Hotărârea nr. 89/2018

Hotărârea nr. 89/21.05.2018 privind aprobarea preluarii cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65    E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la

bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 21.05.2018;

Având în vedere:

•    Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control și

Direcția Generală de Educație și Carieră, înregistrat cu numărul 48245/17.05.201 8;

•    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul

48277/17.05.2018;

•    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

•    Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

•    Adresa transmisă de către Grădinița nr. 205 cu nr. 208/14.05.2018 și înregistrată în cadrul Primăriei Sectorului 5 cu nr. 46635/14.05.2018.

Ținând cont dc prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 3609/11.07.20174 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru Municipiului București.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65    E-mail: primarie@sector5.ro

în temeiul art.45 alin.(l) și art. 81 alin.(2), lit. i din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, de către Sectorul 5 al Municipiului București a documentației tehnico-economice (D.A.L.l. - Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) pentru obiectivul de investiții "Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București”, conform anexei 1 a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București”, conform anexei 2 a prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aprobă finanțarea de la bugetul focal al Sectorului 5 pentru toate chetuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform anexei 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, și directorul Grădiniției nr. 205 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 89/21.05.2018

p. SECRE R SECTOR,Anexa 1 la HCL SECTOR 5 Nr. T/ /21.05.2018

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiție (DALI) Extindere Grădiniță nr. 205- Sector 5, având un număr de 134 de pagini.

Proiect nr.

Extindere Grădinița nr. 205, Sector 5,

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBb “rsor

MANAGEMENT & ENGINEERING

106/2018

București

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Faza: D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)
EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. 205, SECTOR 5, BUCUREȘTI

PBG^^ -

MANAGEMENT & ENG1NEERING

Listă de semnături și colectiv de elaborare

Administrator

Arhitectură - Șef proiect - Proiectat

Structura

Instalații sanitare

Instalații electrice

Instalații termice

Economic


P8G MANAGEMENT & ENGÎNEERÎNG SRLBd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou l C.U.I.: RO 3021395?

Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2Q12

AVIZ PRIVIND RESPECTAREA TEMEI ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PROIECTULUI nr. 07 din 07.05.2018

Nr. Proiect: 106/2018

Denumirea proiectului: Elaborare DALI pentru corp clădire si extindere cu corp nou pentru Grădiniță nr. 205, Calea Ferentari, nr. 2, sector 5, București

Faza:

Nr. Contract: Beneficiar:


DALI

106/2018

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Proiectantul certifică respectarea temei de proiectare precum și asigurarea calității proiectului în ceea ce privește conformitatea cu legislația și normativele în vigoare, conform Proces -Verbal al Comisiei de Control al Calității nr. 07 din 07.05.2018.


pbg^f ~

MANAGEMENT & ENGINEERING

Borderou de piese scrise și desenate

A. Piese scrise

Nr.    Denumire

01    Foaie de capăt

02    Listă de semnături    + colectiv de elaborare

03

Aviz privind respectarea temei și asigurarea calității proiectului

04

Borderou de piese scrise și desenate

05

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție - D.A.L.I.

06

Certificat de urbanism nr. 742-F din 08.05.2018

07

Studiu geotehnic

08

Audit energetic

09

Deviz general al lucrărilor

010

Avize conform C.U.

B. Piese desenate

ARHITECTURĂ

A 01

Plan de încadrare în zonă

1:2000

A 02

Plan de situație

1:500

A 03

Pian subsol - Releveu

1:100

A 04

Plan parter - Releveu

1:100

A 05

Plan etaj - Releveu

1:100

A 06

Plan învelitoare - Releveu

1:100

A 07

Secțiune A-A - Releveu

1:100

A 08

Secțiune B-B - Releveu

1:100

A 09

Fațadă exterioară Aripa A - Releveu

1:100

A 10

Fațadă interioară - Releveu

1:100

A 11

Fațade laterale - Releveu

1:100

A 12

Plan subsol - Extindere

1:100

A 13

Plan parter - Extindere

1:100

A 14

Plan etaj - Extindere

1:100

A 15

Plan terasă - Extindere

1:100

A 16

Secțiune caracteristică - Extindere

1:100

A 17

Fațadă principală și posterioară - Extindere

1:100

A 18

Fațade laterale - Extindere

1:100

pbg^f

MANAGEMENT & ENGINEERING

STRUCTURĂ

ROI

Plan și detalii fundații

1:50

R02

Plan cofraj planșeu peste subsol

1:50

R03

Plan cofraj planșeu peste parter

1:50

R04

Plan cofraj planșeu peste etaj

1:50

INSTALAȚI! ELECTRICE

IE 01

Plan subsol - Instalații electrice

1:100

IE 02

Plan parter - Instalații electrice

1:100

IE 03

Plan etaj - Instalații electrice

1:100

IE 04

Plan terasă - Instalații electrice

1:100

INSTALAȚII SANITARE

IS01

Plan subsol - Instalație de limitare și stingere incendii cu hidranți interiori

1:100

IS 02

Plan parter - Instalație de limitare și stingere incendii cu hidranți interiori

1:100

IS 03

Plan etaj - Instalație de limitare și stingere incendii cu hidranți interiori

1:100

IS 04

Schema instalației de alimentare cu apă și canalizare menajeră

-

IS 05

Schema instalației de limitare și stingere incendii cu hidranți interiori

-

INSTALAȚII TERMICE

IT01

Plan subsol - Instalații termice

1:100

IT 02

Plan parter - Instalații termice

1:100

IT 03

Pian etaj - Instalații termice

1:100

IT 04

Schemă centrală termică

-

întocmit

arh. Christian IONESCU

Conținutul - Cadru,

conform H.G. 907/2016 al documentației de avizare a lucrărilor de investiții

A. PIESE SCRISE

1.    Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

1.4.    Beneficiarul investiției

1.5.    Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

2.    Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

2.1.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.2.    Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

2.3.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3.    Descrierea construcției existente

3.1.    Particularități ale amplasamentului:

a)    descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

b)    relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

c)    datele seismice și climatice;

d)    studii de teren:

(i)    studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

(ii)    studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

e)    situația utilităților tehnico-edilitare existente;

f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

g)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

3.2.    Regimul juridic:

a)    natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

b)    destinația construcției existente;

c)    includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

d)    informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

3.3.    Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a)    categoria și clasa de importanță;

b)    cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

c)    an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

d)    suprafața construită;

e)    suprafața construită desfășurată;

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

f)    valoarea de inventar a construcției;

g)    alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

3.4.    Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

3.5.    Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6.    Actul doveditor al forței majore, după caz.

4.    Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

Studiile de diagnosticare pot fi:

•    studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive,

•    studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate,

•    studiu peisagistic sau

•    studii, stabilite prin tema de proiectare.

a)    clasa de risc seismic;

b)    prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

c)    soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

d)    recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

5.    Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a)    descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

-    consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

-    protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

-intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

-    demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

-    introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

-    introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

b)    descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montâri, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

c)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta


PBG -iar ~

MANAGEMENT 8. ENGiNBERlNG

investiția;

d)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

e)    caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

5.2.    Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3.    Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

5.4.    Costurile estimative ale investiției:

-    costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

-    costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

5.5.    Sustenabilitatea realizării investiției:

a)    impactul social și cultural;

b)    estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

5.6.    Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

a)    prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

d)    analiza economică; analiza cost-eficacitate;

e)    analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6.    Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1.    Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

6.2.    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

6.3.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacitățifizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

c)    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

6.4.    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5.    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7.    Urbanism, acorduri și avize conforme

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

MANAGEMENT R SNOtNIfRIMG

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

7.1.    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

7.2.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

7.3.    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

7.4.    Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

7.5.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

7.6.    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

a)    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

b)    studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

c)    raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

d)    studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

e)    studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - calcului coeficientului G

PBG-^ar ~

M A N AC E M £ H T K fi N <3 l N F f R 1 N O

Proiect nr.

106/2018

Faza: D.A.L.I.

Lucrări de intervenție și extindere

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Sector 5, București

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

PROIECTANT

S.C PROIECT BUCUREȘTI MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, B-dul Aviatorilor, Nr. 63, Etajul 5, Ap.10, Sect.l.

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

Proiect Nr. 106/2018

D.A.L.I.

Conținutul - Cadru, conform H.G. 907/2016 al documentației de avizare a lucrărilor de investiții

A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

Lucrări de intervenție și extindere Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2, Sector 5, București

1.1. Denumirea obiectivului de investiții Lucrări de intervenție și extindere Grădinița Nr. 205

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor

Primăria Sectorului 5, București

1.3.    Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Primăria Sectorului 5, București

1.4.    Beneficiarul investiției

Primăria Sectorului 5, București

1.5.    Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. PROIECT BUCUREȘTI MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, B-dul Aviatorilor, Nr. 63, Etajul 5, Ap.10, Sect.l.

2. Situația existentă si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

2.1.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

2.2.    Analiza situației existente și identificarea necesitășilor și a deficientelor

Amplasamentul se află în partea de Sud-Vest a capitalei, pe calea Ferentari Nr. 2, sector 5, București.

Clădirea Grădiniței nr. 205 este construită în perioada interbelică și a fost inițial un han apoi școală. Funcționează ca program de învățământ preșcolar (grădiniță) din anul 1974. A fost renovată în anii 2008 - 2009 cu fonduri B.E.I. de către Primăria Municipiului București în cadrul unui program de reabilitare a unor instituții de învățământ din București.

Clădirea este parțial pe parter și parțial parter și un etaj.

Se dorește realizarea unei extinderi dimensionată pentru o capacitate de 5 grupe de copii (20 copii/grupă) rezultând un total de 100 copii, sală de festivități, salină , vestiare precum și toate celelalte spații necesare unei bune funcționări a unității, rezultând o creștere a capacității cu 100 copii, față de cei 265 existenți, rezultând un număr total de 365 locuri. Executarea unei extinderi permite și sporirea spațiului de învățământ și asigurarea cerințelor actuale impuse de normativele din domeniul învățământului.


PBG-arGiNf


fKIflG


Proiect nr. 106/2018 Faza: D.A.L.I.


Lucrări de intervenție și extindere Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2, Sector 5, București


2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Sporirea numărului de săli de grupă pentru evitarea depășirii numărului maxim de copii dintr-o grupă (20 copii).

Asigurarea tuturor spațiilor necesare pentru o astfel de funcțiune impuse de normativele în vigoare.

Asigurarea unor spații care să corespundă cu cerințele impuse de un învățământ modern corespunzător perioadei actuale.

LEGISLAȚIE

HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Legea 50/1991, Actualizata 2017,privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare legea 177/2015

NP011-97 Normativ Privind Proiectarea, Realizarea si Exploatarea Construcțiilor pentru Grădinițe de Copii

STAS-1478 "Alimentarea interioară cu apă la construcții civile și industriale";

STAS-1795 "Canalizări interioare".

H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

Normativ P118/99 privind siguranța la foc a construcțiilor;

Normativ P118/2 - 2013- „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea Il-a- Instalații de stingere";

NP 063-02 privind criteriile de performanta specifice scărilor și rampelor si STAS 2965 privind dimensionarea scărilor si treptelor.

Ordinul ministrului sanatatii nr.1030/2009 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, STAS 6472 privind microclimatul,

NP-008 privind puritatea aerului (ventilație, filtro-ventilatie, climatizare),

STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala (iluminare corespunzătoare in zonele de birouri).

Legea 195/2005(republicata) privind protecția mediului,

Legea 107/1996 cu referire la ape,

OG 243/2000 privind protecția atmosferei,

HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

OG 29/2000 aprobata prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice C 107/1,2,3,4 - 2005.

NP 040-2002 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la construcții

NP 069-2002 privind alcătuirea si executarea invelitorilor la construcții.

Normativul C-125/2005, cu privire la proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in clădiri.

3. Descrierea construcției existente.

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic -natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zonă de utilitate publică, informatii/obligații/constrâgeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Terenul Grădiniței nr. 205 pe care urmează a se construi extinderea cu 4 grupe și program prelungit are suprafață de 4742 mp conform extras carte funciară. Clădirea existentă are suprafața construită de 871mp.

Clădirea este parțial pe parter și parțial parter și un etaj.

Amplasamentul se află în partea de sud - vest a capitalei.

/)/

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG'îar ~

MANAGEMENT 8. ENGINEERING

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

b)    relații cu zone îvecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile;

Amplasamentul se învecinează la Nord-Est cu Calea Ferentari (unde se află atât accesul carosabil cât și cei pietonal în incintă), la Sud și Sud-Est cu Intrarea Lintești (unde se află accesul secundar - doar pietonal) iar la Nord-Vest cu două blocuri de locuințe S+P+6. Incinta este împrejmuită pe toate laturile cu gard metalic cu soclu din beton de cca. 60cm înălțime, mai puțin pe latura de Nord-Vest unde este gard opac din beton armat de cca. 250cm înălțime.

c)    date seismice și climatice ;

Terenul pe care se află incinta școlii este relativ plan, conform studiului geotehnic.

Adâncimea maximă de îngheț este, conform STAS 6054, egală cu 80-90cm., de la suprafața terenului.

Din punct de vedere climatic, zona studiată se caracterizează printr-o climă temperat-continentală, cu temperaturi medii de +11° C, maxima depășind uneori +40° C, în luna iulie, iar minima poate ajunge la -30° C, în luna februarie.

Precipitații medii anuale de 550mm/an, iar în anii ploioși se pot atinge și 900mm/an, iar în cei secetoși în jur de 350mm/an.

d)    studii de teren

Prezentei documentații i se atașază studiul geotehnic efectuat asupra terenului pe care se vor face lucrările de construcție.

(i)    studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu este cazul, clădirea existentă fiind deja consolidată.

(ii)    studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

e)    situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Instalații electrice

In prezent alimentarea cu energie electrică a obiectivului se face de la firida de branșament poziționată in parter, pe peretele exterior din rețeaua Enel Distrbuție

Instalații termice

Pentru clădirea existenta, alimentarea cu agent termic apa calda pentru incalzire si preparare apa calda menajera se face de la centrala termica existenta. Combustibilul folosit este gazul natural.

Instalații sanitare

Alimentarea cu apă a clădirii analizate se realizează din conducta publică orășenească, prin intermediul unui branșament existent prevăzut în incinta școlii. De aici prin intermediul unui racord echipat cu apometru este alimentată clădirea existenta. Evacuarea apelor uzate menajere și pluviale se realizează în sistem unitar, către canalizarea publică orășenească.

f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Riscuri (hazardele) naturale

Sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, seceta care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu. Cunoașterea acestor fenomene permite luarea unor măsuri adecvate pentru limitarea efectelor - pierderi de vieți omenești, pagube materiale și distrugeri ale mediului - și pentru reconstrucția regiunilor afectate.

Riscurile climatice cuprind o gamă variată de fenomene și procese atmosferice care pot genera pierderi de vieți omenești, mari pagube și distrugeri ale mediului înconjurător.

Cele mai întâlnite manifestări tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a atmosferei ce se desfășoară sub forma unor perturbații câteodată foarte violente.

Din punct de vedere al solicitărilor climatice în conformitate cu CR 1-1-3-2012 "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", amplasamentul prezintă o încărcare caracteristică de 200 kg/m2 pentru intervalul mediu de recurență de 50 ani, iar din punct de vedere al CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor",

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG far

M A N A G t M f il ! 8. t N G 1 II E E R 1 N G

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălțimea de 10 m) de 28 m/s pentru IMR=50 ani și de o presiune de referință de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la înălțimea de 10 m) pentru IMR=50 ani.

Riscul de incendiu

Incendiile sunt manifestări periculoase pentru mediu și pentru activitățile umane și determină distrugeri construcțiilor. Incendiile pot fi declanșate de cauze naturale cum sunt fulgerele și de activitățile omului (neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intenționate). în perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vânturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la extinderea rapidă a focului.

Clădirea are gradul II rezistență la foc, cu risc mic de incendiu și amplasarea ei respectă distanțele minime normate față de clădirile învecinate.

Pentru prevenirea situațiilor în care ar putea pune în pericol clădirea și persoanele care o utilizează, se vor respecta prevederile normativului P118 - 1999, cu modificările ulterioare.

Riscul de cutremur

-    factori de vulnerabilitate:

clădiri cu structuri de rezistență antiseismică neadecvate (defecte de proiectare sau execuție); densități mari de construcții și populație pe suprafețe reduse; informarea redusă (în special a populației) despre cutremure.

-    efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor clădiri sau a altor tipuri de infrastructură, etc.);

pierderi umane (procent ridicat mai ales în zonele des populate sau pentru clădirile prost conformate antiseismic);

-    măsuri de reducere a riscului: proiectarea lucrărilor de investiții conform normelor de zonare seismice; informarea, pregătirea și antrenarea populației privind normele de comportament în caz de cutremur.

-    măsuri de pregătire specifice: înștiințarea populației, întocmirea și exersarea măsurilor cuprinse în planurile de protecție și intervenție.

-    măsuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor și pierderilor, căutare salvare, asistență medicală de urgență, reabilitarea facilităților economico sociale afectate, distribuirea de ajutoare.

-    instrumente de evaluare a impactului: scările de evaluare a efectelor generate de cutremur (Mercalli, MSK, japoneză, etc.).

Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a pentru cutremure

g

având IMR = 100 ani (P100-1, 2006).

Valorile gradului de asigurare structurală seismică R3, de măsură a performanței seismice așteptate a construcției, sunt orientative în încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic și având în vedere faptul că cercetarea nu este aprofundată, se poate aprecia încadrarea construcției expertizate în clasa de risc seismic Rs II.

Riscurile antropice:

Riscurile antropice sunt fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular.

Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes

propriu: activități agricole, miniere, industriale, de construcții, de transport, amenajarea spațiului.

în unele cazuri, cauzele antropogene se întrepătrund cu cele naturale, ca în cazul deșertificării, inundațiilor, etc.

Afectarea sau, în unele cazuri, distrugerea mediului determină o creștere a vulnerabilității umane, respectiv pericole potențiale care pot periclita sănătatea și, uneori chiar viața, la care se adaugă pagubele materiale.

După durata și gradul de afectare a mediului, hazardele se ierarhizează în:

-    episodice;

-    accidentale;

-    ruptură;

-    catastrofale (produc schimbări radicale în structura unui ecosistem, sau care pot conduce la dispariția unei structuri)


PBG-W ~

MANAGEMENT ft SNQlHEfRING


în funcție de activitatea care le-a declanșat, riscurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale.

Riscurile tehnologice pot provenii din defecțiuni apărute în timp la unele dintre elementele sau echipamentele utilizate în mod curent sau ocazional. Acestea pot fi prevenite prin verificări efectuate la nivelul echipamentelor și acșionarea la timp după ce aceste defecte au fost sesizate.

Riscurile sociale pot prevenii din acte de vandalism sau utilizarea necorespunzătoare a elementelor și echipamentelor. Pentru prevenirea actelor de vandalism, unitatea a contractat servicii de pază și un sistem de supraveghere electonic al sediului.

Pe lângă acestea mai putem enumera și:

Riscuri de securitate fizica;

Riscuri politice;

Riscuri financiare și economice;

Riscuri informatice

în prezent, în România se aplică Eurocodurile pentru construcții, alături de standardele naționale, pe baza unor hărți meteorologice, seismice etc. specializate. Eficiența energetică a clădirilor a devenit, de asemenea, un element pe care se concentrează politicile în sectorul construcții din România (important pentru a asigura confortul locatarilor pe întreg parcursul anului). Totuși, niciuna dintre aceste norme și standarde nu face referire directă la schimbările climatice, iar multe dintre ele se bazează pe estimări climatice depășite (de pildă, standardele tehnice pentru instalațiile de încălzire sunt bazate pe date climatice din perioada 1965-1985).

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

3.2.    Regimul juridic:

a)    natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Terenul și clădirile unității de învățământ preșcolar sunt în proprietatea Municipiului București și drept de administrare în favoarea Consiliului local al Sectorului 5, în cotă 1/1, conform CIF 232406. (vezi Etras Carte Funciară anexat).

b)    destinația construcției existente;

Clădirea a fost construită cu destinația de han, iar in prezent funcționează ca unitate de învățământ preșcolar.

c)    includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Clădirea nu se află în zonă protejată din punct de vedere istoric și nici nu este monument istoric.

d)    informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

POT max = 45%

CUT max= 1,3 (P+2, Hmax 10,00 m)

3.3.    Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a)    categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanță a clădirii este „C" - Normală

Construcția se încadrează în categoria clădirilor civile - învățământ preșcolar;

Clasa de importanță a-ll-a;

Construcția are gradul II de rezistență la foc;

Risc mic de incendiu.

b)    cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul

c)    an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

W A H A « t M £ N î » ENStNFUKING

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

Clădirea a fost construită în anul 1940 (conf. CF).

d)    suprafața construită;

Suprafața construită este de 870 mp (conf. CF).

e)    suprafața construită desfășurată;

Suprafața construită desfășurată este de 1.900,00 mp (conf. CF).

f)    valoarea de inventar a construcției;

Valoarea de inventar a clădirii existente este de 7.167.419,69 lei

3.4.    Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Consolidarea executată în baza expertizei tehnice din anul 2008 a pus în aplicare soluțiile acesteia. Pentru alipirea extinderi propuse la faza proiect tehnic se va reactualiza expertiza tehnică în conformitate cu cerințele actuale.

3.5.    Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

în urma consolidării clădirea grădiniței existente asigură exploatarea în siguranță din punct de vedere seismic.

3.6.    Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

Studiile de diagnosticare pot fi:

studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive,

Nu este cazul.

studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate,

Nu este cazul.

studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

Nu este cazul.

a)    clasa de risc seismic;

Clădirea fiind consolidată se poate considera clasa de risc seismic Rs II (R3 = 0,22-0,43 < 0,65).

b)    prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Nu este cazul.

c)    soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Nu este cazul.

d)    recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

A. Rezistență mecanică și stabilitate;

Clădirea a fost și executată în anul 1940, conform normelor pentru proiectarea construcțiilor civile și industriale specifice perioadei. în urma analizei făcute se apreciază că structura prezintă un grad adecvat de siguranță privind "Cerința de siguranța a vieții".

PBG^F' ~

MANAGEMENT R ENGINEERING

Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului condițiilor de diferite naturi.

Valorile celor trei indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate ca servind numai orientativ în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

Investigațiile efectuate au avut scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural și deficiențele semnificative ale elementelor nestructurale. Odată identificate, aceste deficiențe trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilității structurii în cazul producerii unui cutremur puternic și al riscului de pierdere a vieții oamenilor sau de vătămare a acestora, și a limitării pagubelor materiale.

în luarea deciziei de încadrare în clase de risc seismic, s-a avut în vedere zona seismică în care sunt amplasate construcțiile, precum și alte criterii privind alcătuirea acestora, comportarea în exploatare și la acțiuni seismice, cum sunt:

*    regimul de înălțime : P+1E parțial

*    vechimea construcției (aproximativ 90 ani);

*    sistemul structural: - pereți structurali din zidărie simplă nearmată

*    conformarea structurală - gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire - Rl;

*    gradul de afectare structurală - R2;

*    gradul de asigurare structurală seismică - R3

*    starea elementelor nestructurale (necorespunzătoare).

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului, asupra construcției existente analizate, în acest caz, aceasta se poate încadra în: clasa de risc seismic Rs II (R3 = 0,22-0,43 < 0,65), în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă;

B.    Securitate la incendiu:

Construcția existentă are gradul II rezistență la foc, respectă distanțele minime normate față de clădirile învecinate.

Căile de evacuare în caz de incendiu verticale (casele de scări) nu sunt separate de restul clădirii cu uși El.

Delimitarea căilor verticale de evacuare prin uși El.

Sunt respectate distanțele normate până la căile de evacuare.

Pereții holurilor sunt din cărămidă și respectă normele de reziteață la incendiu.

Finisajele pe caile de evacuare vor fi cu materiale care nu întrețin arderea și nu emană fum.

C.    Igienă sănătate și mediu înconjurător:

Toate grupurile sanitare sunt prevăzute cu instalație de alimentare cu rece și canalizare.

Alimentarea cu energie termică, apă caldă 80/60°C se face de către centrala proprie amplasată în exterior.

Instalațiile de încălzire sunt realizate cu corpuri statice radiatoare din oțel tip panou, cu conducte din oțel, care sunt parțial degradate care vor fi înlocuite în totalitate.

Evacuarea apelor uzate este asigurată prin legarea la rețeaua orășenească.

Deșeurile sunt depozitate în europubele amplasate într-o construcție special destinată acestui lucru prevăzută cu punct de apă și legătură la canalizare.

D.    Siguranța și accesibilitate în exploatare:

Accesul principal în clădire se face prin intrarea aflată pe fațada de nord-vest, printr-un hol de intrare.

Clădirea existentă dispune de rampe pentru persoane cu dizabilități.

Grupul sanitar pentru persoanele cu dizabilități va fi amplasat in extinderea propusă.

Finisajele interioare de la pereți și tavane, pardoseli necesită lucrări de reparații la zonele afectate de cuplarea cu extinderea.

Proiect nr. 106/2018    Faza D.A.L.I. 2018 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție    pag. 11/49


PBG ^r ~

H A N A fi E M E M I » ENGINEERING

Proiect nr.

