Hotărârea nr. 57/2018

Hotărârea nr. 57/29.03.2018 privind organizarea de acțiuni socio-culturale, recreative, sportive, artistice și de tineret, în anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind organizarea de acțiuni socio-culturale, recreative, sportive, artistice și de tineret, în anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2018;

Având în vedere:

- Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 28655/23.03.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 28656/23.03.2018; Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și

Alte Activități Economice, cel al Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă programul de acțiuni socio-culturale, recreative, sportive, artistice și de tineret pentru anul 2018, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art. 2 - Se aprobă devizul estimativ aferent organizării acțiunilor socio-culturale, recreative, sportive, artistice și de tineret, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Sumele necesare organizării proiectelor și evenimentelor vor fi utilizate în limita creditelor bugetare aprobate, din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, Cap. Cultură',

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar Secțor 5, Elena Luminița Petrescu
Presed

Consta


1.


a.

b.


c.


2.


a.

b.


3.


a.

b.


c.

d.

4.


a.

b.


c.

d.


5.


a.

b.


c.


6.

a.

b.

c.


ACȚIUNI SOCIO-CULTURALE, RECREATIVE, SPORTIVE, ARTISTICE ȘI DE TINERET, ÎN ANUL 2018


„Eveniment de primăvară”

Organizator: Primăria Sectorului 5;

Descriere: premierea personalului de conducere și de execuție din cadrul u.i.p. sector 5 (directori, directori adjuncți, secretari-șefi, administratori financiari-șefi și administratori de patrimoniu), a inspectorilor de specialitate și a personalului nedidactic din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București - Sector 5, a reprezentanților organizațiilor sindicale;

Beneficiari direcți: 240 persoane.

„Festivalul Tradițiilor de Paști”

Organizator: Primăria Sectorului 5;

Descriere: ateliere tematice pentru copii, în cadrul cărora aceștia vor dezvolta deprinderi și abilități artistico-plastice (realizarea de icoane pe sticlă și lemn, ouă încondeiate, semne de carte și alte obiecte tematice), în școlile din sectorul; expoziție cu materialele create de elevii din sectorul 5.


„Valori culturale europene”

Organizator: Primăria Sectorului 5 și Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

Data desfășurării: 9 mai 2018;

Locație: Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez-,

Descriere: concurs municipal, în scopul creșterii gradului de participare a elevilor la procesul instructiv-educativ.

„Festival-concurs Bucurie în pași de dans”

Organizator: Primăria Sectorului 5 și Grădinița Nr. 269

Data desfășurării: 3 mai 2018;

Locație: Teatrul Elisabeta;

Descriere: festival-concurs, în scopul valorizării potențialului artistic al preșcolarilor.


„Viața fără violență”

Organizatori: Primăria Sectorului 5 și Asociația Viața fără violență

Perioada desfășurării: semestrul al Il-lea, an școlar 2017-2018;

Descriere: activități de prevenire și combatere a violenței în școli, prin întâlniri interactive între elevi și reprezentanți ai sistemului juridic (juriști, polițiști, psihologi, criminologi), work-shop-uri creative, coordonate de specialiști în comunicare, realizarea cursului de educație juridică pentru elevi Unde-i lege, nu-i tocmeală!


„Zâmbetul copilăriei”

Organizatori: Primăria Sectorului 5 și S.C. Arttheea Concept S.R.L.

Perioada desfășurării: aprilie - decembrie 2018;

Descriere: cursuri opționale de dans, adresate copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, din patru unități de învățământ din sectorul 5, în scopul formării deprinderilor estetice și


artistic-motrice ale elevilor, stimularea dezvoltării fizice armonioase, precum și formarea unor abilități de socializare ale acestora.

7.    „Competiții ecvestre pentru sectorul 5”

a.    Organizatori: Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional

b.    Perioada desfășurării: anul 2018;

c.    Descriere: organizarea a 6 competiții sportive naționale (sărituri peste obstacole și dresaj).

8.    „CinEd și CinemaEdu în sectorul 5”

a.    Organizatori: Primăria Sectorului 5 și Asociația Culturală Macondo

b.    Perioada desfășurării: anul 2018;

c.    Descriere:

c.l. activități de educație cinematografică asistată la clasă, proiecții adiționale pentru elevii din sectorul 5, urmate de sesiuni de comunicare și dezbateri.

c.2. sesiuni de formare în domeniul educației cinematografice, pentru cadrele didactice din sectorul 5.

9.    1 Iunie - Festivalul copiilor în Parcul Sebastian

a.    Organizator: Primăria Sectorului 5;

b.    Perioada desfășurării: mai - iunie;

c.    Locație: Parcul Sebastian;

d.    Descriere: oferire de cadouri tuturor copiilor din grădinițele și școlile sectorului 5, parc de distracții, parada personajelor din povești, teatru pentru copii (în colaborare cu Teatrul de Animație Țăndărică} , întreceri sportive, ateliere de creație.

