Hotărârea nr. 48/2018

Hotărârea nr. 48/12.03.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului

Local Sector 5 privind procedura simplificata proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificata proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016

Având în vedere Raportul de specialitate nr.23557/08.03.2018 al Direcției Generale Operațiuni - Direcția de Dezvoltare precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5,;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-art.7 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    art.101 alin. (2) din LI.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.l01/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC);

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă Norma internă a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificata proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Art.2 - Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.    Z12.03.2018

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr

/12.03.2018


Norma interna a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificata proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr.2 din Legea nr. 98/2016

Baza legala:

Art. 7 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Art.101 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Legea nr.101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

CAPITOLUL I. Dispoziții generale

Art.l. (1) - Prezenta Norma privind procedura simplificata proprie, numita in continuare „Norma interna" reglementează achizițiile de servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, efectuate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și de instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 care au prevederi bugetare in acest sens, a căror valoare estimata, tară TVA, este mai mare decât 132.519,00 lei si mai mica decât 3376.500,00 lei, valoare precizata la art7, alin.(l), lit. c) si alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cat si modul de soluționare a contestațiilor, potrivit Legii nr. 101/2016, privind procedura simplificata proprie.

(2) - Norma interna reglementează, in principal, aspecte precum:

-    procedura simplificata proprie, conform art.101, alin.(2) din HG nr395/2016;

-anunțul de participare simplificat;

-documentația de atribuire;

-cerințele minime de calificare -unde este cazul;

-dreptul de a solicita clarificări;

-data-limita pentru depunerea ofertelor;

-regulile de participare la procedura;

-criteriul de atribuire;

-comisia de evaluare;

-deschiderea si evaluarea ofertelor;

-încheierea si executarea contractului- unde este cazul

-anularea procedurii- daca este cazul;

-modul de soluționare a contestațiilor;

-    dosarul achiziției publice.

(3)    - Aplicarea prezentei Norme interne se va face in scopul achiziționării de servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr.2 din Legea nr. 98/2016, efectuate de către aparatul de specialitate al Primamlui Sectorului 5, precum și de instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, care au prevederi bugetare in acest sens, in condiții de eficienta economica si sociala, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile, pe baza principiilor: nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparentei, proporționaUtății si asumarea răspunderii.

(4)    - Pe parcursul aplicării procedurii simplificate proprii, efectuate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și de instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, care au prevederi bugetare in acest sens, se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea apariției unor situații de natura sa determine apariția unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. In cazul in care se constata apariția unor astfel de situații, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptându-se potrivit competentelor, după caz, masuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare si altele asemenea, ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activităților care au legătura cu acestea.

Art.2 (1) - Prezenta Norma interna asigura cadrul organizatoric si metodologia unitara privind organizarea si desfășurarea procedurii simplificate proprii, pentru achiziționarea de servicii sociale si alte servicii specifice prevăzute in Anexa nr.2 din Legea nr. 98/2016, efectuate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și de instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, care au prevederi bugetare in acest sens, care se va finaliza prin încheierea de contract/acord-cadru.

(2) -In cazul achizițiilor mixte care au ca obiect atât servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cat si alte servicii, precum si in cazul achizițiilor mixte care au ca obiect atât servicii, cat si produse, obiectul principal se determina in funcție de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.

CAPITOLULII. Procedura simplificata proprie

Secțiunea 1. Documente care stau la baza inițierii procedurii simplificate proprii

Art.3 - Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și de instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 întocmesc următoarele documente:

a)    Referat de necesitate, aprobat de conducătorul autorității contractante/ordonatorul de credite, care va cuprinde in mod obligatoriu informațiile din Anexa nr. 1 a Normei Interne;

b)    Nota justificativă privind determinarea valorii estimate a achiziției, semnata de conducătorul direcției/compartimentului solicitant, întocmită conform Anexei nr. 2 a Normei Interne. cjSpecificațiile tehnice (caietul de sarcini), aprobate de conducătorul direcției/compartimentului solicitant, întocmit conform Anexei nr. 3 a Normei Interne;

d)Draft contract incluzând clauze contractuale in care vor fi menționate informații cu privire la mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri de gestionare a acestora, garanția de buna execuție, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligațiilor contractuale.

