Hotărârea nr. 90/2018

Hotărârea nr. 90/21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate (S.F.), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construcție corp nou gradiniță - Școala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMANIA


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate (S.F.), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Constucțic corp nou grădiniță - Școala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul București”și aprobarea Finanțării de la bugetul local pentru chetuielilc care nu se finanțează de la bugetul de

stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2018;

Având în vedere:

•    Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control și

Direcția Generală de Educație și Carieră, înregistrat cu numărul 48244/17.05.2018;

•    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul

48279/17.05.2018.;

•    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

•    Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

•    Adresa cu nr. 464/14.05.2018 transmisă de către Școala Gimnazială nr. 125 și înregistrată în cadrul Primăriei Sectorului 5 cu nr. 46636/14.05.2018.

Ținând cont dc prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 3609/11.07.20174 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru Municipiului București.

A

In temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin.(2), lit. i din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului București a documentației tehnico-economice (S.F. - Studiu de Fezabilitate) pentru obiectivul de investiții "Construcție corp nou grădiniță - Școala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul București, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție corp nou grădiniță - Școala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul București, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Sectorului 5 pentru toate chetuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform anexei 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, și directorul Școlii Gimnaziale nr. 125 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

p. SECRETAR SECTOR 5,
Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de Investiții Construcție corp nou grădiniță- Școala Gimnazială nr. 125- Sector 5, având un număr de 106 pagini.


pbg^t ~

MANAGEMENT & ENGIMEERINGBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUCȚIE CORP NOU GRĂDINIȚĂ - ȘCOALA GIMNAZIALA,NR. 125, SECTOR 5, BUCUREȘTI


Beneficiar: Primăria Sctorului 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


MAMAGEMENTS E « ti i fJ t E K I N G


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Lista de semnături + colectiv de elaborare


Administrator


Arhitectură - Șef proiect - Proiectat

Structura

Instalații sanitare

Instalații electrice

Instalații termice

Economic


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Ing. Adina SIMION /o


arh. Radu ROMAN arh. Gheorghe POPESCU
Ing. Marcela ȘERBĂNESCU ,    6$)

r

sing. Anca ISPAS    y


2


P8G MANAGEMENT & ENGINEERING SRL


MANAGEMENT & ENGINEERING


Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1 C.U.I. : RO 30213957

Nr. ord. Reg. Corn.: J40/5S83/18.05.2012

AVIZ PRIVIND RESPECTAREA TEMEI ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PROIECTULUI nr. 06 din 07.05.2018

Nr. Proiect: 105/2018

Denumirea proiectului: Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru construcție grădiniță cu 8 grupe si program prelungit, Șoseaua Măgurele, nr. 45, sector 5, București

Faza:

Nr. Contract: Beneficiar:


STUDIU DE FEZABILITATE 105/2018

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Proiectantul certifică respectarea temei de proiectare precum și asigurarea calității proiectului în ceea ce privește conformitatea cu legislația și normativele în vigoare, conform Proces -Verbal al Comisiei de Control al Calității nr. 06 din 07.05.2018.

ADMINISTRATOR:Proiect nr.

PBG^ar ~

MAHAfitMENTS E W <> 1 N I-E « 1 N 6

105/2018

Faza S.F.

Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Borderou de piese scrise și desenate

A.    Piese scrise

Nr.    Denumire

01    Foaie de capăt

02    Lista de semnături+colectiv de    elaborare

03    Aviz privind respectarea temei    și asigurarea calității proiectului

04    Borderou de piese scrise și desenate

05    Studiu de fezabilitate

06    Certificat de urbanism nr.

07    Studiu geotehnic

08    Deviz general al lucrărilor

09    Avize conf C.U.

B.    Piese desenate

ARHITECTURĂ

A01    Plan de încadrare în zonă

A02    Plan de situație

A02 bis Plan de situație - propunere

A03    Plan subsol VI

A04    Plan parter VI

A05    Plan etaj 1 VI

A06    Plan terasa VI

A07    Secțiunea A-A + Fațade VI

A08    Fațade V2

A09    Plan subsol V2

A10    Plan parter V2

AII    Plan etaj 1V2

A12    Plan terasa VI

A13    Secțiunea A-A + Fațade V2

A14    Fațade V2

STRUCTURĂ

ROI    Plan fundații

R02    Plan cofraj peste subsol

R03    Plan cofraj peste parter

R04    Plan cofraj peste etaj 1

INSTALAȚII ELECTRICE

IE01    Plan subsol-lnstalații electrice

IE02    Plan parter-lnstalații electrice

_


PBG^ar ~


Proiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


IE03    Plan etaj 1-lnstalații electrice

IE04    Plan terasă-lnstalații electric

INSTALAȚII SANITARE

1501    Schema instalației de alimentare cu apa si canalizare menajera

1502    Plan subsol instalație hidranti interiori

1503    Plan parter instalație hidranti interiori

1504    Plan etaj instalație hidranti interiori

1505    Schema instalației de hidranti interiori

INSTALAȚII TERMICE

IT01    Plan    subsol-lnstalații termice

IT02    Plan    parter-Instalații termice

IT03    Plan    etaj 1-lnstalații termice

IT04    Schemă centrala termică întocmit arh. Gheorghe POPESCU

-—


Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

MANAGEMENT X t N fi1N E t K 1 N fi

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

HG 907/2016 ANEXA Nr. 4

Continut-cadru S.F.

PROIECTANT

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

Nr.........../...............................

STUDIU DE FEZABILITATE

*

-continut-cadru -

*Continutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, in funcție de specificul si complexitatea obiectivului de investiții propus.

A. PIESE SCRISE

1.    Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terjaiar)

1.4.    Beneficiarul investiției

1.5.    Elaboratorul studiului de fezabilitate

2.    Situația existentă si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

2.1.    Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuală, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investi (oii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiză

2.2.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

2.3.    Analiza situației existente si identificarea deficientelor

2.4.    Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

2.5.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3.    Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum două scenarii/optiuni tehnico- economice pentru realizarea

*

obiectivului de investiții

<t> n cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

Pentru fiecare scenariu/opțiiune tehnico-economică se vor prezenta:

3.1. Particularități ale amplasamentului: _

a)    descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan, regim juridic -natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zonă de utilitate publică, informatii/obligajaii/constr in geri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

b)    relații cu zone in vecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile;

c)    orientări propuse fată de punctele cardinale si fată de punctele de interes naturale sau construite;

d)    surse de poluare existente in zonă;

e)    date climatice si particularități de relief;

f)    existenta unor:


PBG^ar ~

MAN A GEMEN 7 & ENGINE E RING


Proiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


-    rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, inin măsura in care pot fi identificate;

-    posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat in vecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

-    terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică ei siguranță națională;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinz in d:

(i)    date privind zonarea seismică;

(ii)    date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională si nivelul maxim al apelor freatice;

(iii)    date geologice generale;

(iv)    dategeotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

(v)    in cadrarea in zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu reglementările tehnice in vvoare;

(vi)    caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

3.2.    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

-    caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții;

-    varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

-    echiparea si dotarea specifică funcțiunii propuse.

3.3.    Costurile estimative ale investiției:

-    costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții;

-    costurile estimative de operare pe durata normată de viată/de amortizare a investiției publice.

3.4.    Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importantă a construcțiilor, după caz:

-    studiu topografic;

-    studiu geotehnic si/sau studii de analiză si de stabilitate a terenului;

-    studiu hidrologic, hidrogeologic;

-    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficientă ridicată pentru creșterea performantei energetice;

-    studiu de trafic si studiu de circulație;

-    raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror

amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

-    studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spatii

verzi si peisajere;

-    studiu privind valoarea resursei culturale;

-    studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției.

3.5.    Grafice orientative de realizare a investiției

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1.    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință si prezentarea scenariului de referință

4.2.    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția


PBG^ar

M A M AGEMfNT & ENGINLERINGProiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


4.3.    Situația utilităților s analiza de consum:

-    necesarul de utilităti si de relocare/protejare, după caz;

-    soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

4.4.    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a)    impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b)    estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitătii si a siturilor protejate, după caz;

d)    impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

4.5.    Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

4.6.    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

4.7.    Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă economică: valoarea actualizată netă, rata internă

de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate *

4.8.    Analiza de senzitivitate

*

Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

4.9.    Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economică optimă, recomandată

5.1.    Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor

5.2.    Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate

5.3.    Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind:

a)    obținerea si amenajarea terenului;

b)    asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

c)    soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic si de performantă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

d)    probe tehnologice si teste.

5.4.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

a)    indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată in lei, cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fizice/capacităti fizice care să indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

c)    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată in luni.

5.5.    Prezentarea modului in care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6.    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii,


Proiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6.    Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1.    Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

6.2.    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

6.3.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economică

6.4.    Avize conforme privind asigurarea utilităților

6.5.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

6.6.    Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

7.    Implementarea investiției

7.1.    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

7.2.    Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

7.3.    Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

7.4.    Recomandări privind asigurarea capacității manageriale si instituționale

8.    Concluzii si recomandări

B. PIESE DESENATE

în funcție de categoria si clasa de importantă a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1.    plan de amplasare in zonă;

2.    plan de situație;

3.    planuri generale, fațade si secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistentă și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;

4.    planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

*

Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acestuia isi insuseste si asumă datele si soluțiile propuse, si care va conține cel puțin următoarele date: nr. . ./dată contract, numele si prenumele in clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora si stampila.


PBG^r ~

MANAGEMENT & ENGINE E RINGProiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


PROIECTANT

S.C PROIECT BUCUREȘTI MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, B-dul Aviatorilor, Nr. 63, Etajul 5, Ap.10, Sect.l.

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

Proiect Nr. 105/2018

STUDIU DE FEZABILITATE

*

- continut-cadru -

*Continutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul si complexitatea obiectivului de investiții propus.

A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor

Primăria Sectorului 5, București

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Primăria Sectorului 5, București

1.4.    Beneficiarul investiției

Primăria Sectorului 5, București

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. PROIECT BUCUREȘTI MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, B-dul Aviatorilor, Nr. 63, Etajul 5, Ap.10, Sect.l.

2. Situația existentă si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

Amplasamentul se află în partea de sud a capitalei, pe șos. Cucurești - Măgurele nr. 45, sector 5.

Pe amplasamentul menționat se află un ansamblul de două clădiri:

Corpul A având un regim de înălțime parter cu pod unde funcționează o grădiniță cu 3 grupe.

Corpul B având un regim de înălțime parter și etaj cu terasă unde funcționează în două ture unitatea de învățământ primar și gimnazial.

Clădirile existente au fost construite astfel:

corpul A în anul 1957, renovată, consolidată, reabilitată termic în 2007 și 2016.

corpul Bîn anul 1973, reabilitată termic în 2016.

Se dorește realizarea unei construcții pentru învățământul preșcolar (grădiniță) cu program prelungit dimensionată pentru o capacitate de 8 grupe de copii (20 copii/grupă) rezultând un total de 160 copii, sală de mese/fetivități, bucătărie proprie, spălătorie, precum și toate celelalte spații necesare unei bune funcționări a unității.

Executarea unei clădiri noi permite sporirea spațiului de invatamant și asigurarea cerințelor actuale impuse de normativele din domeniul învățământului.

Terenul Școlii nr. 125 pe care urmează a se construi Grădinița cu 8 grupe și program prelungit are suprafață de 12.837,00 mp conform extras carte funciară.

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG 'W'    -

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiză

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

Din punct de vedere arhitectural

Ansamblul de clădiri ce compune școala 125 si grădiniță cu 3 grupe se afla în general in stare bună de funcționare dar insuficient ca spațiu.

în consecință se dorește realizarea unei construcții pentru învățământul preșcolar (grădiniță) cu program prelungit dimensionată pentru o capacitate de 8 grupe de copii (20 copii/grupă) rezultând un total de 160 copii.

Executarea unei clădiri noi permite sporirea spațiului de invatamant și asigurarea cerințelor actuale impuse de normativele din domeniul învățământului.

Instalații electrice

Corpul de clădire al grădiniței va fi alimentat cu energie electrică din rețeaua Enel Distrbuție prin intermediul unei firide de branșament. Necesarul de energie estimat la aceasta fază:

Pi= HOkW Pa=83kW Ku=0.75 U=3x230/400V.

Instalații termice

Clădirea existenta are o instalație de incalzire formata din radiatoare de otel tip panou, in buna stare de funcționare. Agentul termic apa calda este preparat in centrala termica existenta . Combustibilul folosit sunt gazele naturale.

Instalații sanitare

In prezent in incinta exista doua corpuri de clădire: școala si grădiniță. Acestea sunt funcționale si nu se intervine asupra lor. In incinta exista rețele de alimentare cu apa si canalizare menajera.

Acestea sunt racordate la rețelele publice stradale de alimentare cu apa si canalizare.

2.4.    Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

în urma analizei făcute, pentru ridicarea gradului de satisfacere a numărului necesar de locuri în grădiniță se impune realizarea unei construcții pentru învățământul preșcolar (grădiniță) cu program prelungit dimensionată pentru o capacitate de 8 grupe de copii (20 copii/grupă) rezultând un total de 160 copii.

2.5.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Sporirea numărului de săli de grupă pentru evitarea depășirii numărului maxim de copii dintr-o grupă (20 copii).

Asigurarea tuturor spațiilor necesare pentru o astfel de funcțiune impuse de normativele în vigoare.

Asigurarea unor spații care să corespundă cu cerințele impuse de un învățământ modern corespunzător perioadei actuale. LEGISLAȚIE

HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice Legea 50/1991, Actualizata 2017,privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare legea 177/2015 Proiect nr. 105/2018    Faza S.F. 2018 Studiu de fezabilitate    pag. 6/63

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG'TMr -

MANAGEMENT » EN6INEEHING

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

NP011-97 Normativ Privind Proiectarea, Realizarea si Exploatarea Construcțiilor pentru Grădinițe de Copii

STAS-1478 "Alimentarea interioară cu apă la construcții civile și industriale";

STAS-1795 "Canalizări interioare".

H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

Normativ P118/99 privind siguranța la foc a construcțiilor;

Normativ P118/2 - 2013- „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea ll-a- Instalații de stingere";

NP 053-02 privind criteriile de performanta specifice scărilor și rampelor si STAS 2965 privind dimensionarea scărilor si treptelor.

Ordinul ministrului sanatatii nr.1030/2009 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, STAS 6472 privind microclimatul,

NP-008 privind puritatea aerului (ventilație, filtro-ventilatie, climatizare),

STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala (iluminare corespunzătoare in zonele de birouri).

Legea 195/2005(republicata) privind protecția mediului,

Legea 107/1996 cu referire la ape,

OG 243/2000 privind protecția atmosferei,

HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

OG 29/2000 aprobata prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice C 107/1,2,3,4 - 2005.

NP 040-2002 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la construcții

NP 069-2002 privind alcătuirea si executarea invelitorilor la construcții.

Normativul C-125/2005, cu privire la proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in clădiri.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum două scenarii/optiuni tehnico- economice pentru realizarea obiectivului de investiții

în cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economică se vor prezenta:

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a)    descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic -natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zonă de utilitate publică, informatii/obligații/constrâgeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Grădinița cu 8 grupe și program prelungit este situată pe șos. București - Măgurele, nr.45, sector 5.

Teren intravilan cu suprafața de 12.837,00 mp din care 3.600 repartizat acestei investiții.

Amplasamentul se află în partea de sud a capitalei.

Prin realizarea noii construcții nu sunt depășiți indicatorii urbanistici ia aplasamentului, construcția nou propusă având suprafața construită la sol de 723,10 mp și o arie desfășurată construită de 2.169,30 mp (inclusiv subsolul care este utilizabil).

b)    relații cu zone îvecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile;

Amplasamentul se află în partea de sud a capitalei, pe șos. București - Măgurele nr. 45, sector 5.

Amplasamentul se învecinează la N cu str. Floare de Colț, la S cu str. Intr. Bătășani, la E cu proprietăți particulare iar la V cu Șos. Bucurețti - Măgurele unde se află și accesul pietonal în incintă, iar accesul auto făcându-se din str. Floare de Colț. J Proiect nr. 105/2018    | Faza S.F. j 2018    | Studiu de fezabilitate    |    [    pag. 7/63

I 2


PBG^r ~

MAH A G E M E N T A ENGINEEKIN


Proiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

Incinta este împrejmuită cu gard opac din panouri prefabricate pe laturile N, E și S, iar la șoseaua București - Măgurele gardul are soclu plin de cca 60 cm înălțime și panouri plasă pe rame metalice.

c)    orientări propuse fată de punctele cardinale si fată de punctele de interes naturale sau construite;

Construcția noii grădinițe are forma în plan dreptunghiulară cu un coridor central cu sălile de grupă amplasate de o parte și alta a acestuia (vezi Plan situație / propuneri).

d)    surse de poluare existente în zonă;

Nu sunt surse de poluare în zonă care să afecteze procesul de învățământ.

e)    date climatice si particularități de relief;

Din punct de vedere climatic, zona studiată se caracterizează printr-o climă temperat-continentală, cu temperaturi medii de +11° C, maxima depășind uneori +40° C, în luna iulie, iar minima poate ajunge la -30° C, în luna februarie.

Terenul pe care se află incinta școlii este relativ plan, conform studiului geotehnic.

Adâncimea maximă de îngheț este, conform STAS 6054, egală cu 80-90cm., de la suprafața terenului.

f)    existenta unor:

-    rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

-    posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat îvecinată; existenta condiționărilor specifice în cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

-    terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzâd:

CONSIDERAȚII GEOMORFOLOGICE, GEOLOGICE Șl METEOCLIMATICE

Din punct de vedere geomorfologic, orașul București este situat în Câmpia Bucureștiului - subdiviziune a Câmpiei Române. Aceasta este fragmentată de văi cu lunci largi și terase joase. Spațiile interfluviale și terasele sunt acoperite cu depozite loessoide, fiind afectate intens de procese de tasare.

Hidrografia orașului București este reprezentată prin râurile Dambovița și Colentina, cu direcția de curgere NV - SE. Considerații geologice

Din punct de vedere geologic, zona studiată face parte din unitatea structurală cunoscută sub numele de Platforma Moesică.

Formațiunile care iau parte la alcătuirea geologică a acestei unități aparțin Paleozoicului, Mezozoicului și Neozoicului, depuse peste un fundament cutat, constituit probabil din șisturi verzi. Dintre aceste formațiuni, prezintă interes, din punct de vedere hidrogeologic, depozitele cuaternare (pleistocene și holocene), ce au grosimi cuprinse între 70 și 350 m. Pleistocenul este reprezentat prin toate cele trei etaje: Pleistocenul inferior, mediu și superior.

Pleistocenul inferior este dispus peste depozitele levantine, depozitele sale fiind cunoscute în literatura de specialitate sub numele de "Stratele de Frățești".

Acestea sunt constituite în partea lor superioară din nisipuri mărunte și fine, uneori grosiere, micacee, către bază predominând pietrișurile alcătuite din cuarțite, micașisturi, gresii, calcare, silexuri și tufuri calcaroase, separate prin strate

PBG^ar ~

M A N A G E M £ M T & E N 6 1 N t f R I N b

Proiect nr. 105/2018

Faza S.F.

Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

de argile.

Acest complex este împărțit la rândul său în trei strate notate de sus în jos cu A, B și C cu grosimi de 30,00 - 50,00 m fiecare, separate prin strate impermeabile de argile nisipoase cu grosimi de 5,00 - 25,00 m.

Pleistocenul mediu este reprezentat printr-o alternanță de marne și argile cenușii și cenușii - vineții, cu rare intercalații subțiri de nisipuri fine, cunoscută sub numele de "Complexul Marnos". în zona Municipiului București "Complexul Marnos" atinge grosimi de 100 -120 m, în cadrul sau intercalându-se 2-3 straturi de nisipuri fine, acvifere, care nu prezintă însă o continuitate în dezvoltare.

Pleistocenul superior este reprezentat în bază printr-un orizont de nisipuri fine, medii cu grosimi de 8,00 - 20,00 m, cu intercalații subțiri grezoase, calcaroase cunoscute sub numele de "Nisipurile de Mostiștea". Acestea au în zonă o grosime de cca. 8,00 4 10,00 m.

Deasupra acestor nisipuri se întâlnesc o serie de depozite de argile, argile nisipoase uneori cu aspect leossoid de 5,00 -10,00 m grosime, denumite "Depozite Intermediare".

Peste acestea și uneori direct peste "Nisipurile de Mostiștea" se dezvoltă un orizont de pietrișuri și nisipuri cu grosimi de 4,00 - 8,00 m, cunoscut sub numele de "Pietrișuri de Colentina", care apar la zi în carierele de pe valea Colentina și pe versantul drept al văii Dâmbovița.

Holocenul este constituit din depozite argiloase - prăfoase loessoide de 2,00 - 14,00m grosime și depuneri de luncă și de terasă.

Considerații meteoclimatice

Din punct de vedere climatic, zona studiată se caracterizează printr-o climă temperat - continentală, cu temperaturi medii anuale de 11?C, maxima depășind uneori + 402C, în luna iulie, iar minima poate ajunge la - 30^0, în luna februarie. Precipitațiile medii anuale sunt de 550 mm; în anii ploioși se pot atinge 900 mm/an, iar în cei secetoși în jur de 350 mm/an.

Adâcimea medie de îngheț este cuprinsă între 80 - 90 cm, de la suprafața terenului.

DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL

Perimetrul în discuție se află în incinta Școlii generale nr. 125, București. Viitoarea construcție va fi amplasată în zona de SE a terenului și nu va fi alipită de nici-o construcție existentă.

La data execuției forajului de studiu, în perimetrul viitoarei construcții se afla un teren de sport asfaltat și nu existau indicii ale unor lucrări ascunse sau alte rețele.

STRUCTURA TERENULUI DIN AMPLASAMENT

Cercetarea terenului din amplasament s-a realizat printr-un foraj geotehnic de studiu executat până la adâncimea de 6,00 m (FI).

Stratificația

Conform datelor obținute din forajul de studiu, începând de la suprafață spre adâncime, stratificația terenului, prezentată în detaliu în fișa complexă a forajului (planșa nr. 3) are următoarea succesiune:

Forajul FI

-    0,00 - 0,50 m - umplutură;

-    0,50 - 1,20 m - argilă, cafenie inchisă, plastic vârtoasă - tare;

-    1,20 - 2,40 m - argilă prăfoasă, gălbuie - cafenie, plastic vârtoasă, cu concreții și diseminații calcaroase;

-    2,40 - 3,00 m - argilă, cafenie, plastic vârtoasă, cu diseminații calcaroase;

-    3,00-4,50 m - argilă prăfoasă, gălbuie, plastic vârtoasă, cu diseminații calcaroase;

-    4,50 - 6,00 m - argilă prăfoasă, gălbuie, plastic consistentă, cu concreții calcaroase.

Apa subterană

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

MANAGEMENT & E N G1N E E H I M G

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

în raport cu cota terenului natural, în forajele executate nu a fost întâlnită apa subterană până la adâncimea de 6,00 m. CONCLUZII

Terenul este constituit până la adâncimea de 6,00 m din stratele de argile și argile prăfoase, plastic vârtoase (luturi tip Lc) din complexului luturilor de București.

Se recomandă fundarea directă, pe tălpi continui, la adâncime D>l,00 m, cu condiția depăsurii eventualelor umpluturi de sub cota de fundare și înlocuirea acestora cu beton slab.

Presiunea convențională de bază definită conform NP 112-14 Anexa D, se va limita la valoarea:

pconv = 210 kPa (în gruparea fundamentală a încărcărilor)

Presiunea convențională de calcul (pconv), se va stabili în proiectare, după aplicarea corecțiilor de adâncime și de lățime valorii presiunii convenționale de bază (pconv.) conform NP 112-14 Anexa D sau Anexei B pct. B.2 *) din STAS 3300/2-85 Săpăturile pentru fundații sau pentru rețelele hidroedilitare se pot executa cu pereți verticali nesprijiniți până la adâncimea D< 1,50 m, apoi fie taluzate la pante 1: 0,5 fie sprijinite corespunzător. în ambele situații, se va evita depozitarea pământului excavat sau a materialelor de construcții la distanțe mai mici de 1,0 m de marginea săpăturilor, iar pe durata execuției, tranșeele adiacente fundațiilor exterioare vor fi protejate permanent cu copertine impermeabile pentru a se evita umezirea terenului de fundare cu ape din precipitații..

