Hotărârea nr. 85/2018

Hotărârea nr. 85/27.04.2018 privind aprobarea expertizei tehnice și a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului social ”Baie Publică și Spălătorie Socială”, aflat în subordinea DGASPC Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea expertizei tehnice și a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului social „ Baie Publică și Spălătorie Socială”, aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2018;

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând seama de raportul de specialitate al Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 înregistrat sub nr.6969/26.04.2018 ;

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activități Economice, al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniu, Fond Funciar și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art.45 alin.(l) precum și al art.81 alin.2 lit. (i) teza a-II-a si lit. „n” teza I din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata,cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Expertiza tehnica pentru realizarea obiectivului social „Baie Publică și Spălătorie Socială”, aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, situat în București, sector 5, str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 19, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2. Se aprobă executarea de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 a lucrărilor de termosistem fațadă și schimbarea tâmplăriei existente, prevăzute în expertiza menționată la art. 1 a prezentei hotărâri, a căror executare nu este realizată de către Agenția Internațională Turcă de Cooperare, în valoare de 49.286,50 lei, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia.

Art.3. Se aproba executarea de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 a lucrărilor și utilajelor pentru instalații de încălzire și apă caldă menajeră la obiectivul social „Baie Publică și Spălătorie Socială” aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, în valoare de 187.554,53 lei, arătate în anexa nr. 3 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia.

Art. 4. Se aprobă ca D.G.A.S.P.C. Sector 5 să efectueze plata tuturor avizelor, autorizațiilor, taxelor, proiectelor și lucrărilor necesare pentru realizarea branșamentelor la utilitățile publice.

Art.5. Finanțarea lucrărilor prevăzute la art. 2-4 ale prezentei hotărâri se asigură integral de la bugetul local al sectorului 5 al Municipiului București, valoarea acestora fiind de 488.000 lei.

Art. 6. Serviciul Evidența Acte Adminsitrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5,

ANEXA NR. 1. LA H.C.L. SECTOR 5 NR.    /27.04.2018

Expertiza tehnica pentru realizarea obiectivului social „Baie Publica si Spălătorie Sociala”, aflat in subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, situat in București, sector 5, str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 19 avand un număr de 61 pag.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza

tehnica


Mail: techrnediaelectionic(<î>vahoo.com

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

La cerința fundamentala A.l - rezistenta si stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcții civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidărie si la cerința fundamentala


IN VEDEREA

ÎNFIINȚĂRII UNEI SPĂLĂTORII SOCIALE SI A UNEI BAI PUBLICE situat în:

MUN. BUCUREȘTI, CALEA FERENTARI, NR. 72, BL. 19, SECTOR 3, LA SUBSOL SI PARTER - NR CADASTRAL 2250WC VU21O CClQ'j


Elaboratorul documentației: SC TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L//X

Expert tehnic atestat: dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI 1

5 (    \fe\\

țNR. OSQ73ygj/

Pagina 1 din 41

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835300 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mai): teclu-nediaeiectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

CUPRINS

I.    Informații generale

II.    Date generale ale amplasamentului și sursele potențiale de hazard

III.    Stabilirea obiectivelor de performanță

IV.    Date privitoare la sistemul structural

V.    Identificarea nivelului de cunoaștere

VI.    Stabilirea factorilor de încredere CF și a valorilor de calcul a rezistențelor

VII.    Alegerea metodologiei evaluare. Metode de calcul specifice

VIII.    Evaluarea calitativă a construcției

IX.    Evaluarea stării de degradare a construcției

1.    Evaluarea de nivel 1 si 2

2.    Lista de condiții privind alcătuirea de ansamblu și de detaliu

3.    Lista de condiții privind starea de integritate a construcției

4.    Calculul structural seismic și verificări globale de siguranță

5.    Stabilirea indicatorilor Rl, R2 și R3.

X.    Sinteza evaluării

1.    încadrarea construcției în clase de risc seismic

2.    Sinteza evaluării și formularea concluziilor

XI.    Propunerea soluției de intervenție

ANEXA 1 - Relevee foto ANEXA 2 - Breviar de calcul

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica


J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: teclimediaelectronic@yahoo.com

1. Informații generale

La solicitarea beneficiarului/ subsemnatul dr. ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, expert tehnic MLPAT la cerința fundamentala: A.l - rezistenta si stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcții civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidărie am analizat structura de rezistență a unui imobil situate in Mun. București, Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, sector 5, respectiv un imobil format din 2 tronsoane, prevăzute cu rosturi de tasare/dilatare avand regimul de inaltime S+P+3E - tronson 1 si S+P - tronson 2. Clădirea a fost construita in anul 1949. Suprafața utila care se amenajeaza este de 462,23mp si are nr cadastral 225044-C1-U21.

Se dorește amenajarea unei zone din tronsonul 1, local la nivelul subsolului si parterului si amenajarea tronsonului 2 in vederea infiintarii unei spălătorii sociale si a unei bai publice. Intre cele doua tronsoane exista rost de tasare de 3cm pe întreaga inaltime a construcției.

Tronson 1 - are subsol cu inatimea de 280cm iar parterul are inaltimea de 4.40m. La parter este prevăzut spațiu comercial iar la etajele superioare sunt locuințe colective. In spațiul comercial, la care se dorește a se realiza amenajari s-a identificat 4 deschideri (3 de 3.5m si unul de 5m in zona casei scării) si 2 travei (una de 3.5m si una de 4.75m).

Tronson 2 - are subsol cu inatimea de 280cm iar parterul are inaltimea de 4.40m. La parter este prevăzut spațiu comercial. In spațiul comercial, la care se dorește a se realiza amenajari s-a identificat 6 deschideri (2 de 2.5m, 3 de 2.25 si una de 3.00m) si 2 travei (1 de 7.75m si una variabila de 2.00-3.65m).

Avand in vedere ca lucrările de amenajare la tronson 2 se realizează la intreaga construcție, se analizeaza in continuare strarea evaluarea calitativa si seismica doar pentru acest tronson. Pentru tronson 1 se analizeaza doar posibilitatea amenajării fara a afecta structura de rezistenta.

Expertiza a fost solicitată de către beneficiar în vederea stării tehnice a clădirii


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectroniciîîfyahoo.com

PROIECT

nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Pentru evaluarea obiectivelor nu s-a dispus de proiectul inițial, au fost necesare investigații realizate pe teren prin măsurători si fotografii.

Pentru efectuarea expertizei obiectivul a fost examinat de mai multe ori luându-se

cunoștință de situația actuală, care este consemnată în documentația tehnică, relevee și fotografii.

Au fost cercetate condițiile de amplasament, alcătuire și funcționalitate, particularitățile structurale de alcătuire (sistemului structural, tipul de fundații, dimensiunile generale și alcătuirea secțiunilor elementelor structurale, proprietățile mecanice ale materialelor constituente), eventualele defecte de calitate a materialelor și/sau deficiențe de alcătuire a elementelor, inclusiv ale fundațiilor, natura și amploarea degradărilor structurale, modului de utilizare a construcției pe durata exploatării și modul de utilizare planificat al acesteia.

De asemenea, s-a procedat la analiza stării de degradare a subansamblurilor structurale, în funcție de cauzele care au generat-o (acțiuni statice și dinamice exercitate, calitatea materialelor de construcție, condiții de execuție, exploatare și întreținere, consecințele generate de particularitățile de conformare etc.).

Baza normativa si legislative

Pentru evaluarea seismică se folosește normativul P100-3/2008 „Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente" împreună cu normativul P100-1/2006 „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri". Se menționează că normativul P100-1/2013 „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri" valabil pentru proiectarea seismică a clădirilor noi și a construcțiilor cu structuri similare acestora nu se aplică pentru evaluarea clădirilor existente conform preambulul din prima pagină a normativului PlOO-1/2013:

"Art. 3 - Reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ PI00-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 și 803bis din 25 septembrie 2006, cu modificările și completările

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mai): techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

ulterioare se aplică în continuare la evaluarea seismică a construcțiilor existente" publicat în monitorul oficial cu ordinul nr. 2465/2013 în 3.09.2013.

LEGISLAȚIA DIN ROMANIA CARE SE AFLA LA BAZA EXPERTIZARII

CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

-    ORDONANȚA nr. 16/24.08.2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al României Partea I nr. 608 din 29 august a.c.;

-    ORDINUL nr. 1426 din 06.08.2014pentru aprobarea reglementarii tehnice „Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de zidărie" indicativ NE 036 -2014;

-    ORDINUL nr. 105 din 28.01.2014 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente", indicativ P 100 - 3/2008, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/09.09.2009;

-    ORDIN MDRAP nr. 2465/08.08.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100 -1/2013;

-    ORDIN MDRAP nr. 2464/08.08.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „ Cod de proiectare pentru structuri din zidărie", indicativ CR 6 - 2013, denumită în continuare Cod CR 6 - 2013;

-    ORDIN MDRAP nr. 2414/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", indicativ CR 1-1-3/2012

-    ORDIN MDRAP nr. 2413/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", indicativ CR 1-1-4/2012;

-    ORDIN MDRAP nr. 2411/01.08.2013 pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor", indicativ CR 0 - 2012

(•


SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:023 2.279002    0752/096565

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica


Mail: techmediaelectronic@vahoo.com


- ORDIN MDRAP nr. 2385/26.07.2013 privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice", indicativ GP124 - 2013;

-    ORDIN MDRT nr. 1530/23.08.2012 privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor", indicativ CR 0 - 2012;

-    ORDIN MDRT nr. 212/02.02.2012 privind aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive și pereților structurali de beton armat datorită conti'acției împiedicate", indicativ GP 115-2011;

-    ORDIN MDRT nr. 2514/22.11.2010 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2-2010";

-    ORDIN MDLPL nr. 577/29.04.2008 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007;

-    ORDINUL nr. 2597 din 29.12.2014 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea geotehnică" indicativ GP 129 - 2014;

-    ORDINUL Nr. 2352 din 24.11.2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafața" indicativ NP112 - 2014;

-    ORDINUL nr. 1330 din 17.07.2014pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții", indicativ NP 074 - 2014;

-    ORDINUL nr. 739 din 13.05.2014pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive", indicativ GT 067 - 2014.

II. Date generale ale amplasamentului și sursele potențiale de hazard

Pe amplasamentul cercetat, nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care sa pericliteze stabilitatea construcției.

Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt:

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Maii: techmediaelectroniciiîîvahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

a încărcări date de zăpadă, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor"; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă s(0,k) = 2.0 kN/m2;

SI încărcări produse de acțiunea vântului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristică a presiunii de referință este qref = 0,5 kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la lOm, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

a încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-1/2006; zona este caracterizată prin ag=0,24g, Tc=l,6s;


ta adancimea de inghet, conform normativului STAS 6054/77 este 0.8.. .0.9m;

ia clasa de importanță seismică III cu yl= 1/0, conform normativului P 100-1/2006; si categoria de importanță este C.

III. Stabilirea obiectivelor de performanță

Obiectivul de performanță este determinat de nivelul de performanță structurală și nestructurală al obiectivului evaluat pentru un anumit nivel de hazard.

Nivelurile de performanță ale construcțiilor descriu performanța așteptată a acestora prin amploarea degradărilor, a pierderilor economice și a întreruperii funcțiunii. Asocierea nivelului de performanță al unei construcții se face în funcție de clasa de importanță și de amplasament.

Performanța unui obiectiv se poate descrie calitativ în funcție de siguranța oferită în exploatare, de costul și dificultatea măsurilor de reabilitare, de durata de timp în care construcția este scoasă eventual din funcțiune pentru a efectua lucrările de reabilitare, de impactul economic asupra comunității.

în conformitate cu Normativul P100-3/2008 pot fi luate în considerare trei niveluri de performanță ale construcțiilor, și anume:

A.    Nivelul de performanță de limitare a degradărilor, asociat stării limită de serviciu (SLS)

B.    Nivelul de performanță de siguranță a vieții, asociat stării limită ultime (ULS)

C.    Nivelul de performanță de prevenire a prăbușirii, asociat stării limită de pre-colaps (PP).

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techniediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

A.'Nwelul de perforninntn de LIMITARE A DEGRADĂRILOR

•    Cerințe structurale

După cutremur trebuie să apară doar avarii structurale foarte limitate. Sistemul de preluare al încărcărilor verticale și cel care preia încărcările laterale va păstra aproape în întregime rigiditatea și rezistența inițială. Riscul de pierdere a vieților sau de rănire trebuie să fie foarte scăzut. Deși pot fi necesare unele reparații structurale minore, acestea nu trebuie să afecteze exploatarea structurii.

•    Cerinței nestructurale

Trebuie să apară numai unele avarii nestructurale limitate. Căile de acces și sistemele de siguranță a vieții trebuie să rămână funcționale. Riscul de pierdere a vieților sau de rănire datorită degradărilor nestructurale este foarte mic în cazul acestui nivel de performanță.

B. Nivelul de performantă de SIGURANȚĂ A VIEȚII

•    Cerințe structurale

Acest nivel de performanță are în vedere o stare post-seism a structurii caracterizată de avarii semnificative dar pentru care rămâne o anumită margine de siguranță față de prăbușirea totală sau parțială. Unele elemente structurale pot fi foarte serios avariate, fără însă ca acestea să pună in pericol stabilitatea structurală. Construcția rămâne reparabilâ; repararea construcției poate să nu fie uneori indicată din rațiuni economice. Structura avariată rămâne stabilă; ca o măsură de precauție pot fi prevăzute sprijiniri și unele reparații structurale de urgență.

•    Cerinței nestructurale

Pot apărea avarii semnificative și costisitoare ale elementelor nestructurale, dar acestea nu sunt dislocate și nu amenință prin cădere viața oamenilor. Instalațiile pot fi avariate, putând rezulta inundații locale și chiar ieșirea din funcțiune a unora dintre acestea. Repararea elementelor nestructurale pentru acest nivel de performanță necesită un efort și un cost considerabil.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: teclimedi aelectronic@y ahoo. com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

C. Nivelul de performanță de PREVENIRE A PRĂBUȘIRII

•    Cerințe structurale

/

în cadrul acestui nivel de performanță structura ajunge în pragul prăbușirii parțiale sau totale. Apar avarii substanțiale cărora le corespund degradarea semnificativă a rigidității și rezistenței la forțele seismice, deformații remanente importante și o degradare limitată a rezistenței la încărcări verticale, astfel încât structura poate susține încărcările verticale. Riscul de rănire este semnificativ.

Structura nu poate fi practic reparată și nu permite exploatarea ei pentru că eventualele replici seismice pot produce prăbușirea acesteia. Construcțiile care ating acest nivel de performanță își pierd complet valoarea economică și de utilizare.

•    Cerinței nestructurale

La acest nivel de performanță elementele nestructurale sunt complet degradate și reprezintă un pericol real pentru viața oamenilor.

Hazardul seismic este descris prin valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului pe amplasament pentru intervalul mediu de recurență asociat (sau alternativ pentru probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației orizontale a terenului în 50 ani).

Nivelul de bază al hazardului seismic este cel asociat nivelului de performanță de siguranță a vieții în codul P100-1/2006; pentru nivelul de bază al hazardului seismic valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este definită cu un interval mediu de recurență de 100 de ani.

Exigentele corespunzătoare stării limită de serviciu/nivelului de performanță de limitare a degradărilor se considera satisfăcute daca sunt îndeplinite condițiile de limitare a deplasărilor din P100-1/2006.

Se recomandă considerarea următoarelor obiective de performanță:

•    Obiectiv de performanță de bază - OPB

•    Obiectiv de performanță superior - OPS

Pagina 9 din 41

_I

Io

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techrnediaelectronic®yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

OPB - Obiectivul de performanță de bază este constituit din satisfacerea exigențelor nivelului de performanță de SIGURANȚĂ A VIEȚII pentru acțiunea seismică cu IMR=100 ani -acțiunea seismică pe amplasament prevăzută în codul P100-1 /2006.

Conform Normativului P100-1/2006, obiectivul de performanță de bază este obligatoriu pentru toate construcțiile din clasa II de expunere la hazardul seismic.

Din analiza efectuată se poate preciza faptul că obiectivul satisface exigențele nivelului de performanță de SIGURANȚĂ A.VIEȚII.

IV. Date privitoare la sistemul structural

Pentru definirea parametrilor ce condiționează rezistența și stabilitatea obiectivului, a fost necesar să se efectueze mai multe analize in situ (pentru aceasta s-au executat și o serie de fotografii). Totodată, este necesar să se procedeze la inventarierea stării de degradare a elementelor portante și neportante.

Se analizeaza structura de rezistenta a fiecărui tronson, astfel:

1. Tronson 1 - Clădirea are regimul de înălțime S+P+3E. Destinația clădirii este spațiu comercial la parter si locuințe colective la etajele superioare.

Structura de rezistență fiind alcătuită astfel:

•    Structura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee din beton armat monolit Stâlpii identificați cu secțiunea de 35X40 cm primul si ultimul ax pe direcția longitudinala si 50X50cm stâlpii din axul central de pe direcția longitudinala

Conform măsurătorilor reahzate in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA1000 s-a identificat beton clasa minima C8/10 (B150)

Grinzile au secțiunea de 25X45cm Planseui peste subsol are 8cm grosime

•    fundații din beton armat.

•    pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din cărămidă plina presata in grosime de 25-30cm;

• Tamplaria exterioara este din metalica cu geam simplu.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 2483S360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

•    Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, termice si electrice.

•    Nu s-a identificat nici un tip de consolidare a clădirii.

•    In decursul timpului au fost executate numai lucrări de întreținere și reparații curente.

2. Tronson 2 - Clădirea are regimul de inaltime S+P. Destinația clădirii este spațiu comercial la parter iar la subsol spatii pentru depozitare.

Structura de rezistență fiind alcătuită astfel:

•    Structura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, plansee din beton armat monolit Stâlpii identificați cu secțiunea de 30X30 cm

Conform măsurătorilor realizate in urma testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA1000 s-a identificat beton clasa minima C8/10 (Bl50)

Grinzile au secțiunea de 25X45cm

Planseul peste subsol si parter are 8cm grosime

•    fundații din beton armat.

•    pereții de compartimentare (interiori si exteriori) nu sunt structurali, aceștia fiind din cărămidă plina presata in grosime de 25-30cm;

•    Tamplaria exterioara este din metalica cu geam simplu.

•    Acoperișul este de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din țigla metalica

•    Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, termice si electrice.

•    Nu s-a identificat nici un tip de consolidare a clădirii.

•    In decursul timpului au fost executate numai lucrări de întreținere și reparații curente.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic(®vahoo. com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

V. Identificarea nivelului de cunoaștere

în vederea selectării metodei de calcul și a valorilor potrivite ale factorilor de

încredere, se definesc următoarele niveluri de cunoaștere:

KL1: Cunoaștere limitată KL2: Cunoaștere normală KL3: Cunoaștere completă

Factorii considerați în stabilirea nivelului de cunoaștere sunt:

Tabelul V.l Nivelurile de cunoaștere $i metodele corespunzătoare de calcul

Nivelul

cunoașteri

6-

Geometrie

Alcătuirea de detaliu

Materiale

Calcul

CF

KL1

Din

proiectul

de

ansamblu original și verificarea vizuală prin sondaj în teren sau dintr-un releveu complet al construcției

r

Pe baza proiectării

simulate in acord cu practica la momentul construcției și pe baza unei inspecții în teren limitate.

Valori stabilite pe baza

standardelor valabile în perioada construcției și din teste în teren

limitate

LF - MRSd

CF=1,35

KL2

Din proiectul de

execuție original incomplet și dintr-o inspecție în teren limitată sau dintr-o inspecție în teren extinsă.

Din specificațiile de

proiectare originale și din teste limitate în teren sau dintr-o testare extinsă a calității materialelor în teren

Orice metodă,

cf. P100 -1: 2006

CF=l,20

KL3

Din proiectul de

execuție original complet și dintr-o inspecție limitată pe teren sau dintr-o inspecție pe teren cuprinzătoare.

Din rapoarte originale

privind calitatea materialelor din lucrare și din teste limitate pe teren sau dintr-o testare cuprinzătoare

Orice metodă,

cf.

P100-1:2006

CF=l,0

LF - metoda forței laterale echivalente; MRS = calcul modal cu spectre de răspuns

Geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii și cele ale elementelor structurale, precum și ale elementelor nestructurale care afectează răspunsul structural sau siguranța vieții.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic©yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Alcătuirea elementelor structurale și nestructurale, incluzând cantitatea și detalierea armăturii în elementele de beton armat, legăturile planșeelor cu structura de rezistență la forțe laterale etc.

Materialele utilizate în structură și elemente nestructurale, respectiv proprietățile mecanice ale materialelor.

Nivelul de cunoaștere realizat determină metoda de calcul permisă și valorile factorilor de încredere (CF).

V.l Geometria

Nu s-au găsit planuri ale construcției care să descrie geometria structurii și să permit identificarea componentelor structurale și a dimensiunilor acestora ci s-au efectuat relevee pentru stabilirea dimensiunilor geometrice ale elementelor structurale și nestructurale.

V.2 Detaliile

Nu s-au găsit planuri cu detalii de execuție ci s-au efectuat relevee pentru stabilirea dimensiunilor geometrice ale elementelor structurale și nestructurale.

V.3 Materiale

Materialele utilizate sunt de calitate satisfăcătoare fiind considerate corespunzătoare pentru perioada în care s-a construit imobilul dar nu si pentru perioada aceasta. Beton folosit are rezistente salbe comparativ cu cele utilizate actual.

V.4 Definirea nivelurilor de inspecție și de încercare

Clasificarea nivelurilor de inspecție și de testare corespunde cerințelor actuale pentru structurile existente.

Având în vedere cele expuse mai sus și ținându-se cont de vechimea imobilului s-a identificat un nivel de cunoaștere KL1 (cunoaștere limitată).

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

VI. Stabilirea factorilor de încredere CF și a valorilor de calcul a rezistențelor

Valorile de calcul a rezistențelor se evaluează în funcție de existența documentațiilor originale referitoare la caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate și de nivelul de cunoaștere urmărit.

în vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existentă utilizate la calculul capacității elementelor structurale, în verificarea acestora în raport cu cerințele, valorile medii obținute prin teste in - situ și/sau din alte surse de informare se împart la valorile factorilor de încredere, CF, date în tabelul V.l, conform nivelului de cunoaștere rezultând CF=1,35.

VII. Alegerea metodologiei de evaluare. Metode de calcul specifice

Codul de evaluare seismică PI 00-3/2008 prevede 3 metodologii de evaluare a construcțiilor, definite de baza conceptuală, nivelul de rafinare al metodelor de calcul și de nivelul de detaliere al operațiunilor de verificare.

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii cum sunt:

S cunoștințele tehnice în perioada realizării proiectului și execuției construcției; x' complexitatea obiectivului, în special din punct de vedere structural, definită de

proporții (deschideri, înălțime), regularitate etc.;

V    datele disponibile pentru întocmirea evaluării (nivelul de cunoaștere);

S funcțiunea, importanta și valoarea construcției;

V    condițiile privind hazardul seismic pe amplasament;

S tipul sistemului structural;

S nivelul de performanță ales pentru construcție.

Se pot utiliza 3 metodologii de evaluare:

V    Metodologie de nivel 1 (metodologie simplificată)

S Metodologie de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru construcțiile obișnuite de orice tip);

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

■S Metodologia de nivel 3. Această metodologie utilizează metode de calcul neliniar și se aplică la construcții complexe sau de o importanță deosebită, dacă se dispune de datele necesare. Metodologia de nivel 3 este recomandabilă și la construcții de tip

curent datorită gradului de încredere superior oferit de metoda de investigare sau în cazul în care clasificarea într-o grupă de risc pe baza coeficientului Rj nu este evidentă.

în cazul de față se utilizează metodologia de nivel 2.

Metodologia de nivel 2 implică:

i.    evaluarea calitativă constând în verificarea listei de alcătuire structurală dată în anexele corespunzătoare structurilor din diferite materiale și

ii.    evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic și factori de comportare diferențiați pe tipuri de elemente.

Principiul metodei de calcul

Efectele cutremurului sunt aproximate printr-un set de forțe convenționale aplicate construcției. Mărimea forțelor laterale este stabilită astfel încât deplasările (deformațiile) obținute în urma unui calcul liniar al structurii la aceste forțe să aproximeze deformațiile impuse structurii de către forțele seismice.


La acțiunea cutremurului de proiectare construcția depășește pragul elastic, iar eforturile în elementele structurii rezultate ca urmare a aplicării forței laterale convenționale depășesc eforturile corespunzătoare rezistențelor efective.

Relația de verificare depinde de modul de cedare, ductil sau fragil, al elementului structural considerat la diferitele tipuri de solicitare (M,V,N).

în cazul cedării ductile, verificarea se face comparând efortul înregistrat sub acțiunea forțelor laterale și gravitaționale, împărțit la un factor de reducere a cărui valoare este specifică naturii ruperii elementului la tipul de efort considerat, cu efortul capabil. Acesta din urmă se determină cu rezistențele medii ale materialelor împărțite la factorii de încredere și factorii parțiali de siguranță.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:023 2.279002    0752/096565

Mail: techmediaeleetronic®yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

în cazul cedărilor neductile (cedări fragile) verificarea constă în compararea efortului rezultat sub acțiunea forțelor laterale și gravitaționale, asociate plastifierii elementelor structurale ductile ale structurii, cu valoarea efortului capabil calculat cu valorile minime ale rezistențelor materialelor (cu valorile caracteristice împărțite la CF și factorii parțiali de siguranță). Altfel spus, elementele/mecanismele fragile se verifică la valori ale cerințelor calculate din condițiile de echilibru, pe baza eforturilor transmise elementelor neductile de către elementele ductile.

Calculul structural

Calculul structural în domeniul elastic poate utiliza una din cele două metode prezentate în PI00-1/2006, în condițiile date de cod, respectiv metoda forțelor seismice statice echivalente sau metoda de calcul modal cu spectre de răspuns. în cazul de față se consideră spectrele răspunsului elastic, cu ordonatele nereduse prin factorul q.

Distribuția pe verticală a forțelor seismice orizontale, în cazul utilizării metodei forțelor statice echivalente se face conform P100-1 /2006. Efortul de torsiune de ansamblu se determină pe baza prevederilor P100-1/2006, în cazul metodei forțelor statice echivalente și ale secțiunii în cazul metodei de calcul modal, din același cod.

