Hotărârea nr. 61/2018

Hotărârea nr. 61/29.03.2018 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ”Center for Urban Renewal, Education and Development- CURED”, desfășurat prin intermediul programului ”Inițiativa Urban Inovative Actions”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9- 11, București Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ”Center for Urban Renewal, Education and Development - CURED” desfășurat prin intermediul programului

Inițiativa Urban Innovative Actions”

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2018;

Având în vedere:

•    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată cu numărul 28602/22.03.201 8;

•    Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control și Centrul

Cultural și de Tineret Ștefan Iordache înregistrat cu numărul 28601/22.03.2018.

•    Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

•    Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

•    Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Ținând cont de Ghidul solicitantului din cadrul programului "Inițiativa Urban Innovative Actions”, al treilea apel de propuneri;

în temeiul art.45 alin.(l) și alin.(5) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă depunerea și implementarea proiectului "Center for Urban Renewal, Education aud Development - CURED”, desfășurat prin intermediul programului "inițiativa Urban Innovative Actions”.

Art. 2. - Se aprobă semnarea Acordului de parteneriat între Sectorul 5 al Municipiului București, Fundația Amfiteatru, S.C Arte Development & Management S.R.L, Universitatea Naționala de


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9- 11, București Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Arta Teatrala si Cinematrografica „I.L. Caragiale” și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în scopul elaborării, depunerii și implementării proiectului.

Art. 3. - Se împuternicește Primarului Sectorului 5, domnul Daniel Florea, să semneze în numele și pentru Sectorul 5, toate documentele necesare în vederea depunerii și implementării proiectului.

Art. 4. - Se împuternicește Directorul General al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, să semneze pentru Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” toate documentele necesare în vederea depunerii și implementării proiectului.

Art. 5. - Se aprobă cheltuielile de implementare generate de proiectul „Center for Urban Renewal, Education and Development - CURED”, în proporție de 20% din valoarea eligibilă alocată Primăriei Sectorului 5.

Art. 6. - Se aprobă cheltuielile de implementare generate de proiectul „Center for Urban Renewal, Education and Development - CURED”, în proporție de 20% din valoarea eligibilă alocată Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 7. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

p. Secretar S£d(or 5 Elena Lumi n'i ta/ ne t resc e