Hotărârea nr. 368/2018

Hotărârea nr. 368/28.12.2018 privind aprobare proiectului de dezvoltare urbană, constând în construirea de unităţi de învăţământ şi locuinţe, pe terenurile din zonele: Drm. Movilă, Drm. Ghindari, Str. Brătila şi Str. Teiuş.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului de dezvoltare urbană, constând în construirea de unități de învățământ și locuințe, pe terenurile din zonele: Drumul Movilă, Drumul Ghindari, Strada Brătila și Strada Teiuș

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 28.12.2018;

Având în vedere:

  • •  Raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Generale Operațiuni, Direcției Generale de Transparență și Control și Direcției Generale de Educație și Carieră ;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 112349/28.12.2018;

  • •  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legea privind bunurile proprietate publică nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151 din 20/07/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitare de stat în administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6;

  • •  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 78/30.09.2016, privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 al Municipiului București;

  • •  Ordonanța de urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

  • •  Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(2), lit.”c”, alin.(4), lit.”d”, alin. (6), lit.”a”, pct.l 1 și art. 63, alin. (5), lit.”f’;


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

în temeiul art.45 alin.(2) lit. ”e” și art. 81 alin.(2), lit. ”i” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Proiectul de dezvoltare urbană, constând în construirea de unități de învățământ și locuințe, pe terenurile din zonele: Drumul Movilă, Drumul Ghindari, Strada Brătila și Strada Teiuș.

Art.2 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Sector 5

Petrescu