Hotărârea nr. 56/2018

Hotărârea nr. 56/29.03.2018 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectoruilui 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea participării reprezentanților acestuia la Concursul Internațional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 – Internațional Movement for Leisure Activities in Science and Technology.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea participării reprezentanților

acestuia la Concursul Internațional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 -International Movement for Leisure Activities in Science and Technology

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale

Economice, înregistrat sub nr. 28183/22.03.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 28184/22.03.2018;

Adresa Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 25391/13.03.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea participării reprezentanților acestuia la Concursul Internațional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 - International Movement for Leisure Activities in Science and Technology, conform Anexei.

Art. 2 - Realizarea proiectului menționat la Art. 1, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Capitolul învățământ.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică și directorul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contras,em nta/a, p. Secretar Sectby 5,

Elena Luminițk/l

Nr.    /^9.Q^    2018

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urinare a adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 25391/13.03.2018, etnisă de conducerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, părțile, respectiv:

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Cu sediul în București, Calea Rahovei, nr. 311, sector 5, numit în continuare Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, reprezentat prin domnul prof. Eduard Pușchin, în calitate de Director,

Și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea participării trupei de teatru „Dor fără sațiu”, compusă din 12 elevi și 2 profesori, la a XXI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Francofon F1TE, ce va avea loc în Agadir - Maroc, în perioada 25 martie - 2 aprilie 2018.

Contextul proiectului:

Organizația MILSET - The International Movement for Leisure Activities in Science and Technology a fost înființată in 1987, iar de-a lungul timpului s-a extins la nivel internațional. Scopul principal al acesteia este dezvoltarea culturii științifice în rândul tinerilor prin organizarea de congrese, expoziții, programe și tabere cu profil științific și tehnologic. Astfel, unul dintre evenimentele importante ale organizației este Expo-Sciences Europe (ESE) în cadrul căreia copii și tineri din întreaga lume promovează proiecte științifice în cadrul unei expoziții multiculturale.

MILSET încurajează cercetarea științifică dar și cooperarea internațională în spiritul dezvoltării durabile, respectului și solidarității dincolo de diferențele geografice și spirituale ale celor prezenți.

începând din anul 2008, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în calitate de membru fondator MILSET România, partener MILSET Europa (în cadrul căreia doar 5 organizații românești au fost acceptate) și MILSET Internațional, a participat la majoritatea edițiilor acestui concurs.

Prin prezența la concursuri si expoziții internaționale de acest gen, crește dorința de implicare, motivația și interesul tinerilor și profesorilor bolintineni pentru domeniul cercetării, științei și inovației tehnologice. Este favorizat schimbul de experiențe și bune practici științifice si culturale și se dezvoltă competențele de comunicare ale elevilor într-o limbă străină.

Profesorul coordonator Purcărea-Ciulacu Valeria precum și eleva - autor de proiecte, Purcărea-Ciulacu Viviana Mihaela, au participat din 2009 și până în 2017 la concursurile MILSET organizate la nivel internațional și s-au reîntors cu multiple premii.

Echipa Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu formată dintr-un elev si un profesor s-a calificat și în 2018 pentru a participa la Concursul Internațional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 - International Movement for Leisure Activities in Science and Technology.

în acest context, continuarea demersului de susținere a participării la această competiție a reprezentanților Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu se impune cu atât mai mult cu cât, prin susținerea financiara asigurata de Primăria Sectorului 5, de-a lungul timpului, elevii din cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu au obținut numeroase distincții de merit, trofee și premii speciale, de excelență și mențiuni la concursuri similare pe teme ecologice.

Durata și locul desfășurării proiectului'.

Participarea la Concursul Internațional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 — International Movement for Leisure Activities in Science and Technology, presupune deplasarea unei eleve și a unui profesor în Gdynia, Polonia în perioada 16 iulie - 22 iulie.

Scopul proiectului îl constituie susținerea dezvoltării personale, a stimulării creativității acestora precum și încurajarea excelenței în educație prin participarea elevilor din sectorul 5 la competiții internaționale.

Participarea acestora la concursuri și competiții internaționale contribuie la construirea stimei de sine fiind o formă superioară de valorizare. în acest mod este încurajată orientarea către performanță care presupune aprofundarea învățării, implicrea gândirii critice dar și a creativitatății.

Educația non-formală completează educația formală și are un impact esențial în modelarea personalității copiilor, prin dezvoltarea abilităților de socializare, a performanțelor individuale și a nivelului de adaptabilitate a acestora la situații culturale și științifice diverse. Prin participarea elevilor la Concursul Internațional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 - International Movement for Leisure Activities in Science and Technology poate fi continuată tradiția obținerii unor rezultate remarcabile de către aceștia, sub directa coordonare a profesorilor din corpul de elită al Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Ol - încurajarea participării elevilor români la concursuri internaționale, în spiritul competiției, al dezvoltării capacităților de relaționare, al schimbului de experiență și al cooperării multiculturale și științifice, al stimulării și valorizării performanțelor individuale și abilităților personale;

02 - promovarea unei imagini pozitive a Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în rândul comunității din sectorul 5, dar și la nivel național și internațional, prin prezența la competiții europene și internaționale și obținerea de distincții și premii.

Activități specifice ale proiectului:

în cadrul Concursului Internațional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 echipa bolintineană va participa cu o comunicare științifică care are ca scop elaborarea si dezvoltarea de metode concrete pentru construcția unei Case EcoLogice, considerată a fi o posibilă soluție pentru o dezvoltare durabilă în societatea de mâine.

Beneficiarii directi ai proiectului:

Purcărea-Ciulacu Viviana Mihaela - elev, autor Purcărea-Ciulacu Valeria- profesor, coordonator.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 1600 Euro și reprezintă costul estimat al cheltuielilor cu deplasarea (transport aerian/rutier spre/din Polonia-Gdynia), al taxelor de participare la concursul internațional și al asigurărilor medicale obligatorii de călătorie ale participantelor.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3.1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 4 luni de la data semnării acestuia.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți. Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile proiectului din prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.3.2. Se obligă să asigure, printr-o procedură internă, discutată și avizată în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație, selecția beneficiarilor proiectului, înaintând Primăriei Sectorului 5, spre informare, lista conținând datele personale ale beneficiarilor din cadrul proiectului (nume, prenume, clasă, CNP), precum și criteriile specifice care au stat la baza selecției acestora.

Art. 4.3.3. Se obligă să solicite și să obțină acordul scris al părinților/tutorilor legali ai beneficiarului, privind participarea acesteia la activitățile pe care le presupune proiectul.

Art. 4.3.4. Va contracta serviciile necesare deplasării și achitării taxelor de participare pentru cele două persoane ce reprezintă beneficiarii direcți ai proiectului.

Art. 4.3.5. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările din cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, ședințelor cu părinții, sesiunilor de comunicări științifice, simpozioanelor, precum și în comunicatele oficiale ale proiectului.

Art. 4.3.6. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 documentele justificative aferente solicitării de plată, un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3.7 Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Va pune la dispoziția Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu resursele financiare prevăzute la art. 2.1., în baza solicitării scrise a conducerii unității de învățământ.

Art. 4.4.2. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, se obligă să monitorizeze implementarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat, desemnând o persoană de legătură în acest sens.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi,_/_.2018, în

două exemplare cu caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

Contra: p. Secretai Elena Luminii:


Președinte de ședinț:


Constantin