Secțiunea 2. Derularea procedurii simplificate proprii efectuate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și de instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, care au prevederi bugetare in acest sens

Secțiunea 2.1. Inițierea procedurii simplificate proprii

Art.4. - Anunțul de participare simplificat

(1)- Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primamlui Sectorului 5, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 au obligația de a publica pe site-ul propriu un anunț de participare simplificat, care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

-denumirea, adresa, numărul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante;

-modalitatea de atribuire prin: comanda si factura/contract și daca este cazul, se precizează daca urmează sa fie încheiat un acord-cadru;

-denumirea serviciilor care urmează sa fie prestate si codul/codurile CPV;

-valoarea estimată;

-cantitatea de servicii care trebuie prestata, daca este cazul;

-sursa de finanțare;

-termenul limita de solicitare clarificări;

-termenul limita de depunere a ofertelor;

-adresa la care se transmit ofertele;

-limba in care trebuie redactate ofertele;

-perioada de timp in care ofertantul trebuie sa își mențină oferta valabila;

-criteriul de atribuire;

-adresa de internet la care sunt disponibile documentele procedurii simplificate proprii.

(2)    . Dreptul de a solicita clarificări

a)    Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la Documentația de atribuire.

b)    Autoritatea contractantă stabilește prin anunțul de participare simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare.

c)    Autoritatea contractanta are dreptul de a completa, din proprie inițiativa, in vederea clarificării, documentația de atribuire, având după caz, obligația de a prelungi corespunzător termenul limita de depunere a ofertelor.

(3)    . Termenul limita pentru depunerea ofertelor

a)    Termenul limita pentru depunerea ofertelor se stabilește de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, in Anunțul de participare simplificat, in funcție de complexitatea serviciilor ce urmează a fi prestate si de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregătirea documentelor de calificare, daca sunt solicitate prin Documentația de atribuire.

b)    Termenul limita pentru depunerea ofertelor, nu poate fi mai mic de 5 zile de la data publicării

Anunțului de participare simplificat.

c)    In cazul in care se decide prelungirea termenului-limita pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta, prin direcțiile de specialitate, are obligația de a comunica noua data de depunere, in scris, pe site-ul propriu, cu cel puțin 2 zile înainte de data-limita stabilita inițial.

Art.5. Documentația de atribuire

(1) - Autoritatea contractanta, prin Direcțiile de specialitate, are obligația de a preciza in cadrul documentației de atribuire orice cerința, criteriu, regula si alte informații necesare pentru a asigura ofertanților o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii simplificate proprii. Documentația de atribuire trebuie sa cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puțin:

a)    reguli de participare la procedura simplificata proprie;

b)    daca sunt solicitate, cerințe minime de calificare, precum si documentele care urmează sa fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii acestor cerințe;

c)    caietul de sarcini;

d)    instrucțiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare, întocmite in conformitate cu solicitările caietului de sarcini si a valorii estimate;

e)    informații privind criteriul de atribuire;

f)    instrucțiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

g)    informații referitoare la clauzele contractual obligatorii, unde este cazul.

a) Regulile de participare la procedura simplificata proprie

- Orice prestator care prestează pachetul de servicii solicitat are dreptul de a depune oferta si de a participa, printr-un reprezentat împuternicit, la ședința de deschidere a ofertelor. Numărul de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.

- Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiași proceduri sa depună doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sa depună oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat subcontractant in cadrul altei oferte.

b)    Cerințe minime de calificare

Direcțiile de specialitate pot stabili, unde este cazul, cerințe minime de calificare referitoare numai la:

-motivele de excludere, in conformitate cu Legea nr.98/2016, art. 164 conform Anexei nr.4 a Normei Interne, art.165 conform Anexei nr.5 a Normei Interne, art.167 conform Anexei nr.6 a Normei Interne si art. 59 conform Anexei nr.7 a Normei Interne;

-capacitatea de exercitare a activității profesionale, conform certificatului constatator emis de Registrul Comerțului;

-lista serviciilor prestate.

c)    Caietul de sarcini

Direcțiile/Compartimentele de specialitate întocmesc specificațiile tehnice conform Anexei nr. 3 a Normei Interne.

d)    Instrucțiuni privind modul de elaborare a ofertei

Operatorii economici au obligația de a întocmi oferta si documentele care o însoțesc, in conformitate cu cerințele din Documentația de atribuire.

e)    Criteriul de atribuire

Direcțiile/Compartimentele de specialitate stabilesc in cadrul Documentației de atribuire criteriul de desemnare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, utilizând următoarele criterii de atribuire: „ raport calitate-preț "sau „raport calitate- cost".

f)    Căile de atac

Contestațiile se depun si se soluționează in conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor.

g)    Clauze contractuale- unde este cazul

Direcțiile/Compartimentele de specialitate întocmesc draftul de contract care va fi pus la dispoziția operatorilor economici.

(2) Documentația de atribuire va fi publicata integral, in format electronic, pe site-ul propriu al autorității contractante prin grija Direcției/Compartimentului inițiator.

Secțiunea 2.2 Deschiderea si evaluarea ofertelor

Art.6. Comisia de evaluare

(1)    - Referatul de numire a comisiei de evaluare a ofertelor se întocmește de către Direcția de specialitate si va fi supus aprobării conducătorului autorității contractante/ordonatorului de credite.

(2)    - Comisia de evaluare este compusa din cel puțin 3 (trei) membri.

(3)    - Următoarele persoane nu pot face parte din comisia de evaluare:

a) persoanele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători ori subcontractanți propuși;

bjpersoana care este soț/soție, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători ori subcontractanți propuși;

cjpersoana despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informații concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla într-o alta situație de natura sa ii afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare.

(4)    Comisia de evaluare va avea ca atribuții, după caz, următoarele:

a)    deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;

b)    verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți;

cjverificarea conformității propunerilor tehnice ale ofertanților cu prevederile caietului de sarcini; dfevaluarea propunerilor tehnice ale ofertanților; efverificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți;

fielaborarea solicitărilor de clarificări si/sau completări necesare in vederea evaluării solicitărilor de participare si/sau ofertelor;

gțstabilirea ofertelor inacceptabile si/sau neconforme si a motivelor care stau la baza încadrării acestora in fiecare din aceste categorii;

h)    stabilirea ofertelor admisibile;

i)    aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut in documentația de atribuire;

j)    stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;

k)    elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei ședințe, si a raportului procedurii de atribuire;

l)    înaintează raportul procedurii simplificate proprii conducătorului autorității contractante/ordonatorului de credite, spre aprobare;

m)    completarea declarațiilor de confidențialitate si imparțialitate.

Art. 7. Analizarea ofertelor

(1)    - Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care va fi semnat de membrii comisiei si de reprezentanții ofertanților prezenți la deschiderea ofertelor si care va include următoarele informații:

-denumirea ofertanților;

-modificările si retragerile de oferte;

-elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv tariful;

-orice alte detalii si precizări pe care comisia de evaluare le considera necesare;

-toate documentele depuse in cadrul ofertei.

(2)    - Comisia de evaluare întocmește procese-verbale de analiza si elaborează, înainte de semnarea contractului/acordului cadru, raportul de atribuire a achiziției de servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

(3)    - Raportul de atribuire va fi semnat de toți membrii comisiei de evaluare si va fi înaintat conducătorului autorității contractante/ordonatorului de credite spre aprobare.

(4)    - După finalizarea evaluării ofertelor, autoritatea contractanta, prin Direcția de specialitate care a inițiat procedura simplificata proprie are obligația de a transmite in termen maxim 2 zile de la emiterea deciziilor luate in ceea ce privește rezultatul procedurii, tuturor ofertanților o comunicare, in scris, referitoare la rezultatul procedurii.

