH TOPOGRAFICE -Plan topografic-

GRĂDINIȚĂ NR.


55 “FLOAREA SOARELUI” - STRADA MĂRGEANULUI NR. 81

BENEFICIAR :


GRĂDINIȚĂ NR. 55 “FLOAREA SOARELUI” STRADA MĂRGEANULUI NR. 81

EXECUTANT:

c


S.C. TOPOCAD PLAN S.R.L. prin ing. Pavel Eugen Cristinel


Iunie 2016


BORDEROU

1,    Memoriu tehnic;

2,    Tabel coordonate puncte drumuire;

3,    Plan de încadrare in zona, scara 1:2000;

4,    Plan topografic, scara 1:500.


MEMORIU TEHNIC

1.    Adresa imobilului:

Strada Mărgeanului nr. 81, sector 5, București.

2.    Beneficiarul lucrării:

GRĂDINIȚA Nr. 55 “Floarea Soarelui” - Strada Mărgeanului nr. 81.

3.    Executant:

S.C. TOPOGAD PLAN S.R.L. prin P.F.A. Pavel Eugen Cristinel cu sediul în București, sector 6, str. Ceahlău nr. 23, bl. 66, ap.39, având Certificatul de Autorizare Seria RO-B-F nr. 1280 din 28.12.2012, telefon: 0724251906, e-mail: cristi.pavel@cadastruexpert.ro

.

4.    Scopul lucrării:

întocmire studii topografice pentru proiectul "Reparații si Extindere Clădire Grădiniță nr. 55 „Floarea Soarelui" faza DALI.

5.    Amplasamentul:

Imobilul este situat în Strada Mărgeanului nr. 81, sector 5, București, iar zona studiata are o suprafața de aproximativ 1825 mp.

Planul de încadrare în zona este întocmit la scara 1:2000.

6.    Operațiuni topografice:

a.    Lucrările în teren:

Au fost determinate coordonatele spațiale X, Y, Z a 3 puncte, utilizând metoda drumuirii clasice sprijinită pe puncte de coordonate cunoscute. Ca puncte de sprijin au fost determinate 2 puncte prin măsurători GPS cinematice RTK.

Măsurarea punctelor radiate a fost efectuată cu densitatea necesară pentru întocmirea planului topografic 1:500, conform cerințelor beneficiarului.

Materializarea și amplasarea punctelor de drumuire, s-a făcut prin picheți metalici și țăruși de lemn. La plantarea picheților s-a avut în vedere, să existe vizibilitate între perechi de picheți, să fie pe cât posibil amplasați în zone stabile în timp și cu cer descoperit.

b.    Lucrări de birou:

Prelucrarea datelor rezultate in urma măsurătorilor efectuate in teren s-a realizat astfel:

-    calculul coordonatelor punctelor determinate prin măsurători GPS și transformarea lor în Sistemul de Proiecție Stereografic 1970;

-    compensarea și constrângerea punctelor de drumuire pe punctele determinate prin tehnologia GPS.

-    raportarea punctelor radiate;

-    redactarea planului topografic.

7.    Potențialul tehnic angajat in lucrare:

a. Echipamente:

-    o statie totala marca Leica, model TCR 803 Power (precizie de măsurare a unghiurilor-Hz,V de 3" si precizia de măsurare a distantei de 2mm+2ppm).

-    2 receptoare GPS marca Leica Sistem 1200 RTK;

b. Software:

-    pachet de programe LEICA Geo Office Combined necesar pentru procesarea măsurătorilor G.P.S.

-    pachet de programe SDR-MAP, necesar pentru compensarea si constrângerea drumuirilor pe puncte de coordonate cunoscute.

-    programele ZWCad 2007 si TopoLT folosite pentru redactarea planului topografic.

întocmit:

certificat

I ng. Pavot PugemCristfcdl

; 1    ftfo-B-F Nr. ,28(Og

'7, '' /PAVEL^^rJ/

\îZi gofiOut i ncI A/

inventar de Coordonate Sistem de Proiecție Stereografic 1970

Data:

Iunie 2016


Tabei coordonate puncte GPS

Den. Pct.

E(m)

N(m)

H(m)

G1

584491.028

324002.263

85.639

G2

584485.797

323963.120

86.097

Tabe! coordonate statii

Den. Pct.

