Hotărârea nr. 366/2018

Hotărârea nr. 366/28.12.2018 privind darea în folosinţă cu titlu gratuit Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a unui spaţiu în suprafaţă de 215 mp şi a terenului în suprafaţă de 984 mp – parcare şi 457 mp cale de acces, în incinta imobilului în care funcţionează Creşa Sf. Stelian în vederea funcţionării Substaţiei de Ambulanţă Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5


HOTĂRÂRE

PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ BUCUREȘTI-ILFOV A UNUI SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 215 MP ȘI A TERENULUI IN SUPRAFAȚA DE 984 MP -PARCARE SI 457 MP CALE DE ACCES, ÎN INCINTA IMOBILULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CREȘA SF. STELIAN ÎN VEDEREA FUNCȚIONĂRII SUBSTAȚIEI DE AMBULANȚĂ SECTOR 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, azi 28.12.2018,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Dat fiind Raportul de specialitate al directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr. c Z2 f - i 2 ■

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 98/26.11.2015, privind darea în folosință cu titlu gratuit Serviciului de Ambulanță al Municipiului București a unui spațiu în suprafață de 215 mp, în incinta Creșei Sf. Stelian, în vederea funcționării Substației de Ambulanță sector 5.

în conformitate cu prevederile art.874 alin. (1) Cod.Civ.;

în baza dispozițiilor art.45 alin (3) și ale art. 81 alin.(2) lit.”j” din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1. în vederea asigurării funcționării Substației de Ambulanță a Sectorului 5 se dă în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță București-Ilfov un spațiu în suprafață de 215 mp și terenul în suprafață de 984 mp parcare si 457mp cale de acces, în incinta imobilului în care funcționează Creșa Sf. Stelian, situată în str. Lerești nr. 22, sector 5, aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5, pe o perioada de 3 ani.

Art. 2. Serviciul de Ambulanță București-Ilfov va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile publice determinate de funcționarea Substației de Ambulanță Sector 5.

Art. 3. în termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotărâri, Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului sector 5 și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor încheia un protocol prin care vor stabili cotele părți din costurile utilităților publice ce vor reveni spre plata Serviciului de Ambulanță București- Ilfov.

Art. 4. Primarul Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Potecția Copilului Sector 5 Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Direcția Asistență Tehnică și Juridică-Serviciul Evidență Acte Administrative și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.