Hotărârea nr. 73/2018

Hotărârea nr. 73/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală.

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2018;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. VB/2405/P/ 29.03.2018, transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34093/05.04.2018, Raportul de specialitate nr. 37927/18.04.2018 întocmit de Secretarul Sectorului 5 precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr.39146/20.04.2018;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de prevederile art. 58 alin.l și art.64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


/27.04.2018