în cazul structurilor din materiale cu rigiditate degradabila prin fisurare (structuri de beton) în calculul structural se aplică prevederile P100-1/2006 privitoare la determinarea valorilor de proiectare ale rigidităților, împreună cu precizările suplimentare date în Anexa E a codului P100-1/2006.

Verificarea elementelor structurale se face la starea limită ultimă și respectiv starea limită de serviciu, similar condițiilor prevăzute de P100-1/2006 la proiectarea structurilor noi.

în cazul stărilor limită ultime (ULS) se efectuează verificări ale rezistenței și ale deplasărilor laterale, în timp ce la stările limită de serviciu (SLS) se efectuează numai verificări ale deplasărilor laterale.

Efectuarea verificărilor de rezistență în cazul stărilor limită ultime depinde de modul de cedare ductil sau fragil al elementului structural sub acțiunea efortului (efectul acțiunii) considerat.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronicVvahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Definirea caracterului cedării elementelor este definit în anexe pentru structuri din diferite materiale.

Eforturile secționale în elementele cu comportare inelasticâ se evaluează pe baza relației de principiu:

<7

în care:

Ea - efortul total de calcul

- efortul din acțiunea seismică considerând spectrul de răspuns elastic (neredus)

Eg - efortul din acțiunile neseismice, (cu valorile corespunzătoare combinației de încărcări care include acțiunea seismică)

q - factorul de comportare corespunzător tipului de element analizat, respectiv naturii cedării la tipul de efort considerat. Valorile q sunt precizate în Normativul P100-1/2006 pentru construcțiile noi și în Normativul PI00-3/2008 pentru construcțiile existente.

Valorile de calcul ale eforturilor pentru elemente cu cedare fragilă (nedisipativă) se obțin din condiții de echilibru pe mecanismul structural de plastifiere (mecanism de disipare de energie).

Schemele de calcul pentru structuri de tip cadru, structuri cu pereți, structuri cu contravântuiri etc., sunt date în P100-1/2006 și codurile complementare, cum este CR6 pentru pereții din zidărie.

Relația de verificare a rezistenței se prezintă sub forma:

în care:

Rd - valoarea efortului capabil, calculată pe baza modelelor mecanice specifice tipului de structură (conform capitolelor 5...9 din P100-1/2006 și codurilor specifice structurilor din diferite materiale).

ti

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaeleetronic©vahoo com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

VIII. Evaluarea calitativă a construcției

Evaluarea calitativă urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate în construcțiile analizate. Natura deficiențelor de alcătuire și întinderea acestora reprezintă criterii esențiale pentru decizia de intervenție structurală și a soluțiilor de consolidare.

Principalele componente ale evaluării calitative privesc următoarele categorii de condiții.

O evaluare calitativă cuprinzătoare a unora dintre condițiile de alcătuire, implică și determinări prin calcul ale unor caracteristici de rezistență și de rigiditate ale elementelor structurale. Aceasta înseamnă că tabloul calitativ al răspunsului seismic al construcției va putea căpăta imaginea finală după efectuarea calculului structural.

a)    Verificarea condițiilor privind traseul încărcărilor

Există un sistem structural continuu și suficient de puternic care asigură un drum neîntrerupt, cât mai scurt, în orice direcție, al forțelor seismice din orice punct al structurii până la terenul de fundare.

Elementele structurale prezintă o rigiditate satisfăcătoare în planul lor și pot asigura transmiterea forțelor orizontale la fundații.

b)    Verificarea condițiilor privind redundanța

Se apreciază ca sunt satisfăcute parțial cerințele de redundanță:

□ atingerea efortului capabil într-unul sau în puține elemente structurale nu expune structura unei pierderi de stabilitate;

- structura nu dezvoltă la acțiuni seismice severe un mecanism de plastifiere care să permită exploatarea eficientă a rezervelor de rezistență ale structurii.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectionicfSyahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

c)    Verificarea condițiilor privind configurației construcției

Construcția (tronson 2) nu are o formă regulată în plan ci doar in elevație. Nu s-au identificat discontinuități majore în distribuția rigidităților laterale.

d)    Verificarea condițiilor privind interacțiunea structurii cu alte construcții sau elemente

Nu exista interacțiuni ale imobilului cu alte construcții sau elemente ale unor construcții avand in vedere ca intre toate tronsoanele sunt prevăzute rosturi de tasare/dilatare.

e)    Verificarea condițiilor de alcătuire specifice categoriei de structuri

Verificarea se referă la regulile de alcătuire corectă a structurilor și a elementelor structurale considerate individual și a conexiunilor dintre acestea, astfel încât răspunsul seismic așteptat al construcției să fie unui favorabil. Condițiile au în vedere ierarhizarea adecvată a rezistenței structurale, în măsură să asigure dezvoltarea unor mecanisme de disipare a energiei seismice favorabile, cu înzestrarea zonelor critice cu suficientă deformabilitate în domeniul postelastic.

Aceste condiții care depind de tipul structurii și natura materialului structural sunt satisfăcute în cazul imobilului analizat. Betonul au rezistente slabe comparative cu cele utilizate in momentul actual.

f) Verificarea condițiilor privind infrastructura și terenul de fundare

Evaluarea seismică a construcțiilor are în vedere, ca una din principalele componente stabilirea măsurii în care sistemul fundațiilor își îndeplinește rolul structural.

Fundațiile sunt din beton și posedă rigiditatea necesară pentru a transmite la teren acțiunile structurii. Nu s-au semnalat tasări diferențiate ale terenului de fundare.

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax.0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

IX. Evaluarea stării de degradare a construcției

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

In urma observațiilor făcute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural in parte, evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de degradare, identificandu-se cauzele degradărilor. Deasemenea, se studiază si elementele nestructurale ce influențează starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a clădirii in general.

Tronson 1

Se observa degradai! locale a stâlpilor, grinzilor si planseului la nivelul subsolului datorita apei menajere din rețeaua de canalizare.

Spațiul existent este intr-o stare avansata de degradare a elementelor nestructurale. S-au realizat degradări si datorita instalațiilor de canalizare care se deversau direct in subsol (datorita lipsei unei ramificații ale canalizării). Astfel subsolul este parțial inundat. Deasemenea zidaria de cărămidă de la nivelul subsolului s-a degradat datorita infiltrațiilor de apa de la canalizare.

Se observa degradări nestructurale astfel:

-    Fisuri in pereții neportanti

-    la nivelul soclului prin desfacerea locala a tencuielii datorita apelor pluviale;

-    zidărie degradata;

-    desfaceri locale a tencuielilor la nivelul pereților exteriori si interiori

-    trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar-cladire

-    tamplarie intr-o stare avansata de degradare;

-    pardoseala degradata

-    instalații sanitare, termice si electrice parțial deteriorate

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronicffityahoo. com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Tronson 2

Se observa degradări locale a stâlpilor, grinzilor si planseului la nivelul subsolului datorita apei menajere din rețeaua de canalizare.

Nu s-au observat degradări structurale.

Spațiul existent este intr-o stare avansata de degradare a elementelor nestructurale. S-au realizat degradări si datorita instalațiilor de canalizare care se deversau direct in subsol (datorita lipsei unei ramificații ale canalizării). Astfel subsolul este parțial inundat. Deasemenea zidaria de cărămidă de la nivelul subsolului s-a degradat datorita infiltrațiilor de apa de la canalizare.

Se observa degradări nestructnrale astfel:

>    Fisuri in pereții neportanti

>    la nivelul soclului prin desfacerea locala a tencuielii datorita apelor pluviale; r zidărie degradata;

>    desfaceri locale a tencuielilor la nivelul pereților exteriori si interiori

x trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar-cladire r tamplarie intr-o stare avansata de degradare; x pardoseala degradata

>    instalații sanitare, termice si electrice parțial deteriorate

>    Elementele structurale componente nu prezintă degrădări semnificative datorate acțiunii seismelor repetate datorate celorlalte seisme repetate suportate în cei 65 de ani de exploatare (1973,1976,1977,1986,1990,2004 a căror magintudine depășește 6 Mw)

IX.1. Evaluarea de nivel 2

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării.

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:023 2.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic©yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranța structurii (inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcției) și la măsurile de intervenție necesare, măsura în care cele 3 categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a 3 indicatori. Aceștia sunt:

•    gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurale, de alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu Ri și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică;

•    gradul de afectare structurală, notat cu Rz, care exprimă proporția degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze;

•    gradul de asigurare structurală seismică, notat cu Rs reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență în cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 și 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determină pentru stările limită ultime.

IX.2. Lista de condiții privind alcătuirea de ansamblu și de detaliu

Acesta se notează cu Ri și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismica

Valorile indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic :

CLASA DE RISC SEISMIC

I

II

III

IV

VALORI R1 (%)

<30

30-60

61-90

91-100

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

TRONSON 2

Lista de condiții pentru structuri de beton armat in cazul aplicării metodologiei de nivel 2

CRITERIU

CRITERIUL

CRITERIUL NU ESTE

ÎNDEPLINIT

ESTE

ÎNDEPLINI

T

neindepli

nire

moderata

neindepli

nire

majora

Punct.

aj maxim 50 pct.

1. Condiții privind configurația structurii

50 pct.

30-50 pct.

0-29 pct.

• Traseul încărcărilor este continuu

-

40

-

• Sistemul este redundant. (Sistemul are suficiente legături pentru a avea stabilitate laterală și suficiente zone plastice potențiale).

40

• Nu există niveluri slabe din punct de vedere al rezistentei

l

40

• Nu exista niveluri flexibile la cotele superioare

40

• Nu există modificări importante ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel

40

• Nu există discontinuități pe verticală (toate elementele verticale sunt continue până la fundație)

40

• Nu există diferențe între masele de nivel mai mari de 50%

40

• Efectele din torsiune de asamblu sunt moderate

40

-

• Infrastructura (fundațiile) este în măsură să transmită la tprpn fnrtplp vprtiralp si

-

40

-

orizontale

Punctaj total realizat

-

40

-

40 puncte

2. Condiții privind interacțiunile structurii

Punctaj maxim 10 pct.

10 pct.

5-9 pct.

0-4 pct.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/090565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

• Distanțele până la clădirile vecine depășește dimensiunea minimă de rost conform P100-1/ 2006

8

• Planșeele intermediare (supantele) au o structură laterală proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principală

8

• Pereții nestructurali sunt izolați (sau legați flexibil) de structură

8

• Nu exista stâlpi captivi scurti

-

8

Punctaj total realizat

-

8

-

8 puncte

3. Condiții privind alcătuirea elementelor structurale

Puncta) maxim: 30puncte

30 pct.

20-29 pct.

0-19 pct.

• Ierarhizarea rezistențelor elementelor structurale asigură dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale stâlpilor este mai mare decât suma momentelor capabile ale grinzilor

20

• încărcarea axială de compresiune a

stâlpilor este moderată: v < 0,55

■■

20

-

• în structură nu există stâlpi scurți: raportul

între înălțimea secțiunii și înălțimea liberă a stâlpului este < 0,30

20

•    Rezistența la forța tăietoare a elementelor

codului este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile grinzilor și stâlpilor

20

• înnădirile armăturilor în stâlpi se dezvoltă

pe 40 diametre, cu etrieri la distanța 10 d pe zona de înnădire

20

• înnădirile armăturilor din grinzi se

realizează în afara zonelor critice

-

20

-

• Etrierii în stâlpi sunt dispuși astfel încât fiecare bară verticală se află în colțul unui etrier (agrafe)

20

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

•    Distantele între etrieri în zonele critice ale

i

stâlpilor nu depășesc 10 diametre, iar în restul stâlpului % din latură

20

• Distanțele între etrieri în zonele plastice ale grinzilor nu depășesc 12 diametre și V2 din lățimea grinzii

20

•    Armarea transversală a nodurilor este cel

puțin cea necesară în zonele critice ale stâlpilor

20

•    Rezistența grinzilor la momente pozitive

pe reazeme este cel puțin 30% din rezistența la momente negative în aceeași secțiune

20

• La partea superioară a grinzilor sunt prevăzute cel puțin 2 bare continue (neîntrerupte în deschidere)

20

Punctaj total realizat

-

20

-

20 puncte

4. Condiții referitoare la plansee

Punctaj maxim: lOpuncte

10 pct.

5-9 pct.

0-4 pct.

• Placa planșeelor cu o grosime >100 mm este realizată din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu o suprabetonare adecvată

10

• Armăturile centurilor și armăturile distribuite în placă asigură rezistența necesară la încovoiere și forța tăietoare pentru forțele seismice aplicate în planul planșeului

8

• Forțele seismice din planul planșeului pot fi transmise la elementele structurii verticale (pereți, cadre) prin eforturi de lunecare și compresiune în beton, și/sau prin conectori și colectori din armături cu

8

secțiune suficientă

• Golurile în planșeu sunt bordate cu armături suficiente, ancorate adecvat.

10

-

-

Punctaj total realizat

9 puncte

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor    Rl=77 puncte

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectvonic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Conform normativ P100-3/2008, in urina punctajului stabilit pentru parametrul Rl, construcția se incadreaza in clasa de risc seismic Rs = III (valori cuprinse intre 61-90 puncte).

IX.3. Lista de condiții privind starea de integritate a construcției

Gradul de afectare structurala, notat cu R2, - MĂSURĂ DEGRADĂRILOR STRUCTURALE PRODUSE DE ACȚIUNEA SEISMICA SI DE ALTE CAUZE

Valori ale indicatorului R2, asociate claselor de risc seismic :

CLASA DE RISC SEISMIC

I

II

III

IV

VALORI R2

(%)

<40

40-70

71-90

91-100

Metodologia c

e nivel 2

TRONSON 2

Criteriu

CRITERIU

L

ESTE

ÎNDEPLI

NIT

CRITERIUL NU ESTE ÎNDEPLINIT

Neîndeplinire

moderată

Neîndeplinire

majoră

50

26-49

0-25

(i) Degradări produse de acțiunea cutremurului / de tasarea terenului

Punctaj maxim:    50 puncte

• Fisuri și defonnații remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților și grinzilor

40

• Fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi

-

40

-

• Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune

40

• Fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți

40

• Fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri

-

40

-

• Cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură

40

-

• Cedarea sau fisurarea pronunțată a

-

40

-

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/'Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techiiiediaelectTCmicirvahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

planșeelor

• Cedări ale fundațiilor sau terenului de fundare.

-

40

Punctaj total realizat

40 puncte

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

Punctaj maxim:    20 puncte

20

11-19

0-10

• Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor.

-

18

-

•Fisuri și degradări în stâlpi și pereți.

-

18

-

Punctaj total realizat

18 puncte

(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformații

Punctaj maxim:    10 puncte

10

6-9

1-5

Tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului

-

8

-

Punctaj total realizat

8 puncte

(iv) Degradări produse de o execuție defectuoasă

Punctaj maxim:    10 puncte

10

6-9

1-5

Beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.

-

9

-

Punctaj total realizat

9 puncte

(v) Degradări produse de factori de mediu: îngheț-dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc., asupra:

betonului

armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)

Punctaj maxim:

10 puncte

10

6-9

1-5

7

Punctaj total realizat

7 puncte

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R?. =    82 puncte

Conform normativ PI00-3/2008, in urma punctajului stabilit pentru parametrul R2, construcția se incadreaza in clasa de risc seismic Rs = III (valori cuprinse intre 71-90 puncte).

IX.4. Calculul structural seismic și verificări globale de siguranță

Evaluarea prin calcul este un procedeu cantitativ prin care se verifică dacă construcțiile existente, degradate sau nu, satisfac cerințele stărilor limită considerate Ia acțiunea seismică de calcul asociată. Metodologiile de evaluare utilizează metodele generale de calcul indicate în PI00-1/2006.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@.vahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Efectele acțiunii seismice, care urmează să fie combinate cu efectul altor încărcări permanente și variabile, conform prevederilor pot fi evaluate printr-una din următoarele metode:

-    calculul la forță laterală static echivalentă (LF);

-    calculul modal bazat pe spectrul de răspuns (MRS);

-    calculul static neliniar;

-    calculul dinamic neliniar.

în cazul utilizării metodelor de calcul în domeniul elastic, se consideră valori ale forțelor laterale obținute prin reducerea forțelor răspunsului elastic prin factorul de comportare.

Verificările elementelor structurale constau în verificarea condiției ca cerința seismică să fie mai mică, la limita egală, cu capacitatea elementului. Verificarea se face în termeni de rezistență sau deformații, funcție de tipul metodei și natura cedării elementului.

Indicatorul R3 evidențiază capacitatea de rezistență și de deformabilitate a structurii în raport cu cerințele seismice.

Valorile Rt asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori Rj(%)

<35

36-65

66-90

91 -100

Astfel au rezultat următorii indicatori:

R3TRONSON 2=0.77 (77%)

Conform normativ PI00-3/2008, in urma punctajului stabilit pentru parametrul R3, construcția se incadreaza in clasa de risc seismic Rs = III

NOTĂ: Valorile celor 3 indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate numai scoruri orientative în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

IX.5. Stabilirea indicatorilor Rl, R2 și R3

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării.

Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranța structurii (inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcției) și la măsurile de intervenție necesare, măsura în care cele 3 categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a 3 indicatori.

Aceștia sunt:

~ gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurale, de alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu Ri și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică;

gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporția degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze;

□ gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R3 reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență în cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 și 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determină pentru stările limită ultime.

Indicatorul Ri ia valori pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, dat în lista specifică tipului de structură analizat. Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de construcția analizată, asociate cu cele 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim Ri,max = 100, corespunzător unei construcții care îndeplinește integral toate categoriile de condiții de alcătuire. Cele 4 intervale distincte ale valorilor Ri sunt date mai jos.

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Tabelul IX.3. Valorile Ri asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori Ri

<30

30-60

61-90

91 -100

R1 tronson 2 = 77

Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale și nestructurale dat în lista specifică tipului de construcție analizat, din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat. Și în cazul acestui indicator sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de construcția analizată, asociate celor 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim Rinux = 100, corespunzător unei construcții cit integritatea neafectată de degradări. Cele 4 domenii distincte ale valorilor Rzsunt date mai jos.

Tabelul IX.4. Valorile R? asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori

<40

40-70

71-90

91 -100

R2_ tronson 2 = 81

Indicatorul R? evidențiază capacitatea de rezistență și de deformabilitate a structurii în raport cu cerințele seismice.

Tabelul IX.5. Valorile R?> asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori Rx(%)

<35

36-65

66-90

91 -100

Varianta existenta:

R3_ tronson 2 = 0.77 (77%)

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT tir. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

NOTĂ: Valorile celor 3 indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate numai scoruri orientative în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

X. Sinteza evaluării
X.l. încadrarea construcției în clasa de risc seismic

Pe baza rezultatelor evaluării calitative și a evaluării prin calcul se stabilește vulnerabilitatea construcției în ansamblu și a părților acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare - riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcției analizate.

Practic, stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele 4 clase de risc:

Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Clasa Rs II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Clasa Rs IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

S Tronson 2 Luând in considerare valoarea celor trei indicatori Ri care este asociat unei clase de risc seismic III, R? care este asociat unei clase de risc seismic III si valorea Rs care este asociata unei clase de risc seismic III, cat si starea generala a clădirii stabilesc clasa de risc seismic a clădirii RsIII in situația actuala.

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

X.2. Sinteza evaluării și formularea concluziilor

Obiectiv -TRONSON 2

Obiectiv

Denumirea investiției: infiintarea unei spălătorii sociale si a unei bai publice

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, sector 5, București

Motivația expertizei

Starea tehnica a clădirii

Amenajare clădire

stabilire soluții de consolidare, daca este cazul

Clasă de importanță

iii

Categorie de importanță

c

Caracteristici ale amplasamentului

Amplasament

Stabilitate locală și generală asigurată

Adâncime de îngheț

80-90 cm

încărcări    din    acțiunea

zăpezii

s(0,k)=2, 0 kN/mp

Accelerație teren

ag=0,24g

Perioadă de colț

Tc=l,6s

Obiectivul de performanță

Obiectivul de performanță

OPB (de bază)

Caracteristici structurale și arhitecturale

Destinație inițială/actuală

Spațiu comercial

Regim de înălțime

S+P

Structură de rezistență

Cadre de beton armat

Fundații

din beton armat

Planșee

din beton armat turnat monolit

Acoperiș

tip șarpanta din lemn

învelitoare

Țigla metalica

Identificarea nivelului de cunoaștere

Nivel cunoaștere

KL1 - limitată

Metodologia de evaluare și calcul

Metodologie de evaluare

Nivel 2

Metode de calcul

Metoda forței laterale echivalente

Calcul modal cu spectre de răspuns

Factor de încredere

1,35

Starea de degradare a construcției

Componente structurale

> degradare locala a stâlpilor, grinzilor si planseelor datorita infiltrațiilor

Componente nestructurale

>    la nivelul soclului prin desfacerea locala a tencuielii si cărămidă degradata datorita apelor pluviale si apei din rețeaua de canalizare;

>    desfaceri locale a tencuielilor la nivelul pereților

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

exteriori si interiori;

r trotuar deteriorat, fisurat, local in contrapanta, cu lipsa etanseinitate trotuar-cladire

>    tamplarie deterioarata

x pardoseala intr-o stare avansata de degradare

>    instalații sanitare, termice si electrice degradate

Indicatori orientativi de evaluare

R1

77

R2

81

R3

0.77 (77%)

Clasa de risc seismic

Clasa de risc seismic

Rs III

Concluzii:

Analizând toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale și nestructurale se constată faptul că aceasta clădire satisface cerințele minimale de rezistență la seism.


SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic®vahoo.com

PROIECT

nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica


XI. Propuneri de soluții de intervenție

La cererea beneficiarului, subsemnatul Dr. Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, în calitate de expert tehnic MTCT (Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului), am analizat situația pe teren referitoare la starea tehnica a unui spațiu aflat la subsolul si parterul clădirii situate în Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, sector 5, București cu nr cadastral 225044-C1-U21.

Se pot realiza lucrările de amenajare dorite (refacere pardoseli, refacere instalații, compartimentări ușoare din gips carton, înlocuire tamplarie, refacerea finisaje pereți si tavane) fara a se impune consolidarea, dar se vor realiza categoriile de lucrări jos mentonate (minim cele impuse).

Pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice destinației obiectivului se impune următoarele lucrări de intervenție avand in vedere ca exista degradări structurale si degradări nestructurale, dar care pot provoca degradări structurale daca acestea nu sunt remediate:

VARIANTA MINIMALA:

•    Reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent;

0 Daca se identifica armatura ruginita: Curatarea armaturilor aparente ruginite; Pentru cazuri mai severe se va aplica o acoperire anticorosivă cu EPOXYCOAT-AC sau FERROSEAL pe armătura elementelor de construcție afectate, în vederea protejării lor în viitor de coroziune

•    Se vor reface tencuielile degradate;

•    Se impune refacerea instalației de canalizare si ape pluviale interioare, avand in vedere ca aceasta afecteaza structura de rezistenta a imobilului;


•    refacerea sistemului de evacuare ape pluviale (tronson 2 - S+P);

•    Consolidarea fisurilor prin injectare cu rasina epoxidica injectări, atat la stâlpi (daca vor fi identificate după la pereții din zidărie;


34 din 41

SC TECHMED1A ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835300 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronictfliyalioo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

•    Refacerea pantelor si instalației pluviala din curtea interioara a tronsonului 2 (S+P)

•    Prevederea unui cordon de bitum intre trotuar si clădire;

•    Se va realiza o hidroizolatie corespunzătoare pe perimetrul fundației la curtea interioara a tronsonului 2 (S+P);

•    Se recomanda refacerea tuturor instalațiilor in conformitate cu normele in vigoare .

•    Se recomanda înlocuirea tâmplăriei fațadelor (din lemn si metal) cu tâmplării termoeficiente.

•    Se recomanda realizarea unui temosistem corespunzător conform legislației in vigoare la tronsonul 2 (S+P)

•    Se recomanda refacerea finisajelor interioare (tamplarie, finisaje pereți, tavane si pardoseli) conform normelor specifice aplicabile in vigoare.

Varianta maximala:

•    Soluțiile din varianta minima

•    Refacerea tuturor tencuielilor

•    Consolidarea stâlpilor si grinzilor cu lamele din fibra de carbon pentru a creste capacitatea de preluare a incovoierii si forței tăietoare si marirea rezistentei si ductilitatea stâlpilor si grinzilor;

Se recomanda varianta minimala din punct de vedere economic si varianta maximala din punct de vedere tehnic.
Având in vedere ca aceasta construcție a fost prevăzută cu spațiu comercial la nivelul

parterului si se dorește infiintarea unei spălătorii sociale si a unei bai publice, menționez

ca nu se va modifica clasa de risc seismic după amenajare.

Lucrările se vor executa pe baza unui proiect întocmit de un proiectant de specialitate, cu respectarea condițiilor impuse de normele psi, și de către un executant cu experiență în domeniu.