106/2018

Faza: D.A.L.I.

Lucrări de intervenție și extindere

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Sector 5, București

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Iluminatul natural se va asigura în mod corespunzător, prin intermediul ferestrelor prevăzute pe fațadă, iar iluminatul artificial va fi electric, alimentat din rețeaua de alimentare generală existentă. Imobilul va fi echipat cu instalații electrice de iluminat, forță, prize, curenți slabi, de protecție împotriva tensiunilor accidentale, în concordanță cu prevederile Normativ I 7/2011, PE118-3/2015,118. Prizele 16A/230V vor fi cu contact de protecție și se vor monta îngropat.

Pentru satisfacerea cerinței de siguranță în exploatare se vor respecta următoarele acte normative:

Normele Generale de Protecția Muncii 1996 STAS 2965 - Scări;

STAS 6131 - Parapete, balustrade Normativ C 35-82 - Pardoseli

NP068-02 /2002 Normativ pentru proiectare construcții civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare

NP011-97 Normativ Privind Proiectarea, Realizarea si Exploatarea Construcțiilor pentru Grădinițe de Copii

E.    Protecția împotriva zgomotului:

Construcția va fi prevăzută cu vitraje izolante, materiale de finisaj care atenuează zgomotul de impact din clădire.

Nu există tratamente acustice speciale.

Obiectivul, având funcțiunea publică de învățământ preșcolar, nu reprezintă o sursă de poluare sonoră care să necesite luarea de măsuri speciale de protecție în acest sens. Spațiile învecinate vor fi protejate de zgomotul creeat în timpul recreațiilor prin plantație de aliniament, copaci existenți care trebuie toaletați anual pentru evitarea pericolului accidentării prin căderea crengilor.

F.    Economia de energie și izolarea termică:

Clădirea este reabilitată termic lucrare realizată în acelaș an cu consolidarea - Polistiren de 8 cm la exterior iar planseul podului cu 12cm de vata minerala bazaltica - conform audit energetic anexat.

Consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire scăzând sub lOOkwh/mp arie utilă.

Lucrările sunt bazate pe auditul energetic al clădirii.

G.    Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale:

Clădirile trebuie proiectate și construite astfel încât utilizarea resurselor naturale este sustenabilă și în mod particular asigură:

-    Reutilizarea sau reciclarea elementelor componente, a materialelor rezultate din demolare;

-    Durabilitatea construcției în general și a elementelor componente;

-    Utilizarea unor materiale compatibile cu mediul.

La achiziționarea materialelor, constructorul va avea în vedere următoarele aspecte legate de materialele folosite: Fabricantul de materiale de construcție sau reprezentantul lui trebuie să îndeplinească reglementările europene aplicabile, domeniul de utilizare pe care îl preconizează și nivelul de performanță pe care-l poate obține în funcție de dotarea tehnică, calificarea, experiența lucrătorilor și a materiei prime utilizate.

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând: a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

-    consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu este cazul.

-    protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul.

Proiect nr. 106/2018


Faza D.A.L.I. 2018 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție


pag. 12/49MANAGEMENT R ENGiNEERING

Proiect nr.

106/2018

Faza: D.A.L.I.

Lucrări de intervenție și extindere

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Sector 5, București

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

-    intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

-    demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Se vor muta ferestrele de pe peretele de cuplare cu extinderea propusă și totodată se va face un gol de ușa pentru legătură între cele două clădiri.

-    introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Nu este cazul.

-    introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul.

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Din punct de vedere structural

Grădinița propusă pentru construire (extinderea) va avea regimul de înălțime Subsol+Parter+Etaj - conform normativului NP011-1997.

înălțimile de nivel sunt: Hsubs. =2,90m, Hp = 3,50m, Het.= 3,00m (cote beton-beton, din placă în placă).

Din punct de vedere al sistemului constructiv structura de rezistență este de tip cadre din beton armat (stâlpi și grinzi), planșee din beton armat monolit. Subsolul este o cutie rigidă formată din pereții subsolului cu grosimea de 25cm și de 40cm în zona ALA, diafragma orizontală (planșee) și fundații. Grinzile de la subsol au dimensiuni de 25x55cm. Pe zona care adăpostește adăpostul ALA grinzile au dimensiuni de 30x55cm. Planșeul de peste adăpostul ALA are grosimea de 20cm. în celelalte zone ale subsolului grosimea planșeului este de 15cm. Fundațiile sunt fundații elastice de tip continuu sub pereți cu evazări în dreptul stâlpilor și izolate sub stâlpi legate între ele cu grinzi de echilibrare. Sub adăpostul ALA fundațiile sunt de tip radier din beton armat cu grosimea de 50cm pe o egalizare de lOcm. Cota de fundare a radierului este -3,50m iar a celorlalte fundații este -3,75m. Terenul este constituit până la adâncimea de 6,00 m din stratele de argile și argile prăfoase, plastic vârtoase (luturi tip Lc) din complexului luturilor de București.

Pentru extindere, se recomandă fundarea directă, pe tălpi continui, cu rosturi de tasare diferențială în zona de alipire la corpul existent, cu adâncimea D>l,20 m, cu condiția depăsurii eventualelor umpluturi de sub cota de fundare și înlocuirea acestora cu beton slab, corespunzător unei încastrări de minim 20 cm în terenul natural.

Presiunea convențională de bază definită conform NP 112-14 Anexa D, se va limita la valoarea: pconv = 190-210 kPa (în gruparea fundamentală a încărcărilor).

Suprastructura este constituite din cadre de beton armat dispuse la interax de 5,10m și 3,30m pe direcția transversală și la interax de 3,00m, 4,80, 5.10 și 6,00m pe direcția longitudinală.

Stâlpii cadrelor au dimensiunile de 50x50cm, 50x80cm, 50xll5cm. Grinzile au dimensiunile secțiunii transversale de 25x55cm, 25x40cm. Scările sunt din beton armat monolit în două rampe și podest intermediar. La exterior se va executa o scară de evacuare pe structură metalică. Planșeele din beton armat monolit au grosimea de 15cm.

Adâcimea medie de îngheț este cuprinsă între 80 - 90 cm, de la suprafața terenului.

Betonul din suprastructură este clasa C25/30. Oțelul este cu profil periodic S345, S355 (PC 52) clasa de ductilitate C, pentru barele de rezistență, etrieri, și S255 (OB37) pentru agrafe și barele constructive.

Proiect nr. 106/2018


Faza D.A.L.I. 2018 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție


pag. 13/49
PBG^ar ~

MANAGEMENT & E N 61 N B F K IH fiProiect nr. 106/2018 Faza: D.A.L.I.


Lucrări de intervenție și extindere Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2, Sector 5, București


încadrarea în clase și categorii

-    în conformitate cu zonarea seismică a teritoriului României definită în SR 11100-1/1993, zona seismică a amplasamentului pe care urmează să se realizeze investiția, este 8i.

-    în conformitate cu codul P100 -1/2013 cap.3 tab. 3.1 hazardul sesimic pentru proiectare, este definit de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului ag = 0.30g, definită pentru un interval mediu de recurență corespunzător stării limită ultime de 225 ani (probabilitate de depășire de 20% în 50 de ani), cu perioade de control de Tb = 0.32s, Tc= 1.6s și Td= 2.0 s, și cu 3(T) spectrul normalizat de răspuns elastic egal cu (3o = 2.50 (factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către un sistem cu un grad de libertate dinamic) pentru Tb< T < Tc.

-    Clasa de importanță și expunere la seism este, conform codului P100-1/2013 cap.4.4.5 tab. 4.2, clasa II cu valoarea factorului de importanță yi,e= 1,20.

-    în conformitate cu HG. nr. 261/994 și cu HG. nr 766/1997 art. 20, construcția se încadrează în categoria (C) - construcție de importanță normală, cu modelul de asigurarea calității 3.

-    în conformitate cu prevederile codurilor CR 1-1-3/2012 și CR 1-1-4/2012

Din punct de vedere al solicitărilor climatice în conformitate cu CR 1-1-3-2012 "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", amplasamentul prezintă o încărcare caracteristică de 2 kN/m2 pentru intervalul mediu de recurență de 50 ani, iar din punct de vedere al CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălțimea de 10 m) de 28 m/s pentru IMR=50 ani și de o presiune de referință de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la înălțimea de 10 m) pentru IMR=50 ani. Cadrul legal pentru proiectul structurii de rezistență este alcătuit din următoarele standarde, coduri, normative și legi:

-    P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică pentru clădiri - Partea a 1: Prevederi de proiectare pentru clădiri

-    CR 0-2012 Bazele proiectării structurilor în construcții - Clasificarea și gruparea acțiunilor

-    CR 6 - 2013 - „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie"

-    CR 2-1-1.1/2013 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat

-    CR 1-1-3/2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

-    CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor"

-    NE 012/1-2007 „Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat Partea 1: Producerea betonului"

-    NE 012/2-2010 „Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat Partea 2: Executarea lucrărilor din beton"

-    NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare

-    HG. nr. 766/1997 Reglementări privitoare la asigurarea calității construcțiilor și urmărirea comportării în exploatare a acestora.

Proiect nr. 106/2018


Faza D.A.L.I. 2018 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție


pag. 14/49MANAGEMENT ft ENGINSERING

Proiect nr.

106/2018

Faza: D.A.L.I.

Lucrări de intervenție și extindere

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Sector 5, București

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

Arhitectură

Funcțiuni propuse

SUBSOL

PARTER

ETAJ

SOI ALA

P01 Windfang

E01 Sală grupă 2

S02 Grup sanitar uscat

P02 Sala festivități

E02 WC copii

S03 Grup sanitar uscat

P03 Scara

E03 Grup sanitar cadre didactice

S04 Coridor

P04 Coridor

E04 Coridor

S05 Gospodărie incendiu

P05 Salină

E05 Sală grupă 3

S06 Curte de lumniă

P06 Cabinet medical

E06 WC copii

S07 Centrala termică

P07 Sală grupă 1

E07 Grup sanitar cadre didactice

S08 Depozitare

P08 WC copii

E08 Grup sanitar cadre didactice

S09 Depozitare

P09 Grup sanitar cadre didactice

E09 WC copii

S10 Depozitare

P10 Grup sanitar cadre didactice

E10 Sală grupă 5

Sil Depozitare

Pil Izolator

Eli Sală grupă 4

P12 Cancelarie

E12 WC copii

P13 Vestiar băieți

E13 Grup sanitar cadre didactice

P14 Vestiar fete

E14 Coridor

E15 Scară

E16 Anexă sală grupă 2

Finisaje interioare

La alegerea finisajelor interioare s-a ținut cont de numărul mare de utilizatori și de vârsta acestora.

Pardoseli

Pardoselile trebuie să fie de trafic intens și trebuie alese materiale specifice fiecărei funcțiuni în parte, după cum urmează:

Subsol

Adăpostul ALA din subsol va avea pardoselă din beton elicopterizat.

Coridorul și restul încăperilor din subsol vor avea pardoseli din gresie de trafic intens cu plintă de 10-15 cm și pereții și tavanele vor fi finisate în vopsitorii lavabile.

Tavanele subsolului vor avea termoizolație din polistiren expandat ignifugat protejat de un strat de rabiț sau gipscarton pentru plafon.

Parter

Holurile de acces și coridoarele de la parter vor avea pardoselile executate din gresie pentru trafic intens cu plinta de 10-15 cm înălțime, pereții vor fi placați până la partea de sus a ușilor (cca. 2,00 m înălțime) cu tapet din fibră de sticlă și vopsitorii lavabile până la plafon. Plafoanele de pe coridoare vor fi finisate în vopsitorii lavabile. Coridoarele din parter vor avea plafoane false pentru mascarea diverselor instalații, iar acestea vor fi RF 30'.

Grupurile sanitare precum și sasurile vor avea pardoseli din gresie pentru trafic intens.

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PQG^' ~

MANASSMfNf » E fi Q l N E f R f H fi

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

Pereții grupurilor sanitare vor fi placați pană la partea de sus a ușilor cu faianță, iar restul pereților precum și tavanele vor fi finisate în vopsitorii lavabile.

Sălile pentru copii, precum și celelalte încăperi (sala festivități, birouri și cancelarie) vor avea pardoseli executate din parchet laminat de trafic intens, iar pereții vor fi placați până la partea de sus a ușilor (cca. 2,00 m înălțime) cu tapet din fibră de sticlă și vopsitorii lavabile până la plafon.

Plafoanele vor fi finisate în vopsitorii lavabile.

Etajul 1

Coridoarele vor avea pardoselile executate din gresie pentru trafic intens cu plinta de 10-15 cm înălțime, pereții vor fi placați până la partea de sus a ușilor (cca. 2,00 m înălțime) cu tapet din fibră de sticlă și vopsitorii lavabile până la plafon. Coridoarele din parter vor avea plafoane false

Plafoanele de pe coridoare vor fi finisate în vopsitorii lavabile.

Grupurile sanitare precum și sasurile vor avea pardoseli din gresie pentru trafic intens.

Pereții grupurilor sanitare vor fi placați pană la partea de sus a ușilor cu faianță, iar restul pereților precum și tavanele vor fi finisate în vopsitorii lavabile.

Sălile de grupă pentru copii vor avea pardoseli executate din parchet laminat de trafic intens, iar pereții vor fi placați până la partea de sus a ușilor (cca. 2,00 m înălțime) cu tapet din fibră de sticlă și vopsitorii lavabile până la plafon.

Plafoanele vor fi finisate în vopsitorii lavabile.

Finisaje exterioare

Pereții pentru închiderile exterioare executați din cărămidă de 25 cm grosime vor fi placați cu polistirent expandat de 10 cm grosime (inclusiv bandourile de V.M bazaltică din dreptul planșeelor) peste care se va aplica tencuiala de exterior tip Baumit texturată colorată în masă (vezi fațade).

Tâmplăriile interioare

Ușile de acces din coridoare către toate spațiile vor fi usi de lemn prevăzute cu sistem de autoînchîdere, sistem care elimină și posibilitatea accidentării elevilor prin trântirea acestora..

Ușile care delimitează coridoarele de casele de scară vor fi etanșe la fum rezistente la foc 30 de minute, totodată prevăzute cu sistem de autoînchidere. Aceste uși, fiind metalice (Al), vor fi prevăzute cu sistem de autoînchidere, sistem care elimină și posibilitatea accidentării elevilor prin trântirea acestora.

Ușile care delimitează subsolul de parter vor fi etanșe la fum rezistente la foc 60 de minute, totodată prevăzute cu sistem de autoînchidere.

Scările vor fi prevăzute la ultimul nivel cu trape de fum conform normativ.

Ușile din subsol vor fi metalice.

Celelalte usi vor fi din PVC.

Grupurile saniatre vor fi compartimrntate din panouri tip Max.

Tâmplăriile exterioare se vor executa din Al cu geam termoizolant.

Terasă

Construcția se va închide la partea superioară cu învelitoare tip terasă având următoarea componență:

beton de pantă

strat DDC (difuzie, decompresiune, compensare)

folie barieră contra vaporilor

termoizolație polistiren expandat ignifugat de min 20 cm grosime - euroclasa Bs2,d0 (minim EPS 120)

șapă de protecție termoizolație de 4 cm grosime armata cu plasa STNB 04/200 x 04/200

Proiect nr. 106/2018    Faza D.A.L.I. 2018 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție    pag. 16/49

hidroizolație din două straturi din mebrane bituminoase, stratul inferior de 3mm grosime și cel superior de 4 mm grosime cu acoperire minerală.

Aticul va fi prevăzut cu o balustradă care să asigure o înălțime minimă de 90 cm pentru evitarea căderii în gol.

Varianta 2

Ca variantă 2, clădirea extinderii are aceleași componente structurale și funcționale cu deosebirea că termosistemul se va executa din vată minerală bazaitică.

- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Propunem spre execuție varianta 1 care din punct de vedere economic cât și al duratei de execuție este mai eficientă.

Echiparea si dotarea specifică funcțiunii propuse.

dotări specifice funcțiunii propuse:

în privința dotărilor aferente extinderii se propun următoarele:

• achizitonare de mobilier (scaune, mese, dulapuri, pătuțuri, mese birou etc)

® achiziționare de calculatoare

« achiziționare video proiector cu ecran

1. mese pentru sala de grupă

25

2. scaune pentru sala de grupă

100

3. dulap tip vestiar cu câte 6 compartimente 30cm

12

4. dulap tip vestiar cu câte 2 compartimente 30cm

6

5. Pătuțuri rabatabile la perete

100

6. mese birou educatoare+secretară+dir.+medic

10

7. scaune adulți

10

8. calculator PC

4

9. mese calculator

4

10. CD radio

5

11. casetofon

5

12. DVD player

5

13. multifuncționala

4

14. aparat foto

5

15. video proiector cu ecran

1

16. statie amplificare sunet

1

17. programe de baza calculator

4

18. programe educative pentru calculator

10

19 jaluzele verticale

120 mp

20. așternuturi de pat

100

21. perne

100

22. pături

100

25. seturi de tacâmuri

110

26. seturi farfurii

110

27. pahare apă

110

28. căni ceai-lapte

110

PBG^r ~

MANAGEMENT A E fi C I N f r K I N 6

c)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Vezi 3.1.f) de mai sus.

d)    informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

e)    caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

P.O.T. final 29,62%.

C.U.T. final 0,62.

5.2.    Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Vezi A.C.B. Capitolul 6 - Cheltuieli cu utilitățile.

5.3.    Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de execuție 12 luni.

5.4.    Costurile estimative ale investiției:

-    costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Valoare totală 5,309,337.28 lei fără TVA

din care C+M = 3,455,623.10 lei fără TVA

-    costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției..

Vezi A.C.B. Capitolul 5.6 -Tabel 6 - Costuri de operare

5.5.    Sustenabilitatea realizării investiției:

a)    impactul social și cultural;

Asigurarea unui învățământ preșcolar de calitate care să corespundă cerințelor etapei actuale.

b)    estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Vezi A.C.B. Capitolul 5.6

c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.Vezi Nu sunt influiențe negative asupra factorilor de mediu.

PBG-ar '

MANAGEMENTtfNQlflffRIHG

Proiect nr.

106/2018

Faza: D.A.L.I.

Lucrări de intervenție și extindere

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Sector 5, București

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Realizarea proiectului „Lucrări de intervenție si extindere Grădiniță nr.205 " va conduce la realizarea unei extinderi de grădiniță care asigura toate condițiile pentru un număr de 100 copii noi precum si pentru cei 265 deja existenti din sectorul 5.

Prin realizarea proiectului se asigura:

-spatii corespunzătoare in care copii se pot juca si pot realiza activitati educaționale.

-    servicii de pregătire educaționala de inalta calitate copiilor preșcolari

-    supravegherea copiilor ai căror părinți lucrează durate mari de timp.

-stil de viata sănătos.

Lucrările efectiv realizate pentru aceasta investiție sunt prezentate detaliat in capitolele anterioare.

In cadrul analziei financiare vor fi analizate doua variante. Ca variantă 2, clădirea extinderii are aceleași componente structurale și funcționale cu deosebirea că termosistemul va fi executat din vată minerală bazaltică.

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție se va efectua in conformitate cu instrucțiunile din :

•    HOTARAREA nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice

•    Ghid National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale

•    Ghidul pentru analiza cost - beneficiu a proiectelor de investiții Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA

•    Documentul de lucru nr. 4 - Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu- publicat de Comisia Europeana;

si utilizând date din următoarele surse :

•    Informațiile puse la dispoziție de Institutului National de Statistica si Comisia Naționala de Prognoza

•    Alte documente necesare susținerii proiectului si de subliniere a necesității realizării proiectului menționat.

Definirea obiectivelor.

Implementarea acestui proiect va ajuta la indeplinirea obiectivelor stabilite prin programe de la nivel național cat si la nivel regional si local.

Conform recomandărilor programelor prezentate mai jos se regăsesc obiectivele ce se doresc realizate prin implementarea acestui proiect:

Obiectiv general: Realizarea unor lucrări de intervenție si extindere la Grădiniță nr.205 din Sectorul 5 București, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde eurapene.Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

•    îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în Sectorul 5 București prin iucrari de intervente si extindere in vederea obținerii unei grădinițe moderne respectând normele de calitate si securitate in vigoare,pentru dezvoltarea liberă și armonioasă a fiecărui copil si formarea unei personalități creative

•    Sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacități și abilități necesare viitoarei activități școlare, precum și vieții lor ulterioare în societate

•    îmbunătățirea capacității de socializare a copilului preșcolar, în relația sa cu alți copii, cu adulții sau în interacțiunea sa cu mediul înconjurător;

Proiect nr. 106/2018    FazaD.A.L.I. 2018 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție    pag. 19/49

MANAGEMENT ,1 C N Q I N E E 81» 6

1.3 Perioada de referința

Perioada de referința, respectiv numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni - este de 15 ani incluzând si perioada implementării proiectului.

La acești ani de previziune se adauga perioada de organizare a procedurilor de atribuire a lucrărilor de execuție.

In determinarea duratei de implementare a proiectului s-a tinut cont de parametri ce pot avea un impact major asupra micro-climatului regional si implicit asupra economiei naționale:

•    Alocarea resurselor materiale, financiare si umane in cadrul proiectului pentru asigurarea transferului de cunoștințe si asumarea responsabilităților pe perioada de pregătire si implementare a acestuia

•    Obținerea permiselor si tuturor autorizațiilor necesare

•    Organizarea licitațiilor pentru atribuirea contractelor de construcție si supervizare de șantier

•    Aranjamentele financiare pentru finanțarea intregului proiect si suportul legislativ si politic aferent

•    Disponibilitatea capitalurilor utilizate pentru proiect

•    Scenariile de evoluție macro-economica si influentele posibile din partea piețelor de capitaluri si resurse

•    Disponibilitatea si capacitatea tehnica si financiara a antreprenorilor ce vor fi angajați pentru lucrări.

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Analizând datele recensământului din anul 2011 se poate observa ca exista un număr semnificativ de copii in cadrul sectorului 5, aproximativ 14.500. De asemenea, analizand structura populației se observa o anumita constanta in numărul persoanelor pe grupe de varsta- pentru locuitorii pana in 19 ani, astfel putem prognoza ca pe termen mediu si lung se va continua același nivel al populației -Copii sub 5 ani.

Număr total do persoane 27157S

Copm 5.41%

BoWiw: 11.09’/*

f    ScoUfi: lt.84%

Copii 14,445 Scolan 31,597

Adulti 191,143

Batani 29.S93

Ailulti: 71.65%

Sursa: http://www.ecoduri.com/recensamantul-populatiei/bucuresti/Sector%205.phpftpopulatie__stabila


Total

$ub 5

5-9

10-14

1519

20-24

25 29

30 34

35-39

40 44

45-49

50-54

5559

60 64

65-69

70-74

75-79

90 84

85 peste

Femei 142578

6982

6029

5606

6142

11308

11661

12807

11733

14238

8219

10646

10683

8118

•1887

4632

4006

2806

2075

Serbați 128997

7463

6357

5937

6323

10860

11626

12615

11131

12946

7234

9241

9267

6810

3677

3129

2125

1449

807

30,000

25,000

2 20,000

â

| 15,000

(V

îo.ooo

u

Z

5,000

0

©

90


0 10 20

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG -5^

M A N AC E M E M I » K N G I N F E 8 1 fJ G

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

Educația timpurie se declară bun public. Ea produce, conform cercetărilor actuale, externalități cu impact social masiv: reduce rata abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, reduce delicvența, duce la creșterea șanselor pentru un status socio-economic mai bun, ridică starea de sănătate a populației. în consecință, statul trebuie să acopere toate (sau majoritatea) costurilor legate de educația timpurie. în plan personal, primii ani de viață sunt cei mai propice pentru asimilarea instrumentelor de bază ale inteligenței și caracterului: limbaje naturale, cunoștințe și deprinderi fundamentale ale unei vieți civilizate și reflexive, norme și criterii de raportare la propriul sine și la altul, de trecere de la heteronomie la autonomie și relaționare socială.

Grădiniță poate fi considerat un bun public.

Principala caracteristică a bunurilor publice este că, odată produse, ele se află la dispoziția tuturor consumatorilor. Nimeni nu poate și nu trebuie exclus de la posibilitatea de a beneficia de utilizarea acestui tip de bunuri. în acest sens, bunurile publice pot fi considerate ca un tip special de externalitate pozitivă. Bunurile publice pure au două caracteristici principale: sunt nonexclusive și nonrivale.

Un bun este nonexclusiv dacă este imposibil sau extrem de anevoios să fie împiedicată utilizarea lui de către anumiți consumatori: dacă este oferit unui singur consumator pe piață, devine disponibil tuturor consumatorilor, fenomen denumit co-unitate în ofertă. în general, pentru a putea fi puse la dispoziția întregii societăți, trebuie ca acest tip de bunuri să fie produse de sectorul public

Nonrivalitatea este o caracteristică a bunurilor publice prin care ele pot fi utilizate (consumate) în același timp de mai mulți consumatori sau, cu alte cuvinte, există mai mulți consumatori care să obțină beneficii de pe urma utilizării unui bun public, în același timp și la același nivel al ofertei (consumul sau utilizarea unui bun nonrival de către o persoană nu reduce disponibilitatea acestuia pentru alte persoane).