10.    Campania „Educație prin Arte”

a.    Organizator: Primăria Sectorului 5;

b.    Perioada desfășurării: anul 2018;

c.    Locație: teatre de stat din București și instituții de cultură;

d.    Descriere: distribuirea de bilete gratuite la teatru și film pentru elevii de liceu din sectorul

5.

11.    Susținerea atelierului de creație Sf. Vasile cel Mare

a.    Organizator: Primăria Sectorului 5;

b.    Perioada desfășurării: anul 2018;

c.    Locație: atelierul de creație „Sf. Vasile cel Mare”;

d.    Descriere: susținerea activităților cultural-artistice ale atelierului.

12.    „Ne place matematica”

a.    Organizator: Primăria Sectorului 5 și ISMB - Sector 5;

b.    Perioada desfășurării: anul 2018;

c.    Locație: unitățile de învățământ preuniversitar (școlile) din sectorul 5;

d.    Descriere: concurs de matematică pentru clasele I-IV și V-VIII.

13.    Concurs de reviste școlare în sectorul 5

a.    Organizator: Primăria Sectorului 5;

b.    Perioada desfășurării: anul 2018;

c. Descriere: concurs al revistelor școlare, scrise și redactate de către elevii din cursul primar, gimnazial, liceal și tehnic (profesional) din sectorul 5

14. Susținerea cantonamentelor de pregătire și a activității competiționale a Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM

a.    Organizator: Primăria Sectorului 5 și Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM

b.    Perioada desfășurării: anul 2018;

c.    Descriere:

c.l. organizare cantonament de vară - Piatra Craiului;

c.2. participare la campionatul mondial de Kickboxing 2018, organizat de World Kickboxing Federation- Buenos Aires, Argentina.

Contrage p. Secretăr S Elena Luminița j

ează, or 5, 'eseuACȚIUNI SOCIO CULTURALE, RECREATIVE, SPORTIVE, ARTISTICE ȘI DE TINERET, ÎN ANUL 2018

1.    „Eveniment de primăvară”

98.388 lei, respectiv:

7.500 lei

88.800 lei

2.088 lei


21.000 lei, respectiv: 20.000 lei

1.000 lei


7.500 lei, respectiv: 7.500 lei


TOTAL BUGET EVENIMENT:

Servicii închiriere sală:

Tablete (240 buc * 370 lei):

Pungi personalizate (240 buc * 8,7 lei):

2.    „Festivalul Tradițiilor de Paști”

TOTAL BUGET EVENIMENT:

Premii elevi: 100 * 200 lei:

Diplome:

3.    „Valori culturale europene”

Premiile vor fi asigurate din fondul de produse disponibil.

4. „Festival-concurs Bucurie în pași de dans”

TOTAL BUGET EVENIMENT:

Servicii închiriere sală+ sonorizare (2 zile):

5. „Viata fără violentă”

TOTAL BUGET EVENIMENT:

98.400 lei, respectiv:

Realizare suport de curs Unde-i lege, nu-i tocmeală!'.

25.000 lei

Premii:

15.400 lei

Diplome:

2.000 lei

Tipărire chestionare și flyere:

1.500 lei

Onorarii specialiști participanți în proiect:

45.000 lei

Activități pentru pregătirea proiectului:

2.500 lei

Eveniment de închidere a proiectului:

7.000 lei

6.    „Zâmbetul copilăriei”

TOTAL BUGET EVENIMENT:

280 lei/ora de curs, trei ore de dans/săptămână, în patru unități de învățământ preuniversitar din sectorul 5. Bugetul total al proiectului va fi determinat în funcție de numărul de grupe constituite și de perioada de derulare în fiecare unitate școlară.

7.    „Competiții ecvestre pentru sectorul 5”

TOTAL BUGET EVENIMENT (ESTIMARE):    138.000 lei, respectiv:

Organizare competiție (premii):    23.000 lei

(total competiții: 6)

8.    „CinEd și CinemaEdu în sectorul 5”

TOTAL BUGET EVENIMENT:    17.000 lei

9.    1 Iunie - Festivalul copiilor în Parcul Sebastian

TOTAL BUGET EVENIMENT:    585.000 lei

(6.500 copii * 90 lei/premiu)

10.    Campania Educație prin Arte

TOTAL BUGET EVENIMENT:

Tichete acces spectacole: 1.000 * 20 lei

11.    Susținerea atelierului de creație Sf. Vasile cel Mare

TOTAL BUGET EVENIMENT:


20.000 lei, respectiv: 20.000 lei


15.000 lei


12.    „Ne place matematica”

TOTAL BUGET EVENIMENT:

(150 copii * 200 lei/premiu)

13.    Concurs de reviste școlare în sectorul 5

TOTAL BUGET EVENIMENT:

(150 copii * 200 lei/premiu)


30.000 lei


30.000 lei


14. Susținerea cantonamentelor de pregătire și a activității competiționale a Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM


TOTAL BUGET EVENIMENT:

c. 1. cantonament de vară:

c.2. campionat mondial de Kickboxing


21.100 lei, respectiv:

5.600 lei

15.500 lei