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaeiectronic(â)yahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Pe durata execuției lucrărilor, constructorul și beneficiarul vor respecta cu strictețe normele și instrucțiunile tehnice în vigoare, precum și toate normele privind tehnica securității și protecției muncii, inclusiv normele P.S.I.

iulie 2017

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectionic<Șvahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica
in subsol

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@vahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Foto 4 - curtea interioara a tronsonului 2 - nu este asigurata scurgerea apelor pluviale, astfel se infiltrează la subsol

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL. BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax: 023 2.279002    0752/096565

Mail: teclimediaelectronicf£Î>vahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Foto 6 - la subsol- tencuili degradate aproape in totalitate, zidărie parțial degradata

SC TECIIMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360

Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yalioo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL BOTOȘANI

J 07/842/2008 CUI 24835360 Tel/Fax:0232.279002    0752/096565

Mail; techmediaelectronicraiyahoo.com

PROIECT nr. 473-1/2017 Faza Expertiza tehnica

Foto 9 - subsol inundat, exfolieri ale tencuielilor, zidărie degradata, improvizații la instalații

Nr.

nod

stâlp

CAZ

As

(cmp)

fck

(Mpa)

fcd

(daN/cmp)

N(daN)

Ved (daN)

0

n

Vrd (daN)

1

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

169.99

3744.35

0.004

0.58

27775.85

2

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

102.98

4581.51

0.002

0.58

27809.44

3

13 (l<) (CQC)

900

8

53.3

172.86

3542.77

0.004

0.58

27774.41

5

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

122.95

3256.51

0.003

0.58

27799.43

7

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

146.09

5662.25

0.003

0.58

27787.83

9

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

131.7

6049.03

0.003

0.58

27795.05

11

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

121.77

6040.17

0.003

0.58

27800.02

13

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

101.4

5081.1

0.002

0.58

27810.23

15

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

119.31

4159.87

0.002

0.58

27801.26

17

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

115.15

3986.2

0.002

0.58

27803.34

19

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

37.8

4176.1

0.001

0.58

27842.07

21

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

70.91

9020.73

0.001

0.58

27825.5

23

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

70.66

9829.78

0.001

0.58

27825.62

25

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

75.5

10436.45

0.002

0.58

27823.2

27

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

98.32

8888.68

0.002

0.58

27811.77

29

13 (l<) (CQC)

900

8

53.3

83.59

10343.4

0.002

0.58

27819.15

47

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

593.62

6396.86

0.012

0.58

27562.57

48

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

417.55

4486.62

0.009

0.58

27651.41

49

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

88.4

2939.06

0.002

0.58

27816.74

50

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

-123.1

3482.47

-0.003

0.58

27922.46

51

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

152.07

4583.99

0.003

0.58

27784.84

52

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

156.4

3728.28

0.003

0.58

27782.67

53

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

163.55

3385.47

0.003

0.58

27779.08

54

13 (K) (CQC)

900

8

53.3

167.13

3546.81

0.003

0.58

27777.29

55

13 (K) (CQC

90C

8

53.3

167.03

4356.02

0.003

0.58

27777.34

56

13 (K) (CQC

90C

8

53.3

-235.33

13505.31

-0.005

0.58

27978.39

1*3

77.50|
Anexa 2 - Breviar de calcul


R3-VARIANTA EXISTENTA


Expertiza tehnica pentru TRONSON 2
Autodesk Robot Structural Anaiysis Professionai 2017 Autor: @

Adresa: @Bucuresti@


Fișier: @EXPERTIZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@


Vizualiza» - MZ.Daforrnata, Cazuri: 1 (G>


I------

U«< l««I M« IfMfcfV»

» «/tai l ■* >

Autodesk Robot Structural Autor: @

Analysis Professional 201 /


Adresa: @Bucuresîi@

Vizualizare - MZ„Deformata« Cazuri: 1 (G$
' f 14 <’Sr<k»

I--1 sih.k-.W4»

tU- •    - i

Mu IfMt HI

• iiM l i i


Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 Autor: @

Adresa: @Bucuresti@

Vizualiza» - MZ.Daformată, Cazuri: 1 (G)


Autodesk Robot Structural Analysis Professionai 2017 Autor: @

Adresa: @Bucuresti@

Fișier: @EXPERT1ZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@

Plan - Cazuri: 11 (SEISIH+)

I

•6.0


I

00


l

20


i

4(*


I

60


I

100


i

120


l

»4O


I

16 0


I

18 0


I

22 0


I

260


10 0    12.0    14.0    16 0

f    l    i    l    t    :


1^0    ( XjO


240
Autodesk Robot Structurai Autor: @

Adresa: <3>Bucuresti@


Analysis Professional 2017-K


Vizualizară - FX.Daformată, Cazuri: 11 (SEBM+)
Autodesk Robot Structural Anaiysis Professional 2017 Autor: @

Adresa: @Bucuresti@

Fișier: ©EXPERTIZA București©

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@

Vizualizare - FZrDc formata, Cazuri: H (SE1SM+It

>

t

i


u*w I» î> U* <4* •> •

u* • w o

a M II .M I >II>1Fișier: @EXPERTIZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@. — - —- •    — - — -    J

Fișier: @EXPERTIZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@


Vizualizare - FXrD«forroată, Cazuri: 13 (SEISM ->


Fișier: (©EXPERTIZA București®

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 București®Fișier: @EXPERT1ZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@

Vizualizare - FY, Deformată. Cazuri: 13 (SEISM
t-rt» il *U't II* «•*

» V .’WH'.kt’ j W«- IM**»'. M l < M


/ . . . *

Fișier: @EXPERHZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@Autodesk Robot Structurai Anaiysis Professionai 2017 Autor: @

Adresa: @Bucuresti@

Fișier: @EXPERTIZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@

...... — — ------ — - ■ — -

Vizualizară - «X,Deformata, Cazuri: 13 (SEISM -)


!-•- O S t») M»> • *' *

o •

U» ’»?»'<


Z777Z _X----------------------

Vizualizare - MY,Deformat». Cazuri: 13 (SEISM -)

Fișier: ©EXPERTIZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@


z    .    .__________ „ .    *

Fișier: @EXPERTIZA Bticuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@

Vizualizară - MZ,Deformată, Cazuri: 13 (SEISM -)Autodesk Robot Structurai Analysis Professional 2017 Autor: @

Adresa: @Bucuresîi@

Fișier: @EXPERTIZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@

Reacțîuni in sistemul de coordon ate: global - Cazuri: 11 13

Valori

1

in sistemul de coordonate; global - Cazuri; 11 13

Filtrare

Nod

Caz

Listă completă

1la32 36 38la57 59la61 63 69la72

1la13i

Selecție

1la3 5la29By2 47ia56

11 13

Mumăr total

61

13

Mumărul selectat

26

........ . .....J

in sistemul de coordonate: global - Cazuri: 1113

Nod/Caz

FX (daN)

FY (daN) |

FZ(daN) |

MX (daNm)

MY (daNm)    j

MZ (daNm)

1/

11 (K

1257.16

173.32

4262.03

753.76

2880.10

50.61

1/

13 (K

169.99

1489.04

3744.35

3842.93

395.35

38.68

2/

11 (K

1239.73

251.58

4194.17

829.12

2890.34

50.53

2/

13 (K

102.98

1275.89

4581.51

3163.43

260.43

41.71

3/

11 (K

1601.42

235.78

3437.99

645.83

3652.54

48.45

3/

13 (K

172.86

1599.61

3542.77

3806.96

348.51

38.35

5/

11 (K

1382.36

180.10

5046.99

752.92

3145.78

50.60

5/

13 (K

122.95

1705.10

3256.51

4149.33

240.78

39.69

7/

11 (K

1742.67

672.73

6184.61

-134.76

3860.28

49.83

7/

13 (K

146.09

1833.18

5662.25

2763.89

309.85

39.31

9/

11 (K

1711.68

810.21

5825.85

-731.36

3815.33

50.33

9/

13 (K

131.70

1965.59

6049.03

2186.87

289.74

40.04

11/

11 (K

1704.22

700.41

5693.50

-918.10

3804.76

50.55

11/

13 (K

121.77

1917.86

6040.17

2088.01

276.34

40.72

13/

11 (K

1679.52

528.67

4401.72

-306.16

3768.71

50.54

13/

13 (K

101.40

1673.21

5081.10

2476.72

247.46

41.27

15/

11 (K

1706.59

160.55

2749.49

546.04

3808.31

50.12

15/

13 (K

119.31

1329.37

4159.87

3239.95

274.45

41.43

17/

11 (K

1537.23

265.87

3622.27

810.14

3559.44

49.07

Nod/Caz

FX (daN)

FY (daN)

FZ(daN)

MX (daNm)

MY (daNm)

MZ (daNm)

17/    13 (K

115.

15

1265.18

3986.20

3109.14

268.60

41.64

19/    11 (K

1280.36

276.60

4202.51

894.27

2995.90

50.86

19/    13 (K

37.80

1374.26

4176.10

3336.38

116.98

41.05

21/    11 (K

1467.64

-16.83

8673.87

799.33

3270.73

50.58

21/    13 (K

70.91

1274.72

9020.73

3673.40

165.46

41.04

23/    11 (K

1449.91

-235.21

8385.32

797.45

3244.83

50.58

23/    13 (K

70.66

1205.68

9829.78

4013.73

164.88

40.81

25/    11 (K

1461.71

-407.83

9206.24

764.72

3262.19

50.56

25/    13 (K

75.50

1171.36

10436.45

4296.16

171.76

40.49

27/    11 (K

1500.24

-213.84

9268.97

833.21

3318.72

50.47

27/    13 (K

98.32

1375.59

8888.68

4361.79

204.78

39.78

29/    11 (K

1470.98

-405.97

9452.59

835.48

3275.81

50.50

29/    13 (K

83.59

1211.79

10343.40

4434.86

183.38

40.11

47/    11 (K

1788.41

205.96

5802.38

74735

3864.41

49.69

47/    13 (K

593.62

1736.42

6396.86

4153.33

895.54

39.78

48/    11 (K

1677.21

161.20

5074.06

779.16

3638.83

50.49

48/    13 (K

417.55

1674.11

4486.62

4158.35

596.92

40.04

49/    11 (K

1510.29

292.72

4415.16

869.31

3456.46

49.83

49/    13 (K

88.40

1386.85

2939.06

3307.37

160.42

41.02

50/    11 (K

1196.94

281.68

4416.71

866.38

2934.51

50.53

50/    13 (K

-123.10

1362.27

3482.47

3284.10

-180.04

40.72

51/    11 (K

1407.03

168.47

2680.10

525.55

3128.63

50.46

51/    13 (K

152.07

1366.44

4583.99

3261.78

340.24

41.13

52/    11 (K

1382.60

111.05

2272.22

245.37

3086.79

50.47

52/    13 (K

156.40

1447.00

3728.28

3308.08

352.78

40.78

53/    11 (K

1383.89

68.80

1643.54

21.82

3083.23

50.44

53/    13 (K

163.55

1509.08

3385.47

3358.80

368.71

40.34

54/    11 (K

1372.39

139.24

2052.56

177.40

3060.90

50.38

54/    13 (K

167.13

1543.83

3546.81

3457.99

379.35

39.80

55/    11 (K

1377.24

181.49

3049.76

444.57

3062.48

50.39

55/    13 (K

167.03

1537.19

4356.02

3625.01

384.69

39.32

56/    11 (K

1341.0'

_335.85

13046.89

_418-03

3208.63

_50.26

Autodesk Robot Structurai Anatysis Professional 2017 Autor: @

Adresa: @Bucuresti@


Fișier: ©EXPERTIZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 București©


Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 Autor: @

Adresa: @Bucuresti@

Fișier: @EXPERTIZA Bucuresti@

Proiect: @DGASPC SECTOR 5 Bucuresti@

i

i    1

Nod/Caz

FX (daN)

FY (daN)

FZ(daN)

MX (daNm)    i

MY (daNm)

MZ (daNm)

56/    13 (K

-235.33

1581.67

13505.31

3225.47

-333.69

41.12Ș

Căzii (K) (CQC)

SEISM+

Sumă tot.

38630.45

4922.61

139061.51

12267.33

87078.65

1307.16}

Sumă reacțiuni

38517.14

805.05

114961.23

619228.72

-656086.16

184137-851

Sumă forțe

38517.14

805.05

-114365.87

-611033.27

996105.95

184137-20}

Verificare

77034.28

1610.09

595.35

8195.45

340019.79

368275.05

Precizie

5.43086e-04

1.63586e-05

1

Caz 13 (K) (CQC)

SEISM -

! Sumă tot.

3288.33

38812.27

149209.79

90083.84

6883.67

1050.17}

! Sumă reacțiuni

805.05

38708.22

115395.57

787560.39

-819378.87

258736.91

Sumă forțe

805.05

38708.22

-113931.53

-442701.60

832813.24

258736.31f

Verificare

1610.09

77416.44

1464.04

344858.79

13434.37

517473.22

Precizie

5.43086e-04

1.63586e-05

. - ,. _____ _______ -    - r -- - - *    {

!


I Data: @21.07.2017@

ANEXA NR.2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR. A Z27.04.2018

Lucrări de termosistem fațada si schimbarea tamplariei existente Ia imobilul situat in București, sector 5, str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 19, parter, unde va funcționa obiectivul social „Baie Publica si Spălătorie Sociala”, care se vor executa de către D.G.A.S.P.C. Sector 5, avand un număr de 33 pag.


B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA    amenajari interioare si schimbarea destinației

PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA


FOAIE DE CAPAT si SEMNATURI


Proiect nr. :

Fază de proiectare:

Titlul lucrării:

Amplasament:


375/19.06.2017


P.T


Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala    .

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5,\ SUBSOL si PARTER


Beneficiar:


W «'A

V/ t -y V \    v... .

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Pțotecția.»Gopi1ului.' Sector 5    ' *" e & 77'


Proiectantul lucrării:


Dobrescu Laura-Andreea Birou Individual de Arhitectura


Data:


19.06.2017


Colectiv de elaborare:


Arhitectura:


lect.dr.arh.urb. Laura-Andreea Dobrescu Arh. Mihriban OcalanPROIECT NR. 375 /19.06.2017

AMENAJAM INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

MEMORIU GENERAL

CAPITOLUL 1: DATE GENERALE:

1.1.Date de recunoaștere a documentației:

• Denumirea lucrării

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala

• Adresa lucrării

Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOLsi PARTER, Municipiul București

• Faza

D.T.A.C

• Localitatea

BUCUREȘTI

• Beneficiar

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

• Proiectant

DOBRESCU LAURA ANDREEA B.I.A.,    7

ARH.URB. LAURA-ANDREEA DOBRESCU    ' z

h «-<2 i t/j/

1.2. Obiectul lucrării:


V,

• Obiectul prezentei documentații se constituie cu scopul amenajării interjoape'srschirabârea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala la adresa: Calea Ferbnțah1;pi‘~ 7^'BrocfT9, Sector 5, Municipiu București    ~    " î->:

1.3. Surse documentare:

Legea nr. 10/1995, lege privind calitatea în construcții, modificata cu Legea nr. 123/2007 si cu Legea 177/2015;

Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările si modificările ulterioare;

Avize si aprobări referitoare la aceasta investiție emise de furnizorii de servicii si de alte instituții;

Date de tema.

AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

CAPITOLUL 2: DESCRIEREA LUCRĂRII:

2.1. Regimul Juridic:

Potrivit certificatului de urbanism nr. 485-F din 25.05.2017 , spațiul propus spre lucrări de amenajari interioare si schimbarea de destinație pentru bai publice si spălătorie sociala este situat la Subsolul si Parterul Clădirii de locuințe colective in intravilanul Municipiu București, Calea Ferentari, nr 72, Bloc 19, Sector 5    , conf. P.U.G. Municipiu București cu HCGM nr. 269/2000 valabilitatea

prelungita prin HCGMB nr 324/2010, . HCGMB nr, 241/2011, HCGMB nr. 232/2012 si HCGMB nr. 224/2015.

Spațiul propus pentru amenajari interioar la Parter, in suprafața de 258.77mp este proprietatea statului Roman si dat in administrare Consiliului Local Sector 5 conform HCGMB 115/27.04.2017 prin care se aproba de către CGMB folosirea spatiilor cu alta destinație decât locuința, situata in adresa de mai sus menționata; cu scopul infiintarii asistentei sociale de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, intabulat in GF nr. 225044-CI-U21 conform încheierii nr. 44870 din 16.11.2016 la Oficiul de Cadastru si Imobiliare București Sector 5.

XX-    n


2.2. Regimul Economic:

Conform PUG Municipuil București spațiul propus spre amenajari interimare?'§e jifiajn subzona

M3- subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontjn'uu:si.4rtâîtînTi1maxi,mede P+4 niveluri.    //    ‘ C V-

2.3. Amplasament:

- Amenajari interioare si schimbarea destinației pentru baie publicași spălătorie, sociala

i i' j:. V. ■■

- Proprietate a Statului Roman, dat in administrare Consilulul Local Sector 5 pentru înființarea de servicii de asistenta sociala de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 se dorește începerea lucrărilor de amenajari interioare si schimbarea de destinație pentru bai publice si spălătorie sociala la adresa menționata mai sus.

Acesta se învecinează astfel:

N - Calea ferentari, nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București S - Calea ferentari, nr. 76, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București V - Spațiu verde amenajat

E - Calea Ferentari

Accesul se face din Calea Ferentari.

Tel mobil: 0724552865

e-mail: offlce@arhltectura-urbanism.com.ro alaura.burlacu@yahoo.com

Web: www.arhitectura-urbani«sm mm


PROIECT NR. 375 /19.06.2017

AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

2.4. PROPUNERI:

Pe un spațiu la PARTERUL blocului de locuințe, spațiu in suprafața de 258.77mp ,se propun amenajari interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala la adresa de mai sus menționata.

Sub spațiul de la parter unde se propune amenajarea se afla un subsol parțial pe (tronsonul 2) in suprafața de 176.86mp care nu se va folosi, aici urmând a se face doar o igienizare si schimbarea instalațiilor de canalizare si pluviale degradate. Accesul către subsol va fi blocat cu pereți de gips carton.

INDICATORI FIZICI :

Suprafețe propuse:

Supr. Util. PARTER = 258.77mp - spațiul care urmeaza a fi amenajat Supr. Util Subsol = 176.86 m

H la cornisa= 4.50m de la CTA H la coama= 5.60m de la CTA Dimensiunile in plan : 26.35 m x 18.35 m

POT maxim = existent CUT maxim = existent S. spatii verzi = existent

POT propus = existent

CUT propus = existent

S. spatii verzi propuse = existent

Spațiul propus spre amenajare este compus din:

SUBSOL:


/S.


Subsolul se va accesa pentru igienizare si se va bloca accesul Accesul iri subsol: se; va face c pentru intervenții ulterioare la instalația de canalizare sau pluviala in cazvde averii.    7    '

v. ’<>    ^7 -7


doar


PARTER:


- -7=-,r


Parterul de imparte in 2 zone specifice cu accese separate:

1.    Zona bai publice

2.    Zona spălătorie sociala

AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

Bai publice:

Baia Publica Sociala este un serviciu de asistenta sociala al cărui scop este realizarea măsurilor de asistență socială la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea păstrării unei stări de igiena personala optime în rândul populației defavorizate (adulti si copii) care au domiciliul pe raza sectorului 5, conștientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate si prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, stimularea interesului pentru propria persoana si o viata curata. Scopul final al acestui serviciu este promovarea incluziunii sociale in scopul creșterii calitatii vieții, creșterea stimei si increderii in sine, crearea unor deprinderi de igiena personala si a unor standarde de viata mai ridicate.

Aceasta zona este destinata oamenilor străzii sau persoanelor sarace care nu dețin un’șpatiu unde sa poata face un dus. Acestora li se va oferi posibilitatea sa vina in spatiul^'rpenajat, să facă bn dus si intre timp sa dea la spalat hainele in spalatoria sociala.


Aici se vor regăsi următoarele spatii:

Recepție baie publica : 43.58mp

Birouri adm : 11.60mp

Depozitari : 20.73mp

Spațiu tehnic: 5.2mp

Coridor: 17.23mp

Vestiare + g.s barbati-personal: 8.8mp Vestiare + g.s femei- personal: 10.7mp Dusuri barbati - vizitatori (7 cabine): 22.1 mp Dusuri femei- vizitatori (7 cabine): 29.8mp G.S barbati vizitatori: 8.10 mp G.S femei vizitatori: 11.35mp Supr. Utila = 189.19 mp

Spălătorie sociala:

Spalatoria sociala este un serviciu de asistenta sociala organizat si administrat de către Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 5 creat pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, cu scopui păstrării unei stări de curățenie optime în rândul beneficiarilor eligibili. Grupul tinta al acestui proiect il constituie persoanele asistate social, persoanele vârstnice neajutorate, persoanele fără adapost, persoanele cu venituri mici/ fără venituri, șomeri, familii sarace care nu au mașini de spălat, familii/ persoane nevoiașe care nu au apă curentă, familii/


AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

persoane care locuiesc în zonele unde nu există racordare la sistemul de termoficare sau sunt debranșate de la rețeaua de distribuire a apei, si au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5.

Aceasta zona va fi dotata cu mașini de spalat si uscatoare casnice. Aici va putea veni oricine din zona sa dea la spalat haine, lenjerie, etc. In aceasta zona se vor regăsi următoarele spatii:

Recepție spălătorie: 14.18mp

Preluare rufe murdare-predare rufe curate - coridor spălătorie : 17.30mp

Spălătorie rufe : 38.10mp

Supr utila : 69.58 mp

Supr utila totala Parter - spațiu care urmeaza a fi amenajat ca baie publica si spălătorie sociala :

258.77mp

MASURI PROTECȚIE LA INCENDIU

Dat fiind ca spațiu dat spre amenajare nu intra in categoaria de spatii care sunt destinate supravegherii, ingrijirii sau cazarii, adapostirii bătrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, nu se incadreaza in prevederile anexei nr1. pct II lit e din H/G/R nr. 571/2016 in concluzie nu este necesara obținerea avizului de securitate la incendiu.

In urma discuțiilor cu verificatorul de foc s-au luat următoarele masuri de siguranța la incendiu:

Pereți tip Ei 60 pe pereții ce despart holul de evacuare de zona de dusuri Pereți tip Ei 60 pe peretele despărțitor dusuri barbati de zonabirou/ridicare prosoape

Pereți tip Ei 60 pe casa scării care duce către subspt v^ ^.^^ °

Pereți Ei 180 din zidărie in spațiu tehnic    f t

Usa plina rezistena la foc 60 mln pentru spațiu tefihic Z 'Hz    “ '■

Usa cu autoinchidere pentru casa scări    !<    /os-’W,.    ’<

hr. U c

SA V    ' ,    /    ■ • .'

Toate masurile de protecție la incendiu luate sunt menționate in planul dearhitectura atatasata s la documentație.

CAPITOLUL 3: SISTEMUL CONSTRUCTIV    :    "

Risc de incendiu : « Mic».

Construcția in care se propune spațiu spre amenajari interioare se incadreaza in categoria de importanta ‘C’, clasa de importanta normala, grad de rezistenta la foc II conform normativului P100-1/2013.

Spațiul propus spre amenajare se afla la parterul unei construcții de locuințe colective cu regim de inaltime de P+3 E unde locuințele se afla la etajul 1 si etajele curente.

Sub spațiul de la parter unde se propune amenajarea se afla un subsol parțial pe (tronsonul 2) pentru care se va interveni doar la nivel de igienizare si inlocuirea instalației de canalizare si ape pluviale deteriorate, conform Propunerilor de soluții de intervenție ( capitolul IX din expertiza tehnica

AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

nr.473-1/2017). Deasemenea, se vor reface instalațiile de ape pluviale si canalizare pe zona de parter, pe porțiunea care traversează spațiul ce urmeaza a fi amenajat.

Structura clădirii existente este realizata din beton armat cu cadre rectangulare si închideri perimetrale cu zidărie din cărămidă de tip Porotherm 25 cm. La fiecare din intersecțiile pereților exteriori, se găsesc amplasați stâlpi care permit ca zidaria sa reazeme pe grinzi.

Pereții interiori propuși pentru amenajare se vor realiza din gips carton. Pereții existenti pe nivelul parterului din cadrul spațiului care urmeaza sa fie amenajat se vor placa cu gips carton. De aceea nu se impune refacerea tencuielilor degradate cum se recomanda in capitolul IX din expertiza tehnica nr.473-1/2017, ci doar curatarea acestora.

Pe parcursul lucrărilor de amenajare de la parterul imobilului se vor identifica zonele de beton degradat si daca exista se vor face reparații locale cu adeziv bicomponent cum se indica in Propuneri de soluții de intervenție ( capitolul IX din expertiza tehnica nr.473-1/2017) iar daca se identifica armatura aparenta ruginita se vor curata si daca este cazul se va aplica o acoperire anticorosiva cu EPOXYCOAT_AC sau PERROSEAL in vederea protejării acestora de coroziune in viitor.

Invelitoarea existenta peste spațiul propus spre amenajare este de tip șarpanta din lemn, acoperișul este de tip tabla.

Planseul este din beton armat monolit si este armat pe doua direcții sau pe una singura, in concordanta cu deschiderile proprii fiecărui panou in parte.

Accesul spre subsol se face pe o scara interioara care va fi inchisa cu pereți de gips carton si blocat cu o usa, avand in vedere ca spațiul de la subsol nu va fi folosit.

CAPITOLUL 4: ELEMENTE CARACTERISTICE PRIVIND DOTAREA TEHNICO-EDILITARA 4.1 INSTALAȚIA ELECTRICA: - prin racord de la rețeaua existenta in zona. ,.f

4.2 INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE: - Pentru incalzirea fiecărui spatiuyâ fost adoptata măsură

realizării unei instalații de incalzire cu radiatoare alimentarea cu agent termic a - acestora

facandu-se de la rețeaua publica de alimentare cu energie termica ÎȘ r< {53


..... ....... . . .

4.3

4.4

4.5

4.6


INSTALAȚII SANITARE : - prin racord de la rețeaua existenta in zona.

CANALIZAREA APELOR UZATE INTERIOARE: racordata la rețeaua existehta

ALIMENTAREA CU GAZ : - prin racord de la rețeaua existenta in zona.

EVACUAREA GUNOIULUI MENAJER: - se va realiza conform contractului cu firma de salubritate specializata.

4.7


ORGANIZAREA DE ȘANTIER :

Pentru lucrările de amanejari interioare si schimbare de destinație pentru bai publice si spălătorie sociala la adresa de mai sus menționata, Subsol si Parter, organizarea de șantier se va


PROIECT NR. 375 /19.06.2017

AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

realiza in incinta terenului pe care se propune amenajarea, cu respectarea normelor de protecție a muncii si sanatatii in vigoare.

CAPITOLUL 5 : FINISAJE:

-5.1. Pardoseli :

-    pardoseala din beton armat.

-    pardoselile se vor executa din pardoseala PVC, plinta PVC pe zona de bai publice si in zona de recepție a spălătoriei sociale ; gresie in restul zonei de spălătorie sociala.

- 5.2.Pereti:

-    compartimentare din placi din gips carton.

-5.3. Tamplarie :

—Pe zona parterului, in spațiul care urmeaza a fi amenajat, se va păstră tamplaria de la fațada principala care se afla in stare foarte buna, si se va inlocui tamplaria de metal si de lemn degradata de pe fațadele posterioare asa cum este specificat in cap. IX-Propuneri de soluții de intervenție din expertiza tehnica nr.473-1/2017.

5.4.    Termosistem:

Se propun lucrări de izolare termica la parter pentru cele 3 laturi posterioare ale pereților exteriori al clădirii marcate in planul atașat.

