Hotărârea nr. 64/2018

Hotărârea nr. 64/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții ”Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții “Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.04.2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 33.729/04.04.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 33.730/04.04..2018;

-    Adresa nr. 380/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.717/04.04.2018, emisă de Grădinița nr. 35;

-    Adresa nr. 198/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.617/04.04.2018, emisă de Grădinița nr. 54;

-    Adresa nr. 145/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.683/04.04.2018, emisă de Grădinița nr. 242;

-    Adresa nr. 265/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.618/04.04.2018, emisă de Grădinița nr. 244;

-    Adresa nr. 250/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.620/04.04.2018, emisă de Grădinița nr. 268;

-    Adresa nr. 331/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.619/04.04.2018, emisă de Grădinița nr. 269;

Ținând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de cele ale HG nr. 907/20016 privind privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 alin. 1 și a art. 81 alin. 2, lit. i din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții “Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)”, astfel cum sunt prezentați în anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Lucrările de construcții vor fi executate de agenți economici specializați, desemnați pe baza unor licitații publice, în condițiile legii.

Art. 3 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 4 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră, unitățile de învățământ prevăzute în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5

ELENA LUMINIȚA PETRESCU


PREȘE MELNr.


/ 30-00 2018


Anexa la HCLS 5 nr.

2018


Indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)

Grădiniță nr. 35 - Str. Crizantemelor nr. 2

Obiect DALI - Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 35

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

3.767.171,23

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

2.649.651,44

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor    12 luni

Grădiniță nr. 54- Calea Ferentari nr. 96

Obiect DALI - Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 54

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

4.638.080,00

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

3.524.467,00

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor    6 luni

Grădiniță nr. 242 - Str. Tufișului nr. 8

Obiect DALI - Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 242

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

7.708.098,93

din care:

Construcții-Montaj (C+M)    5.349.553,26

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

12 luni

Grădiniță nr. 244 - Str. Humulești nr. 31

Obiect DALI - Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 244

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total),

conform deviz general

2.508.030,71

din care:

Construcții-Montaj (C+M)    1.897.146,79

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor    6 luni

Grădiniță nr. 268 r Str. Ion Creanga nr. 8

Obiect DALI - Reabilitare și extindere Grădinița nr. 268

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

6.633.096,49

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

5.003.315,57

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

12 luni

3. Indicatori tehnici extindere:

3.1 Regim inaltime

Sp+P+2Et

3.2 Dimensiuni in plan clădire

15.60 x 12.60 m

3.3 Tip Extindere - corp nou, cu coridor de legătură între clădiri

lungime coridor legătură

2.60 x 5.50 m

Grădiniță nr. 269 - Str. Constantin Minculescu nr. 12.

Obiect DALI - Reabilitare Grădinița nr. 269

1. Indicatori tehnico-economici

1.1 Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA (total), conform deviz general

1.909.945,05

din care:

Construcții-Montaj (C+M)

1.602.906,13

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor

4 luni

Contrasemnează,
Secrât ELENA LUMIn/ț,