Hotărârea nr. 49/2018

Hotărârea nr. 49/12.03.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere și servicii de restaurante, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Normei interne a Aparatului de Specialitate a Primarului Sectorului 5 și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere și servicii de restaurante, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Normei interne a Aparatului de Specialitate a Primarului Sectorului 5 și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere și servicii de restaurante, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni înregistrat sub nr. 23572/08.03.2018, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Având în vedere prevederile

Art. 2, alin. (2), art. 7, alin. (1), lit. c), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Art. 101 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Norma interna a Aparatului de Specialitate a Primarului Sectorului 5 și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 privind procedura simplificata proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere și servicii de restaurante, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


/12.03.2018ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. ' Z12.03.2018

NORMĂ INTERNĂ

a Aparatului de Specialitate a Primarului Sectorului 5 și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din Subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere și servicii de restaurante, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016

BAZA LEGALA:

Art. 2 alin (2) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice:

„(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții sunt: a) nediscriminarea; b) tratament egal; c) recunoașterea reciprocă; d) transparenta; e) proporționalitatea; f) asumarea răspunderii.

Art. 7 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

„(2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție publică/acordurile-cadru și organizează concursurile de soluții care privesc achiziții publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2)”

Art. 101 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

„ (2) Atunci când atribuie contracte de achiziție publică/acorduri-cadru și organizează concursuri de soluții care privesc achiziții publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Lege, autoritățile contractante pot organiza propriile proceduri simplificate de atribuire cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege.”

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

DISPOZIȚII GENERALE:

Aplicarea prezentei Norme se va face în scopul: achiziționării serviciilor hoteliere și/sau serviciilor de restaurante, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, necesare organizării deplasărilor în străinătate ale personalului din aparatul de specialitate al

Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.

Aplicarea prezentei Norme Interne se va face în scopul achiziționării de servicii hoteliere și/sau serviciilor de restaurante prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, efectuate de către departamentele de achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, in condiții de eficienta economică și socială cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile, pe baza principiilor: nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității și asumării răspunderii .

Pe parcursul aplicării procedurii simplificate proprii departamentele cu atribuții în realizarea achizițiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 vor lua toate masurile necesare pentru evitarea apariției unor situații de natura să determine apariția unui conflict de interese și/ sau manifestarea concurentei neloiale. în cazul in care se constata apariția unei astfel de situații, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptându-se potrivit competențelor, după caz, masuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare și altele asemenea, ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activităților care au legătura cu acestea.

Prezenta Norma Interna privind procedura simplificata proprie, numita in continuare „Norma interna" reglementează achizițiile de servicii hoteliere și/sau servicii de restaurante prevăzute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 efectuate de către departamentele de achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, a căror valoare estimata, tară TVA, este mai mare decât 132.519,00 lei și mai mică decât 3.376.500 lei, valori precizate la art. 7 alin. (1) lit. c) și alin (5) din Legea nr. 98/2016, cat și modul de soluționare a contestațiilor, potrivit Legii nr. 101/2016, privind procedura simplificata proprie.

Norma Interna asigura cadrul organizatoric și metodologia unitara privind achiziționarea serviciilor necesare organizării deplasărilor in străinătate ale personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, vizitelor unor înalți demnitari, precum și a altor evenimente culturale și sociale sau a unor evenimente de promovare a Sectorului 5 al Municipiului București in tara și in străinătate, servicii care se regăsesc in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, efectuata de către departamentele cu atribuții în realizarea achizițiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 si al celui din instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, care au prevederi bugetare în acest sens, procedura care se face pe bază de comanda scrisa/ contract/acord-cadru și care se va finaliza prin factura fiscală.

