Hotărârea nr. 69/2018

Hotărârea nr. 69/10.04.2018 privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra imobilului în suprafață de 13,7578 ha aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local Sector 5, înscris în CF nr. 218783 a Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra imobilului în suprafață de 13,7578 ha aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local Sector 5, înscris în CF nr. 218783 a Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.04.2018;

Având în vedere:

-Solicitarea nr. A4254/29.03.2018 emisă de Ministerul Apărării Naționale transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34090/05.04.2018;

- Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Juridice, Direcției Generale Economice și al Direcției Arhitect Șef înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34486/10.04.2018; -Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 34629/10.04.2018;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, ale El.G. nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe , ale H.G. nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 21/30.05.2011 privind încheierea Protocolului privind predarea-primirea unor părți din imobile aflate în proprietatea publică a statului, potrivit H.G. nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului;

în temeiul art.45 alin. (3) și ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Consiliul Local Sector 5 își exprimă acordul privind încetarea dreptului de administrare asupra imobilului în suprafață de 13,7578 ha, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local Sector 5, înscris în CF nr. 218783 a Municipiului București, identificat conform Extrasului de Carte Funciară pentru informare anexat, în scopul realizării campusului universitar al Academiei Tehnice Militare.

Art.2. Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 69/10.04.2018