Hotărârea nr. 39/2018

Hotărârea nr. 39/28.02.2018 privind modificarea și completarea HCLS 5 nr. 88/30.09.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestațiilor de serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS 5 nr. 34/2017 și HCLS 5 nr. 98/2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 3 ale H.C.L. S5 nr.88/30.09. 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București modificată și completată prin H.C.L. S5 nr.34/2017 și H.C.L. S5 nr.98/2017

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 3 ale H.C.L. S5 nr.88/30.09. 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București modificată și completată prin H.C.L. S5 nr.34/2017 și H.C.L. S5 nr.98/2017

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Operațiuni - Biroul Autorizare Activități Comerciale nr. 17286/22.02.20182018;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și raportul comisiei Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului,

Relația cu Patronatul și Sindicatele;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr.l2/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;

Legii nr.215/2001 a administrației publice locale;

Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice; Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu nodificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.218/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiului București, începând cu anul 2016, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 58/2016;

în temeiul art.45 alin (1) coroborat cu art.81 alin (2) lit.r din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 59 coroborat cu art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa 1 a HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 1 a prezentei hotărâri .

Art. 2 Se modifică și se completează Anexa 3 a HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 2 a prezentei hotărâri.

Art. 3 Se completează HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexa nr. 7, conform Anexei 3 a prezentei hotărâri.

Art. 4 Se completează HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexa nr. 8, conform Anexei 4 a prezentei hotărâri

Art. 5 Se abrogă art 5, lit.k, iv din Anexa 1 la HCL nr.88/2016, cu modificările și completările ulterioare

Art 6. Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările si completările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 7 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
Regulamentul pentru emiterea si prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor si prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

Capitolul I. Dispoziții generale

Art.l. Prin prezentul regulament se stabilește procedura de emitere și prelungire a Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.2. Acordul de funcționare se emite persoanelor fizice și juridice autorizate în condițiile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Capitulul II. Procedura de emitere și prelungire a Acordului de funcționare

Art.3. Acordul de funcționare se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a)    deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitatea de comercializare a produselor și prestare a serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

b)    îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică, în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției împotriva incendiilor;

c)    încadrarea în normele de ordine, liniște publică și conviețuire socială.

Art.4. Se interzice emiterea/prelungirea Acordului de funcționare pentru persoanele fizice sau juridice, care desfășoară activități de comercializare a produselor și prestare a serviciilor de piață, permanente și/sau temporare, în spațiile prevăzute de OG nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, art.2 alin.5 lit. a și alte asemenea, care implică aglomerări de persoane, situate în construcții expertizate tehnic și încadrate in clasa 1 de risc seismic, prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasa de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente.

Art.5. în vederea emiterii sau prelungirii Acordului de funcționare, persoana fizică sau juridică va depune la sediul Primăriei Sectorului 5, următoarele documente:

a- Cererea prevăzuta în Anexa 3 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016 completată în dublu exemplar, din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;

b- Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original

c- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de asociat sau administrator, în copii certificate cu originalul;

d- Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr.359/2004, art. 171, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizare funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

e- Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, contractul de vânzare -cumpărare / închiriere- înregistrat la ANAF dacă este încheiat între o persoană fizică și o societate comercială -, contract de comodat, asociere, etc., după caz), în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului, însoțite de releveul spațiului, în copie certificată cu originalul,

f- Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr.230/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

g- Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii autorizat în conformitate cu prevederile legale, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

h- Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr.120/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, numai prin unități specializate, autorizate de către Primăria Municipiului București, dovada efectuării deratizării, ultima chitanță/ordin de plată și autorizația PMB pe anul în curs, în copie certificată cu originalul;

i- Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform HG nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, dacă este cazul, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, prevăzută în Anexa 4 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016, în original;

j- Declarație pe propria răspundere, semnată de asociați sau administratori, privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuarea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, prevăzută în Anexa 5 a HCLS5 nr. 88/30.09.2016;

k- Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i. Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică prevăzută în anexa 6 a H.C.L. S5 nr.88/30.09.2016.

ii.    Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizație de securitate Ia incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul, însoțită de declarația pe proprie răspundere prevăzută în Anexa 7 a H.C.L. S5 nr. 88/30.09.2016

v.    Autorizație emisă de Registrul Auto Român, pentru codul CAEN 4520, în copie certificată cu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

1- Acordul de funcționare, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia; m- Certificat de atestare fiscală în original, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru

punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.

Art.6. (1) Acordul de funcționare va fi eliberat sau prelungit de Primarul Sectorului 5, prin serviciile de specialitate, în maxim 30 de zile de la data solicitării și este valabil 12 luni din momentul emiterii, cu condiția valabilității documentelor depuse.

(2)    în caz contrar, valabilitatea Acordului de funcționare va fi stabilită în funcție de cel mai scurt termen de valabilitate al oricăruia din actele depuse.

(3)    Titularul Acordului de funcționare este obligat să solicite prelungirea acestuia cu 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. 1 sau alin.2.

(4)    în vederea prelungirii Acordului de funcționare, titularul acestuia va completa și va depune declarația prevăzută în Anexa 8 a HCL S5 nr. 88/2016.

