Hotărârea nr. 52/2018

Hotărârea nr. 52/12.03.2018 privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.03.2018;

Având în vedere:

-Cererea dini consilier Melnic Constantin Ion, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 24546/12.03.2018;

-Raportul de Specialitate al Serviciului Evidență Acte Administrative- Direcția Asistență Tehnică și Juridică precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

-Propunerea dlui consilier Matei Ion în sensul înlocuirii dlui consilier Păpușă Valentin cu dl consilier Melnic Constantin Ion în Comisia nr.2 - Comisia Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar și a înlocuirii d-lui consilier Melnic Constantin Ion cu dl consilier Păpușă Valentin în Comisiei nr.8 -Comisia Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

-Rezultatul votului consemnat în Procesul-Verbal al Comisiei de Validare;

Luând în considerare :

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.89/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Păpușă Valentin;

în temeiul prevederilor art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și a prevederilor art.45 alin.(l) și alin. (5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se modifică Anexa nr.2 a H.C.L. Sector 5 nr.7/06.07.2016, în sensul înlocuirii domnului consilier Păpușă Valentin cu dl consilier Melnic Constantin Ion, în componența Comisiei nr.2 - Comisia Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Art.2- Se modifică Anexa nr.2 a H.C.L. Sector 5 nr.7/06.07.2016, în sensul înlocuirii d-lui consilier Melnic Constantin Ion cu dl consilier Păpușă Valentin în componența Comisiei nr.8- Comisia Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Art.3-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.7/06.07.2016 rămân în vigoare.

Art.4-Primarul sectorului 5, persoanele nominalizate și Serviciului Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.