Hotărârea nr. 66/2018

Hotărârea nr. 66/10.04.2018 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.04.2018;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A înregistrat sub nr. 2790/04.04.2018;

-Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr. 34368/05.04.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 34367/05.04.2018; în conformitate cu prevederile:

-H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.;

-Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

-H.C.L. Sector 5 nr. 39/16.08.2010 privind înființarea Societății Comerciale "Amenajare Edilitară și Salubrizare” S.A;

-Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

în temeiul prevederilor art. 45 alin (1) și art. 81 alin (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică art. 1 al H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017, care va avea următorul conținut:

”Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A., de la 6.654.105 lei la 185.050.660,05 lei, prin emiterea unui număr de 40.215 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 4.436,07 lei.”

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 208/14.12.2017 rămân neschimbate.

Art.3. S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică și persoana menționată la art. 3 din HCL Sector 5 nr. 208/14.12.2017, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.