(5)    La modificarea condițiilor inițiale de funcționare, a obiectului de activitate sau a punctului de lucru, persoana fizică sau juridică va solicita emiterea unui nou acord de funcționare.

Capitulul III. Dispoziții finale

Art.7. în situația în care persoana fizică sau juridică, din diferite motive, își încetează activitatea pentru care a fost autorizată prin acordul de funcționare, aceasta are obligația de a prezenta și depune la Primăria Sectorului 5, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea activității, actul care atestă radierea activității de la instituțiile abilitate și Acordul de funcționare în original.

Art.8. Desfășurarea activităților de comercializare a produselor și prestare a serviciilor de piață fără deținerea Acordului de funcționare sau cu nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia ori a prevederilor legale în vigoare, atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de legislație.

Art.9. (1) Primarul Sectorului 5, în condițiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate să revoce Acordul de funcționare numai dacă acesta nu a produs efecte juridice.

(2) în situația în care Acordul de funcționare a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice, Primarul Sectorului 5 poate să solicite instanței anularea acesteia.

Contrasemnează, p. Secretar

Nr......................Anexa 2 la HCL SECTOR 5 nr.


Anexa 3 a H.C.L. S5 nr. 88/2016

CERERE

pentru emiterea/prelungirea „Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a............................................................................................................

domiciliat în........................................Str.................................................................

nr...........Bl......... sc..............Et...........Ap.............sector/județ.....................

posesor al B.I./C.I. serie............nr...................CNP.................................................

emis de.....................la data de..................., în calitate de....................................................

al S.C............................................................................................... înmatriculată la Registrul

Comerțului cu nr................................................., cu sediul în localitatea.................................

str.........................................................nr.............., bl........., sc............., ap............județ/sector

......................................vă rog a-mi aproba emiterea/prelungirea Acordului de funcționare

conform H.C.L.S.5 nr. 88/30.09.2016 cu modificările și completările ulterioare , pentru următoarele

activități................................................................................................................

la punctul de lucru de la adresa din ......................................................................

Anexez următoarele documente:

a)    Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original;

b)    Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de administrator sau asociat, în copii certificate cu originalul;

c)    Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17‘, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

d)    Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contractul de vânzare-cumpărare/ contractul de închiriere - înregistrat la ANAF dacă este încheiat între o persoană fizică și o societate comercială - , cotract de comodat, asociere, etc., după caz), în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului, însoțite de releveul spațiului, în copie certificată cu originalul

e)    Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

f)    Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

g)    Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuării deratizării, ultima chitanta/ordin de plata si autorizația PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;

h)    Declarația agentului economic privind clasificarea unității, semnată de asociați sau administratori, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, dacă este cazul, în original;

i)    Declarație pe propria răspundere, semnată de asociați sau administratori, privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;

j)    Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i.    Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică prevăzută în anexa 6 a H.C.L. S5 nr.88/2016.

ii.    Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, dacă este cazul, în copie

certificată cu originalul, însoțită de declarația pe proprie răspundere prevăzută în Anexa 7 a H.C.L. S5 nr. 88/2016

v. Autorizație emisă de Registrul Auto Român, pentru codul CAEN 4520, în copie certificată cu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

k)    Acordul de funcționare, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia;

l)    Certificat de atestare fiscală în original, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.


Data

Telefon:

Persoană de contact:

Contrasemnează p. Secretar Sector 5

Elena Luminița Petrescu

9

Nr..........................
Anexa 7 la HCL S5 nr. 88/2016

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

5

Subsemnatul/a..............................

în calitate de .............................................

al .................................................................

Comerțului cu nr........................................

»

declar pe propria răspundere că ..........

modificare a spațiului, la

..............., înmatriculată la Registrul

......................, CUI............................

efectuat lucrări de construire sau

punctul de lucru din

în care îmi desfășor activitatea comercială, care să conducă la pierderea valabilității autorizației emise de IGSU.

Data:


Semnătura și ștampilă,

“se va completa cu “nu am” sau „am”, după caz

Contrasemnează p. Secretar Sector 5

Anexa 4 Ia HCLAnexa 8 Ia HCL S5 nr. 88/2016

DECLARAȚIE

9

Subsemnatul_, în calitate de

reprezentant al S.C_

având punct de lucru în _

declar pe propria răspundere că la documentația depusă pentru obținerea acordului de

funcționare pe anul......... nu au intervenit modificări, urmând ca pentru prelungirea

acesteia să depun doar documentele ce solicită actualizare pe anul..............

DOCUMENTE EXISTENTE AN.........

ACTUALIZAT AN.......

C.I./B.I.

Actul spațiului

Releveu

Orar de funcționare

Act adițional la contract salubrizare, după caz

Chitanță salubrizare

Act adițional la contract deratizare, după caz

P.V. servicii deratizare

Autorizație P.M.B. a prestatorului D.D.D. pe anul în curs

Ultima chitanță D.D.D

Certificat de Atestare Fiscală

SEMNĂTURĂ,

DATA_

Nr.


Președinte de

9

Melnic Const,


Contrasemnează p. Secretar Sector 5