2.Analiza opțiunilor si alegerea alternativei optime

In vederea analizării opțiunilor si a fezabilității acestora s-au luat in considerare 3 scenarii:

•    varianta zero (inerțiala) sau varianta fara proiect in cazul in care beneficiarul nu investește,

•    varianta cu investiție medie- implica o investiție minima in vederea respectării conformității cu standardele de securitate

•    varianta maxima sau varianta cu proiect - caz ce implica implementarea in totalitate a proiectului, investiția fiind maxima.

2.1 Varianta zero, fara proiect- varianta inerțiala

Varianta fara proiect pornește de la situația existenta in prezent, in care numărul de locuri la grădiniță sunt insuficiente pentru copiii din cartier:

Condițiile insuficiente pentru asigurarea unui climat educațional de calitate conform standardelor in vigoare vor avea consecințe grave asupra formarii copiilor. Din mai multe puncte de vedere - sanatate, pregătire, percepție - copii vor avea de suferit.

Alternativa fara proiect este prezentata ca element de referința fata de care se compara celelalte variante.

Astfel, aceasta varianta nu va produce nici un impact pozitiv asupra societății ci din contra va afecta atat intreaga comunitate cat si fiecare individ in parte.

Principalele forme de potențial impact negativ asociate adoptării alternativei zero sunt următoarele:

•    lipsa de echitate în educație, astfel încât copiii din sectorul 5 să aibă acces egal la o educație timpurie de

calitate.

-i

C b

•    pierderea oportunității de a servicii educaționale de inalta calitate, pentru dezvoltarea liberă și armonioasă a fiecărui copil

•    creșterea probabilității ca numărul tinerilor din sector sa scada din cauza lipsei de condiții pentru creșterea copiilor

•    pierderea sansei de creare de noi locuri de munca

2.2    Varianta cu investiție minima- varianta medie

Acest scenariu se refera la situația când capacitatea financiara a beneficiarului nu permite implementarea proiectului cu investiții la nivel maxim , aceste investiții fiind efectuate doar la nivelul minim .

Aceasta opțiune presupune un efort investitional mai redus din partea beneficiarului insa investițiile minime nu vor face decât sa amane temporar nevoia de reparații si reabilitări nu se vor asigura condițiile optime pentru dezvoltarea acestora, in acest mod nu se vor îndeplini nici obiectivele stabilite prin acest proiect, la nivel local, regional si național.

2.3    Varianta cu investititie maxima- varianta cu proiect

Varianta cu investiție maxima este alternativa realizării proiectului propus al cărui scop este asigurarea unui sistem educațional modern.

In urma implementării proiectului beneficiile ce pot fi cuantificate la nivelul comunității sunt:

•    Asigurarea de spatii corespunzătoare care sa permită o dezvoltare armonioasa a copiilor si formarea unor personalități creative

•    Asigurarea unor servicii educaționale de inalta calitate copiilor

•    Supravegherea copiilor ai căror părinți lucrează durate mari de timp.

•    Creșterea securității si siguranței copiilor din grădiniță reabilitata;

•    Accesul mai facil la educație;

•    Reducerea ratei abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,

•    Reducerea delicvenței,

•    Creșterea șanselor pentru un status socio-economic mai bun,

•    Creșterea stării de sănătate a populației

•    Creșterea numărului de locuri de munca

•    Creșterea veniturilor la bugetul de stat

Alternativa variantei cu investiție maxima este cea considerata a indeplini obiectivele propuse si actuale ale grădiniței cat si la nivel regional si local si este varianta selectata.

Indicatorii financiari si economici corespunzători scenariului cu proiect vor fi calculați si analizați in cadrul capitolelor următoare: Analiza financiara, Analiza economica/Analiza cost-eficacitate, Analiza de risc si senzitivitate, fiind analizate ambele scenarii.

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG^ar ~

M A N A 8 St M e M î R KNQlNCîRINfi

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

3.Analiza financiara

3.1    Obiectivele si scopul analizei

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a „Lucrări de intervenție și extindere Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2, Sector 5, București" pe parcursul perioadei de referința, in vederea stabilirii celui mai potrivit sistem de finanțare. Analiza financiara urmărește sa demonstreze daca proiectul este autosustenabil pe perioada de viata a obiectivului investitional si sa estimeze contribuția proiectului in generarea de venituri suplimentare.

Pentru realizarea analizei financiare se vor parcurge următoarele etape:

•    Estimarea costurilor proiectului si a veniturilor si implicațiile lor din punct de vedere al fluxului de numerar

•    Definirea sistemului de finanțare

•    Verificarea capacitatii fluxului de numerar previzionat pentru a se asigura funcționarea adecvata a proiectului si indeplinirea obligațiilor investiției si serviciului datoriei

3.2    Principii pentru realizarea proiecțiilor financiare

Proiecțiile financiare ale proiectului se vor realize pe baza unui model finaciar ce urmeaza urmatorelele principii:

1.    Perioada de referința, respctiv numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni — estede 15 ani

2.    Rata financiara de actualizare utilizata pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de numerar din analiza a fost stabilita la 5% pe an in termeni reali, conform recomandărilor CE din Documentul de Lucru nr 4.

3.    Previziuni macroeconomice- in cadrul analizei valorile macroeconomice au la baza previzunile stabilite de Comisia Naționala de Prognoza in documentele:

•    Prognoza de toamna pe termen mediu 2015-2019 varianta preliminară de toamna

Pe baza documentelor prezentate mai sus proiecțiile macroeconomice utilizate in analiza se regăsesc in Tabelul 1.

Proiecții indicatori macroeconomici conform studii realizate de Comisia Naționala de Prognoza

Anii

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Dinamica inflației (%)

-0,50%

1,80%

2,50%

2,30%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

Evoluția PIB

3,40%

4,10%

4,20%

4,50%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

4,70%

Curs de schimb eur/ron

4,450

4,440

4,420

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

4,400

Venit sa la rial mediu net

408,31

436,71

462,44

488,64

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

515,00

Ponderea venitului salaria 1 net in cel brut

72,80%

72,76%

72,69%

72,61%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

72,54%

Venit salarial mediu brut (Eur)

560,90

600,23

536,20

672,95

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG’MF' ~

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

3.3    Calcularea fluxurilor financiare

Analiza financiara este alcatuita dintr-o serie de tabele ce colectează fluxurile financiare ale investiției descompuse la nivelul investiției totale, costurile si veniturile aferente exploatării, sursele de finanțare, analiza fluxului de numerar (calcularea indicatorilor financiari) si sustenabilitatea financiara

3.3.1 Determinarea cheltuielilor de investiție

In conformitate cu Devizul General :

Varianta 1

Valoarea totala a proiectului= 6.309.654.72 lei din care: Valoarea fara TVA= 5,309,337.28 lei Valoare TVA Ron= 1,000,317.44 lei

Varianta 2

Valoarea totala a proiectului= 6.356.108.21 lei din care:

Valoarea fara TVA= 5,348,430.76 lei

Valoare TVA Ron= 1,007,677.45 lei

Eșalonarea investiției s-a făcut in decursul unui an calendaristic

In Tabelul 2 si 3 , de mai jos, se afla devizul general al lucrărilor ce vor fi executate in cazul implementării acestiuii proiect, pentru ambele variante:

Tabel 2 Varianta 1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

23,500.00

4,465,00

27,965.00

TOTAL CAPITOLUL 2

23,500.00

4,465.00

27,965.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

37,257.44

6,717.68

43,975.13

3.3

Expertizare tehnică

59,625.00

11,328.75

70,953.75

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

6,625.00

1,258.75

7,883.75

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG^r ~

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

3.5

2

3

113,367.83

4

21,539.89

5

134,907.72

Proiectare

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

66,250.00

12,587.50

78,837.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

11,779.46

2,238.10

14,017.55

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,212.58

610.39

3,822.97

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

32,125.79

6,103.90

38,229.69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7

Consultanță

37,789.28

7,179.96

44,969.24

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

37,789.28

7,179.96

44,969.24

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

56,683.92

10,769.94

67,453.86

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

17,325.07

3,291.76

20,616.83

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

11,550.05

2,194,51

13,744.56

3.8.2. Dirigenție de șantier

27,808.80

5,283.67

33,092.47

TOTAL CAPITOLUL 3

316,348.47

59,744.98

376,093.45

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,337,649.9

1

634,153.48

3,971,803.39

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

283,902.80

53,941.53

337,844.33

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

157,375.00

29,901,25

187,276.25

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,778,927.7

1

717,996.26

4,496,923.97

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

432,907.39

82,252.40

515,159.79

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

94 473.19

17 g4q gi

112,423.10

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

338,434.20

64,302.50

402,736.69

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

42,607.41

0.00

42,607.41

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

19,367.00

0.00

19,367.00

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

3,873.40

4

0,00

5

3,873.40

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

19,367.00

0.00

19,367.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

715,046.30

135,858.80

850,905.10

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,190,561.1

0

218,111.20

1,408,672.30

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

5,309,337.2

8

1,000,317.4

4

6,309,654.72

din care : C + M

3,455,623.1

0

656,568.39

4112191.49

Tabe! 3 Varianta 2

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

23,500.00

4,465.00

27,965.00

TOTAL CAPITOLUL 2

23,500.00

4,465.00

27,965.00

CAPITOl • ’L *

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

37,583.00

6,776.66

44,359.67

3.3

Expertizare tehnică

59,625.00

11,328.75

70,953.75

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

PBG^ar ~

M A N A fi 1 M E N t 4 E K fi 1 H t ! II 1 H fi

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr, 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

3.4

2

3

6,625.00

4

1,258.75

5

7,883.75

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

114,276.37

21,712.51

135,988.88

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

66,250.00

12,587.50

78,837.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

12,006.59

2,281.25

14,287.84

3,5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,274.52

622.16

3,896.68

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

32,745.25

6,221.60

38,966.85

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7

Consultanță

38,092.12

7,237.50

45,329.63

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

38,092.12

7,237.50

45,329.63

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

57,138.18

10,856.25

67,994.44

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1, pe perioada de execuție a lucrărilor

17,597.63

3,343,55

20,941.18

3,8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

11,731.75

2,229.03

13,960,79

3,8.2. Dirigenție de șantier

27,808.80

5,283,67

33,092.47

TOTAL CAPITOLUL 3

318,339.67

60,120.43

378,460.10

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,367,934.3

9

639,907,53

4,007,841.92

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0,00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

283,902.80

53,941.53

337,844.33

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0.00

4.5

Dotări

157,375.00

29,901.25

187,276.25

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,809,212.1

9

723,750.32

4,532,962.51

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

433,687.21

82,400.57

516,087.78

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

95,230.30

18,093.76

113,324.06

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

338,456.91

64,306.81

402,763.72

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

42,948.87

0.00

42,948.87

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

19,522.21

4

0.00

5

19,522.21

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,904.44

0.00

3,904.44

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

19,522.21

0.00

19,522.21

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

720,742.81

136,941.13

857,683.95

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,197,378.8

9

219,341.71

1,416,720.60

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL S

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

5,348,430.7

6

1,007,677,

45

6,356,108.21

din care : C + IVI

3,486,664.6

9

662,466.29

4,149,130.99

Valoarea reziduală reprezintă valoarea neta actualizata a activelor la sfârșitul ultimului an al perioadei de referința a proiectului. Valoarea reziduala a fost aproximata la 50% din valoarea inițiala a investiției, ținând cont de prevederile HG 2139/30.11.2004 privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Valoarea reziduala este reprezentata cu semnul invers cheltuielilor de investiție, in tabelul 4 si 5„Determinarea cheltuielilor de investiție" , deoarece reprezintă o intrare de numerar fata de cheltuieli, ce reprezintă ieșiri de numerar.

PBG^' -

MANAGEMENT & E NG1NEEHING

Tabel 4 Determinare cheltuieli investiție Varianta 1


Nr. Crt.

Cate

’orii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Ch pentru obținerea si amenajarea terenului

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

27,965.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

376,093.45

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.496,923.97

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte cheltuieli

1,408,672.30

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Costuri investiții -total

6,309,654.72

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Numerar

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Clienti

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Stocuri

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Datorii curente

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Fond de ruIment(8+9+10-ll')

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Variația fondului de rulment

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

înlocuirea echipamentului cu durata scurta de viata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Valoare reziduala

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,154.827.362

16

Alte articole de investiții

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,154,827.362

17

Costurile totale ale investiției

6,309,654.72

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,154,827.362

PBG^^ ~

MANAGEMENT & ENGtNEERING

Tabel 5 Determinare cheltuieli investiție Varianta 2

Nr. Crt.

Categorii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Ch pentru obținerea si amenajarea terenului

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

27,965.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

378,460.10

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,532,962.51

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte cheltuieli

1,416,720.60

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Costuri investirii -total

6,356,108.21

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Numerar

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Clienti

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Stocuri

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Datorii curente

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Fond de rulment(8+9+10-ll)

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Variația fondului de rulment

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

înlocuirea echipamentului cu durata scurta de viata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Valoare reziduala

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,178,054.105

16

Alte articole de investirii

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.178,054.105

17

Costurile totale ale investiției

6,356,108.21

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3178054.11

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: primăria Sctorului 5

PBG

MANAGEMENT S. ENOIhttHING

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr, 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

3.3.2    Estimarea veniturilor

Proiectul nu este unul generator de venituri.

3.3.3    Estimarea cheltuielilor de operare

Cheltuieli cu personalul

După finalizarea proiectului, in perioada de funcționare a grădiniței se estimează ca se vor creea 10 locuri de munca, 5 educatori si 5 personal auxiliar.

Valoarea veniturilor a fost estimata astfel:

Nr. crt

Tip cheltuieli

Valoare

UM

1

Număr angajați educatori

5.00

persoane

2

Salariul brut/luna

3,197.00

Ron/ persoana

3

Nr. Luni

12.00

luni

4

Numa    angajați

personal auxiliar

5.00

Ron/ persoane

5

Salariul brut/luna

2,000.00

Ron/persoana

6

Total cheltuieli taxe angajator

7,015.95

Ron/persoane

7

Total cheltuieli

salariate anuale

318,835.95

Ron/persoane

Cheltuielile cu utilitățile- au fost estimate in funcție de tarifele unitare practicate de companiile de utilitati din momentul de fata pentru consumul de energie electrica, apa, incalzire,salubritate.

Utilitățile nu vor creste fata de varianta fara proiect insa di prudenta, inc adrul proeictului au fost estimate aceste cheltuieli.

Tabel 6

Denumire

Consum/an

UM

Pret/um

Cost total anual

Apa curenta

550.00

mc

3.72

2,046.00

Canalizare

550.00

mc

2.57

1,413.50

Energie

1,440.00

KW

0.539

776.16

Gaze

361.00

MWh

88.28

31,869.08

Fluxurile cheltuielile de operare sunt prezentate in Tabelul 6

PBG^^ ~

MANAGEMENT & ENGINEEItlNG

Tabel 6 Cheltuieli de operare

Nr.

Curent

Determinare cheltuieli operare

Anii

Proiecție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Cheltuieli consum energie electrica

776

772

810

829

847

865

884

904

924

944

965

986

1,008

1,03

0

1,053

2

Chltuieli consum apa si canalizare

3,460

3,504

3,610

3,675

3,767

3,853

3,938

4,025

4,113

4,20

4

4,2

96

4,391

4,487

4,58

6

4,687

3

Cheltuieli consum gaze

31,869

Ani

31,710

33,254

33,852

34,462

35,323

36,136

36,931

37,743

38,5

73

39,

422

40,28

9

41,176

42,0

82

43,007

3

Cheltuieli salubritate

12

implem

12

13

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

4

Cheltuieli cu personalul angajat

311,820

entare

proiect

317,433

325,369

332,852

340,175

347,659

355,307

363,124

371,113

379,

277

387

,62

1

396,1

49

404,864

413,

771

422,874

5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala

7,016

7,142

7,321

7,489

7,654

7,822

7,994

8,170

8,350

8,53

4

8,7

21

8,913

9,109

9,31

0

9,515

6

Cheltuieli cu personalul-total

318,836

324,575

332,689

340,341

347,829

355,481

363,302

371,294

379,463

387,

811

396

,34

3

405,0

62

413,974

423,

081

432,389

Total cheltuieli operare

354,953

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,

547

441

,04

1

450,7

44

460,660

470,

795

481,152

M A H * 9 S M f N T R F H 9 1 N f 1 R 1 H 0

Proiect nr.

106/2018

Faza: D.A.L.I.

Lucrări de intervenție și extindere

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Sector 5, București

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

3.4.Calcularea indicatorilor de performanta financiara: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

Profitabilitatea financiara a proiectului este masurata prin calcularea următorilor indicatori: valoarea neta actualizata a investitiei(VNAF/C), rata interna de rentabilitate financiara a investiției (RIRF/C) si raportul cost-beneficiu.

Determinarea indicatorilor de profitabilitate a investiție

VNAF/C si RIR/C demonstrează capacitatea proiectului de a genera fonduri care sa asigure o rentabilitate adecvata tuturor surselor de finanțare, indiferent care ar fi acestea- fonduri proprii sau credit furnizor.Elementele de intrare si de ieșire, conform programării lucrărilor investiției de baza , a costurilor de implementare din bugetul de proiect si a surselor de finanțare sunt:

Fluxuri de intrare

•    valoarea reziduala « venituri

Fluxuri de ieșire:

•    costurile de investiție,

•    costurile de operare si intretinere ® taxele.

Acești indicatori sunt calculați in Tabelul 7 si Tabel 8

Valorile indicatorilor de performanta sunt:

Varianta 1

Denumire indicator

Valori indicatori

Rata Interna de Rentabilitate Financiara a investiției (RIRF/C)

-15.62%

Valoarea Neta Actualizata Financiara a investitiei(VNAF/C)

-8,375,006

Raportul beneficii-costuri(BC/C)

0.15

Varianta 2

Denumire indicator

Valori indicatori

Rata Interna de Rentabilitate Financiara a investiției (RIRF/C)

-15.53%

Valoarea Neta Actualizata Financiara a investitiei(VNAF/C)

-8,408,075

Raportul beneficii-costuri(BC/C)

0.15

Valoarea Neta Actualizata Financiara este negativa, insa beneficiarul acestui proiect dorește implicarea datorita beneficiilor sociale si economice pentru întreaga comunitate, se urmărește plus valoarea pe care o aduce fiecare proiect pentru întreaga regiune/tara- nu neaparat beneficii financiare directe.Astfel, se dorește implicarea in acest proiect datorita beneficiilor sociale/economice foarte mari pe care le va determina implementarea sa si importantei proiectului pentru îndeplinirea obiectivelor la nivel național.

PBG^^ ~

MANAGEMENT fi ENGINEERING

Tabel 7 Analiza financiara Varianta 1

Categorii

Anii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Venituri totale

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.154,827

Venituri totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,154,827

Costuri de exploatare totale

0

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460.660

470,795

481,152

Costuri totale ale investiției

6,309

655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale

6,309

655

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

Flux de numerar net

-6,309

655

-360,573

-370.375

-378,710

-386,917

-395,536

-404,273

-413,167

-422.257

-431,547

-441,041

-450,744

-460,660

-470,795

2,673,675

Rata interna a rentabilității RIRF/C

-15.62%

Valoarea actualizata neta financiara a investiției (VNAF/C)

-8.375.006

Raport beneficiu/cost

0.15

pbg^t -

MANAGEMENT & ENGINEERING

Tabel 8 Analiza financiara Varianta 2

Categorii

Anii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Venituri totale

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,178,054

Venituri totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,178,054

Costuri de exploatare totale

0

360,573

370,375

378,710

386,917

395.536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481.152

Costuri totale ale investiției

6,356,

108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale

6,356,

108

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450.744

460.660

470,795

481,152

Flux de numerar net

-6,356,

108

-360,573

-370,375

-378,710

-386,917

-395,536

-404.273

-413,167

-422,257

-431,547

-441,041

-450.744

-460,660

-470,795

2,696,902

Rata interna a rentabilității RIRF/C

-15.53%

Valoarea actualizata neta financiara a investiției (VNAF/C)

-8,408,075

Raport beneficiu/cost

0.15

Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

MANAGFMf. Mf S £    0 > N C E K f N <i

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

Sustenabilitatea financiara

întrucât proiectul „Lucrări de intervenție și extindere Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2, Sector 5, București" nu este un proiect generator de venit nu se poate pune problema sustenabilitatii acestuia din resurse proprii. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata după implementarea programului din fonduri de la bugetul local, entitatea responsabila fiind Consiliu Local al Sectorului 5 .

Acoperirea cheltuielilor de operare se va realiza din fonduri alocate de la bugetul local.

In calculul sustenabilitatii proiectului nu s-a luat in considerare valoarea reziduala a investiției, deoarece investiția nu va fi lichidata la sfârșitul ultimului an de previziune, deci nu exista o intrare reala de bani.

Sustenabilitatea proiectului, inclusiv sumele necesare pentru a fi transferate de la bugetul local in fiecare an al perioadei de referința se regasec in Tabelul de mai jos.

După cum se poate observa in tabelul de mai jos, prin alocarea de resurse de la bugetul local se asigura sustenabilitatea proiectului, fluxul de numerar cumulat fiind pozitiv pe toata perioada de referința a acestuia.

PBG^T' -

MANAGEMENT & ENGlNEEKING

Tabel 9 Sustenabilitatea financiara- Varianta 1

Nr.

curent

Categorii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Total resurse financiare

6,309,655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Intrări financiare(Venit din operare investiție)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Intrări financiare(subventie necesara pentru acoperirea diferentelor de costuri)

0

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

4

Total intrări

6,309,655

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

5

Total costuri de exploatare

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

6

Total costuri investiții

6,309,655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Rambursare credite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Taxe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Total ieșiri

6,309,655

360,573

370,37S

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

11

Flux de numerar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Flux de numerar cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

___

PBG^^ "

MANAGEMENT & ENGINEER1NG

Tabel 10 Sustenabilitatea financiara-Varianta 2

Nr.

curent

Categorii

Anii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Total resurse financiare

6,356,108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Intrări financiare(Venit din operare investiție)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Intrări financiarefsubventie necesara pentru acoperirea diferentelor de costuri)

0

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

4

Total intrări

6,356,108

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

5

Total costuri de exploatare

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

6

Total costuri investiții

6,356,108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Dobanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Rambursare credite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Taxe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Total ieșiri

6,356,108

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

11

Flux de numerar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Flux de numerar cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r n,

PBGfa

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica

Analiza economică constă în luarea în considerare a elementelor care conduc la costuri și beneficii economice, sociale și de mediu, care nu au fost avute în vedere în analiza financiară pentru că nu generează cheltuieli sau venituri bănești directe pentru proiect.

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiția are o contribuție pozitivă netă pentru societate și, în consecință, aceasta merită să fie finanțată din fonduri publice.

Analiza economică este necesară pentru o evaluare mai corectă a proiectului deoarece analiza financiară nu poate releva în mod complet utilitatea și beneficiile reale ale proiectului, aportul său la bunăstarea unei regiuni sau comunități.

Potrivit legislației în vigoare, analiza economică este obligatorie doar la investițiile publice majore care au costuri de investiții mai mari de 25.000.000 euro.

în concluzie, pentru proiectul propus, având în vedere valoarea totală a acestuia, nu este necesar a se elabora o astfel de analiză economică.

Beneficiile generate de proiect pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu sunt considerate in cadrul analizei financiare, chiar daca sunt un rezultat așteptat al proiectului, deoarece nu sunt integral cuprinse in preturile financiare datorita lipsei unei valori de piața (si/sau datorita distorsionarii piețelor).

Beneficiile generate de implementarea proiectului sunt:

®    Asigurarea de spatii corespunzătoare care sa permită o dezvoltare armonioasa a copiilor si formarea unor

personalități creative

•    Asigurarea unor servicii educaționale de inalta calitate copiilor

•    Supravegherea copiilor ai căror părinți lucrează durate mari de timp.

•    Creșterea securității si siguranței copiilor din grădiniță construita;

•    Accesul mai facil la educație;

•    Reducerea ratei abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,

•    Reducerea delicvenței,

®    Creșterea șanselor pentru un status socio-economic mai bun,

•    Creșterea stării de sănătate a populației

®    Creșterea numărului de locuri de munca

•    Creșterea veniturilor la bugetul de stat

•    Siguranța copilului

•    Timp liber pentru părinți (ce poate fi utilizat in scop productiv)

•    Costurile cu îngrijirea copilului pe perioada în care acesta se află la grădiniță se elimină

•    Locuri de munca nou create


Analiza cost-eficacitate

Analiza cost-eficacitate (ACE) constă în compararea alternativelor de proiect care urmăresc obținerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi în intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizează valoarea netă actualizată a costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizează nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale căror beneficii sunt dificil, dacă nu imposibil, să fie evaluate, în timp ce costurile pot fi determinate cu mai multă certitudine.

Un raport simplu al ACE este utilizat pentru a determina costul investiției pentru un copil, costul pe unitate de reducere a emisiilor, ș.a.m.d. ACE este mai puțin utilă atunci când o valoare, chiar și indicativă, poate fi atribuită beneficiilor și nu doar costurilor.

