Hotărârea nr. 6/2018

Hotărârea nr. 6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

Având în vedere Raportul de specialitate nr.5077/18.01.2018, întocmit de Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Secretarul Sectorului 5, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. c) și alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, respectiv să avizeze studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională și zonală, în condițiile legii.

Art.2 - începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR, DIRECTOR GENERAL FLORINA BRAGNEA