Hotărârea nr. 82/2018

Hotărârea nr. 82/27.04.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu către Asociația Reprezentativă a Părinților Școlii cu cls. I-VIII nr. 139 Mircea Sântimbreanu.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu către Asociația Reprezentativă a Părinților Școlii cu cls. I-VIII nr. 139 Mircea Sântimbreanu

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2018;

Având în vedere:

-    raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu către Asociația Reprezentativă a Părinților Școlii cu cls. I-VIII nr. 139 Mircea Sântimbreanu, înregistrat sub nr. 38731/19.04.2018;

-    expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 39152/20.04.2018;

-    adresa nr. 1004/13.04.2018 emisă de Mircea Sântimbreanu și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 36491/16.04.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil; în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință a unui spațiu de 18 mp, având destinația birou contabil, situat în incinta Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, Asociației Reprezentative a Părinților Școlii cu cls. I-VIII nr. 139 Mircea Sântimbreanu, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale Mircea Săntimbreanu să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Școala Gimnazială Mircea Săntimbreanu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr.


& 2018