Hotărârea nr. 78/2018

Hotărârea nr. 78/27.04.2018 privind aprobarea înființării Trupei de Teatru ”Ștefan Iordache”, proiect inițiat de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării Trupei de Teatru „Ștefan Iordache”, proiect inițiat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.04.04-13 /04.04.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 33981/04.04.2018,

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă înființarea Trupei de Teatru „Ștefan Iordache”, proiect inițiat și desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ANEXA la H.C.L. Sector 5 Nr. ¥% /27.04.2018

privind aprobarea înființării Trupei de Teatru „Ștefan Iordache”, proiect inițiat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

1. Trupa de Teatru „Ștefan Iordache”,

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

b.    Descriere: Prin Trupa de Teatru „Ștefan Iordache”, instituția își propune să dezvolte interesul elevilor din Sectorul 5 pentru fenomenul cultural teatral, să ușureze accesul comunității la scena teatrului românesc și să îmbunătățească performanțele individuale ale participanților.

Spectacolele de teatru, ca și activități extrașcolare, formează tinerilor o extraordinară capacitate de percepere, înțelegere, observare și explorare a unor activități altfel inaccesibile. Totodată, teatrul are un rol important în dezvoltarea, educarea și formarea personalității copiilor pe plan afectiv, cognitiv, estetic, reprezentând și un mijloc de socializare.

Biroul Cultural, Proiecte, Evenimente și Comunicare din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” consideră oportună înființarea Trupei de Teatru „Ștefan Iordache”, ca mijloc de a crește și stimula apetența comunității locale Sector 5 pentru fenomenul cultural teatral, ca mijloc de educare și de agregare a comunității în jurul unor evenimente cultural-educative. Proiectul stimulează dialogul și colaborarea între elevii și profesorii liceelor din Sectorul 5, între aceștia și comunitatea de spectatori, facilitează dezvoltarea unui set de aptitudini specifice, a creativității și a imaginației.

Din acest proiect fac deja parte elevi care au participat la evenimentul „Bacul Ilustrat”, desfășurat în luna decembrie 2017, sub coordonarea Centrului Cultural si de Tineret „Ștefan Iordache”. Proiectul Trupa de Teatru „Ștefan Iordache” are ca scop principal dezvoltarea interesului pentru teatru, ca o componentă esențială a lărgirii orizontului cultural și spiritual al comunității Sectorului 5.

c.    Beneficiari direcți: elevi din Sectorului 5; locuitorii sectorului 5.

d.    Buget alocat: 100.000 lei.-—

[ON MELNIC