în general, ACE rezolvă o problemă de optimizare a resurselor care este, de obicei, prezentă în una din următoarele doua forme:

-    un buget fix și n alternative de proiect, factorii de decizie urmărind să maximizeze rezultatele care pot fi obținute, măsurate în termeni de eficacitate (E);

-    un nivel fix al eficacității (E) care trebuie atins, factorii de decizie având ca scop minimizarea costurilor (C).

Analiza cost-eficacitate este utilizată pentru a testa ipoteza nulă, adică cost-eficacitatea unui proiect (a) este diferită de cea a unei intervenții concurente (b) se calculează ca raport:

R = (Ca - Cb) / (Ea - Eb) = AC / AE definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.

în termeni practici, atunci când sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei opțiunilor, pentru fiecare din opțiunile avute în vedere față de scenariul „a nu face nimic" se are în vedere următoarea abordare:

a.    estimarea costurilor anuale de investiție și producție care sunt necesare pentru obținerea rezultatului așteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), apărute pe parcursul viații economice a proiectului;

b.    estimarea valorii reziduale a investițiilor la sfârșitul vieții economice a proiectului (care va fi luată în calcul cu semn negativ, reprezentând valoarea investiției după perioada de referință);

c.    calcularea valorii actualizate a costurilor de investiție și operare pentru fiecare din alternative;

d.    raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obținut și compararea indicatorilor de cost-eficacitate

Dacă se consideră că toate alternativele sunt fezabile, opțiunea cu cea mai mică valoare netă actualizată pe unitatea de rezultat (adică alternativa cea mai eficientă) reprezintă alternativa optimă, in cazul nostru fiind varianta 2. Având in vedere faptul ca valorile dintre cele doua variante sunt apropiate se recomanda varianta aleasa din punct de vedere tehnic.

Proiect nr. 106/2018


Faza D.A.L.I. 2018 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție


pag. 41/49PBG^ITabel 11 Analiza cost-eficacitate

Ani

Varianta 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Costuri de investiție

6,309,655

Costuri de operare si intretinere

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

Valoarea reziduala

3,154,827

Costuri totale

6,309,655

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

-2,673,675

VNA a costurilor totale

8,375,006

Rezultat(Numar copii beneficiari)

365

VNA costuri/numar copii (Raport cost-eficacitate)

22,945

Varianta 2

Costuri de investiție

6,356,108

Costuri de operare si intretinere

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

481,152

Valoarea reziduala

2,986,286

Costuri totale

6,356,108

360,573

370,375

378,710

386,917

395,536

404,273

413,167

422,257

431,547

441,041

450,744

460,660

470,795

-2,505,134

VNA a costurilor totale

8,500,319

Rezultat(Numar copii beneficiari)

365

VNA costuri/rezultat (Raport Cost-Eficacitate)

23,289

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica analitica de a testa sistematic ce se intampla cu rentabilitatea unui proiect in cazul in care evenimentele diferă de estimările făcute in faza de planificare.

Analiza de senzitivitate se realizează urmarindu-se următoarele etape:

1.    Identificarea variabilelor critice- prin modificarea unui element sau o combinație de elemente cu un procent de +1% pentru a determina daca aceasta modificare va determina o variație a valorii actualizate nete economice sau si a ratei de rentabilitate economica cu 1%. Elementele ce determina variația cu 1% a VNAFsau RIRF sunt considerate variabile critice. In cazul proiectului nostru s-au făcut scenarii prin care s-au modificat acele proiecții pe baza carora sunt calculate fluxurile pentru cheltuielile de operare si cheltuielile de finanțare si venituri in cadrul analizei economice

2.    Calcularea valorilor de comutare a variabilelor critice-pe baza rezultatelor obținute la etapa 1 , variabilele ce proiectului pentru care variația cu 1% produce o modificare cu mai mult de 1% in valoarea de baza a VNAF si RIRF va fi considerata variabila critica.Pentru variabilele critice se va calcula valoarea de comutare , respectiv variația variabilei critice care face ca indicatorul valoarea actualizata neta sa treaca prin 0 iar RIRF sa fie egala cu rata de actualizare. In cazul proiectului nostru a fost calculata valoare de comutate pentru toate variabilele luate in considerare in etapa 1, chiar daca acestea nu sunt variabile critice.

In urma realizării analizei de senzitivitate s-a demonstrat faptul ca rezultatele sunt foarte solide, nu sunt dependente in mare măsură de anumite variabile,

In tabelul de mai jos se poate observa atat nivelul de senzitivitate al varibilelor luate in calcul, atat prin variația cu +/-1% cat si cu +/-20%


MANAGEMENT & ENGINEERING


Proiect nr. 105/2018


Lucrări de intervenție și extindere Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,


Faza: D.A.L.I.


Sector 5, București


Tabel 12 Analiza de senzitivitate Varianta 1


Scenarii cheltuieli


Valori curente


Modificare procentuala cheltuieli operare


Modificare procentuala -1% cheltuieli operare


Modificare procentuala cheltuieli finanțare +1%


Modificare procentuala cheltuieli finanțare -1%


Cheltuieli modificate

Cheltuieli_operare Cheltuieli finanțare


Rezultate

RIRF

-15.62%

-15.74%

-15.50%

-15.65%

-15.60%

VNAF

-8,375,006

-8,410,569

-8,339,443

-8,435,098

-8,314,914

Modificare procentuala RIRE

0.77%

0.77%

0.18%

0.18%

Modificare procentuala VNAEE

0.42%

0.42%

0.72%

0.72%


Scenarii cheltuieli


Valori curente


Modificare procentuala +20% cheltuieli operare


Modificare procentuala -20% cheltuieli operare


Modificare procentuala cheltuieli finanțare +20%


Modificare procentuala cheltuieli finanțare -20%


Cheltuieli modificate

Cheltuieli_operare Cheltuieli finanțare


Rezultate

RIRF

-15.62%

-18.11%

-13.28%

-16.15%

-15.03%

VNAF

-8,375,006

-9,086,263

-7,663,749

-9,576,845

-7,173,167

Modificare procentuala RIRE

-

14.98%

3.36%

3.81%

Modificare procentuala VNAEE

8.49%

8.49%

14.35%

14.35%PBGjar


Proiect nr.


Lucrări de intervenție și extindere


106/2018 Faza: D.A.L.I.


Tabel 13 Analiza de senzitivitate Varianta 2


Scenarii cheltuieli


Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2, Sector 5, București


Valori curente


Modificare procentuala cheltuieli operare


Cheltuieli modificate

Cheltuieli_operare

Cheltuieli finanțare

Rezultate

RIRF

VNAF

Modificare procentuala RIRE Modificare procentuala VNAEE


procentuala -1% cheltuieli operare


Modificare procentuala cheltuieli finanțare +1%


Modificare procentuala cheltuieli finanțare -1%


Scenarii cheltuieli


Cheltuieli modificate

Cheltuieli_operare

Cheltuieli finanțare

Rezultate

RIRF

VNAF

Modificare procentuala RIRE Modificare procentuala VNAEE


-15.53%

-8,408,075


-15.55%

-8,443,538

0.77%

0.42%


-15.42%

-8,372,512

0.77%

0.42%


-15.56%

-8,468,609

0.18%

0.72%


-15.51%

-8,347,540

0.18%

0.72%


Valori curente


-15.53%

-8,408,075


Modificare procentuala +20% cheltuieli operare


Modificare procentuala -20% cheltuieli operare


Modificare procentuala cheltuieli finanțare +20%


Modificare procentuala cheltuieli finanțare -20%


-17.99%

-9,119,332

8.46%


-13.22%

-7,696,818

14.93%

8.46%


-16.06%

-9,618,762

3.41%

14.40%


-14.93%

-7,197,388

3.87%

14.40%


Proiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

pbg-mt

MANASf. M £ N î » f N Q t N B f R ! N G

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5,

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5, București

Analiza de risc

Pentru a gestiona toate riscurile ce pot aparea in derularea proiectului acestea au fost identificate, au fost analizate consecințele pe care le implica apariția acestora precum si masurile ce se vor intreprinde pentru micșorarea impactului.

Riscuri identificate

Consecințe

Masuri de administrare a riscurilor

1. Aprobări

nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau pot fi obținute cu condiționări neașteptate

Majorarea costurilor si a timpului necesar    pentru    realizarea

proiectului

înainte de începerea proiectului, beneficiarul va face o investigare in detaliu a aprobărilor necesare

2. Organizarea execuției

pregătirea execuției anumitor lucrări are ca rezultat un cost mult mai mare si necesita un timp peste termenii contractuali

Majorarea costurilor si a timpului necesar    pentru    realizarea

proiectului

Utilizarea si mobilizarea resurselor pentru a acoperi costurile pentru condițiile dificile de execuție a lucrărilor, inclusiv de asigurare a utilităților

3.Proiectare

Riscul ca proiectul tehnic si detaliile de execuție sa nu poata permite asigurarea execuției lucrărilor la costul anticipat

Creștere pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea aplicării unor soluții tehnice propuse

Investitorul si proiectantul care poarta responsabilitatea proiectului decide asupra schimbării soluțiilor tehnice astfel incat costurile suplimentare sa se încadreze in capitolul "Diverse si neprevăzute" sau se va renunța la anumite lucrări mai puțin importante

4.Execuție

Riscul decoperirii in timpul execuției a necesității unor noi lucrări

Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia la termen si la

întârziere in implementare si majorarea costurilor

Costurile suplimentare vor fi acoperite din capitolul "diverse si neprevăzute". De asemenea, beneficiarul va intra intr-un contract cu durata si valori fixe, astfel constructorul rebuie sa aiba resursele si capacitatea tehnica de a se încadra in condițiile de execuție.

costul estimat

5.Modificări de taxe

Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare general sa se schimbe in defavoarea investitorului

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale beneficiarului

Vor fi necesare fonduri suplimentare care vor fi asigurate fie din preluarea unor sume din capitolul de buget "Diverse si neprevăzute", fie prin economisirea altor capitole din buget si

H A N A 8 Ș M £ N f Hr Cft9lfl6fftlN6

Proiect nr. 106/2018 Faza: D.A.L.I.

Lucrări de intervenție și extindere Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2, Sector 5, București

Riscuri identificate

Consecințe

Masuri de administrare a riscurilor

in ultima instanța vor fi asigurate fonduri noi de către beneficiarii proiectului

6.Finanțare suplimentara

datorita schimbărilor de legislație, de politica sau de alta natura proiectul    necesita    finanțare

suplimentara

Impact negativ asupra veniturilor beneficiarului

Finanțarea va fi asigurata de beneficiarii proiectului

7. întreținere si reparare- calitatea proiectării si/sau a lucrărilor sa fie necorespunzatoare ceea ce va conduce la creșterea peste anticipări a costurilor de intretinere si reparații

Creșterea costului si efecte negative asupra serviciilor furnizate

Introducerea in contract a unor clauze de asumare a răspunderii de către constructor

8. Modificarea legislative- atat in ceea ce privește partea de proiectare si execuție cat si modul de funcționare al instituției

Impact negativ asupra veniturilor beneficiarului sau a costurilor

Se vor face demersuri pentru obținerea tuturor avizelor necesare înainte de demararea proiectului

9. Forța majora-riscul ca forța majora precum este definita prin lege    sa impiedice realizarea

contractului

Pierderea sau avarierea activelor proiectului si pierderea posibilității ca beneficiarul sa obțină venituri

Se vor lua masuri de asigurare a activei si repararea acestora in cel mai scurt timp posibilProiect nr.

Lucrări de intervenție și extindere

Bt

PBG "Wr ~

106/2018

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Str. Fa

Faza: D.A.L.I.

Sector 5, București

sector 5,

6.    Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

Se recomandă varianta 1 având în vedere indicatorii tehnico-economici mai mici decât în varianta 2.

6.2.    Selectarea și justificarea scenariuIui/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Se recomandă varianta 1 având în vedere indicatorii tehnico-economici mai mici decât în varianta 2.

6.3.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a)    indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală inclusiv TVA = 6,309,654.72 lei

din care C+M inclusiv TVA = 4,112,191.49 lei

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Valoare totală 5,309,337.28 lei fără TVA

din care C+M = 3,455,623.10 lei fără TVA

c)    indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

12 luni.

6.4.    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice .

6.5.    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Alocații de la bugetul de stat/bugetul local.

7.    Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1.    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

C.U. nr, 742/Fdin 08/05/2018

7.2.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Se va atașa documentației pentru A.C.

7.3.    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Anexat.

7.4.    Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Conform C.U.

7.5.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

7.6.    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Audit energetic, anexat.

PBG^ar ~

MANASSMENÎ » ENQIfiEVRING

Proiect nr.

106/2018

Faza: D.A.L.i.

Lucrări de intervenție și extindere

Grădinița Nr. 205 Calea Ferentari Nr. 2,

Sector 5, București

Beneficiar: Primăria Sctorului 5

Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 5, sector 5, București

b)    studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul.

c)    raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

d)    studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

e)    studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - calcului coeficientului G

Vezi recomandările auditului energetic.

B. PIESE DESENATE

în funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1.    Construcția existentă:

a)    plan de amplasare în zonă;

b)    plan de situație;

c)    releveu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, fațade, cotate;

d)    planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și în zonele de protecție aferente.

2.    Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):

a)    plan de amplasare în zonă;

b)    plan de situație;

c)    planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;

d)    planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

Vezi borderoul de piese scrise și desenate anexat acestei documentații.

3) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date: nr.. ./dată contract, numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila.


ROMÂNIA

ROMÂNIA

191 r>-xiiii : țt.nXf •*. ■.iTl/i-ii «>iA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CERTIFICAT DE URBANISM „

Nr.    ............<-»*«. 0£j2Jt

ÎN SCOPUL: extindere Grădiniță nr. 205 cu un corp cu regim de înălțime P+2E si destinația unitate de invatamant:


Ca urinare a cererii adresate de GRĂDINIȚĂ NR. 205, prin Nedelcu Elena Roxana reprezentant Primărie Sector 5, cu sediul în Municipiul București, sector 5, cod poștal _ - __ Calea Ferentari nr. 2,, bloc scara etaj

ap.-, telefon / fax _ - e-rnaii _ - înregistrată la nr. 44479 din 08.05.2018

pentru imobilul teren și/sau construcții situat în munictpiul_București_, sectorul_5_, cod poștal Calea

Ferentari nr. 2, bloc _ - scara _ - etaj _ - ap. _ - _ sau identificat prin: planuri cadastrale anexate, sc. 1/2000 si 1/500.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G., aprobată cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015. in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

CERTIFICĂ :

1. REGIMUL JURIDIC

Terenul in suprafața de 4573mp in acte(4777,00mp conform măsurătorilor cadastrale) si construcțiile existente se afla in proprietatea Municipiului București si dat in administrarea Consiliului Local Sector 5 conform Protocolului nr. 27958/23.11.2000 emis de Consiliul Local Sector 5 si a Hotărârii Consiliu Local Sector 5 nr. 60/28.10.2000, înscris in Cartea Funciara nr. 232406 la O.C.P.I. Sector 5.

2.    REGIMUL ECONOMIC

Conform PUG - Municipiul București - teren intravilan aflat in subzona LIa-subzona locuințe individuale si colective mici cu tnax. P+2 niveluri situate in afara zonei protejate.

Folosința actuala : curți construcții

Solicitare : informare-extindere Grădiniță nr. 205

3.    REGIMUL TEHNIC

POTinax. =45% CUTmax. pentru P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren înălțimea maximă= P+2 (10 metri)

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991- republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare, P.U.G. aprobat cu H.C.G.M.B,269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr.241/2011, H.C.G.M.B. nr.232/2012 și H.C.G.M.B. nr.224/2015, sc pol executa lucrări de extindere a Grădiniței nr. 205 cu un corp de clădire avand regimul dc înălțime P+2E cu funcțiune dc invatamant, cu următorul amplasament: alipita la construcția existenta a grădiniței, pe latura posterioara a acesteia; fata dc latura sianga a proprietății- in prelungirea grădiniței existente si aliniata cu aceasta; fata de latura dreapta a proprietarii- in prelungirea grădiniței existente si aliniata cu aceasta; fata de latura posterioara- se va retrage la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri;

Utilizări admise: locuințe individuale și colective iniei cu maxim Pu-2 niveluri in regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat): echipamente publice specifice zonei rezidențiale; scuaruri publice.

Utilizări admise cu condiționări: sc admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta sâ nu fie o falsă mansardarc ci sa sc înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade, suprafața nivelului mansardei va fi dc maxim 60% din aria unui nivel curent; se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora sâ nu depășească 250 mp ?VDC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, sâ nu fie poluante, sâ nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și sâ nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție; funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250 mp. se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD; în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condițiile de eonstruibilitate și sunt dotate cu rețele edilitare, autorizarea construcțiilor se poate face direct sau în baza unor documentații PUD (după caz.).

Utilizări interzise: funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 250 mp ADC, generează un trafic important dc persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare; activități productive poluante, eu risc tehnologie sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșcurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00; realizarea unor false mansarde; anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență; -construcții provizorii; instalarea în curți a panourilor pentru reclame; dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora; depozitare cn-gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din

îiîsui.iții'e pi -    î!    . v -'    ' . .    ■■    ; tșifti sp Steri ekunice. lucrări de terasament de natură Să

afecteze amea-țâr:;; d n spjți:L i'dbbct ,z    ; pe p arcei .a; .1:: .;cn. ia;; ?, ue ser.ls ai acrii cate pot să provoace scurgerea apelor pe

parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapida a apelor meteorice.

Amplasarea clădirilor tata de aliniament: clădirile se dispun in funcție de caracterul străzii; in cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) clădirile se dispun față de aiiniatnenl; pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective; retras față de aliniament cu minim 4,0 metri pe străzi de categoria Ii! și 5.0 metri pe străzi de categoria II și I; retras față de aliniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitare, iar străzile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5 metri, distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau in căzui alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane; se recomandă retrageri față de aliniament de minim 4,0 metri pe străzi de categoria il! și 5,0 metri pe străzi de categoria II și I; în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioara lucrărilor de terasament.

Retragerile fata de limitele laterale: se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanța de cel puțin jumătate clin înălțimea ia cornișă în punctul cei mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; In cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cti clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri

înălțimea maximă-a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel niansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje; sc interzice realizarea unor mansarde false; garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală; se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;

Beneficiarul, constructorul si proiectantul rumân direct răspunzători de respectarea documentației aprobate si a legislației in vigoare, inclusiv de realizarea cuplării in condiții de siguranța si stabilitate, verificatorul si constructorul asumandu-si întreaga răspundere. Documentația tehnica, pe baza careta se va solicita eliberarea autorizației de construire va respecta prevederile Codului Civil, art. 560-561, 611-622, 755-772, ale Legii 50 / 1991 - republicata, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 10 / 1995.Sistemul constructiv va respecta normele in vigoare. Scurgerea apelor pluviale si organizarea executării lucrărilor se vor realiza in incinta. Parcarea si gararea se vor realiza conform prevederilor H.C.G.M.U. nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: obținerea autorizației de construire

CERTIFICA TUL DE URBANISM NU J INE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DES1-’IINȚARE ȘI ț NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONS TRUCȚII

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de eonstrutre/de desființare -solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului ia elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul Injustiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE. prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și Să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu pri ^ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația dea se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată. în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.

Iu situația în cure autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația Î11 care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,

solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta arc obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA Fi ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    X certificatul de urbanism (copie);

b)    X copie legalizata act de proprietate intabulat în Cartea funciară; X extras de Carte funciară actualizat;

c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

X D.T.A.C.


X I). 1 ,O.E


□ D.T.A.D.


d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism: d. I, avize șt acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):


X alimentare cu apă X canalizare


X gaze naturale □ telcfonizarc


Alte avize / acorduri:


X alimentare cu energie electrică □ alimentare cu energie termică d.2. avize șt acorduri privind:

X securitatea la incendiu


X salubritate □ transport urban


a protecția civilă


X sănătatea populației


d.J.avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora


(copie): a Certificat DITL X Acord IRCBI

<1.4. studii de specialitate (1 exemplar origina!): X Verificare documentație la toate cerințele conform legislației in vigoare ; X Calcul coeficient de transfer termic G, X Studiu geotehnic. X Expertiza tehnica

e)    X punctul de vedcre/actui administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f)    X documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): X taxa autorizație de construire ; X taxa timbru arhitectura

In căzui in care din actele prezentate va reieși necesitatea depunerii si a altor inscrisuri sau informații in completare, Primăria Sectorului 5 București isi rezerva dreptul de a le solicita ulterior.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de_ Î2(tlouasprezece) _luni de la data emiterii.

Cererea pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se depune cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării acestuia, conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.


in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Nr.______________________din_____

de la data de_până la data dc__

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urinând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat dc urbanism.

PRIMAR, DANIEL FLOREA


P. SECRETAR SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PETRESCU

ARHITECT ȘEF, MARIAN ION

Data prelungirii valabilității:_______________

Achitat taxa dc_________lei, conform O.P./Chitanței nr.______din___________

Transmis solicitantului la data de_______ ' '    - ,direct / prin poștă°rvZ4^>


4.JXR»


<_


><• 'CA


ZZ Z. Z’?ZZZ > v'" Z "

ZZZ.Z'^z


,5.4/

U

<    ^./ n_^r

iS£3»

£)*&

OJS.SJ °«k

“a /M L\»x

zZuZJ

~ o\' (jf

Os^5Z


\ \    '4K/U


vf
ZWZZ V !<M£vA \

O\k*t
GRĂDINIȚA


\ /

\ / A?/>\

' ' 7

2o6f3zv A


Sjtce/i&i /)^~    X W>&&£Af/24rt& A

- *?•• V^-    , \    ■    . \ . j3p^S7?66Z c.?7e/'


/; \    / /ez^'E^fee fy^sA<|e &    exȚțf-f&bAteZ

'" Z fee^iste Svpe^TA iKfc&Urx

'-    '    ,.|!6pr-A-(M-^' ••.ÎA4P2-e^Gift<F    \    , .

■ ^ZpytcZg^ £ACO ft.W âc_ZA .KgȚfrL^U^ -£^>1 M "PSfefc-

V
5 ÎZ a ( t > WlX^lA SZ- ‘ , ■, V    19S8


ița t«£C5?x- î MtjKiiciP

i O'^ecr,

>1 *•»/£#.! Aj*' “y V I / J, I i ‘ Are* î • , C-J V- 2A1.

z' -A \\0\\

z* -xv^-x

r"X_ °\^^-    ■’

't /Z4<l


BL 0 C

tfS4<4 W-57/fMi x txX '•ZV*- \\ z

x£i X \    0\\oz\


CL^3#^ ” /Z


\\

v '\ WJ.Z?    \ A ;is- > jîto <    /

\ \ \\    Zx-Z-i. Ji£.^vx /' x_

\ jța'A \    ’-W^ .x Z fz)

0^4    •    MS-.ț-''' Z>SS


<?


<

1»^

)5:ZSfr z CȚCx V Z Z^Z


v Z

. - *>■

V    85.PROJECT OESIGN COORCONATCR;

PROIECTANT:


M3


/Elîisy’t Aftfilîî sis eo&laiA


Mihaeia

BUNI)LO'WIS BERGER GROUP, IRC
fiâS.O^Z Z?'1'’ z' 7i‘r!

. fiîJB /'"n    \ ??

'X °-

k \    W

jTV C    ., „

\ X ?• p-

v z

\ \\ Z \ Z \Z\ W-V x-A© X

' ’ X^y-


A " J, ""'■ V"57^    % W

..Zi___-tîL.?, Muay mm \Z A \\ș...M2

M1


RUWE/5EMNATURA

PROIECTAT


MME/SEMWURA

VERIFICAT


WUML/SEMWMURA

BEF PROIECî


-    o- \    ™


PRIMĂRIA «AUNJCJPSULUi BUCUREȘTI


LUCRARE


REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI - GRĂDINIȚĂ NR. 205
S>


PROIECTAI

VERIFICA r


SCF PROIECT


n ăl'"' 8SM A0- ,. Lb:o,/


NUME

ARH. A BERCEANU


SEMNAȚUIțA


OBIECT


ARH. M. BUSuDOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

PLAN DE SITUAȚIE


ARH. D, PATRA

Î’LANSA

OATA

SCARÂ

EXEMPLAR NR.

FAZA PRO'ECT

NUMĂR PROIECT

NUMĂR PLANȘA

G>/20Oe

1:500

c.u.

C 103.S5

A 02

.- mlviJiRa copierea, multiplicarea st impnirnmarea documenSaliel fata aprobarea scrisa b LOTUS 8ER6ER GROUPMobil: 0726694071, 0726694072; e-matblaboratorul. central@gmail.com vyww.laboratorul-central.ro

I „’i.    . I i Iii : ;i i

...ui t


CĂTRE

SC PBC, MANAGEMENT & ENG1NEER1NG SRL

Vd înaintăm alăturat Raportul de încercări nr. 02.964 din 18.05.2018 cu rezultatele obținute pentru « Cărămidă plina prelevată de la obiectiv : Grădiniță nr. 205, Calea Ferentari nr. 21, sector 5, București» conform comanda înregistrata la Laboratorul Centrat cu nr. 1636/ 15.05.2018..

