Hotărârea nr. 63/2018

Hotărârea nr. 63/10.04.2018 privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 m2 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investitii CNI SA., în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sala de educație fizica școlară în cadrul școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de

900 m2 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A., în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot -Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72,

Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.04.2018;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 33613/04.04.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 33614/04.04.2018; - HCLS 5 nr. 196/27.11.2017;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNIS.A;

în temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 și art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă protocolul de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 m2 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A., în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare-primire a amplasamentului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, și Direcția Generală Economică - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

BENEFICIAR    Ministerul Dezvoltării Regionale

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5    și Administrației Publice

Nr............/.............. Nr............/..............

prin

Compania Națională de Investiții - CNI S.A.

Nr............/..............

PROTOCOL

ÎNCHEIAT ASTĂZI.......

1.    Beneficiarul, Consiliul Local Sector 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, reprezentat prin Primar Daniel Florea, în calitate de predător,

ȘÎ

2.    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Națională de Investiții „CNI” - S.A., cu sediul în municipiul București, Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor,

în baza HCLS 5 nr......../................, am procedat la predarea-primirea unui amplasament, în

suprafață totală de 900 m2, identificat potrivit Cărții funciare nr. 230810, nr. topografic 230810, în scopul executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară, după cum urmează:

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafața

Categoria de investiții

1

Școala Gimnazială nr. 135

900 m2

Sală de educație fizică școlară

Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare c

e valoare juridică egală, câte un

exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,

Beneficiar

Consiliul Local Sector 5 Primar,

DANIEL FLOREA

Am primit,

Compania Națională de Investiții „ CNI” S.A.

Director General MANUELA IRINA PĂTRĂȘCOIU


Direcția Generală Juridică Florina Dragnea

Direcția Generală Economică Maria Ramona Chivu

Director Investiții Eduard Adrian Cefalan


Direcția Generală Educație și Carieră Raluca-Dana Militaru

Contrasemnează, r Sector 5, a PetrescuQjQ&Sd f~l*CC    ■ &3 /G3. £0/$

r,    "    .................../'    '^1


il

NPrezentul document urmează prevederile art.28 și ari.29 alin. (i) din Ordinul Directorului General al AHCPI nr 700/2014.

r jntul document rece yționat este! valanil însoții de procesul verbal dej receoție e.. <<’/'£. ../date.Â’p <q.    <7^6/

Inventar de coordonate corp proprietate IE: 230810

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X|m]

Y[m]

5000

323542.190

585862.980

10.95

5001

323537.040

585872.647

16.47

5002

323529.230

585887.147

20.49

5003

323519.513

585905.189

9.98

5004

323512.771

585897.831

19.76

5005

323495.324

585907.098

1.56

5006

323493.907

585906.453

16.80

5007

323486.050

585891.608

0.88

5008

323486.821

585891.190

9.92

5009

323482.090

585882.473

0.08

5010

323482.163

585882.435

2.29

5011

323481.081

585880.415

46.86

5012

323458.951

585839.109

13.70

5013

323471.014

585832.620

7.15

5014

323477.286

585829.188

4.70

5015

323481.376

585826.868

4.51

5016

323485.297

585824.646

3.05

5017

323488.024

585823.281

18.45

5018

323505.081

585830.313

12.28

5019

323516.441

585834.983

10.48

5020

323526.112

585839.018

0 09

5021

323526.146

585838.933

25.62

5022

323550.135

535847.931

17.02

S =

4358mp


/>

/./ ceprtH'>'

' S    OE

f    Ainopr/ARf-Lucrarea: PLAN ANALOGIC SI DIGITAL IN VEDEREA AVIZĂRII P A.C.

Beneficiar: Municipiul București prin Școala Gimnaziala 135