Hotărârea nr. 51/2018

Hotărârea nr. 51/12.03.2018 privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 și Anunțul privind deschiderea procesului de dezbatere publică pentru proiectul de act normative privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5;

;în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare precum și a H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor H.C.G.M.B. nr. 286/2003 privind împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 să exercite atribuțiile prevăzute de Legea 421/2002 precum și H.C.L. Sector 5 nr. 184/2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuțiile prevăzute de Legea 421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și valorificarea acestora;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f și lit. j și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului

București aflat în administrarea Sectorului 5, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Operațiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea sau valorificarea vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5 se vor realiza de către Administrația Domeniului Public Sector 5.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Administrația Domeniului Public Sector 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. .">/ /12.03.2018

Anexa nr.l Ia H.C.L. Sector 5 nr. f)J /12.03.2018

REGULAMENT

privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate este reglementat de Legea nr. 421/2002, cu modificările și completările ulterioare și de H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002.

Art. 2. în sensul legii următoarele noțiuni se definesc astfel:

a)    vehicul fără stăpân - vehicul de orice categorie, fără plăcuțe de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut.

b)    vehicul abandonat - vehicul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului, ori al unităților administrativ teritoriale de cel puțin un an, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice determinate de starea improprie circulației acestora pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal, de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

Art. 3. Conform prevederilor art. 7, lit. 1) din Legea nr. 155/2010, legea poliției locale, „poliția locală aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe locuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ teritoriale”.

IDENTIFICAREA VEHICULELOR CE PREZINTĂ INDICII CLARE PENTRU A FI ÎNCADRATE ÎN CATEGORIA „ VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE”

Art. 4. Identificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe teritoriul Sectorului 5 al Municipiului București se realizează de către polițiștii locali, cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, respectiv cu atribuții conform art. 7, lit. 1) din Legea nr. 155/2010, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, cu ocazia activităților zilnice desfășurate în teren sau la sesizarea cetățenilor.

Art. 5. Pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau abandonate polițiștii locali întocmesc proces verbal de constatare (Anexa 1.1) pentru fiecare caz depistat.

Art. 6 (1). în procesul verbal de constatare se consemnează datele minime de identificare ale vehiculului care pot fi identificate, respectiv:

(2)    Nr. de înmatriculare, categoria, marca și tipul, culoarea, starea fizică, respectiv avarii vizibile, seria de motor, seria de șasiu ori caroserie (dacă sunt vizibile).

(3)    Fiecare vehicul depistat va fi fotografiat în format digital din 4 (patru) unghiuri diferite (față, spate și părțile laterale).

(4)    în situația în care în interiorul vehiculului depistat se află, la vedere, bunuri, acestea vor fi consemnate și descrise în procesul verbal de constatare.

Art. 7. Cu ocazia întocmirii procesului verbal agentul constatator va afișa o somație (Anexa 1.2) pe caroseria vehiculului prin care solicită ridicarea acestuia de pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5, în termen de 10 zile.

Art. 8. După întocmirea actului de constatare se vor efectua verificări în bazele de date, pe linie de circulație, la Serviciul Dispecerat al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 pentru identificarea vehiculului și al proprietarului sau deținătorului legal.

INSTRUMENTAREA „ VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN"

Art. 9. (1) în măsura în care există posibilități de depistare a seriei motorului, a șasiului sau a caroseriei vehiculul va fi verificat în bazele de date pe linie de circulație rutieră pentru identificarea proprietarului sau deținătorului legal.

(2) în cazul identificării proprietarului sau deținătorului legal, acesta va fi somat prin scrisoare recomandată cu aviz de primire semnată de Directorul General al Poliției Locale Sector 5, pentru ridicarea vehiculului în termen de 5 zile de la primirea corespondenței.

