Hotărârea nr. 70/2018

Hotărârea nr. 70/16.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învătământ preuniversitar de stat din sectorul 5".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții “Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 16.04.2018;

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 35.787/12.04.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 35.788/12.04.2018;

-    Adresa nr. 809/11.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.687/12.04.2018, emisă de Școala Gimnazială nr. 2;

-    Adresa nr. 957/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.706/12.04.2018, emisă de Școala Gimnazială nr. 124;

-    Adresa nr. 427/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.786/12.04.2018, emisă de Școala Gimnazială Grigore Tocilescu;

-    Adresa nr. 1563/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.780/12.04.2018, emisă de Școala Gimnazială nr. 135;

-    Adresa nr. 208/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.688/12.04.2018, emisă de Grădinița nr. 53;

-    Adresa nr. 148/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.689/12.04.2018, emisă de Grădinița Floarea Soarelui;

-    Adresa nr. 245/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.690/12.04.2018, emisă de Grădinița Paradisul Verde;

-    Adresa nr. 108/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.591/12.04.2018, emisă de Grădinița nr. 245;

-    Adresa nr. 139/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.696/12.04.2018 emisă de Grădinița nr. 271;

Ținând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de cele ale HG nr. 907/20016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 alin. 1 și a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții “Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, astfel cum sunt prezentați în anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Lucrările de construcții vor fi executate de agenți economici specializați, desemnați pe baza unor licitații publice, în condițiile legii.

Art. 3 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 4 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră și conducerile unităților de învățământ menționate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5 LUMINIȚA PETRESCU

ELENA LUMINi


Anexa la HCLS 5 Nr.

2018


Indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5

Școala Gimnazială nr. 2 - Str. Lacul Bucura nr. 14

Obiect DALI - Reabilitare clădire și extindere clădire afterschool

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

3,761,234.09

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

2,881,593.99

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor    12 luni

Școala Gimnazială 124 - Str. Mărgeanului nr. 25 A

Obiect PTh - Extindere grupuri sanitare băieți-fete aferente Școlii Gimnaziale 124

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

525,659.00

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

470,862.00

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor    12 luni

Școala Gimnazială Grigore Tocilescu- Str. Serg. Gh. Donici nr. 4 A

Obiect DALI - Reparații corp clădire școală

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

5,995,829.01

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

4,300,828.83

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor    6 luni

Școala Gimnazială nr. 135 - Calea Ferentari nr. 72 A

Obiect DALI - Reabilitare clădire și extindere săli de clasă

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

7,615,736.38

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

6,126,560.30

2. Indicatori fizici:

Grădiniță 53 - Aleea Bacău, nr. 2A

Obiect DALI - Reparații și reabilitare termică Grădinița nr. 53

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

3,168,515.82

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

2,330,287.76

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor    4 luni

Grădiniță Floarea Soarelui - Str. Mărgeanului nr. 81

Obiect DALI - Reparații și extindere clădire

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

3,549,636.14

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

2,298,867.11

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor    6 luni

Grădiniță Paradisul Verde - Str. Pucheni nr. 55

Obiect DALI - Reparații și modernizare Grădinița Paradisul Verde

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

4,222,057.98

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

3,041,214.24

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor    4 luni

Grădiniță 245 - Str. Tunsu Petre nr. 9

Obiect DALI - Reabilitare și consolidare

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

7,809,890.18

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

5,302,708.93

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

12 luni

Grădiniță 271 - Bd. Eroii Sanitari nr. 77

Obiect DALI - Reabilitare clădire

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

1,765,631.00

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

1,265,831.00

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

6 luni