Umpluturile laterale fundațiilor vor fi realizate, de preferat, din material local, fără pământ vegetal sau alte resturi, compactat corespunzător în strate succesive.

CONSIDERAȚII FINALE

în urma observațiilor de teren și a analizei datelor geotehnice obținute prin execuția forajului de studiu, conform NP 074/2014 "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții", pentru amplasamentul studiat rezultă următoarele condiții:

Pentru obiectivul proiectat rezultă un risc geotehnic de tip "mediu", respectiv o încadrare în categoria geotehnică 2. Conform NP 074 - 2014, categoria geotehnică 2, include tipuri uzuale de lucrări și fundații, fără riscuri anormale sau condiții de teren și de solicitare neobișnuite sau excepțional de dificile

Condiții de teren

Teren bun - NP 074 - 2014, Anexa 1.1, punctul 1.2.1, tabelul Al

Conform STAS 6054 - 77 adâncimea de îngheț în zonă este de 0,80 - 0,90 m.

în eventualitatea prevederii unor intervenții la nivelul tălpilor de fundare actuale, va fi solicitată prezența geotehnicianului pe șantier pentru examinarea terenului de fundare și avizarea în consecință.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții;

Date tehnice privind construcția propusă:

Suprafața ternen 12.837,00 mp.

Regim de înălțime propus = S+P+lEAc = 723,10 mp.

Aria desfășurată construita va fi de 2.169,30 mp (inclusiv subsolul care este utilizat).

Au = 1.844,00 mp (inclusiv spațiile utile din subsol).

Categoria de importanță „C" - normală

Clasa de importanță a - II - a

Gradul de rezistență la foc II

Risc de incendiu „mic"

Proiect nr. 105/2018


Faza S.F. 2018 Studiu de fezabilitate


pag. 10/63PBG^r ~

MAN AGEMENT & l N 6 I N t [ R I

POT propus = 20,08%

CUT propus = 0,60

Alei și trotuare = 387mp

Alei și platforme carosabile = 692,00mp

spații verzi și locuri joac[ = 1798,OOmp

Pentru asigurarea unui învățământ modern și de calitate se propune realizarea unei construcții care să corespundă tuturor prevederilor normelor și normativelor în vigoare precum și utilizarea de materiale și finisaje moderne.

La baza întocmirii studiului de fezabilitate au stat atât tema de proiectare cât și normativele în vigoare pentru proiectarea și execuția unităților de învățământ preșcolar, NP011-97 Normativ Privind Proiectarea, Realizarea si Exploatarea Construcțiilor pentru Grădinițe de Copii.

TEMĂ DE PROIECTARE

Privind „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit"

1.    Informații generale

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții:

„Studiu de Fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit"

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor:

Primăria sectorului 5.

1.3.    Ordonator de credite (secundar, terțiar):

1.4.    Beneficiarul investiției:

Primăria sectorului 5.

1.5.    Elaboratorul temei de proiectare:

Primăria sectorului 5.

2.    Date de identificare a obiectivului de investiții

2.1.    Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală

Terenul Școlii nr. 125 pe care urmează a se construi Grădinița cu 8 grupe și program prelungit are suprafață de 12.837,00 mp conform extras carte funciară.

2.2.    Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

a)    descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Amplasamentul se află în partea de sud a capitalei, pe șos. Cucurești + Măgurele nr. 45, sector 5.

Pe amplasamentul menționat se află un ansamblul de două clădiri:

Corpul A având un regim de înălțime parter cu pod unde funcționează o grădiniță cu 3 grupe.

Corpul B având un regim de înălțime parter și etaj cu terasă unde funcționează în două ture unitatea de învățământ primar și gimnazial.

Clădirile existente au fost construite astfel:

corpul A în anul 1957, renovată, consolidată, reabilitată termic în 2007 și 2016.

corpul Bîn anul 1973, reabilitată termic în 2016.

Se dorește realizarea unei construcții pentru învățământul preșcolar (grădiniță) cu program prelungit dimensionată pentru o capacitate de 8 grupe de copii (20 copii/grupă) rezultând un total de 160 copii, sală de mese/fetivități, bucătărie proprie, spălătorie, precum și toate celelalte spații necesare unei bune funcționări a unității.

Executarea unei clădiri noi permit si sporirea spațiului de invatamant și asigurarea cerințelor actuale impuse de normativele din domeniul învățământului.

b)    relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Amplasamentul se învecinează la N cu str. Floare de Colț, la S cu str. Intr. Bătășani, la E cu proprietăți particulare iar la V cu Șos. Bucurețti - Măgurele unde se află și accesul pietonal în incintă, iar accesul auto făcându-se din str. Floare de Colț. Incinta este împrejmuită cu gard opac din panouri prefabricate pe laturile N, E și S, iar la șoseaua București - Măgurele

gardul are soclu plin de cca 60 cm înălțime și |

panouri plasă pe rame metalice.

| Proiect nr. 105/2018

Faza S.F.

2018

Studiu de fezabilitate

pag. 11/63|

PBG^ar -

EHING


MAN A G E M f N T 8. ENGINE

c)    surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

d)    particularități de relief;

Amplasamentul nu prezintă denivelări care să impună lucrări de sistematizare verticală.

e)    nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

Clădirea va fi echipată corespunzător din punct de vedere tehnico-edilitară (pe amplasament există deja alimentare cu apă, canalizare, energie electrică).

f)    existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu sunt pe amplasament rețele exterioare care să necesite devieri.

g)    posibile obligații de servitute;

Nu sunt afectate sub nici o formă vecinătățile.

h)    condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Prin realizarea noii construcții nu sunt afectate construcțiile existente atât pe amplasament cât și cele vecine.

i)    reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

Conform PUG - Municipiul București - teren intravilan aflat în subzona M 3 - subzonă mixtă cu clădiri avînd regim de construire continuu și înălțimi max. de P + 4 niveluri.

Utilizări admise instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier.

M3 - P.O.T. Maxim 60%,

- CUT maxim = 2.5 mp. ADC / mp. teren

Prin realizarea noii construcții nu sunt depășiți indicatorii urbanistici ai aplasamentului.

Grădinița propusă are o suprafață construită la sol de 723,10 mp, rezultând un POT pentru terenul repartizat de 20,08%, POT care se încadrează în limita maximă admisă de 25%, li mit [ prevăzută de normativul privin proiectarea și realizarea de unități pentru învățământul preșcolar. Și un CUT de 0,60.

Pentru întreg amplasamentul de 12.837 mp CUT final va fi de 11,57%, iar POT final de 025.

j)    existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție.

Nu este cazul.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional: a) destinație și funcțiuni;

Construcție S-P+l pe structură în cadre din beton armat, cu închideri exterioare din cărămidă izolată termic cu polistiren expandat ignifugat.

închiderea la partea superioară cu sistem terasă sau șarpantă cu învelitoare țiglă metalică.

b)    caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;

Prin realizarea noii construcții nu sunt depășiți indicatorii urbanistici existențiîn prezent ai aplasamentului.

c)    nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare;

Se impune realizarea de finisaje care sa corespundă cerințelor funcționale ale tuturor spațiilor.

Realizarea tuturor spațiilor de învățământ, săli grupă, conform prevederilor normativelor în vigoare (suprafețe, înălțimi, volumede aer, etc.).

Asigurarea tuturor spațiilor pentru personalul didactic, educatoare (cancelarie), secretariat și birou pentru director, spații administrative (birou contabilitate, vestiar primire copii, cabinet medical, vestiar personal, depozite, etc.).

Asigurarea unui spațiu pentru servitul mesei, eventual in două serii.

Asigurarea unei bucătării proprii cu spații pentru depozitare, spații pentru preparare și gătit.

Asigurarea unei spălătorii proprii cu spații distincte pentru primirea rufelor murdare, trierea acestora, soălarea și călcarea lor, precum și un depozit pentru rufe curate.

Asiguratea accesului pentru persoanele cu dizabilități la parter prin intermediul unei rampe prevăzute la accesul în grădiniță, iar pentru asigurarea acesului acestor persoane la toate nivelurile clădirii prin prevederea unor cărucioare speciale care pot fi trase pe trepte câte unul la fiecare scară.

Dotarea construcției cu tot ce este necesar din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor.

Asigurarea spațiului necesar pentru apararea civilă.

Dotarea cu mobilier specific fiecărei funcțiuni.

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG^r ~

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

d)    număr estimat de utilizatori;

Numărul estimat al utilizatorilor este de cca 160 copii la care se mai adaugă numărul personalului didactic și auxiliar cca.18 persoane.

e)    durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;

40 - 60 de ani conf. Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe din Hotărârea nr. 2139/30-11-2004.

f)    nevoi/solicitări funcționale specifice;

învățământ preșcolar.

g)    corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului;

Prin realizarea noii construcții nu sunt afectați indicatorii urbanistici existenți în prezent ai aplasamentului. Vezi și punctul i) de mai sus.

h)    stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

-sporirea numărului de locuri solicitările fiind în continuă creștere.

-prevederea tuturor spațiilor necesare pentru asigurarea unui învățământ preșcolar impuse prin normative.

-asigurarea unor spații care să corespundă cu cerințele impuse de condițiile actuale.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Legea 50/1991, Actualizata 2017,privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare legea 177/2015

NPOll-97 Normativ Privind Proiectarea, Realizarea si Exploatarea Construcțiilor pentru Grădinițe de Copii

STAS-1478 "Alimentarea interioară cu apă la construcții civile și industriale";

STAS-1795 "Canalizări interioare".

H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

Normativ P118/99 privind siguranța la foc a construcțiilor;

Normativ P118/2 - 2013- „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea ll-a- Instalații de stingere";

NP 063-02 privind criteriile de performanta specifice scărilor și rampelor si STAS 2965 privind dimensionarea scărilor si treptelor.

Ordinul ministrului sanatatii nr.1030/2009 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, STAS 6472 privind microclimatul,

NP-008 privind puritatea aerului (ventilație, filtro-ventilatie, climatizare),

STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala (iluminare corespunzătoare in zonele de birouri).

Legea 195/2005(republicata) privind protecția mediului,

Legea 107/1996 cu referire la ape,

OG 243/2000 privind protecția atmosferei,

HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

OG 29/2000 aprobata prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice C 107/1,2,3,4 - 2005.

NP 040-2002 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la construcții

NP 069-2002 privind alcătuirea si executarea invelitorilor la construcții.

Normativul C-125/2005, cu privire la proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in clădiri.

DESCRIEREA SOLUTÎEIE PROPUSE DIN PUNCT DE VEDRE FUNCTIONBAL

Pe amplasamentul pus la dispoziție de Primăria sectorului 5, având 3.600 mp din cei 12.837,00 mp aparținând Scolii 125, se propune o grădiniță cu program prelungit care să aibă o capacitate de 160 de copii, (suprafață rezultată conform normei de 20mp/loc).

Grădinița cuprinde patru categorii de spații:

încăperi proprii fiecărei grupe de copii;

încăperi comune folosite temporar de copii;

încăperi destinate personalului de educație și de îngrijire;

PBG^r ~

M AM AGEMENT & EN6INEERING

încăperi pentru bucătărie și spălătorie, fiecare cu anexele specifice.

Grădinița propusă respectă următoarele prescripții din domeniu:

în sala de grupă (camera de jucării) pentru 20 de copii se va prevedea o suprafață utilă de 2,7 - 3,0mp/copil și respectarea normei de igienă a Ministerului Sănătății, privind volumul de aer necesar de 8 mc pentru fiecare copil, înălțimea parapetului va fi de 0,75m (cu protecție la 0,90m) la sălile de grupă:

la grupuri sanitare peste 0,80 m;

la scări peste 1,00 m.

Grup sanitar pentru grupa de copii, nediferențiat pe sexe, cuprinzând 3 wc-uri

3 lavoare, 2 dușuri individuale și un wc pentru copii cu deficiențe motorii:

Balustradele scărilor trebuiesc astfel realizate încât să nu constituie o sursă potențială de accidentare:

se va realiza o a doua mână curentă la 60 cm înălțime;

barele verticale ale balustradei nu vor avea interspații mai mari de 10 cm.

Atât gardul cât și porțile vor fi prevăzute până la h = 70 cm cu elemente opace de protecție la intrusiunea animalelor mici. Clădirile pentru grădinițe de copii vor fi încadrate în clasa de importanță conform „Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor aprobată cu ordinul MLPAT nr. 31/N/02.10/95.

Prevederea de adăposturi de apărare civilă va fi în conformitate cu HGR 531/1992 și cu precizările M.A.N. din 1993. Pe timpul nefolosirii acestora, destinația spațiilor realizate va fi precizată de inspectoratul școlar cu respectarea normativelor în vigoare, precum și P102 Norme tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de apărare civilă în subsolurile clădirilor noi.

Din punct de vedere funcțional grădinița propusă asigură:

Windfang și vestibul la intrarea copiilor.

Primire filtru (examinare sumară a stării de sănătate), vestiar (pentru două grupe)

Cameră izolare (cu closet anexat), una singură pentru grădiniță având 10-20mp suprafața utilă.

Sală polifuncțională pentru două sau patru grupe, folosită la servirea mesei și la diferite activități colective; suprafață utilă 1,4-1,5 mp/copil.

încăperile destinate personalului de educație și îngrijire:

Biroul pentru conducere, cabinet medical; 14-16mp.

Vestiare pentru personalul de educație și îngrijire; 0,9-1,0 mp/persoană.

Grupul sanitar cuprinzând lavoare, duș și closete.

încăperile pentru bucătărie și spălătorie fiecare cu anexele specifice:

Bucătărie preparare, primire alimente cămară, frigorifer, depozit de legume; 40,0-60,0 mp suprafață utilă.

Spălătorie - uscătorie, călcătorie, depozit de rufe curate, depozit rufe murdare; 30,0-40,0 mp suprafață utilă.

Grădinița mai are încăperi pentru depozit de inventar, spații tehnice ș.a. plasate de regulă la subsol.

Pentru distribuirea spațiilor diferitelor funcțiuni din clădire vezi capitolul Date tehnice ale investiției punctul

Varianta 1

SUBSOL

501    - Coridor 1

502    - Adăpost pentru aparare civila A.L.A. Adăpostul este prevăzut cu sas de acces si tunel de evacuare.

503    - Grup sanitar uscat F.

504    - Grup sanitar uscat B.

505    - Atelier mecanic prevăzut cu o curte de lumină.

506    - Anexa atelier.

507    - Centrală termică prevăzută cu o curte de lumină și acces direct din exterior.

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

PBC^fir ~

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

MAN AGEMENT & E N 6 1 N 6 E R 1 N G

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

508    - Depozit alimentar 2.

509    - Depozit alimentar 1.

510    - Depozit rufe curate.

511    - Spălătorie + călcătorie.

512    - Depozit rufe murdare.

513    - Depozitare

514    - Rezerva incendiu prvazută cu o curte de lumină și acces direct din exterior.

515    - Vestiar personal F.

516    - Grup sanitar cu dus pentru F

517    - Vestiar personal B.

518    - Grup sanitar cu dus pentru B

519    - Depozitare

520    - Depozitare

521    - Depozitare

PARTER

P01 - Windfang

P02 - Hol acces

P03 - Sala mese + festivități

P04 - Bucătărie

P05 - Coridor

P06 - Depozit frig dotat cu frigidere

P07 - Depozit alimente

P08 - Grup sanitar părinți

P09 - Grup sanitar izolator

P10 - Izolator

Pil - Grup sanitar persoane cu dizabilități

P12- Vestiar băieți

P13 - Vestiar fete

P14 - Camera curățenie

P15 - Grup sanitar medic

P16 - Cabinet medical

P17 - Scara 2

P18 - Windfang

P19 - WC educatoare

P20 - Grup sanitar copii    __

P21 - Sala grupă 3 P22 - Sala grupă 2 P23 - WC educatoare P24 - Grup sanitar copii P25 - WC educatoare P26 - Grup sanitar copii P27 - Sala grupă 1 P28 - Coridor

Or}

M A N ASEMENI & FN6INEEKI

ETAJ 1

E01 - Scara SI

E02 - Coridor

E03 - Cancelarie educatoare

E04 - Director

E05 - Secretariat

E06 - Sala grupă 4

E07 - Grup sanitar educatoare

E08 - Grup sanitar copii

E09 - Grup sanitar educatoare

E10 - Grup sanitar copii

Eli - Sala grupă 5

E12 - Scara S2

E13 - Grup sanitar educatoare

E14 - Grup sanitar copii

E15 - Sala grupă 6

E16 - Sala grupă 7

E17 - Grup sanitar educatoare

E18 - Grup sanitar copii

E19 - Grup sanitar copii

E20 - Grup sanitar educatoare

E21 - Sala grupă 8

E22 - Sas

E23 - Camera curățenie

E24 - Oficiu de etaj

Finisaje interioare

La alegerea finisajelor interioare s-a ținut cont de numărul mare de utilizatori și de vârsta acestora.

Pardoseli

Pardoselile trebuie să fie de trafic intens și trebuie alese materiale specifice fiecărei funcțiuni în parte, după cum urmează:

Subsol

Adăpostul ALA din subsol va avea pardoselă din beton elicopterizat.

Coridorul și restul încăperilor din subsol vor avea pardoseli din gresie de trafic intens cu plintă de 10-15 cm și pereții și tavanele vor fifinisate în vopsitorii lavabile.

Tavanele subsolului vor avea termoizolație din polistiren expandat ignifugat protejat de un strat de rabiț sau gipscarton pentru plafon.

Parter

Holurile de acces și coridoarele de la parter vor avea pardoselile executate din gresie pentru trafic intens cu plinta de 10-15 cm înălțime, pereții vor fi placați până la partea de sus a ușilor (cca. 2,00 m înălțime) cu tapet din fibră de sticlă și vopsitorii lavabile până la plafon. Plafoanele de pe coridoare vor fi finisate în vopsitorii lavabile. Coridoarele din parter vor avea plafoane false pentru mascarea diverselor instalații, iar acestea vor fi RF 30'.

Grupurile sanitare precum și sasurile vor avea pardoseli din gresie pentru trafic intens.

Pereții grupurilor sanitare vor fi placați pană la partea de sus a ușilor cu faianță, iar restul pereților precum și tavanele vor fi finisate în vopsitorii lavabile.


PBG^ar ~Sălile pentru copii, precum și celelalte încăperi (sala festivități, birouri și cancelarie) vor avea pardoseli executate din parchet laminat de trafic intens, iar pereții vor fi placați până la partea de sus a ușilor (cca. 2,00 m înălțime) cu tapet din fibră de sticlă și vopsitorii lavabile până la plafon.

Plafoanele vor fi finisate în vopsitorii lavabile.

Etajul 1

Coridoarele vor avea pardoselile executate din gresie pentru trafic intens cu plinta de 10-15 cm înălțime, pereții vor fi placați până la partea de sus a ușilor (cca. 2,00 m înălțime) cu tapet din fibră de sticlă și vopsitorii lavabile până la plafon. Coridoarele din parter vor avea plafoane false

Plafoanele de pe coridoare vor fi finisate în vopsitorii lavabile.

Grupurile sanitare precum și sasurile vor avea pardoseli din gresie pentru trafic intens.

Pereții grupurilor sanitare vor fi placați pană la partea de sus a ușilor cu faianță, iar restul pereților precum și tavanele vor fi finisate în vopsitorii lavabile.

Sălile de grupă pentru copii vor avea pardoseli executate din parchet laminat de trafic intens, iar pereții vor fi placați până la partea de sus a ușilor (cca. 2,00 m înălțime) cu tapet din fibră de sticlă și vopsitorii lavabile până la plafon.

Plafoanele vor fi finisate în vopsitorii lavabile.

Finisaje exterioare

Pereții pentru închiderile exterioare executați din cărămidă de 25 cm grosime vor fi placați cu polistirent expandat de 10 cm grosime (inclusiv bandourile de V.M bazaltică din dreptul planșeelor) peste care se va aplica tencuiala de exterior tip Baumît texturată colorată în masă (vezi fațade).

Tâmplăriile interioare

Ușile de acces din coridoare către toate spațiile vor fi usi de lemn prevăzute cu sistem de autoînchidere, sistem care elimină și posibilitatea accidentării elevilor prin trântirea acestora..

Ușile care delimitează coridoarele de casele de scară vor fi etanșe la fum rezistente la foc 30 de minute, totodată prevăzute cu sistem de autoînchidere. Aceste uși, fiind metalice (Al), vor fi prevăzute cu sistem de autoînchidere, sistem care elimină și posibilitatea accidentării elevilor prin trântirea acestora.

Ușile care delimitează subsolul de parter vor fi etanșe la fum rezistente la foc 60 de minute, totodată prevăzute cu sistem de autoînchidere.

Scările vor fi prevăzute la ultimul nivel cu trape de fum conform normativ.

Ușile din subsol vor fi metalice.

Celelalte usi vor fi din PVC.

Grupurile saniatre vor fi compartimrntate din panouri tip Max.

Tâmplăriile exterioare se vor executa din Al cu geam termoizolant.

Terasa

Construcția se va închide la partea superioară cu învelitoare tip terasă având următoarea componență:

beton de pantă

strat DDC (difuzie, decompresiune, compensare)

folie barieră contra vaporilor

termoizolație polistiren expandat ignifugat de min 20 cm grosime - euroclasa Bs2,d0 (minim EPS 120)

șapă de protecție termoizolație de 4 cm grosime armata cu plasa STNB 04/200 x 04/200

hidroizolație din două straturi din mebrane bituminoase, stratul inferior de 3mm grosime și cel superior de 4 mm grosime cu acoperire minerală.

Proiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

Aticul va fi prevăzut cu o balustradă care să asigure o înălțime minimă de 90 cm pentru evitarea căderii în gol.

Varianta 2

Ca variantă 2, clădirea școlii are aceleași componente structurale și funcționale cu deosebirea că închiderea la partea superioară va fi de tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică profilată, (vezi planșele V2).

- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Propunem spre execuție varianta 1 care din punct de vedere economic cât și al duratei de execuție este mai eficientă.

Echiparea si dotarea specifică funcțiunii propuse.

dotări specifice funcțiunii propuse: în privința dotărilor se propun următoarele:

• achizitonare de mobilier (scaune, mese, dulapuri, pătuțuri, mese birou etc)

® achiziționare de calculatoare

® achiziționare video proiector cu ecran

» achiziționare aparate joc exterior (balansoare, obiecte pentru joc pe arc, tobogane, cățărătoare, leagăne)

1. mese pentru sala de mese

40 sau 20 in cazul ca sunt 2 serii

2. scaune pentru sala de mese

160 sau 80 in cazul ca sunt 2 serii

3. mese pentru sala de grupă

40

4. scaune pentru sala de grupă

160

5. dulap tip vestiar cu câte 6 compartimente 30cm

16

6. dulap tip vestiar cu câte 2 compartimente 30cm

8

7. Pătuțuri rabatabile la perete

160

8. mese birou educatoare+secretară+dir.+medic

20

9. scaune adulți

20

10. calculator PC

4

11. mese calculator

4

12. CD radio

8

13. casetofon

8

14. DVD player

8

15. multifuncționala

4

16. aparat foto

8

17. video proiector cu ecran

1

18. stafie amplificare sunet

1

19. programe de baza calculator

4

20. programe educative pentru calculator

32

21. jaluzele verticale

240 mp

22. așternuturi de pat

320

23. perne

160

24. pături

160

25. fețe masă

40

26. seturi de tacâmuri

170/85

| Proiect nr. 105/2018    | Faza S.F.    J 2018    | Studiu de fezabilitate

| |

pag. I8/63J

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG^S«r ~

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

WAW A CEMENT & EN6INEERING

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

170/85

170

170

3 seturi 6 ml

2 buc de 150 cm 6 buc de 60 cm 2 buc de 120 cm 2 buc 2 buc 2 buc 2 buc 1 buc

1    buc 6 buc

2    buc 2 buc


27.    seturi farfurii

28.    pahare apă

29.    căni ceai-lapte

30.    set veselă gătit

31.    blat oficiu servire 32 mese inox preparări

33.    mese inox preparări

34.    mese inox preparări

35.    dulapuri veselă metalică

36.    dulapuri veselă

37.    aragazcu cuptor

38.    hota aragaz 39 plită

40.    hotă plită

41.    frigidere

42.    mașina spălat vase

43.    mașină spălat rufe aparate joaca exterioare

1.    balansoare 2 loc    3

2.    tobogan simplu castel    2

3.    jucărie tip animal pe arc    6

4.    jucărie tip mașină pe arc    6

5.    cățărătpare lemn    1

6.    bănci    10

7.    Coșuri gunoi    10

8.    Leagan dublu    2

în privința amenajărilor incintei se propun următoarele lucrări:

« accese pietonal separat și carosabil pentru aprovizionare Sos București-Măgurele / Str. Floarea de Colț, Eventual se poate realiza și un alt acces secundar auto din str. Bătășani.