E(m)

N(m)

H(m)

S1

584540.957

323982.358

85.291

lntocmiț?E ing. Pavpl Eugen Criștinef

ITOKl/?
Adresa: Strada Mărgeanului nr. sector 5, București

Ltf?-t

zf    "

'    •• L.J    l


" '    5'^    '    /    A -

:s

ri WJ /    ''/'V /

A* <• •’ y /•


tL,';:.7ta ;. ” =

'lr>l\

C' ' y- ^A3Aicj ,v?X?7y/-    <A£’,/*->>*

a ,    z/7' •; A    '■•?</ aA \ "7^

"A ;' ' '•' ' '' ,u‘ '■ h'rt^. ‘ '•' ' , ° ’ /S*>‘'<<k<ss<Lj !    - ' «,•&»«!    N/r,??

r ?•■ 'ill.tti. *t&££''■^Svfif'l^"OT-‘.J.^'“^ . ,'■    '•ffîX

/ iii^îSf^-' °! ''--1    " -■<. ../

i<.«. «.-yz wț - •.?

' /.' //ai 'Vt- ’^-U i'-ty ' //~~~'‘ i 2 In i(f-'.    A'u/>‘,

:r

■'    '    -    -•    .    r- -'■

'r^~~,-''/2>

.'//'^ /'7.-^ 'â^y


r?/

...A"

:<iC:'5 z4


/ ' '4j    iu    -»i

■ W// Tr    ;,—

-\ Z > ?>'C’    t?J ' z Z '    '    '--r'-. ,i^„ ț._o -U5'zr.>~;^' ,

"aa^'3 •'Y?'®?". / - fy L^)>i Zz y    '•^NNArp21

Irl,    Up! & ! ■ ,    b>& r-, > "/'i,,;^,-. -^ '■■■-i.is / -: zAf'fcf ■'! ■

a! z?'•a^;v/s,y

5 /iVmATZdk$. /7yAîv4y .-■^sff'j

's.i'>) o brhy ' 'N./y /y ../A • z •■>’■--.•■. <■    •. yy

e ■’’’"'JNâ7\ , .    ®    /'.yA (Z • -/-Z s>,/./ >^7,.n,r,x,ry    7 "A

>7    /


i z ’';/z1''yyx,y.'=y=:’-    /;    /■

7 6    '.,A^' Ai',,’'<:>'A


,aa 'yt

,J&)/P‘) £J / '“    /    fi. Q_3) y

y '^! ,0 >}>■ ' "-1~7 «•


i'â'll A' j riJMĂ2) & /


Zf ,r. , >»A / a, ; z^,. uy 'A ■ b,u 0 (/

y; -^ Jy ,o vs?

I z'j-A^ 'A'fz7

1 yy m

‘ .? 7. •a / u t -M .    ..    -,, .

[<?'■-■■/^    64> »■ '    z,, p /

'-    ,z=Ai^-    ' I!

4" 2?£aa ''Jp^ aat2s*{l0j ff/./l 2\^'^2 2^'2°

«0-tv

y-C'A'7 iB't

>-r    1-^7WZ'

j ■..•!>)>. b J^2,-- n ■ .-^2J ‘ • /Â/r-7


Sv AAZA/^7; Ciyr~r.t;b -, ^Joth J

■a^    Z6£ffî,if£pg!i-.....■

; 7 'b b /? w/ ' y.2'-^-iz

2.


r- „ T-rv/ //■ / nr-r -    - .^-^0,3 !    l^/r:


A f’A7>    / liV. 2AAyy7'';~-?y f )2‘ !fi

J / y£yfc6,< rer ^3y? ^7 z / /^ ,?/ //,-    /p--^>. ©y / s / / ■ ic

’z^A//    z-. •-’    a/ y


'■ o /Z< U •
^■-^ilo.1 //1 :22 n,

/

2

p

&s-7(/'“ll ILU

A° "2^ A^,1'- z - ••- ■ _,•!' Ay

’-A^    ?;^, -i 2..,.    !Ț- .(^7^j222^r>/((2) b1

2 !2^2- '^3^ !224222.n 2:

--^ ■ 7/ /    / ' >/ G A s
r7 a. 7/J7'^7,;i ;    " /> ^y ./z

1.    . 11 f r-,<: ■) y., -    ^3£/'i Z/.i^73


,i w/s


,Sf


J^: (


•S. MS


.ftl


Dl SPDNSAD

U'-'-J


/,. /■ ,


i 3 M&S*»

,/ i 17:


?/


fcZS


7 •' g; /    7)    / y 7 /■?/


O.;

£’&ÎW II 'fy7 DSZS) ! O 'cA<>>:' .Z"

// A, 1    O L ^-s.    a7'

/, .