5.5.    împrejmuire teren:

-Nu este cazul

Ca lucrări exterioare se va prevedea un cordon de bitum intre trotuar si clădire pentru a se evita infiltrațiile si degradarea in timp a fundației si pereților subsolului, măsură recomandata dealtfel si de expertiza tehnica.

CAPITOLUL 6. ADĂPOSTUL A.L.A:

Nu este cazul.

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA    amenajari interioare si schimbarea destinației

PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

CAPITOLUL 7. ASIGURAREA CALITATII CONSTRUCȚIEI

In conformitate cu prevederile Legii 177/2015 privind calitatea in construcții si ținând seama de stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor, in vederea obținerii unei clădiri de calitate, sunt obligatorii realizarea si menținerea pe intreaga durata de existenta a acestora, a următoarelor exigente de performanta esențiala:

A.    Siguranța in exploatare ;

B.    Siguranța la foc ;

C.    Sanatatea oamenilor, protecția si refacerea mediului;

D.    Izolație termica, hidrofuga si economie de energie ;

E.    Protecția impotriva zgomotului;

Asigurarea prin proiect faza D.T.A.C la nivelul de calitate corespunzător exigentelor de performanta esențiale urmeaza a se face prin respectarea Normativelor si Instrucțiunilor tehnice in vigoare.

Pentru faza de D.T.D.E. si EXECUȚIE se recomanda respectarea condițiilor tehnice de calitate ce trebuie urmărită in primul rând de șefii formațiilor de lucru si personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrărilor, precum si de către verificatorii tehnici atestati, constructorul va organiza respectarea prevederilor tehnice in vigoare, urmând a se efectua si următoarele verificări:

1.    pe parcursul execuției, pentru toate categoriile de lucrări ce compun obiectele de investiții, inainte ca ele sa devină ascunse prin acoperire cu (sau înglobate in) alte categorii delucrari;

2.    la terminarea unei faze de lucru;    ’

3.    la recepția preliminară a obiectelor;

4.    In cadrul proiectului urmeaza a se aplica prevederile ce decurg dipiurmatoarei^țiormati^e;

5.    Legea 453/2001 cuprinzând modificarea si completarea legii nr. 50/1991, privind. autorizarea

executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor; ^."‘"'7 -    <

6.    Legea 177/2015 privind calitatea in construcții;    '

7.    HGR nr. 766/1997 privind clasa de importanta conform normativ P100/1992 ;

8.    Normativ P118/1999 “Normativ de siguranța la foc a construcțiilor”;

9.    HGR nr. 571/1998 - categoriile de incendii pentru care nu este necesar aviz/autorizatie de prevenire si stingere a incendiului

De asemenea se va tine cont de intreg cadrul legislativ in construcții precum si de eventualele modificări intervenite in acest sens, pe parcursul lucrărilor de proiectare.

te


AMENAJAM INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

7.1.    ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE A CONSTRUCȚIILOR:

7.1.1.    Siguranța in exploatare:

Condițiile tehnice prevăzute pentru execuție sunt in conformitate cu “Normativ privind proiecarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare indicativ CE 1-95” si prescripțiilor in vigoare, asigurandu-se astfel garanția unei calitati corespunzătoare in exploatare.

7.1.    a. Siguranța cu privire la schimbările de nivel (galerii, balcoane, ferestre), asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

1.    la denivelări mai mari de 0,50 m se prevăd balustrade (parapete) de protecție, alcătuite conform STAS 6131

inaltime curenta - h = 0,90 m

2.    ferestrele cu parapet sub 0,90 m sau ușile ferestre aflate in incapericu pardoseala aflată la

mai mult de 0,50 m fata de nivelul exterior vor avea prevăzută balustradă de proiecție,cu inaltime

curenta    //    /    *’ ’ ‘‘.aV>    • ■

il *    "    <

h = 0,90 m (si conf. Prevederi STAS 6131)    ***-.    <

3.    deschiderea ferestrelor trebuie sa se faca cu mecanisme reglabile deschidere curenta

(pentru aerisire) max. 10cm.    ■■    ; <    ~ -

7.1.    b. Siguranța cu privire la circulația interioara, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

- alunecare

1. stratul de uzura al pardoselilor trebuie realizat din materiale antiderapante (in special in incaperi cu umiditate si murdărie ridicata) coeficient frecare “COF” = min. 0,4

1. denivelare admisa -max. 0,025m

//

AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

7.1.c. Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la inaltime in timpul lucrărilor de curățare, vopsire, reparații ale ferestrelor (ochiuri mobile si fixe), ale fațadelor vitrate si ale luminatoarelor.

1.înălțimea de siguranța a parapetului la ferestre trebuie sa fie:

- h curent = 0,90 m sau cu parapet la h min = 0,90 m si conf. Prevederi STAS 6131.

Prin proiect este respectata siguranța cu privire la intretinerea vitrajelor, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la inaltime in timpul lucrărilor de curățire, vopsire. Pardoseala la zonele umede (baie) se prevede a fi executata antiderapant “COF” = min. 0,4.

Lucrările de întreținere si reparații se vor executa numai de către persoane calificate care prin instructajul de specialitate pot evita eventuale accidentări (alunecări, căderi etc.).

7.2. Sanatatea oamenilor, protecția si refacerea mediului:

In rezolvarea proiectului in cauza s-a tinut cont de respectarea unor condiții functional-formale care sa asigure un confort optim persoanelor care urmeaza sa exploateze aceasta investiție, precum si evitarea unor posibile accidente din nerespectarea unor gabarite obligatorii (dimensiuni'parapeti,,goluri

usi si ferestre etc.).    A .- ' xC

ii '■ •'    ■'

// /

e, va depozita in . Prezentul7 poiect


Gunoiul va fi preluat de o firma de specialitate, pana la ridicarea' acestuia europubele/ saci așezate conf. Contractului cu o firma specializata (ceruta prin CU )

-* r* \ ’i. ’.

nu afecteaza mediul si nu sunt necesare prevederi speciale in acest sens.'v.,'......

7.2.3. Terase/ balcoane :

-nu este cazul

7.2.4.Masuri de sanatate :

Prin proiect se prevăd materiale de construcții si finisaje care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Este obligatorie prezentarea certificatelor de calitate a materialelor de construcție la punerea in opera. Lucrări de amenajari interioare nu pun probleme deosebite de protecție a mediului.

Nu cuprinde surse majore de zgomote, vibrații, radiații, poluanti pentru sol sau subsol.

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA


AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA

Apele uzate menajere sunt evacuate in rețeaua existenta de canalizare.

In rezolvarea proiectului in cauza s-a tinut cont de respectarea unor condiții functional-formale

care sa asigure un confort optim persoanelor care urmeaza sa exploateze aceasta investiție, precum si evitarea unor posibile accidente din nerespectarea unor gabarite obligatorii (dimensiuni parapeti, goluri usi si ferestre etc.).

ÎNTOCMIT:


amenajați interioare si schimbarea dastinatlel pentru bale publica *l spălătorie sociala

LISTA DE CANTITATI

Proiect nr.:


375/19.06.2017

AUTORITATEA CONTRACTANTA

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

DENIMIREA LUCRĂRII

„Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si < spălătorie sociala”    '

- Izolare termica a pereților exteriori; schimbarea tamplârieifekistenîe in stare degradata a băii publice si spălătoriei socialei^’ i-

Vi«A

AMPLASAMENT:

Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

4.    PROIECTANTUL LUCRĂRII:

B.I.A. Dobrescu Laura Andreea

Arhitectura: Lect.dr.arh.urb. Laura-Andreea Dobrescu Arh. Mihriban Ocalan

5.    OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei documentații se constituie in scopul izolării termice a pereților exteriori, schimbarea tamplariei existente in stare degradata la adresa: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București

=—==——V

6. CODUL CPV

45321000-3

Lucrări de izolare termică

sector 5, București CIF 29253940

/J


amenajari Interioare al schimbarea destinatul pentru bale publica sl spălătorie sociala

45421000-4

Lucrări tâmplărie fațadă (pvc)

CAPITOLUL 2: DESCRIEREA LUCRĂRII:

2.1. Regimul Juridic:

Potrivit certificatului de urbanism nr. 485-F din 25.05.2017 , spațiul propus spre lucrări de amenajari interioare si schimbarea de destinație pentru bai publice si spălătorie sociala este situat la Subsolul si Parterul Clădirii de locuințe colective in intravilanul Municipiu București, Calea Ferentari, nr 72, Bloc 19, Sector 5    , conf. P.U.G. Municipiu București cu

HCGM nr. 269/2000 valabilitatea prelungita prin HCGMB nr 324/2010, . HCGMB nr. 241/2011, HCGMB nr. 232/2012 si HCGMB nr. 224/2015.

Spațiul propus pentru amenajari interioar la Parter, in suprafața de 258.77mp este proprietatea statului Roman si dat in administrare Consiliului Local Sector 5 conform HCGMB 115/27.04.2017 prin care se aproba de către CGMB folosirea spatiilor cu alta destinație decât locuința, situata in adresa de mai sus menționata; cu scopul înființării asistentei sociale de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, intabulat in CF nr.

225044-CI-U21 conform incheierii nr. 44870 din 16.11.2016 la Oficiul de Cadastfut0î'lmobiliare

București Sector 5.


Se propun lucrări de izolare termica a pereților exteriori si înlocuirea tamplariei existente in stare degradata marcate in planul atasasat la documentație? •


amanajarl Interioara sl schimbarea destinației pentru baie publica al spălătorie sociala

TABEL TAMPLARIE FERESTRE care se înlocuiesc

cod

vedere schematica

descriere

nr.buc.

supr./buc.

supr.totala

©

+

nea

O.T3

0

n

0

4-

FEREASTRA un canat, fix sl mobil

din PVC cu geam termopan

4

1.55 mp

6.20 mp

©

0.63

FEREASTRA doua canate, fix si mobil

din PVC cu geam termopan

5

2.57 mp

12.85 mp

l>

+

IO

6

4

H-

g

0.16

Sr

FEREASTRA un canat, mobil

din PVC cu geam termopan

8

0.55 mp

4.40 mp

©

FEREASTRA doua canato, fix sl mobil

din PVC cu geam termopan

1

1.8 mp

1.8 mp

>

+ o

Ferestrele menționate in table sunt marcate in planul de arhitectura atașat la dosar.

sector 5, București CIF 29253940


PROIECT NR. 375/19.06.2017

amenajați Interioare al schimbarea destinației pentru bale publica sl spălătorie sociala

Lucrări de izolare termica la fațada

Suprafața izolare termica necesar pentru fațadele marcate in plan:

Arie totala (fara goluri de ferestre) = 139mp

Arie suprafața vitrata= 26mp

Arie suprafața izolata termic = 113mp

Suprafața izolare termica glafuri exterioare: 15mp

Perimetru izolare termica glafuri exterioare: 91.85 mL

Nota: suprafețele sunt reale. Nu au fost luate in considerare pierderile.

ÎNTOCMIT:


Persoana juridica achizitoare D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Formularul F3


Obiectivul:    IMOBIL CALEA FERENTARI,

NR.72,BLOC 19

PARTER, SECTOR 5

Obiectul:    AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMB

AREA DESTINAȚIEI PT.BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA.

Lista cu cantitatile de lucrări

Izolare termica a pereților exteriori;schimbarea tamplariei existente in stare degradata a băii publice si spălătoriei

sociale

Preturile sunt exprimate in RON Obs: RON = Leu greu

Nr.

MATERIAL


Capitol de MANOPERA


lucr. UM UTILAJ


CANTITATEA

TRANSPORT


crt.    sau


(col.3x    (col.3x    (col.3x    (col.5+

Subcapitol(norma comasata)

col.4a)    col.4b)    col.4c)    col.4d)

Denumire


)    ( RON )    ( RON )


( RON )    ( RON


PU

TOTAL

a)    Material

b)    Manopera 6+7+8)

c)    Utilaj

d)    Transport

( RON /UM) )


(col. 3x


( RONSecțiunea

0


Secțiunea tehnica financiara

1 2 7    8

001 CB14XA    MP.    139.000

SCHELA METALICA PT.: LUC.PE.SUPR. VERTICALE PINA LA 30 M ÎNĂLȚIME INCL.

P.U.

0.00080

0.00012


Reteta normei: CB14XA Consum U.M.

2918639 DULAPI FAG IMPREGNAȚI BALOTAT! LUNGIME»!,8- 5M CLASA A

M.C.

2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CĂLII 1FATA NETEDA 1830X17J3&X6.. -M.C ■    ~

5886942 CUIE CU CAP CONIC    TIP Al 3 X 10 OL34 S 2111

0.00300 KG

90107 DULGHER CONSTRUCȚII CAT.3 0.55000 ORA

8997606 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T 4.60000 ORA


Total manopera la UM:


0.55 ore.


002 RPCJ21C#    MP.    ■    79.100

REP TENC.EXT.BRUTE LA FAȚADE 2,5CM GROS.EXEC.CU M50-T (REF PARȚIAL)


Reteta normei: RPCJ21C#


P.U.

8.28000

0.00250

0.03400

0.00900

0.99000

0.39000

0.00850

0.00340


Consum

2100402

KG

2100713

M.C.

2200513

M.C.

6202818

M.C.

90134

ORA

90199

ORA

8993817

ORA

8996702

ORA


U.M.

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500

VAR PASTA PENTRU CONSTRUCȚII TIP 2

NISIP SORTAT NESPĂLAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REȚEA

ZIDAR CAT.4

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCȚII-MONTAJ CAT.2

MALAXOR PT.MORTAR,ACȚIONAT ELECTRIC,200 L

MACARA DE FEREASTRA 0,15TFpag 2


Total manopera la UM:    1.38 ore.

003 IZF12A1 [ 1] MP.    113.000

TERMOSISTEM LA FAȚADA CU POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT SI DETENSIONAT DE 10 CM GROSIME.

Reteta normei: IZF12A1 [ 1]


P.U.

Consum

2101144

8.00000

KG

2005170

1.10000

MP.

6719253

6.00000

BUC.

2602383

1.03000

MP.

3270836

0.50000

ML.

90122

1.80000

ORA


U.M.

0MORTAR ADEZIV DE ȘPACLU PT TERMOIZOLATII

0PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII

0DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=140 MM.

0PLACA POLISTIREN EXPANDAT IGNIF.100 MM.GROS.

PROFIL DIN ALUMINIU CU PLASA FIBRA DE STICLA 10+10 CM, ~

IZOLATOR TERMIC CAT.3

Total manopera la UM:    1.80 ore.

004 IZF12A1 [ 3] MP.    12.000

TERMOSISTEM LA SOCLU CU POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM GROSIME

Reteta normei: IZF12A1


[ 3]


P.U.

Consum

2101144

8.00000

KG

2005170

1.10000

MP.

6719253

6.00000

BUC.

2602803

1.03000

MP.

3270836

0.50000

ML.

901 2?

1.80000

ORA


Total manopera la UM:


1.80 ore.005 IZF12A1


[ 4] MP.


14.000TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXPANDAT IGNIF.30 MM LA SPALETI GOLURI FERESTRE.

Reteta normei: IZF12A1 [ 4]

P.U.    Consum U.M.

2101144 9MORTAR ADEZIV DE ȘPACLU PT TERMOIZOLATII 10.00000 KG

2005170 0PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII 1.10000 MP.

6719253 0DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=70 MM.

6.00000 BUC.

2602326 OPLACA POLISTIREN EXPANDAT IGNIF.30 MM.GROS.

1.02000 MP.

3270836 PROFIL DIN ALUMINIU CU PLASA FIBRA DE STICLA 10+10 CM, ~ 0.50000 ML.

90122 IZOLATOR TERMIC CAT.3 1.80000 ORA

Total manopera la UM:    1.80 ore.

006 CF06B1 [ 1] MP.    139.000

TENCUIALA DECORATIVA LA FAȚADA

P

2

0

0

1

0


.u.

Consum

3270303

.50000

KG

3270252

.30000

KG

6202818

.00600

M.C.

90134

.03000

ORA

90199

.14000

ORA


Reteta normei:    CF06B1 [ 1]


U.M.

TENCUIALA DECORATIVA GRI

AMORSA ACRILICA, PRIMER G

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REȚEA

ZIDAR

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2


pag 3Total manopera la UM:    1.17 ore.

007 RPCO56A#    MP.    26.000

DEMONTAREA TAMPLARIE, FERESTRE,

Reteta

normei: RPCO56A#

P.U.

Consum

U.M.

0.21000

90601

ORA

TIMPLAR CAT.4

0.21000

90199

ORA

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

Total manopera la UM:    0.42 ore.

008 RPCP33A# [ 1] MP.    26.000

Ferestre mase plast,l sau mai multe canaturi.

Reteta normei: RPCP33A# [ 1]

P.U.    Consum U.M.

0010060 FERESTRE DIN PROF.PVC 4 CAMERE ALBE,CU GEAM TERMOPAN 24 MM LOW-E    1.00000

5829126 ȘURUB CAP ÎNECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S~ 6.00000 BUC.

6101572 SPUMA DIN POLIURETAN 0.70500 KG

6102815 CHIT SILICONIC 0.24700 KG

6001666 HIRTIE ȘLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 0.50000 BUC.

7801304 MAT MĂRUNT (APA,CÂRPE,SIPCI,ETC)

.01000 %.

90112 FINISOR MASE PLASTICE CAT.4 1.06000 ORA

90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCȚII-MONTAJ CAT.2 0.12000 ORA

8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF

008 6720355


MP.


26.000


009 RPCJ06C#    M    91.200

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.LA FERESTRE CU SPALETI DREPȚI.

P.U.

1.29000

0.00140

0.00860

0.00220

0.51000

0.33000

0.00150

0.00150


Reteta normei: RPCJ06C#


Consum

2100402

KG

2100713

M.C.

2200513

M.C.

6202818

M.C.

90134

ORA

90199

ORA

8993817

ORA

8996702

ORA


U.M.

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500

VAR PASTA PENTRU CONSTRUCȚII    TIP 2

NISIP SORTAT NESPĂLAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REȚEA

ZIDAR CAT.4

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

MALAXOR PT.MORTAR,ACȚIONAT ELECTRIC,200 L

MACARA DE FEREASTRA 0,15TF


Total manopera la UM:    0.84 ore.

010 RPCP35A# [ 1] M    17.000

înlocuire glafuri la ferestre, din mase plastice

pag 4

Reteta normei: RPCP35A# [ 1]

P.U.    Consum U.M.

6718392 GLAFURI DIN MASE PLASTICE PENTRU FERESTRE 1.00000 M

5829126 ȘURUB CAP ÎNECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 4.00000 BUC.

7801090 cârpe, apa,etc 0.01000 %.

90601 TIMPLAR CAT.4 0.35000 ORA

90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.10000 ORA

8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.01000 ORA

GR. 4.8 S~Total manopera la UM:    0.45 ore.

011 RPCP35B# [ 1] M    17.000

înlocuire glafuri din aluminiu la ferestre

X.


Reteta normei: RPCP35B# [ 1]


P.U.

Consum

3549026

1.00000

ML.

5829126

4.00000

BUC.

7801090

0.01000

%.

90601

0.40000

ORA

90199

0.10000

ORA

8996702

0.01000

ORA


U.M.

GLAFURI DIN ALUMINIU PT FERESTRE

ȘURUB CAP ÎNECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30

cârpe, apa,etc

TIMPLAR CAT.4

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

MACARA DE FEREASTRA 0,15TF


GR. 4.8 S~


Total manopera la UM:    0.50 ore.

012 TRA02A10    TONA    9.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR,INCL.SCHELA,CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA    UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice    =

Valoare aferenta utilaje electrice    =

Detaliere transporturi: -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Cheltuieli indirecte:

pag 3


Total manopera la UM:    1.17 ore.

007 RPCO56A#    MP.    26.000

DEMONTAREA TAMPLARIE, FERESTRE,

Reteta normei: RPCO56A#

P.U. Consum U.M.

90601 TIMPLAR CAT.4 0.21000 ORA

90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.21000 ORA

Total manopera la UM:    0.42 ore.

008 RPCP33A# [ 1] MP.    26.000

Ferestre mase plast,l sau mai multe canaturi.

Reteta normei: RPCP33A# [ 1]

P.U.    Consum U.M.

0010060 FERESTRE DIN PROF.PVC 4 CAMERE ALBE,CU GEAM TERMOPAN 24 MM LOW-E    1.00000

5829126 ȘURUB CAP ÎNECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S~ 6.00000 BUC.

6101572 SPUMA DIN POLIURETAN 0.70500 KG

6102815 CHIT SILICONIC 0.24700 KG

6001666 HIRTIE ȘLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 0.50000 BUC.

7801304 MAT MĂRUNT (APA,CÂRPE,SI PCI,ETC)

.01000 %.

90112 FINISOR MASE PLASTICE CAT.4 1.06000 ORA

90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.12000 ORA

8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.02000 ORA

Total manopera la UM:


1.18 ore.008 6720355


MP.


26.000


TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT*

FORMULAR F2

Autoritatea contractanta: D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Obiectiv :    IMOBIL CALEA FERENTARI, NR.72.BLOC 19

PARTER, SECTOR 5

Centralizatorul

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala

Izolare termica a pereților exteriori;schimbarea tamplariei existente in stare de degradata a băii publice si sp.socfale

Nr.

crt.

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect

Cheltuieli pe catogoria de lucrări

Valoarea, exclusiv TVA

LEI

0

1 •:

2 , '

3

1

I

Lucrări de construcții

2

4.1

Construcții

Izolare termica a pereților exteriori;schimbarea tamplariei

existente in s

TOTAL I

3

II

Montai utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

4

III

Procurare

5

4.3

Utilaje si echipamente tehnoloqice

6

4.4

Utilaje si echipamente de transport

7

4.5

Dotări

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA):

Proiectant

B.I.A. DOBRESCU LAURA-ANDREEA


Pagina I din 1


•menajări Interioara sl schimbarea destinației pentru bale publica al spălătorie sociala


CAIET DE SARCINI


Proiect nr.:


375/19.06.2017


Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerințelor pe baza carora se eiaboreaza oferta de către fiecare ofertant.


Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale: Prevederile • caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducând la eliminarea ofertei.


1.


AUTORITATEA CONTRACTANTADirecția Generala de Asistenta Sociala si ProtectiayȘppHijlui Sector 5


2.


DENIMIREA LUCRĂRII    F

„Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si


spălătorie sociala”

- Izolare termica a pereților exteriori; schimbarea tamplariei existente in stare degradata a băii publice si spălătoriei sociale.


3.    AMPLASAMENT:

Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER


4.    PROIECTANTUL LUCRĂRII:

B.I.A. Dobrescu Laura Andreea

Arhitectura: Lectdr.arh.urb. Laura-Andreea Dobrescu

Arh. Mihriban Ocaian


5.    „ OBIECTUL LUCRĂRI!

Obiectul prezentei documentații il constituie izolarea termica a pereților exteriori, schimbarea tamplariei existente in stare degradata la adresa: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București«menajări interioare «I schimbarea destinației pentru baie publica sl spălătorie sociala

6. CODUL CPV

45321000-3

Lucrări de izolare termică

45421000-4

Lucrări tâmplărie fațadă (pvc)

CAPITOLUL 2: DESCRIEREA LUCRĂRII:

2.1. Regimul Juridic:

Potrivit certificatului de urbanism nr. 485-F din 25.05.2017 , spațiul propus spre lucrări de amenajari interioare si schimbarea de destinație pentru bai publice si spălătorie sociala este situat la Subsolul si Parterul Clădirii de locuințe colective in intravilanul Municipiu București, Calea Ferentari, nr 72, Bloc 19, Sector 5    , conf. P.U.G. Municipiu București cu

HCGM nr. 269/2000 valabilitatea prelungita prin HCGMB nr 324/2010, . HCGMB nr. 241/2011, HCGMB nr. 232/2012 si HCGMB nr. 224/2015.

Spațiul propus pentru amenajari interioar la Parter, in suprafața de 258.77mp este proprietatea statului Roman si dat in administrare Consiliului Local Sector 5 conform HCGMB 115/27.04.2017 prin care se aproba de către CGMB folosirea spatiilor cu alta destinație decât locuința, situata in adresa de mai sus menționata; cu scopul infiintarii asistentei sociale de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, intabulat in CF nr. 225044-CI-U21 conform încheierii nr. 44870 din 16.11.2016 la Oficiul de Cadastru si Imobiliare București Sector 5.

Se propun lucrări de izolare termica a pereților exteriori si inlocuirea tamplariei existente in stare degradata marcate in planul atasasat la documentație.

2.2.    Regimul Economic:

Conform PUG Municipuil București spațiul propus spre amenajari interioare se afla in subzona M3- subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri.

2.3.    Amplasament:

Proprietate a Statului Roman, dat in administrare Consilului Local Sector 5 pentru infiintarea de servicii de asistenta sociala de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5.

Acesta se invecineaza astfel:

N - Calea ferentari, nr. 72, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București

S - Calea ferentari, nr. 76, Bloc 19, Sector 5, Municipiu București

V - Spațiu verde amenajat

E - Calea Ferentari

Tel mobil: 0724S52865

e-mail: office@arhitectura-urbanism.com.ro alaura.burlacu@yahoo.com

Web: www.arhItectura-iirhanicm

   --

«menajări interioare sl schimbarea destinației pentru baie publica sl spălătorie sociala

Accesul se face din Calea Ferentari.

2.4 Descrierea Sub- Proiectelor

Lucrări de intervenție la fațada- parte opaca:

Pentru reducerea consumului de energie necesar pentru incalzirea spatilor, a fost propusa următoarea soluție de izolare termica a anvelopei parterului clădirii la adresa Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5 , avandu-se in vedere si raportul optim intre costurile de investiție si durata de recuperare:

-    Montarea unui strat de izolație termica suplimentara din placi de polistiren expandat ignifugat si detensionat de 10cm la pereții neizolati marcati in planul atașat.

-    Termoizolare contur ferestre si usi exterioare cu un strat de 3 cm polistiren expandat ignifugat, se vor folosi profile de protecție pentru colturi.

-    Se vor borda golurile ferestrelor. La partea superioara a lor, in zona buiandrugilor cu clasa de reactive la foc A1 sau A2-S1, dO.

-    Se vor folosi profile soclu si profil superior fereastra cu lacrimar si profile de colt.

