Hotărârea nr. 44/2018

Hotărârea nr. 44/28.02.2018 privind adoptarea implementării la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5 a Programului ”Copiii noștri, în siguranță”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind adoptarea implementării Ia nivelul unităților școlare ale Sectorului 5 a Programului "Copiii noștri, în siguranță”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind adoptarea implementării la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5 a Programului ”Copiii noștri, în siguranță”

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. 19039/28.02.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5 și al Direcției Generale Educație și Carieră și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând cont de Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

în temeiul Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale;

Ținând seama de prevederile Legii 155/2010 a Poliției Locale;

în conformitate cu H.G. nr. 1332/2011 privind aprobarea Regulamentului - Cadru de Organizare și Funcționare a Poliției Locale;

în baza art. 45 alin. (1) și art.81.alin.(2) litera ”j” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă implementarea proiectului "Copiii noștri, în siguranță”, derulat la nivelul unităților de învățământ din Sectorul 5.

Art.2 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Nr


/28.02.2018
ryyîX