Hotărârea nr. 71/2018

Hotărârea nr. 71/16.04.2018 privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 16.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 36029/13.04.2018, precum și Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Generală de Poliție Locală și Administrația Domeniului Public Sector 5 înregistrat sub nr. 36028/13.04.201 8;

Luând în considerare propunerile domnului consilier Matei Ion și ale doamnei consilier Coroblea Cristina, consemnate în procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.04.2018 precum și procesul verbal al Comisiei de Validare încheiat în data de 16.04.201 8;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii Guvernului României nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative - teritoriale;

în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă;

în temeiul dispoziților Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003;

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.286/2003 privind împuternicirea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6 să exercite atribuțiile prevăzute de Legea nr. 421/2002 și ale HCL Sector 5 nr. 184/2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuțiile prevăzute de Legea 421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și valorificarea acestora;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 51/12.03.2018 privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5.

în temeiul art.45 alin. (1) și alin.(5), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. (1) Se constituie comisia însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân având următoarea componență:

-    Stroescu Marilena Daniela - consilier local;

-    Pescaru Cristina Maria - consilier local;

-    Geamănă Dragoș - consilier local;

-Grigore Nicolae Cristian - inspector de specialitate, Serviciul Mecanizare, Administrația Domeniului Public Sector 5;

-    Cristina Niculae - polițist local, Serviciul Circulație, Direcția Generală de Poliție Locală

-    Aurel Tănase - Șef Serviciu - Serviciul Circulație, Direcția Generală de Poliție Locală;

Membri supleanți:

-    Militaru Daniel - inspector de specialitate, Serviciul Mecanizare, Administrația Domeniului Public Sector 5;

-    Cristian Stemate - Director executiv - Direcția de Siguranță a Cetățeanului, Direcția Generală de Poliție Locală;

Art.3. Primarul Sectorului 5, Administrația Domeniului Public Sector 5, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și persoanele nominalizate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretar Sector 5

/16.04.2018

Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr.'/-7

ZI6.04.2018

Regulament privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân

Art. 1. (1). în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 51/12.03.2018, după finalizarea tuturor etapelor prevăzute de Legea nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, Primarul Sectorului 5 emite o dispoziție prin care declară vehiculele ca fiind abandonate sau fără stăpân, după caz, și de trecere în domeniul privat al Municipiului București, urmând a se proceda la valorificarea lor și a bunurilor aflate în interiorul acestora.

(2)    Valorificarea se face prin vânzare, în condițiile legii, sau prin predarea la o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor.

(3)    . Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 - prin Directorul General - convoacă comisia menționată la art.2. din prezenta hotărâre, în vederea efectuării recepției cu privire la bunurile care vor fi valorificate.

(4)    . Comisia va întocmi un proces verbal de recepție în care se vor preciza în mod expres bunurile ce vor fi valorificate prin vânzare și cele care vor fi predate la o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor.

(5)    . în cazul valorificării prin vânzare a vehiculelor, se va efectua o expertiză de specialitate realizată de către un expert tehnic autorizat, care va întocmi un raport și îl va comunica comisiei constituite conform art. 1 alin.(3) al prezentului regulament.

(6)    . Costurile privind expertiza tehnică se suportă de Primăria Sectorului 5.

(7)    . Valorificarea prin vânzare se poate face prin una dintre modalitățile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, astfel:

a)    vânzare la licitație;

b)    vânzare directă.

(8)    . în primă fază toate bunurile se valorifică prin vânzare la licitație.

(9)    . Valorificarea prin predarea la o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor se va efectua de către Administrația Domeniului Public a Sectorului 5, în baza unei proceduri interne aprobate de Directorul General al ADP Sector 5, procedura ce va respecta prevederile legale in vigoare.

(10)    . Toate documentele necesare ducerii la îndeplinire a valorificării prin predarea la o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor vor fi puse la dispoziția ADP Sector 5 de către Primăria Sector 5, prin organismele de specialitate, in baza unei solicitări scrise formulate de către ADP Sector 5.

(11). Toate sumele încasate in urma procedurii menționate la punctul 9 vor fi virate direct către bugetul local al sector 5 de către unitatea de colectare și valorificare a deșeurilor.

Art. 2. Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitație aceasta va fi dusa la îndeplinire de către comisia menționata la art 2 al prezentei HCL, comisie ce va fixa data, ora și locul licitației.