Director General lng. Ion GaleteanuLABORATORUL


Mobil : 0726694071, 0726694072; e-mail:laboratorul. central@gmail.com www.laboratorul-central.ro


RAPORT DE ÎNCERCĂRI NR. 03.79 din 18.05.2018

Client:

PBG MANAGEMENT & ENGINEERING S.R.L.

Adresa:

B - dul Aviatorilor nr. 63, et. 5, ap. 10, biroul 1, sector 1

Comanda nr:

inregistrata de Laboratorul Central SA cu nr. 1657/16.05.2018

Obiectul încercat:

Mortar de zidărie prelevat de la Grădiniță nr. 205 situata in cal. Ferentari nr. 21, sector 5, București

Data primirii obiectului:

16.05.2018

Prelevare:

Proba a fost prelevată de către delegatul Laboratorului Central SA

Ambalaj:

Punga de polietilena

Marcare:

792.1 - proba prelevată din zidul interior

Metoda de incercare:

Normativ MP 007-99

P.T.E.L. 3.1

Data executării incercarii:

17.05 - 18.05.2018

Rezultatul determinării:

1. Determinarea conținutului de liant si agregat prin metoda dezagregării chimice

Condiționare: Proba a fost mojarata si adusa la masa constanta, după care a fost condiționată inainte de incercare timp de 24 ore la 23±5 °C si umiditate relativa de 55+5%.

Condiții de lucru: T=21°C U= 52%    

Nr.

Crt.

Caracteristica

determinata

U.M

Valoarea obtinuta

Metoda de lucru

1.

Conținutul de liant+apa de reacție

%

24,33

2.

Natura liantului

-

Var - ciment

Normativ

3.

Conținutul de agregat

%

75,67

MP 007-99

4.

Natura agregatului

-

Nisip de rau

P.T.E.L 3.1

• Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizata o Prezentul Raport de încercări conține o pagina

OPINII SI INTERPRETĂRI

Din punct de vedere al compoziției chimice, proba incercata poate corespunde mărcii M10Z. Aprecierea are caracter informativ, doarece pe materialul extras din opera nu se poate efectua determinarea rezistentei la compresiune. încadrarea mortarelor de zidărie s-a făcut după "C17-82 Instrucțiuni tehnice privind compoziția si prepararea mortarelor de zidărie si tencuiala1

Sef Profil: Ing An da Ciupitu


Sef laborator: ing. Anda Roșea

Au,

Raport de încercări nr. 03.79 din 18.05.2018

pag. 1/1


Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus fără acordul scris al S.C. Laboratorul Central S.A. decăt în întregime COD -.PG 5.10-1


LABORATORUL


Mobil: 0726694071, 0726694072; e-mail:laboratorul. central@gmail.com www.laboratorul-central.ro


RAPORT DE ÎNCERCĂRI NR. 03.80 din 18.05.2018

Client:

PBG MANAGEMENT & ENGINEERING S.R.L.

Adresa:

B - dul Aviatorilor nr. 63, et. 5, ap. 10, biroul 1, sector 1

Comanda nr:

inregistrata de Laboratorul Central SA cu nr. 1657/16.05.2018

Obiectul încercat:

Mortar de zidărie prelevat de la Grădiniță nr. 205 situata in cal. Ferentari nr. 21, sector 5, București

Data primirii obiectului:

16.05.2018

Prelevare:

Proba a fost prelevată de către delegatul Laboratorului Central SA

Ambalaj:

Punga de polietilena

Marcare:

792.2 - proba prelevată din zidul exterior

Metoda de incercare:

Normativ MP 007-99

P.T.E.L. 3.1

Data executării incercarii:

17.05- 18.05.2018

Rezultatul determinării:

1. Determinarea conținutului de liant si agregat prin metoda dezagregării chimice

Condiționare: Proba a fost mojarata si adusa la masa constanta, după care a fost condiționala inainte de incercare timp de 24 ore la 23+5 °C si umiditate relativa de 55+5%.

Condiții de lucru: T=21°C U= 52%

Nr.

Crt.

Caracteristica

determinata

U.M

Valoarea obtinuta

Metoda de lucru

1.

Conținutul de liant+apa de reacție

%

25,90

2.

Natura liantului

-

Var - ciment

Normativ

3.

Conținutul de agregat

%

74,10

MP 007-99

L 4.

Natura agregatului

-

Nisip de rau

P.T.E.L 3.1

• Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizata « Prezentul Raport de încercări conține o pagina

OPINII SI INTERPRETĂRI

Din punct de vedere al compoziției chimice, proba incercata poate corespunde mărcii M10Z. Aprecierea are caracter informativ, doarece pe materialul extras din opera nu se poate efectua determinarea rezistentei la compresiune. încadrarea mortarelor de zidărie s-a făcut după "C17-82 Instrucțiuni tehnice privind compoziția si prepararea mortarelor de zidărie si tencuiala"


Sef Profil: Ing Anda Ciupitu

Raport de încercări nr. 07.80 din 18.05.2018    pag. 1/1

Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus fără acordul scris al S.C. Laboratorul Central S.A. decât în întregime

rnn ■ on n m.1    Q C)

Verificator de proiecte, atestat MLPTL

Florica Stroia

Aleea Reșița “D”, Bl. A4, Ap.4

Sector 4 - București

CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. 02043/12.02.1998

REFERAT

Privind verificarea la cerințele Af a lucrării:

Elaborare DALI (inclusiv expertiză tehnică) pentru corp clădire și extindere cu corp nou pentru Grădinița nr. 205, Calea Ferentari, nr. 2ț Sector 5, București.

Date de identificare:

elaborator de specialitate: GHT Geo Hidro Topo ; amplasament: sector 5, București

data prezentării documentației pentru verificare: 17. 05. 2018

1. Caracteristicile principale ale proiectului:

Studiul cuprinde:

Piese scrise, cu elemente din amplasament;

Piese desenate: in număr de trei;

2. Concluziile verificării:

Scopul studiului este de a stabili condițiile geotehnice pentru elaborare DALI (inclusiv expertiză tehnică) pentru corp clădire și extindere cu corp nou pentru Grădinița nr. 205, Calea Ferentari, nr. 2( Sector 5, București.

Investigațiile de teren au constat din:

-    observații de suprafața;

-    un foraj geotehnic de studiu executat până la adâncimea de 6,00 m.

-    trei dezveliri de fundații.

Apa subterana nu fost interceptata.

Trenul de fundare este : stratele de argile și argile prăfoase, plastic vârtoase (luturi tip Lc) din complexului luturilor de București.

Riscul geotehnic este de tip “moderat”, respectiv o încadrare în categoria geotehnică 2.

Se recomanda fundare directa sub adancimea de inghet, pe argila prafoasa - plastic vartoasa.

Prezentul referat confirma faptul ca studiul geotehnic corespunde standardelor si normativelor pentru domeniile Af.
Strada Nasaud, Nr 25, Sector 5, București

STUDIU GEOTEHNIC

pentru:

ELABORARE DALI. (INCLUSIV EXPERTIZA TEHNICA) PENTRU CORP CLĂDIRE SI EXTINDERE CU CORP NOU PENTRU GRĂDINIȚĂ NR. 205, CALEA FERENTARI, NR, 21 SECTOR 5, BUCUREȘTI


- mai 2018 -


TEL : E-mail


0721.711.339

ghtstud@gmail.com


A. PIESE SCRISE


CUPRINS1.    Pagina de titlu și semnături................................................pag.nr.    1

2.    Cuprinsul volumului.........................................................pag.nr.    2

3.    Memoriu tehnic...............................................................pag.nr.    3-11

B. PIESE DESENATE

1.    Plan de încadrare.................................................................. planșa    nr. 1

2.    Plan de situație cu amplasamentul lucrărilor................................... planșa    nr. 2

3.    Fișa forajului de studiu ........................................................ planșa    nr. 3

4.    Schița dezvelirilor D1-D3......................................................... planșele nr. 4-6MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE


1.1 Obiectul studiului

Prezenta documentație reprezintă studiul geotehnic pentru

expertiză tehnică) pentru corp clădire și extindere cu corp nou Calea Ferentari, nr. 2| Sector 5, București.

în planșa nr. 1 se prezintă încadrarea în zonă a imobilului ce urmează a fi dezafectat. Planul de situație (planșa nr.2), prezintă lucrările de cercetare geotehnică pentru cele două corpuri ale scolii.

Prezentul studiu a fost întocmit în conformitate cu reglementările tehnice specifice, în vigoare, corespunzător prevederilor din NP 074/2014 “Normativ privind privind documentațiile geotehnice petru contrucții”.

2. CONSIDERAȚII GEOMORFOLOGICE, GEOLOGICE ȘI METEOCLIMATICE

2.1. Din punct de vedere geomorfologic, orașul București este situat în Câmpia Bucureștiului - subdiviziune a Câmpiei Române. Aceasta este fragmentată de văi cu lunci largi și terase joase. Spațiile interfiuviale și terasele sunt acoperite cu depozite loessoide, fiind afectate intens de procese de tasare.


Hidrografia orașului București este reprezentată prin râurile Danibovița și Colentina, cu direcția de curgere NV - SE.

2.2. Considerații geologice

Din punct de vedere geologic, zona studiată face parte din unitatea structurală cunoscută sub numele de Platforma Moesică.

Formațiunile care iau parte la alcătuirea geologică a acestei unități aparțin Paleozoicului, Mezozoicului și Neozoicului, depuse peste un fundament cutat, constituit probabil din șisturi verzi. Dintre aceste formațiuni, prezintă interes, din punct de vedere hidrogeologic, depozitele cuaternare (pleistocene și holocene), ce au grosimi cuprinse între 70 și 350 m.

Pleistocenul este reprezentat prin toate cele trei etaje: Pleistocenul inferior, mediu și superior.

Pleistocenul inferior este dispus peste depozitele levantine, depozitele sale fiind cunoscute în literatura de specialitate sub numele de "Stratele de Frățești".

Acestea sunt constituite în partea lor superioară din nisipuri mărunte și fine, uneori grosiere, micacee, către bază predominând pietrișurile alcătuite din cuarțite, micașisturi, gresii, calcare, silexuri și tufuri calcaroase, separate prin strate de argile.

Acest complex este împărțit la rândul său în trei strate notate de sus în jos cu A, B și C cu grosimi de 30,00 - 50,00 m fiecare, separate prin strate impermeabile de argile nisipoase cu grosimi de 5,00 - 25,00 m.

Pleistocenul mediu este reprezentat printr-o alternanță de marne și argile cenușii și cenușii - vineții, cu rare intercalații subțiri de nisipuri fine, cunoscută sub numele de "Complexul Marnos". în zona Municipiului București "Complexul Marnos" atinge grosimi de 100 -120 m, în cadrul sau intercalându-se 2-3 straturi de nisipuri fine, acvifere, care nu prezintă însă o continuitate în dezvoltare.

Pleistocenul superior este reprezentat în bază printr-un orizont de nisipuri fine, medii cu grosimi de 8,00 - 20,00 m, cu intercalații subțiri grezoase, calcaroase cunoscute sub numele

de "Nisipurile de Mostiștea”. Acestea au în zonă o grosime de cca. 8,00    10,00 m.

Deasupra acestor nisipuri se întâlnesc o serie de depozite de argile, argile nisipoase uneori cu aspect leossoid de 5,00 - 10,00 m grosime, denumite "Depozite Intermediare".

Peste acestea și uneori direct peste “Nisipurile de Mostiștea” se dezvoltă un orizont de pietrișuri și nisipuri cu grosimi de 4,00 - 8,00 m, cunoscut sub numele de "Pietrișuri de Colentina", care apar la zi în carierele de pe valea Colentina și pe versantul drept al văii Dâmbovița.

Holocenul este constituit din depozite argiloase - prăfoase loessoide de 2,00 - 14,00m grosime și depuneri de luncă și de terasă.

2.3. Considerații meteoclimatice

Din punct de vedere climatic, zona studiată se caracterizează printr-o climă temperat -continentală, cu temperaturi medii anuale de 11°C, maxima depășind uneori + 40°C, în luna iulie, iar minima poate ajunge la - 30°C, în luna februarie.

Precipitațiile medii anuale sunt de 550 mm; în anii ploioși se pot atinge 900 mm/an, iar în cei secetoși înjur de 350 mm/an.

Adâcimea medie de îngheț este cuprinsă între 80 - 90 cm, de la suprafața terenului.

3. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL

în amplasamentul se găsește un imobil din cărămidă cu regim de înălțime Sp + P + pod. Starea clădirii este bună, nefiind observate crăpături sau alte idicii de degradare.

în zona fără subsol, clădirea are fundație din beton, cu talpa la adâncimea de 1,20 m de la suprafața terenului și are două trepte, prima este acoperită de izolatorul termic, iar cea de-a doua are 12 cm lățime (Planșa 4).

Construcția are două subsoluri parțiale cu adâncimea pardoselii la 2,20 de la nivelul terenului. în subsolul din corpul central (dezvelirea D2, planșa nr. 5), fundația are o treaptă de 38 cm de la fața peretelui și o adâncime de 0,50 m de la nivelul pardoselii din subsol, însumând o adâncime de 2,70 de la nivelul terenului sistematizat. în aripa nordică, paralelă cu Calea Ferentari (dezvelirea D3, planșa nr. 6), fundația este la nivelul peretelui și are o

5

adâncime de 0,50 m de la nivelul pardoselii din subsol, însumând o adâncime de 2,70 de la nivelul terenului sistematizat.

4. STRUCTURA TERENULUI DIN AMPLASAMENT

Cercetarea terenului din amplasament s-a realizat printr-un foraj geotehnic de studiu executat până la adâncimea de 6,00 m (FI) și trei dezveliri de fundații (D1-D3).

Pe parcursul forării au fost prelevate probe de teren pentru determinări de laborator geotehnic.

Prin încercările de laborator s-a urmărit evidențierea următoarelor aspecte:

-    identificare, caracterizarea și clasificarea pământurilor - prin granulozitate, plasticitate (STAS 1913/5-85);

-    starea pământurilor - prin determinarea umidităților, gradului de saturație, greutăți volumice, porozități (STAS 1913/1-82);

-    comportarea pământurilor prin încercări de compresibilitate în edometru (STAS 8942/1-89);

-    rezistența la forfecare (STAS 9842/2-82).

4.1. Stratificația

Conform datelor obținute din forajul de studiu, începând de la suprafață spre adâncime, stratificația terenului, prezentată în detaliu în fișa complexă a forajului (planșa nr. 3) are următoarea succesiune:

Forajul FI

-    0,00 - 0,60 m - umplutură;

-    0,60 - 1,10 m - umpluturi vechi din argilă, cafenie, tare, cu resturi carbunoase;

-    1,10 - 2,30 m - argilă prăfoasă, cafenie-gălbuie, plastic vârtoasa, cu concreții și diseminații calcaroase;

-    2,30 - 3,80 m -praf argilos cafeniu, plastic vârtoas la consistentă, cu diseminații calcaroase;

-    3,80 - 6,00 m - argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă, cu păpuși calcaroase.

4.2. Apa subterană

în raport cu cota terenului natural, în forajele executate nu a fost întâlnită apa subterană până la adâncimea de 6,00 m.

5. CONCLUZII

5.1.    Terenul este constituit până la adâncimea de 6,00 m din stratele de argile și argile prăfoase, plastic vârtoase (luturi tip Lc) din complexului luturilor de București.

5.2.    Pentru extindere, se recomandă fundarea directă, pe tălpi continui, cu rosturi de tasare diferențială în zona de alipire la corpul existent, cu adâncimea D>l,20 m, cu condiția depăsurii eventualelor umpluturi de sub cota de fundare și înlocuirea acestora cu beton slab, corespunzător unei încastrări de minim 20 cm în terenul natural.

5.3.    Sub încărcările actualei structuri, se poate admite că tasările terenului de fundare, atât din consolidarea primară cât și din consolidarea secundară sunt consumate în întregime.

Consolidarea și recompartimentarea structurii existente nu ridică în principiu probleme de capacitate portantă a terenului de fundare la nivelul tălpilor actuale, dacă se elimină în totalitate posibilele pierderi de apă în teren și dacă materialele din corpul fundațiilor sunt apte să preia eventualele suprasarcini.

îndeplinirea primei condiții presupune refacerea integrală a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare într-o schemă constructivă vizitabilă, amplasată cât mai departe de fundațiile existente sau de eventuale fundații nou proiectate. Realizarea celei de a doua condiții face obiectul expertizei de rezistență.

5.4.    Presiunea convențională de bază definită conform NP 112-14 Anexa D, se va limita la valoarea:

pconv = 190 kPa (în gruparea fundamentală a încărcărilor)

Presiunea convențională de calcul (pconv), se va stabili în proiectare, după aplicarea corecțiilor de adâncime și de lățime valorii presiunii convenționale de bază (pconv.) conform NP 112-14 Anexa D sau Anexei B pct. B.2 *) din STAS 3300/2-85.

După definitivarea schemei statice a structurii, a regimului de încărcare la nivelul tălpilor de fundare, a determinării componentei verticale a rezultantei încărcărilor de calcul provenită din gruparea specială și a excentricităților rezultantei încărcării de calcul față de axa transversală, respectiv axa longitudinală a fundației, se poate determina și valoarea presiunii critice la care se atinge starea limită de capacitate portantă (SLCP) a terenului de fundare.

Pentru calculul deformațiilor probabile ale terenului de fundare, se vor lua în considerare următoarele valori:

-    modulul de deformație liniară    E = 16 500 kPa

-    coeficientului de deformație laterală - argilă    v = 0,30

-    coeficientului de deformație laterală - pământuri prăfoase    v = 0,35

-    greutatea volumică    y = 18.5 kN/m3

-    argilă........................................0,42

-pământuri prăfoase..................0,30

în eventualele calcule de verificare a capacității portante a terenului de fundare, se vor lua în considerare următoarele valori:

-    unghi de frecare interioară    <p = 16°;

-    coeziunea    c = 50 kPa;

-    greutatea volumică    7=185 kN/m3

5.5. în cazul în care proiectul prevede lucrările de subzidire, acestea se vor executa etapizat, pe tronsoane scurte de maxim 1,0 m lungime, în flux continuu de la atacarea unui tronson (de la săpare până la betonare). Trecerea la următorul tronson se va face numai după definitivarea lucrărilor la tronsonul anterior.

Săpăturile pentru eventuale intervenții la fundații sau pentru înlocuirea rețelelor hidroedilitare existente, se pot executa cu pereți verticali nesprijiniți până la adâncimea D< 1,50 m, apoi, fie taluzate la pante 1:0,5, fie sprijinite corespunzător. în ambele situații, se va evita depozitarea pământului excavat sau a materialelor de construcții la distanțe mai mici de 1,0 m de marginea săpăturilor, iar pe durata execuției, tranșeele adiacente fundațiilor exterioare vor fi protejate permanent cu copertine impermeabile pentru a se evita umezirea terenului de fundare cu ape din precipitații.

Umpluturile laterale fundațiilor vor fi realizate, de preferat, din material local, fără pământ vegetal sau alte resturi, compactat corespunzător în strate succesive.

6. CONSIDERAȚII FINALE

6.1. în conformitate cu indicatorul TS - 1981, după modul de comportare la săpat, terenul din amplasament se încadrează astfel:

Nr.

crt

Denumirea pământurilor sau rocilor dezagregate

Proprie

-tăți

coeziv

e

Categoria de teren după modul de comportare la săpat

Greutate medie in situ (kg/m3)

Afânare a după exec. săpătur

ii

(%)

Manual

Mecanizat

cu lopata cazma,etc.

Excavator

Buldozer

Moto

screper

1.

Pământ vegetal

slab

coezivă

ușor

I

I

I

1200 -1400

14-28

2.

Argilă, argilă prăfoasa

coeziune

mijlocie

tare

II

II

II

1800 - 2000

24 - 30

6.2. în urma observațiilor de teren și a analizei datelor geotehnice obținute prin execuția forajului de studiu, conform NP 074/2014 “Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, pentru amplasamentul studiat rezultă următoarele condiții:

FACTORII RISCULUI GEOTEHNIC

DESCRIEREA SITUAȚIEI DIN AMPLASAMENTUL STUDIAT

PUNCTAJ

Condiții de teren

Teren bun - NP 074 - 2014, Anexa 1.1, punctul 1.2.1, tabelul A1

2 puncte

Apa subterană

Fără epuismente

1 puncte

Importanța construcției

Normală

3 puncte

Vecinătăți

1 Risc redus

1 punct

Seismicitate

| Zonă seismică cu ag>0,30g

3 punct

PUNCTAJ TOTAL REZULTAT

10 puncte

* Notă: Importanta construcției va fi stabilită de către proiectant conform HG 261/1994 și HG 766/1997.

Pentru obiectivul proiectat, punctajul total este de 10 puncte, rezultând un risc geotehnic de tip “mediu”, respectiv o încadrare în categoria geotehnică 2. Conform NP 074 - 2014, categoria geotehnică 2, include tipuri uzuale de lucrări și fundații, fără riscuri anormale sau condiții de teren și de solicitare neobișnuite sau excepțional de dificile.

Lucrările din categoria geotehnică 2 impun obținerea de date cantitative și efectuarea de calcule geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerințelor fundamentale. în schimb pot fi utilizate metode de rutină pentru încercări de laborator și de teren pentru proiectarea și execuția lucrărilor.

Astfel, conform NP 074-2014 Tabel A. 1.6.5 Exigențe privind investigațiile geotehnice, investigațiile geotehnice pot fi de rutină și vor cuprinde sondaje deschise, foraje cu prelevarea de eșantioane și măsurarea nivelului apei subterane, încercări de laborator și, eventual, încercări în teren, iar metodele de proiectare se vor baza pe calcule de rutină pentru stabilitate/capacitate portantă și deformații, folosind metode uzuale recomandate în reglementările tehnice în vigoare.

6.3.    Conform STAS 6054 - 77 adâncimea de îngheț în zonă este de 0,80 - 0,90 m.

6.4.    Din punct de vedere seismic, conform zonării teritoriului României, perimetrul studiat se încadrează conform hărților din” Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” - indicativ PI00 /2014, astfel:

-    zona valorii de vârf a accelerației terenului: ag = 0,30 m/s;

-    perioada de colț Tc - 1,6 s;

-    zona de macroseismicitate 8i pe scara MSI< conform SR 11100/1-93 (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani).


6.5. în eventualitatea prevederii unorJuatervenții la nivelul tălpilor de fundare actuale, va fi solicitată prezența geotehnicianriiăîK^g^Jafitieî; pențtru examinarea terenului de fundare și avizarea în consecință.
vv6t°0P° ,S)j

X*.PLAN DE SITUAȚIE


GHT GEO HiDRO TOPO SRL


FISA COMPLEXA [Complex borehole profile]:

LUCRAREA: Elaborare DALI (inclusiv expertiză tehnică) pentru corp clădire și extindere cu corp nou pentru Grădinița nr. 205, Calea Ferentari, nr. 2, Sector 5, București

85


PROBE

[Sample]


GRANULOZITATEA [Granular size]


DESCRIEREA STRATULUI [Stratum description]


SIMBOL

[Symbol]


co 5 -CC E > F- O 2


E _

0. £ -O

2coW


umplutura


w

na ii:


0.40


0.40


H E

< ro


< $ °5 .=■

Q_ — "o


< 5

£ UJ <*-■=■ O < c

go’S

sO

t= °-2 LU


O-g H C C/)

<

_j o

UJ ra Q S


2 c O <2 O


<<

2 ce ~

< < -UJ UJ

o o t

ăl


g/cm3


OEFORMATIE EDOMETRICA [Oedometer deformation]


FORFECARE

DIRECTA [Direct shear tests]


umpluturi vechi din argilă, cafenie, tare, cu resturi carbunoase


argilă prăfoasă, cafcnie-gălbuie. plastic vânoasa, cu concreții și diseminații calcaroase


praf argiios cafeniu, plastic vârtoas la consistentă, eu diseminații calcaroase1.10


2.30


3.80


0,70


1.20


1.50


2.00


3.00


18


16


48    36


48


36


22.2


58.0


19.5


38.5


0.93


1.86


argilă prăfoasă, gălbuie, plastic consistentă, cu diseminații și concreții calcaroase


5.00


18


45


36


22.0


39.4


15.5


23.9


0.73


6.00


2.20


6.00


46    38


°O > W ȚJ <=3

Wlu " < tC ș — h- £.

§"Ș

III “


1.52


40.0


uj '5 UJ —


0.67


o a I S

Z> «ț-


§S


>1


jS-3


N O UJ O O “


11773


2.1


16’50'


52S Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

□    Din sursă centralizată,

0 Centrală termică proprie 0 Boiler cu acumulare,

O Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

□    Preparare locală pe plită,

S Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar - 15; Spălător 5; Cadă de baie 3; Dus: 0; Rezervor WC - 14; Pisoar: 0; Mașini spalat: 5.

Puncte de consum a.c.m. / a.r.: 23 / 37

S Alte informații:

a)    date privind starea armăturilor și conductelor de apa calda pentru incalzire: conductele de distribuție apă caldă pentru încălzire sunt în stare bună;

b)    temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii lunare - de preluat de la stația meteo locală sau de la regia de apă): 10°C;

c)    numărul total de persoane: 265 copii și 34 adulți, cu program prelungit de cca 12 ore pe zi.

Informații privind instalația de climatizare-. în clădire sunt montate doua unități de climatizare, cu puterea frigorifica de 3,52kW fiecare.