Art. 10. (1). Dacă nu s-a depistat proprietarul sau deținătorul legal pe baza seriei de șasiu sau a caroseriei, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului verbal de constatare, caracteristicile tehnice ale vehiculului depistat și locul unde a fost identificat se aduc la cunoștință publică prin publicarea unui anunț într-un cotidian central și prin afișarea anunțului respectiv la sediul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București într-un loc special amenajat.

(2). Publicarea anunțului de la alin. (1) se realizează sub semnătura Directorului General al Poliției Locale Sector 5.

Art. 11. Dacă în termen de 10 zile de la identificarea unui vehicul în condițiile art. 5 nu s-a putut stabili identitatea proprietarului sau deținătorului legal, și dacă vehicul identificat nu a fost ridicat conform somației emise în condițiile art. 7, cât și dacă s-a efectuat aducerea la cunoștință publică în condițiile art. 10, la propunerea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, Primarul Sectorului 5 emite Dispoziția de declarare a vehiculului respectiv ca fiind vehicul fără stăpân, în care se dispune și ridicarea și depozitarea acestuia în locul special amenajat, de către Administrața Domeniului Public Sector 5 și sub coordonarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

INSTRUMENTAREA „ VEHICULELOR ABANDONATE"

Art. 12. Dacă proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului ce prezintă indicii pentru a fi încadrat în categoria vehiculelor abandonate a fost identificat, și dacă în urma somării în condițiile art. 7 vehiculul nu a fost ridicat, se emite o somație ce va fi trimisă prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, semnată de Directorul General al Poliției Locale Sector 5, ca în termen de 5 zile de la primirea somației să procedeze la ridicarea vehicului de pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5.

Art. 13. Dacă proprietarii 1/deținătorul legal nu se conformează în termenul stabilit somației de la art. 12, la propunerea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, Primarul Sectorului 5 emite Dispoziția de declarare a vehiculului respectiv ca fiind vehicul abandonat, în care se dispune și ridicarea și depozitarea acestuia în locul special amenajat, de către Administrața Domeniului Public Sector 5 și sub coordonarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

Art. 14. Refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului ce prezintă indicii pentru a fi încadrat în categoria vehiculelor abandonate de a se conforma somației de la art. 12, constituie contravenție, și se sancționează cu amendă între 1000-2000 lei, conform Legii nr. 421/2002 cu modificările și completările ulterioare.

RIDICAREA, TRASPORTUL ȘI DEPOZITAREA „ VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE”

Art. 15. în baza dispoziției de primar, prevăzută la art. 11 și art. 13, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 va proceda la ridicarea vehiculelor respective prin intermediul Administrației Domeniului Public Sector 5.

Art. 16. Pentru ridicarea vehiculelor, la fața locului, în prezența conducătorului auto al Administrației Domeniului Public Sector 5 și a unui martor asistent, polițistul local desemnat în acest scop va întocmi un proces verbal (anexa 1.3), în care va consemna aspectele vizuale și foto rezultate din examinarea exterioară și interioară a vehiculului, inclusiv a eventualelor bunuri aflate în interior. Fiecare vehicul ce urmează a fi ridicat va fi fotografiat în format digital din 4 unghiuri diferite (față, spate și părțile laterale), operațiune ce se consemnează și în procesul verbal.

Art. 17. (1) Transportul vehiculului ridicat se va realiza cu autovehicule special amenajate ale Administrației Domeniului Public Sector 5, care vor fi însoțite până la locul de depozitare de către un polițist local.

(2) O copie a dispoziției primarului de ridicare al vehiculului și procesul verbal (aneza 3) se înmânează de către polițistul local conducătorului auto al Administrației Domeniului Public Sector 5.

Art. 18. Depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate ridicate se realizează în locul special amenajat de către Administrația Domeniului Public Sector 5.

Art. 19. (1) în termen de 10 zile de la depozitarea vehiculului sau după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea într-un cotidian central a anunțului, conform art. 10, la propunerea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, Primarul Sectorului 5 va emite Dispoziția de trecere în domeniul privat al Municipiului București, liber de sarcini a vehiculului identificat, cu menționarea datei și locului ridicării. Prin aceiași dispoziție se va dispune și valorificarea vehiculului prin vânzare, în condițiile legii, sau predare unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor.