® alee carosabilă si platformă = 692 mp.

• alei pietonale pavaje = 387 mp

® pavaje legătură intre locurile dejoacă ccalOO mp

® amenajare platforme pentru dotările locurilor dejoacă = 250 mp

® groapă de nisip și platforme cu pietriș cca 60 mp

® amenajări spații verzi și odihnă = 1.548 mp

Incinta se va împrejmui cu un gard cu un soclu opac cu înălțimea de min 70 cm peste care se va executa un gard din panouri modulate din plasă de sârmă pe cadre și stâlpi metalici pentru delimitarea de restul incintei școlii.

La interior gardul va fi dublat de un gard viu pentru protecție, cu o lungime totală de cca. 160,00 ml.

Din punct de vedere structural

Grădinița propusă pentru construire va avea regimul de înălțime Subsol+Parter+Etaj.

înălțimile de nivel sunt: Hsubs. =2,85m, Hp = 3,40m, Het.= 3,10m (cote beton-beton, din placă în placă).

Din punct de vedere al sistemului constructiv structura de rezistență este de tip cadre din beton armat (stâlpi și grinzi), Proiect nr. 105/2018    Faza S.F. 2018 Studiu de fezabilitate    pag. 19/63


PBG^ar


GINURI


planșee din beton armat monolit. Subsolul este o cutie rigidă formată din pereții subsolului cu grosimea de 25cm și de 40cm în zona ALA, diafragma orizontală (planșee) și fundații. Grinzile de la subsol au dimensiuni de 25x55cm, 25x40cm. Pe zona care adăpostește adăpostul ALA grinzile au dimensiuni de 30x60cm și 40x65cm. Planșeul de peste adăpostul ALA are grosimea de 20cm. în celelalte zone ale subsolului grosimea planșeului este de 13cm și de 15cm. Fundațiile sunt fundații elastice de tip continuu sub pereți cu evazări în dreptul stâlpilor. Sub adăpostul ALA fundațiile sunt de tip radier din beton armat cu grosimea de 50cm. Terenul este constituit până la adâncimea de 6,00 m din stratele de argile și argile prăfoase, plastic vârtoase (luturi tip Lc) din complexului luturilor de București.

Se recomandă fundarea directă, pe tălpi continui, la adâncime D>l,00 m, cu condiția depăsurii eventualelor umpluturi de sub cota de fundare și înlocuirea acestora cu beton slab.

Presiunea convențională de bază definită conform NP 112-14 Anexa D, se va limita la valoarea: pconv = 210 kPa (în gruparea fundamentală a încărcărilor)

Suprastructura este constituite din cadre de beton armat dispuse la interax de 5,10m și 3,30m pe direcția transversală și la interax de 3,00m și 6,00m pe direcția longitudinală. Stâlpii cadrelor au dimensiunile de 50x50cm, 40xl40cm, 40xl55cm, 40xlS5cm. Grinzile au dimensiunile secțiunii transversale de 25x55cm, 25x40cm, 30x40cm, 40x90cm, 30x60cm. Scările sunt din beton armat monolit în două rampe și podest intermediar. La exterior se va executa o scară de evacuare pe structură metalică. Planșeele din beton armat monolit au grosimi ce variază de la 13cm la 18cm.

Betonul din suprastructură este clasa C25/30. Oțelul este cu profil periodic S345, S355 (PC 52) clasa de ductilitate C, pentru barele de rezistență, etrieri, și S255 (OB37) pentru agrafe și barele constructive.

încadrarea în clase și categorii

în conformitate cu zonarea seismică a teritoriului României definită în SR 11100-1/1993, zona seismică a amplasamentului pe care urmează să se realizeze investiția, este 8 .

în conformitate cu codul P100 - 1/2013 cap.3 tab. 3.1 hazardul s^simic pentru proiectare, este definit de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului a = 0.30g, definită pentru un interval mediu de recurență corespunzător stării limită ultime de 225 ani (probabilitate de depășire de 20% în 50 de ani), cu perioade de control de T = 0.32s, T = 1.6s și T = 2.0 s, și cu 3(T) spectrul normalizat de răspuns elastic egal cu p = 2.50 (factorul de amplificare dinămică maxPmă a accelerației orizontale a terenului de către un sistem cu un grad d^libertate dinamic) pentru T < T < T .

Clasa de importanță și expunere la seism este, conform codului P100-1/2013 cap.4.4.5 t§b. 4.2,Cclasa II cu valoarea factorului de importanță y =1,20.

în conformitate cu HG. nk^261/994 și cu HG. nr 766/1997 art. 20, construcția se încadrează în categoria (C) - construcție de importanță normală, cu modelul de asigurarea calității 3.

în conformitate cu prevederile codurilor CR 1-1-3/2012 și CR 1-1-4/2012 Din punct de vedere al solicitărilor climatice în conformitate cu CR 1-1-3-2012 "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", amplasamentul prezintă o încărcare caracteristică de 2 kN/m2 pentru intervalul mediu de recurență de 50 ani, iar din punct de vedere al CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălțimea de 10 m) de 28 m./s pentru IMR=50 ani și de o presiune de referință de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la înălțimea de 10 m) pentru IMR=50 ani. Cadrul legal pentru proiectul structurii de rezistență este alcătuit din următoarele standarde, coduri, normative și legi :

P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică pentru clădiri - Partea a 1: Prevederi de proiectare pentru clădiri

CR 0-2012 Bazele proiectării structurilor în construcții - Clasificarea și gruparea acțiunilor

CR 6 - 2013 - „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie"

CR 2-1-1.1/2013 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat

CR 1-1-3/2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor"

PBG^ar *

M*N A G E M E N T & ENGINEERING

NE 012/1-2007 „Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat Partea 1: Producerea betonului"

NE 012/2-2010 „Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat Partea 2: Executarea lucrărilor din beton"

NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare

HG. nr. 766/1997 Reglementări privitoare la asigurarea calității construcțiilor și urmărirea comportării în exploatare a acestora.

-echiparea si dotarea specifică funcțiunii propuse.

III instalații descriere propunere

Instalații electrice

Proiectul de instalații electrice cuprinde:

Instalații de iluminat normal - va fi asigurat cu corpuri de iluminat fluorescente tip FIRA236 în sălile de clasă, corpuri de iluminat tip fluocompact FCE218, AB118 IP44 în grupurile sanitare, FIRA236 pe coridoare. Acționarea acestora se va face local prin intermediul întrerupătoarelor/comutatoarelor montate îngropat la Hm=1.5 m. Instalații de iluminat de securitate pentru evacuare - se vor monta corpuri de iluminat tip luminobloc tip exit, autonomie de funcționare 2 ore. Acestea se vor monta pe coridoare la distanță de 15 m între ele, pe scări, la orice schimbare de nivel sau sens, în grupurile sanitare care depășesc ca suprafață 8 mp.

Instalații de iluminat de circulație - se vor monta corpuri de iluminat tip fluorescent FIRA236 cu kit de emergență, autonomie de funcționare 1 h pe coridoare și scări circulație

Instalații de iluminat de panica in camerele cu suprafața mai mare de 60 mp (săli de clasa, sala de mese)

Instalații de iluminat de securitate pentru marcarea hidranților se vor monta în dreptul fiecărui hidrant - corp de iluminat tip luminobloc autonomie de funcționare lh.

Instalații de ilumiant pentru continuarea lucrului pentru camera în care se va monta centrala de avertizare incendiu și în spațiile tehnice din subsol - hidrofor incediu, centrala termică. In această cameră se vor lua măsurile specifice - montarea unui corp de iluminat fluorescent cu autonomie de funcționare lh, ușa rezistenta la foc 30 min, pereți/planșee.

In cazul grădinițelor prizele trebuie montate la Hm=1.5m. Se vor verifica toate înălțimile de montaj ale aparatajului electric.

Grupurile sanitare pentru persoane cu disabilități vor fi prevăzute cu instalații de averizare optică si acustică Pentru protecția împotriva tensiunilor atmosferice se va monta un dispozitiv pentru amorsarea trăsnetelor tip PDA pe terasă, pe o tijă H=3...5m de la care se vor face 2 coborâri pe fațadele clădirii cu distanțieri în cazul în care aceasta este reabilitată termic cu polistiren, astfel încât coborârile cu platbandă OlZn25x4 să fie distanțate de peretele palcat cu polistiren, către priza naturala de pamant ce va fi executata.

Instalații de curenți slabi-instalație de detecție și avertizare incendiu- se va realiza în conformitate cu P118/-3/2015. In fiecare spațiu delimitat de grinzi/plafon fals se va monta câte un detector de fum adresabil. Aceștia vor fi interconectați cu centrala de detecție incendiu ce se va poziționa în parter, la intrare astefl incat in caz de incendiu, personalul IGSU sa poata avea acces facil la centrala de detecție și avertizare a începuturilor de incendiu. Instalația va fi executată cu cablu JYSTY2x2x0.8, protejat în tub de protecție IPEY25, instalatți de televiziune prin cablu, instalație alimentare retroproiectoare, instalație de voce-date, instalație de televiziune cu circuit închis.

GINEFRING

Instalațiile electrice de iluminat normal, de siguranță, prize, forță si instalațiile de protecție contra tensiunilor accidentale de contact și a tensiunilor atmosferice vor fi executate în conformitate cu normele în vigoare la data executării acestora.

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat:

-    Legea securității și sănătății în muncă 319/2006, MO nr.646/26.07.2006,

-    HG1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă

-    PE 118/99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor,

-    Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

-    Ord. MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor,

-    Legea nr. 608/2001 republicată M.Of. nr.313 / 6 aprilie 2006 privind evaluarea conformității produselor" care

reglementează cerințele integrate PSI.

-    Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor NP -17 - 2011

-    P118-3/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor - partea a 11l-a-lnstalații de detectare, semnalizare și avertizare

-    Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice N.T.E 007/2008 ;

-    Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publică PE 132/2003 ;

-    Ordin A.N.R.E. nr. 129/2008 - aprobarea Reglementărilor privind stabilirea soluțiilor de racordare

a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public .

-    Legea privind calitatea în construcții - Legea nr. 10/1995 cu completările ulterioare inclusiv legea 177/2015 ;

-    NP 061/ 02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.

-    STAS 930 Rețele electrice. Tensiuni nominale si abateri admisibile

-    STAS 6646/1-97 Iluminatul artificial. Condiții generale

-    Legea protecției muncii nr. 90/1996 ;

-    Legea nr. 50 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

Instalații termice

Noua construcție se va racorda la instalația de utilizare de gaze naturale existenta .

Sursa de căldură pentru clădire va fi o centrală termică cu combustibil gaze naturale, amplasată la subsol. în centrala termică se vor monta:

3 centrale în condensație, pentru preparare agent termic apă caldă 80/60°C, cu puterea termica de 110 kW fiecare, cu pompa inclusa, cu tiraj fortat;

vase de expansiune închis, cu membrană elastică, pentru instalații de încălzire;

1    pompa dublă, circuit de încălzire cu radiatoare, 1 pompa dubla, circuit de încălzire baterii CTA, 1 pompa simplă, circuit preparare a.c.m;

2    boilere bivalente cu capacitatea de 500 I fiecare, alimentat de la cazan și de la panouri solare, amplasate pe acoperiș;

butelie egalizare a presiunii, distribuitor corector; stație de dedurizare și neutralizator de condens; armături de siguranță și închidere etc.

în centrala termică toate conductele se vor realiza din țeavă de oțel, izolată termic, montată cu pantă, pentru aerisire și golire.

Centrala termica va fi prevăzută cu detector pentru gaze naturale cu prag de sensibilitate 2% și vană electromagnetică, montată în exterior pe conducta de gaze, și priza de aer proaspăt, corespunzător dimensionate puterii termice instalate.

MAN A GEME NT & ENGiNEEKI

-    Asigurarea confortului termic la parametrii impuși de normativele tehnice în vigoare va fi realizat printr-o instalație de încălzire cu corpuri statice, radiatoare din otel tip panou, cu agent termic primar apă caldă 70/50°C, preparată în centrala termică. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete termostatice pe racordul de tur, robinete de reglare pe retur, ventile de aerisire și dopuri de golire.

Conductele de distribuție se vor realiza din țeava de PPR, cu izolate termic, montate la plafonul subsolului, iar coloanele și legăturile la corpurile de încălzire în încăperi, se vor realiza din țevi de PPR. Conductele se vor monta cu pantă pentru aerisire și golire. în punctele de cotă maximă se monta ventile de aerisire, prevăzute cu robinete de izolare. în subsol radiatoarele se vor monta „în sac".

Susținerea conductelor de distribuție se va face cu suporturi suspendate, iar pentru coloane și legături se vor folosi coliere. Pentru fixarea conductelor se vor folosi punctele fixe.

Suporturile de susținere în subsol se vor curăța cu peria de sârmă și se vor grundui și vopsi cu vopsea de ulei.

-    Pentru încăperile cu destinația de săli de grupa se vor monta 2 centrale de tratare aer cu debitul de 2000 mc/h, montată la plafon, prevăzute cu recuperator de căldură, filtre, baterie de încălzire cu apă caldă de la centrala termică, baterie de răcire/incalzire cu freon, de la unități exterioare răcite cu aer.

-    Pentru încăperile cu destinația de bucătărie și spălătorie se vor monta câte o centrală de tratare aer cu debitul de 1500 mc/h, montată la plafon, prevăzute cu recuperator de căldură, filtre, baterie de încălzire cu apă caldă de la centrala termică, baterie de răcire/incalzire cu freon, de la unități exterioare răcite cu aer.

-    Pentru bucătărie se va monta o centrală de tratare aer cu debitul de 800 mc/h, montată la plafon, prevăzuta cu baterie de încălzire cu apă caldă de la centrala termică, baterie de răcire/incalzire cu freon, de la o unitate exterioara răcită cu aer. Evacuarea aerului se va face prin hota montata deasupra plitei, prevăzută pe tubulatura de evacuare cu un ventilator rezistent la foc. Hota va avea filtru de grăsimi.

Celelalte incaperi se vor ventila natural prin deschiderea ferestrelor, iar pentru grupurile sanitare interioare s-au prevăzut montarea de ventilatoare de extracție, cu temporizare, montate pe tub.

Pentru realizarea climatizării (răcire și încălzire) în încăperile cu destinația de birouri s-a propus soluția folosirii a unui sistem format din 3 unități interioare pe perete și o unitate exterioară răcită cu aer.

Sistemul funcționează cu agent frigorific ecologic R410A. Evacuarea condensului se va face la canalizarea menajeră.

-    La subsol se va amenaja un adăpost de aparare civilă. Adăpostul se va echipa conform "Normelor tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă din cadrul construcțiilor noi", cu: priză de aer, vană antisuflu, filtru reținator de praf în carcasă cu clapetă, ventilator electromanual tip VS-00, filtru reținator de substanțe toxice, radioactive și de agenți patogeni, canale pentru distribuirea aerului, supape de suprapresiune tip S-00 etc.

Aspirația aerului va se face din ieșirea de salvare.

Pentru realizarea instalațiilor se vor respecta următoarele:

•    I 13/2015, Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală;

•    I 5/2010, Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare;

•    C 300/1994, Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

•    P 118/1999, Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

•    C 107/2005, Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor;

® SR 1907-1,2/2014, Instalații de incalzire. Calculul pierderilor de căldură;

•    Legea 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă;

•    Norme metodologice de aplicare a Legii 319-2006;

®    CE1/1995, Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

• Legea 10/1995 cu privire la calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Instalații sanitare

Gradul de dotare cu obiecte si echipamente sanitare s-a stabilit in conformitate cu STAS 1478-90.

Proiectantul propune tipul obiectelor, armaturilor si accesoriilor sanitare, urmând ca beneficiarul sa stabilească nivelul de calitat e al acestora.

Alimentare cu apă potabila

Alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare, a boilerelor de producere ACM si a cazanelor de producere a agentului termic se realizează prin intermediul branșamentului existent in rețeaua publica de apa potabila.

Branșamentul va fi refăcut, inlocuindu-se conducta de alimentare cat si robinetii aferenti.

Căminul este prevăzut cu rama si capac din fonta carosabila.

Apa calda menajera este preparata cu ajutoul a doua boilere verticale bivalente de pardoseala, avand capacitatea de 500 litri, fiecare. Asigurarea boilerelor se realizează cu doua vase de expansiune inchise, cu membrana, avand capacitatea de 60 litri fiecare, cat si cu supape de siguranța tarata la 6 bar.

Agentul termic utilizat pentru prepararea ACM este reprezentat de:

-    apa calda - preparata in cazane, funcționând cu combustibil gaz natural,

-    apa calda - preparata cu ajutorul a sase panouri solare.

In timpul sezonului cald pentru a nu se mai folosi cazanele pentru producerea de ACM se folosesc panourile solare. Panourile solare se montează cu suporți pe acoperiș. Pompa, vasul de expansiune, automatizarea si armaturile sunt inglobate intr-o statie solara. Se vor monta doua statii solare, cate una pentru fiecare boiler.

Presiunea apei in instalație este asigurata din rețeaua publica de apa potabila.

In vederea asigurării unui plus de confort se prevede o instalație de recirculare a ACM. Pompele sunt prevăzute intre boilere si capetele de coloane. Pe conducta de recirculare a boilerului este prevăzută o pompa de circulație si o clapeta de sens încadrate intr-un grupaj de robineti de trecere cu sfera. In vederea asigurării funcției de recirculare se impune pastrarea robinetilor pe poziție normal deschisa.

Conductele de alimentare cu apa din distribuția orizontala (subsol) sunt realizate din țevi zincate de otel.

Conductele de alimentare cu apa din legaturile la obiectele sanitare si coloane sunt realizate din polipropilena compozita, PPR.

Echiparea grupurilor sanitare se realizează cu obiecte din porțelan sanitar. Acestea sunt prevăzute cu accesorii precum: baterii amestec monocomanda cu temporizare, oglinzi, etajere, portprosoape, porthartii si cuiere, in funcție de tipul obiectului sanitar.

Canalizare menajeră interioară

Apele menajer-fecaloide de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitațional la căminele proiectate din incintă prin tuburi și piese de legătură din polipropilena ignifuga. Conductele de canalizare interioare sunt prevăzute cu mufa si garnitura si au diametrele cuprinse intre 32-?160mm.

Pe coloanele de canalizare menajere se vor monta piese de curățire (la 0.4-r0.8m fata de cota finita a pardoselii) conform schemei coloanelor. Coloanele sunt inglobate in nise realizate din gips carton, prevăzute cu usite de vizitare (30x20cm). întrucât conductele de canalizare sunt pozate la partea superioara (sub grinzi) pe subsol pentru a putea fi racordate la canalizarea exterioara se impune preluarea apelor menajere provenite de la obiectele sanitare din subsol cu ajutorul stațiilor de pompare tip FEKALIFT, sau similar.

Astfel se v-a monta cate o pompa pe fiecare vas de closet. Acestea putând prelua o cădită de dus si maxim doua lavoare. Evacuarea apelor menajere se face prin pompare prin intermediul unei conducte din PEID avand Dn 32mm, ce refulează in conducta de canalizare montata la nivelul grinzilor.

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG^ar ~

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str, Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

MANAGEMENT & ENGINEERING

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

Ventilarea coloanelor de canalizare menajere se realizează prin prelungirea acestora peste nivelul invelitorii (acoperișului). Apele accidentale de pe pardoseli se vor evacua prin sifoane de pardoseala din PP, având 14-3 intrări 0324-50 mm (după caz) și o ieșire 050 mm, dispozitiv antispuma și grătar de inox.

Canalizare menajeră exterioara

Deversarea apelor menajere provenite de la obiectele sanitare se face către căminele proiectate din incinta, iar de aici mai departe către rețeaua publica de canalizare unitara existenta in lungul străzii.

Conducta de canalizare este realizata din PVC-KG Dn 250mm fiind prevăzută cu mufa si garnitura de etansare. Căminele se executa cu pereți din beton direct pe corpul conductei, fara camera de lucru.

Căminele vor fi prevăzute cu rama si capac din fonta carosabila.

Canalizare pluvială

Apele pluviale provenite de pe terasa clădirii sunt preluate de către receptoarele de terasa. Acestea sunt prevăzute cu parafrunzar.

După preluarea apelor pluviale de receptoarele de terasa, acestea sunt dirijate prin conducte din polipropilena ignifuga pentru canalizare prevăzute cu mufa si garnitura de etansare către rețeaua de canalizare din incinta.

Ghena ecologica

S-a prevăzut racordarea ghenei de gunoi proiectate la rețelele de apa-canal existente in incinta.

Alimentarea ghenei cu apa se realizează din rețeaua existenta. Se va intercala un teu pe conducta interioara si se va alimenta ghena prin intermediul unei conducte din polipropilena compozita prevăzută cu un robinet de serviciu cu dop si portfurtun.

Ghena de gunoi va fi racordata la căminul de canalizare existent situat in vecinătate prin montarea unui sifon de pardoseala (Dn lOOmm) din polietilena.

Instalație limitare si stingere incendii cu hidranti interiori

In conformitate cu P118/2-2013 "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a - Instalații de stingere" capitolul 4 Instalații cu hidranti de incendiu interiori articolul 4.l.c) clădiri de invătămint cu mai mult de 200 de utilizatori, respectiv 4.1.f) clădiri pentru sănătate/de îngrijire a sănătății, supravegherea, ingrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preșcolari cu mai mult de 100 de persoane s-au prevăzut hidranți de incendiu interiori.

Dimensionarea instalației s-a făcut tinandu-se cont de timpul de funcționare conform articolului 4.35 si anume 10 minute pentru clădirile obișnuite dotate cu hidranti interior de incendiu si funcție de anexa 3 punctul 2 clădiri pentru invatamant preșcolar: b) volum mai mare de 5000 mc (6843 mc), rezultând un număr de doua jeturi simultane si un debit de calcul de 4,2 l/s.

Astfel, pentru asigurarea apei necesare stingerii unui eventual incendiu a fost prevăzută o instalație interioara cu hidranti. Aceasta fiind independenta de instalația de consum menajer prin intermediul unei gospodarii proprii (rezerva intangibila si grup de pompare). Instalația este alcatuita din:

-rezerva apa (trei rezervoare cilindrice verticale din polietilena avand capacitatea de lmc, fiecare)

-grup de pompare alcătuit din doua pompe (1A+1R), pompa activa: debit 16 mc/h, presiune 50 mCA, pompa rezerva: debit 16 mc/h, presiune 50 mCA.

Acestea vor avea pornire automata (presostat) și oprire exclusiv manuala.

Pompele de incendiu vor avea dubla alimentare electrica, din sistemul național și grup electrogen propriu clădirii.

-hidranti interiori 02", racord fix tip U cu filet G2", țeava de refulare de mana, simpla tip II, avand ajutajul 16mm; furtun din tesatura poliesterice sau din fibre de relon supraetilate 20 ml, cutie Lxhxa = 650x550x250mm, tambur.

Hidrantii de incendiu interiori se vor marca corespunzător. Standardele de referință sunt ISO 7010, conform articol 4.12. Identificarea hidrantilor se face prin iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori.


PBG^F

M A M A GEME NT & E


NGINEf RIN


Proiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Robinetul hidrantului de incendiu, impreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său si dispozitivele de refulare a apei, se montează intr-o cutie specială, amplasată aparent sau ingropat in nisă sau firidă in zidărie, la inăltimea de 0,80mt-l,50m de la pardoseală, conform articol 4.14.