\~f' / -    °

e-/i: y ,zzz^

3-ZZ o.


...... '' /

..........7


// /7//I


37


/, 1/

I' li


/ 'Zl'X-, i

’ / '-y^/.........

--X /?z<? / L/v/zr/P-1

/s/fZ c:

b.i "li ^'"'
7 r^r t ■wzf '"?■    ' ^"-■■■ J<<iO} ! 7;:7


n r^/r-    " '8$2!.

O 0 76 /•>

/    --- / vz 7 .. . . <

fa*'    /(2I)T"', 0.

&Z âeoa "

r o" .    83 sl)    . 6?. . /    o

/ f -*«


'. °f ',    o,7?^<5 tf’-

i


-. ri .- - .- :d "Ț^iî^

o.. ' o yz./ >t

o A ° Z / n>

rJ^. I, ii


i ' &    .......... u


idZ    r^Rb.

■ . /    ,, -r â/l fi_O--

y V 7^7 7

o. w / 4 <> Z '7 S / ,,

M-d l......

J(76'z'9 'XZ ry i b Z/Cf /cn..-n / '-7

, / . /    "'"''Z. Z '"'"frZZ / ■ /-■■-/

Jl).f:

v    />?V

’ ' "' ‘    ...... ■    ' fW ;


X!    i ■ -\ /" ••■Q.    ■S<z*n. A5>'7

(r/,. .

â/>3S,...,    338if ...    -' '..--,<4

j57r"'"-----------I'

•7 ORD1(AKA«3ITHCλ .OR DIKROW^HR —<t32“-------------

2(1 Î4 ...

-Jf -


o Aj3,i f if'ZZ’-f / O^CP€SC(Jî )'    7
/Zi/- //, /Z7?'


jBP’.,..' '    ‘PiîG. Management & Englheering S.R.L.

Bd.Actorilor nr. 63 et. 5 sect. 1 București r^„Vs<Sr..«,0,„«„l}it tiJIR03O213957;J4O/5683/18.O5.2O12 FjtiOȘ2287O37; Email: office@pbgrup.ro


Administrator: irig.. Adjna Zoe SIMION    —ZfZUL

■■ %

Șef proiect

arh. Sorin CONSTANTINESCU

Proiectat

arh. Gheorghe POPESCU

Desenat

arh. Gheorghe POPESCU

Verificat

arh. Sorin CONSTANTINESCU

sZ2Z.,

Scara

1:500

Data

2016


BENEFICIAR

GRĂDINIȚA NR. 55 - FLOAREA SOARELUI București, sectorul 5, str. Mărgeanului, nr. 81


REPARAȚIE Șl EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA

Nr.55, FLOAREA SOARELUI

str. Mărgeanului, nr. 81, sector 5, București


PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT


(Ir,


Proiect nr. 038/2016

Faza

D.A.L.I.

A 02

Revizia

Planșa

1/1


Copyright © PBG Management & Engineering S.R.L. 2012 - 2016CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ

LIMITĂ PROPRIETATE


v'5-'''    ;'^iWftjanagernent & Engineering S.R.L.

nor”    Br)?ÂVtatorilornr.63et. 5sect. 1 București

Cili R'030213957; J4O/5683/18.O5.2O12 ■*' -X «? ■    - 'Y ,! ■ Fa*:p31'72,8;7037; Email: office@pbgrup.ro

tS V ©/

w


Administrator: in^,Adina Zoe SIMIQfȚ/


Șef proiect

arh. Sorin CONSTANTINESCU

Proiectat

arh. Gheorghe POPESCU

Desenat

arh. Gheorghe POPESCU

Verificat

arh. Sorin CONSTANTINESCU

Data

2016


1:2000

REPARAȚIE Șl EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA

Nr. 55, FLOAREA SOARELUI

str. Mărgeanului, nr. 81, sector 5, București

Proiect nr. 038/2016

Faza

D.A.L.I.