-    Rosturile de dilatare verticale cat si cele orizontale nu vor fi acoperite cu placi de polistiren. Peste rosturile clădirii vor fi suprapuse rosturile câmpurilor de polistiren.

-    Demontajul si montajul obiectelor de pe fațade cad in sarcina executantului

Lucrări de intervenție la fațada - parte vitrata:

Se recomanda înlocuirea ferestrelor din tamplarie obișnuita in stare degradata cu tamplarie oscilobatanta cu tamplarie PV^si geam termoizolant, float+e-low 4-16-4mm.

sector 5, București CIF 29253940


Tel mobil: 0724552865

e-mail: offlce@arhltectura-urbanism.com.ro alaura.burlacu@yahoo.com

Wph' wu/uu a rhlfo/'*"»*    .. - u. — — »-------Ferestre si usi din PVC cu 4 camere izolatoare

•    Profile PVC clasa A cu 4 camere izolatoare,albe

•    atimea profilelor PVC de 60 mm

•    Clasa de combustibilitate a profilelor C2

•    Armaturi din otel zincat de 1,5 mm

•    Feronerie secifica.

•    2 garnituri de etansare din EPDM.

•    Sticla termo-fonoizolanta 24 mm Low-E indice de izolare termica K»1,3 W/mp*K, izolare fonica de 45-55 db - cu marcaj CE. Exista posibilitatea montării si de sticla termoizolanta.

•    Toate tamplariile vor avea accesoriile incluse si garniture interioare-exterioare

ÎNTOCMIT: arh. Dobrescu La ura Andreea - arh. Mihriban Ocalan

sector 5, București    Tel mobil: 0724552865

CIF 29253940    e-mall: offlce@arhitectura-urbanism.com.ro

alaura.burlacu@yahoo.com

Numele si prenumele verificatorului atestat:

arh. Gabriel Negoescu

REFERAT NR. 497 DIN 4.04. 2018

Privind verificarea de calitate conform Legii nr. 10/1995 si HG 925/1995, la cerințele de calitate B1 -siguranța in exploatare, Cc - securitatea la incendiu, D - igiena, sanate si mediu,

E - izolare termica si economie de energie, F - izolare acustica

a proiectului: AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA Faza: DTAC

1. Date de identificare:

proiectant general proiectant arhitectura in vestitor/beneficia r amplasament construcție


Dobrescu Laura-Andreea Birou Individual de Arhitectura

arh. LAURA DOBRESCU

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcției:

Categoria de importanta conform HGR 766/97. C normala

Construcție noua/existenta/care se pune in siguranța: Construcție EXISTENTA Suprafața teren

Tipul clădirii    Baie publica si asistenta sociala

Regimul de inaltime:    P in clădire multietajata (subsolul nu se utilizează)

Arie utila propusa    258.77mp

3. Tipul si caracteristicile constructive

Spatii social sanitare la parterul unei construcții de locuințe multietajate. Structura clădirii existente este realizata din beton armat cu cadre rectangulare si inchideri perimetrale cu zidărie din cărămidă de tip Porotherm 25 cm Planseul este din beton armat monolit

Masuri de securitate la incendiu '

Pereți tip Ei 60 pe pereții ce despart holul de evacuare de zona de dusuri

Pereți tip Ei 60 pe peretele despărțitor dusuri barbati de zona birou/ ridicare prosoape

Pereți tip Ei 60 pe casa scării care duce către subsol

Pereți Ei 180 din zidărie in spațiu tehnic

Usa plina rezistena la foc 60 min pentru spațiu tehnic

Usa cu autoinchidere pentru casa scări

4. Documente ce se prezintă verificatorului

□ Certificat de Urbanism    □ Memoriu tehnic generalplanșe desenate

Planuri (releveu imobil si

\ amenajare subsol)Plan incadrare in zona Secțiuni (releveu imobil si amenajare subsol)


"'Ca Plan situație Fațade releveu


5. Concluzii asupra verificării:

vj-î^m urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului

□ In urma verificării pârtii de constructie/arhitectuta se considera proiectul corespunzător pentru faza

verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de către proiectant in faza următoare de proiectare'

Condiții generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru care a fost întocmit    ____

XjgLoentru obținerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire

□    pentru inceperea execuției

□    pentru Autorizație de Funcționare

Acest referat se va include cu Cartea Tehnica a Construcției

Am primit 2


U L

......_ _ exâh0tereW$curnentatie'îy n

Verificator tehnic atedț-at V* _

.&/

Nota: Conform îndrumătorului privind aplicarea prevederilor “Regulamentului de verificare si eXpte<(iZșî:bttehnit;a'm.Patitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si constuctiilor" verificarea tehnica nu cuprinde verificarea respe'e^tafț^tsatSlBfidr urbanistici sau echiparea construcțiilor cu Adăpost de protecție civila.


Am primit 2 exemplare referat Investitor/Proiectant


#i


33


Numele si prenumele verificatorului atestat: arh, Gabriel Negoescu

PUNCT DE VEDERE

Privind verificarea de calitate conform Legii nr. 10/1995 si HG 925/1995, la cerințele de calitate B1 -siguranța in exploatare, Cc - securitatea la incendiu, D - igiena,

sanate si mediu,


E - izolare termica si economie de energie, F - izolare acustica

a proiectului: AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA Faza: DTAC

Date de identificare:

proiectant general proiectant arhitectura investitor/beneficiar amplasament construcție


Dobrescu Laura-Andreea Birou Individual de Arhitectura

arh. LAURA DOBRESCU

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcției:

Categoria de importanta conform HGR 766/97' C normala

Construcție noua/existenta/care se pune in siguranța'. Construcție EXISTENTA Suprafața teren

Tipul clădirii    Baie publica si asistenta sociala

Regimul de înălțime.    P in clădire multietajata (subsolul nu se utilizează)

Arie utila propusa    258.77mp

Concluzii

Amenajare spatii cu risc mic de incendiu la parterul unei construcții gradul II rezistenta la foc. structura cadre si plansee BA. inchderi si compartimentări incombustibile Nu necesita instalație de detecție si semnalizare incendiu.

Masuri de securitate la incendiu .

Pereți tip Ei 60 pe pereții ce despart holul de evacuare de zona de dusuri

Pereți tip Ei 60 pe peretele despărțitor dusuri barbati de zona birou/ ridicare prosoape

Pereți tip Ei 60 pe casa scării care duce către subsol

Pereți Ei 180 din zidărie in spațiu tehnic

Usa plina rezistena la foc 60 min pentru spațiu tehnic

Usa cu autoinchidere pentru casa scări

Verificator tehnic atestat Arh Negoescu Gabrie


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. SECTOR 5 NR.    Z27.04.2018

Lucrări si utilaje pentru instalații de incalzire si apa calda menajera la obiectivul social „Baie Publica si Spalatoria Sociala”, aflat in subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, avand un număr de 55 pag.

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

PROIECTARE INSTALAT!!

TOTAL PROIECT

CONSTRUCȚII

OBIECTIV

SPĂLĂTORIE SOCIALA

ADRESA

CALEA FERENTARI, NR. 72, BLOC 18, SCARA A, SECTOR 5, BUCUREȘTI

PROIECTANT DE

SPECIALITATE

S.C. TOTAL PROIECT CONSTRUCȚII S.R.L.

NR. PROIECT

833-1/2017

FAZA PROIECTARE

D.T. A.C.

SPECIALITATEA

INSTALAȚII TERMICE

BENEFICIAR

fi

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru bate publica si spălătorie sociala Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII TERMICE

Prezentul proiect tratează la faza PT centrala termica aferenta obiectivului: " SPĂLĂTORIE SOCIALA" beneficiar fiind CALEA FERENTARI, NR. 72, BLOC 18, SCARA A, SECTOR 5, BUCUREȘTI beneficiar fiind..

Clădirea se încadrează la categoria de importantă C, conform legii 10/1995 privind calitatea în construcții.

1.OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentație trateaza următoarele categorii de instalații termotehnice afer'ente imobilului cu funcțiunea de spălătorie sociala, si anume:    .v7-!'

instalații de încălzire;    ?!''instalații de ventilație;    ?/ S-!

2.BAZE DE PROIECTARE

La baza întocmirii proiectului vor sta:

-    Tema de arhitectura privind compartimentarea si funcțiunile clădirii;    f 7

-    Temele de la celelalte specialități de instalații si soluțiile celorlalte specialități de instalații cu care se vor coordona instalațiile termotehnice.

Proiectul va fi intocmit in conformitate cu prevederile următoarelor reglementari in vigoare: Legea nr. 10/2015 privind calitatea in construcții;

-    Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr. 272/1994;

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/1994;

Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente,

-indicativ C 56-Q2;----—

Ghid de performanta pentru instalații termice, MLPAT-CTS, 1997;

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare, indicativ CE 1-95;

NGPM - Norme Generale de Protecția Muncii - 1998;

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, indicativ C300-94;

Normativ de siguranța la foc a construcțiilor, indicativ P118-99;

- Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire, 113-02;

Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de ventilare, I 5-98;

Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NT-DPE-01/2004;

Norme tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de aparare civila la subsolurile construcțiilor noi, indicativ P102-99;

SR 1907/1-97 si SR 1907/2-97 privind calculul necesarului de căldură pentru instalațiile de incalzire;

Normativ C 107/1, 2, 3 -05 privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor;

STAS 6648/1, 2 - Instalații de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de căldură din exterior -Prescripții fundamentale; parametrii climatici exteriori;

STAS 9660 - Instalații de ventilare si climatizare. Canale de aer. Forme si dimensiuni;

STAS 4369 - Instaaltii de incalzire, ventilare si condiționare a aerului. Terminologie;

SR ISO 7730 - Ambiante termice moderate. Determinarea indicilor PMV si PPD si specificarea condițiilor de confort termic.

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerințelor de calitate conform prevedrilor Legii 10/95.    '' i

Fazele determinante de execuție sunt următoarele:

incercarile de etanșeitate la presiune la rece si proba la cald;    .•/

proba de eficacitate.    //

In conformitate cu P 100/92, obiectivul are clasa de importanta III.    /


In conformitate cu HG 766/1997, Anexa 2, categoria de importanta a obiectivului,este „C" -„construcție de importanta normala    A

3.PREZENTAREA SOLUȚIILOR TEHNICE

3.1 CENTRALA TERMICA

Pentru realizarea necesarului termic afferent investiției" Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19,

Sector 5, SUBSOL si PARTER " este necesara realizarea unei centrale termice alcatuita din 3 cazane cu funcționare in condensatie cu capacitatea de 89 Kw fiecare si a doua boilerere cu volumul de 1000 I. Centrala termica va fi amplasata in spațial special amenajat in acest sens ce satisfice condițiile prevăzute in P188/1999 si 113/2015

31£


a ti


PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Componenta centralei termice este următoarea:

trei cazane murale cu tiraj fortat si funcționare in condensatie pe gaze naturale; butelie de egalizare;


pompe de circulație; vase de expansiune;


instalație de automatizare pentru funcționare in cascada; cos de fum de tip coaxial; boilere pentru preparare a.c.m.

4. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII SI PSI

4.1 MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

Proiectarea instalațiilor s-a realizat cu respectarea prevederilor normativelor precizate lâ capitolul

2.

Respecta65rea prevederilor din actele normative menționate mai sus este obligatorie atat pentru executant, cat si pentru beneficiar.

Pe parcursul execuției se vor respecta:

Norme generale de protecția muncii;

Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții (aprobat cu Ordinul MLPAT nr.

9/N/15.03.1993);

Prevederile specifice din I 5 si 113 In exploatare se vor respecta:

Norme generale de protecția muncii;

Prevederile specifice din I 5 si 113

Se va acorda o atentie deosebita respectării normelor de protecția muncii la executarea si exploatarea instalațiilor termotehnice din centrala termica.

4.2 MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Proiectarea instalațiilor s-a realizat cu respectarea prevederilor normativelor precizate la capitolul

2.

Respectarea prevederilor din actele normative menționate mai sus este obligatorie atat pentru executant, cat si pentru beneficiar.

Pe parcursul execuției se vor respecta:

Normativ P 118 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;_____

Normativ C 300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora Prevederile specifice din I 5 si I 13

In exploatare se vor respecta:

Normativ P 118 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

Prevederile specifice din I 5 si 113

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

Amenajări interioare ti schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Se va acorda o atentie deosebita respectării normelor de protecția muncii la executarea si exploatarea instalațiilor termotehnice la centralele termice.

INDICAȚII PENTRU RECEPȚIE SI PUNERE IN FUNCȚIUNE

Receptionarea si darea in funcțiune se vor face numai după terminarea execuției tuturor instalațiilor termice si realizarea probelor prevăzute in documentație.

De asemenea, receptionarea si darea in funcțiune se vor face numai după ce se constata realizarea masurilor de protecție a muncii si a celor de prevenire si stingere a incendiilor conform prevederilor proiectului.

Recepția lucrărilor se va realiza conform celor prevăzute in in normativul C 56-02 si in Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora aprobat cu HGR -273/94.

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE BREVIAR DE CALCUL

Necesarul de apă, calculat conform STAS 1478 - 90 are următoarele valori: Conform STAS 1478-90 tabel 4 și STAS 1343/1:

Număr consumatori (N)

Debite specifice

PERSOANE ZILNIC: Ni = 280

q - 60 l/om zi

5.1.1.    Consum mediu zilnic apa rece

Qzi med=Z (qs x N) / 1.000 (m3/zi)Qzi med” (60 x 280)/ 1.000=16.8 m3/zi

5.1.2.    Consum maxim zilnic apa rece

Chimax= K,i X Cbimed= 1.2 * 16.8 = 20.16 m3/zi

K2i = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

5.1.3.    Consum orar maxim apa rece

Q orar maxim= (l/10)*Ko * Cbi max = (1/10) * 2.8 * 20.16 = 5.64 m3/h Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

5.1.4. Consum mediu zilnic apa calda

Qzi med =1 (qsx N)/1.000 (m3/zi) QZimed= (30 x 280) / 1.000 =8.4 m3/zi

5.1.5.    Consum maxim zilnic apa calda

Q,i = ICi x Qd mpd = 1.2 * 8.4 = 10.08 m3/zi

Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

5.1.6.    Consum orar maxim apa calda

Q. orar maxim- (l/10)*Ko * Climax = (1/10) * 2.8 * 10.08 = 2.82 m3/h Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

Amenajări interioare ti schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala Municipiul București, Caiea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

1. calculul buteliei de echilibru

a) diametrul racordurilor:

D>5VZ ^ca: = 86,6 mm

Se pot executa din țeava de otel tara sudura (p 109 x 4 mm

b) Diametrul interior al buteliei: Di = 3D = 327 mm

cj intre axele racordurilor 3D = 327 mm

d) intre capete si axul primului racord: 2D = 218 mm

ej lungimea totala a buteliei 13D = 109 mm = 1417 mm2. Alegerea pompelor de injecție

• cazan 1,2,3

D - 100000/(1000*20)- 4.3 mc/h H = 5 mCA

întocmit : Ing. kfii'an


Cristea


FORMULAR F2

Autoritatea contractanta: D.GA.S.P.C.SECTOR 5

Obiectiv :    IMOBIL CALEA FERENTARI, NR.72,BLOC 19

PARTER, SECTOR 5

Centralizatorul

cheltuielilor pe categoriide lucrări, pe obiecte Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălător ie sociala

LUCRĂRI DE INSTALA T/1/NCAL.Z/RE SI APA CALDA MENAJER

Nr.

crt.

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect

Cheltuieli pe catogoria de lucrări

Valoarea,exclusiv TVA

LEI

1

I

Lucrări de instalații

2

4.1

INSTALATIIINCAILZIRE SI APA CALDA MENAJERA

TOTAL I

3

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL 11

4

III

Procurare

5

4.3

Utilaje si echipamEmte tehnologice

6

4.4

Utilaje si echipamEmte de transport

7

4.5

Dotări

TOTAL III

TOTAL VAL0AR E (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata

Proiectant

B.I.A. DOBRESCI AURA-ANDREEA

ING IULIAN CRISÎEA

c

i H

i h •..

■' i X

Pagina 1 din 1

PROIECT TIEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

Amenajări interioare si schimbarea destinației pentru baie publica si spălătorie sociala ■ Municipiul Buc&uesti, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19,Sector 5, SUBSOL si PARTER

FORMULARUL F4

LISTA DE PROCURARE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Nr.

Descriere

U.m.

Cantitate

încălzire si apa calda menajera

1

CENTRALA TERMICA MURALA CONDENSATIE PENTRU ÎNCĂLZIRE, 100 KW inclusiv kit evacuare si automatizare pentru funcționarea in cascada

buc

3

2

Boiler V=1000 1 Q=86 kW

buc

2

3

Pompa circulație circuit incalzire q=4,2 mc/h H=7mCA

buc

1

4

Pompa injecție cazan q=4,3 mc/h H=5mCA

buc

3

5

Pompa circulație circuit aE roterma q=5,2 mc/h H=10mCA

buc

1

6

Pompa circulație circuit boiler q=7,4 mc/h H=5mCA

buc

2

7

Vas de expansiune inchis, cu membrana 100 i

buc

2

8

Modul dedurizare

buc

1

1 Pa g e

Obiectivul:    IMOBIL CALEA FERENTARI, NR.72,BLOC 19

PARTER, SECTOR 5

Obiectul:    AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMB

AREA DESTINAȚIEI PT.BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA..

ANTEMA SURATOARE

LUCRĂRI DE INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE SI APA CALDA MENAJERA

Nr. Simbol articol    UM CANTITATEA

crt.

001    IA13B1#    BUC.    3.000

MONTARE ECHIPM:TENTE CENTRALA TERMICA

MURALA CONDENSATIE ÎNCĂLZIRE (APA CALDA 90/70)

PUTEREA CALORICA DE 1OOKW , INCLUSIV KIT DE EVACUARE SI SISTEMATIZARE PT.FUNCȚIONAREA ACESTEIA

001 4417902    BUC.    6.000

FLANSA OARBA PN 6 DN= 40 OL37-2 ET PU

FORMA A S7451

002    SE57A#    BUC.    2.000

BOILER,V=1OO L Q=8 6 KW -MONTAJ

3    IA37B1#    BUC.    1.000

POMPA DE CIRCULAȚIE CIRC ÎNCĂLZIRE Q=4,2 MC/H ,H=7MCA MONTAJ

003 3304847    M    0.500

ȚEAVA INSTALAȚII NEAGRA NEFILETATA M -

25(1 ) OL 32 1 S 7656

003 4117966    BUC.    1.000

COT FONTA MALEABILA Al S474 DN 25 1

4    IA37A1#    BUC.    3.000

POMPA INJECȚIE CAZAN Q=4,3 MC/H H= 5MCA-MONTAJ

004 3304847    M    1.500

ȚEAVA INSTALAȚII NEAGRA NEFILETATA M -25(1 ) OL 32 1 S 7656

004 4117966    BUC.    3.000

COT FONTA MALEJ.l BILA Al S474 DN 25 1-

005 IA38B1# BUC. 1.000 POMPA DE CIRCULAȚIE -CIRCUIT AEROTERMA Q=5,2MC/H, H=10MCA-MONTAJ

005 3304873

M

0.600

ȚEAVA INSTALAȚII

NEAGRA

NEFILETATA M -

50 (2 ) OL 32 1 S

7656

005 4118049

BUC.

2.000

COT FONTA MALEABILA Al S474 DN 50 2

006    IA37A1#


BUC.


2.000


POMPA DE CIRCULAȚIE CIRCUIT BOILER Q=7,4 MC/H, H=1O MCA-MONTAJ

006 3304847

ȚEAVA INSTALAȚII 25(1 ) OL 32 1 S

M

NEAGRA

7656

1.000

NEFILETATA M -

006 4117966

BUC

2.000

COT FONTA MALEABILA Al S4 7 4 DN 25 1

ROBINET CU CEP CU TREI CAI CU FLANSE CU PRESGARNITURA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 25-50 MM

007 4417902    BUC.    3.000

FLANSA OARBA PN 6 DN= 32 OL37-2 ET PU FORMA A S7451

007 4501246    BUC.    1.000

VANA CU 3 CAI INCL SERVOMOTOR KVS 16 D=32 MM

008    ID03B1#    BUC.    1.000

ROBINET CU CEP CU TREI CAI CU FLANSE CU PRESGARNITURA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 25-50 MM

008 4501234    BUC.    1.000

VANA CU 3 CAI INCL SERVOMOTOR KVS 16 D=4 0 MM

008 4417847    BUC.    3.000

FLANSA OARBA PN 6 DN= 25 OL37-3K ET PU FORMA A S7451

009    ID03C1# asim BUC.    6.000

MONTARE RACORD ANTIVIBRANT

PENTRU INSTALAȚII DE

ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 65-125 MM

009 3272522    BUC.    6.000

RACORD ANTIVIBRANT DN 65

009 4418023    BUC.    18.000

FLANSA OARBA PN 6 DN= 65 OL37-2 ET PU FORMA A S7451

pag 3

010    ID05C1#    BUC.    4.000

ROBINET CU SERT'AR SAU VENTIL SI DE REȚINERE CU FLANSA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 80 . . .100 MM

010 3272523    BUC.    -47000

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL DUYAR CORP OTEL PN16 DN100

010 4432768    BUC.    8.000

FLANSA FONTA OA.RBA PLANA PN10 100 S 1880

011    ID05B1#    BUC.    6.000

ROBINET CU SERT'AR SAU VENTIL SI DE REȚINERE CU FLANSA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 50... 65 MM

011 3271575    BUC.    6.000

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL CORP DIN FONTA DUYAR PN 16 DN 65

011 4418023    BUC.    12.000

FLANSA OARBA PN 6 DN= 65 OL37-2 ET PU FORMA A S7451

012    ID05A1#    BUC.    11.000

ROBINET CU SERT'AR SAU VENTIL SI DE REȚINERE CU FLANSA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 40 MM

012 3272524

BUC .

11.000

ROBINET DE ÎNCHIDERE

CORP OTEL PN16 DN40

CU VENTIL

DUYAR

012 4417902

BUC .

22.000

FLANSA OARBA PN 6 DN

FORMA A S7451

= 40 OL37-

2 ET PU

013    ID05A1

BUC .

3.000

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU D: 10 :MM

013 3272525    BUC.    3.000

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL DUYAR "CORP"OTEL' PN16 DN32--

014    ID05A1#    BUC.    14.000

ROBINET CU SERTAR SAU VENTIL SI DE REȚINERE CU FLANSA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 40 MM

014 3271826    BUC.    14.000

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL DUYAR CORP DIN FONTA PN 16 DN 25

014 4417847    BUC.    28.000

FLANSA OARBA PN 6 DN= 25 OL37-3K ET PU FORMA A S7451

015 IA23B2    BUC.    9.000

ARMATURI FINE PT.CAZANE ÎNCĂLZIRE CENTRALA: MANOM:ETRU.

16    ID04B1# asim BUC.    1.000

ROBINET DE TRECERE SAU REȚINERE CU MUFE PENTRU INSTALAT'II DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 1 1/4"-1 1/2"

016 3270476    BUC.    1.000

CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 1 1/4“

17    ID04B1# asim BUC.    3.000

ROBINET DE TRECERE SAU REȚINERE CU MUFE PENTRU INSTALAT'II DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 1 l/4"-l 1/2"

017 3270476    BUC.    3.000

CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 1 1/4"

018    ID04C1#    BUC.    3.000

ROBINET DE TRECERE SAU REȚINERE CU MUFE PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 2"

018 3272526    BUC .    3.000

SUPAPA DE SENS CU ARC DIN ALAMA I/I 2 1/ 2"

019    IA18A1#    BUC.    3.000

ARMATURI FINE PENTRU CAZANELE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA TERMOMETRU (DREPT SAU COLTAR) CU APARATOARE SAU TERMOMETRU CU SCALA ROTUNDA

019 3270904    BUC .    3.000

TERMOMETRU

020    ID06A1#    [1]BUC.    9.000

ROBINET DE AERISIRE AUTOMAT-

021    ID04A1#    BUC .    5.000

ROBINET DE TRECERE SAU GOLIRE CU MUFE PENTRU INSTALNI'II DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE l/2"-l"

021 3272527    BUC.

ROBINET GOLIRE DN 25 1"

022 IDO4A1#    BUC.    12.000

ROBINET DE TRECERE SAU REȚINERE CU MUFE PENTRU INSTALAT'II DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 1/2"-1"

022 4204416    BUC .    12.000

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1"

023    ID13D1#    BUC.    6.000

SUPAPA DE SIGURANȚA MONTATA PE CONDUCTE CU DIAMTERUL DE 2"

023 4500503    BUC.    6.000

SUPAPA DE SIGURANȚA DN 50 MM

024    ID13B1#    BUC .    2.000

Supapa de siguranța montata pe

CONDUCTE CU DIAMTERUL DE 3/4"-1"

024 4500218    BUC.    2.000

SUPAPA DE SIGURANȚA CU FLANSA CU DN=25 MM

025    ID05D1# asim BUC.    1.000

ROBINET CU SERTAR SAU VENTIL SI DE REȚINERE CU FLANSA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 125 MM

025 3272528    BUC .    1 .000

BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNILOR 400 MM DIM.L=1700 MM

BUC.    2.000

DN= 250 OL37-2 ET PU


025 4418451 FLANSA OARBA PN FORMA A S7451

026    IA32A1#

VAS DE EXPANSIUNE AVAND CAPACITATEA


BUC.    2.000

ÎNCHIS CU MEMBRANA DE PANA LA 500 L -MONTAJ

026 4119342    BUC .    2.000

COT RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET INTERIOR SI EXTERIOR UA2 S483 DN 32 11/4 -ZN-

027    IC46C1#    BUC .    1.000

MONTARE DISTRIBUITOR COLECTOR

027 3272529    BUC.    1.000

DI STRIBUITOR-COLECTOR L=2200 MM,200 MM DIM .

027 4432794    BUC.    0.300

FLANSA FONTA OA.RBA PLANA PN1O 200 S 1880

028 SE56A#    BUC.    3.000

FILTRU PENTRU A.PA POTABILA, CU MUFE FILETATE PENTRU. MONTAJ PE CONDUCTA, DIMENS l"-2"

028 3272530    BUC.    3.000

FILTRU DE IMPURITĂȚI TIP Y PN16 DN 65

028 7801049    %.    0.030

CANEPA FUIOR,UL,EI DE IN SICATIVAT,GRUND MINIU PB,ETC.