Hidrantii de incendiu interiori se echipează cu furtunuri plate si cu țevi de refulare universale montate la extremitățile furtunurilor pentru a forma, dirija si controla jetul de apă (standard de referință SR EN 671-2), conform articol 4.16. Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu este cu tambur.

Tamburul trebuie să se rotească in jurul axei sale in asa fel incat să permită desfășurarea liberă a furtunului. Tamburul interior trebuie să aibă diametrul minim de 70mm, cu o fantă largă de cel puțin 20mm in care se așează cuta mediană din lungul furtunului.

Cutiile sunt prevăzute cu o usă. Ușile cutiilor trebuie să se deschidă cu minimum 170° pentru a permite furtunului să fie mișcat liber in toate direcțiile.

Robinetul de inchidere cu supapă insurubat pană la capăt, trebuie poziționat astfel incat să permită rămânerea a cel puțin 35mm spațiu liber in jurul diametrului exterior a rotii de manevră.

Distribuția apei pentru stingerea unui eventual incendiu cu hidranti interiori se realizează prin țevi zincate de otel.

Acestea vor fi grunduite cu miniu de plumb si vopsite cu vopsea pe baza de ulei.

Rezerva de apa si grupul de pompare pentru incendiu se vor monta intr-o incapere distincta.

S-au prevăzut un număr de 12 hidranti interiori, astfel:

-4 hidrant pe nivelul subsolului,

-4 hidranti pe nivelul parterului,

-4 hidranti pe nivelul etajului.

Toți hidrantii interiori de incendiu sunt amplasați astfel incat accesul asupra acestora sa fie cat mai facil, cu intervenție prompta dinspre exterior fara a se trece printr-o zona incendiata pana la accesul celui mai apropiat hidrant.

Camera va fi prevăzută cu o basa de colectare a apelor provenite din golirea instalației. In basa se va monta o pompa submersibila ce va refula apele captate către căminul de canalizare din incinta.

Caracteristicile instalației:

-Tip instalație:    apa - apa;

-Debitul specific minim al unui jet    qih = 2.1 l/sec;

-Numărul de jeturi in funcțiune simultana: 2;

-Lungimea minima a jetului compact:    Ic = 6,0 m;

-Debitul de calcul al instalației:    Qih = 2 x 2.1 = 4.2 l/sec;

-Timpul de acționare:    lOmin;

-Volum minim rezerva intangibila Vhi = 4.2 l/s x 60 s/min x 10 min = 2520 litri (2.6 mc).

-Presiunea minima necesara:    Hnec = Hg+Hu+ Hp (mCA) = 50 mCA

*Hg- inaltimea geodezica = 10,0 mCA

*Hu- presiunea necesara la hidrant, cu furtun plat si diametru! duzei de 12 mm, la debitul de 2.1 l/sec conform anexa nr. 5 este de = 30 mCA

*pierderea de presiune in instalație = 10,00 mCA

-Debitul de refacere al rezervei de incendiu: Qri = Vreî/24 ore = 0.11 mc/'h = 0.03 l/s.

în conformitate cu prevederile Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor anexa 6 se prevăd stingătoare portative cu pulbere P6 1 buc/300mp. Acestea au următoarele caracteristici: agent stingere pulbere, cantitate minim 6 kg, masa 8,2 kg, diametrul 152 mm, inaltimea 630 mm, focar 21A/113B/C. Instalație limitare si stingere incendii cu hidranti exteriori

Proiect nr. 105/2018


FazaS.F. 2018 Studiu de fezabilitate


pag. 26/63Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

PBG ^ar' *

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

MANAGEMENT & ENGINE ERING

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


In conformitate cu P118/2-2013 "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a Il-a - Instalații de stingere" capitolul 6 Instalații cu hidranti de incendiu exteriori articolul 6.l.h) clădiri de invătămant, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp, se impun prevederea de hidranti exteriori.

Dimensionarea instalației s-a făcut tinandu-se cont de timpul de funcționare conform articolului 6.19 pct.b) si anume 180 minute pentru clădiri de importantă normală si cu nivel de stabilitate la incendiu II si in conformitate cu anexa 7 rezultând un debit de calcul 10 l/s pentru nivel stabilitate la incendiu II si volum compartiment incendiu (6843 mc), incadrandu-se in plaja 5001-F10000 mc.

Stingerea unui eventual incendiu din exterior se realizează prin intermediul rețelei publice stradale existente de distribuție a apei potabile.

Aceasta este prevăzută cu hidranti exteriori subterani (SR EN 14384) si asigura debitul si presiunea minima de funcționare a hidrantilor exteriori.

Conform articolului 6.8.a) rezulta raza de acțiune a hidrantilor in funcțiune = 200m, amplasați la o distanta de min. 5 m fata de pereții exteriori ai clădirii (conform articol 6.9).

3.3.    Costurile estimative ale investiției:

-    costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții;

Total valoare (fără TVA) = 6,725,616.07 lei

Din care C+M (fără TVA) = 4,474,036.38 lei

-    costurile estimative de operare pe durata normată de viată/de amortizare a investiției publice.

Vezi analiza cost beneficiu, cap. 4.6.

3.4.    Studii de specialitate, în funcție de categoria si clasa de importantă a construcțiilor, după caz:

-    studiu topografic;

Vezi prevederile C.U

-    studiu geotehnic si/sau studii de analiză si de stabilitate a terenului;

Anexat.

-    studiu hidrologic, hidrogeologic;

Vezi datele din Studiul geotehnic.

-    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficientă ridicată pentru creșterea performantei energetice;

Vezi instalații termice.

-    studiu de trafic si studiu de circulație;

Vezi prevederile C.U.

-    raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul. Nu sunt necesare extinderi în afara incintei.

-    studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spatii verzi si peisajere;

Vezi plan de amenajări exterioare.

-studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

-    studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.N G I N f EH IM G


Proiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Vezi grafic anexat.

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

Pentru atingerea obiectivului principal și anume obținerea unor spații optime pentru desfășurarea unui învățământ de calitate și la nivelul cerințelor actuale s-a luat în considerație realizarea unei clădiri noi în locul celor existente care nu mai corespund atât din punct de vedere al siguranței în exploatare cât și funcțional.

Totodată s+a urmărit sporirea numărului de clase pentru evitarea desfășurării procesului de învățământ in mai multe schimburi precum și asigurarea tuturor spațiilor necesare pentru cabunete și laboratoare impuse prin normative.

Prin realizarea noii construcții nu sunt afectați indicatorii urbanistici ia aplasamentului, construcția nou propusă având suprafața construită la sol aproximativ egală cu suma suprafețelor celor două corpuri de școală care se demolează. (Ac construcție noua fiind de 1.550,00 mp, iar suma celor două corpuri ce se demolează fiind de 1.556,18 mp).

La realizarea noii clădiri se va ține cont de prevederile normativelor privind siguranța in exploatare, economia de energie si posibilitatea folosirii de surse alternatve privind asigurarea acesteia.

Varianta (scenariul) 1

Opțiunile tehnice - Conform descrierii detaliate a obiectivului la capitolul anterior DESCRIEREA SOLUTIEIE PROPUSE DIN PUNCT DE VEDRE FUNCȚIONAL varianta 1.

Din punct de vedere economic varianta 1 se înscrie în valoarea de 6,725,616.07 lei (fără TVA).

Varianta (scenariul) 2

Opțiunile tehnice - Conform descrierii detaliate a obiectivului la capitolul anterior DESCRIEREA SOLUȚIEI PROPUSE DIN PUNCT DE VEDRE FUNCȚIONAL varianta 2.

Din punct de vedere economic varianta 2 se înscrie în valoarea de 6,811,382.18 lei (fără TVA).

4.1.    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință si prezentarea scenariului de referință Vezi descrierea de mai sus pentru Varianta 1.

4.2.    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

RISCURI (HAZARDELE) NATURALE

Sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, seceta care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu. Cunoașterea acestor fenomene permite luarea unor măsuri adecvate pentru limitarea efectelor - pierderi de vieți omenești, pagube materiale și distrugeri ale mediului - și pentru reconstrucția regiunilor afectate.

Riscurile CLIMATICE cuprind o gamă variată de fenomene și procese atmosferice care pot genera pierderi de vieți omenești, mari pagube și distrugeri ale mediului înconjurător.

Cele mai întâlnite manifestări tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a atmosferei ce se desfășoară sub forma unor perturbații câteodată foarte violente.

Din punct de vedere al solicitărilor climatice în conformitate cu CR 1-1-3-2012 "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", amplasamentul prezintă o încărcare caracteristică de 200 kg/m2 pentru intervalul mediu de recurență de 50 ani, iar din punct de vedere al CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălțimea de 10 m) de 28 m/s pentru IMR=50 ani și de o presiune de referință de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la înălțimea de 10 m) pentru IMR=50 ani.


GINEfRING


Proiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Studiu de fezabilitate pentru construcție Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Riscul de INCENDIU

Incendiile sunt manifestări periculoase pentru mediu și pentru activitățile umane și determină distrugeri construcțiilor. Incendiile pot fi declanșate de cauze naturale cum sunt fulgerele și de activitățile omului (neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intenționate). în perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vânturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la extinderea rapidă a focului.

Clădirea are gradul III rezistență la foc, cu risc mic de incendiu și amplasarea ei respectă distanțele minime normate față de clădirile învecinate.

Pentru prevenirea situațiilor în care ar putea pune în pericol clădirea și persoanele care o utilizează, se vor respecta prevederile normativului P118 - 1999, cu modificările ulterioare.

Riscul de CUTREMUR

-    factori de vulnerabilitate:

clădiri cu structuri de rezistență antiseismică neadecvate (defecte de proiectare sau execuție); densități mari de construcții și populație pe suprafețe reduse; informarea redusă (în special a populației) despre cutremure.

-    efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor clădiri sau a altor tipuri de infrastructură, etc.);

pierderi umane (procent ridicat mai ales în zonele des populate sau pentru clădirile prost conformate antiseismic);

-    măsuri de reducere a riscului: proiectarea lucrărilor de investiții conform normelor de zonare seismice; informarea, pregătirea și antrenarea populației privind normele de comportament în caz de cutremur.

-    măsuri de pregătire specifice: înștiințarea populației, întocmirea și exersarea măsurilor cuprinse în planurile de protecție și intervenție.

-    măsuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor și pierderilor, căutare salvare, asistență medicală de urgență, reabilitarea facilităților economico sociale afectate, distribuirea de ajutoare.

-    instrumente de evaluare a impactului: scările de evaluare a efectelor generate de cutremur (Mercalli, MSK, japoneză, etc.).

Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a pentru cutremure având IMR = 100 ani (P100-1, 2006).    g

RISCURILE ANTROPICE:

Riscurile antropice sunt fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular.

Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes

propriu: activități agricole, miniere, industriale, de construcții, de transport, amenajarea spațiului.

în unele cazuri, cauzele antropogene se întrepătrund cu cele naturale, ca în cazul deșertificării, inundațiilor, etc.

Afectarea sau, în unele cazuri, distrugerea mediului determină o creștere a vulnerabilității umane, respectiv pericole potențiale care pot periclita sănătatea și, uneori chiar viața, la care se adaugă pagubele materiale.

După durata și gradul de afectare a mediului, hazardele se ierarhizează în:

-    episodice;

-    accidentale;

-    ruptură;

-    catastrofale (produc schimbări radicale în structura unui ecosistem, sau care pot conduce la dispariția unei structuri) în funcție de activitatea care le-a declanșat, riscurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale.

Riscurile tehnologice pot provenii din defecțiuni apărute în timp la unele dintre elementele sau echipamentele utilizate în mod curent sau ocazional. Acestea pot fi prevenite prin verificări efectuate la nivelul echipamentelor și acșionarea la timp după ce aceste defecte au fost sesizate.

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

PBG^ar'

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

MAN AfiEMf NT H ENGINEEKING

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Riscurile sociale pot prevenii din acte de vandalism sau utilizarea necorespunzătoare a elementelor și echipamentelor. Pentru prevenirea actelor de vandalism, unitatea a contractat servicii de pază și un sistem de supraveghere electonic ai sediului.

Pe lângă acestea mai putem enumera și:

Riscuri de securitate fizica;

Riscuri politice;

Riscuri financiare și economice;

Riscuri informatice

în prezent, în România se aplică Eurocodurile pentru construcții, alături de standardele naționale, pe baza unor hărți meteorologice, seismice etc. specializate. Eficiența energetică a clădirilor a devenit, de asemenea, un element pe care se concentrează politicile în sectorul construcții din România (important pentru a asigura confortul locatarilor pe întreg parcursul anului). Totuși, niciuna dintre aceste norme și standarde nu face referire directă la schimbările climatice, iar multe dintre ele se bazează pe estimări climatice depășite (de pildă, standardele tehnice pentru instalațiile de încălzire sunt bazate pe date climatice din perioada 1965-1985).

4.3.    Situația utilităților si analiza de consum:

- necesarul de utilităti si de relocare/protejare, după caz;

Instalații electrice

Caracteriztici estimate:

Pi= HOkW Pa=83kW Ku=0.75 U=3x230/400V.

Consumul de energie electrică estimat anual aferent grădiniței

Qei anuai=110kW*0.05h*30zile*12luni=1980 kWh

Instalații termice

Centralele termice, cu combustibil gaze naturale, se vor racorda la instalația de utilizare exterioara, existenta in incinta scolii. Necesarul anual de gaze naturale este:

Nbuc = 24960 Nmc/an Nct= 159840 Nmc/an

Total = 184800 Nmc/an = 2028 MWh

Instalații sanitare

Necesarul de apa este: 890mc/an.

Restitutia de apa de canalizare este: 890mc/an.

4.4.    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a)    impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Construirea unei noi grădinițe va duce la stabilirea unui grad sporit de confort al utilizatorilor și la scăderea cheltuielilor de întreținere a spațiilor, ceea ce va face ca procesul educațional să devină mai facil.

Spațiul de evenimente îi va ajuta pe copii să participe activ și creativ la evenimente festive care îi vor avea în centrul atenției și îi vor ajuta să se exprime și sa asiste la momentele de exprimare creativă ale colegilor, într-un cadru familiar.

b)    estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Vezi analiza cost beneficiu, cap. Beneficiile socio-economice (Locuri de munca nou create)

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitătii si a siturilor protejate, după caz;

Clădirile trebuie proiectate, construite și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale este sustenabilă și în mod particular asigură:

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

PBG5T ~

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

M A N A G f M C M 1 6 f N 0 1 M t ( R i ri <i

Faza ST.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


-    Durabilitatea construcției în general și a elementelor componente;

-    Utilizarea unor materiale compatibile cu mediul

La achiziționarea materialelor, constructorul va avea în vedere următoarele aspecte legate de materialele folosite: Fabricantul de materiale de construcție sau reprezentantul lui trebuie să îndeplinească reglementările europene aplicabile, domeniul de utilizare pe care îl preconizează și nivelul de performanță pe care-l poate obține în funcție de dotarea tehnică, calificarea, experiența lucrătorilor și a materiei prime utilizate.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic în care acesta se integrează, după caz. Construcția propusă, prin destinație, nu produce fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular.

Riscurile sociale pot provenii din acte de vandalism sau utilizarea necorespunzătoare a elementelor și echipamentelor, fenomene luate în considerație la proiectarea și executarea obiectivului.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții Pentru atingerea obiectivului principal și anume obținerea unor spații optime pentru desfășurarea unui învățământ preșcolar de calitate și la nivelul cerințelor actuale s-a luat în considerație realizarea unei clădiri noi în locul celor existente care nu mai corespund atât din punct de vedere al siguranței în exploatare cât și funcțional.

Totodată s-a urmărit sporirea numărului de locuri, solicitările în zonă fiind de la an la an mai mare.

Analizând datele recensământului din anul 2011 se poate observa ca exista un număr semnificativ de copii in cadrul sectorului 5, aproximativ 14.500. De asemenea, analizand structura populației se observa o anumita constanta in numărul persoanelor pe grupe de varsta- pentru locuitorii pana in 19 ani, astfel putem prognoza ca pe termen mediu si lung se va continua același nivel al populației -Copii sub 5 ani.

Nviw total    27(575

Copr: 5.41*4

Sl.w»

Cep» 14,445

21,597

Adv'«' 191.1*3

29.593

Sursa: http://wwW'ecoduri.com/recensamanțul-populatiei/hucuresti/Sector%205.php#populatie~stahila

ToUl

sub 5

S-9

Ferne. 142578

6982

6029

328997

7463

6357

10-14    1519    20-24    25-29

5006    6142    11308    11661

5937    6323    10860    11626

30.000 ®

25,000


30 34    35 39    40-44    45 49

12807    11733    14238    8219

12615    11131    12946    7234


50-54    55 59    60 64    65-69

10646    10683    8118    4887

9241    9267    6810    3677


70-74    75 79    80 84    85 peste

4632    4006    2806    2075

3129    2125    1449    807


6

| 20,000

g. 15.000

10.000

as

5,000

0

0 10


20    30


40    50


60    70    80


©

90


PBG'TMF

MAN AGEMENT & E NBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Educația timpurie se declară bun public. Ea produce, conform cercetărilor actuale, externalități cu impact social masiv: reduce rata abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, reduce delicvența, duce la creșterea șanselor pentru un status socio-economic mai bun, ridică starea de sănătate a populației. în consecință, statul trebuie să acopere toate (sau majoritatea) costurilor legate de educația timpurie. în plan personal, primii ani de viață sunt cei mai propice pentru asimilarea instrumentelor de bază ale inteligenței și caracterului: limbaje naturale, cunoștințe și deprinderi fundamentale ale unei vieți civilizate și reflexive, norme și criterii de raportare la propriul sine și la altul, de trecere de la heteronomie la autonomie și relaționare socială.

Grădiniță poate fi considerat un bun public.

Principala caracteristică a bunurilor publice este că, odată produse, ele se află la dispoziția tuturor consumatorilor. Nimeni nu poate și nu trebuie exclus de la posibilitatea de a beneficia de utilizarea acestui tip de bunuri. în acest sens, bunurile publice pot fi considerate ca un tip special de externalitate pozitivă. Bunurile publice pure au două caracteristici principale: sunt nonexclusive și nonrivale.

Un bun este nonexclusiv dacă este imposibil sau extrem de anevoios să fie împiedicată utilizarea lui de către anumiți consumatori: dacă este oferit unui singur consumator pe piață, devine disponibil tuturor consumatorilor, fenomen denumit co-unitate în ofertă. în general, pentru a putea fi puse la dispoziția întregii societăți, trebuie ca acest tip de bunuri să fie produse de sectorul public

Nonrivalitatea este o caracteristică a bunurilor publice prin care ele pot fi utilizate (consumate) în același timp de mai mulți consumatori sau, cu alte cuvinte, există mai mulți consumatori care să obțină beneficii de pe urma utilizării unui bun public, în același timp și la același nivel al ofertei (consumul sau utilizarea unui bun nonrival de către o persoană nu reduce disponibilitatea acestuia pentru alte persoane).

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție se va efectua in conformitate cu instrucțiunile din :

•    HOTARAREA nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice

•    Ghid National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale

•    Ghidul pentru analiza cost - beneficiu a proiectelor de investiții Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA

•    Documentul de lucru nr. 4 - Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu- publicat de Comisia Europeana;

si utilizând date din următoarele surse :

•    Informațiile puse la dispoziție de Institutului National de Statistica si Comisia Naționala de Prognoza

•    Alte documente necesare susținerii proiectului si de subliniere a necesității realizării proiectului menționat.

Oefinirea obiectivelor^

Implementarea acestui proiect va ajuta la indeplinirea obiectivelor stabilite prin programe de la nivel național cat si la nivel regional si local.

Conform recomandărilor programelor prezentate mai jos se regăsesc obiectivele ce se doresc realizate prin implementarea acestui proiect:

Obiectiv general: Realizarea unei grădinițe cu program prelungit in Sectorul 5 București, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene.

PBG^ar *

M A N AGEMENT 8. ENGINEERINGBeneficiar: Primăria Sctoruiui 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

•    îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în Sectorul 5 București prin construirea unei grădinițe moderne respectând normele de calitate si securitate in vigoare,pentru dezvoltarea liberă și armonioasă a fiecărui copil si formarea unei personalități creative

•    Sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacități și abilități necesare viitoarei activități școlare, precum și vieții lor ulterioare în societate

•    îmbunătățirea capacității de socializare a copilului preșcolar, în relația sa cu alți copii, cu adulții sau în interacțiunea sa cu mediul înconjurător;

1.3 Perioada de referința

Perioada de referința, respectiv numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni - este de 15 ani incluzând si perioada implementării proiectului.

La acești ani de previziune se adauga perioada de organizare a procedurilor de atribuire a lucrărilor de execuție.

In determinarea duratei de implementare a proiectului s-a tinut cont de parametri ce pot avea un impact major asupra micro-climatului regional si implicit asupra economiei naționale:

®    Alocarea resurselor materiale, financiare si umane in cadrul proiectului pentru asigurarea transferului de

cunoștințe si asumarea responsabilităților pe perioada de pregătire si implementare a acestuia

•    Obținerea permiselor si tuturor autorizațiilor necesare

®    Organizarea licitațiilor pentru atribuirea contractelor de construcție si supervizare de șantier

•    Aranjamentele financiare pentru finanțarea intregului proiect si suportul legislativ si politic aferent

®    Disponibilitatea capitalurilor utilizate pentru proiect

•    Scenariile de evoluție macro-economica si influentele posibile din partea piețelor de capitaluri si resurse

®    Disponibilitatea si capacitatea tehnica si financiara a antreprenorilor ce vor fi angajați pentru lucrări

2.Analiza opțiunilor si alegerea alternativei optime

In vederea analizării opțiunilor si a fezabilității acestora s-au luat in considerare 3 scenarii:

« varianta zero (inerțiala) sau varianta fara proiect in cazul in care beneficiarul nu investește,

® varianta cu investiție medie- implica o investiție minima in vederea respectării conformității cu standardele de securitate

® varianta maxima sau varianta cu proiect - caz ce implica implementarea in totalitate a proiectului, investiția fiind maxima.

2.1 Varianta zero, fara proiect- varianta inerțiala

Varianta fara proiect pornește de la situația existenta in prezent, situație in care copii din zona nu au o grădiniță cu posibilitate de program prelungit.

Condițiile insuficiente pentru asigurarea unui climat educațional de calitate conform standardelor in vigoare vor avea consecințe grave asupra formarii copiilor. Din mai multe puncte de vedere - sanatate, pregătire, percepție - copii vor avea de suferit.

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

PBG^ar ~

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

M AN AGEMENT & E N 6 1 N E E R I M G

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Alternativa fara proiect este prezentata ca element de referința fata de care se compara celelalte variante.

Astfel, aceasta varianta nu va produce nici un impact pozitiv asupra societății ci din contra va afecta atat intreaga comunitate cat si fiecare individ in parte.

Principalele forme de potențial impact negativ asociate adoptării alternativei zero sunt următoarele:

•    lipsa de echitate în educație, astfel încât copiii care aparțin mediului rural să aibă acces egal la o educație timpurie de calitate.

•    pierderea oportunității de a servicii educaționale de inalta calitate, pentru dezvoltarea liberă și armonioasă a fiecărui copil

•    creșterea probabilității ca numărul tinerilor din zona sa scada din cauza lipsei de condiții pentru creșterea copiilor pierderea sansei de creare de noi locuri de munca

2.2 Varianta cu investiție minima-varianta medie

Acest scenariu se refera la situația când capacitatea financiara a beneficiarului nu permite implementarea proiectului cu investiții la nivel maxim , aceste investiții fiind efectuate doar la nivelul minim , mai puține săli de clasa si cu mai puține facilitați pentru copii.

Aceasta opțiune presupune un efort investitional mai redus din partea beneficiarului insa investițiile minime nu vor face decât sa amane temporar nevoia de locuri pentru copiii din zona si nu se vor asigura condițiile optime pentru dezvoltarea acestora, in acest mod nu se vor indeplini nici obiectivele stabilite prin acest proiect, la nivel local, regional si național.