Secțiunea 2.3. Finalizarea procedurii simplificate proprii

Art. 8. Anularea procedurii

(1)    - Circumstanțele in care autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura simplificata proprie sunt limitativ prevăzute de prezenta Norma interna, astfel:

a)    nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau daca nu a fost depusa nicio oferta admisibila;

b)    au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice si/ori financiare;

c)    încălcări ale prezentei Norme proprii, care afectează procedura simplificata proprie sau daca este imposibila încheierea contractului.

d)    Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor sau instanța de judecata dispune anularea procedurii simplificate proprii;

e)    comanda/contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita câștigătoare din cauza faptului ca ofertantul in cauza nu mai are disponibilitate.

(2)    - In sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prezentei Norme interne se înțelege situația in care, pe parcursul procedurii simplificate poprii, se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fără ca aceasta sa conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

(3)    - In situația anularii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligația de a comunica in scris tuturor participanților la procedura de atribuire, in cel mult 2 zile lucrătoare de la data anularii, motivul care a determinat decizia de anulare, precum si încetarea obligațiilor asumate de ofertanți prin depunerea ofertelor sau a solicitărilor de participare.

A

Art. 9. încheierea contractului/acordului-cadru

(1)    - Autoritatea contractantă va încheia, după caz, contractul/acordul-cadru de prestări servicii având ca obiect achiziționarea de servicii din categoria celor incluse in Anexa nr. 2 din Legea 98/2016, cu ofertantul declarat câștigător, numai după 6 zile de la data transmiterii comunicării rezultatului aplicării procedurii in cazul participării la procedura simplificată proprie a minimum 2 operatori economici.

(2)    - Termenul exprimat in zile începe sa curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului si se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorității contractante nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decât in ore este o zi de sărbătoare legala, o duminica sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

(3)    - In situația in care ofertantul declarat câștigător nu accepta/semnează contractul/acordul-cadru, fie va fi invitat in vederea contractării ofertantul clasat pe locul al doilea, cu respectarea dispozițiilor art 143 alin (2) din HG nr. 395/2016, fie se va repeta procedura de atribuire a contractului/acordului cadru de prestări servicii.

(4)    - In cazul in care autoritatea contractanta a stabilit prin documentația de atribuire finalizarea procedurii simplificate proprii prin contract/acord-cadru, acestea vor fi întocmite in 5 exemplare originale, însușite si inițiate de către Direcția inițiatoare/specialitate si transmise spre verificare si semnare către departamentele din domeniul juridic, economic si către conducătorul autorității contractante/ordonatorul de credite.

(5)    - Contractele/acordurile-cadru care intra in sfera de aplicare a prezentei Norme proprii, pot fi încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), numai in cazul in care comanda/contractul/acordul- cadru respectiv urmează sa fie lansat/perfectat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedura simplificata proprie si nu exista alți operatori economici implicați in procedura simplificata proprie sau in care toți ceilalți operatori economici participanți la procedura simplificata proprie renunța la dreptul de a depune o contestație printr-o adresa scrisa transmisa autorității la Direcția/Compartimentul de specialitate care a organizat-o.

(6)    - După încheierea unui contract/acord-cadru, departamentul de achiziții publice va avea obligația publicării anunțului de atribuire in SEAP.

Art. 10. Dosarul achiziției publice

(1) - Dosarul achiziției publice trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele documente:

-referatul de necesitate a achiziției;

-Nota justificativa privind determinarea valorii estimate a achiziției;

-Caietul de sarcini;

-anunțul de participare simplificat;

-documentația de atribuire si dovada publicării pe site-ul propriu;

-solicitările de clarificări;

-referatul, dispoziția/ decizia de numire a comisiei de evaluare;

-declarațiile de confidențialitate si imparțialitate;

-procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor;

-documentele depuse de ofertanți in cadrul procedurii de atribuire;

-raportul procedurii de atribuire;

-daca este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire;

-comunicările privind rezultatului procedurii simplificate proprii;

-anunțul de atribuire (daca este cazul) și dovada transmiterii acestuia spre publicare;

-daca este cazul contestațiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate pronunțate de Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor;

-hotărâri ale instanțelor de judecata referitoare la procedura simplificata proprie;

- contractul/acordul-cadru semnat.