S Informații privind instalația de ventilare mecanică: în clădire nu există sitem de ventilare organizat;

S Informații privind instalația de iluminat:

La interiorul spațiilor sunt folosite corpuri de iluminat de tip fluorescent si incandescent.

Nu există dispozitive de control și reglare automată a fluxului luminos. Nu sunt informații referitaore la consumul de energie electrica pentru iluminat, aferent clădirii. S-au inventariat corpurile de iluminat montate la data efectuării auditului și a rezultat o putere electrica totala a acestora de 11,718 kW.

2.3 Calculul rezistentelor termice corectate

Rezistențele termice corectate pentru elementele opace țin cont de deprecierea in timp a calităților izolatore a materialelor care le compun, printr-un coeficient de majorare a conductivității termice a materialelor în funcție de vechime și stare precum și de influența punților termice. Valorile rezultate sunt prezentate în tabelele din fisa de analiza termica, (pentru fiecare tip de element de construcție).

Tabel 1

Elementul de construcție

J

S [m2]

R’

m2K/W

Rin in

C107/1

m2K/W

Satisfacerea exigenței de

izolare

Perete exterior SUD-EST (E1)

221,71

2,199

1,80

DA

Perete exterior NORD-EST (E2)

207,41

2,178

1,80

DA

Perete exterior SUD-VEST (E3)

306,06

2,292

1,80

DA

Perete exterior NORD-VEST (E4)

263,3

2,251

1,80

DA

Perete îngropat SUD-EST (E5)

72,81

3,332

4,5

NU

Perete ingropat NORD-EST (E6)

103,35

3,332

4,5

NU

Perete ingropat SUD-VEST (E7)

82,12

3,332

4,5

NU

Perete ingropat NORD-VEST (E8)

105,32

3,332

4,5

NU

Fereastra SUD-EST (E9)

56,96

0,5

0,77

NU

Fereastra NORD-EST (E10)

59,27

0,5

0,77

NU

Fereastra SUD-VEST (E11)

46,93

0,5

0,77

NU

Fereastra NORD-VEST (E12)

28,37

0,5

0,77

NU

Usa acces III (E13)

1,89

0,5

0,77

NU

Usa acces I (E14)

7,27

0,5

0,77

NU

Planseu peste sol (E15)

786

1,329

4,5

NU

Planseu sub pod (E16)

897

2,218

5

NU

Usa acces II (E17)

6,33

0,5

0,77

NU

Se constată că, cu excepția pereților exteriori opaci, celelalte elemente de anvelopa ale clădirii

nu îndeplinesc exigența de izolare termică.

2.4. Parametri climatici

2.4.1.    Temperatura convenționala exterioara de calcul

Pentru iarna temperatura convenționala de calcul a aerului exterior se considera pentru zona in care se afla localitatea București (zona II), conform STAS 1907/1, astfel: te= -15°C.

2.4.2.    Intensitatea radiației solare si temperaturile exterioare medii lunare

Au fost stabilite in conformitate cu McOOl-PI, anexa A9.6., respectiv SR 4839, pentru localitatea București.

2.5. Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare

2.5.1. Temperatura interioara predominanta a incaperilor incalzite

Conform Metodologiei McOOl-PI (1.9.1.1.1.), temperatura predominanta pentru Sălile de clasa (spatii invatamant) este: tj= 20°C.

2.5.2. Temperatura interioara a spatiilor neincalzite

Conform Metodologiei McOOl-PI (1.9.1.1.1.), temperatura interioara a spatiilor neincalzite de tip subsol tehnic, se calculează pe baza de bilanț termic.

2.6. Programul de funcționare si regimul de furnizare a agentului termic

Clădirea de locuit are un program de funcționare discontinuu, avand un regim de furnizare a agentului termic continuu.

3. RAPORT DE AUDIT
3.1. Clădirea reala: Grădiniță nr. 205, Calea Ferentari nr. 2, Sector 5, București
Modulul I - Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire

® Regim de înălțime:    S+P+lEpartial

®    Aria desfășurată construită:    Aj = 1893 m2

®    Suprafața utilă a spațiilor încălzite:    Ajnc =1518 m2

®    Volumul încălzit:    V = 5267 m3

®    Rata de ventilare a spațiilor:    na = 0,6h‘'

® Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel:

> Elemente spre exterior:

Elementul de construcție

Simbol

S|m2|

Perete exterior SUD-EST

El

221,71

Perete exterior NORD-EST

E2

207,41

Perete exterior SUD-VEST

E3

306,06

Perete exterior NORD-VEST

E4

263,3

Fereastra SUD-EST

E9

56,96

Fereastra NORD-EST

E10

59,27

Fereastra SUD-VEST

El 1

46,93

Fereastra NORD-VEST

E12

28,37

Usa acces III

E13

1,89

Usa acces I

E14

7,27

Usa acces II

E17

6,33

TOTAL

-

1205,5

> Elemente spre sol:

Elementul de construcție

Simbol

S|m2|

Perete îngropat SUD-EST

E5

72,81

Perete ingropat NORD-EST

E6

103,35

Perete ingropat SUD-VEST

E7

82,12

Perete ingropat NORD-VEST

E8

105,32

Planseu peste sol

E15

786

TOTAL

-

1149,6

> Elemente spre spații secundare:

Elementul de construcție

Simbol

S Im2]

Planseu sub pod

E16

897

TOTAL

-

897

® Rezistențe termice ale elementelor de construcție:

> Elemente spre exterior:

Elementul de construcție

R, [m2K/W]

r

R’, [m2K/W]

Perete exterior SUD-EST (El)

2,575

0,854

2,199

Perete exterior NORD-EST (E2)

2,575

0,846

2,178

Perete exterior SUD-VEST (E3)

2,575

0,89

2,292

Perete exterior NORD-VEST (E4)

2,575

0,874

2,251

Fereastra SUD-EST (E9)

0,5

1

0,5

Fereastra NORD-EST (E10)

0,5

1

0,5

Fereastra SUD-VEST (Eli)

0,5

1

0,5

Fereastra NORD-VEST (El2)

0,5

1

0,5

Usa acces III (El 3)

0,5

1

0,5

Usa acces I (El4)

0,5

1

0,5

Usa acces 11 (El 7)

0,5

1

0,5

> Elemente spre sol:

Elementul de construcție

R echiv, [m2K/Wj

Perete ingropat SUD-EST (E5)

4,75

Perete ingropat NORD-EST (E6)

4,75

Perete ingropat SUD-VEST (E7)

4,75

Perete ingropat NORD-VEST (E8)

4,75

Planseu peste sol (El5)

4,61

> Elemente spre spații secundare:

Elementul de construcție

R, [m2K/W]

r

R’, |m2K/W]

Planseu sub pod (El6)

2,797

0,793

2,218

Rezultate obținute:

>    Rezistența termică corectată medie pe toată anvelopa clădirii:

Rs = 2,151 nVK/W

0io = 20 °C

OiRS = 20 °C

Dz = 267 zile

Ngz - 3005 grade-zile

Ngz* = 1606 grade-zile


>    Temperatura interioară rezultantă medie a spațiului încălzit:

>    Temperatura interioară redusă:

>    Durata sezonului de încălzire:

>    Numărul corectat de grade-zile:

>    Numărul corectat de grade zile, în cazul ocupării discontinue:

Luna

TjRs

TeRS

Dz

ianuarie

20

-0,21

31

februarie

2,258

28

martie

6,983

31

aprilie

13,216

30

mai

18,35

30

iunie

21,839

0

iulie

23,433

0

august

22,978

0

septembrie

18,605

25

octombrie

12,526

31

noiembrie

6,667

30

decembrie

1,976

31

Consumul anual de căldura pentru încălzire la nivelul spațiilor încălzite:

Q"

= 98486,213 kWh/an

Consumul anual de energie pentru încălzire la nivelul sursei :

Qinc

= 126908,937 kWh/an

Consumul anual specific de energie pentru încălzire la nivelul sursei :

Qinc

= 83,603 kWh/m2an

Indicele de emisii CO2 pentru încălzire la nivelul sursei:

eCO2inc

= 16,721 kgCO2/m2an


Modulul II - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consuni

•    Număr de persoane:

•    Necesar specific zilnic de apă caldă de consum:

•    Numărul zilnic de ore de livrare a apei calde:

Np = 299 a = 8 l/om*zi 12 ore/ziRezultate obținute:

>    Consumul anual de apă caldă de consum:

= 502,32 m3/an = 33169,475 kWh/an = 21,851 kWh/m2an = 4,37 kgCO2/m2an


V ac

>    Consumul anual de căldură pentru, a. c. :    nan

^acc

>    Consumul anual specific de căldură pentru a.c .:    an

Aacc

>    Indice de emisii de CO2 pentru a.c.:    an

®CO2acc

Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat

B. Alți consumatori

9 Puterea electrică instalată P = 11718W

Rezultate obținute:

>    Consumul anual de energie pentru iluminat:    Qf/um =

26320,8 kWh/an

>    Consumul anual specific de căldură pentru iluminat:    =17,339 kWh/m2an

>    Indice de emisii CO2 pentru iluminat:    Pan = 8,323 kgCO2/m2an

r    eCO2ilum    &

Modulul IV - Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare

9

9    Suprafața utilă a spațiilor climatizate/răcite:    Acum = 1518    m

«    Volumul climatizat:    Vcnm = 5267    nr

®    Rata de ventilare a spațiilor climatizate:    na = 0,6 h’1

» Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel:

> Elemente spre exterior:

Elementul de construcție

Simbol

S [m2]

Perete exterior SUD-EST

El

221,71

Perete exterior NORD-EST

E2

207,41

Perete exterior SUD-VEST

E3

306,06

Perete exterior NORD-VEST

E4

263,3

Fereastra SUD-EST

E9

56,96

Fereastra NORD-EST

E10

59,27

Fereastra SUD-VEST

Eli

46,93

Fereastra NORD-VEST

E12

28,37

Usa acces III

E13

1,89

Usa acces I

E14

7,27

Usa acces II

E17

6,33

TOTAL

-

1205,5

> Elemente spre spații adiacente neclimatizate:

Elementul de construcție

Simbol

S jm ;’|

Perete îngropat SUD-EST

E5

72,81

Perete îngropat NORD-EST

E6

103,35

Perete ingropat SUD-VEST

E7

82,12

Perete ingropat NORD-VEST

E8

105,32

Planseu peste sol

E15

786

Planseu sub pod

E16

897

TOTAL

-

2046,6

® Temperatura interioară de confort în sezonul cald:

6io = 25 °C

® Tabel date climatice

Luna

Oek

Nzk

Du

mai

21,3

15

5

iunie

25,2

30

5

iulie

27,2

15

5

august

26,3

0

0

septembrie

20,6

15

5

® Coeficientul de performanță al mașinii frigorifice: « Consumul de energie electrică auxiliară:

COP = 2,9

Qaux diverse = 0 kWh/an

Qr = 4485


Qf =1718,391 kWh/an qF =1,132 kWh/m2an

eco2F = 0,543 kgCO2/m2an


« Necesarul de energie pentru răcire:

kWh/an

Rezultate obținute:

>    Consumul anual de energie pentru climatizare/răcire :

>    Consumul anual specific de energie pentru climatizare:

>    Indice de emisii CO2 pentru climatizare:

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică Nu este cazul
Rezultate finale:
> Consumul anual de energie

Q tota| = 188117,603 kWh/an

> Consumul specific anual de energie

qtotal= 123,925 kWh/m2an

> Indice de emisii echivalent CO2

eco2= 29,957 kgCO2/m2an

Pe ansamblul ei, clădirea reală se încadrează în clasa de performanță energetică și de mediu -A, are coeficientul global de penalizare, po = 1,155, si i se atribuie nota calculată: Nr = 94 (din 100).

3.2, Clădirea de referința

Clădirea de referință, conform definiției din Mc001-PlII-2006, reprezintă o clădire virtuală având următoarele caracteristici generale:

a)    Aceeași formă geometrică, volum și arie totală a anvelopei ca și clădirea reală;

b)    Aria elementelor de construcție transparente (ferestre, luminatoare, pereți exteriori vitrați) este identica cu cea aferenta clădirii reale;

c)    Rezistențele termice corectate ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii sunt caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologie Partea I, cap 11.

Tabel 2.

Element de construcție

Rezistența termică corectată (m2*K/W)

Perete exterior

1,80

Terasă

5,00

Ferestre

0,77

Planșeu peste subsol

2,90

Placă pe sol

4,50

d)    Valorile absorbtivității radiației solare a elementelor de construcție opace sunt aceleași ca în cazul clădirii certificate;

e)    Factorul optic al elementelor de construcție exterioare vitrate este

(ax) = 0,26;

f)    Factorul mediu de însorire al fațadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;

g)    Numărul de schimburi de aer din spațiul încălzit este de minimum 0,5 h'1, considerându-se că tâmplăria exterioară este dotată cu garnituri speciale de etanșare, iar ventilarea este de tip controlată, iar în cazul clădirilor publice / sociale, valoarea corespunde asigurării confortului fiziologic în spațiile ocupate (cap. 9.7 Metodologie McOOl Partea I);

h)    Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate conform reglementărilor tehnice în vigoare;

i)    Instalația de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic și hidraulic atât la baza coloanelor de distribuție (în cazul clădirilor colective), cât și la nivelul corpurilor statice;

j)    în cazul sursei de căldură centralizată, instalația interioară este dotată cu contor de căldură general (la nivelul racordului la instalațiile interioare) pentru încălzire și apă caldă menajeră la nivelul racordului la instalațiile interioare, în aval de stația termică compactă;

k)    Randamentul de producere a căldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor moderne noi; nu sunt pierderi de fluid în instalațiile interioare;

l)    Conductele de distribuție din spațiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu material caracterizat de conductivitate termică Ă,jz = 0,042 W/mK;

m) Nu se acordă penalizări conform cap. II.4.5 din McOOl, po ~ 1,00.

Ținând cont de caracteristicile menționate mai sus s-au obținut următoarele rezultate:

>    Consumul anual specific de energie pentru incalzire la nivelul sursei:

qinc = 130,91 kWh/m2an

>    Consumul anual specific de energie pentru a.c.c.:

q acc = 21,73 kWh/ m2an

>    Consumul anual specific de energie pentru climatizare

qciim = 1,13 kWh/ m2an

>    Consumul anual specific de energie pentru ventilare mecanica

Qvent = 0 kWh / m an

>    Consumul anual specific de energie pentru iluminat

qn= 12,86 kWh / m2an

>    Consumul specific anual de energie: 166,63 kWh/ m “an

>    Idice de emisii CO2: 37,24 kgCC>2 / m 2an

Pe ansamblul ei, clădirea de referință se încadrează în clasa de performanță energetică și de mediu - A, are coeficientul global de penalizare, po=l, si i se atribuie nota calculată: Nr = 92 (din 100).

4. DESCRIEREA SOLUȚIILOR DE REABILITARE/ MODERNIZARE TERMICA
4.1. Descrierea soluțiilor de reabilitare

Clădirea pentru care se propun soluțiile de reabilitare este Grădiniță nr. 205, Calea Ferentari nr. 2, Sector 5, București.

în urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatării și performanțele energetice ale clădirii:

a)    tencuiala fațadelor exterioare a fost refăcută în anul 2008-2009, dar prezintă parțial, exfolieri; izolația termică a fațadelor este în conformitate cu reglementările în vigoare, menționate în CI 07/1-2010;

b)    planșeul sub acoperiș are izolație termică, dar rezitența termică a acestuia nu este în conformitate cu reglementările în vigoare, valorile rezistențelor termice fiind cu cca. 45% sub valorile minime obligatorii menționate în CI07/1-2010;

b)    ferestrele sunt cu tamplarie din PVC si geam termoizolant, care nu este în conformitate cu reglementările în vigoare, valorile rezistențelor termice fiind cu cca. 35% sub valorile minime obligatorii menționate în CI07/1-2010;

c)    planșeul în contact cu solul nu corespunde din punct de vedere al cerințelor minime privind rezistenta termica a izolațiilor; valoarea rezistenței termice fiind cu cca. 70% sub valorile minime obligatorii menționate în CI07/1-2010;

d)    clădirea dispune de o instalație de încălzire centralizată cu apă caldă, cu țevi din otel si cupru, în stare corespunzătoare, care sunt izolate;

e)    corpurile de încălzire (radiatoarele) sunt din otel, care nu au fost curatate; acestea au robinete de închidere cu cap termostat dar unele sunt parțial deteriorate.

f)    instalațiile de distribuție, din centrala termică, apa calda pentru incalzire și apă caldă de consum au fost înlocuite în anul 2008-2009; țevile au termoizolație, sunt prevăzute cu robinete de echilibrare, insa nu au robinete de izolare.

CONCLUZII:

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, dar și faptul că fațada prezintă elemente arhitecturale deosebite (ancadramente la ferestre, la ușa de intrare principală, balcon logie la mansardă cu coloane si bolti, etc) se fac următoarele precizări:

■ necesitatea reabilitării energetice a planseului sub acoperiș (cca 897m2), schimbarea tâmplăriei (ferestre si usi de acces in clădire); refacerea finisajelor exterioare.

B necesitatea montării robinetelor de izolare la baza coloanelor; completarea corpurilor de incalzire cu robinete de reglare termostatica; montarea becurilor economice in locul celor incandescente.

4.1.1. Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori (SI) - NU SE APLICA

4.1.2. Soluții de reabilitare pentru tâmplăria exterioară (S2)

Tamplaria exterioara existenta, este tamplarie din PVC, cu geam termoizolant, dar care nu respecta rezistentele termice minime prevăzute in normativul CI07/ 2010 (R’min > 0,77 m2K/W).

Se recomanda inlocuirea ferestrelor in clădire, existente, cu ferestre tip termopan, cu tâmplărie din Al cu 5 camere, cu armătură metalică, cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență scăzută), cu geam termoizolant tratat la exterior low-e.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. La exterior va fi prevăzută o foaie de sticla float, iar in interior o foaie de sticla low-e, cu un coeficient de transfer termic k mai mic de 1,5 W/m2K.

Se recomanda inlocuirea ușilor de acces in clădire, existente, după caz, cu usi cu tamplarie din aluminiu si geam termopan sau cu usi din tabla cu termoizolatie.

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

-    etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poiiuretanica si închiderea rosturilor cu tencuiala.

-    etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

-    se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

-    crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

- înlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta , existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 0,5 sch/h pentru pătrunderea aerului proaspăt din exterior se recomanda o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

4.1.3. Soluții de reabilitare pentru planșeul peste sol (S3) - NU SE APLICĂ
4.1.4. Soluții de reabilitare pentru planșeul sub pod/acoperiș sala de sport (S4)

în ceea ce privește izolarea planseului sub pod, se recomandă suplimentarea stratului termoizolator cu plăci din vată minerală, cu grosimea de 15 cm, care asigura rezistenta termica minima prevăzută in normativul 007/ 2010 (R’min > 5 m2K/W). Peste acesta se va turna o șapă ușoară de egalizare din beton, cu grosimea de 4 cm (M100 T armată cu plasă STNB 05-200).

4.1.5. Soluții de modernizare a instalațiilor (S5)

Ținând seama de starea actuală a instalației de incalzire, se recomandă să se pună în aplicare și următoarele lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire și preparare apa calda de consum:

necesitatea montării robinetelor de izolare la baza coloanelor; completarea corpurilor de incalzire cu robinete de reglare termostatica; montarea becurilor economice in locul celor incandescente.

4.2. Analiza energetica a soluțiilor de reabilitare

Se utilizează următoarele materiale de construcții pentru reabilitare:

-    polistiren expandat ignifugat cu conductivitatea termică de calcul X=0,04 (W/mK);

-    polistiren extrudat ignifugat cu X =0,04 (W/mK);

-    termoizolația pentru izolarea conductelor, cu conductivitatea termică X =0,036 (W/mK);

-    vata minerala cu Ă, =0,04 (W/mK).

Aceasta analiza a presupus reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai clădirii, in fiecare varianta noua, rezultata prin aplicarea fiecărei masuri.

S-a realizat un pachet de soluții, care cuprinde toate soluțiile ce se pot aplica clădirii.

Efectele energetice rezultate ca urmare a aplicării acestor solutii/pachete de soluții sunt prezentate in tabelul 3.

Tabel 3

Consum anual

Economia anuala

[kWh/nrVan]

fkWh/an]

[kWh/an]

%

Clădirea reala

123,92

188110,56

0

0

SI

0

0,00

0

0,0

S2

113,47

172247,46

15863

8,4

S3

0

0,00

0

0,0

S4

112,75

171154,50

16956

9,0

S5

113,47

172247,46

15863

8,4

PI

107,78

163610,04

24501

13,0

P2

1 12,75

171154,50

16956

9,0

4.3. Analiza economică a soluțiilor propuse

Soluții de modernizare energetica a clădirii:

Sl=    NU SE APUCA.

S2=    soluție privind reabilitarea tâmplariei ferestrelor clădirii.

53    = NU SE APLICA.

54    = soluție privind reabilitarea planseului terasă/planșeului sub pod.

55    = soluție privind reabilitarea instalațiilor de Încălzire si apa calda de consum.

PI = pachet complet de soluții privind reabilitarea clădirii (S2, S4, S5).

P2 = pachet de soluții privind reabilitarea clădirii, care cuprinde S4+S5, exclude schimbarea tamplăriei și termoizolarea planseului peste subsol/sol.

Determinarea consumurilor de energie înainte și după reabilitare se efectuează în conformitate cu MC001/3, ținând seama de rezultatele prezentate în raportul de analiză energetică.

Analiza economică a soluțiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare a rentabilității investițiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate și nu poate face obiectul unui dosar de finanțare a lucrărilor. Analiza economică se bazează pe următoarele valori:

Se presupun și respectiv, se calculează următoarele:

-    Sumele necesare realizării lucrărilor de investiție se consideră ca fiind la dispoziția beneficiarului de investiție, acesta neapelând la credite bancare;

-    Calculele economice se efectuează în eur (€);

-    Costurile specifice de investiție (exclusiv TVA), pentru lucrările de construcție, aferente soluțiilor propuse, conforme cu HG 363/2010 (precizate în tabelul 5.1 si HG 1061/2012, sunt următoarele:

V    înlocuirea ferestrelor existente, cu ferestre tip termopan, din Al pentacameral, cu geamuri tratate pe fața interioară pentru reflexie antitermică, înlocuirea ușilor existente cu usi cu tamplarie din aluminiu sau după caz cu usi metalice cu termoizolatie: 95 €/m2;

V    Izolarea suplimentară acoperișului aferent sălii de sport/planșeului sub pod cu placi de vată minerală, de 15 cm și șapă de egalizare: 41 €/m2;

V    necesitatea montării robinetelor de izolare la baza coloanelor; completarea corpurilor de încălzire cu robinete de reglare termostatica; montarea becurilor economice in locul celor incandescente; refacerea finisajelor exterioare: (7+8) €/m2.

Costurile pentru materialele, piesele, aparatele și echipamentele utilizate sunt conform calculelor estimative economice, tabelul 4.

Tabelul 4 Rezultatele analizei economice

Economia

anuala

Cost

aprox

Durata de viata

Durata de recuperare

Costul specific al economiei

SI

0

0

15

0,0

0,000

S2

15863

19665

15

19,4

0,083

S3

0

0

0

0,0

0,000

S4

16956

36777

20

33,9

0,108

S5

15863

22770

15

22,4

0,096

PI

24501

79212

15

50,5

0,216

P2

16956

22770

15

21,0

0,090

5. CONCLUZIILE AUDITORULUI

Pe ansamblul ei, clădirea reală se încadrează în clasa de performanță energetică și de mediu -A. Prin aplicarea pachetului de măsuri PI se realizează o economie de energie de cca 13%, fata de clădirea reala, iar prin aplicarea pachetului P2 se realizează o economie de energie de cca 9%, fata de clădirea reala. Investiția necesara pentru aplicarea oricărui pachet se recuperează intr-o periada de timp foarte mare, care depășește durata de viata, iar investiția nu se justifica.

In concluzie nu recomand reabilitarea termica ci doar refacerea finisajelor exterioare de pe fațade, montarea robinetelor de izolare la baza coloanelor; completarea corpurilor de încălzire cu robinete de reglare termostatica; montarea becurilor economice in locul celor incandescente.

Auditor Energetic CI grad I

Cod poștal localitate


Nr. înregistrare la Consiliul Local


Data

înregistrării z z I I a aPerformanța energetică a clădirii


Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005


Eficiență energetică ridicată
Eficiență energetică scăzută


Consum anual specific de energie [kWh/m2an]


Indice de emisii echivalent CO2


[kgCo2/m2an]


Notare

Energetică:


Clădirea

certificată


Clădirea de referință


123,92


166,63


29,96


37,24


Consum anual specific de energie [kWh/m2an] pentru:

Clasa energetică

Clădirea

certificată

Clădirea de referință

încălzire:

83,6

B

C

Apă caldă de consum:

21,85

B

B

Climatizare:

1,13

A

A

Ventilare mecanică:

-

-

-

Iluminat artificial:

17,34

A

A

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an

: 0


Date privind clădirea certificată

Adresa clădirii: Grădiniță, nr.205, Calea Ferentari,

Nr.2, Sector 5, București Categoria clădirii: Scoli, grădinițe Regim înălțime: S+P+1Epartial Anul construirii: 1940/Reabiltata 2008-2009

Scopul elaborării certificatului energetic: Certificat Performanta Energetica


Programul de calcul utilizat: AIIEnergy Clădiri v.8.0Aria utilă: 1518 m2

Aria construită desfășurată: 1893 m2 Volumul interior al clădirii: 5267 m3


Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri: Specialitatea    Seria și

(c, i, ci)    Numele și prenumele Nr. certificat

de atestare


ci


ILIE ANICA


00826/BA


Nr. și data înregistrări^ Și-certificatului în reg-Jetrâl/^fj' auditorului

2477/18.05.


Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat pr și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii tine seama de penalizările datorate utilizării nera[ionale a energiei. Porînnrtn Pp unt nhi t itntp n nrezantiPiii Cprtiprnt Pnproptip pvtp Pp IQ nni Pp in dntn piihprnrii nepstuia


DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII

□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcție de consumul de căldură anual specific:© |<-

^r= f—

©

©

© © Lo

©CM    ©

© C^    ©

CM

CO

V=    CM

83,6

Kwh/m2an

21,85

Kwh/m2an


© © © © © cm


17,34 Kwh/m2an

VENTILARE MECANICĂ:
^f-A |e

c

D

E

F

G


©

CM

’d'

©

Lf?

h-

©

CM

■e*

CM

©

123,92 Kwh/m2an


© © CM U“>    ©    ©

T- V    ©


1,13 Kwh/m2an


- Kwh/m2an


□ Performanța energetică a clădirii de referință

Consumul anual specific de energie [kWh/m2an] pentru:

Notare

energetică

încălzire:

130,91

Apă caldă de consum:

21,73

Climatizare:

1,13

92

Ventilare mecanică:

-

Iluminat:

12,86

□ Penalizări acordate clădirii certificate și motivarea acestora

Po = 1,155 după cum urmează:

■    Uscata si cu posibilitate de acces la instalația comuna

» Usa este prevăzută cu sistem automat de închidere si sistem de siguranța (interfon, cheie)

■    Ferestre/usi in stare buna si prevăzute cu garnituri de etansare

■    Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt funcționale

■    Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani in urma

■    Coloanele de incalzire sunt prevăzute cu armaturi se separare si golire a acestora, funcționale

« Exista contor general de căldură pentru incalzire si pentru apa calda de consum »    Stare buna a tencuielii exterioare

■    Pereți exteriori uscati

■    Acoperiș etanș

■    Alte tipuri de clădiri

= Clădire fara sistem de ventilare organizata

pi = 1 P2 = 1

P3 = 1 P4 = 1 P5 = 1

pe = 1

P7 = 1 pe = 1 pg = 1 pio = 1 pn = 1 P12 = 1


□ Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:

* Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii:

1.Sporirea rezistentei termice a planseului sub pod peste valoarea minima prevăzută de normele tehnice in vigoare, prin izolare termica; 2. înlocuirea ferestrelor existente cu altele performante energetic; refacerea finisajelor exterioare.

• Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii, după caz: necesitatea montării robinetelor de izolare la baza coloanelor; completarea corpurilor de incalzire cu robinete de reglare termostatica; montarea becurilor economice in locul celor incandescente.

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii [ine seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

Ppvinndn clc vnlnhilitnfp n nrprpntuhii Cprtifirnt RviProPtir pstp r]p 10 nni cIp In dntn p!ihernrii nrpvluin


Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunatatirea performantei energetice a clădirii:

° Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii:

Soluția 1 (SI) - NU SE APLICA.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etanșa din Al, minim 5 camere si geamuri duble cu strat de Argon, cu geam termoizolant tratat low-e la fata exterioara a foii interioare. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile. înlocuirea ușilor de acces in clădire, existente, cu usi după caz, cu usi tip termopan, cu tâmplărie etanșa din aluminiu sau usi metalice cu termoizolatie.

Soluția 3 (S3) - NU SE APLICĂ.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a planseului sub acoperiș, prin montarea unui strat termoizolant suplimentar, de calitate si grosime corespunzătoare noilor cerințe. Stratul termoizolant este alcătuit din placi de vată minerală, cu grosime de 15 cm.

• Soluții de modernizare a instalațiilor Soluția 5 (S5) -

•    necesitatea montării robinetelor de izolare la baza coloanelor;

•    completarea corpurilor de încălzire cu robinete de reglare termostatica;

•    montarea becurilor economice in locul celor incandescente.

INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ GRĂDINIȚA nr. 205, CALEA FERENTARI, nr. 2, sector 5, București Anexa Ia Certificatul de performanță energetică nr.,2477/.2018


1. Date privind construcția:

□ Categoria    □ de locuit, individuală

clădirii:    □ cămine, internate

□    hoteluri și restaurante

□    clădiri socio-culturale


□    de locuit cu mai multe apartamente (bloc)

□    spitale, policlinici

□    clădiri pentru sport

□    clădiri pentru servicii de comerț


0 alte tipuri de clădiri consumatoare de energie


□ Nr. niveluri:


□ Subsol

S Demisol


S Parter+lEpartial

□ Suprafață încălzita: 1518 m?

□ Volumul total al clădirii: 5267 m3

□ Caracteristici generale și termotehnice ale anvelopei:

Tip element de construcție

Rezistența termică corectată [m2K/W]

Aria [m2]

Perete exterior SUD-EST (El)

2,199

221,71

Perete exterior NORD-EST (E2)

2,178

207,41

Perete exterior SUD-VEST (E3)

2,292

306,06

Perete exterior NORD-VEST (E4)

2,251

263,3

Perete ingropat SUD-EST (E5)

3,332

72,81

Perete ingropat NORD-EST (E6)

3,332

103,35

Perete ingropat SUD-VEST (E7)

3,332

82,12

Perete ingropat NORD-VEST (E8)

3,332

105,32

Fereastra SUD-EST (E9)

0,5

56,96

Fereastra NORD-EST (E10)

0,5

59,27

Fereastra SUD-VEST (Eli)

0,5

46,93

Fereastra NORD-VEST (El2)

0,5

28,37

Usa acces III (El3)

0,5

1,89

Usa acces I (El4)

0,5

7,27

Planseu peste sol (El5)

1,329

786

Planseu sub pod (El6)

2,218

897

Usa acces 11 (El 7)

0,5

6,33

□    Indice de compactitate al clădirii, A^/V : 0,617 m"1

2. Date privind instalația de încălzire interioară:

□    Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor: combustibil gazos

0 Sursă proprie, cu combustibil:

□    Centrală termică de cartier

□    Termoficare - punct termic central □Termoficare - punct termic local

□ Altă sursă sau sursă mixtă:

□    Tipul sistemului de încălzire:

□    încălzire locală cu sobe,

0 încălzire centrală cu corpuri statice,

□    încălzire centrală cu aer cald,

□    încălzire centrală cu planșee încălzitoare,

□    Alt sistem de încălzire:

□    Date privind instalația de încălzire locală cu sobe: nu este cazul

Numărul sobelor: -Tipul sobelor, mărimea: - -

□    Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

- Tip distribuție a agentului termic de încălzire:


Tip corp static

Număr corpuri statice [buc.]

Suprafața echivalentă termic [m2]

în spațiul locuit

în spațiu comun

Total

în spațiul locuit

în spațiu comun

Total

Otel PKKP 600*500

2

0

2

3,1

0

3,1

Otel PKKP 600*800

0

25

25

0

62,5

62,5

Otel PKKP 600*1000

7

0

7

21,63

0

21,63

Otel PKKP 600*1400

1

0

1

4,3

0

4,3

Otel PKKP 600*700

10

0

10

21,8

0

21,8

Otel PK 600*1000

7

0

7

0

10,81

10,81

Otel PK 600*800

0

8

8

0

10

10

Otel PK 600*500

0

1

1

0

0,77

0,77

Otel PK 600*400

0

3

3

0

1,87

1,87

Otel PKKP 600*500

0

1

1

0

1,55

1,55

TOTAL

27

38

65

50,83

87,5

138,33

□    interioară, 0 superioară,

□    mixtă

-    Necesarul de căldură de calcul: 160 kW

□ racord unic,

0 multiplu: 4 puncte


2500 mmCA


-    Racord la sursa centralizată cu căldură:

diametru nominal: 100 mm disponibil de presiune (nominal)

-    Contor de căldură:    - tip contor

-    anul instalării

-    existența vizei metrologice

-    Elemente de reglaj termic și hidraulic:

-    la nivel de racord nu,

-    la nivelul coloanelor da, nefunctionale,

-    la nivelul corpurilor statice nu.

-    Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite: ;

-    Debitul nominal de agent termic de încălzire

-    Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic: -

□    Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: nu este cazul

-    Aria planșeului încălzitor: 0 m2

-    Lungimea și diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare: -

-    Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației: -

3. Date privind instalația de apă caldă de consum:

□    Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

S Sursă proprie, cu combustibil gazos

□    Centrală termică de cartier

□    Termoficare - punct termic central

□    Termoficare - punct termic local

□    Altă sursă sau sursă mixtă:

□    Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

□    Din sursă centralizată,

S Centrală termică proprie,

S Boiler cu acumulare,

□    Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,

□    Preparare locală pe plită,

□    Alt sistem de preparare a a.c.m.:

□    Puncte de consum a.c.m.: 23

□    Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:    Lavoar - 15

Spălător - 5 Cadă de baie - 3 Duș - 0 WC+P: 14 Mașini spălat rufe: 3 Mașini spălat vase: 2

□ Racord la sursa centralizată cu căldură:

□ racord unic, 0 multiplu: 5 puncte,

-    diametru nominal: - 20 mm,

-    necesar de presiune (nominal): - 1000 mmCA

□    Conducta de recirculare a a.c.m.:    □funcțională,

□    nu funcționează

□    nu există

□    Contor de căldură general: - tip contor

-    anul instalării

-    existența vizei metrologice

□    Debitmetre la nivelul punctelor de consum:    □ nu există

S parțial □ peste tot

4. Informații privind instalația de climatizare:

în clădire sunt montate doua unitati unități de climatizare, cu puterea frigorifica de 3,5 lkW, fiecare.

5. Informații privind instalația de ventilare:

Clădirea nu are sistem de ventilare mecanică.

6. Informații privind instalația de iluminare:

Puterea electrica instalata, pentru iluminat este de 11718 W.

întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri, ILIE ANICA,

Certificat auditor energetic

Prezent» legitimație *e v

zenzA de emitent din 5 In

5 nni de Im dat» emiterii

Valabilă până Ia

Prelungit vaktbiiiiaten până In

Prelungit valabilitate» până In

Anul: 2 0 2. 3

Anul:

Anul:

Luna: 0 *4

Luna:

Luna:

Ziua: 2 i 8

/ u

Ziua:

Ziua:

(Ls)

(I.S)

(LS)


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


LEGITIMAȚIE

Scria 8ft Nr. 00826


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI BIBLICE

J

ILIED. ANICA

Cri numeric personal:................................

Profesia:.................. ATFSTAT    (|| zi?

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI    Șef wrvtcm 1 birou J    /

\    .............Semnătura titularului.......

* r 1 Gradul profesional:.............

. CONSTRUCȚII ȘI 1NSTALATII(AE I d)    Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare

C -- • A Specialitatea................................................................. auditor energetic pentru clădiri

Seria BA Nr. 00826

Proiect nr.:    106/2018

Faza:    DALI

Beneficiar:    PRIMĂRIA SECTORULUI 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 5, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE Șl EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. 205, CALEA FERENTAR! NR. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI VARIANTA RECOMANDATĂ

Conform HG. nr. 907 / 29 noiembrie 2016


Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

23,500.00

4,465.00

27,965.00

TOTAL CAPITOLUL 2

23,500.00

4,465.00

27,965.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

37,257.44

6,717.68

43,975.13

3.3

Expertizare tehnică

59,625.00

11,328.75

70,953.75

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

6,625.00

1,258.75

7,883.75

3.5

Proiectare

113,367.83

21,539.89

134,907.72

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a

lucrărilor de intervenții și deviz general

66,250.00

12,587.50

78,837.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

11,779.46

2,238.10

14,017.55

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,212.58

610.39

3,822.97

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

32,125.79

6,103.90

38,229.69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7

Consultanță

37,789.28

7,179.96

44,969.24

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

37,789.28

7,179.96

44,969.24

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

56,683.92

10,769.94

67,453.86

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

17,325.07

3,291.76

20,616.83

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

11,550.05

2,194.51

13,744.56

3.8.2. Dirigenție de șantier

27,808.80

5,283.67

33,092.47

TOTAL CAPITOLUL 3

316,348.47

59,744.98

376,093.45

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,337,649.91

634,153.48

3,971,803.39

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

283,902.80

53,941.53

337,844.33

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

157,375.00

29,901.25

187,276.25

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,778,927.71

717,996.26

4,496,923.97

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

432,907.39

82,252.40

515,159.79

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

94,473.19

17,949.91

112,423.10

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

338,434.20

64,302.50

402,736.69

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

42,607.41

0.00

42,607.41

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

19,367.00

0.00

19,367.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,873.40

0.00

3,873.40

5.2.4, Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

19,367.00

0.00

19,367.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

715,046.30

135,858.80

850,905.10

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,190,561.10

218,111.20

1,408,672.30

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

5,309,337.28

1,000,317.44

6,309,654.72

din care : C + M

3,455,623.10

656,568.39

4,112,191.49

Proiectant: S.C. PBG lyi^mGEMENP^MGINEERING S.R.L. Administrator : ing. $jFna Zoe SIMION^X

în prețuri luna mai 2018; 1 euro = 4.6348 lei.

DEVIZ PE OBIECT NR. 1 CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI LUCRĂRI DE INTERVENȚIE Șl EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. 205, CALEA FERENTARI NR. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

2.1

Construcții și instalații

2.1.1.

Alimentare cu energie electrice-spor de putere

23,500.00

4,465.00

27,965.00

TOTAL 1 - subcap. 2. 1

23,500.00

4,465.00

27,965.00

II - MONTAJ

2.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.2.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL ll-subcap. 2. 2

0.00

0.00

0.00

III - PROCURARE

2.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.3.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 2.3

0.00

0.00

0.00

2.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

2.4.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 2.4

0.00

0.00

0.00

2.5

Dotări

2.5.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 2.5

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 2.3+2.4+2.5

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR. 1 (1 + II + III)

23,500.00

4,465.00

27,965.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ LUCRĂRI DE INTERVENȚIE Șl EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. 205, CALEA FERENTARI NR. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 STUDII

3.1.1.

Studii de teren (geo, topo, hidro)

0.00

0.00

0.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Studii de specialitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3.1

0.00

0.00

0.00

1 1 DOCUMENTAȚII-SUPORT Șl CHELTUIELI PENTRU OBȚINERE AVIZE, ACORDURI Șl AUTORIZAȚII

3.2.1.

Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea

0.00

0.00

0.00

3.2.2.

Autorizația de construcție, reconstruire, modificare,

extindere, reparare, protejare, restaurare și conservare (

inclusiv prelungirea )    1%

34,556.23

6,565.68

41,121.91

3.2.3.

Taxa timbru OAR    0.05%

1,901.21

0.00

1,901.21

3.2.4.

Autorizația pentru desființarea totală sau parțială

0.00

0.00

0.00

3.2.5.

Autorizația de foraj și excavări

0.00

0.00

0.00

3.2.6.

Avize și acorduri pentru lucrări de racorduri și branșamente: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie

800.00

152.00

952.00

TOTAL 3. 1 1

37,257.44

6,717.68

43,975.13

1 1 1 EXPERTIZARE TEHNICĂ

3.3.1.

Expertiza tehnică (include studii de teren)

59,625.00

11,328.75

70,953.75

TOTAL 3. 1 1 1

59,625.00

11,328.75

70,953.75

1 V CERTIFICAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE Șl AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

3.4.1.

Auditul energetic

6,625.00

1,258.75

7,883.75

TOTAL 3. 1 V

6,625.00

1,258.75

7,883.75

V PROIECTARE

3.5.1.

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

66,250.00

12,587.50

78,837.50

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

11,779.46

2,238.10

14,017.55

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,212.58

610.39

3,822.97

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

32,125.79

6,103.90

38,229.69

TOTAL 3. V

113,367.83

21,539.89

134,907.72

V 1 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

3.6.1.

Cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia

2,500.00

475.00

2,975.00

3.6.2.

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare

1,000.00

190.00

1,190.00

3.6.3.

Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contactelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică

300.00

57.00

357.00

3.6.4.

Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice

1,200.00

228.00

1,428.00

TOTAL 3. V 1

5,000.00

950.00

5,950.00

V11 CONSULTANȚĂ

3.7.1.

Consultanță pentru managementul de proiect

37,789.28

7,179.96

44,969.24

3.7.2.

Consultanță pentru auditul financiar

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3. V 1 1

37,789.28

7,179.96

44,969.24

VIII ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.8.1.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

17,325.07

3,291.76

20,616.83

3.8.1.2.

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

11,550.05

2,194.51

13,744.56

3.8.2.

Diriginție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat

27,808.80

5,283.67

33,092.47

TOTAL 3. VIII

56,683.92

10,769.94

67,453.86

TOTAL CAPITOLUL 3 (l+ll+lll+lV+V+VI+VII+VIII)

316,348.47

59,744.98

376,093.45

DEVIZ PE OBIECT NR.l

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ DIN CAP. 4

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE Șl EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. 205, CALEA FERENTARI NR. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fărăTVA)

TVA

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4.1

Construcții și instalații

4.1.1.1.

Lucrări de infrastructură

719,213.73

136,650.61

855,864.34

4.1.1.2.

Lucrări de suprastructură

541,112.10

102,811.30

643,923.40

4.1.1.3.

Lucrări de structură tunel ALA

15,284.03

2,903.97

18,188.00

4.1.1.4.

Scară metalică

70,701.83

13,433.35

84,135.18

4.1.1.5.

Lucrări de arhitectură extindere

954,503.29

181,355.63

1,135,858.92

4.1.1.6.

Lucrări de intervenții la clădirea existentă

70,480.31

13,391.26

83,871.57

4.1.1.7.

Amenajare salină

135,146.60

25,677.85

160,824.45

4.1.1.8.

Instalații electrice curenți tari+slabi

186,947.42

35,520.01

222,467.43

4.1.1.9.

Instalații termice incălzire cu radiatoare

110,853.16

21,062.10

131,915.26

4.1.1.10.

Instalații termice - centrala termică

58,714.99

11,155.85

69,870.84

4.1.1.11.

Instalații de ventilație gr. sanitare

14,843.54

2,820.27

17,663.81

4.1.1.12.

Instalații de ventilație ALA

84,137.39

15,986.10

100,123.49

4.1.1.13.

Instalații de ventilație CTA

132,096.04

25,098.25

157,194.29

4.1.1.14.

Instalații sanitare interioare

99,810.42

18,963.98

118,774.40

4.1.1.15.

instalații sanitare hidranți interiori

15,341.39

2,914.86

18,256.25

4.1.1.16.

Instalații sanitare exterioare apă-canal

103,232.04

19,614.09

122,846.13

4.1.1.17.

Instalații panouri solare

11,013.28

2,092.52

13,105.80

4.1.1.18.

Amenajări exterioare curte

14,218.35

2,701.49

16,919.84

TOTAL 1 - subcap. 4.1

3,337,649.91

634,153.48

3,971,803.39

II - MONTAJ

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice și funcționale

4.2.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4. 2

0.00

0.00

0.00

III - PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.3.1.1.

Echipamente aferente inst. electrice

73,105.00

13,889.95

86,994.95

4.3.1.2.

Echipamente aferente inst. termice - centrala termică

87,633.51

16,650.37

104,283.88

4.3.1.3.

Echipamente aferente inst. ventilație ALA

18,000.00

3,420.00

21,420.00

4.3.1.4.

Echipamente aferente inst. ventilație gr. sanitare

1,200.00

228.00

1,428.00

4.3.1.5.

Echipamente aferente inst. ventilație CTA

58,444.29

11,104.42

69,548.71

4.3.1.6.

Echipamente aferente inst. sanitare

45,520.00

8,648.80

54,168.80

TOTAL 4.3

283,902.80

53,941.53

337,844.33

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.4.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

4.5.1.1.

Pichet PSI

2,000.00

380.00

2,380.00

4.5.I.2.

Dotări și mobilier

154,875.00

29,426.25

184,301.25

4.5.1.3.

Panou informativ proiect

500.00

95.00

595.00

TOTAL 4.5

157,375.00

29,901.25

187,276.25

4.6

Active necorporale

4.6.1.

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

441,277.80

83,842.78

525,120.58

TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR. 1 ( 1 + II + III)

3,778,927.71

717,996.26

4,496,923.97

lor

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE Șl EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. 205, CALEA FERENTARI NR. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fărăTVA)

TVA

Valoarea

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1 ORGANIZARE DE ȘANTIER

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente OS    2.5%

94,473.19

17,949.91

112,423.10

TOTAL 5 .1 .1

94,473.19

17,949.91

112,423.10

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.1.2.1.

Autorizația execuției provizorii a lucrărilor de OS

2,834.20

538.50

3,372.69

5.1.2.2.

Taxe de amplasament

5.1.2.3.

Avize ale Administrației Domeniului Public

5.1.2.4.

Cheltuieli legate de spargeri, închirieri

5.1.2.5.

Instalarea semnelor de circulație

5.1.2.6.

întreruperea circulației

5.1.2.7.

Contracte de asistență cu Poliția

5.1.2.8.

Contracte de asistență cu Renel

5.1.2.9.

Contracte de asistență cu unități de salubritate

5.1.2.10.

Taxa circ auto cf. Hot. CGMB nr. 134/2004    1500 lei/luna

18,000.00

3,420.00

21,420.00

5.1.2.11.

Taxa depoz. Pământ,moloz to    3970    80 lei/tox

317,600.00

60,344.00

377,944.00

TOTAL 5 .1. 2

338,434.20

64,302.50

402,736.69

1 1 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare    0.50%

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor

de construcții    0.50%

19,367.00

0.00

19,367.00

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru

autorizarea lucrărilor de construcții    0.10%

3,873.40

0.00

3,873.40

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC    0.50%

19,367.00

0.00

19,367.00

5.2.5.

Taxe pt. acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 5.11

42,607.41

0.00

42,607.41

1 1 1 CHELTUIELI DIVERSE Șl NEPREVĂZUTE

5.3.1.

Diverse și neprevăzute (Cap.1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) obiectiv/obiect nou de investiții    8%

0.00

0.00

0.00

5.3.2.

Diverse și neprevăzute (Cap.1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) intervenție la c-ție existentă    18%

715,046.30

135,858.80

850,905.10

TOTAL 5. 1 1 1

715,046.30

135,858.80

850,905.10

1 V CHELTUIELI PENTRU INFORMARE Șl PUBLICITATE

5.4.1.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOT Al 5 ! V

0 00

0 00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 (TOTAL 5. 1 -5. IV)

1,190,561.10

218,111.20

1,408,672.30

Beneficiar    PRIMĂRIA SECTORULUI 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 5, BUCUREȘTI

Denumire:    BUCUREȘTI

Proiect nr.:    106/2018

Faza:    DAU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

4.6348

Val. Tot.

LEI

Val. Tot.