2.3 Varianta cu investititie maxima- varianta cu proiect

Varianta cu investiție maxima este alternativa realizării proiectului propus al cărui scop este asigurarea unui sistem educațional modern.

In urma implementării proiectului beneficiile ce pot fi cuantificate la nivelul comunității sunt:

•    Asigurarea de spatii corespunzătoare care sa permită o dezvoltare armonioasa a copiilor si formarea unor personalități creație

•    Asigurarea unor servicii educaționale de inalta calitate copiilor

® Supravegherea copiilor ai căror părinți lucrează durate mari de timp.

•    Creșterea securității si siguranței copiilor din grădiniță construita;

•    Accesul mai facil la educație;

« Reducerea ratei abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,

« Reducerea delicvenței,

•    Creșterea șanselor pentru un status socio-economic mai bun,

•    Creșterea stării de sănătate a populației

PBG^F ~


IMAN AGEMENT & ENGINE (RINGBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

® Creșterea numărului de locuri de munca

® Creșterea veniturilor la bugetul de stat

Alternativa variantei cu investiție maxima este cea considerata a indeplini obiectivele propuse si actuali ai grădiniței cat si la nivel regional si local si este varianta selectata.

Indicatorii financiari si economici corespunzători scenariului cu proiect vor fi calculați si analizați in cadrul capitolelor următoare: Analiza financiara, Analiza economica, Analiza de risc si senzitivitate.

3.1. Obiectivele si scopul analizei

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului pe parcursul perioadei de referința, in vederea stabilirii celui mai potrivit sistem de finanțare.Analiza financiara urmărește sa demonstreze daca proiectul este autosustenabil pe perioada de viata a obiectivului investitional si sa estimeze contribuția proiectului in generarea de venituri suplimentare.Pentru realizarea analizei financiare se vor parcurge următoarele etape:

•    Estimarea costurilor proiectului si a veniturilor si implicațiile lor din punct de vedere al fluxului de numerar

®    Definirea sistemului de finanțare

®    Verificarea capacitatii fluxului de numerar previzionat pentru a se asigura funcționarea adecvata a

proiectului si indeplinirea obligațiilor investiției si serviciului datoriei.

3.2 Principii pentru realizarea proiecțiilor financiare

Proiecțiile financiare ale proiectului se vor realize pe baza unui model finaciar ce urmeaza urmatorelele principii:

1.    Perioada de referința, respctiv numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni - estede 15 ani

2.    Rata financiara de actualizare utilizata pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de numerar din analiza a fost stabilita la 5% pe an in termeni reali, conform recomandărilor CE din Documentul de Lucru nr 4.

3.    Previziuni macroeconomice- in cadrul analizei valorile macroeconomice au la baza previzunile stabilite de Comisia Naționala de Prognoza in documentele:

® Prognoza de toamna pe termen mediu 2015-2019 varianta preliminară de toamna Pe baza documentelor prezentate mai sus proiecțiile macroeconomice utilizate in analiza se regăsesc in Tabelul 1.


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Proiecții indicatori macroeconomici conform studii realizate de Comisia Naționala de Prognoza

Anii

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Dinamica inflației (%)

-0,50%

1,80%

2,50%

2,30%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

Evoluția PIB

3,40%

4,10%

4,20%

4,50%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

Curs de schimb eur/ron

4,450

4,440

4,420

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

Venit salariat mediu net

408,31

436,71

462,44

488,64

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

Ponderea venitului salarial net in cel brut

72,80%

72,76%

72,69%

72,61%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

Venit salarial mediu brut (Eur)

550,90

600,23

636,20

672,95

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

PBG^ar


MAN A6FMENT & (NfilNEERINfiBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

3.3    Calcularea fluxurilor financiare

Analiza financiara este alcatuita dintr-o serie de tabele ce colectează fluxurile financiare ale investiției descompuse la nivelul investiției totale, costurile si veniturile aferente exploatării, sursele de finanțare, analiza fluxului de numerar (calcularea indicatorilor financiari) si sustenabilitatea financiara

3.3.1 Determinarea cheltuielilor de investiție

In conformitate cu Devizul General :

Varianta 1

Valoarea totala a proiectului= 7,991,596.41 lei din care:

Valoarea fara TVA= 6,725,616.07 lei

Valoare TVA Ron= 1,265,980.34 lei

Varianta 2

Valoarea totala a proiectului= 8.093,496.35 lei din care:

Valoarea fara TVA= 6,811,382.18 lei

Valoare TVA Ron= 1,282,114.17 lei

Eșalonarea investiției s-a făcut in decursul unui an calendaristic

In Tabelul 2 si 3 , de mai jos, se afla devizul general al lucrărilor ce vor fi executate in cazul implementării acestui proiect, pentru ambele variante:

Tabel 2 Varianta 1


Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

23,500.00

4,465.00

27,965.00

TOTAL CAPITOLUL 2

23,500.00

4,465.00

27,965.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

48,208.16

8,652.67

56,860.83

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

Proiect nr. 105/2018

Faza S.F. 2018 Studiu de fezabilitate

pag. 37/63

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5

Proiectare

159,362.75

30,278.92

189,641.68

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

79,681.38

15,139.46

94,820.84

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

15,936.28

3,027.89

18,964.17

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5,795.01

1,101.05

6,896.06

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

57,950.09

11,010.52

68,960.61

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7

Consultanță

53,120.92

10,092.97

63,213.89

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

53,120.92

10,092.97

63,213.89

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

79,681.38

15,139.46

94,820.84

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

31,123.55

5,913.47

37,037.02

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

20,749.03

3,942.32

24,691.35

3.8.2. Dirigenție de șantier

27,808.80

5,283.67

33,092.47

TOTAL CAPITOLUL 3

345,373.21

65,114.03

410,487.24

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,317,734.0

9

820,369.48

5,138,103.5

7

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

445,246.04

84,596.75

529,842.79

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

549,111.66

104,331.22

653,442.88

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

5,312,091.7

9

1,009,297.44

6,321,389.2

3

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

538,786.36

102,369.41

641,155.77

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

132,802.29

25,232.44

158,034.73

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

405,984.07

77,136.97

483,121.04

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

59,893.83

0.00

59,893.83

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

27,224.47

0.00

27,224.47


PBG^r ~


MANAGEMENT & ENGINE lRING


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG^ar' ~

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

MANAGEMENT & ENGINE E RING

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,444.89

0.00

5,444.89

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27,224.47

0.00

27,224.47

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

445,970.87

84,734.47

530,705.34

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,044,651.0

7

187,103.88

1,231,754.9

5

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

6,725,616.0

7

1,265,980.34

7,991,596.4

1

din care : C + M

4,474,036.3

8

850,066.91

5,324,103.3

0

Tabel 3 Varianta 2

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

23,500.00

4,465.00

27,965.00

TOTAL CAPITOLUL 2

23,500.00

4,465.00

27,965.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

48,985.30

8,793.46

57,778.76

PBG'*Wr


MANAGEMENTHENGlNSESIMGBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

161,531.53

30,690.99

192,222.52

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

80,765.77

15,345.50

96,111.26

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

16,153.15

3,069.10

19,222.25

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5,873.87

1,116.04

6,989.91

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

58,738.74

11,160.36

69,899.10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7

Consultanță

53,843.84

10,230.33

64,074.17

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

53,843.84

10,230.33

64,074.17

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

80,765.77

15,345.50

96,111.26

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

31,774.18

6,037.09

37,811.27

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

21,182.79

4,024.73

25,207.52

3.8.2. Dirigenție de șantier

27,808.80

5,283.67

33,092.47

TOTAL CAPITOLUL 3

350,126.45

66,010.28

416,136.72

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,390,026.6

7

834,105.07

5,224,131.7

4

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

445,246.04

84,596.75

529,842.79

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

549,111.66

104,331.22

653,442.88

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

5,384,384.3

7

1,023,033.0

3

6,407,417.4

0

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

540,647.90

102,723.10

643,371.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

134,609.61

25,575.83

160,185.44

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

406,038.29

77,147.27

483,185.56

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

60,708.93

0.00

60,708.93

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00


PBG^ar ~

MANAGEMENT J1 ENGINE E RINGBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

27,594.97

0.00

27,594.97

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,518.99

0.00

5,518.99

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27,594.97

0.00

27,594.97

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

452,014.53

85,882.76

537,897.29

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,053,371.3

6

188,605.86

1,241,977.2

3

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

6,811,382.1

8

1,282,114.1

7

8,093,496.3

5

din care : C + M

4,548,136.2

8

864,145.89

5,412,282.1

7

Valoarea reziduala reprezintă valoarea neta actualizata a activelor la sfârșitul ultimului an al perioadei de referința a proiectului. Valoarea reziduala a fost aproximata la 60% din valoarea inițiala a investiției, ținând cont de prevederile HG 2139/30.11.2004 privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Valoarea reziduala este reprezentata cu semnul invers cheltuielilor de investiție, in tabelul 4 „Determinarea cheltuielilor de investiție" , deoarece reprezintă o intrare de numerar fata de cheltuieli, ce reprezintă ieșiri de numerar.

Tabel 4 Varianta 1


Nr.

Crt

Categorii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

15

I

Ch pentru obținerea si amenajarea terenului

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

27,965.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

410,487.24

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

4

Cheltuieli pentru investiția de baza

6,321,389.23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte cheltuieli

1,231,754.95

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Costuri investiții -total

7,991,596.41

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Numerar

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Clienti

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Stocuri

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Datorii curente

0.0

0.00 00000000 0 0000 0

PBG^ar ~

MANAGEMENT » ENGINEEHINGBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

12

Fond de rulment(8+9+10-ll)

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Variația fondului de rulment

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

înlocuirea echipamentului cu durata scurta de viata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Valoare reziduala

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4,794,957.848

16

Alte articole de investiții

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4,794,957.848

17

Costurile totale ale investiției

7,991,596.41

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4,794,957.848

Tabel 5 Varianta 2

Nr.

Cri

Categorii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

I

4

15

1

Cit pentru obținerea si amenajarea terenului

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

27,965.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

416,136.72

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Cheltuieli pentru investiția de baza

6,407,417.40

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Alle cheltuieli

1,241,977.23

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Costuri investiții -total

8,093,496.35

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Numerar

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Clienti

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Stocuri

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Datorii curente

0.0

0.00 0000000000000 0

12

Fond de rulment(8+9+10-ll)

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Variația fondului de rulment

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Înlocuirea echipamentului cu durata scurta de viata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Valoare reziduala

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4,856,097.809

16

Alte articole de investiții

0.00

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4,856,097.809

17

Costurile totale ale investiției

8,093,496.35

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4,856,097.809

3.3.2 Estimarea veniturilor

Proiectul nu este unul generator de venituri.

3.3.3 Estimarea cheltuielilor de operare

Evoluția prezumata a costurilor de operare s-a făcut la nivelul anul 2018, actualizate la nivelul fiecărui an de operare cu rata inflației, după cum sunt prezentate mai jos:

Cheltuieli cu personalul

După finalizarea proiectului, in perioada de funcționare a grădiniței se estimează ca se vor creea 18 locuri de munca, 9 educatori si 9 personal auxiliar.

Valoarea veniturilor a fost estimata astfel:

Nr. crt

Tip cheltuieli

Valoare

UM

1

Număr angajați educatori

9.00

persoane

2

Salariul brut/luna

3,197.00

Ron/ persoana

3

Nr. Luni

12.00

luni

4

Numa angajați personal auxiliar

9.00

Ron/ persoane

5

Salariul brut/luna

2,000.00

Ron/persoana

6

Total cheltuieli taxe angajator

12,628.71

Ron/persoane

7

Total cheltuieli salariate

anuale

573,904.71

Ron/persoane


PBG^a^NGINEERING


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Cheltuielile cu utilitățile- au fost estimate in funcție de tarifele unitare practicate de companiile de utilitati din momentul de fata pentru consumul de energie electrica, apa, încălzire,salubritate.

Utilitățile nu vor creste fata de varianta fara proiect insa di prudenta, inc adrul proeictului au fost estimate aceste cheltuieli.

Tabel 6

Denumire

Consum/an

UM

Pret/um

Cost total anual

Apa curenta

890.00

mc

3.72

3,310.80

Canalizare

890.00

mc

2.57

2,287.30

Energie

1.980.00

KW

0.539

1,067.22

Gaze

507.00

MWh

88.28

44,757.96

Fluxurile cheltuielile de operare sunt prezentate in Tabelul 6


pbg^st' *

MANAGEMENT 5 EWGtKEEKING


Proiect nr. 105/2018 Faza S.F.


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Tabel 6 Determinare cheltuieli de operare

Determinare cheltuieli operare

Anii

Proie

ctie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cheltuieli consum energie electrica

1

,06

7

1,06

2

1,114

1,139

1,164

1,190

1,216

1,24

3

1,27

0

1,29

8

1,32

7

1,35

6

1,38

6

1,41

6

1,44

7

Chltuieli consum apa si canalizare

5

,59

8

5,67

0

5,841

5,946

6,095

6,235

6,373

6,51

3

6,65

6

6,80

2

6,95

2

7,10

5

7,26

1

7,42

1

7,58

4

Cheltuieli consum gaze

44,7

58

Ani

impleme

ntare

proiect

44,5

34

46,703

47,543

48,399

49,609

50,75

0

51,8

67

53,0

08

54,1

74

55,3

66

56,5

84

57,8

29

59,1

01

60,4

01

Cheltuieli salubritate

12

12

13

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

Cheltuieli cu personalul

561,

571,

585,66

599,13

612,31

625,78

639,5

653,

668,

682,

697,

713,

728,

744,

761,

angajat

276

379

3

4

5

6

53

623

003

699

718

068

755

788

173

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala

12,6

29

12,8

56

13,177

13,481

13,777

14,080

14,39

0

14,7

07

15,0

30

15,3

61

15,6

99

16,0

44

16,3

97

16,7

58

17,1

26

Cheltuieli cu personalul-

573,

584,

598,84

612,61

626,09

639,86

653,9

668,

683,

698,

713,

729,

745,

761,

778,

total

905

235

1

4

2

6

43

330

033

059

417

112

152

546

300

Total cheltuieli operare

625,

340

635,

513

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,2

95

727,

966

743,

981

760,

348

777,

076

794,

172

811,

644

829,

500

847,

749

_r-PBG^r ~

MANAGEMENT & ENGINE E R I


N<i


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

3.4.Calcularea indicatorilor de performanta financiara: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

Profitabilitatea financiara a proiectului este masurata prin calcularea următorilor indicatori: valoarea neta actualizata a investitiei(VNAF/C), rata interna de rentabilitate financiara a investiției (RIRF/C) si raportul cost-beneficiu.

Determinarea indicatorilor de profitabilitate a investiție

VNAF/C si RIR/C demonstrează capacitatea proiectului de a genera fonduri care sa asigure o rentabilitate adecvata tuturor surselor de finanțare, indiferent care ar fi acestea- fonduri proprii sau credit furnizor.Elementele de intrare si de ieșire, conform programării lucrărilor investiției de baza , a costurilor de implementare din bugetul de proiect si a surselor de finanțare sunt:

Fluxuri de intrare

•    valoarea reziduala

•    venituri Fluxuri de ieșire:

•    costurile de investiție,

®    costurile de operare si intretinere

« taxele.

Acest! indicatori sunt calculați in Tabelul 7 si Tabel 8

Valorile indicatorilor de performanta sunt:

Varianta 1

Denumire indicator

Valori indicatori

Rata Interna de Rentabilitate Financiara a investiției (RIRF/C)

-17.22%

Valoarea Neta Actualizata Financiara a investitiei(VNAF/C)

-12,146,888

Raportul beneficii-costuri(BC/C)

0.16

Varianta 2

Denumire indicator

Valori indicatori

Rata Interna de Rentabilitate Financiara a investiției (RIRF/C)

-17.02%

Valoarea Neta Actualizata Financiara a investitiei(VNAF/C)

-12,214,526

Raportul beneficii-costuri(BC/C)

0.16

Valoarea Neta Actualizata Financiara este negativa, insa beneficiarul acestui proiect dorește implicarea datorita beneficiilor sociale si economice pentru intreaga comunitate, se urmărește plus valoarea pe care o aduce fiecare proiect pentru intreaga regiune/tara- nu neaparat beneficii financiare directe.Astfel, se dorește implicarea in acest proiect datorita beneficiilor sociale/economice foarte mari pe care le va determina implementarea sa si importantei proiectului pentru indeplinirea obiectivelor la nivel național


pbg^mf -

MANAGEMENT S ENGINEERINGBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr, 5, sector 5, București


Tabel 7 Analiza financiara Varianta 1

Nr.

curent

Categorii

Anii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,794,95

8

3

Venituri totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,794,95

8

4

Costuri de exploatare totale

0

635,513

652,511

667,256

681,763

696,913

712,295

727,966

743,981

760,348

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

5

Costuri totale ale investiției

7,991,596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Costuri totale

7,991,596

635,513

652,511

667,256

681,763

696,913

712,295

727,966

743,981

760,348

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

7

Flux de numerar net

7,991,596

635,513

652,511

667,256

681,763

696,913

712,295

727.966

743,981

760,348

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

3,947,20

9

8

Rata interna a rentabilității RIRF/C

-17.22%

9

Valoarea actualizata neta financiara a investiției (VNAF/C)

-12.146.888

10

Raport beneficiu/cost

0.16


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Tabel 8 Analiza financiara Varianta 2

Anii

Anii

Categorii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Venituri totale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,856,098

Venituri totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,856,098

Costuri de exploatare totale

0

635,513

652,511

667.256

681,763

696,913

712,295

727.966

743,981

760,348

777,07

6

794,17

2

811.644

829,50

0

847,749

Costuri totale ale investiției

8,093,496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale

8.093,496

635,513

652,511

667,256

681,763

696,913

712,295

727,966

743,981

760,348

777,07

6

794,17

2

811,644

829,50

0

847,749

Flux de numerar net

-8,093,496

635,513

652,511

667,256

681,763

696.913

712,295

727,966

743.981

760,348

777,07

6

794,17

2

811.644

829,50

0

4,008,349

Rata interna a rentabilității RIRF/C

-17.02%

Valoarea actualizata neta financiara a investiției (VNAF/C)

-12.214.526

Raport beneficiu/cost

0.16

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG^ar- ~

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

MANAGEMENT tl ENGINEEHING

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

3.5 Sustenabilitatea financiara

întrucât proiectul nu este un proiect generator de venit nu se poate pune problema sustenabilitatii acestuia din resurse proprii. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata după implementarea programului din fonduri de la bugetul local, entitata responsabila fiind Consiliu Local al Sectorului 5 .

Acoperirea cheltuielilor de operare se va realiza din fonduri alocate de la bugetul local.

In calculul sustenabilitatii proiectului nu s-a luat in considerare valoarea reziduala a investiției, deoarece investiția nu va fi lichidata la sfârșitul ultimului an de previziune, deci nu exista o intrare reala de bani.

Sustenabilitatea proiectului, inclusiv sumele necesare pentru a fi transferate de la bugetul local in fiecare an al perioadei de referința se regasec in Tabelul de mai jos.

După cum se poate observa in tabelul de mai jos, prin alocarea de resurse de la bugetul local se asigura sustenabilitatea proiectului, fluxul de numerar cumulat fiind pozitiv pe toata perioada de referința a acestuia.Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Tabel 9 Sustenabilitatea financiara Varianta 1

Nr.

curent

Anii

Categorii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Total resurse financiare

7.991.596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Intrări financiare(Venit din operare investiție)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Intrări

fi nanei are(subventie necesara pentru acoperirea diferentelor de costuri)

0

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

4

Total intrări

7,991,596

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

5

Total costuri de exploatare

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

777,07

6

794.17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

6

Total costuri investiții

7.991,596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Rambursare credite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Taxe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Total ieșiri

7,991,596

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

11

Flux de numerar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Flux de numerar cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PBGJWr ~

MANAGEMENT & ENGIMEESiSG


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Tabel 10 Sustenabilitatea financiara Varianta 2

Nr.

curent

Categorii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Total resurse financiare

8,093.496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Intrări financiare(Venit din operare investiție)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Intrări

financiarefsubventie necesara pentru acoperirea diferentelor de costuri)

0

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847.749

4

Total intrări

8.093,496

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

5

Total costuri de exploatare

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

6

Total costuri investiții

8,093.496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Rambursare credite

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Taxe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Total ieșiri

8,093,496

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

I

760,34

8

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

11

Flux de numerar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

L 12

Flux de numerar cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


PBG^ar

MANAGEMENT & E


NGINEERING


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Analiza economica

Analiza economică constă în luarea în considerare a elementelor care conduc la costuri și beneficii economice, sociale și de mediu, care nu au fost avute în vedere în analiza financiară pentru că nu generează cheltuieli sau venituri bănești directe pentru proiect.

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiția are o contribuție pozitivă netă pentru societate și, în consecință, aceasta merită să fie finanțată din fonduri publice.

Analiza economică este necesară pentru o evaluare mai corectă a proiectului deoarece analiza financiară nu poate releva în mod complet utilitatea și beneficiile reale ale proiectului, aportul său la bunăstarea unei regiuni sau comunități.

Potrivit legislației în vigoare, analiza economică este obligatorie doar la investițiile publice majore care au costuri de investiții mai mari de 25.000.000 euro.

în concluzie, pentru proiectul propus, având în vedere valoarea totală a acestuia, nu este necesar a se elabora o astfel de analiză economică.

Beneficiile generate de proiect pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu sunt considerate in cadrul analizei financiare, chiar daca sunt un rezultat așteptat al proiectului, deoarece nu sunt integral cuprinse in preturile financiare datorita lipsei unei valori de piața (si/sau datorita distorsionarii piețelor).

Beneficiile generate de implementarea proiectului sunt:

•    Asigurarea de spatii corespunzătoare care sa permită o dezvoltare armonioasa a copiilor si formarea unor personalități creative

» Asigurarea unor servicii educaționale de inalta calitate copiilor

•    Supravegherea copiilor ai căror părinți lucrează durate mari de timp.

•    Creșterea securității si siguranței copiilor din grădiniță construita;

» Accesul mai facil la educație;

•    Reducerea ratei abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,

•    Reducerea delicvenței,

•    Creșterea șanselor pentru un status socio-economic mai bun,

•    Creșterea stării de sănătate a populației

•    Creșterea numărului de locuri de munca

•    Creșterea veniturilor la bugetul de stat

•    Siguranța copilului

•    Timp liber pentru părinți (ce poate fi utilizat in scop productiv)


PBG^ar

MANAGEMENT» t-NGINEEHI H fiBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

•    Costurile cu îngrijirea copilului pe perioada în care acesta se află la grădiniță se elimină

•    Locuri de munca nou create

•    Dezvoltarea comunității locale pe termen mediu și lung Analiza cost-eficacitate

Analiza cost-eficacitate (ACE) constă în compararea alternativelor de proiect care urmăresc obținerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi în intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizează valoarea netă actualizată a costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizează nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale căror beneficii sunt dificil, dacă nu imposibil, să fie evaluate, în timp ce costurile pot fi determinate cu mai multă certitudine.

Un raport simplu al ACE este utilizat pentru a determina costul investiției pentru un copil, costul pe unitate de reducere a emisiilor, ș.a.m.d. ACE este mai puțin utilă atunci când o valoare, chiar și indicativă, poate fi atribuită beneficiilor și nu doar costurilor.

în general, ACE rezolvă o problemă de optimizare a resurselor care este, de obicei, prezentă în una din următoarele doua forme:

-    un buget fix și n alternative de proiect, factorii de decizie urmărind să maximizeze rezultatele care pot fi obținute, măsurate în termeni de eficacitate (E);

-    un nivel fix al eficacității (E) care trebuie atins, factorii de decizie având ca scop minimizarea costurilor (C).

Analiza cost-eficacitate este utilizată pentru a testa ipoteza nulă, adică cost-eficacitatea unui proiect (a) este diferită de cea a unei intervenții concurente (b) se calculează ca raport:

R = (Ca - Cb) / (Ea - Eb) = AC / AE definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.