(2) - Direcția de Specialitate are obligația de a păstra dosarul atât timp cat comanda/contractul/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 2 ani de la data finalizării serviciului prestat.

CAPITOLUL IV, Dispoziții finale

Art.12. Direcțiile, serviciile si celelalte compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Norme interne.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MELNIC CONSTANTIN ION


Conducătorul autorității contractante/ordonator de credite

REFERAT DE NECESITATE

privind achiziția de servicii.................................

din Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016,

în conformitate cu Norma interna proprie nr.....................

din data de

1.    Necesitatea si oportunitatea achiziției de servicii (evidențierea scopului pentru care sunt

necesare serviciile)...............................

2.    Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 -care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului contractului

3.    Cantitatea de servicii ce urmează a fi achiziționate

4.    Valoarea estimata a serviciilor (prețul unitar/total al necesităților).............

5.    Data estimata pentru inițierea procedurii proprii simplificata

6.    Data estimata pentru finalizarea procedurii proprii simplificata

7.    Modalitatea de achiziționare a serviciilor care poate lua forma unei/unui comenzi contract/acord-cadru.

DIRECTIA/Serviciul/Compartimentul

DIRECTOR/Șef Serviciu/Birou

(conducătorul Directiei/serviciului/bir oului de specialitate care inițiază procedura simplificata proprie)


PREȘEDINTE DE ȘE MELNIC CONSTANT

Conducătorul autorității contractante/ordonator de credite

Nota justificativa privind determinarea valorii estimate

privind achiziția de servicii.......................

în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, in conformitate cu

Norma interna proprie nr..............din data de....................

Valoarea estimata a serviciilor a fost determinata potrivit reglementarilor legale prevăzute de art.9- art.25 din Legea nr. 98/2016 in urma unei cercetări ori a pieței sau ori pe baza istorica, utilizând una sau mai multe elemente, astfel;

a)    preturi de catalog utilizând cataloage adresate publicului larg pentru servicii prestate;

sau

b)    prin comparație cu valoarea estimata a contractelor atribuite de alte autorități contractante pentru achiziția de servicii cuprinse in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016;

sau

c)    valorile estimate din achizițiile de servicii similare efectuate in anii anteriori de către Sectorul lsi actualizate cu factorul de inflație.

l.Valoarea estimata a achiziției de servicii, este de .....................lei, fără TVA, fiind

determinata pe baza justificărilor prezentate mai sus, astfel:

..................................................................... (se    vor    detalia)

2.    Menționam faptul ca valoarea estimata a achiziției de servicii este mai mica decât pragurile prevăzute la art. 7, alin (1), lit c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

3.    Atașat, se vor prezenta documentele care au stat la baza determinării valorii estimate, respectând pct. 2 din prezenta Nota.

DIRECTIA/Serviciul/Compartimentul

DIRECTOR/Șef Serviciu/Birou

(conducătorul Directiei/serviciului/biroului de specialitate care inițiază procedura simplificata proprie)

Aprob

Conducătorul autorității contractante/ordonator de credite

Specificații tehnice (caietul de sarcini) privind achiziția de servicii din Anexa nr. 2 Ia Legea nr. 98/2016,

in conformitate cu Norma interna proprie nr..........

din data de

Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natura tehnica ce permit descrierea serviciilor ce urmează a fi achiziționate, in mod obiectiv, astfel încât sa corespunda necesității autorității contractante.

Specificațiile tehnice se întocmesc in conformitate cu prevederile legale prevăzute la

art.155 din Legea nr. 98/2016.