29    ID08B1#    BUC.    7.000

SEPARATOR TERMOSTATIC DE CONDENSAT RACORDAT CU FLANSE CU DIAMETRUL NOMINAL DE 30-50 MM

029    4626448    BUC.    7.000

TERMOSTAT CONDUCTA

029    3272531    BUC.    14.000

FLANSE OTEL PN16 DN 32

30    IA39B1#    BUC.    1.000

INSTALAȚIE DE DEDURIZARE A APEI COMPLET ECHIPATA -MONTAJ

030 4118099    BUC.    1.000

COT FONTA MALEA.BILA Al S474 DN 100 4 ZN

031    IC36F1#    M    28.000

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARM TA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ .CENTR. CU DIAM.EXT . DE 63 MM

031 3272532    M    28.840

ȚEAVA <RANDOMKIT> GRI PPR D.110X18,3MM PN20 SDR6 L4M

032    IC36F1#    M    20.000

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE &3~MM-

20.600


032 6716506    M

ȚEAVA DIN PP-R DN=63 MM

033    IC36D1#    M    32.000

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE

SU POLIPROP.ARM TA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE 40 MM


033 6716504    M

ȚEAVA DIN PP-R

DN=4 0 MM


32.960


034    IC36D1#    M    16.000

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARM TA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE 4 0 : MM


034 6716503    M    16.480

ȚEAVA DIN PP-R 32 MM


035    IC36B1#    M    10.000

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARM TA SAU NEARMATA MONTATA IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ .CENTR. CU DIAM.EXT. DE 25 MM


035 6716502 ȚEAVA DIN PP-R


M

DN=25 MM


10.300


036 IZH07A1 asim MP.    12.000

IZOL.CONDUCTE.


036 3272088 PLACA IZOLAȚIE


MP.

ARMAFLEX


12.360 19 MM GROS .


037    IC40C1#    BUC.    15.000

BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL 2 1/2"-4" PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA SAU GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID CĂRĂMIDĂ


037 4204135    BUC.    15.000

BRATARI ȚEVI INSTALAȚII APA SI GAZE 4"

038    IC40C1#    BUC.    10.000

BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL 2 l/2"-4" PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA SAU GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID CĂRĂMIDĂ


038 4204111    BUC.    10.000

BRATARI ȚEVI INSTALAȚII APA SI GAZE 2"1/ 2


pag    8


039 IC40B1# BUC. 16.000 BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL 1 l/4"-2" PENTRU INSTALAȚII DE

încălzire centr la sau gaze montata prin

DIBLURI DE PVC PE ZID CĂRĂMIDĂ

039 4204094    BUC.    16.000

BRATARI ȚEVI INSTALAȚII APA SI GAZE 11/ 2"

040    IC40B1#    BUC.    10.000

BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL 1 l/4”-2" PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTR LA SAU GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID CĂRĂMIDĂ

040 4204082    BUC.    10.000

BRATARI ȚEVI INSTALAȚII APA SI GAZE 1"1/ 411

041    IC40A1#    BUC.    10.000

BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA SAU GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID CĂRĂMIDĂ

041 4204070    BUC.    10.000

BRATARI ȚEVI INSTALAȚII APA SI GAZE 1"

042    IE03A1#    M    10.000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE CU DIAMTERUL DE 3/8" . . .1"

043    IE03B1#    M    48.000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE CU DIAMTERUL DE 1 1/4" . . .2"

044    IE03C1#    M    20.000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE CU DIAMTERUL DE 54X3, 5 . . .83X3,5 MM

045    IE03D1#    M    28.000

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A

APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE CU DIAMTERUL DE 80X3, 5 . . .159X8 MM

046    IE04A1#    M    10.000

EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-CONTRACTARE SI DE FUNCȚIONARE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR

047 IEO4B1    M    48.000

EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI    FUNCT.A

COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4' 1 LA 2 1 1

048    IE04C1#    M    20.000

EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-CONTRACTARE SI DE FUNCȚIONARE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE CU DIAMTERUL DE 54X3,5... 83X3,5 MM:

049    IE04D1#    M    28.000

EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-CONTRACTARE SI DE FUNCȚIONARE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE CU DIAMTERUL DE 80X3,5... 159X8 MM

051 SE02XA    M    106.000

SPALAREA SI DAREA IN FUNCȚIUNE A CONDUCTELOR DIN PVC TIP GREU (G) SAU MEDIU (M)

052    IC42C1#    KG    124.000

SUPORȚI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PENTRU SUSȚINEREA CONDUCTELOR BOILERE APARATE SI RECIPIENTI CU GREUTATEA DE 11-30 KG/ BUC .

052 3518412    KG    124.000

PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U12 OL37-1N S 564

Obiectivul:

Obiectul:


IMOBILCALEA FERENTARI, NR.72,BLOC 19 PARTER, SECTOR 5 AMENAJARI INTERIOARE SI SCHIMB AREA DESTINAȚIEI


PTENTRU BAIE PUBLICA SI SPĂLĂTORIE SOCIALA .


Lista cu cantitatile de lucrări de instalații incalzire si apa calda menajera


Nr. Simbol articol

crt. Capitolul de lucrări


Secțiunea te 1


001 IA13BI#

MONTARE ECHIPMETENTE CENTRALA MURALA CONDENSATIE ÎNCĂLZIRE


BUC.


CANTITATEA


3

3.000

6.000

2.000

1.000

0.500

1.000

3.000


ERMICA

ACALDA INCLUSIV KIT NCTIONAREA


(AP.


90/7 PUTEREA CALORICA DE IOOKW, DE EVACUARESI SISTEMATIZARE PT.FU ACESTEIA


001 4417902

FLANSA OARBA PN 6DN= 40OL37-2 $T PU FORMAAS7451

002 SE57A#

BOILER,V=IOO LQ=86 KW -MONTAJ


003 IA37B1#

POMPA DE CIRCULAȚIE CIRC INCALZIR MONTAJ

003    3304847

ȚEAVA INSTALAȚII NEAGRA NEFILETATj; -25(1 )OL32 ÎS 7656


003 4117966 COT FONTA MALEABILA Al S474 DN :


BUC.


BUC.


BUC.


0=4,2 MC/H ,H=7MCA


BUC.


004    IA37A1#

POMPA INJECȚIE CAZAN Q=4,3 MC/H 5MCA-MONTAJ


BUC.


a)    Material    (col.3x4a)    (col.3x4b)    (col.3x4c)

(col.3x4d)


(col.3x4)


b)    Manopera

c)    Utilaj

d)    Transport

Total a)+b)+C)+d)

Secțiunea financiara 4    5

004    3304847

ȚEAVA INSTALAȚII NEAGRA NEFILETATA M - 25(1 )OL 32 ÎS 7656


004 4117966

COT FONTA MALEJ.I BILA Al S474 DN 25 1


BUC.


005    IA38B1#

POMPA DE CIRCULAȚIE -CIRCUIT AEROTERMA Q=5,2 MC/H, H=IOMCA-MONTAJ

005    3304873

ȚEAVA INSTALAȚII NEAGRA NEFILETATA M -50(2) OL 32 1 S 7656

005 4118049

COT FONTA MALEABILA Al S474 DN 5C 2


BUC.


BUC.


006    IA37A1#

POMPA DE CIRCULAȚIE CIRCUIT BOILER Q=7,4 MC/H, H=10 MCA-MONTAJ


006 3304847

ȚEAVA INSTALAȚII NEAGRA 25(1 )OL 32 1S 7656


FILETATA M


006 4117966

COT FONTA MALEABILA Al S474 DN 25 1


007ID03B1#

ROBINET CU CEP CU TREI CAI CU FLANSE CU PRESGARNITURA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 2 >-50 MM


0074417902

FLANSA OARBA PN 6 DN = 32 FORMAAS7451


H37-2 E"PU


007 4501246

VANA CU 3 CAI INCLUSIV SERVOMOTOR KVS 16 D = 32 MM


008 IDO3B1#

ROBI N ET CU CEP CU TREI CAI CU FLANS E CU PRESGARNITURA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 2 >-50 MM


008    4501234

VANA CU TREI CAI INCL. SERVOMOTOR KVS 16 D = 40 MM


008 4417847

FLANSA OARBA PN 6 DN =25 OL 37-31! ET PU FORMA A S7451


BUC.


BUC.


BUC


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


3.000

1.000

0.600

2.000

2.000

1.000

2.000

1.000

3.000

1.000

1.000

1.000


009 ID03Cl#asim

MONTARE RACORD ANTIVIBRANT

PENTRU INSTALAȚII DE

ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 65-125 MM

009    3272522

RACORD ANTIVIBRANT DN 65

009    4418023

FLANSA OARBA PN 6DN= 65OL37-2 EțT PU FORMAAS7451

010    ID05C1#

ROBINET CU SERTAR SAU VENTIL SI D

REȚINERE CU FLANSA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUlJ 80...100 MIVI

010    3272523

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL 0UYAR CORP OTEL PN16 DN100


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


010 4432768

FLANSA FONTA OARBA PLANA PN10 100 S 1880

011    ID05B1#

ROBINET CU SERT'AR SAU VENTIL SI DlE REȚINERE CU FLANSA PENTRU INSTALA,Tll DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 50...65 MM

011    3271575

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL CjORP DIN FONTA DUYAR PN 16 DN 65


BUC.


BUC.


BUC.


011    4418023

FLANSA OARBA PN 6 DN= 65 OL37-2


ET PU FORMA A S7451


012    ID05A1#

ROBINET CU SERTAR SAU VENTIL SI DlE REȚINERE CU FLANSA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 40 MM


012 3272524 ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL D

012 4417902

FLANSA OARBA PN 6 DN= 40 OL37-2 FORMA A S7451


UYAR CORP OTEL PN16 DN40


ET PU


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


6.000

18.000

4.000

4.000

8.000

6.000

6.000

12.000

11.000

11.000

22.000


013 ID05A1

ROBINET CU CEP DREPT 1 CU MUFE PT. INST. ÎNCĂLZIRE CENTRALA , CU


FARA PRESGARNITURA 0: 10:MM


013 3272525

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL DUYAR CORP OTEL PN16 DN32

014    ID05A1#

ROBINET CU SERTAR SAU VENTIL SI bE REȚINERE CU FLANSA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 40MM

014    3271826

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU VENTIL (|>UYAR

CORP DIN FONTA PN 16 DN 25


BUC.


BUC.


014    4417847

FLANSA OARBA PN 6DN= 25 OL37-3K FORMAAS7451


ET PU


015 IA23B2

ARMATURI FINE PT.CAZANE ÎNCĂLZIRE CENTRALA: MANOMEETRU.


016    ID04B1# asim

ROBINET DETRECERE SAU REȚINERE INSTALATTI DEINCALZIRECENTRALA C DE 11/4" -11/2"

016    3270476

CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 1


CU MUFE PENTRU U DIAMETRUL


1/4"


017    ID04B1# asim

ROBINET DETRECERE SAU REȚINERE CU MUFE PENTRU INSTALATTI DEINCALZIRECENTRALA CU DIAMETRUL DE 1 l/4"-l 1/2"

017    3270476

CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 11./4“

018 ID04B1C1#

ROBINET DETRECERE SAU REȚINERE CU MUFE PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 2"


018    3272526

SUPAPA DE SENS CU ARC DIN ALAMA


l/l 2 1/2"


019 IA18A1#

ARMATURI FINE PENTRU CAZANELE D :

ÎNCĂLZIRE CENTRALA TERMOMETRU (3REPTSAU

COLTAR) CU APARATOARE SAU TERMC METRU CU SCALA ROTUNDA


019 3270904 TERMOMETRU


020 ID06A1#

ROBINET DE AERISIRE AUTOMAT


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


14.000

14.000

28.000

9.000

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000


021    ID04A1#

ROBINET DE TRECERE SAU GOLIRE CU MUFE PENTRU INSTALAȚII DE INCALZIRECENȚRALA CU DIAMETRUL DE l/2"-l"


021    3272527

ROBINET GOURE DN 25 1"

022    ID04A1#

ROBINET DE TRECERE SAU REȚINERE CU MUFE

PENTRU INSTALATlIDEINCALZIRECENTpALA

CU DIAMETRUL DE l/2”-l"

022 4204416

ROBINET DETRECERE CU SFERA PENTRp APA,

TIP FE - FI CU 0 = 1”

023 ID13D1#

SUPAPA DE SIGURANȚA MONTATA PE (fONDUCTE CU DIAMETRUL DE 2"

023 4500503

SUPAPA DE SIGURANȚA DN 50 MM

024 ID13B1#

SUPAPA DE SIGURANȚA MONTATA PE

CONDUCTE CU DIAMTERUL DE 3/4"-l

024 4500218

SUPAPA DE SIGURANȚA

CU FLANSA CU DN=25 MM

025 ID05Dl#asirn

ROBINET CU SERTAR SAU VENTIL SI DE

REȚINERE CU FLANSA PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 125 MM


025 3272528

BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNILOR DIM.L=1700 MM


400MM


025 4418451

FLANSA OARBA PN 6DN = 2S00L37-2 ETPU FORMAAS7451

026 IA32A1#

VAS DE EXPANSIUNE ÎNCHIS CU MEMBRANA AVAND CAPACITATEA DE PANA LA 500 L -MONTAJ


BUC.

BUC.

BUC.

BUC

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.

BUC.


5.000

12.000

12.000

6.000

6.000

2.000

2.000

1.000

1000

2.000

2.000


026 4119342

COT RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET INTERIOR SI EXTERIOR UA2 S433 DN 3 ! 11/4 ZN


027    IC46C1#

MONTARE DISTRIBUITOR COLECTOR


BUC.


027    3272529    SUC.

DISTRIBUITOR-COLECTOR L=2200/WI4,200 MMDIM.


027    4432794

FLANSA FONTA OA.RBA


PN1O


200 S1880


028 SE56A#

FILTRU PENTRU A.PA POTABILA, CU MUFE FILETATE PENTRU. MONTAJ PE CONDUCTA, DIMENS l"-2"


028 3272530

FILTRU DE IMPURITĂȚI TIP Y PN16 DN 65

028 7801049

CANEPAFUIOR,UL,EIDE!NSICATIVAT GRUND MINIU PB.ETC.


029 ID08B1#

SEPARATOR TERMOSTATIC DECONCENSAT RACORDAT CU FLANSE CU DIAMETRUL NOMINAL Dl: 30-50 MM


029 4626448 TERMOSTAT CONDUCTA


029 3272531

FLANSE OTEL PN16 DN 32


030 IA39B1F

INSTALAȚIE DE DEDURIZARE A APEI COMPLET ECHIPATA -MONTAJ


030 4118099

COT FONTA MALEABILA Al S474 DN


.004ZN


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


BUC.


031 IC36F1#

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE SU POLIPROP.ARMTA SAU IN COLOANE IN INSTAL.DE DIAM.EXT.DE 63 MM


ÎNALTA

NEARM

ÎNCĂLZI


DENSITATE VA MONTATA ENTR. CU


031    3272532

ȚEAVA <RANDOMKIT> GRI 3MM PN20 SDR6 L4M


>PR D.110X18,


032    IC36F1#

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMAT A MONTATA IN COLOANE


1.000

1.000

0.300

3.000

3.000

0.030

7.000

7.000

14.000

1.000

1.000

28.000

28.840


IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU C IAM.EXT. DE 63 MM


032    6716506

ȚEAVA DIN PP-R DN=63 MM


033    IC36D1#

ȚEAVA DIN PE ARMATA D SU POLIPROP.ARM TA SAU IN COLOANE IN INSTAL.DE I


E ÎNALT/ NEARMA NCALZ.C


, DENSITATE TA MONTATA

:NTR. CU DIAM.EXT. DE 40 MM


033    6716504

ȚEAVA DIN PP-R DN=40 MM


034    IC36D1#

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARM TA SAU NEARMaTA MONTATA IN


COLOANE IN INSTAL.DE


ZALZ.CEr


ITR.


CU DIAM.EXT. DE40:MM

034 6716503

ȚEAVA DIN PP-R 32 MM


035 IC36B1#

ȚEAVA DIN PE ARMATA DE ÎNALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARM TA SAU NEARMATA MONTATA


IN COLOANE IN INSTAL.DE


INCALZ.C


INTR. CU


DIAM.EXT. DE 25 MM


035 6716502

ȚEAVA DIN PP-R DN=25 MM


036 IZH07A1 asim IZOL.CONDUCTE.


036 3272088

PLACA IZOLAȚIE ARMAFLEX 19 MM


3R0S.


MP.


MP.


037    IC40C1#


BRATARA PENTRU FIXAREA CONDU OTEL 2 l/2"-4" PENTRU INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE CENTRALA SAU GAZE MC


(TELOR DIN DE

JMTATA PRIN


BUC.


DIBLURI DE PVC PE ZID CĂRĂMIDĂ


037 4204135


BRATARI ȚEVI INSTALAȚII APA SIGAÎE4"


038    IC40C1#

BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUl OTEL 2 l/2"-4" PENTRU INSTALAȚII I ÎNCĂLZIRE CENTRALA SAU GAZE MOI


TELOR DIN


TATA PRIN


BUC.


BUC.


20.600

32.000

32.960

16.000

16.480

10.000

10.300

12.000

12.360

ÎS.000

15.000

10.000


038 4204111

BRATARI ȚEVI INSTALAȚII APA SI GAiZE 2"l/2

039 IC40B1#

< IȚELOR DIN )E

NTATA PRIN


BRATARA PENTRU FIXAREA CONDU OTEL 11/4"-2'' PENTRU INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE CENTR LA SAU GAZE

MOI


DIBLURI DE PVC PE ZID CĂRĂMIDĂ 039 4204094

BRATARI ȚEVI INSTALAȚII APA SI GÂZE 11/2"

040 IC40B1#

BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL 11/4"-2" PENTRU INSTALA'II DE ÎNCĂLZIRE CENTR LA SAU GAZE IV ONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID CĂRĂMIDĂ

040    4204082

BRATARI ȚEVI INSTALAȚII APA SI GAZE l”l/4'

041 IC40A1#

CTELOR DIN OTEL PANA I DE ÎNCĂLZIRE IN DIBLURI DE PVC


BRATARA PENTRU FIXAREA CONDU LAI" INCLUSIV PENTRU INSTALAI I CENTRALA SAU GAZE MONTATA P^l PE ZID CĂRĂMIDĂ 041 4204070

BRATARI ȚEVI INSTALAȚII APA SI GAZE 1"

042 IE03A1#

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNEA CONDUCTELOR DEALIMENTARE A APARATELOR DE ÎNCĂLZIRE CU DIAMTERUL DE 3/8"..J."

043    IE03B1#

\TELA PRESIUNEA APARATELOR DE 4"..2"


EFECTUAREAPROBEIDEETANSEIT. CONDUCTELOR DEALIMENTARE A INCALZIRECUDIAMTERULDE 11/

044 IE03C1S EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITĂ' A CONDUCTELOR DEALIMENTARE ÎNCĂLZIRE CU DIAMTERUL DE 54X3,

TE LA PRESIUNE A APARATELOR DE ,5...83X3,5 MM


045 IE03D1#

ATE LA PRESIUNEA APARATELOR DE 3,5...159X8 MM


EFECTUAREA PROBEI DEETANSEIȚ, CONDUCTELOR DEALIMENTARE ÎNCĂLZIRE CU DIAMTERUL DE 80Xl

046    IE04A1#

EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE

CONTRACTARE SI DE FUNCȚIONALE A CONDUCTELOR DEALIMENTARE A APARATELOR

10.000

16.000

16.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

48.000

20.000

28.000

10.000

047 IE04B1 EFECT.RROB.DILAT.-CONTRACT SI    FU

ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:


NCT.A COND.DE 11/4" IA 2”


048    IE04C1#

EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE' FUNCȚIONARE A CONDUCTELOR DE DE ÎNCĂLZIRE CU DIAMETRUL DE 54x3.


NTRACTARE SI DE

Alimentare a aparatelor

.5... 83x3.5 MM


COI


049 IEO4D1#

EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-i FUNCȚIONARE A CONDUCTELOR DE DE ÎNCĂLZIRE CU DIAMETRUL DE 80x3


l-COI


NTRACTARE SI DE

Alimentare a aparatelor

5... 159x8 MM


0S1 SE02XA

SPALAREA SI DAREA IN FUNCȚIUNE CONDUCTELOR DIN PVCTIPGREU (G)SAU MEDIU (M)


052 IC42C1#

SUPORȚI SI DISPOZITIVE DE FIXARE CONDUCTELOR BOILERE APARATE I GREUTATEA DE 11-30 KG/ BUC.


PENTRU SUSȚINEREA RECIPIENT! CU


052 3518412

PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA tALD U12 OL37-1N S 564


Cheltuieli directe din articole: Alte cheltuieli directe:


CAS

Șomaj

Fond de risc

Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte


Profit

TOTAL GENERAL


PROIECTANT


KG


KG


48.000

20.000

28.000

106.000

124.000

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

2 CAIET DE SARCINI INSTALAȚII TERMICE

*«SB* VOJivWii •••■•    . .u-.'KțHțiAV;.. .:. .' <•'•'

GUPRINS

1.    GENERALITĂȚI...................................................................................................................................................2

2.    STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA...................................................................................?....................3

3.    MATERIALE SI ECHIPAMENTE...........................................................................................................................6

3.1.    Principalele materiale si echipamente....................................................ii.:........... ................./. ,..... 6

3.2.    Caracteristicile materialelor:....................................................................................................I.țL.........6

3.3.    Verificarea materialelor....................................................................................................,.............../... 6

3.4.    Depozitarea si manipularea materialelor.................................................. 6

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA TERMICA........................................................................7

3.5.    Generalități.........................................................................................................................................................7

3.6.    Montarea conductelor.......................................................................................................................................7

3.7.    îmbinarea conductelor......................................................................................................................................8

3.8.    îmbinare prin sudare.........................................................................................................................................8

3.9.    Protecție..............................................................................................................................................................8

3.10.    Izolarea termica a conductelor metalice si aparatelor.............................................................................9

3.11.    Probe...............................................................................................................................................................9

3.12.    Proba    de presiune.........................................................................................................................................9

3.13.    Probe    la rece..................................................................................................................................................9

3.14.    Probe la cald................................................................................................................................................i o

3.15.    Proba    de eficacitate....................................................................................................................................io

3.16.    Probe si verificări........................................................................................................................................./ /

4.    NORME SI MASURI DE PROTECȚIE A MUNCIl.NORME SI MASURI A.LI......................................................II

4.1.    Norme si masuri de protecție a muncii.........................................................................................................i /

4.2.    Norme si masuri A.l.l...................................................................................................................................... 13

5.    ACTE, RAPOARTE, ÎNREGISTRĂRI..........................................................................................................................14

$

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

1. GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini trateaza pentru fiecare categorie de lucrări aspectele legate de condițiile ce trebuiesc indeplinite pentru realizarea executiei(standarde,normative si prescripții ce vor sta la baza execuției lucrărilor de instalații),materiale folosite la execuția lucrărilor de instalații,probele si verificările necesare pentru lucrările executate,condiții de livrare si depozitare a materialelor si utilajelor folosite pentru execuția lucrărilor de instalații,defectele admise si neadmise ce trebuiesc indepliRite'pentrubuna funcționare a instalațiilor precum si verificările finale pentru realizarea recepției lucrărilor de instalații.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ,executantul lucrărilor de instalații fiind obligat sa asigure toate circumstanțele prevăzute de normativele si standardele in vigoare pentru realizarea unor instalații profesionale.Orice modificări sau completări aduse prezentului Caiet de sarcini șe vor putea face numai cu avizul proiectantului.    ■’    v.,Z?

Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. 10/1995.    \

Ca parte a cerințelor de calitate in construcții Contractorul si Investitorul vor urmări performanta lucrărilor finalizate.Urmărirea comportamentului lucrărilor construite si intervențiile in timp reprezintă'o evaluare a condițiilor tehnice ale construcției si prezervarea capacitatii de funcționare pe întreaga;durata de funcționare.Urmărirea regulata se face prin examinare directa vizuala si cu mijldace~sîmple de măsurare, conform prevederilor din normativele si standardele in vigoare care guvernează lucrările prezente si categoria de construcții.

Contractantul va furniza toate utilajele,materialele, lucrările, sculele, echipamentele, serviciile de administrație, inspecție, încercări si service necesare pentru o instalație completa si funcționala, precum si sisteme si servicii auxiliare in conformitate cu cerințele ce intervin pe parcursul lucrărilor de execuție.

Lucrările cuprinse in prezentul proiect vor fi efectuate in conformitate cu normele si standardele in vigoare. Antreprenorul va asigura obținerea aprobărilor de execuție, controlului organelor departamentale si a avizelor acestora.

Lucrarea trebuie executata in modul cel mai corect si complet, astfel incat sa conducă la indeplinirea condițiilor cerute de beneficiar(in limitele impuse de normativele si standardele in vigoare). Beneficiarul va avea dreptul sa respingă orice lucrare si materiale care nu corespund specificației proiectului sau normelor in vigoare.

Lucrările necesare pentru punerea in opera a instalațiilor si sistemelor prezentate in planurile de execuție vor fi atent verificate de antreprenor in ceea ce privesc toate gabaritele, condițiile de pe teren, respectarea condițiilor de arhitectura si coordonarea corespunzătoare cu toate specialitățile de pe șantier. Orice contradicție intre proiectul tehnic si situația din teren va fi semnalata din timp proiectantulu, inainte de inceperea lucrărilor.

Executantul si beneficiarul vor solicita furnizorilor certificate de calitate si garanție. Acestea vor fi prezentate Comisiei de recepție.

In timpul execuției, daca este cazul, se vor intocmi dispoziții de șantier prin care se dau derogări sau modificări la soluția proiectantului.Dispozițiile de șantier vor fi predate in proces verbal Dirigintelui de șantier.

Contractorul are sarcina de a studia proiectul (părțile desenate si scrise), standardele tehnice si instrucțiunile in vigoare la data executării si sa faca previziuni din timp ale materialelor si a forței de

uneltelor si echipamentelor pe intreaga durata de executare.

Contractorul lucrărilor de instalații are responsabilitatea de a sesiza in 24 de ore inspecția de Stat in Construcții in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor.

Supraveghetorul șantierului trebuie sa urmareasca permanent daca lucrările pe etape sunt in concordanta cu documentația tehnica si aceste caiete de sarcini si trebuie sa participe la controlul calitatii si la confirmarea lucrărilor ascunse.

