Hotărârea nr. 5/2018

Hotărârea nr.5/26.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-economici.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor

tehnico-cconomici si a devizului general aferent

Ținând seama de raportul de specialitate al Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 înregistrat sub nr. 1064/17.01.2018 și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 5441/18.01.2018;

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea teritoriului și Domeniului Public si Patrimoniu, Fond Funciar;

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale , coroborate cu cele ale H.G.R. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare ;

In raport de dispozițiile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare ;

în temeiul art. 45 alin.(l) precum si al art.81 alin.2 lit. (i) teza a-ll-a din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata,cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții din sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, situat în str. Baltagului, nr. 14, sector 5, București , aflat in subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5 , astfel cum este prezentata în anexa nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții din sectorul 5 constând in amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, situat in str.Baltagului nr. 14, sector 5 , București, aflat in subordinea D.G.A.SP.C. sector 5, astfel cum sunt prezentați în anexa nr.2 parte integranta a prezentei hotărâri.

Art.3. Finanțarea investiției se asigură integral de Ia bugetul local al sectorului 5 al Municipiului București.

Art.4. începând cu data prezentei se abroga H.C.L. Sector 5 nr. 24/19.03.2014, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferent

Art. 5. Serviciul Evidența Acte Adminsitrative-Difecția de Asistență Tehnică și Juridică și D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MATEI GEORGECONTRASEMNEAZĂ

p.SECRETAR^ECTOR

'ENERAL,


DIRECTOR


FLORINA UMAONEA


ANEXA NR. 1. LA H.C.L. SECTOR 5 NR. X /26.01.2018

DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DIN SECTORUL 5 CONSTÂND IN AMENAJAREA CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

NR.

CRT.

OBIECTIV DE INVESTIȚIE

DOCUMENTAȚIA

TEHNICO-ECONOMICA

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

STUDIU DE

FEZABILITATE (67 pg.)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

aTEI GEORGE J

\o \

ANEXA NR.2 #_Q tfOLfa nr.05

„Z

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DIN SECTORUL 5 CONSTÂND IN AMENAJAREA CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

BENEFICIAR: DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5;

AMPLASAMENTUL CONSTRUCȚIEI: Str. Baltagului nr. 14, sector 5, București;

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI :

a)    Valoarea totala a investiției, conform devizului general reactualizat, cu T.V.A. : -17.819.484 si fara T.V.A.: 14.994.615 LEI

din care C+M: 12.635.511 si fara T.V.A. 10.618.76 LEI;

b)    Eșalonarea investiției - pe parcursul unui an ;

c)    Durata de realizare: 12 luni;

d)    Capacitati fizice :

Caracteristici Clădire si Bilanț Teritorial Existent

Funcțiune - Centru de Plasament;

Dimensiuni maxime la teren - 42.00 m x 15.90 m;

Regim de inaltime - S+P+3E;

înălțime max. (de la C.T.A.) : - h.MAX. =15.00 m;

A construita - AC=677.00 mp.;

A desfasurata construita - ACD =2708.00 mp. ;

A desfasurata - AD= 3385,00 mp.;

Volum-V=11085.50 mc.;

S teren - ST=3809,00 mp.;

-    P.O.T. existent - POT=21.63 %

-    C.U.T. Existent - CUT =0.75.

Caracteristici Clădire si Bilanț Teritorial Propus

Funcțiune : Centru Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice; Dimensiuni maxime la teren : 45.65m xl6.10 m;

Regim de inaltime : S+P+4E;

înălțime maxima ( de Ia C.T.A.): H. Max. = 20.55 m. ;

A construita : AC= 720.20 mp. ;

A desfasurata construita : ADC= 3447.55 MP. ;

Adesfasurata : AD= 4137,00 mp.;

-    S teren : ST =3809.00 MP. ;

Volum : V=14500.00 mc.;

-    P.O.T. propus : POT= 22.76%;

-    C.U.T. propus : CUT= 0.94

e) Durata de realizare

e)    Durata de realizare

Durata estimata de realizare a investiției este de 12 luni din momentul semnării contractului de lucrări.

f)    îndeplinirea Cerințelor de Calitate

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea si menținerea pe durata de existenta construcțiilor , a următoarelor cerințe fundamentale, prezentate pe larg in studiu de fezabilitate :

a)    Rezistenta mecanica si stabilitate ;

b)    Securitate la incendiu;

c)    Igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d)    Siguranța si accesibilitate in exploatare;

e)    Protecția împotriva zgomotului;

f)    Economie de energie si izolare termica ;

g)    Masuri de protecție civila.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ww