Hotărârea nr. 47/2018

Hotărârea nr. 47/28.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii, Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Bratianu", din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu”, din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu”, din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 23.546/08.03.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 23.547/08.03.2018;

-    Adresa nr. 386/08.03.2018 emisă de Școala gimnazială Ion I.C.Brătianu și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 23.481/08.03.2018.

Ținând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de cele ale E1G nr. 907/20016 privind privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 alin. 1 și a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Construcție

Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu”, din Str. Amurgului nr. 35, sector 5, astfel cum este prezentată în anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general aferent obiectivului de investiții menționat la art. 1, astfel cum sunt prezentați în anexele nr. 2 și 3, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 3 Lucrările de construcții vor fi executate de agenți economici specializați, desemnați pe baza unor licitații publice, în condițiile legii.

Art. 4 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 5 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră, Școala Gimnazială Ion. I.C. Brătianu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ELENA LUMIN


CONTRASEMNEAZĂ SECREfĂR SECTOR 5, LUMINIȚA PETRESCU


Nr ML /12.03.2018

Anexa 1 la HCLS5 nr. 7^/12.03.2018

Documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu”, din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5

Nr.

Crt

Obiectiv de Investiție

Documentație tehnico-economică

1

Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, Str. Amurgului nr. 35 (studiu de fezabilitate)

272 file

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETA^ECTOR 5

ELENA LUMINIȚA! PETRESCU

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu”, din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5

Conform devizului general estimativ pentru realizarea lucrărilor extindere, întocmit de către proiectant, în baza HG 907/2016, valoarea totală a lucrărilor este de 30.720.637,67 Iei (TVA inclus) din care C+M 22.398.509,03 lei.

Durata de realizare a lucrărilor: 8 luni.

Ac = 1.550 mp. Prin realizarea investiției nu sunt afectați indicatorii urbanistici ai amplasamentului, construcția nouă având suprafața construită la sol, aproximativ egală cu suma suprafețelor celor două corpuri care se demolează (suma celor două corpuri care se demolează fiind de 1.556,18 mp)

Aed = 5.145 mp (fără subsol)

Au = 4.854 mp (inclusiv spațiile utile din subsol)

Categoria de importanță “C” - normală

Clasa de importanță a IlI-a

Gradul de rezistență la foc - II

Risc de incendiu "mic”

Date tehnice privind sala de sport existentă și menținută (construită în anul 2010) o Ac = 782.80 mp o Aed = 970,00 mp

Descriere succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional: constucție S+P+2+3 parțial pe structură din cadre de beton armat, cu închideri exterioare din cărămidă izolată termic cu polistiren expandat ignifugat.


Deviz general pentru obiectivul de investiții

„Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu”, din Str. Amurgului nr. 35, sector 5

Nr. Crt

Obiectiv de Investiție

Valoare deviz general (TVA inclus)

1

Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, Str. Amurgului nr. 35

30.720.637,67 lei,

Din care C+M: 22.398.509,03 lei


MNEAZA ECTOR 5 TRESCU

PREȘEDIN^ CONST\ X