în termeni practici, atunci când sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei opțiunilor, pentru fiecare din opțiunile avute în vedere față de scenariul „a nu face nimic" se are în vedere următoarea abordare:

a.    estimarea costurilor anuale de investiție și producție care sunt necesare pentru obținerea rezultatului așteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), apărute pe parcursul viații economice a proiectului;

b.    estimarea valorii reziduale a investițiilor la sfârșitul vieții economice a proiectului (care va fi luată în calcul cu semn negativ, reprezentând valoarea investiției după perioada de referință);

c.    calcularea valorii actualizate a costurilor de investiție și operare pentru fiecare din alternative;

d.    raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obținut și compararea indicatorilor de cost-eficacitate

Dacă se consideră că toate alternativele sunt fezabile, opțiunea cu cea mai mică valoare netă actualizată pe unitatea de rezultat (adică alternativa cea mai eficientă) reprezintă alternativa optimă, in cazul nostru fiind varianta 1. Având in vedere faptul ca valorile dintre cele doua variante sunt apropiate se recomanda varianta aleasa din punct de vedere tehnic.

PBG^ar' ~

MANAGEMENT & ENGiNEERIN


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


Tabel 11 Analiza cost-eficacitate

Ani

Varianta 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Costuri de investiție

7,991,596

Costuri de operare si întreținere

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

mpi

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

Valoarea reziduala

4,794,958

Costuri totale

7,991,596

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

3,947,209

VNA a costurilor totale

12,146,88

8

Rezultat(Numar copii beneficiari)

160

VNA costuri/numar copii (Raport cost eficacitate)

-

75,918

Varianta 2

Costuri de investiție

8,093,496

Costuri de operare si întreținere

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

TTipi

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

847,749

Valoarea reziduala

2,986,286

Costuri totale

8,093,496

635,51

3

652,51

1

667,25

6

681,76

3

696,91

3

712,29

5

727,96

6

743,98

1

760,34

8

777,07

6

794,17

2

811,64

4

829,50

0

2,138,537

VNA a costurilor totale

13,113,93

7

Rezultat(Numar copii beneficiari)

160

VNA costuri/rezultat (Raport Cost-Eficacitate)

81,962


PBG^ar

MAN AGEMEMT 8 l


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica analitica de a testa sistematic ce se intampla cu rentabilitatea unui proiect in cazul in care evenimentele diferă de estimările făcute in faza de planificare.

Analiza de senzitivitate se realizează urmarindu-se următoarele etape:

1.    Identificarea variabilelor critice- prin modificarea unui element sau o combinație de elemente cu un procent de +1% pentru a determina daca aceasta modificare va determina o variație a valorii actualizate nete economice sau si a ratei de rentabilitate economica cu 1%. Elementele ce determina variația cu 1% a VMAFsau RIRF sunt considerate variabile critice. In cazul proiectului nostru s-au făcut scenarii prin care s-au modificat acele proiecții pe baza carora sunt calculate fluxurile pentru cheltuielile de operare si cheltuielile de finanțare si venituri in cadrul analizei economice

2.    Calcularea valorilor de comutare a variabilelor critice-pe baza rezultatelor obținute la etapa 1 , variabilele ce proiectului pentru care variația cu 1% produce o modificare cu mai mult de 1% in valoarea de baza a VNAF si RIRF va fi considerata variabila critica.Pentru variabilele critice se va calcula valoarea de comutare , respectiv variația variabilei critice care face ca indicatorul valoarea actualizata neta sa treaca prin 0 iar RIRF sa fie egala cu rata de actualizare. In cazul proiectului nostru a fost calculata valoare de comutate pentru toate variabilele luate in considerare in etapa 1, chiar daca acestea nu sunt variabile critice.

In urma realizării analizei de senzitivitate s-a demonstrat faptul ca rezultatele sunt foarte solide, nu sunt dependente in mare măsură de anumite variabile,

In tabelul de mai jos se poate observa atat nivelul de senzitivitate al varibilelor luate in calcul, atat prin variația cu +/-1% cat si cu +/-20%


PBG^F

MANAGEMENT & ENGINEESING


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Tabel 12 Analiza de senzitivitate Varianta 1

Scenarii cheltuieli

Valori

curente

Modificare procentuala + 1% cheltuieli operare

Modificare procentuala -1% cheltuieli operare

Modificare procentuala cheltuieli finanțare + 1%

Modificare procentuala cheltuieli finanțare -1%

Cheltuieli modificate

Cheituieli_operare

Cheltuieli finanțare

Rezultate

RIRF

-17.22%

-17.37%

-17.07%

-17.24%

-17.20%

VNAF

12,146,888

-12,209,547

-12,084,229

12,222,998

-12,070,777

Modificare procentuala RIRE

0.89%

0.88%

0.12%

0.12%

Modificare procentuala VNAEE

0.52%

0.52%

0.63%

0.63%

Modificare

Modificare

Modificare

Modificare procentuala cheltuieli finanțare -20%

Scenarii cheltuieli

Valori

curente

procentuala

+20%

procentuala

-20%

procentuala

cheltuieli

cheltuieli

operare

cheltuieli

operare

finanțare

+20%

Cheltuieli modificate

Cheltuieli operare

Cheltuieli finanțare

Rezultate

RIRF

-17.22%

-20.22%

-14.26%

-17.61%

-16.78%

VNAF

12,146,888

-13,400,062

-10,893,714

13,669,097

-10,624,679

Modificare procentuala RIRE

-

17.19%

2.29%

2.53%

Modificare procentuala VNAEE

10.32%

10.32%

12.53%

12.53%

| Proiect nr. 105/2018

Faza S.F.

2018

Studiu de fezabilitate

Pagina 55


pbg^t^

MANAGEMENT & ENGINEERING


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Tabel 12 Analiza de senzitivitate Varianta 2

Scenarii cheltuieli

Valori

curente

Modificare procentuala + 1% cheltuieli operare

Modificare

procentuala

-1%

cheltuieli

operare

Modificare

procentuala

cheltuieli

finanțare

+ 1%

Modificare procentuala cheltuieli finanțare -1%

Cheltuieli modificate

Cheltuieli_operare

Cheltuieli finanțare

Rezultate

RIRF

-17,02%

-17.17%

-16.88%

-17.05%

-17.00%

VNAF

12.214.526

-12,277,185

-12,151,867

12,291,607

-12,137,445

Modificare procentuala RIRE

0.88%

0.88%

0.12%

0.12%

Modificare procentuala VNAEE

0.51%

0.51%

0.63%

0.63%

Modificare

Modificare

Modificare

Scenarii cheltuieli

Valori

procentuala + 20%

procentuala

-20%

procentuala

cheltuieli

lvIUU 11 ICd Ic

procentuala

curente

cheltuieli

cheltuieli

finanțare

cheltuieli finanțare -20%

operare

operare

+20%

Cheltuieli modificate

Cheltuieli_operare Cheltuieli finanțare

Rezultate

RIRF

-17.02%

-20.87%

-14.11%

-17.43%

-16.58%

VNAF

12,214,526

-13,467,700

-10,961,352

13,756,144

-10,672,908

Modificare procentuala RIRE

-

17.11%

2.37%

2.62%

Modificare procentuala VNAEE

10.26%

10.26%

12.62%

12.62%

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

MANAGEMENT & ENfilNEERIHG

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București


4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru a gestiona toate riscurile ce pot aparea in derularea proiectului acestea au fost identificate, au fost analizate consecințele pe care le implica apariția acestora precum si masurile ce se vor intreprinde pentru micșorarea impactului.

Riscuri identificate

Consecințe

Masuri de administrare a riscurilor

1. Aprobări

nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau pot fi obținute cu condiționări neașteptate

Majorarea costurilor si a timpului necesar    pentru    realizarea

proiectului

înainte de inceperea proiectului, beneficiarul va face o investigare in detaliu a aprobărilor necesare

2. Organizarea execuției

pregătirea execuției anumitor lucrări are ca rezultat un cost mult mai mare si necesita un timp peste termenii contractuali

Majorarea costurilor si a timpului necesar    pentru    realizarea

proiectului

Utilizarea si mobilizarea resurselor pentru a acoperi costurile pentru condițiile dificile de execuție a lucrărilor, inclusiv de asigurare a utilităților

3.Proiectare

Riscul ca proiectul tehnic si detaliile de execuție sa nu poata permite asigurarea execuției lucrărilor la costul anticipat

Creștere pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea aplicării unor soluții tehnice propuse

Investitorul si proiectantul care poarta responsabilitatea proiectului decide asupra schimbării soluțiilor tehnice astfel incat costurile suplimentare sa se incadreze in capitolul "Diverse si neprevăzute" sau se va renunța la anumite lucrări mai puțin importante

4.Execuție

Riscul decoperirii in timpul execuției a necesității unor noi lucrări

Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia la termen si la costul estimat

întârziere in implementare si majorarea costurilor

Costurile suplimentare vor fi acoperite din capitolul "diverse si neprevăzute". De asemenea, beneficiarul va intra intr-un contract cu durata si valori fixe, astfel constructorul rebuie sa aiba resursele si capacitatea tehnica de a se incadra in condițiile de execuție.

5.Modificări de taxe

Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare general sa se schimbe in defavoarea investitorului

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale beneficiarului

Vor fi necesare fonduri suplimentare care vor fi asigurate fie din preluarea unor sume din capitolul de buget "Diverse si neprevăzute", fie prin economisirea altor capitole din buget si in ultima instanța vor fi asigurate fonduri noi de către beneficiarii proiectului

6.Finanțare suplimentara

Impact negativ asupra veniturilor

Finanțarea va fi asigurata de beneficiarii

Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Riscuri identificate

Consecințe

Masuri de administrare a riscurilor

datorita schimbărilor de legislație, de politica sau de alta natura proiectul    necesita    finanțare

suplimentara

beneficiarului

proiectului

7. întreținere si reparare- calitatea proiectării si/sau a lucrărilor sa fie necorespunzatoare ceea ce va conduce la creșterea peste anticipări a costurilor de intretinere si reparații

Creșterea costului si efecte negative asupra serviciilor furnizate

Introducerea in contract a unor clauze de asumare a răspunderii de către constructor

8. Modificarea legislative- atat in ceea ce privește partea de proiectare si execuție cat si modul de funcționare al instituției

Impact negativ asupra veniturilor beneficiarului sau a costurilor

Se vor face demersuri pentru obținerea tuturor avizelor necesare inainte de demararea proiectului

9. Forța majora-riscul ca forța majora precum este definita prin lege    sa impiedice realizarea

contractului

Pierderea sau avarierea activelor proiectului si pierderea posibilității ca beneficiarul sa obțină venituri

Se vor lua masuri de asigurare a activei si repararea acestora in cel mai scurt timp posibil

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economică optimă, recomandată

5.1.    Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor

Prin executarea clădirii proiectate proprietățile învecinate nu vor fi afectate nici în timpul execuției și nici după aceea, în exploatare.

Construcția nou propusă va fi astfel amplasată in incintă încât să nu influiențeze vecinătățile, iar CUT și POT pentru zonă fiind respectate.

Lucrările vor fi executate de firme specializate, numai după cunoașterea în ansamblu a proiectului și a detaliilor.

Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT. Orice modificare a soluției propuse se va face numai cu acordul expertului tehnic. Izolare termică a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat (Euroclasa B-s2-d0), de 10 cm grosime pe partea exterioară.

Bordarea cu fâșii orizontale continue din plăci din vată minerală bazaltică de 10 cm grosime - Euroclasa Al sau A2-sl,0, cu lățimea de minim 0,30 m, dispuse perimetral în dreptul tutoror planșeelor clădirii.

Soclul clădirii se va izola cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, cu densitatea minimum 30 kg/dm3, inclusiv partea de sub cota terenului, până la o adâncime de 0,5m.

5.2.    Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate

Prin proiect au fost prezentate două variante pentru realizarea acestui obiectiv, în mare parte asemănătoare din punct de vedere al configurației în plan, deosebirea dintre cele două soluții prezentate fiind în ceea ce privește închiderea la partea superioară.

Din cele două variante propunem varianta cu terasă pentru că se inscrie mai bine din punct de vedere al plasticii arhitecturale în ansamblu și totodată este mai economică din punct de vedere al consumurilor.

PBG^r

MAN AdEMENT & E hiBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

5.3.    Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind:

a)    obținerea si amenajarea terenului;

Nu este cazul. Lucrările se limitează numai în cadrul incintei.

b)    asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Vezi specificațiile de mai sus, instalații.

c)    soluția tehnică, cuprinzâd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic si de performantă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Vezi specificațiile de mai sus, Varianta 1 arhitectură și structură.

d)    probe tehnologice si teste.

Vezi specificațiile de mai sus, instalații.

5.4.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

a)    indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală (inclusiv TVA) = 7,991,596.41 lei

Din care C+M (inclusiv TVA) = 5,324,103.30 lei

Valoare totală (fără TVA) = 6,725,616.07 lei

Din care C+M (fără TVA) = 4,474,036.38 lei

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fizice/capacităti fizice care să indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice în vigoare;

Ac = 723.10 mp.

Aed = 2,169.30 mp (inclusiv subsol, acesta fiind utilizat).

Au = 1,844.00 mp (inclusiv spațiile utile din subsol).

Număr săli grupă 8

Număr copii 160, personal didactic (educatoare) 9 (inclusiv director), personal auxiliar 9 rezultând un nr. max. de 178 persoane

c)    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul si ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Vezi analiza cost beneficiu

d)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni - 12 luni

5.5.    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

A. Rezistență mecanică și stabilitate;

Grădinița propusă pentru construire va avea regimul de înălțime Subsol+Parter+Etaj.

înălțimile de nivel sunt: Hsubs. =2,85m, Hp = 3,40m, Het.= 3,10m (cote beton-beton, din placă în placă).

Din punct de vedere al sistemului constructiv structura de rezistență este de tip cadre din beton armat (stâlpi și grinzi), planșee din beton armat monolit. Subsolul este o cutie rigidă formată din pereții subsolului cu grosimea de 25cm și de

Proiect nr. 105/2018


Faza S.F. 2018 Studiu de fezabilitate


pag. 59/63
N G I N f E R I M <i


Beneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

40cm în zona ALA, diafragma orizontală (planșee) și fundații. Grinzile de la subsol au dimensiuni de 25x55cm, 25x40cm.

• Standardele, codurile și normativele care vor fi respectate și aplicate la întocmirea proiectului tehnic de execuție (lista

nu este limitativă), sunt:

-    PIOO» -1/2013 „Cod de proiectare seismică pentru clădiri - Partea a l-a - Prevederi de proiectare pentru clădiri"

-    CR 0/2012 „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor"

-    CRI—1-3/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor"

-    CRI—1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor"

-    CR 2-1-1.1/2013 „Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat"

-    CR 6 - 2013 „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie"

-    NPI 12-2014 „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă"

B.    Securitate la incendiu:

Construcția propusă are gradul II rezistență la foc, risc mic la incendiu, respectă distanțele minime normate față de clădirile învecinate.

Căile d'e evacuare în caz de incendiu verticale, casele de scări sunt separate de restul clădirii cu uși El (uși etanșe la foc prevăzute cu sistem de autoînchidere). Sunt respectate distanțele normate până la căile de evacuare.

Pereții holurilor respectă normele de reziteață la incendiu.

Finisajele pe caile de evacuare vor fi cu materiale care nu întrețin arderea și nu emana fum.

C.    Igienă sănătate și mediu înconjurător:

Toate grupurile sanitare sunt prevăzute cu instalație de alimentare cu apă caldă și apă rece și sunt racordate la rețeaua canalizare.

Alimentarea cu energie termică și apă caldă se face de la cntrala termică proprie propusă în subsol.

în clădirea școlii instalațiile de încălzire se va realiza cu corpuri statice radiatoare din oțel tip panou.

Evacuarea apelor uzate este asigurată prin legarea la rețeaua orășenească de canalizare.

Deșeurile sunt depozitate în europubele amplasate pe o platformă amenajată în incintă prevăzut cu punct de apă și racordare la canalizare. Aceasta este dimensionată pentru asigurarea depozitării gunoiului pentru toate construcțiile din incintă.

D.    Siguranța și accesibilitate în exploatare:

Accesul în curtea școlii 125 unde se află și noua grădiniță se face pe latura vestică a incintei, acces principal piestonal și unul secundar de serviciu din strada Floarea de Colț (pentru autovehicule și evacuarea gunoiului).

Accesul în clădire se face pe fațada principală din curte.

Construcția va fi prevăzută cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități, precum și cu un cărucior tractat manuat pe trepte pentru asigurarea accesului acestor persoane la toate nivelurile.

Pentru persoanele cu dizabilități este prevăzut la parter un grup sanitar special echipat.

Scările sun astfel conformate încât să respecte atât prevederile normativelor privind siguranța la foc cât și prevederile normativului privind siguranța în exploatare.

Finisajele interioare de la pereți și tavane vor fi cu materiale rezistente la lovire și care să nu întrețină arderea și să nu emane substanțe toxice prin ardere.

Iluminatul natural se va asigura în mod corespunzător, prin intermediul ferestrelor prevăzute pe fațade, iar iluminatul artificial va fi electric, alimentat din rețeaua de alimentare generală existentă. Imobilul va fi echipat cu instalații electrice de iluminat, forță, prize, curenți slabi, de protecție împotriva tensiunilor accidentale, în concordanță cu prevederile Normativ I 7/2011, PE118-3/2015,118. Prizele 16A/230V vor fi cu contact de protecție și se vor monta îngropat.

Pentru satisfacerea cerinței de siguranță în exploatare se vor respecta următoarele acte normative:

• Normele Generale de Protecția Muncii 1996

Proiect nr.

Studiu de fezabilitate pentru construcție

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG^»F ~

105/2018

Grădiniță cu 8 grupe și program prelungit

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

M A N A G f M E N T & E N G1N EE HIM G

Faza S.F.

Șos. București-Măgurele, nr. 45, sector 5, București

sector 5, București

•    STAS 2965-Scări;

•    STAS 6131 - Parapete, balustrade

•    Normativ C 35-82 - Pardoseli

•    NP068-02 /2002 Normativ pentru proiectare construcții civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare

•    NP011-97 Normativ Privind Proiectarea, Realizarea si Exploatarea Construcțiilor pentru Grădinițe de Copii

E.    Protecția împotriva zgomotului:

Construcția dispune de vitraje izolante, materiale de finisaj care atenuează zgomotul de impact din clădire.

Nu există tratamente acustice speciale.

Ansamblul, având funcțiunea publică de învățământ, nu reprezintă o sursă de poluare sonoră care să necesite luarea de măsuri speciale de protecție în acest sens. Spațiile învecinate vor fi protejate de zgomotul creeat în timpul recreațiilor prin plantație de aliniament, copaci existenți care trebuie toaletați anual pentru evitarea pericolului accidentării prin căderea crengilor.

F.    Economia de energie și izolarea termică:

Clădirea școlii este izolată termic conform cerințelo normelor în vigoare.

Suplimentar grădinița va fi echipată cu panouri solare amplasate pe terasa clădirii pentru preparare apă caldă menajeră prin intermediul a două boilere bivalente, de 500 I fiecare

G.    Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale:

Clădirile trebuie proiectate și construite astfel încât utilizarea resurselor naturale este sustenabilă și în mod particular asigură:

-    Reutilizarea sau reciclarea elementelor componente, a materialelor rezultate din demolare;

-    Durabilitatea construcției în general și a elementelor componente;

-    Utilizarea unor materiale compatibile cu mediul

La achiziționarea materialelor, constructorul va avea în vedere următoarele aspecte legate de materialele folosite: Fabricantul de materiale de construcție sau reprezentantul lui trebuie să îndeplinească reglementările europene aplicabile, domeniul de utilizare pe care îl preconizează și nivelul de performanță pe care-l poate obține în funcție de dotarea tehnică, calificarea, experiența lucrătorilor și a materiei prime utilizate.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Bugetul local al Primăriei sector 5 - P.N.D.L.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1.    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Anexat

6.2.    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Anexat

6.3.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu î documentația tehnico-economică

Anexat

6.4.    Avize conforme privind asigurarea utilităților

Vezi C.U.

PBG^r ~


MANAGEMENT & ENGINEERINBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

6.5.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

6.6.    Avize, acorduri si studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

Studiu Geo anexat.

7.    Implementarea investiției

7.1.    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Primăria Sectorului 5.

7.2.    Strategia de implementare, cuprinzâd: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

12 luni - vezi graficul anexat documentației.

7.3.    Strategia de exploatare/operare si îtretinere: etape, metode si resurse necesare

Vezi capitolul analizei cost beneficiu.

7.4.    Recomandări privind asigurarea capacității manageriale si instituționale

Vezi capitolul analizei cost beneficiu.

8.    Concluzii si recomandări

Vezi capitolul analizei cost beneficiu.

PBG^ar ~


MAN AâEMENT & ENG1NEER1NBeneficiar: Primăria Sctorului 5 Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

B. PIESE DESENATE

în funcție de categoria si clasa de importantă a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante î raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzâd:

1.    plan de amplasare în zonă;

2.    plan de situație;

3.    planuri generale, fațade si secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistentă și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz conform borderou;

4.    planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

Proiectant*

Data: (numele, funcția și semnătura persoanei autorizate) L.S.

*

Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acestuia își îsuseste si asumă datele si soluțiile propuse, si care va conține cet puțin următoarele date: nr.. ./dată contract, numele si prenumele î clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora si stampila.


'• ; ‘ ; • ■ « \

ROMÂNIA    ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CERTIFICAT DE URBANISM Nr. ' P) __ di" MACiî ÎN SCOPUL: obținere autorizație de construire corp grădiniță la școala nr. 125

Ca urmare a cererii adresate de ȘCOALA GIMNAZIALA NR, 125, prin Nedelcu Elena Roxana reprezentant Primărie Sector 5, cu sediul în Municipiul București, sector 5, cod poștal _ - _ Calea Ferentari nr. 2,, bloc - , scara -

etaî aP-‘, telefon / fax _ - e-mall _ - înregistrată la nr. 44285 din 08.05.2018

pentru imobilul teren și/sau construcții situat în municipiulJ3ucurești_, sectorul_5_, cod poștal SOS.

BUCUREȘTI MĂGURELE NR. 125, bloc _ - scara _ - etaj _ - ap. _ - _ sau identificat prin: planuri cadastrale anexate, sc. 1/2000 si 1/500.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G., aprobată cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 24172011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015. în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

CERTIFICĂ :

1. REGIMUL JURIDIC

Terenul in suprafața de 12.837,00 mp si construcțiile existente sc afla in proprietatea Municipiului București si dat in administrarea Consiliului Local Sector 5 conform Protocolului nr. 27958/23.11.2000 emis de Consiliul Local Sector 5 si a 1-Iotararii Consiliu Local Sector 5 nr. 60/28.10.2000, înscris in Cartea Funciara nr. 231904 la O.C.P.I. Sector 5.

2.    REGIMUL ECONOMIC

Conform PUG Municipiul BUCUREȘTI - teren intravilan aflat in subzona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim dc construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri Folosința actuala : unitatute invatamant

Solicitare : informare-construire corp grădiniță la școala nr. 125

3.    REGIMUL TEHNIC

POTrnax, = 60% CUTmax. = 2.5 mp. ADC/mp. teren înălțimea maximă= P+2 (10 metri)

In conformitate cu prevederile I.,egii nr. 50/1991- republicata ( r 2 ) in 2004,cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare, PUG aprobat cu HCGMB 269/21.12.2000 prelungit cu H.C.G.M.B nr.324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011 , HGCMB nr 232/19.12.2012 si HGCMB nr 224/15.12.2015, se pot executa lucrări de construire a unui corp nou avand funcțiunea de grădiniță cu regimul de inaltimc P+1E cu următorul amplasament : fata de construcția existenta ; retras cu jumătate din inaltimea la cornișa a celei mai inalte clădiri dar nu mai puțin de 5.00m ; limita dreapta - retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri,limita stanga- retrase dc la aliniament cu minim jumătate din inaltimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metrii; retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri. Intre clădirile existente retrageri - clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală.

