Hotărârea nr. 80/2018

Hotărârea nr. 80/27.04.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 – Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5, a unui număr de cinci obiective de investiții.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 a unui număr cinci obiective de investiții

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2018;

Având în vedere

•    Raportul de specialitate nr. 38537/19.04.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 39144/20.04.2018;

•    Raportul Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activități Economice și al Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de :

•    HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

•    OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă includerea unui număr de cinci imobile în Pro CEECS5- Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5, prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.crt.

Obiectivul de Investiții

1

Șoseaua Alexandriei nr. 13 A, bl. 21 bis

2

Șoseaua Alexandriei nr. 17, bl. 26

3

Aleeea Livezilor nr. 14, bl. 29

4

Calea Rahovei nr. 321, bl. 28, se. A+B+C

5

Calea Rahovei nr. 321, bl. 28, se. D