Art. 3. Vânzarea la licitație se va face la locul unde s-au depozitat vehiculele declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân sau, dacă există motive temeinice, în alt loc.

Art.4. Prin excepție, comisia poate stabili printr-un raport, scurtarea sau prelungirea termenului, pentru situații bine motivate.

Art.5. Cu cel puțin 3 zile înainte de data organizării licitației, comisia va întocmi și va afișa publicația de vânzare la locul licitației, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 și al Primăriei Sectorului 5, iar atunci când apreciază că este necesar, vânzarea la licitație va fi anunțată și într-un ziar de largă circulație.

Art.6. (1). Publicațiile și anunțurile de vânzare vor cuprinde data, ora și locul licitației, nominalizarea bunurilor ce vor fi oferite spre vânzare, cu indicarea pentru fiecare bun a prețului de începere a licitației, preț care este stabilit prin expertiză.

(2) Costul acestor publicații și anunțuri se vor suporta din bugetul Primăriei Sectorului 5.

Art.7. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică care, cel mai târziu până la începerea vânzării la licitație publică, va consemna la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 sau orice altă instituție bancară, la dispoziția Primăriei Sectorului 5, cel puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pe care intenționează să le cumpere.

Art.8. (1). în ziua stabilită pentru vânzare comisia de valorificare a bunurilor se va deplasa la locul unde se află bunurile, va ridica sigiile și va primi vehiculele declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân scoase la licitație.

(2). Comisia va verifica starea și numărul obiectelor după procesul-verbal întocmit cu ocazia activității de ridicare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân în Sectorul 5.

Art.9. Vânzarea la licitație se va face în mod public de către comisia de valorificare, care va oferi spre vânzare fiecare bun în parte sau mai multe bunuri împreună, în funcție de natura și destinația lor.

Art.10. (1). Prețul de la care începe licitația este cel prevăzut în publicații sau anunțuri, potrivit art. 6 alin.(l). Bunul se adjudecă celui care, după trei strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai mare, chiar și atunci când, în lipsă de alți concurenți, acesta a fost singurul ofertant.

(2)    . în baza dovezii de plată integrală a prețului, conform art. 13 alin. (1), comisia de valorificare va elibera adjudecatarului, actul de adjudecare, care constituie titlu de proprietate asupra bunului licitat.

(3)    . Odată cu actul de adjudecare se va proceda și la predarea efectivă a bunului.

Art.ll. (1). După adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul preț, în numerar, ori cu ordin de plată, în termen de cel mult 5 zile în contul Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5.

(2). Dacă prețul nu se va depune potrivit alin. (1), se va organiza o nouă licitație.

Art.12. (1). După închiderea licitației, comisia de valorificare va întocmi un proces-verbal despre desfășurarea și rezultatul acesteia, care va fi semnat de membrii comisiei de valorificare, precum și de adjudecatar.

(2). Comisia de valorificare va elibera fiecărui adjudecatar în parte, o dovadă care va cuprinde data și locul licitației, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat și a prețului adjudecat.

Art.13. (1). Dacă în urma aplicării procedurii de vânzare la licitație rămân bunuri nevândute comisia poate proceda la valorificarea vehiculelor precum și a bunurilor aflate în interiorul acestora, prin vânzare directă, cumpărătorului care oferă cel puțin prețul stabilit potrivit art. 1 alin. (6).

(2)    . Termenul pentru vânzarea directă va fi stabilit de către comisie.

(3)    . La finalul operațiunii de vânzare directă, comisia va întocmi un proces-verbal în care se va preciza modul de desfășurare al acesteia.

(4)    . în ultimă etapă, dacă nu există niciun cumpărător în urma procedurii de vânzare directă, bunurile în cauză vor fi predate la o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor.

Art.14. Contestarea la vânzarea prin licitație și a rezultatelor acesteia, se poate realiza pe calea instanțelor judecătorești de la locul desfășurării licitației.

Art.15. Sumele obținute din valorificarea vehiculelor abandonate sau a vehiculelor fără stăpân se fac venit la bugetul local al Sectorului 5, prin intermediul Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5.

Contrasemnează,

Secr Elena Lumi


Sector 5 a PetrescuPre^dițite de Ședință, lori Melnic


I!

wcL—„.