UTILIZĂRI ADMISE : instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal. municipal, dc sector și dc cartier; Sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expenizare, consultanța în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;lăca.șuri de cult; comerț cu amănuntul; activități manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele cte.; sport și recreere in spații acoperitejparcajc la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit;locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.


l; l'ILU.ARi ADM1SF tuncționare .pe», iile ș: s

CONDIȚION \RI


'    j-Lobii îih'v! penzanent sau conform unui program de

ic<-.    c.t c.c'ivuâțile in c.-.;e accesul publicului nu este liber să nu


reprezinte mai mult de 30*'o din lungimea străzii incluse in zona mixtă și să. nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; - se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici; pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică; în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC;se admite completarea cu clădiri comerciale in interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

UTILIZĂRI IN l'ERZISE activități productive poluante, cu risc tehnologie sau incomode prin traficul generat;construcții provizorii de orice natură; dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora: depozitare en-gros; stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini; curățătorii chimice; depozitări de materiale refolosibilc; platforme de prccoicctare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; lucrări de ferasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adincente;oriee lucrări de ferasament care pol să provoace scurgerea apelor pc cerc și a tangentei la acesta, la 45 grade.

Beneficiarul, constructorul si proiectantul ratrtan direct răspunzători de respectarea documentației aprobate si a legislației in vigoare, inclusiv de realizarea cuplării in condiții de siguranța si stabilitate, verificatorul si constructorul astimandu-si intreaga răspundere. Documentația tehnica, pe baza careia se va solicita eliberarea autorizației de construire va respecta prevederile Codului Civil, art. 560-561, 611-622, 755-772, ale Legii 50 Z 1991 - republicata, cu modificările si completările ulterioare. Legii nr.10 / 1995.Sistemul constructiv va respecta normele in vigoare. Scurgerea apelor pluviale si organizarea executării lucrărilor se vor realiza in incinta. Parcarea si gararea se vor realiza conform prevederilor IT.C.G.M.B. nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: obținerea autorizației de construire

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl

NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

.........1 *

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare -solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EI A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE. prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială dc mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/rieîncadrarea proiectului investiției publice/privatc în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ia autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

----------------------- ' - -............................................................................. 0 ■

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvata. în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția dc realizare a proiectului se va emile punctul de vedere al autorității competente

pentru protecția mediului.

Iii situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea certificatului dc urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,

solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația dc a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    X certificatul de urbanism (copie);

b)    X copie legalizată act de proprietate intabulat în Cartea funciară: X extras de Carte funciară actualizai;

c)    documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism: ti. {.avize și acorduri privind utilitâfile urbane și infrastructura (copie):

X alimentare eu apă

X gaze naturale

Alte avize / act

X canalizare

n telefonizare

X alimentare eu energie electrică

X salubritate

□ alimentare cu energie termică

D transport urban

d.2. avize și acorduri privind:

X securitatea la incendiu

c protecția civilă

X sănătatea populației

d.3.aviztdacorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): □ Certificat DITL X Aviz JRCBI

d.4. studii de specialitate (1 exemplar original): X Verificare documentație ia toate cerințele conform legislației in vigoare ; X Calcul coeficient de transfer termic G, X Studiu geotehnic. □ Expertiza tehnica c) X punctul de vedere/actui administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie); f) X documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): X taxa autorizație de construire ; X taxa timbru arhitectura

In cazul in care din actele prezentate va reieși necesitatea depunerii si a altor înscrisuri sau informații in completare, Primăria Sectorului 5 București isi rezerva dreptul de a le solicita ulterior.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate dc_ 12(douasprezece) __ luni de la data emiterii.

Cererea pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se depune cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării acestuia, conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.


P. secretai/SECATOR 5, ELENA I.UMipi'IT^EJRESCU

ARHITECT.ȘEF, MARIAN ION


întocmit: Savuiescu Madalina

Achitat taxa de 132.00 lei, confc'rrfi Chitanței nr.- nu e cazul

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct. / prin poștă la data dc

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Nr. _______________din __________

de la data de_______ până la data de________

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urinând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, DANIEL FLOREA


P. SECRETAR SEC FOR 5, ELENA LUMINIȚA PETRESCU

ARHITECT ȘEF, MARIAN ION

Data prelungirii valabilității:_________

Achitat taxa de________Ici, conform O.P./Chitanței nr.______ din ___________

Transmis solicitantului la data de ________________ direct / prin poștă

«/,-’. ££__......BjKB

—    Li ..... ~

l’k? 11

£/

,4^

li

.1 1

#2.58 ,

O    J j


.    ’/    “"'"4    REFERAT

!X    (    REFERAT

1 verif ICMOR    REFERAT, EXPERTIZA NR. I DA»__

1 pyPFRT    --7^77? A Rl SAPkMlin București, sectors^wș^^._ _


1 ABH.PONEA < i MA0AtW\E f i


BtNtriv.o... -    F 5 BUCUiesu    ---—.......

in București, sector - ■__________--TT^frrĂSe TEBMICA,

SNHORA S,X —----W

S^ArTi di j\m7A:    S nr n '

-Vr-’TL'


0DAl,lS1Si^—a


[Nr. cerere

’ '"27090

Z)U3

......~T'~ '

tun*

? *~ oV""

zhcr


j\nx:el

. lU'cyl l i, fVfcfl’a». o i i* i i; t «i v> i i i< o, ’»•» <H*O» »l rl<»«fc«Gț>*l


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


A. Partea 1. DESCRIEREA IMOBILULUI TEREN Intravilan    ;    . -'?<

Adresa: București Sectorul 5, Șoseaua București-rnagurflle, nr.

45-

Nr

crt

Mr>CA<f Attrftl Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referința

Al

2.31904

12.83?

CONSTRUCȚII    S 1

Nr.

Crt.

Nr.CAdastral

Nr.topoaraflc

Adresa

...........----------------

Observații / Referințe

Al.I

231904-C1

Oucvrestl Sectorul 5, Soseau» Bvcurtfiivmjgorele, nr. 4 5

SCO»),» gimnatl»!»

B. Partea II. PROPRIETAR sl ACTEînscrieri privitoare la dreptul de proprietate sl alte drepturi rcaln

Observații / Referințe

1

27090 l 07.07.2016    '    ,    ,

■    .    i

Act administrativ nr. 27931, dm 23.11.2000, emis de Consiliul Local Sector 5,,dftcutnentatle cadastrala docar rr.

27090/07.07.2016 «virate de OCM București.    ‘    .......j

i Bl, ilntabulare, drept dc PROPRterATE, dobândit prin Lege, cola actuala 1 / 1 .

Al,Al.I    •(

i    ți) MUNICIPIUL BUCUREȘTI    .-î.MULt    J tl

>t    • hT'-

C. Partea 111, SARCINI -

înscrieri privind dczmembramlntele dreptului tic proprietate) '* drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT    ’

.î;>

-»    t > Yi* •

ihuMi.tfr    •

— vi'S. .r/Cni' —

ÎmTâ rTTTTMrTr’r ijerrnn.ii ,rfp prevederile led'/Ar 67?


o»,~Ahexa FMr. 1 In Partea X

TEREN Intravilan


."4Â    - -


Nr. cadastral

Suprafața

rnasura'ta

(mp)»

•'••'•    ■    :■    observat» / Referințe

■■■■■■    r 't-M, ‘    ..... 1    .    .    ••

. .■ - •••* ■>' > ■ •

231904

12.83?

.    i.,    ...... .< :    .■

Nr.

Crt

Categorie

folosința

Intra

vllnn

Suprafața (mp)

2' •'

Nr.,

tarla

Nr. . parcela

Nr.

Topografii

Observat» / Referințe

1 1

e.i/rti

construcții

DA

12.83?

Nr.

Crt.

Număr

Destinația

construcție

Supraf. (mp)

Sltijatie

Juridica

Observații / Referințe

AîJ

23WW

construcții

rfriiinif.tr.Hiv

763

. .Cu acte

școala glmfiailala

st social culturale

Lungime Segmente

X} Valorile lungimilor segmentelor

Punct

început

Punct sfor sJ t

Lungime segment,(iii)

I

2ț    156.333

2

86.30?

3

•i'    ÎS, 908


CARTE EWCÎAXA ;V/t. 2319i>-) ComtifW/Ofa'S/MaOto’piu.' SuZU.'e-:/ Sector uf 5


Lungime Segmente

l) Valorile lungimilor segmentelor

Punct

început

Punct

ăfarslt

Lungime segment *" (m)

5

6

13,166

6

?

■ 21,8-15

7

8

109,67

i________1

,9

58,672

2

1

27.649


/. ■ <?•


•• Lungimile segmentelor sunt determinate In planul de proiecție Stereo 70 sl sunt rotunjite la milimetru. »•• Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea t milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu poziții,fa in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.    ,/A A

Prezentul extras de carte funciara este vaîablHa^uteijtlflcai'ea de.catre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum st penlfujâezbaterea succesiunilor, far Informațiile prezentate sunt susceptibile de. orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON,/p^n0îxSîîtviclul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 21L,

,///"'

rft-fccfKțrator,

IAN NȘ&tLClU


Pața soluționării, 03/08/2016


ta eliberării,,-zifiik'u


-k/■//,?;

Referent,


,.",V


■ < »>

•.►4-,-A .


Proiect nr.: 105/2018

Faza:    STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar:    PRIMĂRIA SECTORULUI 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 5, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU PROGRAM PRELUNGIT, ȘOS. BUCUREȘTI-MĂGURELE NR. 45, SECTOR 5, BUCUREȘTI

VARIANTA RECOMANDATĂ Conform HG. nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

23,500.00

4,465.00

27,965.00

TOTAL CAPITOLUL 2

23,500.00

4,465.00

27,965.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

48,208.16

8,652.67

56,860.83

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

159,362.75

30,278.92

189,641.68

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a

lucrărilor de intervenții și deviz general

79,681.38

15,139.46

94,820.84

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

15,936.28

3,027.89

18,964.17

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5,795.01

1,101.05

6,896.06

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

57,950.09

11,010.52

68,960.61

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7

Consultanță

53,120.92

10,092.97

63,213.89

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

53,120.92

10,092.97

63,213.89

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

79,681.38

15,139.46

94,820.84

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

31,123.55

5,913.47

37,037.02

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

20,749.03

3,942.32

24,691.35

3.8.2. Dirigenție de șantier

27,808.80

5,283.67

33,092.47

TOTAL CAPITOLUL 3

345,373.21

65,114.03

410,487.24

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,317,734.09

820,369.48

5,138,103.57

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

445,246.04

84,596.75

529,842.79

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

549,111.66

104,331.22

653,442.88

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

5,312,091.79

1,009,297.44

6,321,389.23

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

538,786.36

102,369.41

641,155.77

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

132,802.29

25,232.44

158,034.73

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

405,984.07

77,136.97

483,121.04

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

59,893.83

0.00

59,893.83

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

27,224.47

0.00

27,224.47

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,444.89

0.00

5,444.89

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27,224.47

0.00

27,224.47

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

445,970.87

84,734.47

530,705.34

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,044,651.07

187,103.88

1,231,754.95

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

6,725,616.07

1,265,980.34

7,991,596.41

din care : C + M

4,474,036.38

850,066.91

5,324,103.30

/£>ts£NT

Proiectant: S.C. PBG MANAGEMENjW'NGINEERlNgȘ.R.L Administrator: ing. Adina Zoe SIMLBNo-,. .

în prețuri luna mai 2018; 1 euro = 4.6348 lei.

Proiect nr.: Faza:

Beneficiar:

DEVIZ PE OBIECT NR.l

CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU PROGRAM

PRELUNGIT, ȘOS. BUCUREȘTI-MĂGURELE NR. 45, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

2.1

Construcții și instalații

2.1.1.

Alimentare cu energie electrică

23,500.00

4,465.00

27,965.00

TOTAL 1 - subcap. 2. 1

23,500.00

4,465.00

27,965.00

II - MONTAJ

2.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.2.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL ll-subcap. 2.2

0.00

0.00

0.00

III - PROCURARE

2.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.3.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 2.3

0.00

0.00

0.00

2.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

2.4.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 2.4

0.00

0.00

0.00

2.5

Dotări

2.5.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 2.5

0.00

0.00

0.00

TOTAL III -subcap. 23+2.4+2.5

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR. 1 ( 1 + II + III)

23,500.00

4,465.00

27,965.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU PROGRAM PRELUNGIT, ȘOS. BUCUREȘTI-MĂGURELE NR. 45, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 STUDII

3.1.1.

Studii de teren (geo, topo, hidro)

0.00

0.00

0.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Studii de specialitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3. 1

0.00

0.00

0.00

1 1 DOCUMENTAȚII-SUPORT Șl CHELTUIELI PENTRU OBȚINERE AVIZE, ACORDURI Șl AUTORIZAȚII

3.2.1.

Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea

0.00

0.00

0.00

3.2.2.

Autorizația de construcție, reconstruire, modificare,

extindere, reparare, protejare, restaurare și conservare (

inclusiv prelungirea )    1%

44,740.36

8,500.67

53,241.03

3.2.3.

Taxa timbru OAR    0.05%

2,667.80

0.00

2,667.80

3.2.4.

Autorizația pentru desființarea totală sau parțială

0.00

0.00

0.00

3.2.5.

Autorizația de foraj și excavări

0.00

0.00

0.00

3.2.6.

Avize și acorduri pentru lucrări de racorduri și branșamente: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie

800.00

152.00

952.00

TOTAL 3. 1 1

48,208.16

8,652.67

56,860.83

III EXPERTIZARE TEHNICĂ

3.3.1.

Expertiza tehnică (include studii de teren)

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3. 1 1 1

0.00

0.00

0.00

1 V CERTIFICAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE Șl AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

3.4.1.

Auditul energetic

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3. 1 V

0.00

0.00

0.00

V PROIECTARE

3.5.1.

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

79,681.38

15,139.46

94,820.84

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

15,936.28

3,027.89

18,964.17

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5,795.01

1,101.05

6,896.06

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

57,950.09

11,010.52

68,960.61

TOTAL 3. V

159,362.75

30,278.92

189,641.68

V 1 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

3.6.1.

Cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia

2500.00

475.00

2975.00

3.6.2.

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare

1000.00

190.00

1190.00

3.6.3.

Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contactelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică

300.00

57.00

357.00

3.6.4.

Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice

1200.00

228.00

1428.00

TOTAL 3. V 1

5000.00

950.00

5950.00

V11 CONSULTANȚĂ

3.7.1.

Consultanță pentru managementul de proiect

53,120.92

10,092.97

63,213.89

3.7.2.

Consultanță pentru auditul financiar

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3. V 1 1

53,120.92

10,092.97

63,213.89

VIII ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.8.1.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

31,123.55

5,913.47

37,037.02

3.8.1.2.

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

20,749.03

3,942.32

24,691.35

3.8.2.

Diriginție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat

27,808.80

5,283.67

33,092.47

TOTAL 3. VIII

79,681.38

15,139.46

94,820.84

TOTAL CAPITOLUL 3 (l+ll+lll+IV+V+VI+VII+VIII)

345,373.21

65,114.03

410,487.24

DEVIZ PE OBIECT NR. 1

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ DIN CAP. 4

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU PROGRAM PRELUNGIT, ȘOS. BUCUREȘTI-MĂGURELE NR. 45, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fărăTVA)

TVA

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚ

II

4.1

Construcții și instalații

4.1.1.1.

Lucrări de infrastructură

899,017.17

170,813.26

1,069,830.43

4.1.1.2.

Lucrări de suprastructură

676,390.13

128,514.12

804,904.25

4.1.1.3.

Lucrări de structură tunel ALA

15,284.03

2,903.97

18,188.00

4.1.1.4.

Scară metalică

70,701.83

13,433.35

84,135.18

4.1.1.5.

Lucrări de arhitectură

1,353,030.41

257,075.78

1,610,106.19

4.1.1.6.

Instalații electrice curenți tari+slabi

269,381.98

51,182.58

320,564.56

4.1.1.7.

Instalații termice încălzire cu radiatoare

145,248.23

27,597.16

172,845.39

4.1.1.8.

Instalații termice - centrala termică

69,514.80

13,207.81

82,722.61

4.1.1.9.

Instalații de ventilație gr. sanitare

33,526.84

6,370.10

39,896.94

4.1.1.10.

Instalații de ventilație ALA

109,237.81

20,755.18

129,992.99

4.1.1.11.

Instalații de ventilație CTA

188,239.79

35,765.56

224,005.35

4.1.1.12.

Instalații sanitare interioare

205,118.77

38,972.57

244,091.34

4.1.1.13.

Instalații sanitare hidranți interiori

24,113.08

4,581.49

28,694.57

4.1.1.14.

Instalații sanitare exterioare apă-canal

111,612.65

21,206.40

132,819.05

4.1.1.15.

Instalații sanitare ghena de gunoi

2,162.94

410.96

2,573.90

4.1.1.16.

Instalații panouri solare

24,131.38

4,584.96

28,716.34

4.1.1.17.

Amenajări exterioare curte+loc dejoacă

121,022.25

22,994.23

144,016.48

TOTAL 1 - subcap. 4. 1

4,317,734.09

820,369.48

5,138,103.57

II - MONTAJ

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice și funcționale

4.2.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL II-subcap. 4. 2

0.00

0.00

0.00

III - PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.3.1.1.

Echipamente aferente inst. electrice

73,105.00

13,889.95

86,994.95

4.3.1.2.

Echipamente aferente inst. termice - centrala termică

105,324.54

20,011.66

125,336.20

4.3.1.3.

Echipamente aferente inst. ventilație ALA

9,000.00

1,710.00

10,710.00

4.3.1.4.

Echipamente aferente inst. ventilație gr. sanitare

3,060.00

581.40

3,641.40

4.3.1.5.

Echipamente aferente inst. ventilație CTA

142,506.50

27,076.24

169,582.74

4.3.1.6.

Echipamente aferente inst. sanitare

70,270.00

13,351.30

83,621.30

4.3.1.7.

Echipamente bucătărie

41,980.00

7,976.20

49,956.20

TOTAL 4.3

445,246.04

84,596.75

529,842.79

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.4.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

4.5.1.1.

Pichet PSI

2,000.00

380.00

2,380.00

4.5.1.2.

Dotări și mobilier

303,820.00

57,725.80

361,545.80

4.5.1.3.

Dotări loc dejoacă

242,791.66

46,130.42

288,922.08

4.5.1.4.

Panou informativ proiect

500.00

95.00

595.00

TOTAL 4.5

549,111.66

104,331.22

653,442.88

4.6

Active necorporale

4.6.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

994,357.70

188,927.96

1,183,285.66

TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR. 1 (1 + II + III)

5,312,091.79

1,009,297.44

6,321,389.23

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU PROGRAM PRELUNGIT, ȘOS. BUCUREȘTI-MĂGURELE NR. 45, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fărăTVA)

TVA

Valoarea

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 ORGANIZARE DE ȘANTIER

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente OS    2.5%

132,802.29

25,232.44

158,034.73

TOTAL 5 .1 .1

132,802.29

25,232.44

158,034.73

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.1.2.1.

Autorizația execuției provizorii a lucrărilor de OS

3,984.07

756.97

4,741.04

5.1.2.2.

Taxe de amplasament

5.1.2.3.

Avize ale Administrației Domeniului Public

5.1.2.4.

Cheltuieli legate de spargeri, închirieri

5.1.2.5.

Instalarea semnelor de circulație

5.1.2.6.

întreruperea circulației

5.1.2.7.

Contracte de asistență cu Poliția

5.1.2.8.

Contracte de asistență cu Renel

5.1.2.9.

Contracte de asistență cu unități de salubritate

5.1.2.10.

Taxa circ auto cf. Hot. CGMB nr. 134/2004    1500 lei/luna

18,000.00

3,420.00

21,420.00

5.1.2.11.

Taxa depoz. Pământ,moloz to    4800    80 lei/to x

384,000.00

72,960.00

456,960.00

TOTAL 5 .1. 2

405,984.07

77,136.97

483,121.04

1 1 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare    0.50%

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții    0.50%

27,224.47

0.00

27,224.47

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții    0.10%

5,444.89

0.00

5,444.89

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC    0.50%

27,224.47

0.00

27,224.47

5.2.5.

Taxe pt. acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 5.11

59,893.83

0.00

59,893.83

1 1 1 CHELTUIELI DIVERSE Șl NEPREVĂZUTE

5.3.1.

Diverse și neprevăzute (Cap.1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) obiectiv/obiect nou de investiții    8%

445,970.87

84,734.47

530,705.34

5.3.2.

Diverse și neprevăzute (Cap.1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) intervenție ia c-tie existentă    18%

0.00

0.00

0.00

TOTAL 5. 1 1 1

445,970.87

84,734.47

530,705.34

1 V CHELTUIELI PENTRU INFORMARE Șl PUBLICITATE

5.4.1.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL 5.1 V

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 (TOTAL 5. 1 -5. IV)

1,044,651.07

187,103.88

1,231,754.95

Beneficiar


PRIMĂRIA SECTORULUI 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 5, BUCUREȘTI

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU Denumire:    PROGRAM PRELUNGIT, ȘOS. BUCUREȘTI-MĂGURELE NR. 45, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Proiector.:    105/2018

Faza:    STUDIU DE FEZABILITATE

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

4.6348

Val. Tot.

LEI

Val. Tot.

Euro

INDICE

Euro/mp

VALOARE INVESTIȚIE CU LUCRĂRI EXT. Șl OS

7,991,596.41

1,724,259.17

795

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

5,324,103.30

1,148,723.42

530

ANUL CONSTRUCȚIEI

2018

REGIM DE ÎNĂLȚIME

S+P+E

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

SUPRAFAȚĂ

MP

2169.30


GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU PROGRAM PRELUNGIT, ȘOS. BUCUREȘTI-MĂGURELE NR. 45, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DENUMIRE LUCRARE

PERIOADA DE ZILE CALENDARISTICE (12 LUNI)

VALOARE (LEI fără TVA)

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Cheltuieli pentru proiectare, studii de teren

159,362.75

Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

Obținere avize, acorduri, autorizație de construire

Eliberare

48,208.16

Cheltuieli pentru consultanță

53,120.92

Comisioane, taxe, cote

59,893.83

Cheltuieli pentru organizare de șantier

538,786.36

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

23,500.00

Cheltuieli pentru investiția de bază, construcții+instaiații

4,317,734.09

Procurare utilaje, echipamente, dotări

994,357.70

Diverse și neprevăzute

445,970.87

Asistență tehnică

51,872.58

Supravegherea execuției cu diriginți

27,808.80

Recepția lucrărilor

6,725,616.07

din care C+M

4,474,036.38

GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU PROGRAM PRELUNGIT, ȘOS. BUCUREȘTI-MĂGURELE NR. 45, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DENUMIRE LUCRARE

PERIOADA DE ZILE CALENDARISTICE (12 LUNI)

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Lun

a 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Proiectare, studii de teren

Organizarea procedurilor de achiziție

Obținere avize, acorduri, autorizație de construire

Eliberare

Consultanță

Comisioane, taxe, cote

Organizare de șantier

Asigurarea utilităților

Investiția de bază, construcții+instalații

Procurare utilaje, echipamente,

dotări

Diverse și neprevăzute

Asistență tehnică

Supravegherea execuției cu diriginți

Recepția lucrărilor

Proiect nr.: 105/2018

Faza:    STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar:    PRIMĂRIA SECTORULUI 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 5, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU PROGRAM PRELUNGIT, ȘOS. BUCUREȘTI-MĂGURELE NR. 45, SECTOR 5, BUCUREȘTI

VARIANTA 2

Conform HG. nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

23,500.00

4,465.00

27,965.00

TOTAL CAPITOLUL 2

23,500.00

4,465.00

27,965.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

48,985.30

8,793.46

57,778.76

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

161,531.53

30,690.99

192,222.52

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a

lucrărilor de intervenții și deviz general

80,765.77

15,345.50

96,111.26

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

16,153.15

3,069.10

19,222.25

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5,873.87

1,116.04

6,989.91

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

58,738.74

11,160.36

69,899.10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7

Consultanță

53,843.84

10,230.33

64,074.17

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

53,843.84

10,230.33

64,074.17

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

80,765.77

15,345.50

96,111.26

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

31,774.18

6,037.09

37,811.27

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

21,182.79

4,024.73

25,207.52

3.8.2. Dirigenție de șantier

27,808.80

5,283.67

33,092.47

TOTAL CAPITOLUL 3

350,126.45

66,010.28

416,136.72

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,390,026.67

834,105.07

5,224,131.74

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

445,246.04

84,596.75

529,842.79

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

549,111.66

104,331.22

653,442.88

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

5,384,384.37

1,023,033.03

6,407,417.40

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

540,647.90

102,723.10

643,371.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

134,609.61

25,575.83

160,185.44

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

406,038.29

77,147.27

483,185.56

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

60,708.93

0.00

60,708.93

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

27,594.97

0.00

27,594.97

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,518.99

0.00

5,518.99

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27,594.97

0.00

27,594.97

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

452,014.53

85,882.76

537,897.29

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,053,371.36

188,605.86

1,241,977.23

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

6,811,382.18

1,282,114.17

8,093,496.35

din care : C + M

4,548,136.28

864,145.89

5,412,282.17


Proiectant: S.C. PBG M?\NjAȘEiy!ț^T &-;EPlC INEERING S.R.L. Administrator: ing. Xdîn^'Zoe;^/IÎC>^ s

*sn

<.