ETAPE PROCEDURALE:

1. Documentație preliminară

întocmirea Notei justificative privind determinarea valorii estimate pentru achiziționarea de servicii hoteliere și/ sau servicii de restaurante. Aceasta nota va cuprinde următoarele:

a)    Obiectul achiziției;

b)    Valoarea estimata;

c)    Sursa utilizata pentru estimarea valorii (cercetarea pieței sau pe baza istorică, prin comparație cu valorile estimate din achizițiile de servicii similare efectuate în anii anteriori de către departamentele de achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5);

întocmirea Referatelor de necesitate privind achiziția de servicii hoteliere și/sau servicii de restaurante, aprobate de conducătorul autorității contractante/ordonatorul de credite care vor cuprinde cel puțin:

a)    Necesitatea și oportunitatea achiziției de servicii;

b)    Obiectul achiziției cuprinzând codurile CPV potrivit Regulamentul (CE) nr .

213/2008

al Comisiei din 28 noiembrie 2007;

c)    Specificații tehnice (daca este cazul);

d)    Cantitatea de servicii ce urmează a fi achiziționate;

e)    Valoarea estimata a serviciilor - determinata in urma unei cercetări a pieței sau pe baza istorica, prin comparație cu valorile estimate din achizițiile de servicii similare efectuate în anii anteriori de către departamentele de achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5)

f)    Poziția din Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul in curs cuprinzând achizițiile din categoria celor incluse in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, la care figurează achiziția;

g)    Data estimata pentru inițierea procedurii proprii simplificate;

h)    Data estimata pentru finalizarea procedurii proprii simplificate;

i)    Sursa de finanțare;

j)    Modalitatea de achiziționare a serviciilor care poate lua

forma unei/ unui comenzi/ contract/ acord cadru.

2. Inițierea și organizarea procedurii

Departamentele de achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 vor întocmi cererea de oferta care mai apoi va fi transmisa la cel puțin 3 operatori economici de servicii.

Cererea de oferta va cuprinde următoarele:

a.    Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante;

b.    Denumirea serviciilor care urmează a fi prestate și codurile CPV:

i.    servicii hoteliere;

ii.    servicii de restaurante;

c.    Valoarea estimată a serviciilor;

d.    Sursa de finanțare;

e.    Modalitatea de transmitere a ofertei: departamentele de achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

f.    Data limită de depunere a ofertelor: termenul de depunere a ofertelor va fi între 1-5 zile lucrătoare în funcție de complexitatea serviciilor achiziționate;

g.    Adresa la care se transmit ofertele;

h.    Limba în care trebuie redactate ofertele

i.    Specificațiile tehnice (daca este cazul);

j.    Modalitatea de atribuire și de plata: prin comanda/ contract/ acord-cadru, plata urmând a se face in contul prestatorului in baza facturii fiscale, conform prevederilor legale.

3. Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor se va efectua de către personalul abilitat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 având în vedere criteriul de atribuire. Evaluarea ofertelor și desemnarea câștigătorului se va face pentru fiecare deplasare, vizită, eveniment.

4. Stabilirea ofertei câștigătoare

Personalul abilitat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din Subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 va analiza ofertele și va întocmi procesul verbal de selecție a ofertelor.

5. Informarea ofertanților

Departamentele cu atribuții în realizarea achizițiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 va transmite rezultatul selecției de oferte către toti participanții.

6. Finalizarea procedurii

Finalizarea procedurii se va efectua prin transmiterea unei comenzi scrise/ contract/ acord- cadru.

7. Dosarul achiziției

a) Dosarul achiziției va cuprinde următoarele documente :

- Nota justificativa privind determinarea valorii estimate;

-    Referatul de necesitate privind achiziția de servicii hoteliere și/ sau de restaurante;

-    Cereri de oferte (minim 3 cereri);

-    Oferte;

-    Proces verbal de selecție a ofertelor;

-    Informarea câștigătorului;

-    Comandă/ contract/ acord cadru;

-    Factura fiscala.

8. Anularea procedurii

In cazul în care se depun numai oferte care nu respecta cerințele cuprinse în cererea de oferta, procedura proprie simplificata se va anula și se poate relua cu respectarea prevederilor aferente prezentei Procedurii proprii simplificate.

DISPOZIȚII FINALE:

Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Denumire autoritate contractantă

Aprob


Direcția/Serviciul


Conducătorul autorității contractante/ordonator de credite

Notă justificativă privind determinarea valorii estimate privind achiziția de servicii hoteliere și/sau servicii de restaurante prevăzute în Anexa 2 la Legea

nr. 98/2016, în conformitate cu Norma interna proprie nr..........din data

de..........

