Hotărârea nr. 46/2018

Hotărârea nr. 46/28.02.2018 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 13312/13.02.2018;

Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 nr. 13311/ 13.02.2018;

Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr.l 9/19.07.2016 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5;

Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 86/28.07.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Valeriu Nicolae Șuhan;

Văzând raportul Comisiei de ordine publică, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Luând în considerare propunerea domnului consilier Matei George precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al Comisiei de Validare;

în conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010; în temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (5) art. 81 alin. (2) lit. j și lit. 1 și art. 115 alin. (1) lit. b

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data prezentei se modifică componența Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5, după cum urmează:

Primarul Sectorului 5 - Președintele Comisiei;

Șeful/Reprezentantul Poliției Sectorului 5 - membru;

Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 - membru; Secretarul Sectorului 5 - membru;

Bîrsan Mihai - consilier Local Sector 5 - membru;

Melnic Constantin Ion- consilier Local Sector 5 - membru;

Ploscaru George Alexandru - consilier Local Sector 5 - membru.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 prevăzut în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 5, membrii Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5, PETRESCUNr •••:• /28.02.2018

Anexa la H.C.L. Sector 5 nr


4^/28


.02.201


REGULAMENT

de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Comisia Locală de Ordine Publică a Sectorului 5, denumită în continuare „ Comisia Locală”, este constituită în conformitate cu prevederile Legii 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Comisia Locală de Ordine Publică a Sectorului 5 este organism cu rol consultativ și emite avize consultative, referitor la organizarea și funcționarea poliției locale, potrivit competențelor și domeniilor stipulate în Legea 155/2010 a poliției locale și HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Art.3. Avizul se emite cu votul majorității membrilor Comisiei Locale.

Art.4. Termenul de emitere a Avizului este de maxim 30 de zile de la primirea documentației complete.

Art.5. Avizul se transmite către instituția solicitantă prin grija secretariatului Comisiei

Locale.

COMPONENȚA COMISIEI LOCALE

Art.6. (1) Comisia Locală de Ordine Publică a Sectorului 5 este compusă din Primarul Sectorului 5 - Președintele Comisiei, Șeful/Reprezentantul Poliției Sectorului 5 - membru, Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 - membru, Secretarul Sectorului 5 - membru, 3 Consilieri Locali desemnați de către Consiliul Local Sector 5.

Art.7. Funcția de Președinte al Comisiei este îndeplinită de Primarul Sectorului 5.

Art.8. (1) Calitatea de membru al Comisiei Locale se pierde în cazul în care acesta nu mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa.

(2) Membrii care și-au pierdut calitatea în condițiile prevăzute la alin (1) sau din motive care îi împiedică să își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile conferite de această calitate, vor fi înlocuiți în baza unei hotărâri a Consiliului Local Sector 5.

FUNCȚIONAREA COMISIEI LOCALE

Art.9. (1) Comisia Locală se reunește trimestrial sau când este necesar.

(2)    Convocarea membrilor comisiei se face de către Primarul Sectorului 5 sau de către 2/3 din componența Comisiei Locale.

(3)    Convocarea se face pe e-mail, sau după caz prin adresă oficială, prin intermediul secretariatului comisiei, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea ședințelor, fiecărui membru al Comisiei Locale.

(4)    Convocarea la inițiativa consilierilor locali se face prin secretariatul Comisiei Locale, prin depunerea solicitării semnate de către cel puțin o treime din consilierii locali cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea ședințelor.

(5)    Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziția membrilor Comisiei Locale, materialele înscrise pe ordinea de zi și se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia.

(6)    în toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței Comisiei Locale.

Art. 10 (1) în situații excepționale, Primarul Sectorului 5 poate convoca ședința imediat.

(2) Convocarea și transmiterea ordinii de zi se fac telefonic.

Art.ll. (1) Ședințele Comsiei Locale sunt conduse de către Primarul Sectorului 5 și se

desfășoară în sediul Primăriei Sectorului 5.

