Hotărârea nr. 53/2018

Hotărârea nr. 53/29.03.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIU LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2018;

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2018 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica nr. 1101/23.03.2018 precum si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activități economice;

Având in vedere Legea nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 228/2002;

în temeiul art. 45 , alin.(2), lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală republicată ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 2 Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2018, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotărâre.

ART. 3 Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotărâre.

ART. 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (învățământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018, conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2018, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotărâre.

ART. 6 Se aproba rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Administrația Piețelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integranta din prezenta din prezenta hotărâre.

ART. 7 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local