DIRECTIA/Serviciul/Compartimentul

DIRECTOR/Șef Serviciu/Birou

(conducătorul Directiei/serviciului/biroului de specialitate care inițiază procedura simplificata proprie)

OPERA TOR ECONOMIC (denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul ....................................................., reprezentant împuternicit    al

........................(denumirea/numele si sediu/adresa operatorului economic) declar pe propria

răspundere, sub sancțiunea excluderii din proceduri si a sancțiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu mă aflu in situația prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a)constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

bjinfracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările si completările ulterioare, si infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

cfnfracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d)    acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 si am 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e)    spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor masuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicata, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

fitraficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

gjfrauda, in sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunitarilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ca infonnațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu să înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.

Prezenta declarație este valabila pana la data de............................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

(Nume, prenume)(Funcție)

(Semnătura autorizata și ștampila)

Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cat si terțului susținător

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IVA,

MELNIC CONSTAWflYI®Sa71 \ 4

OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea in situate prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016

S.C.............................................. [denumirea, numele operatorului economic), având

ca reprezentant legal pe ......................., in calitate de ofertant la procedura de (se

menționează procedura) pentru achiziția de.........................(denumirea ți codul CPV), la data de

........................ (zi/luna/an), organizata de................................ (denumirea

autorită(i contractante), declar pe proprie răspundere ca:

NU mă încadrez in niciuna din situațiile prevăzute de art. 165 din Legea nr.98/2016, respectiv:

- Mi-am îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este înființat;

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.

Prin excepție de la dispozițiile art. 165, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, îndeplinește una din următoarele condiții:

a)    este mai mic de 4.000 lei;

b)    este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contribuțiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.

Data completării

(Nume, prenume)

(Eunc(ie)

(Semnătura autorizata ți Ștampila)

Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cat si terțului susținător

OPERATOR ECONOMIC/ASOCIAT/SUBCONTRACTANT

(denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea in prevederile de la art 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a) ...................................... ,    reprezentant    al

..........................................(denumirea operatorului economic /asociat/ subcontractant),

participant in calitate de ofertant la procedura de achiziție publica....................... " având ca

obiect:...........", codCPV:............criteriu de atribuire „........", organizata de..............

declar in numele ofertantului, sub sancțiunea falsului in declarații, ca NU ne aflam in niciuna dintre situațiile menționate in cadrul articolului 167 din Legea 98/2016:

a)    a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constata încălcarea acestor obligații;

b)    se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in încetarea activității;

c)    a comis o abatere profesionala grava care îi pune in discuție integritatea, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

d)    autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/infonnalii concrete pentru a considera ca operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurentei in cadrul sau in legătura cu procedura in cauza;

e)    se afla într-o situate de conflict de interese in cadrul sau in legătura cu procedura in cauza, iar aceasta situate nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai puțin severe;

f)    participarea anterioara a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurentei, iar aceasta situație nu poate fi remediata prin alte masuri mai puțin severe;

g)    operatorul economic si-a încălcat in mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau in cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h)    operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false in conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante in scopul verificării absentei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare si selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este in măsura sa prezinte documentele justificative solicitate;

i)    operatorul economic a încercat sa influențeze in mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, sa obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.

Data

(Nume, prenume) (Funcție)


(Semnătura autorizata și Ștt

Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantul

PREȘEDINTE DE ȘED MELNIC CONSTANT!

OPERATOR/ECONOMIC/ASOCIAT/

SUBCONTRACTANT

(denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a).........................................., reprezentant al.................. (denumirea

operatorului economic/asociat/subcontractant), participant in calitate de ofertant la procedura de

achiziție publica „......." având ca obiect: „.....", cod CPV:........................................... criteriu

de atribuire „...................”, organizata de,

declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile pentru falsul in declarații cu privire la conflictul de interese, conform articolului 59 din Legea nr. 98/2016 respectiv:

DAa NUa

> Am membri in personalul autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează in numele autorității contractante, care sunt implicați in desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia, au in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independentă lor in contextul procedurii de atribuire.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarator, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusiva.

Data

(Nume, prenume)

(Funcfie)

(Semnătura autorizata și Ștampila)

Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cat si terțului susținător