(2) Dispoziția de la alin. (1) se comunică de îndată proprietarului/deținătorului legal al vehiculului abandonat sau fără stăpân identificat, putând fi atacată în termen de 5 zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ.

RESTITUIREA „VEHICULELOR ABANDONATE SAU FĂRĂ STĂPÂN" CĂTRE PROPRIETAR/DEȚINĂTOR LEGAL

Art. 20 (1) Vehiculele declarate, prin dispoziție de primar, ca fiind vehicule fără stăpân se pot restitui către proprietar/deținător legal, în baza unui proves verbal (anexa 1.4), pe toată perioada depozitării până la valorificarea acestuia, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada îndeplinirii condițiilor art. 7 din Legea 421/2002.

(2) Vehiculele declarate, prin dispoziție de primar ca fiind vehicule fără stăpân se pot restitui către proprietarul/deținătorul legal doar după ce se proprietarul/deținătorul legal face dovada achitării amenzi de 2000 lei, conform art. 11 din Legea 421/2002.

Art. 21 Vehiculelor declarate, prin dispoziție de primar, ca fiind vehicule abandonate se pot restitui către proprietar/deținător legal, în baza unui proces verbal (anexai.4), în termen de 10 zile de Ia efectuarea ridicării, dacă sunt îndeplinite condițiile art. 7 din Legea 421/2002, sau se pot restitui în cazul anulării de către instanța de contencios administrativ a dispoziției primarului de trecere a vehiculului în domeniul privat al Municipiului București.

VALORIFICAREA „ VEHICULELOR ABANDONA TE SAU FĂRĂ STĂPÂN"

Art. 22 (1) Valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate trecute în domeniul privat al Muncipiului București se efectuează în baza dispoziției primarului prevăzută la art. 19, alin. (1), la solicitarea Administrației Domeniului Public Sector 5.

(2)    Sumele rezultate în urma valorificării se fac venit la bugetul Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

(3)    în vederea radierii din circulație a vehiculelor fără stăpân sau abandonate care au fost identificate în baza de date a vehiculelor înmatriculate, dar nu au fost restituite proprietarilor în condițiile legii, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 va comunica datele necesare către

Serviciul de înmatriculări competent, împreună cu o copie a dispoziției primarului de trecere a vehiculului în domeniul privat al Municipiului București.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 23 Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 va lua măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a activităților de depistare și ridicare de pe teritoriul Sectorului 5 al Municipiului București a vehiculelor ce prezintă indicii pentru a fi încadrate în categoria vehiculelor abandonate sau fără stăpân, inclusiv de stabilire a structurilor operative abilitate pe această linie.

DIRECȚIA GENERALA DE POLITIE LOCALA

PROCES VERBAL DE CONSTATARE Seria............... nr.........................

încheiat astăzi ..................... în localitatea ......................................... Sector

Agenți constatatori................................................................clin...........................

(funcție, nume, prenume)    (unitatea)

Constat că vehiculul cu numărul de înmatriculare..........................................., marca și tipul

..................................., categoria..........................., seria motorului ........................., seria

sașiului sau caroseriei ............................................................., culoarea ............................, starea

fizică..........................., în legătură cu care am fost sesizați că ar putea fi fără stăpân sau abandonat, a

fost identificat în ziua de ..........................., ora .............., în localitatea ....................................., str.

..................................................................., nr............, Sectorul .............., urmând a fi

înștiințate autoritățile abilitate pentru efectuarea verificărilor legale privind situația juridică a acestuia.

Alte mențiuni (inventarul bunurilor aflate în vehicul):

Fapt


atestat de martorul

............................, str.............

act de identitate ..............

.........................., CNP.............

Fapt atestat de martorul

............................., str.............

act de identitate ..............

.........................., CNP.............


seria


seria


, nr. nr.


