Hotărârea nr. 54/2018

Hotărârea nr. 54/29.03.2018 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2018;

Având în vedere:

-    raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Serviciul Administrare Unități de învățământ și al Direcției Generale Economice - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară, înregistrat sub nr. 28173/22.03.2018;

-    expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 28174/22.03.2018;

-    adresa nr. 1762/28.03.2018, emisă de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 30319/28.03.2018, precum și amendamentul adus în ședința ordinară, din data de 29.03.2018, a Consiliului Local, consemnat și în procesul verbal al ședinței ordinare;

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport și cel al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

în temeiul prevederilor art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j și ale alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă numărul și cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art, 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5, Cap. învățământ-Burse.

Art. 3 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Serviciul Administrare Unități de învățământ - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETARy&ricTOR 5

ELENA LUMINIȚA PETRESCU

Nr.    2018

Anexa 1 la HCLS 5 nr.^ y    ff u

Situația numărului de burse ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 în semestrul al ll-lea al anului școlar 2017-2018

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Cuantum

lunar

bursă/clev

-Iei-

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

27.582

11.791

8.243

6.616

780

152

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

0

A. Bursa de performanta

180

106

63

11

0

0

400

B. Burse de merit total, din care:

7.087

44

4.711

2.332

0

0

-

b. 1. elevi cu media generală 10

632

0

545

87

0

0

400

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2.796

0

1.982

814

0

0

250

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

1.980

0

1.292

688

0

0

150

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1.565

0

841

724

0

0

150

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

114

44

51

19

0

0

250

C. Bursa de studiu

179

0

53

126

0

0

150

D. Burse de ajutor social, total, din care:

2.356

1.284

655

417

0

0

d. 1. elevi orfani sau bolnavi

629

225

181

223

0

0

ISO

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

106

19

3

84

0

0

150

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

1.621

1.040

471

110

0

0

150

E. Burse de ajutor ocazional

23

15

7

1

0

0

150

Total A+B+C+D+E

9.825

1.449

5.489

2.887

0

0

0

CONTRASEMNEAZĂ, p. SECRETAfRSECTOR 5


ELENA LUMINIȚA PETRESCU

Anexa 2 la HCLS 5 nr. t,/ /

Situația numărului de burse aprobate, la nivelul fiecărei unități de învățământ, în semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1226

0

138

1088

0

0

Tipul bun>ei

■    •    fi

'0 ■'

n '

o

0

' 0 ' ■

0 ' : 0

A. Bursa de performanta

3

0

1

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

1162

0

134

1028

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

138

0

66

72

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

675

0

64

611

0

0

b.3, elevi cu media generală 9,49 - 9,00

279

0

4

275

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

70

0

0

70

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

42

0

0

42

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

13

0

0

13

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

25

0

0

25

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

4

0

0

4

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

1207

0

135

1072

0

0

Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1491

567

362

562

0

0

BițtSîl

o' ’

•0 0

A. Bursa de performanta

12

3

5

4

0

0

B. Burse de merit total, din care:

634

20

290

324

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

34

0

33

1

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

187

0

130

57

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

152

0

57

95

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

215

0

60

155

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

46

20

10

16

0

0

C. Bursa de studiu

18

0

8

10

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

141

26

37

78

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

75

15

20

40

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

26

0

0

26

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

40

11

17

12

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

0

0

1

0

0

Total A+B+C+D+E

806

49

340

417

0

0

Liceul Teoretic Ion Barbu

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1539

449

412

678

0

0

.... ' ■ . . :

lipul bursei

o

• ’n

0

| ' 0 +

A. Bursa de performanta

12

8

0

4

0

0

B. Burse de merit total, din care:

792

0

345

447

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

57

0

45

12

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

256

0

151

105

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

266

0

105

161

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

213

0

44

169

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

0

1

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

86

10

11

65

0

0

d.l. elevi orfani sau boinavi

45

6

8

31

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

25

0

0

25

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

16

4

3

9

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

891

18

356

517

0

0

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

INDICATOR

TOTAL

Sein. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1626

500

321

805

0

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

10

3

7

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

468

0

191

277

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

12

0

11

1

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 — 9,50

95

0

69

26

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

172

0

75

97

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

188

0

36

152

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

0

1

0

0

C. Bursa de studiu

7

0

1

6

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

103

28

15

60

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

50

12

7

31

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

5

0

0

5

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

48

16

8

24

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

588

31

214

343

0

0

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

768

0

0

456

160

152

Tipul bursei

0 0 0 0 0 0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

37

0

0

37

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

1

0

0

1

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

12

0

0

12

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

24

0

0

24

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

36

0

0

36

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

42

0

0

42

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

30

0

0

30

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

12

0

0

12

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

115

0

0

115

0

0

Colegiul Tehnic Energetic

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

531

0

0

531

0

0

Tipulbursci

0

- '

<0'.

