Hotărârea nr. 83/2018

Hotărârea nr. 83/27.04.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2018;

Având în vedere:

raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli, înregistrat sub nr. 38730/19.04.2018;

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 39151/20.04.2018; adresa nr. 557/16.04.2018 emisă de Școala Gimnazială nr. 144 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37235/17.04.2018;

HCLS 5 nr. 50/03.05.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli.

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil;

în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosință a unui spațiu de 15 mp, având destinația cabinet de limbi străine, situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144, Asociatei Lumea Copiilor Veseli, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale nr. 144, să semneze actul adițional la contractul de comodat încheiat între instituția de învățământ și Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Școala Gimnazială nr. 144 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5

ELENA LUMINIȚA PETRESCU2018