1.    Valoarea estimata (tară T.V.A.) a contractului/acordului cadru de servicii hoteliere a fost determinata potrivit reglementarilor legale prevăzute de art.9 - art.25 din Legea nr. 98/2016, în urma unei cercetări a pieței, a devizului general sau pe baza istorică, utilizând una sau mai multe elemente, astfel:

a)    Preturi de catalog utilizând cataloage adresate publicului larg, sau

b)    Prin comparație cu valoarea estimata a contractelor și acordurilor cadru atribuite de alte autorități contractante pentru achiziția de servicii hoteliere și/sau servicii de restaurante similare cuprinse în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, sau

c)    Valori estimate din achizițiile de servicii hoteliere efectuate de către achizițiile de servicii similare efectuate în anii anteriori de către departamentele de achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, actualizate cu factorul de inflație.

2.    Valoarea estimata a contractului/acordului cadru de servicii este de..................

lei, fără T.V.A., fiind determinata pe baza justificărilor de mai sus;

3.    Menționam faptul ca valoarea estimata a contractului/acordului cadru de achiziție publica de servicii se încadrează sub pragul prevăzut la art.7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

4.    Atașat, se vor prezenta documentele care au stat la baza determinării valorii estimate.

DIRECTIA/Serviciul/Compartimentul

DIRECTOR/Șef Serviciu/Birou

(conducătorul Directiei/serviciului/bir oului de specialitate care inițiază procedura simplificata proprie)


Denumire autoritate contractantă


Aprob


Direcția/Serviciul


Conducătorul autorității contractante/ordonator de credite

REFERAT DE NECESITATE

privind achiziția de servicii privind achiziția de servicii hoteliere și/sau servicii de restaurante prevăzute în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 în

conformitate cu Norma interna proprie nr........din data de.......

1.    Necesitatea si oportunitatea achiziției de servicii (evidențierea scopului pentru care sunt

necesare serviciile)...............................

2.    Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 -care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului contractului

3 Specificații tehnice(dacă e cazul)

4.    Cantitatea de servicii ce urmează a fi achiziționate

5.    Valoarea estimata a serviciilor, fără TVA (prețul unitar/total al necesităților).............

6.    Poziția din Anexa 2 cuprinzând achizițiile din categoria celor incluse în Anexa 2 din Legea 98/2016 la PAAP pentrul anul în curs, la care figurează achiziția

7.    Data estimata pentru inițierea procedurii proprii simplificata

8.    Data estimata pentru finalizarea procedurii proprii simplificată

9.    Modalitatea de achiziționare a serviciilor care poate lua forma unei/unui comenzi contract/acord-cadru.

DIRECTIA/Serviciul/Compartimentul

DIRECTOR/Șef Serviciu/Birou

(conducătorul Directiei/serviciului/biroului de specialitate care inițiază procedura simplificata proprie)


Denumire autoritate contractantă


Direcția/Serviciul


Aprob

Conducătorul autorității contractante/ordonator de credite

CERERE DE OFERTA

privind achiziția de servicii hoteliere și/sau servicii de restaurante prevăzute în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016

in conformitate cu Norma interna proprie nr........din

data de......

1.    Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante;

2.    Denumirea serviciilor care urmează a fi prestate și codurile CPV:

-    servicii hoteliere

-    servicii de restaurante.

3.    Valoarea estimată a serviciilor;

4.    Sursa de finanțare;

5.    Modalitatea de transmitere a ofertei: depunerea la departamentele de achiziții publice din aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

6.    Data limită de depunere a ofertelor: termenul de depunere a ofertelor va fi între 1-5 zile lucrătoare în funcție de complexitatea serviciilor achiziționate

7.    Adresa la care se transmit ofertele;

8.    Limba în care trebuie redactate ofertele

9.    Specificațiile tehnice (daca este cazul);

10.    Modalitatea de atribuire și de plata: prin comanda/ contract/ acord-cadru, plata urmând a se face in contul prestatorului in baza facturii fiscale, conform prevederilor legale.