Euro

INDICE

Euro/mp

VALOARE INVESTIȚIE CU LUCRĂRI EXT. Șl OS

6,309,654.72

1,361,365.05

1,008

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,112,191.49

887,242.49

657

ANUL CONSTRUCȚIEI

1940

REGIM DE ÎNĂLȚIME

S+P+E

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

SUPRAFAȚĂ

MP

1350.00

GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE Șl EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. 205, CALEA FERENTARI NR. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI

DENUMIRE LUCRARE

PERIOADA DE ZILE CALENDARISTICE (12 LUNI)

VALOARE (LEI fără TVA)

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Cheltuieli pentru proiectare, studii de teren

179,617.83

Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

Obținere avize, acorduri, autorizație de construire

Eliberare

37,257.44

Cheltuieli pentru consultanță

37,789.28

Comisioane, taxe, cote

42,607.41

Cheltuieli pentru organizare de șantier

432,907.39

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

23,500.00

Cheltuieli pentru investiția de bază, construcții+instalații

3,337,649.91

Procurare utilaje, echipamente, dotări

441,277.80

Diverse și neprevăzute

715,046.30

Asistență tehnică

28,875.12

Supravegherea execuției cu diriginți

27,808.80

Recepția lucrărilor

5,309,337.28

din care C +M

3,455,623.10

GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE Șl EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. 205, CALEA FERENTARI NR. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI

ÎS


DENUMIRE LUCRARE

PERIOADA DE ZILE CALENDARISTICE (12 LUNI)

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Proiectare, studii de teren

Organizarea procedurilor de achiziție

Obținere avize, acorduri, autorizație de construire

Eliberare

Consultanță

Comisioane, taxe, cote

Organizare de șantier

Asigurarea utilităților

Investiția de bază, construcții+instalații

Procurare utilaje, echipamente, dotări

Diverse și neprevăzute

Asistență tehnică

Supravegherea execuției cu diriginți

Recepția lucrărilor

Proiect nr.: 106/2018

Faza:    DALI

Beneficiar:    PRIMĂRIA SECTORULUI 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 5, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE Șl EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. 205, CALEA FERENTARI NR. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI VARIANTA 2

Conform HG. nr. 907 / 29 noiembrie 2016


Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

19%

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

23,500.00

4,465.00

27,965.00

TOTAL CAPITOLUL 2

23,500.00

4,465.00

27,965.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

37,583.00

6,776.66

44,359.67

3.3

Expertizare tehnică

59,625.00

11,328.75

70,953.75

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

6,625.00

1,258.75

7,883.75

3.5

Proiectare

114,276.37

21,712.51

135,988.88

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a

lucrărilor de intervenții și deviz general

66,250.00

12,587.50

78,837.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

12,006.59

2,281.25

14,287.84

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,274.52

622.16

3,896.68

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

32,745.25

6,221.60

38,966.85

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7

Consultanță

38,092.12

7,237.50

45,329.63

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

38,092.12

7,237.50

45,329.63

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

57,138.18

10,856.25

67,994.44

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

17,597.63

3,343.55

20,941.18

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

11,731.75

2,229.03

13,960.79

3.8.2. Dirigenție de șantier

27,808.80

5,283.67

33,092.47

TOTAL CAPITOLUL 3

318,339.67

60,120.43

378,460.10

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,367,934.39

639,907.53

4,007,841.92

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

283,902.80

53,941.53

337,844.33

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

157,375.00

29,901.25

187,276.25

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,809,212.19

723,750.32

4,532,962.51

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

433,687.21

82,400.57

516,087.78

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

95,230.30

18,093.76

113,324.06

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

338,456.91

64,306.81

402,763.72

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

42,948.87

0.00

42,948.87

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

19,522.21

0.00

19,522.21

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,904.44

0.00

3,904.44

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

19,522.21

0.00

19,522.21

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constru i re/desfii nța re

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

720,742.81

136,941.13

857,683.95

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,197,378.89

219,341.71

1,416,720.60

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

5,348,430.76

1,007,677.45

6,356,108.21

din care : C + M

3,486,664.69

662,466.29

4,149,130.99

Proiectant: S.C. PBG MAMA'GEMENT & ^GINEERING S.R.L. Administrator : ing. Ațffga &feSlMION

(o <    mi

’.CB    R "r «Pf A

\d.

în prețuri luna mai 2018; 1 euro = 4.6348 lei.


Copyright 0 PBG Management & Engineering S.R.L. 2012 - 2018


Șef proiect

arh. Nicolae HALMAGHI

Scaraf

Proiectat

arh. Christian IONESCU

1:2000

Desenat

arh. Christian IONESCU

Data:

Verificat

arh. Radu ROMAN

2018

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ


Proiect nr. 106/2018

Faza:

D.A.L.I.

A 01

Revizia

Planșa

-

1/1

File: Grgdjnița 20S.dwg


DEZVELIRE Dl


Grădiniță nr. 205


ZidPlanșa nr. 4


DEZVELIRE D2


Grădiniță nr. 205Planșa nr.DEZVELIRE D3


Grădiniță nr. 205

Nivelul pardoselii in subsol


Pardoseala

0.15

0.15

Argila prafoasa, platic vartoasa

0.50

0.35Planșa nr.


GRĂDINIȚĂ NR. 205,

CALEA FERENTARI NR. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI

AUDIT ENERGETIC


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTOR 5, BUCUREȘTI

Denumire Proiect: Audit energetic și certificat de performanță energetică, inclusiv formare pachete soluții și analiza economică pentru obiectivul de investiție Grădinița nr. 205

Colectivul de elaborare a lucrăriiELABORATORI:

Prof. dr. ing.Anica ILIE seflucr. dr. ing. Alina GIRIP seflucr. dr. ing. Madalina NICHITA seflucr. dr. ing. Valentin CUBLESAN dr. ing. Gica ILIE

CUPRINS

1.    OBIECTUL LUCRĂRII

2.    ANALIZA ENERGETICA A CLĂDIRII

2.1.    Caracteristici geometrice si de alcătuire a clădirii

2.1.1.    Descrierea arhitecturala a clădirii

2.1.2.    Descrierea alcătuirii elementelor de construcție si structurii de

rezistenta

2.1.3.    Descrierea tipurilor de instalații interioare si alcătuirea

acestora (încălzire, apa calda menajera, ventilare/climatizare si iluminat)

2.1.4.    Regimul de ocupare al clădirii

2.2.    Fisa de analiza termica

2.3.    Calculul rezistentelor termice corectate

2.4.    Parametri climatici

2.4.1.    Temperatura convenționala exterioara de calcul

2.4.2.    Intensitatea radiației solare si temperaturile exterioare medii lunare

2.5.    Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare

2.5.1.    Temperatura interioara predominanta a încăperilor încălzite

2.5.2.    Temperatura interioara a spatiilor neincalzite

2.6.    Programul de funcționare si regimul de furnizare a agentului termic

3.    RAPORT DE AUDIT PENTRU CLĂDIRE

3.1.    Clădirea reala. Raport de rezultate pentru clădirea reala

3.2.    Clădirea de referința. Raport de rezultate pentru clădirea de referința

4.    DESCRIEREA SOLUȚIILOR DE REABILITARE/ MODERNIZARE TERMICA.

4.1.    Descrierea soluțiilor de reabilitare

4.2.    Analiza energetică a soluțiilor de reabilitare

4.3.    Analiza economica a soluțiilor propuse

5.    CONCLUZIILE AUDITORULUI

Anexa 1: CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA pentru clădirea reală și Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:

Anexa 2: FIȘA INFORMAȚII CERTIFICARE ENERGETICA

AUDIT ENERGETIC PENTRU CLĂDIREA: GRĂDINIȚA NR.: 205, D+P+lEpartial, în BUCUREȘTI, SECTOR 5 CALEA FERENTARI, NR. 2, BUCUREȘTI

Date de identificare a clădirii supuse analizei și certificării energetice și a proprietarului / ad ni inistratoru I u i acesteia:

•    ProprietariiI (inițiatorul construcției clădirii): Primăria Sector 5, București « Administratorul clădirii: -

•    Adresa clădirii: CALEA FERENTARI nr. 2, Sector 5, Bucurști

•    Numărul de telefon al administratorului clădirii: -

Date de identificare a auditorului energetic pentru clădiri care a efectuat analiza termică și energetică și auditul energetic al clădirii:

« Numele auditorului energetic: Anica ILIE

•    Adresă: Str. Secuilor, Nr.: 5, Bloc: B29, București

•    nr. telefon: 0722320939

•    nr. certificat de atestare: BA 0826/ 2008

•    Data efectuării analizei termice și energetice: mai 2018

•    Nr. dosarului de certificare energetică: 2477/2018

1. OBIECTUL ȘI SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea de față se referă la certificarea energetică a clădirii CjRĂDINIȚA NR. 205, din CALEA FERENTARI nr. 2, Sector 5, București.

In cadrul lucrării s-a elaborat auditul energetic al clădirii existente. Acesta cuprinde:

expertizarea termică a clădirii existente, unde s-au identificat toate caracteristicile geometrice și tehnice ale clădirii și instalațiilor de încălzire, apă caldă menajeră, ventilare/climatizare și iluminat;

evaluarea performanței energetice a clădirii analizate (raportul de analiză termo-energetică);

certificatul energetic al clădirii existente - document oficial, ștampilat și semnat de un

auditor energetic atestat;

fișa cu informații privind clădirea certificată.

Rezultatele, obținute pe baza expertizei termo-energetice a clădirii și instalațiilor aferente acesteia, servesc la certificarea energetică a clădirii precum și la identificarea soluțiilor tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de construcție/sistemului de instalații, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcție-instalație, privind utilizarea energiei termice și electrice, in conformitate cu legislația aferenta in vigoare.

Nu va trebui neglijată faza ulterioară execuției lucrărilor constând în monitorizarea rezultatelor măsurate pe parcursul a cel puțin două sezoane de încălzire, fază care trebuie să se desfășoare conform unui program și unei metodologii prestabilite și care trebuie realizată de constructor, cu participarea echipei de auditori energetici și proiectanți.

în conformitate cu condițiile stabilite între executant și beneficiarul lucrării, datele tehnice privind clădirea și instalațiile aferente acesteia, necesare expertizei termice și energetice, cuprinse în fișa de analiză termică și energetică, au fost culese de către executant.

întocmirea raportului de audit energetic al clădirii s-a efectuat în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul Mc 001 - 2006 si Mc 001/ - 2009. Lista completă a documentelor utilizate la elaborarea studiilor de audit energetic este prezentată în continuare:

*    * * Legea nr. 372 din 13/12/2005/republicată în 2016, privind performanța energetică a clădirilor.

*    * * Legea 159 aparuta in MO 283 din 20-mai-2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

*    * * Ordonanța de urgenta nr. 13 din 27.01.2016, pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005, privind performanta energetica a clădirilor.

*    * * Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 actualizata la 27 februarie 2016 privind eficiența energetică.

*    * * H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

*    * * Ordonanță de urgență nr. 18 din 04/03/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

*    * * Norme metodologice nr. 163/17.03.2009 de aplicare a OUG 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

*    * * Ordinul nr. 1203 /26/03/2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/03/2009.

*    * * Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 63/2012, pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18 din 04/03/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

*    * * HG 1061/2012 Standard de cost.

*    * * Hotărârea Nr. 1061 din 30.10.2012, pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

*    * * Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice.

*    * * Legea 50 din 1991/actualizată în 2017, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

*    * * Ordonanța nr. 22 din 20/08/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

*    * * Metodologie din 01/09/2008/actualizat în 2017 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

*    * * Legea nr. 10/1995/2015 cu completările și modificările ulterioare, privind calitatea în construcții.

*    * * HG 349-93 privind contorizarea apei și a energiei termice la consumatorii urbani, instituții

și agenți economici.

*    * * Ordinul nr. 2513/2010 pentru modificarea Reglementării tehnice Normativ privind calculul

termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 107/1-2005

*    * *Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice

"Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007

McOOl -2006 Mc 001/4-2009


Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor.

Ordinul 1071/2009 Scheme generale de aplicare a metodologiei MC001 in vederea elaborării Certificatului de performanta energetica pentru clădirile noi si existente; Auditarea energetica a clădirilor.

SC 007-2013


CI 07/0-2002


C 107/1-2005


C 107/3-2005


C 107/5-2005

GP 123/2013

GP 067/2002


Soluții cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente.

Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri.

Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădirile de locuit.

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul.

Ghidul privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, Indicativ.

Ghid pentru determinarea suprafeței echivalente termic a corpurilor de încălzire.

2. ANALIZA ENERGETICA A CLĂDIRII
2.1.    Caracteristici geometrice si de alcătuire a clădirii.
2.1.1.    Descrierea arhitecturala a clădirii

Clădirea expertizată este amplasată în CALEA FERENTARI nr. 2, sector 5, București, (figura 1), al cărui proprietar este Primăria Sectorului 5, București.

Din punct de vedere al tipologiei clădirilor civile, grădinița expertizată se caracterizează

prin:

Categoria de importanta:

în conformitate cu HG nr.766 din 21.11.1997, prin care s-au aprobat unele regulamente privind calitatea în construcții și stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, corpul de clădire expertizat, face parte din categoria de importanță C (construcții de importanță normală). Adâncimea maximă de îngheț este, conform STAS 6054, egală cu 80 - 90 cm.

Clasa de importanță:

Conform HG 766/10.12.1997, clădire normal-obișnuită;

Conform normativului PI00-2006, construcția se incadrează în clasa de importanță III

(construcții de importanță normală) și zona seismică de calcul: ag=0.24g; TC=1 .Os;

Categoria de importanță a construcției este ”C”, (normal-obisnuită), conform PI 18/99.

Clădirea Grădiniței nr. 205 are regim de înălțime D+P+1E parțial, iar din informațiile primite de la beneficiar, a fost construita în jurul anului 1940, cu destinația de grădiniță. Clădirea a fost reabilitata in anul 2008-2009. Clădirea are funcțiunea principală de grădiniță cu Săli de clasă, cu program prelungit.

fațada nu prezintă elemente arhitecturale deosebite.

Nu sunt informații referitoare la proiect și proiectant.

Caracteristicile geometrice ale clădirii sunt următoarele:

Suprafața construită desfășurată: 1893 m2;

Arie încălzită: 1518 m ;

Volumul încălzit: 5267 m3.

Accesul în clădire se face printr- o ușă, din curte, cu orientare Nord-Vest.

în modelul fizic pentru calculul termotehnic s-a considerat clădire cu pereți parțiali îngropați și planșeu în contact cu solul.

Calculul termic s-a efectuat în condițiile în care în clădire sunt prezenți 265 copii, cu program prelungit de 12 ore pe zi și 34 persoane angajate. Programul în grădiniță se desfășoară între 7:00 și 19:00.

ANVELOPA

închiderile exterioare sunt de tip pereți structurali din zidărie de cărămidă, cu grosimea de 48 cm la exterior, cu strat termoizolator din polistiren, cu grosimea de 8 cm.

Pentru spațiile din subsol s-a realizat o camasuire interioara si strat termoizolant in anul 2008. Planșeul in contact cu solul este din beton armat, cu grosimea de 15 cm.

Tamplaria exterioară de pe fațade este din profile PVC, cu două camere și geam termoizolant. Nu sunt prevăzute fante, sau grile de circulație a aerului.

Ușile de acces în clădire sunt cu tâmplărie din PVC și geam termoizolant.

Finisajele interioare sunt cu tencuieli obișnuite la pereți și tavane, realizate cu mortar de ciment cu var și cu zugrăveli în culori de apă la pereți și tavane.

Finisaje exterioare: tencuieli vopsite în culori deschise, iar pentru soclu sunt tencuieli realizate din ciment si var.

Sistemul constructiv existent

Suprastructura

Structura de rezistență este de tip pereți structurali din zidărie de cărămidă, cu grosimi de 48 cm pe contur și 42 cm sau 28 cm în interior. Pe aceste zidării se reazemă grinzile din beton armat ale planșeelor. Planșeele și scările sunt din beton armat și au grosimea de 15 cm.

Șarpanta este din lemn, iar învelitoarea este din tablă.

Fundațiile.

Fundațiile sunt continue, din beton, sub zidurile din demisol.

2.1.2. Descrierea alcătuirii elementelor de construcție si structurii de rezistență.

Descrierea și analiza structurii de rezistență a clădirii, din punct de vedere ai asigurării cerinței esențiale “rezistență mecanică și stabilitate” in vederea asigurării lucrărilor de intervenție pentru izolarea termică a clădirii se face în cadrul expertizei tehnice, care se efectuează de către un expert tehnic atestat, posesor al certificatului de atestare.

Reabilitarea termica a clădirii Grădiniței nr. 205 se va face daca expertiza tehnică, referitoare la “rezistența mecanică și stabilitate”, nu prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparații, care condiționează executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirii.

2.1.3 Descrierea tipurilor de instalații interioare de încălzire, apă caldă de consum, ventilare/climatizare și iluminat

Agentul termic pentru încălzire și apa caldă de consum este furnizat de punctul termic aflat în curtea grădiniței.

Pentru încălzire, clădirea este prevăzută cu instalații de încălzire centralizată, cu agent termic apă caldă.

Agentul termic pentru încălzire și apa caldă de consum este furnizat de centrala termică proprie, aflată in curtea grădiniței în spațiu special amenajat. Centrala termica este de tip Ferroli PEGASUS F3N 2S - 2 bucăți, cu puterea termică totala de 272RW (2xl36kW), care funcționează cu combustibil gazos. Centrala termica este echipată cu rezervor de acumulare, ELBRI, cu capacitatea de 15001, vas de expansiune Reflex M, cu capacitatea de 200 1 și 2 pompe de circulație, tip Wilo (o pompa STAR RS25/6, pentru circuitul de incalzire și o pompa Top -S25/7, pentru circuitul de apă caldă de consum).


Coloanele și conductele de distribuție, în mare parte au fost schimbate. La baza coloanelor exista robinete de închidere, sunt funcționale dar nu si de golire. Nu există robinete de reglare.

Corpurile statice sunt din otel, care nu au fost demontate spalate/curatate in totalitate cu mai mult de 3 ani in urma. Corpurile de incalzire sunt prevăzute cu robinete de închidere, aerisitoare, sau robinete termostatice, dar unele dintre ele sunt deteriorate.

Necesarul total de căldură rezultat din calcule este de aproximativ 160 kW calculat în condițiile nominale (tT=80°C, tR=60°C, ti=20°C, te=-15°C).

în clădire sunt montate doua unități de climatizare a aerului, cu puterea frigorifica de 3,5 lkW fiecare.

Clădirea nu este echipata cu sistem centralizat de ventilare mecanica.

La interiorul spațiilor sunt folosite corpuri de iluminat de tip fluorescent (preponderent) si incandescent (foarte puțin).

Nu există dispozitive de control și reglare automată a fluxului luminos.

Puterea instalată a corpurilor de iluminat este de 11,718 kW.

2.1.4. Regimul de ocupare al clădirii

Destinația clădirii, grădiniță cu program prelungit, corelată cu programul de activitate de educație, masa, odihnă, clădirea se încadrează conform Normativului CI07/2-1997 revizuit prin Ordin 2513 al MDRT din 2010, la clădire de categoria 2 cu ocupare discontinua, funcționalitate care impune ca temperatura mediului interior să nu scadă, în intervalul “ora 0 ora 7” cu mai mult de 7°C sub valoarea normală de exploatare.

Regimul de ocupare al clădirii este discontinuu, iar alimentarea cu căldură se considera in regim continuu.

2.2. FIȘA DE ANALIZĂ TERMICĂ A CLĂDIRII
Date despre clădirea existenta

Clădirea: Grădiniță nr. 205,

Adresa: CALEA FERENTARI nr. 2, sector 5, București Proprietar: Primăria Sector 5, București

□ Categoria clădirii:

□ locuințe

□ birouri

□ spital

□ comerț

□ hotel

□ autorități locale / guvern

0 școală

□ cultură

□ altă destinație: cămin - centru plasament copii

□ Tipul clădirii:

0 individuală    □ înșiruită

□    bloc    □ tronson de bloc

□    Zona climatică în care este amplasată clădirea: II

□    Regimul de înălțime al clădirii: D+P + IE parțial

□    Anul construcției: 1940/reabilitat in anul 2008-2009

□    Proiectant / constructor: necunoscut

□    Structura constructivă:

0 zidărie portantă    □ cadre din beton armat

□    pereți structurali din beton armat    0 stâlpi și grinzi

O diafragme din beton armat    O schelet metalic

□    Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:

0 partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,

0 secțiuni reprezentative ale construcției,

□    detalii de construcție,

□    planuri pentru instalația de încălzire interioară,

□    schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,

□    planuri pentru instalația sanitară,

□    Gradul de expunere la vânt:

□    adăpostită    0 moderat adăpostită    □ liber expusă (neadăpostită)

□    Starea subsolului clădirii: Nu este cazul

□    Uscat cu acces la instalații:

□    Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,

□    Subsol inundat:

□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punți termice:

0 Pereți exteriori opaci:

S Alcătuire pereți exteriori opaci Nord-Est/Sud-Vest/ Sud-Est/Nord-Vest:

Strat

Conductivitate,

X (W/m*K)

Grosime,

(m)

Rezistenta termica,

R (m2*K /W)

Tencuială interioară

0,770

0,02

2,575

Zidărie cărămidă

0,824

0,48

Tencuiala

1,023

0,03

Polistiren

0,046

0,08

Tencuială exterioară

1,023

0,03

V" Aria totală a pereților exteriori opaci, gr. 48 cm [m2]: 880

•f Stare: 0 bună,    □ pete condens, □ igrasie,

Starea finisajelor: □ bună, 0 tencuială căzută parțial / total,

Tipul și culoarea materialelor de finisaj: tencuieli vopsite, culori deschise.

S Alcătuire pereți verticali în contact cu solul Nord-Est/Sud-Vest/ Sud-Est/Nord-Vest: DEMISOL

Strat

Conductivitate,

X (W/m*K)

Grosime,

(m)

Rezistenta termica,

R (m2*K /W)

Pamant vegetal

1,334

1

3,4

Covor PVC

0,418

0,009

Zidărie cărămidă

0,824

0,48

Tencuiala

0,77

0,02

Polistiren

0,046

0,08

Tencuială interioară

0,77

0,02

Aria totală a pereților exteriori în contact cu solul, [m2]: 364

0 Rosturi despărțitoare pentru tronsoane ale clădirii: NU ESTE CAZUL 0 Pereți către spații anexe (casa scărilor, spații tehnice etc.): NU ESTE CAZUL

0 Planșeu in contact cu solul:

Strat

Conductivitate,

X (W/m*K)

Grosime,

(m)

Rezistenta termica,

R (m2*K /W)

Pamant vegetal

1,334

1

1,399

Umplutura pietriș

0,77

0,1

Covor PVC

0,418

0,009

Placa ba

1,914

0,15

Sapa

0,721

0,05

Parchet laminat

0,242

0,01

S Aria totala a planșeului in contact cu solul, [m2]: 786

0 Planșeu sub pod:

Tip:

□ circulabilă,

0 necirculabilă,

z

Stare:

0 bună,

□ deteriorată termic,

□ uscată,

□ umedă

Ultima reparație:

□ < 1 an,

□ 1 - 2 ani

□ 2-5;

0 > 5 ani

Strat

Conductivitate,

X (W/m*K)

Grosime,

(m)

Rezistenta termica,

R (m2*K /W)

Tencuială interioară

0,77

0,02

2,797

Rigips

0,451

0,0125

Placa beton

T9T4

0,15

Vata minerala (saltele)

0,52

0,1

Covor pvc

0,23

0,001

Aria totală a planșeului sub pod, [m2]: 897

Materiale finisaj acoperiș: astăreală din lemn și tablă, in stare buna.

0 Ferestre / uși exterioare [m2|:

Elementul de construcție / orientare cardinala

S

[m2]

Material

tâmplărie

Rezistenta tamplarie exterioara,

[nrK/WJ

Fereastra SUD-VEST

44

PVC

0,5

Fereastra NORD-EST

59,27

PVC

0,5

Fereastra SUD-EST

56,96

PVC

0,5

Fereastra NORD-VEST

19,12

PVC

0,5

Usa intrare SUD-EST

1,89

PVC

0,5

Usa intrare Nord-Vest

7,27

PVC

0,5

Usa intrare Sud-Vest

6,33

PVC

0,5

□    Elementele de construcție mobile din spațiile comune:

S ușa de intrare în clădire:

0 Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie),

O Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare,

□    Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare,

S ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare:

0 Ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare

□    Ferestre / uși în stare proastă, neetanșe

O Ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte,

□    Caracteristici ale spațiului încălzit:

S Aria utilă a pardoselii spațiului încălzit [m2]: 1518 Volumul spațiului încălzit [m3]: 5267

V' înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: 2,7/3,6/3,8

□    Gradul de ocupare al spațiului încălzit/nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire: 12 h

Clădirea este de categoria 2 cu ocupare discontinua, funcționalitate care impune ca temperatura mediului interior să nu scadă, în intervalul “ora 0 ora 7” cu mai mult de 7°C sub valoarea normală de exploatare.

□    Adâncimea medie a pânzei freatice: -

□    înălțimea medie a spațiului tehnic față de cota terenului sistematizat [m]: -

□    Perimetrul pardoselii subsolului clădirii [m]: 159

□    Instalația de încălzire interioară:

Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

0 Sursă proprie centrala termica cu gaz natural □ Centrală termică de cartier

O Termoficare - punct termic central

□    Termoficare — punct termic local

□    Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de încălzire:

O încălzire locală cu sobe,

0 încălzire centrală cu corpuri statice,

□    încălzire centrală cu aer cald,

□    încălzire centrală cu planșee încălzitoare,

□    Alt sistem de încălzire:

□    Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

S Tip distribuție a agentului termic de încălzire: 0 inferioară, □ superioară,    □

mixtă

Necesarul de căldură de calcul [kW]: 160 •S Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice):

0 Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale,

□    Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale,

□    Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale,

Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

□    Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,

□    Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,

0 Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,

Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

0 Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale,

□    Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, sunt vechi, funcționale,

□    Date privind instalația de apă caldă de consum:

'S Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

0Sursă proprie

□    Centrală termică de cartier

□    Termoficare - punct termic central

□    Termoficare - punct termic local

□    Altă sursă sau sursă mixtă:

Anexa 2 la HCL SECTOR 5 Nr. fi/ Z21.05.2018

Indicatori Tehnico-economici pentru obiectivul de Investiții Extindere Grădiniță nr. 205- Sector 5, având un număr de 1 pagină.

Beneficiar    PRIMĂRIA SECTORULUI 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 5, BUCUREȘTI

Denumire:    EXTINDERE GRĂDINIȚA NR. ZOS, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Proiect nr.:    106/2018

Faza:    DAU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

4.6348

Val. Tot.

LEI

Val. Tot.

Euro

INDICE

Euro/rnp

VALOARE INVESTIȚIE CU LUCRĂRI EXT. Șl OS

6,309,654.72

1,361,365.05

1,008

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,112,191.49

887,242.49

657

ANUL CONSTRUCȚIEI

1940

REGIM DE ÎNĂLȚIME

S+P+E

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

SUPRAFAȚĂ

MP

13S0.00

Proiectant: S.C. PBG MANAGEMENT & ENGINEERING S.R.L.