Hotărârea nr. 43/2018

Hotărârea nr. 43/28.02.2018 privind modificarea HCLS 5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. S.5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. S.5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;

Analizând Raportul de Specialitate nr. 18991/ 27.02.2018 al Direcției Arhitect Șef prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 al municipiul București precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Analizând Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Reținând prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. e) și ale art. 81 alin. (2) lit. i) și alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 al municipiului București, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția Arhitect Șef și Serviciul Evidență Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează p. Secretar Sector,

Elena Luminița Petrescu

Nr. 4^    Z28.02.2018
ANEXA H.C.L. S.5 nr. /28.02.2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM A SECTORULUI 5

Cap. I. Constituirea comisiei

Art. 1 - (1) Prezentul Regulament stabilește regulile de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare C.T.A.T.U. sau „Comisia”.

Art. 2 - Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism se constituie ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului Șef, în baza avizelor emise de instituțiile competente.

Art. 3 - Comisia funcționează în coordonarea Primarului Sectorului 5, în baza prezentului Regulament.

Art. 4 - (1) Comisia este compusă din specialiști atestați din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, respectiv din urbaniști/arhitecți cu experiență în domeniul urbanismului și din reprezentanți ai administrației publice locale. în cazul unor documentații complexe vor fi invitați speciali și din alte domenii, cu rol de consultanți.

(2) Componența nominală a Comisiei și Regulamentul de funcționare al acesteia se aprobă de către Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, la propunerea Primarului, pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și ale Arhitectului Șef.

Cap. II. Organizarea Comisiei

Art. 5 - (1) Comisia este compusă din 9 membri permanenți cu drept de vot (și 3 membri supleanți);

(2)    Comisia va avea următoarea structură: președinte, vicepreședinte, secretar - fără drept de vot, membri cu drept de vot și invitați (consultanți) - fără drept de vot;

(3)    Secretariatul C.T.A.T.U. este asigurat de structura de specialitate din subordinea Arhitectului Șef - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Cap. III. Atribuțiile Comisiei

Art. 6 - (1) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului Arhitectului Șef.

(2) C.T.A.T.U. analizează documentațiile de urbanism tip P.U.D. pentru care s-a realizat etapa pregătitoare a consultării populației, prezentate Comisiei în baza referatului întocmit de secretariat, și stabilește o rezoluție pentru respectiva documentație, care constituie baza avizului Arhitectului Șef.

Cap. IV . Funcționarea Comisiei

Art. 7 - Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism funcționează și se întrunește, de regulă, o dată pe lună, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea dispusă de președintele sau vicepreședintele comisiei.

Art. 8 - Lucrările ședinței sunt conduse de președintele Comisiei, iar in lipsa acestuia de către vicepreședinte.

Art. 9 - Comisia este considerată legal constituită prin prezența la lucrările ei a jumătate + unu din membri. în cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza la o data ulterioară, la convocarea președintelui iar in lipsa acestuia de către vicepreședinte.

Art. 10 - (1) Propunerea ordinii de zi se face de către secretariatul Comisiei, după verificarea documentațiilor din punct de vedere al cadrului conținut (reflectat de OPIS) și al metodologiei de elaborare, și se aprobă de președinte sau de vicepreședinte. Ordinea de zi va fi afișată pe site-ul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

(2) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare, la propunerea președintelui/vicepreședintelui, cu votul majorității membrilor cu drept de vot prezenți la ședință.

Art. 11 - Convocarea membrilor Comisiei se realizează cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data întrunirii Comisiei.

Art. 12 - Membrii Comisiei sunt obligați să se prezinte la ședință în ziua și la ora stabilită și să semneze lista de prezență. în cazul în care în urma convocării nu se întrunește cvorumul necesar, ședința se amână, reluându-se procedura de convocare.

Art. 13 - (1) Se pot prezenta în ședința Comisiei numai documentații de urbanism complet întocmite (conform OPIS), realizate în conformitate cu prevederile normative, pentru care s-au obținut avizele conform legislației în vigoare privind avizarea documentațiilor de urbanism și avizele solicitate prin „Certificatul de urbanism”, și care sunt susținute în mod obligatoriu de întocmitorul acestora sau de reprezentantul lui.

(2) Documentațiile ale căror proiectanți/inițiatori nu sunt prezenți la ședință vor fi amânate.

