Hotărârea nr. 87/2018

Hotărârea nr. 87/21.05.2018 privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, București.

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2018;

Având în vedere:

-    Raportul Direcției Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare nr.

47332/16.05.2018, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând cont de:

-    Adresa S.C. INDUSTRIA IUTEI S.A. nr. 586/07.05. 2018 transmisă și înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. 46528/14.05.2018, prin care ni se comunică oferta de preț privind vânzarea căminului de nefamiliști.

-    Luând în considerare propunerile domnului consilier George Matei consemnate în Procesul

Verbal al ședinței extraordinare din data de 21.05.2018 precum și rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

-    Legea nr. 114/1996, republicată - Legea Locuinței

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81, alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă constituirea comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, București, cu următoarea componență:

Marian Țigănuș

- Președinte

- Viceprimar al Sectorului 5

Marian Ion

- Membru

- Arhitect Șef

Matei Ion

- Membru

- Consilier Local

Pescaru Cristina Maria

-Membru

- Consilier Local

Ramona Maria Chivu

- Membru

- Director General - Direcția Generală

Economică

6. Isabela Nicoleta Disăgilă

- Membru

- Director General Adjunct - Direcția

Buget și Execuție Bugetară

7. Radu Marian Popescu

- Membru

- Direcția Generală Juridică

8. Aurelia Negru

- Membru

- Șef Serviciu - Serviciul Achiziții

9. Mihaela Kalogerakos

- Membru

- Director Executiv - Direcția Tehnică

și Verificare Investiții Edilitare

Art. 2. - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de dna Andra Elena Boțea, Direcția Generală Juridică.

Art. 3. - Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art. 4. -Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

p. SECRET ELENA LUMINI


SECTOR 5 PETRESCU
Nr. XV /21.05.2018