Hotărârea nr. 4/2018

Hotărârea nr. 4/26.01.2018 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5 CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 5

Având in vedere raportul de specialitate nr. 956/17.01.2018 intocmit de către Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 cat si expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Luând in considerare raportul Comisiei pentru Protecție Sociala, Sănătate si Societate

Civila;

Ținând cont de prevederile art.14. din anexa 1 Regulamentul-Cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului a Hotărârii nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) si ale art. 81 alin.(2) lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba componenta Colegiului Director al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, după cum urmeaza : Secretarul Sectorului 5 -Președintele Colegiului Director al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 si membrii: Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, directorii executivi adjuncți/generali adjuncți si personalul de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, precum și 3 șefi ai serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile educație, spațiu locativ, autoritate tutelară respectiv doamna Raluca Dana Militaru - Directorul General al Direcției Educație si Cariera, doamna Mihaela Kalogerakos-Directorul Executiv al Direcției Tehnice si Verificare Investiții Edilitare si doamna Stefania Gresoi - Directorul Executiv al Direcției de Legalitate Acte.

Art. 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Local sector 5 nr. 17/19.07.2016 privind numirea a trei consilieri locali din cadrul Consiliului Local sector 5 pentru a face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Administrative - Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.


CONTRASEMNEAZĂ P. SECRETARțJSECTOR DIRECTOR GENERAL florina[dragnea