Art. 14 - Pentru a putea fi analizate în ședință, documentațiile de urbanism se vor supune procedurii inițiale de informare a populației.

Art. 15 - (1) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism emite fișe de observație cu recomandări, stabilind o rezoluție prin votul majorității membrilor prezenți.

(2)    Membrii comisiei pot solicita detalierea oricăror elemente din documentație, astfel încât deliberarea să se fundamenteze pe informații cât mai complete.

(3)    La ședințele Comisiei nu pot participa la luarea deciziei membrii comisiei care au calitatea de autor/coautor al documentației prezentate, coordonator, conducător, sau având interese patrimoniale în legătură cu documentațiile analizate.

Art. 16 - Comisia poate emite recomandare favorabilă, cu condiții. în acest caz se va stabili un termen de maxim o lună pentru completarea documentației. Dacă în termenul prevăzut documentațiile nu se completează sau nu îndeplinesc toate condițiile solicitate, acestea se returnează, urmând a fi supuse deliberărilor Comisiei într-o ședință ulterioară, doar după îndeplinirea condițiilor.

Art 17 - Ședințele Comisiei se consemnează în procese verbale înregistrate în registrul general de intrări-ieșiri al Primăriei. Procesele verbale se semnează de toți membrii prezenți la ședință și de către proiectanții sau înlocuitorii acestora, care prezintă documentația în ședința respectivă.

Art 18 - (1) în cazul recomandărilor nefavorabile sau condițiilor formulate de Comisie, acestea vor fi aduse la cunoștința inițiatorilor prin adrese de comunicare, întocmite de Secretariatul Comisiei.

(2) Comisia poate restitui documentații de urbanism pentru completări și poate amâna, în acest caz, luarea unei decizii în procesul de avizare până la rezolvarea aspectelor neclare.

Art 19 - (1) Fișele de observații cu recomandările și rezoluțiile formulate de Comisie pentru documentațiile prezentate în ședință se semnează de către președintele, vicepreședintele și secretarul Comisiei.

(2) Planșa finală de reglementări, cu recomandare favorabilă de la Comisie, va constitui Plan Anexă la Avizul Arhitectului Șef și va fi semnată de acesta.

Art. 20 - Documentațiile avizate se vor regăsi într-un registru de evidență.

Art. 21 - Avizul Arhitectului Șef împreună cu Planul Anexă se redactează în două exemplare, dintre care unul se va înmâna inițiatorului/beneficiarului documentației, iar celălalt va rămâne in arhiva Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

Cap. V. Atribuțiile secretariatului C.T.A.T.U.

Art. 22 - Comisia lucrează printr-un secretariat tehnic din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a cărui activitate este coordonată de Arhitectul Șef. Secretariatul tehnic al Comisiei va fi asigurat de angajați ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din subordinea Arhitectului Șef.

Art. 23 - Secretariatul tehnic are următoarele atribuții:

a)    primește, studiază, analizează documentațiile supuse avizării, pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calității și legalității acestora și editează referatele care vor însoți fiecare documentație în parte;

b)    informează publicul, prin afișare pe site-ul Sectorului 5 al Municipiului București -www.sector5.ro, în termen de maxim 10 zile din momentul depunerii documentației complete, a următoarelor documente:

a)    Anunțul de intenție datat și însușit (conform Anexei nr. 1 a prezentului Regulament);

b)    Declarația notarială privind identificarea vecinilor;

c)    Fotografii ce fac dovada amplasării panoului (conform model Anexa nr. 2);

d)    Plan de reglementări.

c)    notifică în legătură cu inițierea unei documentații P.U.D. pe proprietarii parcelelor vecine, de pe toate laturile celei pentru care se dorește elaborarea P.U.D., în conformitate cu Declarația notarială privind identificarea vecinilor depusă de inițiatorul documentației de urbanism.

d)    în această etapă, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul structurii de specialitate - secretariatul - întocmește documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului (conform Anexei nr. 3 a Regulamentului local de implicare a publicului) ce se va înmâna elaboratorului / inițiatorului documentației de urbanism direct la sediul Primăriei Sectorului 5.

e)    în termen de 10 zile de la primirea tuturor observațiilor publicului, dacă acestea sunt întemeiate și respectă prevederile legale în vigoare, înștiințează inițiatorul/elaboratorul Planului urbanistic cu privire la eventualele obiecții primite și solicită răspunsul acestuia, în termen de 5 zile de la înștiințare.