< 0

', ' 0 ,,

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

16

0

0

16

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3

0

0

3

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

6

0

0

6

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

7

0

0

7

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

14

0

0

14

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

29

0

0

29

0

0

d. 1. elevi orfani sau bolnavi

18

0

0

18

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

11

0

0

11

0

0

£. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

60

0

0

60

0

0

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1594

0

0

1594

0

0

Tipul bursei

" 0 0 ■

n *    '//••cn

. 0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

160

0

0

160

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

0

1

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

6

0

0

6

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

37

0

0

37

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

114

0

0

114

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

47

0

0

47

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

56

0

0

56

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

33

0

0

33

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

3

0

0

3

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

20

0

0

20

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

263

0

0

263

0

0

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

951

0

0

566

385

0

l ipul bursei

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

10

0

0

10

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

1

0

0

1

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

9

0

0

9

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

0

4

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

27

0

0

27

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

17

0

0

17

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

10

0

0

10

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

41

0

0

41

0

0

Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

571

0

0

336

235

0

Tipul bursei

llliil

fi '

y

; ■ y :

WW

n

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

33

0

0

33

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

5

0

0

5

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

4

0

0

4

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

24

0

0

24

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

8

0

0

8

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

18

0

0

ÎS

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

10

0

0

10

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

8

0

0

8

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

59

0

0

59

0

0

Școala gimnazială nr. 2

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

513

295

218

0

0

0

Tipul bursei

0 0 ; 0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

75

0

75

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

24

0

24

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

30

0

30

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

9

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

79

61

18

0

0

0

d. 1. elevi orfani sau bolnavi

13

9

4

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

66

52

14

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

163

61

102

0

0

0

Școala gimnazială nr. 103

INDICATOR

TOTAL Sem. II

(

lin care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

530

288

242

0

0

0

Tipul bursei

o /

;0

' n

; 0

< . 0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

110

0

110

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

41

0

41

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

44

0

44

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

25

0

25

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa dc studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

120

85

35

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

10

5

5

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

110

80

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

230

85

145

0

0

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1127

634

493

0

0

0

Tipul bursei

o

0

, 0 '

IIO

' 0'

A. Bursa de performanta

22

14

8

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

304

1

303

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

40

0

40

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

146

0

146

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

69

0

69

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

41

0

41

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

8

1

7

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

0

6

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

104

68

36

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

32

18

14

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

72

50

22

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

436

83

353

0

0

0

Școala gimnazială nr. 115

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

269

229

40

0

0

0

Tipul bursei

0 '

0

o ’ ;

0

IO

0

A. Bursa de performanta

9

9

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

15

0

15

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3

0

3

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

6

0

6

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99- 8,50

6

0

6

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

7

0

7

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

73

65

8

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

3

3

0

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

70

62

8

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

104

74

30

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

744

451

293

0

0

0

Tipul bursei

0 '

0+i'\ 0

0

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

166

0

166

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

20

0

20

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

53

0

53

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

49

0

49

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

44

0

44

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

48

33

75

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

12

7

5

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

36

26

10

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

2

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

218

36

182

0

0

0

Școala gimnazială nr. 125

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

243

139

104

0

0

0

Tipulbursei

Ol' 11 0.

is

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

28

0

28

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

6

0

6

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

11

0

11

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

10

0

10

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

85

66

19

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

0

0

0

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

85

66

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

3

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

117

69

48

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

514

346

168

0

0

0

Tipul bursei

t 0

o

• 0 ‘ ' ■'

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

70

0

70

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

15

0

15

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

26

0

26

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

26

0

26

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

61

48

13

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

14

14

0

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

47

34

13

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

132

49

83

0

0

0

Școala gimnazială nr. 127

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

622

317

305

0

0

0

Tipul bursei

»

<0 .. .    o    0,

0 ■;

Q

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

79

0

79

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

8

0

8

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

30

0

30

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

21

0

21

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

20

0

20

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

76

‘ 42

34

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

18

11

7

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

58

31

27

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

156

43

113

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

419

238

181

0

0

0

0 '

>uro^> |

0 * 0

■ ■ ■ ‘

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

129

0

129

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

13

0

13

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

70

0

70

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

24

0

24

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

22

0

22

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

16

8

8

0

0

0

d. 1. elevi orfani sau bolnavi

3

2

1

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

13

6

7

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

145

8

137

0

0

0

Școala gimnazială "Luceafărul"

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

678

431

247

0

0

0

Tipul bursei

\

o'

&W’4»..    $ ?.iî$

• ' #9 ;

' 0 '

■/. 0

A. Bursa de performanta

9

3

6

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

104

0

104

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

13

0

13

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

39

0

39

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

32

0

32

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

20

0

20

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

44

29

15

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

7

5

2

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

37

24

13

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

157

32

125

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

lin care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1058

614

444

0

0

0

l.pulbursei

0 ,

°-

/ o ySî

B -6 ' •

• 0

■ ’ - ' • , ■

A. Bursa de performanta

14

8

6

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

218

0

218

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

20

0

20

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

70

0

70

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

76

0

76

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

52

0

52

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

124

81

43

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

32

19

13

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

92

62

30

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

360

90

270

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

310

183

127

0

0

0

‘    Tipulbursci

' r.    '

0 0

■ ■'0? - : ;

0 .

.JO .