PLAN ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

A 01

Revizia

Planșa

-

1/1


Copyright © PBG Management & Engineering 5.R.L 2012-2016


H. 7


''7


;z '    i-)A

,-<■ ■■ -'HĂ,


’ X, ;■.

p {-Hio.. 0C


!/


,-X 7-'i';7/-/


Hz

,v

/ -? ' ■ ar Oii


18-263


,. /

H o, r .

7 -'7    ..

L /

7 7/-,. y 7 “

*<■&/ £&> 4
’X?


/T5*

t/9)


%7 *7î(.

7 ,7 o° / 7./    » y ,,-y

76>/5.p ,    77' '«    /a.

....    ■    .    ?. H    P <U-,..7

■ t: .    LJ.v < > t'x n \ U

( /o...


0!.j    ?/ /?/£?

.........I Ml---.    /

7 /'<7 /

>/*> / / 7


7 / afe/• 77

-/Z)r ■-> i! ! 1 Ifl ~i-3!f~ "Z*?.5

'■--/ O / ZzZr’7'

.7

'^"Wr-, I'1

(2<?) . /    , /<Z\/O.-O

/ P    o. c/ ~    î'î/77'7    ./ -?

;/ <-


/ c.

/ ""X


7J Î . Q.°>9?oa '7Z:^z

^'^<7


r-i Hb /&

** âPA'S riHOfi ^ f a. . u ...


□/)

7/^7

n / ^grOS // /.,7P\A'))

1    n / Z (7' ...

A J ' PâS.ff) '■'

s li \/    7 "r j„n/iM

< ■■ -v // Z>a7z7

o.

■i 1 f

V/6 W ■


' iiliffi) 7 -O


/U


z>..


9Z

DrZ7


Or


WM


'T'-


,

-/ / /.Oii/ 1 f h , -P ' q /    /vZ'1    âGij-

o,

4 XX 7-SJl,

'-âszi

GG£'&' 'SGiO! !(

7:/o77.77Z'    Z-r.., ..,.,


Kgy ...... Q

z77 7xf ZZ^Z-C.^/V-Z'' /7 / °zr

•• Z .7 /""-/ Zn/ /    / r-' \j r-J / /    > / ZP

Z.7 / .'7 /    , ... ’• 77 / /a..//^

<7 \    7 'r>iir~—    Zvv?‘'-'2 /\...-7 / /-^


^777'7^7 i y-‘'

A h kmf'~~'>l

izA/

] /

i    ' '0.^/g^j [?.(>ji

'" ■<Z?ft5*' 7

7

c>...    ,    a<y5.<y/

7 - P'-n^'Y ^z.. O,,-. .X

z "A7.

(2ZZ)


l .) (: X .)HG Of> l« -

7    7 \/

@ °/'3ZZ7<• •?


o

7--.,    ' liA3f:

~g.CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ

' 77--/    -Z"'


1 CONSTRUCȚIE PROPUSA LIMITĂ PROPRIETATE

72'.'*    ' 'iP(B6.|yianagenient & Engineering S.R.L.

pef”    BOyițtprilor nr. 63 et. 5 sect. 1 București

,».,., > „ „ 6. CUI RQ3O213957; 140/5683/18.05.2012

.    £ Fax 0312287037; Email: office@pbgrup.ro

2S ''' Z.../'    ■'" Oj


BENEFICIAR

GRĂDINIȚA NR. 55 - FLOAREA SOARELUI București, sectorul 5, str. Mărgeanului, nr. 81

REPARAJIE Șl EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA Nr. 55, FLOAREA SOARELUI str. Mărgeanului, nr. 81, sector 5, București


Proiect nr. 038/2016


Șef proiect

arh. Sorin CONSTANTINESCU

737

Proiectat

arh. Gheorghe POPESCU

1

Desenat

arh. Gheorghe POPESCU

Verificat

arh. Sorin CONSTANTINESCU

Scara

.1:500

.Data

2016


PLAN DE SITUARE PROPUNERE


Faza

D.A.L.I.

A 03


Revizia


Planșa

1/1


1