f)    în termen de maxim 15 zile de la răspunsul argumentat al inițiatorului/elaboratorului documentației de urbanism, secretariatul informează proprietarii parcelelor învecinate care au transmis observații cu privire la acest răspuns.

g)    în cazul în care în etapele de consultare a populației sunt înregistrate sesizări, comentarii, observații și propuneri din partea persoanelor interesate, stabilite conform Ordinului 2701/2010, respectiv proprietarii parcelelor vecine de pe toate laturile celei care a generat P.U.D., secretariatul le va aduce la cunoștința membrilor C.T.A.T.U., care se vor pronunța asupra modului de instrumentare a documentației respective.

h)    la finalul etapei de consultare, persoana desemnată responsabilă cu consultarea populației din cadrul secretariatului întocmește Raportul informării și consultării publicului, conform Anexei nr. 4 la prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

i)    după verificarea documentațiilor, din punct de vedere al metodologiei de elaborare și a cadrului-conținut (OPIS documente), întocmește lista cu lucrările propuse spre discutare, precum și câte un referat despre fiecare;

j)    editează ordinea de zi, după aprobarea acesteia de către președintele sau vicepreședintele C.T.A.T.U., și o publică pe site-ul Primăriei Sectorului 5 al municipiului București;

k)    convoacă membrii comisiei și invitații (după caz) cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data întrunirii comisiei, stabilită de către președintele sau vicepreședintele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

l)    întocmește borderoul privind prezența membrilor comisiei la lucrările ședinței de avizare;

m)    consemnează într-un registru special procesul verbal al ședinței C.T.A.T.U.; în procesul verbal se vor menționa condițiile impuse de membrii comisiei, și în mod expres dacă documentația a fost aprobată sau respinsă ca urmare a supunerii la vot, precum și opiniile diferite motivate ale membrilor comisiei;

n)    întocmește adresele de comunicare cu inițiatorii documentațiilor P.U.D., privind condițiile și recomandările Comisiei;

o)    urmărește completarea documentațiilor cu condițiile impuse de comisie;

p)    redactează avizul Arhitectului Șef pe baza exemplarului complet al documentației și a rezoluției emise de CT.A.T.U. și înaintează documentația Consiliului Local, spre aprobare;

r)    urmărește completarea cu Hotărârea de aprobare sau respingere a Consiliului Local a documentațiilor pentru care s-a emis avizul Arhitectului Șef, pe baza rezoluției C.T.A.T.U.

s)    eliberează inițiatorilor documentațiile P.U.D. aprobate.

t)    completează registrul de evidență a avizelor arhitectului Șef și a documentațiilor P.U.D. emise, asigură evidența și arhivarea documentațiilor supuse analizei C.T.A.T.U.

Cap. VI. Dispoziții finale

Art. 24 - Sectorul 5 al municipiului București, prin structura de specialitate aflată în subordinea Arhitectului Șef, instrumentează documentațiile de urbanism tip P.U.D. (conform competențelor stabilite de legislația în vigoare), asigură secretariatul C.T.A.T.U., întocmește avizul tehnic al Arhitectului Șef, având la bază rezoluția stabilită în ședințele C.T.A.T.U. și promovează documentațiile pe circuitul de aprobare.

Art. 25 - Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. poate fi modificat la propunerea Consiliului Local al Sectorului 5, a Arhitectului Șef sau a Primarului Sectorului 5. Art. 26 - Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate și actualizate cu evoluția legislației cu caracter general, precum și cu cea a legislației de specialitate.

Art. 27 - Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.CERERE

PENTRU AVIZAREA/APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM P.U.D.

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul.........................................................................................................................................

C.N.P............................................................. cu domiciliul/sediul în județul.......................................,

municipiul/orașul/comuna................................................., sectorul........., cod poștal.......................,

str........................................................................... nr.........., bl........., sc.........., et.........., ap..........,

telefon..................................................... e-mail...................................................................................

în calitate de/reprezentant al..................................................................................................................

..............................................................................................C.U.I........................................................

Solicit înaintarea în plenul Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea emiterii unei H.C.L., a documentației P.U.D.............................................................................................................................

elaborată de....................................................................... urb.............................................................

pentru imobil/teren situat în sectorul 5, cod poștal............., str..............................................., nr.......

sau identificat prin.................................................................................................................................

Funcțiune propusă.................................................................................................................................