DIRECTIA/ServiciuI/Compartimentul

DIRECTOR/Șef Serviciu/Birou

(conducătorul Directiei/serviciului/biroului de specialitate care inițiază procedura simplificata proprie)


OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul ....................................................., reprezentant împuternicit    al

........................(denumirea/numele si sediu/adresa operatorului economic) declar pe propria

răspundere, sub sancțiunea excluderii din proceduri si a sancțiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu mă aflu in situația prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a)constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

bjinfracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările si completările ulterioare, si infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

c)    infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d)    acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 si am 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e)    spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor masuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicata, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

fitraficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

gjfrauda, in sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunitarilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu să înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.

Prezenta declarație este valabila pana la data de............................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

(Nume, prenume) (Funcție)

(Semnătura autorizata și ștampila)

Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cat si terțului susținător.

PRESE MELOPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea in situate prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016

S.C..............................................[denumirea, numele operatorului economic), având ca

reprezentant legal pe ......................., in calitate de ofertant la procedura de (se

menționează procedura) pentru achiziția de.........................(denumirea și codul CPV), la data de

........................ (zi/luna/an), organizata de................................ (denumirea

autorități contractante), declar pe proprie răspundere ca:

NU mă încadrez in niciuna din situațiile prevăzute de art. 165 din Legea nr.98/2016, respectiv:

- Mi-am îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este înființat;

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.

Prin excepție de la dispozițiile art. 165, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, îndeplinește una din următoarele condiții:

a)    este mai mic de 4.000 lei;

b)    este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contribuțiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.

Data completării

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizata și Ștampila)

Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cat si terțului susținător.

Anexa nr. 6 la Norma internă

OPERATOR ECONOMIC/ASOCIAT/SUBCONTRACTANT

(denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea in prevederile de la art 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a) ...................................... ,    reprezentant    al

..........................................(denumirea operatorului economic /asociat/ subcontractant),

participant in calitate de ofertant la procedura de achiziție publica....................... " având ca

obiect:...........", codCPV:............criteriu de atribuire „........", organizata de.............,

declar in numele ofertantului, sub sancțiunea falsului in declarații, ca NU ne aflam in niciuna dintre situațiile menționate in cadrul articolului 167 din Legea 98/2016:

a)    a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constata încălcarea acestor obligații;

b)    se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in încetarea activității;

c)    a comis o abatere profesionala grava care îi pune in discuție integritatea, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

d)    autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informalii concrete pentru a considera ca operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurentei in cadrul sau in legătura cu procedura in cauza;

e)    se afla într-o situate de conflict de interese in cadrul sau in legătura cu procedura in cauza, iar aceasta situate nu poate fî remediata in mod efectiv prin alte masuri mai puțin severe;

f)    participarea anterioara a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurentei, iar aceasta situație nu poate fi remediata prin alte masuri mai puțin severe;

g)    operatorul economic si-a încălcat in mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau in cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h)    operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false in conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante in scopul verificării absentei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare si selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este in măsura sa prezinte documentele justificative solicitate;

i)    operatorul economic a încercat sa influențeze in mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, sa obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.

Data


Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subi

OPERATOR/ECONOMIC/ASOCIAT/SUBCONTRACTANT

(denumirea/numele)

Declarație privind ncîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) .........................................., reprezentant al .................. (denumirea

operatorului economic/asociat/subcontractant), participant in calitate de ofertant la procedura de

achiziție publica ........" având ca obiect: „.....", cod CPV:.........................................., criteriu

de atribuire,,...................”, organizata de,

declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile pentru falsul in declarații cu privire la conflictul de interese, conform articolului 59 din Legea nr. 98/2016 respectiv:

DA a NUa

> Am membri in personalul autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează in numele autorității contractante, care sunt implicați in desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia, au in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independentă lor in contextul procedurii de atribuire.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarator, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusiva.

Data

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizata și Ștampila)

Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cat si terțului susținător