Hotărârea nr. 365/2018

Hotărârea nr. 365/28.12.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele municipiului București, a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind solicitarea împuternicirii consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al

Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, unui număr

de 65 de unități locative, situate în strada lacob Andrei nr.31, Sector 5, București

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.I 15/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificare Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 28.12.2018;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare nr. 111311/20.12.2018, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 1 I 1617/21.12.2018;

Ținând cont de:

Adresa S.C. Administrare Cazare Cantine S.R.L., înregistrată la Primăria Sector 5 cu nr. 109035/13.12.2018, prin care ni se comunică oferta de preț privind vânzarea imobilului;

Legea Locuinței nr. 1 14/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (I) și art. 81, alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea în numele Municipiului București, a unui număr de 65 de unități locative, situate în strada lacob Andrei nr.3 I, sector 5, București.

Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr._          _/28.12.2018