Hotărârea nr. 59/2018

Hotărârea nr. 59/29.03.2018 privind aprobarea proiectului privind realizarea primului număr al revistei ”București Eroic”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind realizarea primului număr al revistei „Bucureștiul Eroic” proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural si de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-2018.03.21-06 / 21.03.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 28205/22.03.2018,

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte și Minorități;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Cererea Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub numărul 13283 la data de 12.02.2018 și redirecționată la Centrul Cultural si de Tineret „Ștefan lordache”, înregistrat sub nr. CCTSI-2018.02.12-02 / 12.02.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul privind realizarea primului număr al revistei „Bucureștiul Eroic”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional” -20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 Nr. 729.03.2018

privind realizarea primului număr al revistei „Bucureștiul Eroic” proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

l. Primul număr al revistei „Bucureștiul Eroic”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” și Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria”;

b.    Descriere: Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” a fost înființată în anul 1991, sub denumirea de „Comitetul Național pentru Restaurarea și îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor”, declarându-se, la acea vreme, continuatoarea tradiției Așezământului Național „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor.

Organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” a apărut din necesitatea de a găsi măsuri urgente de stopare a degradării operelor comemorative de război, de refacere și îngrijire a acestora.

Prin organizarea și desfășurarea acestui proiect, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” își propune să contribuie la promovarea sentimentului de adâncă prețuire și recunoștință față de faptele tuturor eroilor care și-au jertfit viața pe Altarul Patriei, pentru cinstirea memoriei lor, pentru cultivarea patriotismului, expresie desăvârșită a sufletului și eroismului românesc, a identității naționale a poporului român.

Primul număr al revistei „Bucureștiul Eroic” va aborda, în principal, o tematică legată de istoricul unor evenimente desfășurate pe teritoriul actual al Sectorului 5 al Municipiului București și va avea un tiraj de 500 de exemplare, fiecare exemplar având 32-36 pagini.

c.    Perioada: Anul 2018;

d.    Beneficiari direcți: Locuitorii    Sectorului 5;

e.    Buget alocat: 4.200 lei.

CONTRAS p. SECRETAR ELENA LUMINIȚA/1