Folosirea normelor si standardelor romanești va prevala in Contractul pentru lucrări si in absenta Standardelor romanești pentru lucrările specifice.se vor folosi standarde pentru lucrări similare sau Standarde europene relevante. Contractorul trebuie sa respecte normele de sanatate si de protecție a muncii in vigoare. Deasemenea, trebuie sa respecte normele de incendiu, mai ales când se folosesc substanțe periculoase.Masurile particulare care se vor lua si recomandările pentru transportul si depozitarea adecvata a materialelor de construcție se vor găsi in diverse capitole ale acestui Caiet de 2/14

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Sarcini.

Toate instalațiile, materialele si echipamentele, trebuie sa corespunda cerințelor standardelor si normativelor următoare precum si a altor documente editate de Autoritati, Instituții si Organizații.

Standardele si normativele romanești din domeniu;    .    -------

-    Standardele internaționale din domeniu, adoptate ca standarde romane (SR CEI si SR ISO) ;'=• •<

-    Standardele europene din domeniu, adoptate ca standarde romane (SR EN);    /••-?

Legea 10/1995 privind calitatea in construcții in Romania ;    ;    . f

Legea 319/2006 - Legea securității si sanatatii in munca ;    "    /'

P 118/1999 Normele Naționale din Romania privind prevenirea si stingerea incediilor;.    ■    Ml

Standarde internaționale (CEI), Europene (EN) .Britanice (BS), Germane (DIN, VDE) acceptate im

Romania.

In caz de nepotriviri intre cerințele standardelor si legislației străine si cerințele standardelor locale, trebuie urmate cerințelor legislației locale din Romania.    5

Daca intr-unui din normativele sau standardele de mai sus se dau soluții alternative si in specificația de fata nu se identifica opțiunea ceruta, atunci se va folosi cel mai durabil material si cele mai severe prescripții pentru testele aplicate, daca Proiectantul nu a aprobat altceva. In eventualitatea unor cerințe contradictorii intre astfel de standarde si specificația de fata, vor avea prioritate termenii specificației.

Orice detaliu neacoperit in mod specific de aceste standarde, va fi supus aprobării Proiectantului.

Executarea instalațiilor se va face coordonat cu celelalte instalații. Aceasta coordonare se va urmări pe intreg parcursul execuției incepand de la trasare.

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materialele consemnate prin proiect. Orice propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de proiectant si beneficiar.Toate materialele vor trebui sa fie insotite de Certificate de calitate si agremente tehnice. înainte de punerea in opera se vor face verificări vizuale. Materialele necorespunzatoare se vor inlatura. Toate aparatele care au aplicate sigilii de protecție vor fi montate ca atare, pastrand intact sigiliul in vederea recepției.

Pastrarea materialelor de instalații se face in magazii sau spatii de depozitare, organizate in acest scop, in condiții care sa asigure buna lor conservare si securitate deplina.

Se vor respecta normele de tehnica securității muncii.

! 2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINȚA

Legea nr. 10/1995


Legea 50/91


OG 8/2012

C 56-02


HG. nr. 272/ 1994

H.G. nr. 273/ 1994

HG 867-03

HG nr. 622/21 aprilie 2004

HG nr. 796/14 iulie 2005 HG 1146/2006

Legea 319/2006


Privind calitatea în construcții si completările ulterioare (actualizata pana la data de 12 mai 2007)

Republicata si modificata in octombrie 2004.

Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor. Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații aferente.

Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții_

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Regulament privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții.

Cerinețele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Norme generale de protecția muncii si metodologii de aplicare a legii.

Municipiul Bucuresii, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL îs PARTER

P 118-1999

Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.

Legea 307/2006

Ordinul MAI nr. 166/27.07.2010

Apărarea împotriva incendiilor.

Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

SREN ISO 9001: 2001

NTE 001/03/00

Sisteme de managementul calitatii. Cerințe.

Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice si termice.

113-2002

Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de inealzire centrala.

15-2010

Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare.    .. '■ ■    ,

SR 13149-92

Fizica construcțiilor. Ambianțe termice moderate.    ,.... O

STAS 6648/1-82

STAS 6648/2-82

Calculul aporturilor de căldură din exterior.    /    /

Parametrii climatici exteriori.    .... V .•<<• /; .

SR1907/1-97

SR1907/2-97

Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul.Prescripții de calcul.

Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi " ' interioare convenționale de calcul.

SR 4369 -2012

Instalații de încălzire si ventilare .Terminologie.

SR 4839 - 1997

Instalații de inealzire. Numărul anual de grade zile.

SR 7771/1 -1981 (Standard înlocuit)

SR 6472/2-83

NUM

Masuri de siguranța contra incendilor. Determinarea rezistentei la foc a elementelor de construcție.

Fizica construcțiilor. Higrotermică. Parametri climatici exteriori.

Norme republicane, de protecție a muncii.

C 125

Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice ale clădirilor.

SR EN 1506:2007

Ventilarea în clădiri. Canale de aer din tablă și piese de racordare cu secțiune circulară. Dimensiuni.

SR EN 1507:2006

Ventilarea în clădiri. Canale de aer rectangulare de tablă. Cerințe de rezistență și etanșeitate.

SR 7836/1-80

Profile din bandă de oțel, formate la rece. Profil cornier cu aripi egale din oțel cu rezistență de rupere până la 490 N/mm2. Dimensiuni.

SR 7836/2-80

Profile din bandă de oțel formate la rece. Profil cornier cu aripi egale din oțel cu rezistență de rupere peste 490 N/mm2. Dimensiuni.

H 6273/14.06.94

Regulament de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente.

STAS 6972

SR CEN/TR 12101-5

_ Higrotermică JmconstructîL-

Sisteme de control a fumului si gazelor fierbinți. Partea 5: Ghid de recomandări funcționale si metode de caicul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți.

Ordinul 3-2011

Norme metodologice autorizare securitate incendii protecție civila.

Bul.constr. nr.12/1985 -136-81

Cataloage IPCT de detalii, elemente si subansamble tip, de instalații:

Volum I Instalații de inealzire, grupele I2, I3, I4.

Volum C Detalii comune pentru instalații, grupele IC1, IC2, IC3, IC4.

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalațiilor din centrale si puncte termice.

Bul.constr. nr.9/1985 -

Instrucțiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalații.

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

«CENTRALA TERMICA”

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

C142-85

Bul.constr. nr.1/1983 -C

107-82

GP 019- 99

GT 020- 98

SR EN ISO 13789:2007

SR EN ISO 13790:2008

SR EN ISO 13791:2006

SR EN ISO 13792:2004

SR EN 15316-1:2008

SR EN 15316-2-1:2008


SR EN 15316-2-3:2008

STAS 530/1-87 STAS 9838-82 STAS 5560-81 STAS 10400/1-87 STAS 10400/2-76

STAS 3589/1-94 BS 2871 BS 6071 DIN 1786 EN 1057 Ef\n33T80

BS 2872

Legea nr. 10/1995

Legea 50/91 OG 8/2012

C 56-02

HG. nr. 272/ 1994


Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea izolațiilor termice la construcții civile si industriale.

Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalațiilor de încălzire si ventilație din clădiri.

Ghidul criteriilor de performanta pentru instalații din clădiri (incalzire si ventilații, sanitare, electrice).

Performanța termică a clădirilor. Coeficienți de pierderi de căldură prin transfer și prin schimb de aer. Metodă de calcul.

Performanța energetică a clădirilor. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea și răcirea spațiilor.

Performanța termică a clădirilor. Calculul temperaturii interioare a unei încăperi fără climatizare în timpul verii. Criterii generale și proceduri de validare.

Performanța termică a clădirilor. Calculul temperaturii interioare a unei încăperi în timpul verii fără climatizare în timpul verii. Metode de calcul simplificate.

Instalații de încălzire în clădiri. Metoda de calcul al necesarului de energie și al eficienței instalației.Partea 1:Generalități.

Instalații de încălzire în clădiri. Metoda de calcul al necesarului de energie și al eficienței instalației.Partea 2-1:Sisteme de emisie a căldurii pentru încălzirea spațiilor.

Instalații de încălzire în clădiri. Metoda de calcul al necesarului de energie și al eficienței instalației.Partea 2-3: Instalații de distribuție pentru încălzirea spațiilor.

Țevi din otel fara sudura, trase sau laminate la rece pentru construcții. Torsiodinamometre de laborator. Etalonare. Condiții tehnice de calitate. Fitinguri filetate din oțel. Mufe pentru țevi de instalații.

Armături industriale din oțel. Robinete de reglare cu ventil. .

Armături industriale din oțel. Robinete de reglare cu ventil. Lungimi de construcție.    . .    ’ ,

Manometre. Condiții tehnice generale de calitate. // '    '    "

...... U» L.k

Țevi de PP-R/AI. Dimensiuni. ( sau echivalent).    ft \,f

Țevi de PP-R/AI. Materiale. ( sau echivalent). T *    ;    M.

Țevi de PP-R/AI .Instalații. ( sau echivalent).    p /

Țevi de PP-R/AI pentru instalații.

Piese de asamblare din PP-R7ÂI și aliaje din PP-R/AI ( sau echivalent).

PP-R/AI și aliaje de PP-R/AI . Piese turnate. Materiale pentru turnare ( sau echivalent).

Privind calitatea în construcții si completările ulterioare (actualizata pana la data de 12 mai 2007)

Republicata si modificata in octombrie 2004.

Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor. Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații aferente.

Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții.

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

“CENTRALA TERMICA”

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

H.G. nr. 273 / 1994    Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente

acestora.

KG 867-03    Regulament privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes

public.|3.1

Principalele materiale si echipamente

-

Pompe circulație agent termic pentru incalzire;

-

Cazane murale cu tiraj fortat;

•» • ?

-

Fitinguri, armaturi;

z    \

-

Armaturi motorizate;

• '.    /•>    •' ■'    r

-

Termoizolatie pentru conducte;

,,, V

-

Țevi din otel pentru instalații;

/ ?

-

Sisteme si echipamente de măsură si control;

■ /

-

Tubulaturi din tabla de otel galvanizata;

' , ■    .Z/

-

Sisteme de susținere;

3.2

Caracteristicile materialelor:

Materialele, agregatele si aparatele utilizate la executarea instalațiilor aferente centralei termice vor avea caracteristicile si tolerantele prevăzute in standardele de stat sau in prescripțiile tehnice ale producătorilor interni sau externi si vor satisface condițiile tehnice cerute in proiectul de H\/AC.

Ele vor trebui sa fie insotite de:

Certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de către produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prevăzute;

Fise tehnice de detaliu continind caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare, in care se menționează aceste caracteristici;

Instrucțiuni de montare, probare, intretinere si exploatare a produsului;

Certificatul de garanție indicind perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor;

Certificate de atestare a performantelor materialelor, agregatelor si aparatelor emise de către institute de specialitate abilitate in acest scop.

Elementele recomandate de ISCIR trebuie sa fie conform cerințelor acestuia, si conform celor care vor fi omologate de Biroul Roman Metrologie Legala (BRML).

3.3. Verificarea materialelor___________

a)    La executarea lucrărilor se utilizează numai materiale, agregate si aparate ce corespund cerințelor proiectului si satisfac prevederile de la punctul 2.

b)    Contractorul lucrărilor de instalații se asigura de existenta certificărilor menționate la punctul 2 si de cunoașterea lor de către personalul specializat propriu.

c)    înaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun unui control cu ochiul liber pentru a

constata daca nu au suferit degradări de natura sa le compromită tehnic (deformări sau blocări la

aparate, starea filetelor, a flanselor, funcționarea armaturilor, stuturi deformate sau lipsa, etc.LSe remediază defecțiunile respective sau se înlocuiesc aparatele si materialele ce nu pot fi aduse in stare corespunzătoare prin remediere.

d)    Se verifica daca recipientele sub presiune au fost supuse controlului ISCIR, daca au placa de timbru si cartea tehnica de exploatare aferenta.

e)    La aparatele de măsură si control, montate de Contractorul instalației de incalzire se verifica existenta formelor de atestare a controlului Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML).

LM

Depozitarea si manipularea materialelor

1

a)

Pastrarea materialelor pentru instalații se face in depozitele de respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si in furnizorului.

materiale ale șantierului, cu conformitate cu instrucțiunile

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

“CENTRALA TERMICA”

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

b)


c)

d)


e)


Materialele de instalații asupra carora condițiile atmosferice nu au influienta nefavorabila pe durata depozitarii, se depozitează in aer liber, in stive sau rastele, pe platforme betonate sau balastate, special amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica a securității muncii. Materialele ce pot fi deteriorate de agenții climatici (radiatoare, armaturi mari) se depozitează sub soproane si se acopera cu prelate sau foi de polietilena.

Materialele ce se deteriorează la umiditate sau radiație solara (armaturi fine, fitinguri, aparate de măsură si control, echipamente de automatizare, aparate cu motoare electrice precum și produse din materiale plastice) se pastreaza in magazii inchise, in rastele.    '    C:''

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securității muncii si in ’>.. asa fel incit sa nu se deterioreze. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usbr deformabile (radiatoare, ventiloconvectoare, tronsoane de tubulatura prefabricata, ventilatoare, prefabricate, etc.).    r /

|[ INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA TERMICA_ _

Pentru a executa adecvat activitatile prevăzute in proiectul tehnic, Contractorul are următoarele sarcini:

sa studieze proiectul (volumele scrise si desenate), standardele tehnice si instrucțiunile in vigoare la data executării.

sa ceara posibilele schimbări ale soluțiilor si detaliilor proiectantului, din timp. Schimbările din proiect trebuie făcute doar cu aprobarea prealabila a proiectantului specializat.

- previziuni din timp ale materialelor si a forței de munca calificate, in concordanta cu cerințele tehnice adiacente, cat si previziuni ale energiei, facilităților, uneltelor si echipamentelor pe intreaga durata de executare.

daca apar probleme neclare in timpul lucrărilor, este necesara prezenta pe șantier a unui proiectant specializat.

Supraveghetorul șantierului trebuie sa urmareasca permanent daca lucrările pe etape sunt in concordanta cu documentația tehnica si aceste caiete de sarcini si trebuie sa participe ia controlul calitatii si la confirmarea lucrărilor ascunse.

|3.6. Montarea conductelor_______________27"    Z

a)    La trasarea suporturilor se va lua in considerare o panta a conductelor de minim 0,3% in sensul curgerii fluidului prin conducte si se vor localiza astfel incat sa existe o distanta minima de 30 mm intre peretele clădirii si suprafața izolației conductei si distanta dintre suprafețele a doua conducte izolate va fi de minim 40 mm.

b)    Se vor utiliza țevi din OL sau PP-R.

c)    Specificațiile de mai sus pentru îmbinarea țevilor și fitingurilor sunt minimale, la montaj se vor avea în vedere și alte precizări puse la dispoziție de furnizorul de țeava.

—d) -imbinarea țevilor din otel se va faceprin sudura oxiacetilenica:

e)    Se vor folosi fitinguri agrementate, compatibile cu categoria materialului ales de către antreprenorul general.

f)    La trecere prin pereți, conductelor trebuie sa fie protejate de mansoane care permit mișcarea libera a conductelor si spațiul dintre se umple cu material incombustibil.

g)    Schimbările de direcție ale conductelor de oțel se vor realiza prin îndoirea conductelor cu diametre până la 2” și prin curbe de sudură pentru diametre mai mari. Curbele rezulate prin îndoire vor avea r/d egal cu 1,5. Toate ramificațiile din conductele orizontale vor fi făcute peste generatoarea superioară a conductei principale.

h)    Dilatarea se asigură prin trasee deviate ale conductelor și dispunerea judicioasă a punctelor fixe. Punctele fixe se vor executa la punctele indicate de planul de rețele.

i)    Toate traversările de conducte prin planșee și noduri se vor face în manșoane de protecție. Nu se admit îmbinări în porțiunile în care conductele traversează elementele de construcție.

Municipiul București, Colea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

j)    Susținerea conductelor se va face pe pat metalic, realizat din cornier si se vor susține de acesta prin coliere cu cauciuc , pentru atenuarea vibrațiilor.

k)    In funcție de tipul cornierului acestea se pot susține si cu tija filetata susținute prin prezoane.

l)    înainte de inceperea asamblării, fiecare element se va marca pe elementele de construcție, apoi materialul tubular se va taia la lungimea necesara si se va transporta la locul necesar. Existenta găurilor de treceri prin pereți trebuie verificate.

m)    Distanțele minime între conductele montate pe traseu paralel vor fi conform normativ I 13.

n)    Față de conductorii electrici sau conductele de gaze traseele conductelor de încălzire vor fi montate la distanțele specificate în I 7 , respectiv NT - DPE- - 01 -2013.

o)    Trecerile prin elementele rezistente la foc se vor face prin treceri etanșe la foc conform detaliilor din proiect.

p)    Susținerea elementelor pentru desfumare se face prin elemente rezistente la foc. Este interzisa susținerea acestor cu dibluri de plastic sau coliere cu cauciuc.

[37. îmbinarea conductelor

a)    Majoritatea îmbinărilor se vor face pe poziție. Conductele se vor imbina prin sudare cu flacara oxiacetilenica.

b)    Infiletarea se va folosi la imbinarea conductelor din otel si a fiting-urilor la intrumente si armaturi prevăzute cu mufe infiletate.

c)    îmbinarea prin infiletare se va face pe bancul de lucru sau pe poziție.

d)    Filetele trebuie sa fie conform STAS 402 si trebuie sa permită insurubarea la cel puțin Y2 si pana la % a pârtii infiletate.

e)    Pentru etansare se va folosi fuior cinepa imbibat cu pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert.

|3.8. îmbinare prin sudare______________________]

Sudarea va fi electrica sau autogena. Se vor suda următoarele: imbinari cap la cap, ramificații, coturi, flanse.

calitatea sudurii trebuie sa fie conform clasei de calitate IV, conform Norm. 1.27

pentru clasa de calitate IV pentru sudura, tehnologia de sudura trebuie elaborata de producător in

concordanta cu standardele in vigoare.

Calitatea este condiționată de următoarele:

calificarea sudorului;    '-,7 ■ p

calitatea materialelor de baza (conducte, coturi, flanse);    t

-    calitatea materialului adițional (electrod, sârme);    / ,y

tipul de imbinare;    ,,    ,    Z/'. /.

procedura de sudura;    ,    ' -......... ,. V'

tehnolocia de sudura.

Pentru a asigura calitatea, producătorul trebuie sa faca teste (probe) de sudura pe fiecare lot de conducte pentru stabilirea materialului adițional, procedura si tehnologia de sudura.

----Probele trebuie date-pentru testare de radiații penetrante si ineercari distructive. Testele se vor face—

conform STAS 4203 si vor fi pentru tracțiune, indoire, rezistenta la soc si masurarea durității.

13.9. Protecție_________ ___________ |

a)    Protejarea echipamentului se va face adecvat prin conectare la priza de impamantare, conform standardelor de siguranța.

b)    Pentru orice elemente care folosesc energie trebuie sa se ia in considerare unele reguli fundamentale cum ar fi:

sa nu se atinga echipamentele cu parti ale corpului ude si/sau goale; sa nu se scoata cablurile electrice;

-    sa nu se lase echipamentele expuse la agenti atmosferici (ploaie, soare etc.).

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

[3~10. Izolarea termica a conductelor metalice si aparatelor__________________________J

a)    După efectuarea spălării instalației si a probelor de presiune, toate aparatele, conductele metalice si armaturile prin care circula agent cald, se izolează termic in scopul micșorării la maxim a pierderilor de căldură.

b)    Izolația termica trebuie intretinuta astfel incat sa se asigure menținerea in bune condiții a proprietăților inițiale mecanice si termice, uzura minima si o buna stare (completa) a acestora.

c)    izolarea termica a conductelor din OL si aparatelor se va efectua numai după curățirea si protejarea lor cu straturi anticorozive conform I 13, cap. 19:

d)    Conductele din OL se vor izola cu cauziuc sintetic.    ‘ T.

!3.11. Probe    s

a)    Instalațiile termice se supun la următoarele probe:    X

proba la rece;    •.    ,    ‘fâl

proba la cald;    / /

proba de eficacitate.    '

b)    Probele se executa conform recomandărilor cuprinse in Normativul 113.    c:

, 3.12. Proba de presiune__________________ [

a)    Probele de presiune se fac pentru a verifica rezistenta mecanica si etansarea elementelor instalației si consta din umplerea instalației cu apa si verificarea presiunii.

b)    Proba de presiune se face inainte de finisarea elementelor instalației (vopsire, izolație tremica, etc.), inchiderea lor in conducte si canale fara acces de vizitare in pereți si in palsee sau incastrarea lor in elementele construcției, cat si inainte de finisariel construcției. Proba se face când temperatura aerului este mai mare de +5 °C.

c)    Presiunea de proba se determina in funcție de presiunea maxima de regim si de modul de execuție al instalației astfel:

o data si jumătate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalațiile montate aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale;

dublul presiunii de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalațiile ce au parti care se mascheaza sub finisaje deosebite;

presiunea prevăzută in Caietul de Sarcini pentru părțile din instalații care se inglobeaza in elemente de construcție (serpentine sau conducte in pereți, plafoane sau pardoseli realizate numai cu țevi trase);

la presiunile prescrise de instrucțiunile ISCIR, pentru părțile de instalații care sint supuse prevederii acestor prescripții.

d)    Verificarea comportării instalației la proba la rece poate fi inceputa imediat după punerea ei sub presiune, prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor imbinarilor. La imbinarile sudate controlul se face prin ciocanire iar la restul imbinarilor prin examinarea cu ochiul liber.

e)    Masurarea presiunii de proba se incepe după cel puțin 3 ore de la punerea instalației sub presiune si

se face cu un manometru inregistrator sau cu cu manometru indicator clasa de precizie 1.6 prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore.________

f)    Rezultatele probei la rece se considera corespunzătoare daca pe toata durata probei, manometrul nu a indicat variații de presiune si daca la instalație nu se constata fisuri, crăpături sau scurgeri de apa la imbinari si presgarnituri.

g)    In cazul constatării unor scăderi de presiune sau a defecțiunilor enumerate mai sus, se procedează la remedierea acestora si se repeta proba; rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalației.

h)    După executarea probei, golirea instalației de apa este obligatorie daca nu s-au introdus soluții antiinghet.

[3J3. Probe la rece

a)    înainte de probe intreaga instalație se va curata inautru prin spalare hidraulica. Proba de presiune trebuie sa fie de 6 bari.

b)    îmbinările sudate se vor verifica prin lovire cu ciocanul, iar celelalte se vor examina vizual.

Municipiul București, Calea Ferentari, Mr. 72, Bloc Î9, Sector 5, SUBSOL si PARTER


c)    Presiunea de proba se va măsură de cel puțin trei ore după conectarea instalației la presiune, cu ajutorul unui manometru.

d)    Rezultatele probelor la rece vor fi considerate satisfacatoare daca in timpul întregului deșt de presiune, manometru nu va indica variații de presiune si daca nu se găsesc fisuri, crăpături, pierderi de apa la imbinari si garniturile pentru presiune.


3.14. Probe la cald_______—......-..............---    -

a) Probele la cald se vor face conform Normativului 113-02 - pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala, o data cu aceste probe se regleza si instalația.


|~3?15. Proba de eficacitate


a)


b)


c)

d)


Se efectuează proba de eficacitate a instalației pentru a verifica daca instalația realizează in incaperi gradul de incalzire prevăzut in proiect. Ea se executa cu intreaga instalație in funcțiune si numai după ce toata clădirea a fost terminata. Pentru ca verificarea sa fie cit mai concludenta, se va alege o perioada rece, cind temperaturile exterioare in momentul efectuării acestei probe trebuie sa fie 0°C si valoarea lor medie zilnica in timpul probei sa nu varieze cu mai mult de ±3°C fata de temperatura exterioara medie a celor doua zile precedente.

Pentru proba de eficacitate a instalației de incalzire centrala cu corpuri incalzitoare, se încălzește clădirea cel puțin trei zile inaintea probei iar ultimele 48 de ore inaintea probei, agentul termic se reglează conform graficului de reglaj, in limita unor abateri de ±2°C pe timpul probei instalația trebuie sa functionaze continuu si toate ușile si ferestrele clădirii sa fie inchise.

Se masoara temperaturile aerului exterior si ale agentului termic pe conductele de ducere si întoarcere, verificindu-se corelarea acestor parametrii conform graficului de reglaj calitativ.

Se citesc temperaturile interioare din incaperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul incaperii, la o inaltime de 0.75 m de la pardoseala; in cazul incaperilor cu o deschidere mai mare de 10 m citirile se vor face pe zone cvasipatrate cu suprafețe de maximum 100 mp, tot la inaltimea de 0.75 m.


e)


f)


In incaperi de locuit masurarea temperaturii se face in cel puțin 3 puncte din incapere la o distanta de cel puțin 2m de la peretele incaperii si la o inaltime de 0.75 m de la pardoseala; in cadrul probei se urmărește stabilirea si uniformitatea temperaturii aerului din incaperi si durata probei. Daca clădirea este expusa soarelui se iau in considerare numai citirile de temperaturi efectuate intre orele 7 si 11.    ...

