Hotărârea nr. 8/2018

Hotărârea nr. 8/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

Având în vedere Raportul de specialitate nr.5079/18.01.2018, întocmit de Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Secretarul Sectorului 5, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. h) și alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, respectiv înființează instituții, societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcționare pentru instituțiile și serviciile publice, precum și pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe care le înființează sau care se află sub autoritatea lor; numesc și eliberează din funcție, în condițiile legii, conducătorii instituțiilor publice și ai serviciilor publice de interes local.

Art.2 - începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SEQȚOR, DIRECTOR GEfl FLORINA DI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, GEORGE MATEI