RH propus.................., Hmax propus...........m, P.O.T. propus................%, C.U.T. propus..............

DOCUMENTAȚIE P.U.D. - OPIS DOCUMENTE DEPUSE

5

Nr.

crt.

DOCUMENT

Există

Nr.

file

Observații

1

Cerere tip

2

Anunț de intenție

3

OPIS documente depuse

4

Certificat de urbanism și planuri anexe (copie)

5

Acte de proprietate teren (copie)

6

Extras de Carte Funciară de informare actualizat - 30 zile (copie)

7

Ridicare topografică vizată ANCP1 - cu inventar de coordonate

8

Proces verbal de pichetare cu transpunere a tramei stradale rezultate (dacă e cazul)

9

-    Avizele deținătorilor de rețele, solicitate prin C.U.

-    Aviz Comisia Tehnică de Circulație (P.M.B.)

-    Memoriu precoordonare rețele / studiu precoordonare rețele

(pentru zone neconstituite)

10

Parte scrisă - memoriu justificativ

11

Parte desenată - planșe color, în 2 ex.:

a)    planșă de încadrare în zonă

b)    planșă de încadrare în P.U.G./P.U.Z.

c)    planșă cu situația juridică

d)    planșă de reglementări (pe suport topografic, scara 1:500)

12

Fotomontaj - prezentarea situației existente

13

Studiu de însorire - concluzii

14

Ilustrare de temă - urbanistică (edificabil, balcoane) și volumetrică

15

Declarație notarială privind identificarea vecinilor - nume, prenume, adresă de domiciliu, vecinătate (original)

16

Fotografii ce fac dovada amplasării Panoului în zona studiată

17

Dovada achitării taxei R.U.R.

18

Dovada achitării taxei de eliberare a documentației P.U.D.

19

CD/USB/e-mail cu varianta finală a documentației

NOTĂ: Documentația P.U.D. se elaborează în format analogic și digital (piese scrise și desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecție stereografică 1970.

Fișa de ședință pentru analizarea documentațiilor de urbanism tip P.U.D.

Documentații de urbanism tip P.U.D. - PROIECTE NOI

Nr.

crt.

Nr.

înregistrare

Amplasament / Proiect

Inițiator

Proiectant

Observații

Rezoluție comisie

Documentații de urbanism tip P.U.D. - REVENIRI

Nr.

crt.

Nr.

înregistrare

Amplasament / Proiect

Inițiator

Proiectant

Observații

Rezoluție comisie

O ™

ir    mBLlUjn    I injl

□ / 1 —.11


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5 ARHITECT ȘEF

Ca urinare a cererii adresate de .................................., cu domiciliul/sediul în .............................., înregistrată sub nr.

.............../.................., în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.


din.......................


PENTRU

P.U.D. - (Adresa)........................................

(Scopul)..............................................

GENERAT DE IMOBILUL:.................................................................................................................................

PROIECTANT:......................................................................................................................................................

INIȚIATOR:...........................................................................................................................................................

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.:......................................................................................

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.:..............................................

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

-    Subzonă / U.T.R.:.........................................................................................................................................

-    Regim de construire:....................................................................................................................................

-    Funcțiuni predominante:.............................................................................................................................

-    Indicatori urbanistici reglementați: P.O.T.max, C.U.T.max, R.M.H., Hmax........................................

-    Retragerea minimă față de aliniament:......................................................................................................

-    Retrageri minime față de limitele laterale:................................................................................................

-    Retrageri minime față de limitele posterioare:..........................................................................................

PREVERI P.U.D. PROPUSE:

-    Retrageri minime față de limitele laterale:................................................................................................

-    Retrageri minime față de limitele posterioare:..........................................................................................

-    Circulații și accese (cf. avizului Comisiei Tehnice de Circulații P.M.B. nr................):.........................

-    Echipare tehnico-edilitară:..........................................................................................................................

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5, nr.........................se

avizează favorabil/cu condiții/nefavorabil Planul Urbanistic de Detaliu (cu următoarele condiții, dacă este cazul).

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr............../.................

emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

întocmit:


ARHITECT ȘEF, MARIAN ION


PREȘEDINTE D MELNIC CONS1ȘTAMPILA MODEL

"PLAN ANEXĂ - AVIZ ARHITECT ȘEF"

SECTORUL 5

AL MUNICIPILUI BUCUREȘTI

PLAN ANEXA AVIZ ARHITECT ȘEF

NR............../.