Hotărârea nr. 81/2018

Hotărârea nr. 81/27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a cinci obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți a cinci obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2018;

Având în vedere

•    Raportul de specialitate nr.38538/19.04.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 39145/20.04.2018;

•    Raportul Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și al Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de :

•    HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

•    OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa 2 pentru reabilitarea termică a 5 imobile, a căror adrese sunt cuprinse în Anexa 1, părți integrante ale acestei hotărâri.

Art. 2 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5 și de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, Fondurilor Europene sau din alte fonduri special constituite pentru aceste investiții.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5,

ANEXA 1 - la H.C.L Sector 5 Nr. /27.04.2018

Nr.

crt.

(

Dbiectivul de Investiții

Valoare Totala

Valoare C+M

1

Șoseaua Alexandriei nr. 13 A, bl. 21 bis

949.793,15

708.678,89

2

Șoseaua Alexandriei nr. 17, bl. 26

2.256.146,86

1.760.151,03

o

3

Aleeea Livezilor

nr. 14, bl. 29

1.119.207,99

842.297,95

4

Calea Rahovei nr

321, bl. 28, sc. A+B+C

4.325.589,47

3.274.671,06

5

Calea Rahg^âța£321, bl. 28, sc. D

1.464.539,69

1.104.705,54

\ >\\


DE ȘEDINȚA,


Anexa 2


la H.C.L. SECTOR 5 Nr.

Șoseaua Alexandriei nr. 13A, bl. 21 bis

949.793,15 LEI

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

949.793,15

din care:

construcții-montaj (C+M)

708.678,89

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

20

Șoseaua Alexandriei

nr. 17, bl. 26

2.256.146,86

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.256.146,86

din care:

construcții-montaj (C+M)

1.760.151,03

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

50

Aleeea Livezilor nr. 14, bl. 29

1.119.207,99

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.119.207,99

din care:

construcții-montaj (C+M)

842.297,95

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

-

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3am

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

Calea Rahovei nr. 321, bl. 28, sc. A+B+C

4.325.589,47

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

4.325.589,47

din care:

construcții-montaj (C+M)

3.274.671,06

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

103

Calea Rahovei nr. 321, bl. 28, sc. D

1.464.539,69

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.464.539,69

l.l valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

din care:

construcții-montaj (C+M)

1.104.705,54

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

30