Pentru a asigura precizia măsurătorilor se recomanda alegerea de termometre cu gradații corespunzătoare si anume:    --r .. ' 5


pentru temperaturi exterioare pentru temperaturi interioare pentru temperaturile agentului termic


1/5°C

1/5°C

1/2°C


g)

h)


Verificarea termometrelor se va face inainte de folosire iar in timpul măsurătorilor ele vor fi ferite de influiente perturbatorii (curenti de aer, radiații termice, căldură umana).    .. H

încăperile in care se masoara temperatura interioara vor fi:    •


la parter: incaperile de colt si cele alaturate intrărilor neincalzite in mod obligatoriu; de asemenea, alte camare. după apreciere----


la ultimul nivel: incaperile din colt in mod obligatoriu si alte incaperi după apreciere la nivelurile intermediare: camerele dorite de investitor, dar nu mai puțin de 10% din ele.

i)    La clădirile cu multe niveluri se asigura efectuarea a cel puțin cite o măsurătoare la fiecare nivel.

j)    La incalzirea cu aer cald, chiar si in cazul combinării acesteia cu corpuri de incalzire, se fac pe lingă măsurătorile de temperatura menționate anterior, măsurători ale vitezei aerului, in conformitate cu prevederile "Normativului pentru proiectarea instalațiilor de ventilare" I5.

k)    Rezultatele probelor de eficacitate se considera satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la -0.5 oC pina la +1 oC, in clădirile civile si de la -1 oC pina la +2 oC in incaperile de producție si daca viteza aerului satisface prevederile din prescripțiile de protecția muncii; rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalației.

l)    In afara de aceste probe se prevăd o serie de verificări funcționale si de siguranța specifice:

- funcționarea dispozitivelor de siguranța si a limitatoarelor de temperatura si presiune;


Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PÂOTEK

masurarea randamentului, consumului de combustibil, temperaturii si conținutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR si a instrucțiunilor producătorului cazanului;

pornirea-oprirea automata a cazanelor si reglarea arderii corespunzător schemei termomecanice si de automatizare adoptate; pornirea-oprirea pompelor de circulație.

m)    Se verifica modul de legare al vaselor de expansiune la instalație si funcționarea sistemelor de expansiune.

n)    In vederea asigurării dezaerisirii si golirii instalației se verifica eficienta dezaerisirii in punctele cele mai ridicate ale instalației si golirea in punctele cele mai coborite.

o)    La instalația de automatizare se verifica:

funcționarea termostatelor;

modul de amplasare al sondelor de temperatura astfel incit acestea sa dea informații corecte; funcționarea instalației de automatizare si a robinetelor motorizate, in toate regimurile-.prevăzute (nominale, reduse, sezoniere).

p)    Probele se fac cu aer, la presiunile stabilite prin STAS 8281 in funcție de destinația si treapta de presiune a conductelor.

q)    Se respecta cu strictete prevederile referitoare la probe din normativele I6 si 131.

r)    Conductele de apa rece si apa calda de consum se supun la următoarele incercari:    Lț

de etanșeitate la presiune la rece;    ' *    .    4

de funcționare la apa rece si calda.

s)    Se respecta cu strictete specificațiile din standardul I9 referitoare la probe. \    5


[3?16. Probe si verificări

a)    Orice material si echipament care se va utiliza pentru instalații mai intai se va verifica din punt de vedere al calitatii, pe baza Certificatului de Calitate al producătorului. Materialele care sunt defecte sau deformate accidental nu se vor utiliza. Altfel intraga responsabilitate va fi a personalului de exeutie.

b)    Materialele care nu au Certificat de Calitate de la producător se vor examina si se va atesta calitate de către laboratoare autorizate.

c)    Probele de funcționare la rece si la cald se vor face la fata locului si după remedierea eventualelor defecte si poate incepe faza de intretinere. întreținerea consta din grundire, vopsire, izolație termica, si se știe ca cerințele de calitate sunt mai importante decât criteriile estetice si organizatorice.

v.


d)    Personalul care lucrează la probele de presiune ale conductelor va fi intruit in prealabil, conform prescribtiilor Art. 3.11 din Normele de Protecție a Muncii pentru activitatile de asamblarea in construcții. Pentru echipamentele importate de beneficiar, acesta trebuie sa prezinte instrucțiunile de execuție, de asamblare, de testare, de verificare, de acceptare si punere in funcțiune. Arzătoarele importate de beneficiar trebuie sa fie conform Normelor C31 ISCIR si trebuie sa fie autorizat de ISCIR inainte de punere in funcțiune.

e)    Beneficiarul trebuie sa autorizeze personal calificat, conform instrucțiunilor CR 5-82 ale ISCIR-ului, pentru exploatarea echipamentelor.

4. NORME SI MASURI DE PROTECȚIE A MUNCII.NORME SI MASURI A I I.

14.1. Norme si masuri de protecție a muncii_________________________

In timpul executării lucrărilor in concordanta cu previziunilor proiectului, constructorul trebuie sa furnizeze toate materialele, echipamentele si sa asigure condițiile legale de igiena, protecția muncii si prevenirea incendiilor.

1.Norme ce trebuie respectate in organizarea globala a lucrărilor pentru executarea instalațiilor:

Normativ 1.13- 2015 pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala.

- Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuției, montarea, instalarea, repararea si verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de apa calda C.31 - 1984.

Prescripții tehnice ISCIR C15 - 1984 pentru proiectarea, executarea, montarea, repararea

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

instalarea, exploatarea si verificarea conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune.

-    Norme specifice de securitatea muncii pentru distribuția si utilizarea gazelor.

Norme generale de protecția muncii si igiena muncii în construcții, aprobate cu ©MLPAT nr.

9/N/1998.

-    Norme specifice de protecjia muncii pentru lucrări la înălțime nr. 12/1995.

Legea protecției muncii nr. 90/1996 si Normele metodologice de aplicare.


-    Norme generale de protecția muncii, inclusiv anexele, ediția 1996.

Norme specifice de protecția muncii pentru producerea energiei termice.

Norme specifice de securitatea muncii pentru sudarea si taierea metalelor, ediția 1994.

Norme de protecția muncii in activitatea de construcții - montaj, ediția 1983.

Legea 319/2006 - Legea securității si sanatatii in munca ;

-    Normativul P118-99 privind siguranța la foc a construcțiilor;

-    Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994.

2.Masuri de protecție a muncii:

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand obligația sa adopte imediat masurile corespunzătoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente.

In concordanta cu prescripțiile acestor norme, echipele de lucru trebuie dotate cu unelte si utilaje necesare cat si cu echipamente de lucru adecvate, ochelari, mânuși, halate etc.Pentru lucru la inaltime trebuie furnizate centuri de siguranța, casti si schele.

Panouri de avertizare privind parotectia muncii si igiena vor fi afișate in locuri vizibile.Se vor face instruiri periodice privind protecția muncii si prevenirea incendiilor si constructorul va fi responsabil legal pentru aceste lucruri pana la finalizarea lucrărilor.

Antreprenorul va elabora masuri de asigurare a securității si sanatatii personalului care trebuie dotat cu echipament de lucru conform “Normativului individual de protecția muncii” aprobat de Ministerul Muncii si Protecției Sociale, ediția 1991 .Receptionarea instalației si punerea în funcțiune este posibila numai după ce se constata ca s-au respectat prevederile proiectului si cele ale furnizorilor de utilaje.

Pe tot parcursul executării lucrărilor de instalații se vor respecta normele specifice de securitatea muncii:

personalul muncitor va executa numai lucrările incredintate de șeful de echipa sau maistru si numai acelea pentru care este calificat;

incarcarea, descărcarea, manipularea si așezarea materialelor se va face de personal specializat, dotat cu echipament de protecție corespunzător;

-    materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii si mișcării necontrolate, fara a se sprijini de pereți, schele, utilaje;

personalul muncitor care lucrează la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu echipament de lucru si protecție corespunzător, iar sculele vor fi păstrate in ladite;

-    zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate;

nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricăror persoane aflate in zona;

~ este interzisa intrarea persoanelor străine in zona de lucru;

-    conducătorii locurilor de munca vor urmări cu atentie menținerea disciplinei, a ordinii si a curățeniei la locul de munca precum si menținerea libera a cailor de acces;

-    prelucrarea țevilor prin taiere si indoire precum si operațiile de pilire, gaurire si sudura a țevilor se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare de funcționare;

-    operațiile de prelucrare a țevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu echipament de protecție adecvat

montarea țevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la greutatea conductei umpluta cu apa si acoperita cu izolație cât si la eforturile rezultate din dilatare;

in cazul montării țevilor in apropierea instalațiilor electrice se vor lua masuri de intrerupere a alimentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului;

-    fiecare trusa de instalator trebuie sa conțină un pachet de pansamente si dezinfectante pentru

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bioc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

eventualele zgârieturi sau răni ușoare;

in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa staționarea personalului muncitor in apropierea conductelor;

in timpul confecționării si montării saltelelor de vata minerala personalul muncitor trebuie sa folosesca ochelari, mânuși si masti de protecție;

in locurile unde se confecționează sau se lucrează cu vata minerala se interzice depozitarea alimenatelor si luarea mesei;

- se interzice circulația pe conducte.

4,2. Norme si masuri A.l.l. _____________________________________j

In timpul executării lucrărilor in concordanta cu previziunilor proiectului, constructorul trebuie sa furnizeze toate materialele, echipamentele si sa asigure condițiile legale de igiena, protecția muncii si prevenirea incendiilor.    .

1.    Norme ce trebuie respectate in organizarea globala a lucrărilor pentru executarea instalațiilor:

Normativ privind proiectarea si executarea construtiilor si instalațiilor energetice din punct de vedere la prevenirii incendiilor PE-010/1971    ■ ' •

Instrucțiuni P.S.I. pentru ramura emergieie electrice si termice PE-009/1971.    '•    <

H.G. 5/1992, republicata în Monitorul Oficial nr. 49/1996

Norme generale P.S.I. la proiectare si realizarea construcțiilor si instalațiilor ICCPDC/1993    > /

Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului

P. 118/1999

Norme generale P.S.I. aprobate prin ordinul comun al M.l. nr. 381/4.03.1994 si M.L-P.A.Ț. nr.1819/MC/2.03.1994, care completează reglementările existente aprobate prin Decretul nr. 290/1977

Norme generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea si exploatarea construcțiilor, instalațiilor aprobate de Consiliul de Stat cu Decretul nr. 290/1977

2.    Masuri A.l.l.

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand obligația sa adopte imediat masurile corespunzătoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente.

-    inainte de inceprea oricăror lucrări de instaltii trebuie făcut instructajul tuturor muncitorilor din șantier, trebuie asigurata echiparea șantierului cu mijloace de stingere a incendiului.

in timpul montării instalațiilor sa se mențină o curățenie deosebita a spațiului de lucru,eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat îndepărtate pentru a preveni izbucnirea unor incendii, executantul are obligația sa asigure securitatea spațiului de lucru împotriva incendiilor si sa doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzătoare normativelor în vigoare, personalul de execuție va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce trebuie luate în cazul izbucnirii unui incendiu.

personalul care efectuează montajul are obligajia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile folosite pe parcursul lucrărilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

de protecția muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt în stare de funcționare.

-    ia sudarea oxiacetilemca generatoarele de acetilena transportabile se vor instala in aer liber, in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau surse de foc deschise.

arzătoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect.

la terminarea lucrului conducătorul compartimentului de lucru va verifica:oprirea tuturor mașinilor si utilajelor,curatarea locului de munca,evacuarea deșeurilor,scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile.

periodic si după terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de incendiu.

-    personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de munca, sa cunoască si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

pe parcursul execuției lucrărilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea asigurării tuturor masurilor de protecție contra incendiilor.

formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor, asigurarea unui post telefon pentru anunțarea pompierilor militari in caz de incendiu.

a)    Rezultatele probelor, verificărilor si recepțiilor lucrărilor ascunse sau pe faze de lucrări se finalizează prin intocmirea de procese verbale.

b)    Procesele verbale sunt inregistrate cronologic in registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrărilor ce devin ascunse.

c)    La recepția preliminară se efectuează verificări scriptice pe baza documentațiilor menționate mai sus sau direct si se emite proces verbal de recepție preliminară conform cerințelor C56-02 si Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, nr.273/94, cap.l.

d)    La recepția finala se emite procesul verbal de recepție finala conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora nr. 273/94, cap. III.

e)    Toate probele enumerate in procesele verbale ramin la beneficiar pentru cartea tehnica a construcției.

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

“CENTRALA TERMICA”

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

IZZ1    FISE TEHNICE - OBIECT E............................ j

1

FISA TEHNICA NR. 1 - CAZAN PREPARARE APA CALDA DE CONSUM MENAJER - 3 BUC    2

FISA TEHNICA NR. 2 - POMPA DE CIRCULAȚIE CAZAN - 3 BUC    4

FISA TEHNICA NR. 3 - POMPA CIRCUIT ÎNCĂLZIRE RADIATOARE - I BUC    6

FISA TEHNICA NR. 3 - POMPA CIRCUIT BATERIE DE ÎNCĂLZIRE - 1 BUC    8

FISA TEHNICA NR. 4 - POMPA CIRCUIT ACM - 2 BUC    10

FISA TEHNICA NR. 5 - VAS DE EXPANSIUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE - 2    12

FISA TEHNICA NR. 6 - STATIE DEDURIZARE    13

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

FISA TEHNICA NR. 1 - CAZAN PREPARARE APA CALDA DE CONSUM MENAJER - 3 BUC

Corespondenta

K

Ss,

Nr.crt

Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali

Cazan mural cu funcționare in condensatie, standard cu funcționare pe gaz, funcționând cu combustibil gazos.cu următoarele caracteristici:

Putere nominala maxima (50/30°C) (kW): 96.8

Putere nominala maxima (80/60°C) (kW): 88.3

Tip combustibil: gaz metan, GPL

Eficienta normata (50/30°C) (%): 107.7

Mod preparare ACM: fara

Consum maxim gaz natural (m3/h): 9.52

Consum maxim GPL (kg/h): 7.16

Temperatura maxima incalzire (°C): 90

Presiune maxima incalzire (bar): 6

Dimensiuni I x L x A (mm): 1000 x 600 x 380

Racord circuit incalzire (inch): T

Racord gaz (inch): 3/4

Diametru racord evacuare (mm): 50

Alimentare electrica (V): 230

Putere maxima consumata (W): 333

Grad de protecție: IPX0D

Mod evacuare gaze de ardere: fortat

Putere nominala minima (50/30°C) (kW): 16.3

Putere nominala minima (80/60°C) (kW): 14.8

Masa (kg): 90

Accesorii obligatorii: tablou de forța, tablou de automatizare, senzor de temperatura exterioara, senzor temperatura interioara, adaptor pentru elemente externe de siguranța, limitatoare de presiune minima si maxima, limitator de nivel de apa, semnalizator de avarii, senzor de temperatura gaze arse, releu contactor, element de automatizare pentru funcționare in cascada. Complet echipat si automatizat.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

Cazanele vor fi livrate cu:

-    reglarea sarcinii cazanului

-    protecție la lipsa apei din cazan

-    protecție la suprapresiune

-    supape de siguranța

Automatizarea cazanului va asigura

Cascadarea celor 2 cazane

Automatizarea circuitelor de incalzire

Va fi prevăzută cu senzor de temperatura exterioara Programare funcție de regimul de lucru

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

I - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție : 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 24 luni de la livrare.

•/ in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

Post garanție :

s asigurare piese de schimb in perioada post garanție (contra cost pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe o perioada de minim 15 ani de la livrare

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

4

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

•    cazanul va fi livrat impreuna cu cartea tehnica in limba romana care va cuprinde:

-    prezentarea generala a echipamentului

-    caracteristicile tehnice (fisa tehnica cu dimensiuni si racorduri)

-    instrucțiuni de: instalare (tema pentru proiectantul de centrala termica); montaj; probe si punere in functiune;exploatare

-    caracteristicile fizico-chimice ale apei de alimentare

-    defecțiunile posibile si tehnicile de depanare

-    echipamentele si materialele necesare exploatării si întreținerii

•    documentații care insotesc echipamentul:

-    agrementul tehnic mlptl

-    omologarea iscir

-    certificate: de calitate; de probe; de garanție.

•    echipamentul va fi prevăzut cu o placa de indentificare cu caracteristici tehnice

PROIECTANT,

S.C, TOTAL PROIECT CONSTRUCȚII

Ing. Iulian Cristea


CONTRACTANT

(OFERTANT)

I ■ I'Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

FISA TEHNICA NR 2 - POMPA DE CIRCULAȚIE CAZAN - 3 BUC

Corespondenta |

Nr.crt.

Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

propunerii tehnice cu specificațiile

tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali

Pompa monobloc, corp simplu, cu rotorul umed, injecție cazan,pentru montare pe conducta, cu următoarele caracteristici:

-    debit de apa: 4,3 mc/h;

-    inaltime de pompare: 5 mH20;

-    putere electrica: 0,6 kW; 230/50/3;

-    grad de protecție : IP44; cu protecție termica inclusa, cablu de comanda. Complet echipata si automatizata.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

-Echipata cu convertizor de frecventa.

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Cablul electric va fi executat in conformitate cu următoarele standarde:

S IEC 245(66) s CENELEC HD 22 Sect 2.4

S VDE 0282 teii 810

s VDE 0472 part 803 ( pentru rezistenta la ulei)

S CSAC 22.2 No 49-1981

Motorul va fi testat conf. Normelor Internationale IEC 34-1

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție : 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

<4 in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

<4 in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție

Post garanție :

<4 asigurare piese de schimb in perioada post garanție (contra cost pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe o perioada de minim 15 ani de la

livrare

>4 asigurare SERVICE contra cost pe baza de

LvN 1 1    1 UC OLIAVIOE ptî O pyi lOcidcl ue

minim 15 ani de la livrare, in atelier de SERVICE autorizat de producător.

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție si post garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

[toe tehnice obiect e instalații termice

^6    4/14 11


Municipiul București» Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Alte condiții cu caracter tehnic:

Electropompele se va cupla la un tablou de comanda si automatizare care trebuie sa asigure:

orotectie la scurtcircuit -

5

protecție la suprasarcina protecție la supracurent protecție la supratensiune protecție la subtensiune protecție la dezechilibru intre faze protecție la lipsa fazei/ fazelor protecție la mers in gol protecție la lipsa apa

Se va asigura manual de exploatare in limba romana

__________________

PROIECTANT,

S.C. TOTAL PROIECT CONSTRUCȚII

Ing. Iulian Cristea


Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

FISA TEHNICA NR. 3 - POMPA CIRCUIT ÎNCĂLZIRE RADIATOARE - 1 BUC

Corespondenta

Nr.crt.

Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

propunerii

tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali

Pompa monobloc, corp simplu, cu rotorul umed, circuit incalzire cu radiatoare .pentru montare pe țeava, cu următoarele caracteristici:

-    debit de apa: 4,2 l/s;

-    inaltime de pompare: 7 mH20;

-    putere electrica: 0.5 kW; 230/50/3;

-    grad de protecție : IP44;cu protecție termica inclusa, cablu de comanda. Complet echipata si automatizata.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

-Echipata cu convertizor de frecventa.

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in ROMAN IA

Cablul electric va fi executat in conformitate cu următoarele standarde :

z IEC 245(66)

CENELEC HD 22 Sect 2.4

Z VDE 0282 teii 810

S VDE 0472 part 803 ( pentru rezistenta la ulei)

S CSAC 22.2 No 49-1981

Motorul va fi testat conf. Normelor Internationale IEC 34-1

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție : 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

s in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție

Post garanție :

/ asigurare piese de schimb in perioada post garanție (contra cost pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe o perioada de minim 15 ani de la

livrare

/ asigurare SERVICE contra cost pe baza de

CONTRACT de SERVICE pe o perioada de minim 15 ani de la livrare, in atelier de SERVICE autorizat de producător.

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție si post garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

“CENTRALA TERMICA”

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Alte condiții cu caracter tehnic:

Electropompele se va cupla la un tablou de comanda si automatizare care trebuie sa asigure:

5

protecție la suprasarcina protecție la supracurent protecție la supratensiune protecție la subtensiune protecție la dezechilibru intre faze protecție la lipsa fazei/ fazelor protecție la mers in gol protecție la lipsa apa

Se va asigura manual de exploatare in limba romana

PROIECTANT,

S.C. TOTAL PROIECT CONSTRUCȚII

Ing. Iulian Cristea


CONTRACTANT

(OFERTANT)

/Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

FISA TEHNICA NR. 4 - POMPA CIRCUIT BATERIE DE ÎNCĂLZIRE - 1 BUC

Nr.crt.


Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini


Parametrii tehnici si funcționali

Pompa monobloc, corp simplu , cu rotorul umed, circuit baterie de incalzire, pentru montare pe conducta, vehiculează apa calda 80/60°C, cu următoarele caracteristici:

-    debit de apa:5,2 l/s;

-    inaltime de pompare: 10 mH20;

-    putere electrica: 1000W; 230/50Z3;

-    grad de protecție : IP44; Echipata cu convertizor de frecventa. Cu protecție termica inclusa, cablu de comanda. Complet echipata si automatizata.

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

-Echipata cu convertizor de frecventa.

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Cablul electric va fi executat in conformitate cu următoarele

standarde :

S IEC 245(66)

S CENELEC HD 22 Sect 2.4 S VDE 0282 teii 810

S Mtt. 0472 part 803 ( pentru rezistenta la ulei S CSAC 22.2 No 49-1981

Motorul va fi testat conf. Normelor Internationale IEC 34-1

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție : 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare

s in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție

Post garanție :

s asigurare piese de schimb in perioada post garanție (contra cost pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe o perioada de minim 15 ani de la livrare

-v'— asigurare-SERVICE contra cosf pe±aza de—

CONTRACT de SERVICE pe o perioada de minim 15 ani de la livrare, in atelier de SERVICE autorizat de producător.

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție si post garanție in maxim 48 de ore de la notificare Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

Alte condiții cu caracter tehnic:

Electropompele se va cupla la un tablou de comanda si automatizare care trebuie sa asigure:_

[fiîetehnice obiect e instalații termice

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

protecție la scurtcircuit protecție la suprasarcina protecție la supracurent protecție la supratensiune

protecție la subtensiune protecție la dezechilibru intre faze protecție la lipsa fazei/ fazelor protecție la mers in gol protecție la lipsa apa

Se va asigura manual de exploatare in limba romana

PROIECTANT,

S.C. TOTAL PROIECT CONSTRUCȚII

Ing. Iulian Cristea


Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

FISA TEHNICA NR. 5 - POMPA CIRCUIT ACM - 2 BUC

Corespondenta

Nr.crt.

Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali

Pompa monobloc, corp simplu , cu rotorul umed, circuite preparare ACM pentru montare pe conducta, vehiculează apa calda 80/60°C, cu următoarele caracteristici:

-    debit de apa: 7.4 mc/h;

-    inaltime de pompare: 5 mH2O;

-    putere electrica: 1000 W; 230/50/3;

-    grad de protecție : IP44; Echipata cu convertizor de frecventa. Cu protecție termica inclusa, cablu de comanda. Complet echipata si automatizata.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

-Echipata cu convertizor de frecventa.

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Cablul electric va fi executat in conformitate cu următoarele standarde :

S IEC 245(66)

S CENELEC HD 22 Sect 2.4 s VDE 0282 teii 810

■/ VDE 0472 part 803 ( pentru rezistenta la ulei) v" CSAC 22.2 No 49-1981

Motorul va fi testat conf. Normelor Internationale IEC 34-1

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție : 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

s in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

S in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție

Post garanție :

s asigurare piese de schimb in perioada post garanție (contra cost pe baza de CONTRACT dp RFRVir.P) pp n perioada rip minim 15 ani

de la livrare

v' asigurare SERViCE contra cost pe baza de CONTRACT de SERVICE pe o perioada de minim 15 ani de la livrare, in atelier de

SERVICE autorizat de producător.

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție si post garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Alte condiții cu caracter tehnic:

Electropompele se va cupla la un tablou de comanda si automatizare care trebuie sa asigure:

protecție la suprasarcina protecție la supracurent protecție la supratensiune protecție la subtensiune protecție la dezechilibru intre faze protecție la lipsa fazei/ fazelor protecție la mers in gol protecție la lipsa apa

Se va asigura manual de exploatare in limba romana

PROIECTANT,

CONTRACTANT (•ȚFEfTFANT)

'U


S.C. TOTAL PROIECT CONSTRUCȚII

Ing. Iulian Cristea

Municipiul București, Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 19, Sectar 5, SUBSOL si PARTER

FISA TEHNICA NR. 6 - VAS DE EXPANSIUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE - 2

Nr.crt.

Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali

Vas de expansiune inchis, cu membrana:

Capacitate: 100 I;

Dimensiuni (DxH): 500x795mm;

Racord: 1

Presiune maxima: 10 bar;

Accesorii obligatorii: supapa de siguranța 1", manometru.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

Vasul de expansiune trebuie instalat cu racordul de serviciu la partea de sus si supapa de preancarcare la partea de jos.

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001,

Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA.

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție : 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 24 luni de la livrare.

s in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001.

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

Produsul este proiectat sa suporte o temperatura a apei de pana la 99°C.

Se va asigura manual de exploatare in limba romanal.

PROIECTANT,

S.C. TOTAL PROIECT CONSTRUCȚII Ing. Iulian Cristea


CONTRACTANT

(OFERTANT)Municipiul București, Cesîees Ferentari, Nr, 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTERNr.crt. |

Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali

Debit nominal statii dedurizare: 1 l/s;

Debit maxim statii dedurizare: 1,5 l/s;

Statii dedurizare tip duplex cu programare funcție de volum;

Conținut rasina statie dedurizare: 2x16 litri;

Pierderea de presiune: 0,5 bar;

Capacitatea ciclica dedurizator: 2 x 96 mc x gr. F; Consum de sare pe ciclu (intre doua regenerări): 2.2

kg;

Volum rezervor de saramura: 1001;

înălțime statie dedurizare: 1110 mm;

Diametru statie statie dedurizare: 210 mm; înălțime rezervor saramura: 680 mm;

Diametru rezervor saramura: 480 mm;

Greutate statie dedurizare: 50 kg.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

Valva Fleck 9100 SXT cu programator electronic Display LCD

Corp valva: Noryl

6 cicluri reglabile

Racord: 1"

Debit (intrare 3.5 bar A 1 bar): 4.6 mc/h

Debit contracurent (intrare 3.5 bar A 1.8 bar) : 5.8 mc/h

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție : 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 24 luni de la livrare.

s in perioada de garanție, aceasta se

asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea nieselnr defecte

4

in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

Post garanție :

asigurare piese de schimb in

perioada post garanție (contra cost pe baza de CONTRACT de

SERVICE) pe o perioada de minim

15 ani de la livrare


PROIECT TEHNIC Șl DETALII DE EXECUȚIE

“CENTRALA TERMICA”

Municipiul București, Calea Ferentari,, Nr. 72, Bloc 19, Sector 5, SUBSOL si PARTER

Echipa de Service trebuie asa fie atestata

ISO 9001.

r

Alte condiții cu caracter tehnic:

—b—

Se va asigura manual de exploatare in limba romana.

PROIECTANT,

S.C. TOTAL PROIECT CONSTRUCȚII

Ing. Iulian Cristea


FISE TEHNICE OBIECT E INSTALAȚII TERMICE

60 14/14