Hotărârea nr. 84/2018

Hotărârea nr. 84/27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din Sectorul 5, costând în amenajarea liniilor de tramvai prin înierbare și instalarea de sisteme de irigații.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din Sectorul 5 constând în amenajarea liniilor de tramvai prin înierbare și instalarea de sisteme de irigații

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2018;

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate nr.38809/20.04.2018 al Direcției Generale Operațiuni;

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr.39153/20.04.2018;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; -Raportul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor;

Ținând cont de:

-    H.C.G.M.B. nr.540/31.10.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărâ cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport București în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local-sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea permanentă a acestora;

-H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „amenajarea liniilor de tramvai, prin înierbare și instalarea de sisteme de irigații” prevăzuți în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CALEA RAHOVEI - SOS. ALEXANDRIEI

Nr.

Cit

DENUMIRE TRONSON

Lungime

m

Lățime

m

Suprafața

mp

1

Tudor Vladimirescu x Sos. Progresului

350.00

6.50

2,275.00

2

Sos. Progresului x Str.Sebastian

480.00

6.50

3,120.00

3

Str.Sebastian x Str.Buzoieni

1,000.00

9.00

9,000.00

4

Str.Buzoieni x Str. Garoafei

5

Str. Garoafei x Sos. Antiaeriana

875.00

6.50

5,687.50

6

Sos.Alexandriei xSos.Buc.Măgurele

1,260.00

7

TOTAL 1

2,705.00

21,342.50

CALEA 13 SEPTEMBRIE

Nr.

Crt

DENUMIRE TRONSON

Lungime

m

Lățime m

Suprafața

mp

1

Str.Petre Ispirescu x Str. Sebastian

500.00

6.50

3,250.00

2

TOTAL 2

500.00

3,250.00

SOS PROGRESULUI

Nr.

Crt

DENUMIRE TRONSON

Lungime

m

Lățime m

Suprafața

mp

1

Razoare x 13 Septembrie

998.00

6.50

6,487.00

2

13 Septembrie x Calea Rahovei

995.00

6.50

6,467.50

3

Calea Rahovei x Sos Viilor

970.00

6.50

6,305.00

4

TOTAL 2

998.00

19,259.50

Calea Ferentari

Nr.

Crt

DENUMIRE TRONSON

Lungime

m

Lățime m

Suprafața

mp

1

Calea Rahovei x Sos Salaj

617.00

6.50

4,010.50

2

Sos Salaj x Str.Veseliei

174.00

6.50

1,131.00

3

TOTAL 2

617.00

5,141.50

1

TOTAL GENERAL

998.00

48,993.50

Valoarea totală a investiției: 9.932.471,70 lei (cu TVA)

din care C+M: 8.537.347,47 lei (cu TVA)


Contrasemnează, Secretar Sector 5

Elena Luminița Petrescu