ML


Verificator de proiecte, atestat MLPTL Florîca Stroia

Aleea Reșița “D”, Bl. A4, Ap.4 Sector 4 - București

CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. 02043/ 12.02.1998

REFERAT

Privind verificarea Ia cerințele Af a lucrării:

Studiul geotehnic pentru lucrări de construcție grădiniță cu 8 grupe, cu program prelungit, Șos. București-Măgurele,

Nr. 45, Sector 5, București.

Date de identificare:

elaborator de specialitate: GHT Geo Hidro Topo ; amplasament: sector 5, București

data prezentării documentației pentru verificare: 14. 05. 2018

1.    Caracteristicile principale ale proiectului:

Studiul cuprinde:

Piese scrise, cu elemente din amplasament;

Piese desenate: in număr de trei;

2.    Concluziile verificării:

Scopul studiului este de a stabili condițiile geotehnice pentru lucrări de construcție grădiniță cu 8 grupe, cu program prelungit, Șos. București-Măgurele, Nr. 45, Sector 5, București.

Investigațiile de teren au constat din:

-    observații de suprafața;

-    un foraj geotehnic de studiu executat până la adâncimea de 6,00 m.

Apa subterana nu fost interceptata.

Trenul de fundare este : straiele de argile și argile prăfoase, plastic vârtoase (luturi tip Lc) din complexului luturilor de București.

Riscul geotehnic este de tip “moderat”, respectiv o încadrare în categoria geotehnică 2.

Se recomanda fundare directa sub adancimea de inghet, pe argila plastic vartoasa- tare.

Prezentul referat confirma faptul ca studiul geotehnic corespunde standai ' '    '    ' 'emile Af.

Am primit,

SC GHT Geo Hidro Topo SRLG H T Qeo Hidro Topo

Inginerie si consultanta

Strada Nasaud, Nr 25, Sector 5, București

STUDIU GEOTEHNIC

pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ CU § GRUPE, CU PROGRAM PRELUNGIT SOS. BUCUREȘTI - MĂGURELE, NR. 45, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DIRECTOR :

ing. Manta TANISLAV

//

//A’ BkȚ '<

f Bffe Ț 'TOPO

- mai 2018 -

Nr. Reg. Com : J 40 /10987 / 05.07.2006 Cod Unic de înregisrare : 18825817 IBAN RO95BPOS81206311277RON01


TEL : E-mail :


0721.711.339

ghtstud@gmail.com


CUPRINS


A. PIESE SCRISE1. Pagina de titlu și semnături................................................pag.nr.    1

2.    Cuprinsul volumului.........................................................pag.nr.    2

3.    Memoriu tehnic..............................................................pag.nr. 3-10

B. PIESE DESENATE

1.    Plan de încadrare.................................................................. planșa    nr.    1

2.    Plan de situație cu amplasamentul    lucrărilor................................... planșa    nr.    2

3.    Fișa forajului de studiu FI .................................................... planșa    nr.    3

MEMORIU I EI IN IC1. DATE GENERALE


1.1 Obiectul studiuluiPrezenta documentație reprezintă studiul geotehnic pentr' cu 8 grupe, cu program prelungit, Sos. București-Măgurele,

în planșa nr. 1 se prezintă încadrarea în zonă a imobilului. Planul de situație (planșa nr.2), prezintă pozițiile lucrărilor de foraj.

Prezentul studiu a fost întocmit în conformitate cu reglementările tehnice specifice, în vigoare, corespunzător prevederilor din NP 074/2014 “Normativ privind privind documentațiile geotelmice petru contracții”.

2. CONSIDERAȚII GEOMORFOLOGICE, GEOLOGICE ȘI METEOCLIMATICE

2.1. Din punct de vedere geomorfologic, orașul București este situat în Câmpia Bucureștiului - subdiviziune a Câmpiei Române. Aceasta este fragmentată de văi cu lunci largi și terase joase. Spațiile interfluviale și terasele sunt acoperite cu depozite loessoide, fiind afectate intens de procese de tasare.

Hidrografia orașului București este reprezentată prin râurile Dambovița și Colentina, cu direcția de curgere NV - SE.

2.2. Considerații geologice

Din punct de vedere geologic, zona studiată face parte din unitatea structurală cunoscută sub numele de Platforma Moesică.

Formațiunile care iau parte la alcătuirea geologică a acestei unități aparțin Paleozoicului, Mezozoicului și Neozoicului, depuse peste un fundament cutat, constituit probabil din șisturi verzi. Dintre aceste formațiuni, prezintă interes, din punct de vedere hidrogeologic, depozitele cuaternare (pleistocene și holocene), ce au grosimi cuprinse între 70 și 350 m.

Pleistocenul este reprezentat prin toate cele trei etaje: Pleistocenul inferior, mediu și superior.

Pleistocenul inferior este dispus peste depozitele levantine, depozitele sale fiind cunoscute în literatura de specialitate sub numele de "Stratele de Frățești".

Acestea sunt constituite în partea lor superioară din nisipuri mărunte și fine, uneori grosiere, micacee, către bază predominând pietrișurile alcătuite din cuarțite, micașisturi, gresii, calcare, silexuri și tufuri calcaroase, separate prin strate de argile.

Acest complex este împărțit la rândul său în trei strate notate de sus în jos cu A, B și C cu grosimi de 30,00 - 50,00 m fiecare, separate prin strate impermeabile de argile nisipoase cu grosimi de 5,00 - 25,00 m.

Pleistocenul mediu este reprezentat printr-o alternanță de marne și argile cenușii și cenușii - vineții, cu rare intercalații subțiri de nisipuri fine, cunoscută sub numele de "Complexul Marnos". în zona Municipiului București "Complexul Marnos" atinge grosimi de 100 -120 m, în cadrul sau intercalându-se 2-3 straturi de nisipuri fine, acvifere, care nu prezintă însă o continuitate în dezvoltare.

Pleistocenul superior este reprezentat în bază printr-un orizont de nisipuri fine, medii cu grosimi de 8,00 - 20,00 m, cu intercalații subțiri grezoase, calcaroase cunoscute sub numele de "Nisipurile de Mostiștea”. Acestea au în zonă o grosime de cca. 8,00 -r- 10,00 m.

Deasupra acestor nisipuri se întâlnesc o serie de depozite de argile, argile nisipoase uneori cu aspect leossoid de 5,00 - 10,00 m grosime, denumite "Depozite Intermediare".

Peste acestea și uneori direct peste “Nisipurile de Mostiștea” se dezvoltă un orizont de pietrișuri și nisipuri cu grosimi de 4,00 - 8,00 m, cunoscut sub numele de "Pietrișuri de Colentina", care apar la zi în carierele de pe valea Colentina și pe versantul drept al văii Dâmbovița.

Holocenul este constituit din depozite argiloase - prăfoase loessoide de 2,00 - 14,00m grosime și depuneri de luncă și de terasă.

2.3. Considerații meteoclimatice

Din punct de vedere climatic, zona studiată se caracterizează printr-o climă temperat -continentală, cu temperaturi medii anuale de 11°C, maxima depășind uneori + 40°C, în luna iulie, iar minima poate ajunge la - 30°C, în luna februarie.

Precipitațiile medii anuale sunt de 550 mm; în anii ploioși se pot atinge 900 mm/an, iar în cei secetoși înjur de 350 mm/an.

Adâcimea medie de îngheț este cuprinsă între 80 - 90 cm, de la suprafața terenului.

3.    DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL

Perimetrul în discuție se află în incinta Școlii generale nr. 125, București. Viitoarea construcție va fi amplasată în zona de SE a terenului și nu va fi alipită de nici-o construcție existentă.

La data execuției forajului de studiu, în perimetrul viitoarei construcții se afla un teren de sport asfaltat și nu existau indicii ale unor lucrări ascunse sau alte rețele.

4.    STRUCTURA TERENULUI DIN AMPLASAMENT

Cercetarea terenului din amplasament s-a realizat printr-un foraj geotehnic de studiu executat până la adâncimea de 6,00 m (FI).

Pe parcursul forării au fost prelevate probe de teren pentru determinări de laborator geotehnic.

Prin încercările de laborator s-a urmărit evidențierea următoarelor aspecte:

-    identificare, caracterizarea și clasificarea pământurilor - prin granulozitate, plasticitate (SRENISO 14688-1-2004, STAS 1913/5-85);

-    starea pământurilor - prin determinarea umidităților, gradului de saturație, greutăți volumice, porozități (STAS 1913/1-82);

-    comportarea pământurilor prin încercări de compresibilitate în edometru (STAS 8942/1-89);

-    rezistența la forfecare (STAS 9842/2-82).

4.1. Stratificația

Conform datelor obținute din forajul de studiu, începând de la suprafață spre adâncime, stratificația terenului, prezentată în detaliu în fișa complexă a forajului (planșa nr. 3) are următoarea succesiune:

Forajul FI

-    0,00 - 0,50 m - umplutură;

-    0,50 - 1,20 m - argilă, cafenie închisă, plastic vârtoasă - tare;

-    1,20 - 2,40 m - argilă prăfoasă, gălbuie - cafenie, plastic vârtoasă, cu concreții și diseminații calcaroase;

-    2,40 - 3,00 m - argilă, cafenie, plastic vârtoasă, cu diseminații calcaroase;

-    3,00 - 4,50 m - argilă prăfoasă, gălbuie, plastic vârtoasă, cu diseminații calcaroase;

-    4,50 - 6,00 m - argilă prăfoasă, gălbuie, plastic consistentă, cu concreții calcaroase.

4.2. Apa subterană

în raport cu cota terenului natural, în forajele executate nu a fost întâlnită apa subterană până la adâncimea de 6,00 m.

5. CONCLUZII

5.1.    Terenul este constituit până la adâncimea de 6,00 m din stratele de argile și argile prăfoase, plastic vârtoase (luturi tip Lc) din complexului luturilor de București.

5.2.    Se recomandă fundarea directă, pe tălpi continui, la adâncime D>l,00 m, cu condiția depăsurii eventualelor umpluturi de sub cota de fundare și înlocuirea acestora cu beton slab.

5.3.    Presiunea convențională de bază definită conform NP 112-14 Anexa D, se va limita la valoarea:

ÎFconv = 210 kPa (în gruparea fundamentală a încărcărilor)

Presiunea convențională de calcul (pConv), se va stabili în proiectare, după aplicarea corecțiilor de adâncime și de lățime valorii presiunii convenționale de bază (pCOnv.) conform NP 112-14 Anexa D sau Anexei B pct. B.2 *) din STAS 3300/2-85.

După definitivarea schemei statice a structurii, a regimului de încărcare la nivelul fundațiilor continui, a determinării componentei verticale a rezultantei încărcărilor de calcul provenită din gruparea specială, se poate determina și valoarea presiunii critice la care se atinge starea limită de capacitate portantă (SLCP) a terenului de fundare.

Pentru calculul deformațiilor probabile ale terenului de fundare, se vor lua în considerare următoarele valori:

-    modulul de deformație liniară

E = 18 500 kPa


v-0,35

y = 18,5 kN/m3


-    coeficientului de deformație laterală - pământuri prăfoase

-    greutatea volumică

Pentru verificările la alunecare la nivelul tălpii fundațiilor se pot adopta valorile coeficientului de frecare pe talpa fundației „p”:

- pământuri prăfoase..................


0,30


în eventualele calcule de verificare a capacității portante a terenului de fundare, se vor lua în considerare următoarele valori:

-    unghi de frecare interioară    q> = 16°;

-    coeziunea    c = 65 kPa;

-    greutatea volumică    y = 18,5 kN/m3

5.4. Săpăturile pentru fundații sau pentru rețelele hidroedilitare se pot executa cu pereți verticali nesprijiniți până la adâncimea D< 1,50 m, apoi fie taluzate la pante l: 0,5 fie sprijinite corespunzător. în ambele situații, se va evita depozitarea pământului excavat sau a materialelor de construcții la distanțe mai mici de 1,0 m de marginea săpăturilor, iar pe durata execuției, tranșeele adiacente fundațiilor exterioare vor fi protejate permanent cu copertine impermeabile pentru a se evita umezirea terenului de fundare cu ape din precipitații..

Umpluturile laterale fundațiilor vor fi realizate, de preferat, din material local, tară pământ vegetal sau alte resturi, compactat corespunzător în strate succesive.

6. CONSIDERAȚII FINALE

6.1. în conformitate cu indicatorul TS - 1981, după modul de comportare la săpat,

terenul din amplasament se încadrează astfel:

Nr.

crt

Denumirea pământurilor sau rocilor dezagregate

Proprie

»tăți

coeziv

e

Categoria de teren după modul de comportare la săpat

Greutate medie in situ (kg/m3)

Afânare a după exec. săpătur ii

(%)

Manual

Mecanizat

cu lopata cazma,etc.

Excavator

Buldozer

Moto

screper

1.

Umpluturi

slab

coezivă

ușor

I

I

I

1200 -1400

14-28

2.

Argilă, argilă prăfoasa

coeziune

mijlocie

tare

II

II

II

1800 - 2000

24-30

6.2. în urma observațiilor de teren și a analizei datelor geotehnice obținute prin execuția forajului de studiu, conform NP 074/2014 “Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, pentru amplasamentul studiat rezultă următoarele condiții:

FACTORII RISCULUI GEOTEHNIC

DESCRIEREA SITUAȚIEI DIN AMPLASAMENTUL STUDIAT

PUNCTAJ

Condiții de teren

Teren bun - NP 074 - 2014, Anexa 1.1, punctul 1.2.1, tabelul A1

2 puncte

Apa subterană

Fără epuismente

1 puncte

Importanța construcției

Normală

3 puncte

Vecinătăți

Risc redus

1 punct

Seismicitate

Zonă seismică cu ag>0,30g

3 punct

PUNCTAJ TOTAL REZ

ULTAT

10 puncte

* Notă: Importanta construcției va fi stabilită de către proiectant conform HG 261/1994 și HG 766/1997.

Pentru obiectivul proiectat, punctajul total este de 10 puncte, rezultând un risc geotehnic de tip “mediu”, respectiv o încadrare în categoria geotehnică 2. Conform NP 074 - 2014, categoria geotehnică 2, include tipuri uzuale de lucrări și fundații, fără riscuri anormale sau condiții de teren și de solicitare neobișnuite sau excepțional de dificile.

Lucrările din categoria geotehnică 2 impun obținerea de date cantitative și efectuarea de calcule geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerințelor fundamentale. în schimb pot fi utilizate metode de rutină pentru încercări de laborator și de teren pentru proiectarea și execuția lucrărilor.

Astfel, conform NP 074-2014 Tabel A. 1.6.5 Exigențe privind investigațiile geotehnice, investigațiile geotehnice pot fi de rutină și vor cuprinde sondaje deschise, foraje cu prelevarea de eșantioane și măsurarea nivelului apei subterane, încercări de laborator și, eventual, încercări în teren, iar metodele de proiectare se vor baza pe calcule de rutină pentru stabilitate/capacitate portantă și deformații, folosind metode uzuale recomandate în reglementările tehnice în vigoare.

6.3.    Conform STAS 6054 - 77 adâncimea de îngheț în zonă este de 0,80 - 0,90 m.

6.4.    Din punct de vedere seismic, conform zonării teritoriului României, perimetrul studiat se încadrează conform hărților din” Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” - indicativ PI00 /2014, astfel:

-    zona valorii de vârf a accelerației terenului: ag = 0,30 m/s;

-    perioada de colț Tc = 1,6 s;

-    zona de macroseismicitate 8i pe scara MSK conform SR 11100/1-93 (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani).

6.5. în eventualitatea prevederii fi solicitată prezența geotehnici, avizarea în consecință.


rvenții la nivelul tălpilor de fundare actuale, va u examinarea terenului de fundare și

Planșa nr. 1


PLAN DE SITUAȚIE1,a2


GHT Geo Hidro Topo SRL

FISA COMPLEXA [Complex borehole profile]:

LUCRAREA: Lucrări de construcție grădiniță cu 8 grupe, cu program prelungit, Sos. Bucuresti-Magurele, Nr. 45, Sector 5, București

PROBE

[Sample]


GRANULOZITATEA [Granular size]


DESCRIEREA STRATULUI [Stratum description]


umplutura


argilă cafeniu inchisă, plastic vârtoasă


argilă prafoasa, cafeniu -gălbuie, plastic vartoasa cu concretiuni calcaroase si calcar diseminat


SIMBOL < 3 [Symbol] 5 55


0.50


1.20


2.40


05 ,5, £


lu 3 a. 2

< pt


22 £ = X. E ?


£ „ £: £ -o 22 ra 2 tn ca.


0.50


0.70


1.00


2.00


16


46


38


0.70


SI 2 -


18.9


■' î

2< = a. h c

SaS «2 I


52.0


Q.

< 5


16.3


35.7


0.93


Q.

23

ih

< < -C

UJ UJ 5-

cn o a

SI

a


g/cm3


1.84


g/cm3


1.51


44.5


O __ =3 °


0.80


0.62


DEFORMATIE EDOMETRICA (Oedometer deformalion]


U

“s =■


<d ? 0 § o E -j O ° D Q o


8019


< o i tu CM

or <


3.1


-2

Re


2.25x 10


FORFECARE DIRECTA [Direct sbear tests]


m o UJ O O


argilă, cafenie, plastic vartoasă, cu diseminații calcaroase

3.00


argilă prăfoasă, gălbuie, plastic vartoasă, cu concrcțiuni calcaroase


4.00


18


45


36


20.0


15.5


23.9


0.81


4,50


0.80


argilă prăfoasă, gălbuie, plastic consistentă, cu concrețiuni calcaroase


5.00


15


46


22.1


0.72


6.00    1,50
b'.


ȘZ M M/ r j Tr

5 yfe :

■ r ‘1•*

□' tir •'

f.,

• CJjgo

f r,    -A-a

t    T

j

fr,,    . .    f l

' p    ; *-j'

-    fPBG" bl /■■$ n >/'>/ Zn^rv ,r.    iJ i c. ldr

■■■« n-'' R <■:■‘ț~ - '■ : ,J ; ' •    •r-r,r<~J!? '■ -M '-rî- b

flU ^Sl ' •"    •p 1 -z ;    ™


, fiz p b / ,^J- b h4


i ■•. ,J i

’W•• f


dlb


i <> ■

. L& <■

i /

I IJJ V-

<■ i


■;3 50


■<>-


ORDIHUI.ASHITIGTItO'R ,P.!N'WWÂN|.i , 6608 Radu ROMÂN


Arhitect

cu drept de semnăturăAdministrator: ing. Adina Zoe SIMION


sAg-Zj,


Coordonator de proiect: arh. Radu ROMAN


Șef proiect

arh. Radu ROMAN

Proiectat

arh. Gheorghe POPESCU

Desenat

arh. Gheorghe POPESCU

-

Verificat

arh. Ioana NITA

//r"

Scara:

1:2000

Data:

2017


BENEFICIAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 5, BUCUREȘTI


LUCRĂRI DE CONSTRUIRE

GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU PROGRAM PRELUNGIT SOS. BUCUREȘTI - MĂGURELE, NR.45, SECTOR 5


PLAN ÎNCADRARE IN ZONA


Proiect nr. 105/2018

Faza:

S.F.

A 01

Revizia

Planșa

-

1/1


CC

82.lt

Mo o d


82.50 i

I a wmm

O ! I p P O

, I

, a M?./z

^5 i i I jo

! U

I i *


’St


116


62-29


a °°° o‘" o

'o n _


2. 56


$ 82346 °


> 3205


r 8°rfX n 82 13 « ~ i'    2


<$


W’’


*8213


° 81.95 '


"-Q,


,82.30


*8187
820,

școala i&eneralâ


o», o cr,^08201 o!,!^ ° vZ ° QO


•^dMM uo°° o Px° 8179 0


8IA


’fe, 81.96


*81‘


M ° <V 73,


OjPf


'8/60


6 78,
° 8129


o 8103


30


820


*81 28


o fi/3?o<32<


o 8106'


° 8336


*8860


80.93


80.30


*8056


Ol 96/3


41    -*•---L; „

N    V

9163 Cff)

*33/1

^6 ei

I 1    ......
o °

• di 3sa8O.32


> «SVa 68


*8050


o 8031


7O


60


t.fj


■>8090


°8O21


8260


*81.78


*8090


° °v '°'    _- O .?^J2-

■'    O


8.5 93.51*7.994


r.........J-1.. L...

f ORDINUL ARKITECTILO^ j DIN S OMAN! A,.SD


[^265^8/


i 5.5


PBG^t

139/o<- Aj î Arhitect ' ’    | cu drept ț/e semnătură


MANAGEMENT & ENGINEERINGȘef proiect

arh. Radu ROMAN

Proiectat

arh. Gheorghe POPESCU

Desenat

arh. Gheorghe POPESCU

-fr-*

Verificat

arh. Ioana NITA

MM

Scara:

1:500

Data:

2017


BENEFICIAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 5, BUCUREȘTI


PLAN SITUAȚIE existent


LUCRĂRI DE CONSTRUIRE

GRĂDINIȚĂ CU 8 GRUPE, CU PROGRAM PRELUNGIT SOS. BUCUREȘTI - MĂGURELE, NR.45, SECTOR 5

Proiect nr. 105/2018

Faza:

S.F.

A 02

Revizia

Planșa

-

1/1


Copyright © PBG Management & Engineering S.R.L 2012 - 2018u

=====

I o g.

!


■BILANȚ TERITORIAL GR.

CLĂDIRE EXISTENTA.

CLĂDIRE PROPUSA GR.

: St.gr. = 3 600m2 (din 12.837,00)

Ac existent = 763.00m2

Ac gr. = 723.10m2

S.v.gr.=1.548,00m2

Adc existent = 1.033,OOm2

Adc gr. = 2.169,30m2

Platf+carosabil gr. = 692,OOm2

■ POT existent = 5,94%

POT gr. = 20,08%

Platf pietonale gr. - 487,OOm2

CUT existent=0,08

CUT gr. = 0,60

Platf locuri joaca = 250,00m2

Nr. copaci 42 buc. min.

POT final = 11,57%

Groapa nisip 2x30 = 60,OOm2

Nr. arbuști 10 buc.

CUT final = 0,25


Coordonator de proiect: arh. Radu

Șef proiect

arh. Radu ROMAN

Proiectat

arh. Gheorghe POPESCU .—

Desenat

arh. Gheorghe POPESCU —

Verificat

arh. Ioana NITA

2/^


Indicatori Tehnico-economici pentru obiectivul de Investiții Construcție corp nou grădiniță- Școala Gimnazială nr. 125- Sector 5, având un număr de 1 pagină.

Beneficiar

Denumire:


PRIMĂRIA SECTORULUI 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 5, BUCUREȘTI

CONSTRUCȚIE CORP NOU GRĂDINIȚĂ - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 125, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Proiect nr.:    105/2018

Faza:    STUDIU DE FEZABILITATE

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

4.6348

Val. Tot.

LEI

Val. Tot.

Euro

INDICE

Euro/mp

VALOARE INVESTIȚIE CU LUCRĂRI EXT. Șl OS

7,991,596.41

1,724,259.17

795

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

5,324,103.30

1,148,723.42

530

ANUL CONSTRUCȚIEI

2018

REGIM DE ÎNĂLȚIME

S+P+E

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

SUPRAFAȚĂ

MP

2169.30