., domiciliat în

., bl............, Sectorul

emis de


nr.


nr.


domiciliat în

., bl............, Sectorul

emis de


Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în baza art.5 alin.(l), (2) și (3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative teritoriale, aprobate prin H.G. nr. 156/2003.

Agenți constatatori,

Nume-Prenume...................., Semnătura

Nume-Prenume..................... Semnătura

PREȘEDINTE DE Ș MELNIC CONSTANT!DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Nr._/_


SOMAȚI E

PROPRIETAR AUTOVEHICUL

Categorie:

Marca:

Culoare:

Număr de înmatriculare:

Aflat pe:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002, modificată și completată cu Legea nr. 309/2006, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 156/2003'.

Vă somăm ca în termen de 10 zile de la afișarea prezentei, să eliberați domeniul public prin ridicarea autovehiculului mai sus menționat, care la data constatării prezintă indicii temeinice, determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, respectiv:

o caroserie deterioarată; o anvelope dezumflate;

o indicii că nu a mai circulat de o perioadă îndelungată de timp; o lipsă parbriz/lipsă lunetă; o auto avariat;

o elemente de caroserie lipsă.

din care rezultă intenția dumneavoastră neechivocă, de a renunța la exercitarea drepturilor asupra vehiculului.

Refuzul de conformare atrage sancționarea contravențională, cu amendă de la 1000 -2000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002 cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, continuarea procedurilor legale de ridicare a autovehiculului, trecerea acestuia în domeniul privat al Sectorului 5 și valorificare, conform legii.

Agenți constatatori


Fiscal: 4433953

E-inail:. pol itialocala@sector5.ro Site : www.sector5.ro

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

PROCES VERBAL RIDICARE VEHICUL nr..............

încheiat astăzi.............................................în baza Dispoziției Primarului Sectorului 5 emisă

cu numărul ............................................ din data de ............................ cu ocazia ridicării vehiculului

abandonat/ tară stăpân cu numărul de înmatriculare .......................................................... marca și

tipul ................................................................... serie motor* .................................................... serie

șasiu* ............................................................ cu caroserie culoarea .......................... starea tehnică

...........................................aflat pe strada.................................................................................numărul

...............bloc....................Sector 5 cu următoarele caracteristici:

- Motor

- Caroserie interior/exterior

- Echipament rulare

- Sistem iluminare - semnalizare

- Alte bunuri în mașină :

- Observații

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare.

Reprezentant:    Semnătură

Poliția Locală Sector 5    .............................................. ..................

Martor    ..................................... ..................

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE nr................


în localitatea....................................................


Subsemnatul,.............................................................în calitate de.................................................,

reprezentant al Primăriei Sectorului 5, Direcția Generală de Poliție Locală, Serviciul de Circulație pe Drumurile

Publice, am procedat la predarea vehiculului cu numărul de înmatriculare ...........................................,

marca și tipul ..................................., categoria ..........................., seria sașiului sau caroseriei

................................................................, culoarea............................, starea fizică............................, în

baza solicitării nr.............................din data de................................, înregistrată la Primăria Sectorului 5.

Către

............................................................................., identificat cu CI/BI.......seria......numărul....................,

domiciliat/cu sediul în strada.............................................................., nr........., bl................., sc.........., ap............,

oraș ................................................................, sector/judet......................................... în calitate de

proprietar/reprezentant legal.

Primul procedând Ia predarea autovehiculului, iar al doilea la primirea acestuia

Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în baza art.7 alin.(l) a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative teritoriale, aprobate prin II.G. nr. 156/2003.

Alte mențiuni (inventarul bunurilor aliate în vehicul):

Semnătură reprezentant Direcția Generală de Poliție Locală

Semnătură primitor vehicul


Martor

Nume-PrenumeCalea Ferentari, nr.72, Sector 5

Tel: 031.425. 90.17-1 nt. 100,021.311.21.00

Fax: 031.438.29.86

Tel/Fax Dispecerat: 021.312.28.81