0

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

44

0

44

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

12

0

12

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

13

0

13

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

18

0

18

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

38

27

11

0

0

0

d. 1. elevi orfani sau bolnavi

14

7

7

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

24

20

4

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

82

27

55

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

395

243

152

0

0

0

Tipul bursei

0

"

■ ■0 L

0

A. Bursa de performanta

3

3

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

20

0

20

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

3

0

3

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

9

0

9

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

7

0

7

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

98

70

28

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

15

7

8

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

83

63

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

5

4

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

127

77

50

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

TOTAL

Sem. II

din care:

INDICATOR

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

742

431

311

0

0

0

Tipul bursei

»    P    0

IB Îs

A. Bursa de performanta

8

5

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

123

1

122

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

4

0

4

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

36

0

36

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

47

0

47

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

35

0

35

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

28

20

8

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

9

7

2

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

19

13

6

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

163

27

136

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

461

273

188

0

0

0

Tipul bursei

0.

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

20

0

20

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

5

0

5

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

8

0

8

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

7

0

7

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilorZ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

80

58

22

0

0

0

d. 1. elevi orfani sau bolnavi

9

4

5

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

71

54

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

101

59

42

0

0

0

Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1314

774

540

0

0

0

Tipul bursei

n <■

- 0

\ <0 J' ;

-0 ' ■

9-.

iWols

■'

A. Bursa de performanta

3

2

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

360

9

351

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

22

0

22

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

109

0

109

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

109

0

109

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

83

0

83

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

37

9

28

0

0

0

C. Bursa de studiu

8

0

8

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

30

24

6

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

8

5

3

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

22

19

3

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

0

0

0

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

401

35

366

0

0

0

Școala gimnazială "I.I.C. Brătianu"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

754

461

293

0

0

0

lipulburse.

' 0

0

o :

• 'o-

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

73

0

73

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

6

0

6

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

26

0

26

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

22

0

22

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

19

0

19

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

151

106

45

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

8

5

3

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

143

101

42

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

224

106

118

0

0

0

Școala gimnazială nr. 143

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

640

392

248

0

0

0

Tipul bursei

0 0 '

III

1 |||

SiillWȘ

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

143

0

143

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

12

0

12

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

57

0

57

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

41

0

41

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

33

0

33

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa dc studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

46

26

20

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

13

6

7

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

33

20

13

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

190

27

163

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

256

145

111

0

0

0

. :■

r«pul bursei

0

«w

’ o X;

• 0 0

7.0'7\

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

24

0

24

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

7

0

7

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

11

0

11

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

5

0

5

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

60

42

18

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

7

5

2

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

53

37

16

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

84

42

42

0

0

0

Școala gimnazială "I. Ghe. Duca"

TOTAL Sem. II

din care:

INDICATOR

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1069

616

453

0

0

0

Tipul bursei

0 0

0 0

0

A. Bursa de performanta

12

7

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

411

6

405

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

33

0

33

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

241

0

241

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

95

0

95

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

35

0

35

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

7

6

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

16

7

9

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

16

7

9

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

0

0

0

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

439

20

419

0

0

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

440

254

186

0

0

0

Tipul bursei

0

0 0

y

0

■ o ; S ',

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

12

0

12

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

7

0

7

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

3

0

3

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

2

0

2

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

48

26

22

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

2

0

2

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

46

26

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

60

26

34

0

0

0

Școala gimnazială "George Călinescu "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

656

389

267

0

0

0

Tipulbursei

0

0

0 ■'

0

' 0

o

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

48

0

48

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

14

0

14

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

17

0

17

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

16

0

16

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

138

105

33

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

19

15

4

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

119

90

29

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

191

107

84

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1189

714

475

0

0

0

Tipul bursei

0

•vîWXîWS

0

, o

0

■ ,.v . ■ ■

0

0

-K-y-    •    -

A. Bursa de performanta

8

3

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

402

2

400

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

65

0

65

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

188

0

188

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

97

0

97

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

50

0

50

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

2

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

17

8

9

0

0

0

d. 1. elevi orfani sau bolnavi

7

4

3

0

0

0

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

10

4

6

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

430

13

417

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de

comnletare

Număr de elevi:

651

352

299

0

0

0

Tipul bursei

0 0 0 0 0

+ 0 ■ R

A. Bursa de performanta

3

2

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

205

0

205

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

30

0

30

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

105

0

105

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

45

0

45

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

25

0

25

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

137

73

64

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

27

12

15

0

f\

V

f\

V

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

110

61

49

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

345

75

270

0

0

0

Școala gimnazială nr. 280

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1691

1066

625

0

0

0

Ti,„«„mi

»IS

«W

■ . u

'0 .

ssfes?

,-Q- >

OII

A. Bursa de performanta

45

30

15

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

592

5

587

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

95

0

95

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

265

0

265

0

0

0

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

152

0

152

0

0

0

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

70

0

70

0

0

0

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

10

5

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

95

42

53

0

0

0

d.l. elevi orfani sau bolnavi

40

15

25

0

0

0

d.2, elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

0

0

0

0

0

0

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

55

27

28

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

6

3

3

0

0

0

Total A+B+C+D+E

740

80

660

0

0

0

Pagina 18 din 18