(2) Secretariatul Comisiei Locale se constituie prin dispoziție a Primarului Sectorului 5 la propunerea Directorului General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

Art. 12. Secretariatul Comisiei Locale are următoarele atribuții:

-    Efectuează demersurile necesare pentru anunțarea membrilor Comisiei Locale cu privire la data desfășurării lucrărilor și ordinii de zi;

-    Asigură redactarea procesului verbal de ședință și înmânarea acestuia membrilor Comisiei Locale în vederea semnării;

-    Asigură arhivarea documentelor Comisiei Locale.

Art.13. (1) Comisia este legal întrunită în prezența majorității membrilor săi și hotărăște prin votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți.

(2)    în caz de paritate, votul Primarului Sectorului 5 este hotărâtor.

(3)    Hotărârile comisiei se semnează de Președinte și de secretarul comisiei.

Art. 14. (1) în cadrul ședințelor Comisiei Locale de Ordine Publică se dezbat propunerile stabilite pe ordinea de zi.

(2)    Ordinea de zi va fi stabilită de inițiatorul convocării comisiei locale

(3)    Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de membrii comisiei, la propunerea președintelui Comisiei Locale de Ordine Publică

(4)    Ordinea de zi poate fi completată cu propuneri ale membrilor comisiei locale, numai cu acordul președintelui acesteia.

(5)    în caz de paritate, se aplică prevederile art. 8 alin (2) din prezentul regulament. Art. 15. Membrii comisiei locale au dreptul să ia cuvântul, cu încuviințarea președintelui,

la fiecare punct de pe ordinea de zi.

Art.16. (1) Dezbaterile din ședințele comisiei locale, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces verbal, ce va fi semnat de către membrii acesteia și de persoană care asigura secretariatul.

(2)    Membrii comisiei, împreună cu secretarul acesteia, își asumă, prin semnătura, responsabilitatea veridicității celor consemnate.

(3)    Procesul verbal și documentele care au fost dezbătute în ședința se depun într-un dosar special, care va fi numerotat și semnat, prin grija persoanei care asigura secretariatul ședinței respective.

Art. 17. La ședințele Comisiei Locale pot participa, la inițiativa primarului, reprezentanți ai altor autorități sau instituții publice, precum și membrii comunității locale.

Art. 18. Comisia Locală este reprezentată de Primarul Sectorului 5, în calitate de președinte al acesteia.

ATRIBUȚIILE COMISIEI LOCALE

Art. 19. (1) Comisia Locală are următoarele atribuții principale:

a)    asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul Sectorului 5;

b)    avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5;

c)    elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 5, pe care îl actualizează anual;

d)    analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul Sectorului 5;

e)    face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social.

f)    prezintă autorității deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 5.

g)    propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

(2) în privința organizării și funcționarii eficiente a poliției locale, Comisia Locală îndeplinește și atribuțiile următoare:

a)    analizează, împreună cu Consiliul Local al Sectorului 5, activitatea poliției locale, în condițiile legii și stabilește măsuri de îmbunătățire a activității acesteia;

b)    propune Consiliului Local al Sectorului 5 măsurile necesare pentru buna funcționare a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, precum și pentru încadrarea activității acesteia în normele și procedurile stabilite conform legislației în domeniu;

c)    propune Consiliului Local al Sectorului 5, spre aprobare, planul de ordine și siguranța publică al Sectorului 5;

Art.20. Proiectele de hotărâre ce urmează a fi adoptate de Consiliul Local Sector 5, în conformitate cu cele stabilite în Comisia Locală, vor fi întocmite de Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate

DISPOZIȚII FINALE.

Art.21.(1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică este supus aprobării Consiliului Local Sector 5.

(2) Modificarea sau completarea Regulamentului se poate face numai prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5, cu respectarea prevederilor Legii nr.215/2001 republicata, modificată și completată, privind administrația publică.

Art.22. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică se completează cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției Locale și cu HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și celelalte acte normative în domeniu.